ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 September 1910

SALUBRIN Såväl vanligt till 50c. pr flaska som toalettsalubrin till 75c pr flaska hos , . v , 4 » MARTIN PETERSON, 316 K. Street, EUREKA, CAL. EN SEAL ansökningar ha kommit ti l San Frana måste en afgift af $5.(m> befallts vid an rsta månadsafgiften. Dessa ansökningar . '- , , .Weekly n. n of Loss of .. slckne„ ,.r orFo0t Eye Single O 1,000.00 | D00.00 j $20.0 • | 750.00 | 375.00 | 15.C.I 500.00 | 250.00 | 10.00 250.00 | 125.00 | 5.00 | 00 >o 2«.» o 10.<■o HARALD LUNDBERG, Msr. Stillahafs kulten. SEATTLE, WASH. Tre skandinaver iiro republikanska kandidater för countyembeten i Seal lie, nom I igen L. E. Peterson för eonntykommissarie i samt Peter .lohnnsnn neh Sam Larson för "constables'?. EUGENE, OREGON. För att rädda sin familjs heder ihjelsköt John Johnson i Maple Creek nära Eugene förliden vecka E. S. Prindall, hvilken lockat \I:s hustru att vara sin man otrogen. Likbesigtningsj u ryn har fritagit Johnson från allt ansvar, och Johnson ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 September 1910

SCöp en ask Mag. Vwrsiik ett paket, och Tw vill sodan hMi'Ilt n;igot »n--n.it &lug. rlireillta Stattfrliiiu fireKid,■: 11 kan nto rui:a i'--1'" K ra biittru clcirretlfl; Ti I:hi;v IM.1/ on: AIt K T T 1. S. Säljas i a!!a ci- .- -Tarrbntlker. 3. Anarsyron, cn korporation noai e?:er; af The Aaarican ioåacco Co. ECTOR NIKOLA. Af GUY BOOTH» V. från engelskan. "Kloekan half liwan genast: svarade Laösju "Kom, låtom oss gä! der.- " Katten satt på Nikola säg på klockan, funderade j oil ögonblick oeh sade derpå: "flu förut! Köp biljett ål er och! gå ombord, så fort. ni kan! Vi komma efter senare. Men lills yi komma lill Tientsin, måste ni låtsa, som om ii i aldrig sett någon af oss förut.- " Laohwan bugade sig oeh lemnade | rummet. "Nu börjar del egentliga ii fven ty- [ ret,- '' sade Nikola oeh hällde i en kopp kaffe ät sig-; "klockan iir iui eu kvarl pä fem, vi kunna lugna oss än nu en halftimme och sedan gå ombord. '' När vi slutat äta, satte vi oss nod i el t par bekväma hvilst...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 September 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 8 September 1910. 7. DEN VANDRANDE JUDEN. ROM(Forts. fr. t o reg- . n:r) — Det liar du rätt i, men det kommer väl en tid, dä jag torde kunna, vedergälla dig för detta.... Emellertid kan jag glädja dig med, att du troligen får träffa din fosterson i morgon bittida. — Har också min förträfflige bror anländt 1 ropade den unge smeden. Kom nu inte och säg. att ej vissa dagar äro utmärkta af afl slags lycka. Ocli när råkade ni honom, min far? — Hvad.... "ni"? alltid "ni"? Ack, säg då "du"- , min gosse. Ar det derför, att du kan göra vers, som du tror dig vara för förnäm att kalla mig du? — Min far! — Du måste kalla mig du, min son, pä det att jag må kunna uppfatta allt, livad du ej under 18 års tid har kunnat säga mig. Hvad Gabriel angår, så skall jag rätt nu berätta di},- '- , livar och när vi råkade honom Ty om du tror dig 1a sofva i natt, så bedrar du dig.... Du skall inkvartera mig i din kammare, och vi skola prata ined hvarandra. Rabat-Joie skall ligga utanf...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 September 1910

Viking Cafe and Restaurant 499 Haight Street, hörnet af Fillmore Restaurant, Bar och Crill Förstklassig Matsedel, goda Viner och Likörer. Ingång för damer å Fillmore, St. Telefon Market lJUö Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & DlStödr kyrkan, 15th & Dolores Sts. sönda- . -irn #ar: Högmessa kl. 11. f. m., ' v -Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.45 t"- , rn. ungdoms möte hvar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. t?? Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero ochCamp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. m. Predikan kl. 11 f. ni. Ungdomsmöte kl. G o. m. och predikan kl. 7,45 e. ni. Bönemöte hvarje onsdfigskväll kl 8. Alla äro h.iertligpn inbjudna. J. H. Levedahl, Pastor. Bostad: •115 * Guerrero Street. Svenska Tabernaklet, 155 Dolores si.: Söndagar: Predikan kl. 11 f. ni. och 7.15 c. ni. Söndagsskola 9,15 f. m. Tisdagsalt nar ungdomsmöte, torsdagsaftnar predikan och bönemöte kl. s. Tabernaklets k...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 September 1910

VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning för svenskorna å. Stillahafskusten. tTtgifves hvarje torsdag. VRSTKUSTRN är spridd utmed heta StlLlahafsknsten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: ftöo, pr tum; bland' läsning lflc. pr rad. PRENUMTCRATIONSfRl S: Helt är $2.00 | Fjerdedels år $0.CS Halft är $1.25 j Ett år till Sverige $2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "V ESTKUST RN.- " Kyrkinvigning. SVENSKA METODISTKYRKAN HÖGTIDLIGEN INVIGD. Kyrkan nästan skuldfri. Den nya svenska metodistkyrkan å Guerrero st., mellan 16th och 17th sts., invigdes högtidligen i söndags. Kyrkans undervåning har någon tid användts för församlingens gndstjenster, men arbetet har på senare tid bedrifvits under högtryck för att få kyrkan komplett färdig, så att den kunde invigas före det konferensmöte, som i går tog sin början derstädes. Vi hinna icke med en fullständig beskrifning af kyrkan och dess inredning, utan nöja oss med att...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 September 1910

NIO AF TIO utaf de vanliga krämporna nu för tiden härleda sig fråa orent blod, hvilket försvagar lifsorganerna. En pålitlig blodrenare botar dessa sjukdomar. , LIFVETS HEMLIGHETER (( 99 en af oss utgifven bok pä 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, många slags sjukdomar, deras följder o.s.v.; den borde läsas af hvarje ung man. Sändes fritt I lörsegladt omslag till hvar och en som pä ett postkort eller I bref insänder sin adress till O O ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. N. * R. F. McKESSON CO. 667 Mission Street, 2:dra våningen. Möbler,Mattor, Madrasser, Kaminer "Från fabriken till eder.- " Någonting nytt i Wöbelaf 1'iir. ågg yVi sälja direkt till våra kunder som fabrikens agenter. Snabb leve¬ rans. Vi ktinua spara eder pengar. R. F. McKESSON, 2:dra vän. 667 Mission Street, San Francisco. C. E. Force, förest. PEN GAMLA, BERÖMDA LÄKAREANSTALTEN, x/liil lHlilH7iTU/a UlvaJllvrjAlliSl AljlLii» ROSENBERG C- , , N. ROSENBERG CO:, O Or. C. V. FRIESE, Medical ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 September 1910

DANMARK. Svensk punsch i Danmark. Karlshamns punsch fabriksak tiebolag har i Köpenhamn bildat ett dotterbolag i svfte alt der tillverka och försälja sin punsch. Ett väldigt rikshospital öppnades häromdagen i Köpenhamn, der det kommer att, ersätta en del äldre sjukvårdsinrättningar, som inte längre uppfylla tidens kraf. Det nya sjukhuset skall rymma icke mindre än 5,950 sängar och har kostat inemot 10 millioner. Sabroe dömd för ärekränkning. Folketingsman Peter Sabroe riktade för någon tid sedan mycket skarpa angrepp mot ett barnhem i Köpenhamn och tre af dess ledare. Den 15 aug. har hof- och statsrätten ådömt honom 3,500 kr. böter, hvarjemte han dömdes att gälda rättegångskostnaderna. FINLAND. Till tre månaders fängelse för barnamord dömdes häromdagen tjenarinnau Severina Sandstedt-lvälekä i Sund. Finska flickor bli nunnor. På uppmaning af munkar afreste nyligen sju flickor från Salmis till Ryssland för att inträda som nunnor i Krasnostok kloster och uppfostras till mis-sionärer-lär...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 September 1910

