ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 November 1941

Čechoslovák V pátek, dne 21. listopadu 1941. 8 21 V Tř a I ■i I ( f 1 1 < Besídka Čtenářů 1 Buckholts, Tex., 16. listopadu. Cténá redakce Čechoslováka! Nedivte se tomu, že jsem se zase po čase "rozkéval" a "pšu" do Vaše- ho listu. Není to z mojí hlavy, poně- vadž já nejsem tak "nápaditý", ale byl jsem "trknut" ve schůzi odbočky Marak SA.Č.T. a tož — tady su. — Asi rok tomu, co jsme zde na Marak odbočku založili, několik našich lidí co členů přistouplo, poplatek složilo — a? — usnuli jsme. Ono jest to pro mnohé pohodlnější — stát a dívat 8e( — poněvadž — inu — , když nic nedělá, se žádným si nerozleje žluč, každému může kývnout, no — má na vše strany pokoj a s každým je kamarád. V neděli ale, dne 16. listo- padu nám dp. Kačer řekl, že jsme dřímali již dost dlouho a že jest na čase s sebou hnout, aby na nás dru- hé osady neukazovaly prstem. Vím, že máme zde lidi dobré, obětavé, vím, že i cítění celku jest demokra- tické a s naší zotročenou bývalou vlasti sympatisující. To ukázala s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 November 1941

V pátek, dne 21. listopadu 1941. ČECHOSLOVÁK KOUTEK PRO BEČLÁKY Milá chaso B. K.! No baj gale, zdá se mi, že ten beč- lácký benč bude pomalu prázdný. Tož náš Fred Socha se přece nechal vidět a skutečně musím uznat, že to byla velká neomalenost od nás, že jsme jaksi zapoměli na posláni ně- čeho, by jsme mu ukázali naši soli- daritu. Ale — já na to i studíroval, no ale brudr Filip psal, že jako br. Socha jest operován, ale nemocnici ani jinší adresu neohlásil. Já měl i růže zamluvené, máme souseda, kte- rý má krásné podzimní růže, ale mu- sel jsem si tu radost i našemu Be- dřiškovi odříct, neb adresa chybila. — A tak tomu jest vinen náš, ba Tvůj soused P. Filip, že naše blaho- přání nepřišlo. Ba jo hochu, vím jak chutná ten doktorský perořízčk, já měl tři ope- race najednou, dvě průtrže a to sle- pé střívko. Jsem si to tak kolikrát uvažoval, co Pánbůh tomu tělu dal všelikých zbytečností, a pak s tím má člověk truble. No ale musím ří- ci, že doktorská věda už je dosti do- konalá, ale b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 November 1941

CECH06L0VAK V pátek, dne 21. listopadu 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND fRIIlAY Walter Pidgeon "MAN HUNT" ALSO MOVIETONE NEWS Z města a okresu — Manželé Henry Mackovi z Fort Worth dleli ve West v neděli ná- vštěvou sestry pí. Aug. Markové. Příležitostně se zastavili v našem závodě a předplatili si Čechoslo- váka. Těšilo nás a diky! v v ^frr~ Kledá se česká divka k o;.at- kovan, rov ni dětí a k všeobecné domácí — Manželé Valentin Rejčkovi s rodinou z Iren:, Louis Tichavští a Bohuš Rej cek, navštívili v neděli vojína Anton Rejčka, který slouží pro Uncle Sama v Camp Bowie. v v 'jf." 239 akru míchaného pozem- ku 2>2 mile oa El.:, I5i) vzaéiane, zbytek dobrý pastr, doolatik vouy, dobrý dum a jiné sta\by, vedlo šu. - cesty. Cena $3j.09 aiu. h^-, u Walter Yowell, Elk, Te- 6ATURDAY — ONE DAY ONLY "KU CARSON" with Jon Hall ALSO MUSICAL COMEDY SUNDAY AND MONDAY Pricilla Lane Jeřfrey Lynn Ronald Reagan —in— 'Million Dollar Baby' ALSO SPECIÁL ISSUE OF March of Time And Merrie Melody Cart...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 November 1941

