ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

i ZPRÁVY DOMÁCÍ: '■■iMiMiiiiniiiiimiii.iKiMniiil Vývoz zboží z (•alvcstouii. Že Galveston je druhým městem po New Yorku, co se týče vývozu zboží ze Spoj Stát A, vidno ze stát ního výkazu jež přináší "Galve- ston Ntws" ze dno i. září. Celkový vývoz dle státního vý- kazu činil za minulý rok 5223,491.' 365; loni $173,132 105, tedy o £47,- 359 260 více. Vývoz bavlny Činí 2, 688 395 ba- Iň v ceně $206,895.345 proti 2,111.- 837 bal tim roku loňského v ceně $155,460.035, tedy o $5143531° více než roku loňského- Německo zakoupilo 688 056 ba la v ceně $531197.134. Francie zakoupila 277.659 balft v ceně $-29,- 199 500. Ostatní zahraničné země zakoupily dohromady 1,174 656 balft v ceně $89 603 450. Celková cena bavlny a jiného zboží za hra- nice vyvezeného Činí $213,030.939 N oj v Mší vňloťiió lodě na svMě. Washington, D. C., 4. září. — Sesterské dreadooughty "Florida a "Utah", největší to lodě americ- kého válečného loďstva, budou do 15. listopadu úplně k boji hotovy, jestli* výpočty odborník...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

sv rti'- 12 *++*++>!••!•++* .•, •M+Ť+**++++*-M'+++'S'++++***t Výživné a lahodné - * Z A těchto parných dnů, kdy horko vysiluje tělo a vysušuje hrdlo, chladící a oživující vlastnosti ^ | Plzeňského lahvového "piva činí jej pochoulkou potícího se lidstva. Poptávka po našem pivu se stále vzmáhá, ne proto že vařeno je v HOUSTONU, ale žeobecen- stvo uznává jeho hodnotu co zdravého a příjemného chladícího £ nápoje. "Čisté jak sluneční paprsky".r Nejlepší nápoj rodinný. | AMERICAN BREWING ASSN. I HOUSTON, TEXAS. Úplný výběr Edisonových fonografů, zároveň českých, anglických a německých re- kordů. Pište si pro seznam. Moje rekordy jsou zřetelně, každé slovo srozumitelné. M.TOMEK Hubbard City, Texas. Dr. 0. C. PHINNEY zvěrolékař z EL CAMPO, TEXAS. Léčí veškeré vyléčitelné ntemoce a poranění koni, mnlí, dobytka ho- vězího i prasat. Bude úřadovali ve stájích pp Rheinstrom & Gree- nebaum v 1 Iallettsville, Texas. Ve čtvrtek, pátek a sobotu 21., 22. a 23. září. Vlastním i dobré farmy, kte...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

- L; 13 t W. H. WHISLER ROSENBERG. TEXAS. Z DOMOVA A CIZINY. I a sklad Jno. Deere a Kingman farmářských strojů, vozů atd. Hlavní jednatel pro Sharpless Cream Separators. Navštivte mne než koupíte jinde. Proč peníze uložené — vc — State Bank of Ei Campo, isou úplně jisté? Poněvaě Její záruka obnáší přes čt vrt milionu doluru. \' čem pozůstává tato záruka? V dobře /.ajištnivoli dluhopisech a hotovosti. Průměrné vklady v této bance obnáší $150,000.00 Záruka čtvrt milionu: takže každý uložený dolar Je zaručen $l.u,V Mimo t, nezťiroiVné a nezajištěné vklady jsou chráněny zajístným fon- dem vkladatelů stát u Texas. Uložte peníze, kde jsou jisté. Ve \ laku ok radonu. Chicago, 111., ío. září. —Ve via ku dráhy Lake Shore byla mezi Toledo a Clevelandem, Ohio, paní A. A. McCormicková z Chicaga o- kradena o cenné předměty v cenč $2500. Krádež byla provedena v době, když pani McCormicková ve vagoně upraveném za jídelnu sní- dala. Taška s penězi a skvosty ležela vedle ní a když se paní Mc- Cormic...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