Commercial Banking Vi inbjuda hrr handlande, fabrikanter, handelsfirmor och bolag såväl som individuella affärsmän och enskilda att insätta sina pengar på upp- och afskrifningsräkning hos oss, och skola erbjuda dem alla fördelar förenliga med sunda bankmetoder. SWEDISH-AMERICAN BANK, 54 Geary Street. Huru att spara. Sparsamhet börjas i hemmet ocJi grundvalen för ett sparbankskonto är det »fasta beslutet att spara regelbundet. SwedishAmerican Bank betalar 4 procent intresse på alla insättningar i sparbanken, stora såväl som små, från $1 upp till tusentals dollars. pa på eftermiddagarna kl. 3 och kvällarna kl. 8. I går hölls välkomstfest med tal af pastorerna .T. H. Levedahl, ,J. R. Andrews och 'Andrew Farrell samt biskop E. H. Hughes. I dag öppnas de egentliga konferensförhandlingarna, som sedermera pågå under förmiddagsmötena. Kvällsmötena upptagas af predikningau. På söndagen håller pastor G. A. Warner från Los Angeles tal till söndagsskolan, högmessopredikan kl. 11 f. m. hålles af...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 September 1910

O. F. Lindberg 918 Broadway. Tel. Oakland 8851 Sv. Notarius Publikus Fastighets och försäkringsaffär. Legala handlingar af alla slag uppsättas. Förbindelse med dugande advokat. Upplysningar fritt. J. MAY Oa k la lids tillförlitlige OPXIKKR Kontor: 1228 Broadway, midtemot First National Bank. Ögon undersökas noggrannt. Glasögon afpassas, llesonabla priser o. belåtenhet garanteras. Förstklassiga guld fy Ida glasögonsbågar jemte läs- oc h sy-linser för Undersökning gratis. HAMMAN BATHS TURKISKA OGll RVSKA IIAI) l.leetrie Vibration NasHage Hörnet af 9th & Broadway Enkla bad för Damer och Herrar, öppet dag och natt. Första klassens betjening. hos John J. Andersen Skräddare 463 10th Street, Oakland, Cal. Alltid ett sorteradt lager af utländska och inhemska tyger. Nytt lager för höstsäsongen finnes till påseende. Home 1583. Svenska Bageriet Berkeley Bakery EET, WEST BERKELEY lill salu i följande affärer: Oakland: Olsons Market, 10th & Broadway. Bergquist, Stli &...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 September 1910

CAFE DU NORD. JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. Telefon Market 482. San Francisco. t t % Blodförgiftning % 1 t + ♦ vållas af vissa sjukdomsfrön. "bakterier"- , som inträngt i kroppen, ofta genom en obetydlig skråma eller ett litet sår i huden eller å eu af de slemhinnor, som bekläda kroppens inre organ. Följderna kunna bli mycket allvarsamma, ofta bringa de döden. Dock kan all fara lätt förebyggas genom att i lid använda det utomordentligt välgörande och kraftigt antiseptiska preparatet "Salubrin"- , som under de sista tjugo åren vunniiil så stort, och så välföitjent rykte om sig i Sverige såsom den yppersta af alla husmediciner. För hälsans bevarande är det af vigt att man dagligen begagnar Salubrin till gurgling, till tändernas rensning, till tvättning af de yttre oeh till sköljning af de inre organen, oeh om det onda redan inträngt i blodet, bör det utrotas derifrån genom alt taga Salubrin invärtes. Följ Bruksanvisningen rörande Salubriuets utspädni...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 September 1910

• —»o» r* VE-STEuSTE-N, Torsdagen din 15 September 1910, 7, "THE UNION STORE.- " 490 CASTRO STREET, Nära ISth St., San Francisco. Begrafninflskransar till lägsta priser. Johnson FloralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, JERNHANDEL 215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg1 & jernsaker. Oljor, målarfärg, glas tu. iu. Moderata priser Telefon Market 6668. 5. M. ISING skandinavisk TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. HOTEL LARSEN 56 Kddy St., San Francisco. (öfver Tivoli Cafe) KURIKO OLE OID, YIGORI ocli UTERINE till salu hos MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) Spar= och Handelsbank. 108 Sutter Street, San Francisco. AUKT. KAPITAL $1,000,000: — INBETALT KAPITAL 750,000: — RESERV & ÖFVERSKOTT 166,874: — TOTALA RESURSER 5,281,686: — Embetsman: Charles Carpy, president; Arthur Legallet, vice president: Leon. Bocqueraz, vice president; A. Bousqne...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 September 1910