ti h> v v < i í i !' II : ■ V f \ VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku $2.00 $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. " x ^ vv.\v\\\v '/s, . V. R\%\&A ' ' s^š\V- • > L.V<A\V ^ * * V AND WESTSKE NOVINY *es^ V ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO. ČÍSLO 48. Entered as second-class matter January 2. 1920. at the post oflce at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 28. LISTOPADU (NOV.) 1941. Němci zoufale se brání Britům na poušti Libye Krutý odpor Němců prodlouží bitvu o Libyi o několik týdnů. — Královské tanky jsou již 200 mil na západ Li- bye. — Nazisti ohrožují Moskvu na dvou frontách. Německé obrněné oddíly, nyní če- lící dlouhým řadám britické králov- ské pěchoty, která převzala z větši- ny kampaň k zdrcení hord osy v Li- byi, jsou na několika místech v ofen- sivě. Zdali jest to konečný zoufalý zá- pas, nežli Britové úplně obklíčí ar- mádu osy, nebo jestli to znamená ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 November 1941

Čechoslovák V pátek, dne 28. listopadu 1941. JOŽA MUSIL: BOJOVNICI ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ROMÁN VESNICE ZE ŽIVOTA SEDLÁKU A OÉLNÍKŮ gnnjgmg ggggg (.'elé této rozepři manželu byl přítomen o- fcec mého klienta pan Fujovský. Představte si, jak na to- hoto venkovského člověka starosvétských názorů zapů- sobila zpráva, že má býti jeho rodina předmětem hovo- ru c.lého okolí, pro věc, jíž není v širém kraji pamětní- ka. Představ si dále, jak na něho zapůsobila zpráva, že statek, který on tak těžce pro syna udržel, má býti rozdělen. Pánové, vžijte se do toho, jakým vnitřním Bvaránm je venkovský člověk připoután k rodné hrou- dě, jak houženaté lpí na tom, aby čest jeho rodiny ne- byla poskvrněna. Pánové, pak vám budí věc jasná, ja- ko Je jíž jasná pro mne. Dovoluji si tvrditi s plným vé- diarúm, že vrahem paní Marty Fujovské není nikdo ji- n;ý m-i otec mého klienta — Fujovský." Vďcrudni síni povstalo ohromné vzrušení. Ozval se bcmift :vý potlesk. Pwti.seda musil několikráte zvoniti ke klidu, ale ma...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 November 1941

V pátek, dne 28. listopadu 1941. ČECHOSLOVÁK Postup události ze světové katastrofy ti i i V pátek, — Celá německá pan-] ceřová armáda v severní Africe by- la lapena do léčky a rozdělena, jed- na divise jižně od Tobruku a dru- há u Bardie. Obě jsou škaredě roz- bíjeny britickým královským voj- skem s novými americkými tanky, jak sdělují depeše z fronty do Cai- ro, Egypta. Královské vojsko s lehkými tanky M-3, vyrobenými v Americe, o nichž vojenští znalci praví, že "mají ce- nu peněz", utvořilo gigantický kruh kolem pancéřové hunské divise již- ně od Tobruku. Na této bitvě! tu zuřící žávisi uvolnění britické posádky v Tobruku, která byla ob- ležena v tomto městě 224 dni. Jiné tanky a motorizované jed- notky udeřily severozápadně od E- gypta k pobřeží 45 mil západně od Fcrt Capuzzo, kde utvořily pevný kruh kolem pancéřové divise v Bar- dii, která bezmocně snaží se unik- nouti, a!e byla třikrát zatlačena zpět s velikými ztrátami, když se pokoušela probiti se kruhem. Znalci, pozorující h...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 November 1941

Čechoslovák V pátek, dne 28. listopadu 1941. j mim bude snad dosti lichotivá na ! papíre, ale může každý vžiti na to | ! jedu, že tato svoboda byla by jen na | | papíře a ve skutečnosti všechny ze- j ! mé by zůstaly otroky nazistů nadále. ] j Úmyslem svolati mírovou koníeren- j ci, Némci jen přiznávají, že to jde s; n mi s kopce dolů, a to přiznávají; tím více, že hodiají Rusko do konfe-1 rence pozvati. Rusko jim zasadilo nejvétši ránu v této válce a zůstává —— — dosud nejnebezpečnéjšim nepříte- DIRLCTORS: lem Hunů, a proto jej chtějí usmíři- Aur. J- Morris, Jos. F. Holásek, t- p0Chyt,Ujem:. ai6i že Stalin by se I*. J. čoček, J. A. Uibanovsky, nechal nachytati na jejich léčku. Jos. Pavliček Předem předpovídáme, že to bude ~~~~~~ . T TT^.tnr fiasko pro Némce, jestli Rusko zů- RtaaL r— ue. • 0 stane neodolné, ale zde v Americe j bude to voda na mlýn Wheelerům, í Lindberghům, Nyeům, Fishúm a po- ČECHOSLOVÁK and westske novin* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, T...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 November 1941