Mexiku. Mexiko Město, 5. září. — Šede- sát přívrženců Zapatových usmr- ceno ve dvou srážkách s vládním V)jskem pod velením plukovníka Moralesa ve státu stejného jména, dle úředních zpráv, právě došlých. Generál Zapato prý spadl s koně. Černicové farmy! ZAJISTĚTE si farmu na černico- vých pozemcích bývalé rauče Mc Cutcheon-ovy v okresu Victoria.— Můžeme prodati Vám nejlepŠí po- zemek za nejlevnějŠí cenu ve zdej- ším okolí, na blízku České osady za výhodných podmínek.—Přijďte aneb dopište si o popis zdejších pozemků.—Máme farmy od 25 do 160 akrů. Brown & Dodd Co., Victoria, Texas. I KONĚ SE SPLASÍ obyčejné, když nČkterá Čásť postroje se strhá a- nebo povoz se zláme. Přerušeni pravidelného tahu poleká koně. Tako- vá nehoda vás nepotká, když koupíte své potřeby u nás. My máme vždy- postroje, které vydrží plný tah a také naše ko- čáry a lehké povozy vzdoruji prudkým nára- zům. Přijďte a prohle- dřičte si naše zboží a po- rovnejte s jiným. U nás je vše k dostání, co vidí- te ve vašem ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

—-A Í outhwesfern University v Georgetown, Texas je nej- lepší školou pro českého mla dika a českou dívku. Mimo jiné výhody máte zde vyučo vání ve Vaší české mateřštině a nestoji vás to ani o cent více. Tato škola je první vyšší školou v Texasu, která povýšila naši mateřštinu na roveň jiným moderním jazy kům. Dejte i Vy ji přednost O bližší informace pište če- sky nebo anglicky na Qr. BISHOP, Georřetown. Tex V potřebě střižného a hotového O zboží nezapomeňte navštíviti velko- obchod pánů A. & S. Levy ve Victorii, kteří nízkými cenami a do- brým zbožím vás vždy uspokojí, eský prodavač p. Josaf Hnátek Našel cennou sochu. Řím, Itálie, 4. září.—Venkovan v Mondragonu v provincii Casertě, našel v rozvalinách staré římské budovy kusy mramorové sochy, jež prodal jednomu obchodníkovi. Když kusy byly dány dohromady, ukázalo se, že to jest bezhlavá a bezruká Venuše, dílo prý sochaře Praxitela. Socha prý stála v chrá- mu v Simenč. Týní jest v neapol- ském museu. I spMi ! j valólio ftaclin P...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

1I0IIRÉ l'I!0 DÍTKY I 1I0SFĚLÉ. Mnohostrannou užitečnost Seve- rova Antisepsolu nelze aui dosti ó- ceniti. Dokonale Čistí ústní duti- nu i zuby,odstraňuje Škodlivou ky selinu a usazeninu na zubech, za- brání zkáze zubu a udržuje je zdra- vé a Čisté. Co kloktadio a vypla- chovadlo úst utužuje dásuě á čisti i osvěžuje dech. Úplně bezpečný jak pro dospělé tak i pro dítky. Též se velmi doporučuje pro léče- ní různých onemocnění nosu, hrd la a jiných přirozených dutin lid- ského těla. Cena 25c. Na prodej v lékárnách. Připravuje W.F. Se. vera Co.- Cedar Rapids, Iowa. 1'nžAr ve slévárno. Ned llaven, Conn. 9. září. — - Slévárna McLagon "Foundry Co. byla požárem z větší čá?ti zničena a škoda spftsobená páčí se na $25.- 000. Před dvěma roky nechali majitelé této slévárny během stáv- ky zatkuouti Franka McGee z Worcestru, národního organisáto- ra unie modelářů, poněvadž prý jistého stávkokaze ohrožoval. + První nfemccká Yztliiclioplnvkyiié. Slečna Nellie lieeseová, povolá- ním sochařka, složil...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