8. VE8TEU8TEN. Torsdagen der» 15 September 1910. ■****" Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, lf»th öj Dolores Sta. Söndagar: Högmessa kl. .11 f. rn , Aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 9.45 t m. ingdomsmöre hvar Fredagskväll. Tel. Market 3805. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad: 208 »olores St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Ciinp st. San Francisco. Möteslider: Söndagsskola kl. lo f. ni. Predikan kl. 11 f. ni. tTngdonismöte kl. G e. ni. och predikan kl. 7.4:, <>- . m. Bönemöte hvarje onsdagskviill kl 8. Alla itro hjertligen in1,jii.lna, J. H. Levedahl, Pastor. Hostad: IL'» fSuerrero Street. Svenska Tabernaklet, 4f>f> Dolores st.: Siinda.gar: PredVkan kl. 11 f. ni. och 7,4r» e. til. Söndagsskola 9,4fi f. in. Tisdagsa Tinar ungdonismöte, torsdagsaftnar predikan och hönemöte kl. s. Tabernaklets kapell, 4 0 College Ave. Söndagsskola söndagar !M»0 f. n*. Predikan oeli höaeniöte hvarje onsdagsa.fK.n kl. 8. Sjömanshemmets...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 September 1910

25:te årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 22 September 1910. = VESTKUSTEN 1 (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" Is the oldest Swedish Newspaper published om the Padfio Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates; 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. per line. .Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications-: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. PRRNUMERATIONSPRIS: Helt är »2.0« | Fjerdedels ir $0.65 Halft är $1.25 | Ett är till Sverige J2.S0 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: t! San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning för rvensknrne å StlllahafikustPri ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 September 1910

>*• ! Tillskrif: PER WILDNER, Turiguano, >Ioron, Cuba. %«$»«{<4»igi tg»»JnJ. ♦£« »J. $ «$» »J.►♦««$»%»JnJ»»j»%,Jh$» SVEA PLANTAGE CO. inbjuder härmed till aktieteckning. Aktiekapitalet är lägst $150,000 och högst $-150,000, och af detta belopp äro $105,000 ^tecknade af stiftarne, återstoden utbjudes till allmän för- ' säljning i aktier å $10 pr styck. Företaget, som är . grundad t på praktisk erfarenhet och solid ekonomi, liar fått de bästa omnämnanden af bank- och fackmän i såväl Cuba som U. S. A. och Europa. En bok, innehållande fullständig redogörelse för företaget, sändes fritt på begäran. ❖ ❖ i LIFVETS HEMLIGHETER" ti en af oss utgifven bok på 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, många slags sjukdomar, deras följder o.s.v.; den borde läsas af hvarje ung man. Sändes fritt Iförsegladt omslag (III hvar och en som pä ett postkort eller I bref Insänder sin adress till o O ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. IM...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 September 1910

Nytt BfiYattningsdistrikt angående vattentillgång: ett utaf de gynnsammast lottade i staten. Jordmån: endast; rekommendera land at' bästa beskaffenhet, är vår princip. Tillskrif vår farmareförening under adress: Swedish Colonization Society, liSCAI.ON, C AIJ1'\ Kl). GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLASS o. s. v. Leverans till familjer och föreningsfester fullgöres skyndsamt och bostämdt. 2279 MARKET ST., (nära 16th), San Francicsco. Telofon Market $011. Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. Pucketts Cotillion Hall 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn pch äldre. Lokaler uthyras för Daler och rester. PROF. G. R. PUCKETT, P n.sliiraré. Pucketts Maple Hall POLK STREET, nära California St., och Tel. Market W82. Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. R. Rudebeck Speccriliandcl 4596 18th ST., (hörnet af Hat...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 September 1910

CHRONICLE BUILDING n Savings Bank fördelarna af en inkomst e oelx den säkerhet, som ank ernlinsinsattningar. örenta Staterna, ancisco stad och County. MECHANIC'S BAR th STREET Nära Church Street uösa samt äkta importerade skandinaviCigarrer :: :: :: " :: JOHN A. RENSTRÖM, Egare. Terkelsen & Henry FOFOTOGRAFER Atelier å första våningen. Telefon Market 5039 ersonliga öfverinseende. kort tid erhålles våra berömda ga priset af endast $6 per dussin. I,. J. Leonard Leonard & Jensen Skräddarefirma MBIA BLDGr. 35 ELLIS STREET 4TH STREET Telefoner: Douglas 4748; Home C 4748 SPRECKELS' MARKET Miss Hilma S. BAKERY Carlson. Vi tillhandahålla ett fullständigt lager af de bästa franska bakelser i San Francisco. Hembakade cakes och kaffebakelser. Skorpor o. knäckebröd Det Svenska Bryggeriet CARL, TORNBERG, Kgare. 3070-23rd St.. S. F. Tel. Mission 5791 Svenskt Öl och Porter. Maltextrakt, Steam- och Lager Öl. Fri leverans till alla platser i staden. Sv. Boardinghus. Rum och b...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 September 1910