í ) i f ♦ i V pátek, áňe 28. listopadu 1941. KOUTEK PRO BEČLÁKY ©ECH08LOVAK ,'vlejte plechovku rozvařených tomá- Milá chaso B. K.! ' tů, ještě chvilku povařte a zl=jte šál- No vida, ten bunč bečlácký byl kem kyselé smetany, pozvolna pro- minule dosti zasednut a doufám u- míchejte a nezapomeňte to osolit, vidět i moji předsedkyni Andulu Podruhé něco jiného, jako o těch Svižnou se ukázat podle mne. Ba ho- románech napíšu svůj náhled. V po- ši, to jaksi člověka potěší, když se sledním mým podpisu byla mýlka, tak sejdem. Ono ten něco napíše, o- "panna na ostrově". Já nejsem žád- nen zase druhé a tak se látka mno- ná panna, já jsem vdova, a sama ží zase k druhé sedance. j musela jsem se tomu zasmát. Tak Tak vám přeji na posvícení pěk- zatím s úctou, Sama na ostrově. ného, do růžová upečeného kapou- V — na. Ba kdy si člověk vzpomene na ty; Eola, Tex., 23. listopadu, "hody" tam ve staré otčině, jak ctěná redakce a předsedo B. K.! jsme se tam na to připravovali vši- j chaso bečlácká, posled...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 November 1941

ČECHOSLOVÁK Besídka Čtenářů Tulsa, Okla., 23. listop. Milý redaktore a v leže válení čte- náři: — Hezký čas utekl od té doby, co jsem mízi vámi byl posledně, tak myslím, že bych mél zas néco na- psat, aby si nékdo nemyslel tak ane- bo tak. Tak ta hornická stávka je u konce. Ten darebák Lewis, kterému redak- toři nemohou přijít na jméno, naří- dil aby horníci šli délat, tak šli a je konec. Musí to být hezký pocit, do- stávat 50,000 tolarů za rok, a nic ne- dělat, jen bránit horníky proti hla- dovosti uhlobaronů. Já nikterak ne- věřim, že je na světě člověk, který by si zasloužil za svoji práci 50,000 pecek, natož tolarů, ale tak už to je na tom světě. Chudáci horníci dřou jako muly, a musí platit Lewisovi $50,000 za rok. To je na ně hodné. Ale když na to vezmeme drobnohled a seznáme, že horníků v té unii je 300,000, přijde na každého celých 16 centů a nádavkem ještě 66/100 za celej rok. No, 50,000 tolarů za rok je mnoho, ale ti chudáci horníci, jichž každý lituje jak je Lewis ždímá, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 November 1941

V pátek, dne 28. listopadu 1941. CECHOSLOVAK ■>~N do sklených huti, odkud přivezl: dvé velké fůry nových flašek pro sodov- ku. Někdy jsem byl se podívati ve sklených hutich v Kyjově na Mora- vě, kde jsem viděl jak se dělaji růz- 1 né věci ze skla, kde ještě vyfukovali ústy různé skleněné skíei.ics, a byla to práce těžká, neb tam bjlo stn.š- né horko až k zalknuti s. nepřál i jsem sobě tam pracovati. Zde my- JÁ BUDU VOLIT PRO — JÁ ZASE neboť náhrada za něho v kruhu So- slim již mají na všechno jiné vyfu- PROTI. kola snad ani nebude. V naší měsič- kováč;, které zastávají práci mužů. ' ní sokolské schůzi v neděli byla ze- j IW U Kuchaře v obchodě dosta- V našem okresu Ellis letos jsou mf-eiému bratru L. Kadlecovy po- nete, jak mladi tak staří všechno co rolníci v oposici proti vládnímu pro- vstáním vzdána čest jeho památce, potřebujete k oblečení a to nejlepši gramu, který letos podepisují. Proto posílám jeho manžele- a rodině u- zboží za přiměřenou cenu. Stetson Enniský Věstník POH...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 November 1941

Čechoslovák V aátťk. dne 28. listopadu 1941. Chcete aby tento okres byl řízen Zákonitými ústavními autoritami anebo vrácen byl SKUPINĚ HOLINKÁM PASERAKU POLOŽTE SI OTÁZKU: Bude-Ii v sobotní volbě náš okres vysušen, bude skutečně suchým? Pamatujete dobu "šlechetného pokusu" neblahé paměti národní prohibice. Byly Spojené státy suché? Byl kterýkoliv stát suchý? Byl náš Texas a náš McLennan okres suchý? VY VÍTE ŽE NEBYL. Přesto, že Unie vynaložila na vymáhání prohibice $26,000.000 a stejnou sumu jedno- tlivé státy. A položte si další otázku:Kdo bude v McLennan okresu vymáhat zákon, bude-li vysušen, Spolková vlá- da nemá o to zájmu, státní úředníci mají plné ruce práce v suchých okresech a okresní úředníci mají co činit při potí- rání zločinnosti. Kdo bude vymáhat zákon? A kdo opatří peníze k vydržování dalších úředníků, soudů a jiných výda- jů? Holinkáři převezmou zákonitý obchod bez odpovědnosti a bez placení daně, nájmu z některé vaší budovy. Budou prodávati lihoviny nebezpečné lidské...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 November 1941

V pátek, dne 28. listopadu 1941. Čechoslovák ■ i j j ; i V* "V i i 'J U- VŠELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. (Opožděno). Raymondville, okresní město o- kresu Willacy, jest půl suché a půl mokré, nyní tamnější kněži podali žádost o volbu, již čtvrtou, snaží se docíliti toho, aby celé město bylo suché. Východní strana města, drá- ha M.P.R. město dělí, je precinkt 2., a ta je suchá, na západní straně se pivo čepuje. Bývalý šerif Joe Tur- ner podal žádost soudu od voličů z východní strany o volbu také, neb o- ni si přejí, by mohli pivo prodávati též. Volby ještě povoleny nebyly, o- kresní právník James Strawn stu- duje, mohou-li obě volby býti koná- ny ten samý den. Besídka Čtenářů * | zákusky, sestry napekly koláče, pá- I ! je a připravily obložené chlebíčky a pí. Bečkova vařila kávu. Po schůzi byla dobrá svačina, která všem chutnala. Na to překvapily sestry bratra Sávu Elicha, který nám tak nenáročně a z lásky jako Slovan Srb j pomáhá, a že je to před posvícením, Fort Worth, Tex. t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 November 1941

CECH08L0VAK V pátek, dne 28. listopadu 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Huutlivgiving Day Matinee 2 P. M. Judy Canova Francis Lederer — in — "Puddin' Head" with Slim Summerville .\SD BEGINMNG NEW SERIÁL "Holt of Secret Service" Z města a okresu — Pí. Mary Šimková z Granger přijela v sobotu do West návštěvou s pí. Paul Ro^kydalovou, která dle- la v Granger návštěvou dcery pí. Henriety Pustějovské, která byla nemocná. Pí. Šimková v doprovodu pí. Rozkydalové navštívila náš zá- vod. Těšilo nás a díky za předplat- né. v v Přijme se inteligentní české děvče stáří od osmnácti do třiceti Všeobecná domácí práce a opatro- vání dětí. Musí býti obstojná ku- chařka a odpoÝídati telefon. Byt, strava a deset dolarů týdně. Mrs. Gordon B. McFarland, 8728 Enwood Rd., Dallas, Texas. (48-p> v v Tři dobré muly, secí stroj, Nejstarší osadníci West dožili se zlatého jubilea. • AJLSt) LATEST MOVIETONE NEWS jedno a dvouřádkové polní nářadí j na prodej. J. F. Kostohryz, Rt. 1, West, Tex. (48-49...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 December 1941