OLSONS, Inc. Der man köper bAlla slags buteljerade importerade, till våra Telefon Oakland 404 Home 2041 ALEX. OLSON, Egare. Telefon Oakland 7743. BUEDY HOTELBAR naviska likörer af bästa kvalitet. 844 FRANKLIN STmellan Broadgauge och Narrow gauge stationerna. (Förut D. ANDKER, Tel. Oakland 1777 " Home A 5777 Alameda Countys enda lINRKRTAKIBegrafningac ombesörjas. Lik balsam Kvinlig betjening om så önskas. fl. SUTHERLAND 904 WASHINGTON ST. Tel. Stort välsorteradt lager af Specerier, DelSkorpor, Knäckebröd, Anjovis, .- Gaffelbitar, PotatTelefon Berkeley 3881. Svenska Bageriet Berkeley Bakery 740-42 DELAWARE STREVåra svenska brödsorter finnes till salu i Li San Francisco: Smith & Co., 24 tli & Kansas sts. .1. Jso, 23rd & De Haro Fredells, 24th st., nära Castro st. Anderson Meyer, 23rd & Dolores sts. Mugges Market. 1st & Harrison sts. ■^preckels' Market Bakery, Market st. mel. 3 & 4. Bay City Market, Market st., mell...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 September 1910

TO Fo R DOKTOR NIKOLA. Al CUV BOOTHBY. Öfversättning f(Forts. fr. föreg, nr.) Då .jag ve k af in på en tvärgata, hörde ,jag ett gällt rop på hjelp. Jag •stannade tvärt för att lyssna efter hvarifrån det kommit: det dröjde ej länge, fölTiiu det ljöd ånyo, och denna gång hörde jag tydligt, at£ det kom från en mörk gränd till höger. Utnn ett ögonblicks tvekan började jag springa dilåt J'"örst kunde jag ingenting märka, men sedan upptäckte jag tre skepnader längst borta vid slutet, af gatan och sprang hastigt umot dem. I)å jag kom fram, fann .jag en ung flicka och en gammal inan, som lågo utsträckta på marken. De voro engelsmän och angrepos af on- ' ung, kraftig inföding. Han stod öfver den gamle och hotade flickan med en knif. Mina sandaler åstadkom mo ej något buller, och eftersom jag gick på den mörkaste delén af gatan, märkte ingen af de tre min närvaro, förrän jag var alldeles inpå dom. Men hur jag än skyndade mig, var jag ej nog rask i vändningarna, ty just som jag hann fram. rusa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 September 1910

S. M. ISING SKANDINAVISK AJERNHANDEL 215 ChurcliSt., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slip's verktyg & jefnsaker. Oljor, målarfärg, glas m. 111. IJoilgrata priser Telefon Market 6j668. HOTEL LARSEN 56 Eddy St., San Francisco. (öfver Tivoli Cafe) KURIKO OLE OID, YIGORI och UTERINE till salu lios MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) Spar= och Handelsbank. 108 Sutter Street, San Francisco. AUKT. KAPITAL »1,000,000: — INBETALT KAPITAL .... 750,000: — RESERV i ÖFVERSKOTT 166,874: — TOTALA RESURSER 5,281,686: — '- - Embetsman: Charles Carpy, president; Arthur Legallet, vice president; Leon. Bocqueraz, vice president; A. Bousquet, sekr.: John Ginty, kassör; M. Girard, bitr. kassör; P. Bellemans, bitr. kassör; P. A. Bergerot, advokat. gKassafack till uthyrning. August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. " Vestkusten" till salu Salubrin. French-Am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 September 1910

SVENSKT HOTELL, 55 SOTH ST., hörnet af San Jose Ave. Ljusa, soliga rum från $1,50 pr vecka till högre priser. Tag Mission, Valencia eller Guerrero st. spårvagnarna. g525 CASTRO ST., mellan 18th & 19th. "The store that gives the value.- " BILJETTER * till och från SKANDINAVIEN å * ! Scandinavian American Line Hamburg American Line Nord Deutscher Lloyd Line % White Star Line £ American Line * * Cunard Line ? <• 4 •fr och alla andra atlantiska angbätslinier <■ och amerikanska jernvägar. * * BILLIGA PRISER från SVERIGE NU. I I (i 718 14th Street Okerblads"- , Among the well known places of the district is "Okerblad's" at 718 Fourtenth st. near Market st. This splendid, family liquor store and bar is conducted by Mr. Fred A. Jacobson a genial host who numbers his friend? by the legion, and here will be found the finest brands of domestic and imported wines, whiskeys, brandies and ales. The business is conducted along upright and modern lines and ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x