s v í i VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně .-..t $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. f o^ v A/ V ij AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. .NO.) CtRIO ag Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 5. PROSINCE (DEC.) 1941. Turecko zařaděno na seznam americké pomoci V Srbsku obnovena váika Nazisti utíkají v Rusku mají ani času se zakopati. Na všech křižovatkách Němci věší návěstí "do Mariupolu". Nepřítel nemá času s sebou při ústupu stěhovati své vá- lečné nářadí a proto snaží se je spá- ' liti. Podél celé cesty hoří tanky a ji- né stroj;. Nepřítel trpí ohromné Warm Springs, Ga., 29. listop. — ztráty při ústupu, neboť naše děla president Roosevelt pravil v sobotu, Roosevelt vidí mož- nost brzké války Uvedení Turecka na seznam lease-lenď vítáno jako obrana kavkazského o- leje. — Hitler čelí třetí fr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 December 1941

čechoslovák V pát >k. dne 5. prosince 1941. anuše mittenhubrová: ZLATO V OHNI romAn Avšak přec2 aspoň v něčem povolila jeho žádosti a počala se spolu se služkou starati o kuchyň a pořádek v domácnosti. Vzpomněla si, že babička sama vařívala. — Ale o hospodářství nechtěla ani zavad.ti. Vůbec celý dvůr se vším tím shonem krákoravě a štěbetající drů- beže — s hlasy různého dobytka, byl ji z duše protivný. Prohlásila rozhodné, že nikdy nepošpiní svých střevíců kravskou mrvou. Aspoň mlékárny si hlď," prosil ještě Tachovský. Soni podařilo se dosáhnouti tohoto ráje a když ji po- jednou místo něho uvítal střízlivý život, cítila se zasko- čena, zrazena a ponížena. Kdyby je byla spojila hluboká láska, pak by snad by- lo mezi nimi došlo k nějaké shodě. Nebot láska vždy zůstane nejlepší učitelkou a její trpělivost musí přivé- sti do ráje. V zátopě temna a beznaděje nenapadlo Sonu ani je- denkráte: "Vzchop se, buď ženou, jakou potřebuje. Jisté se ti všecko podaří, přičiníš-li se celou svou vů...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 December 1941

V pátek, dne 5. prosince 1341. CECEJSLOVAR i Énniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. — Sklizeň bavlny v našem okre- j su Ellis se čítá na 14. listopadu 46,- 1309 balů bavlny, zatím co v loni na ten den bylo 65,064 balíků. Ještě je sem tam vidéti bavlnu trhati, ale již jí moc nebude, bude letoší úroda o 18 tisíc balů menší. — "Už ta whiska nebude ani pro chudáka", pravil mi jeden náš kra Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. i nušky. Těšilo mě, že se přijeli i k hojí, eož bych jí ze srdce přála. 1 nám podívat. Též je nemocná pí. Jos. Zvolán- V pátek ve škole na Red Ranger ková, která je rovněž upoutána na prodávaly večeři Křesťanské Překvapila mne velice zpráva o ROLNICKÁ KOOPERACE. V neděli jsem byl přítomen v síni K.J.T. schůzi, kterou svolali rolníci za účelem sdružení se dohromady^ aby mohli různé věci pro sebe udé- lati. Škoda že schůze byla málo na- vštívena. Někteří rolníci mysleli, že je ta schůze svol...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 December 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. prosince 1941. Postup události ze světové katastrofy Ve čtvrtek. — Brtické královské vojsko rozdrtilo tankovou linii 4 míle severně od znovudnbytého bo- jiště u Rezeghu ve čtvrtek, čímž se spojilo s obleženou posádkou v Tob- ruku, v které bojují české a polské oddíly, jak sděluje vrchní velitel- ství. Toto spojeni se dvou armád Britu stalo se u Ed Duda v desátý den britické ofensivy. Místo to bylo dobyto posádkou z Tobruku v úde- ru, kterým se probila deset mil ven ze svého obleženi. Novozélanďané za pomoci amerických tanků a ae- roplánú udeřili od jihu a po zuřivé: bitvé oposice vojska osy byla zdolá- j na a tak obležená posádka po osmi měsících spojila se s hlavní králov- skou armádou. Tím také britická j armáda nyní má komunikační linii ] z moře a vojsko osy bylo odříznuto od vojů západně od Rezeghu, kde jest nyní sváděna krutá bitva, do které Němci posílají tanky a muže za účelem zdrceni Britů. Mluvčí za britické vojsko pravil, že úkolem královské arm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 December 1941

Čechoslovák $ N 1 \ KOUTEK PRO BEČLÁKY .. .. . p, „ i náležitě, že nám nejčky istě dají na 'Přijde, přijde Vykupitel!! - tak dlouhej čas pokoj Meklen kaunta si jsme ve staré vlasti zpívali, když čas zvolila mokro vjetsmou trinactse i "rnrátv" nastalv hlasovou! Co mje vosobne pri cele] Kdopujde na rotáty?", tak zníla tej prohibičáckej komedijl způsobu- otáia hlavy r"din, tam i těch va-i * nejvjetsi radost. ,e ta vokolostp- lašských horách. Ba jaké kouzlo mě- jičnost, ze zrovna ve vokrsku, ly tyhle mystické pobožnosti pro náš vládne vejkovskej prohibičm yobr- 1 - if- i a xr,nnminám kdvž Drv- fýra- to sl° Pres styrycet hlasu pro "TS íkSHH*Což Je důkaz, áe ta mladá čas krafina zahalena v bílý rubáš amerykanska generace uz se neda ršs S5«s:' y? Moji drazí, vaše obálky s adresj i známkami mám uschované, jen :rochu trpělivosti. Jestli mi Pán Búh zdravíčko dá, všem vám odpovím později. Jsem přesvědčen, že jest vás 90 procent, kteří čtete Čechoslo- vák a tento můj krátký dopis bude- te čisti...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 December 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. prosince 1941. ČECHOSLOVÁK. and westske novin* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, texas. V Texasu jest hnutí za účelem co nejvétšího ku.:ování vánočních dárku, zhotovených z bavlny. Hnu- tí to fedruje tak zvaný 1941 Cotton Christmas cemmittee, jenž pořadal ve středu schůzi v Dallas za účelem vyplánování programu, dle které- ho se bude odporučovati vétší spo- třeba bavlny na vánoční dárky le- I tošniho roku. H. H. Williamson z A. I &i M. kolleje, jest předsedou toho- to výboru, jenž se skládá ze 34 vůd- ců bavlnářského pramyslu v Texa- DIRECTORS: su novinářů a úředníku obchod- Aue. J. Morris, Jos. F. Holásek, ních komor. Doufejme, že kampaň F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, ta se potká s dobrým výsledkem, Jos. Pavliček neboť jest mnoho vécí z bavlny — zhotovených, které se hodí dobře Redaktor—Aug. J. Morris — Editor na vánoční dárky a texaský lid tak muže přispéti k vétší spotřebě ba- PŘEKVAPENÍ! - - - - by Raemaekers OFFICERS: Aug...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 December 1941

V pátek, dne 5. prosince 1941. Čechoslovák ^jTs. Zprávy zTioga. One on the Ways—One on Way Na Den díkůvzdání byly v Gray- son na návštěvě z Granger rod.ny p. Frank Drozd a p. J. Vala. Navští- vili p. V. Drozdu, který je synem F. Drozd a švakr p. J. Vala. Též navští- vili rodiny Škrhákovu, Š;rkovu a Horákovu, kteří jsou všichni dohro- mady švakři. Večer na Díkůvzdání měli jsme zábavu v R.V.O.S. síni, které se obě rodiny súčastnily a velice se jim u nás líbilo. Máme prý tady lepši zá- bavy jak někde jinde. Zvláště švakr Drozd, ačkoliv je teprv kolem 60 let mladý, tak nevynechal ani jiden kousek. Moje dcera nám po zábavě vykládala, že měla o strýce strach, jak s ním tančila, neb prý byl tak lehký, že se jí zdálo, že jí z ruk ule- tí. Diky za návštěvu a přijíždějte častěji. Dále zde byla několik dní pí. Polá- ková z Ennis u dcery pí. Bili Jare- shové a předplatila ji Čechoslovák, aby věděla co se v Ennis děje, neb z tam odtud pochází. Díky za před- platné! Nemoc řádila v rodině p. Jan Š...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x