VOL. XXI. HALI.EirSVII.LK, TEXAS, TIIWMIAV SEťTEJIHEli JI, IDU. •o .'s M SO S. ROČNÍK XXI. Entwcd ■■ wtonJ-cliii.il m.iif, No.rirl,, u, iwř, il.o .. ni.,, , ni,. Tr.„, U|„|rr lkr IIALLHTTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 21. ZÁttf 1011. ČÍSLO 8. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVU 1 CftADOVNU: JunefDuftrk jr., rřťdsrda, Caldwell. Tamil. JoRefiMikďka, místopředseda. Woslvy, Tnu, J. li. Kubtna, tnjťinnlk, Knycttevllla, Tc.xhs. J. J. ťrnka, pokladník, New liliu, Texas. ť'Cetni výbor: Jan Kučera, KIHiiRcr, Teiat, J. M. Ilnlamlřek, líitytIU>villt> tt. I, TťXtts. Albert 1'éenílk. Huni, Texas. Dozore i: Toni. Krajía ml.. CHldwwll, 'IVxas, Frank Stcfkn, (irnniíor, Jnn Hunuk, b«uly, Tel. Met. Taidral, právui rAdoe, Mtaiřnl poplatky do úmrtního fondu, Doba pflatoupenl na 1250 $500 Ud 18 do 31 rok A.... tf> ot& 22 " 35 " .... 18 • 36 * 30 81 " 35 3(1 " 40 41 " 45 45 " h« 50 " 51 51 " 53 52 " 53 53 " 51 30ct.iV. 36ct& . 45 " 30 35 40 $1000 9 .«0 I .70 I .90 II. 00 11.20 II...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

Prt iáme vám levněji než kdo jiný. 5 ■ : Domácnost a hospodářství.; PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA n. N.íš p. F. B. Drgač vás ochot ně a dobře obslouží. MARTIN -TAYLOR LLIVSBER COMP'Y. Caldwell, Texas. Dr.iTtMislliaiSMlit CALD1VELL,. TEXAS. Telefon: i Office 195, ! obydli 97. LÉČÍ revmatisni, otravu krve, raka, katar, bolavé nohy,choroby kožuí, srdce, plic, ater, ledvin, žaludku a vnitřností. Ženské nemoCe, zácpu, močení do po- stele, zlatou žílu, zapáchající decli, krvácení z nosu, zimnice, atd. Koná návštěvy ve dne i v noci. Léky dodává z vlastní laboratoře. Mluví česky. Carbade Lumber Co Největší drevosklad v Shiner, Texas STAVEBNÍ DŘÍVÍ, NÁTĚRY OLEJE, CEMENT, ŽELEZNÝ MATERIÁL PRO STAVBY Jednatelé pro 4 Sherwin Williams' nátěr. OieseckeBros klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odporučuje cisterny, větrní mlýny osvědčené soustavy. Klempířské práce vykoná rychle a dobře. Drevosklad v Brenham W.A.Wood&Go největší sklad v městě: prken, latí, šindele, dveří, okenic, cementu, vápna, cihel, st...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

: Neposílejte peníze zasílatelským : % obchodům za střižní zboží a šatstvo, ^ < ♦ ♦ 3 ♦ ♦ ♦ o J. F. C01ÍB COMPANY,! 7 4 ♦ když můžete koupit! v našem storu lepší zboží za ty samé peníze. Dali jsme o tom důkaz vždy, kdykoliv jsme- měli příležitost. Můžete ušetřit snad peněz na jiném zboží objednaném u zasílatelských obchodu, ale ne pí i druhu zboží jaké my . prodáváme. Mimo to kdykoliv nejste s naším zbožím spokojeni, můžete je vrátit ikIi vyměnit za jiné,které se Vám hodí. Můžete tak učinit! u obchodu zasílatelských, aniž byste mdli výloh? Caldwell,' Texas. HJIIIIIIIIlillllllllillNllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll lilllllllllllllllllllll!llil(lllllllll!llllinilllllllll!lllli!ttllllllllllll!l!!liilllllll!llllllllílllllllllll!ltllli:i!illllll!'l^ Bank of Somerville SOMEllVlLliE, TEXAS. Kapitál a přebytek - $30.000.00 vyžaduje si Vás bankovní obchod Poskytujeme naším zákazníkům veškeré g výhody slučitlné se zdravými Bankovními zásadami. Nezúročenéa nežajiStč- P ué vklad...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

Řád Pokrok Flatonic, čís. 103. S. P. J. S. T. F. tonia, 17. září. — Dne 17. září yl uvedeu do Jednoty řád čís. 103., za přítomnosti starších členů od h lu^Svojan, čís. 11. Nt vý Členové jsou: Jan Hájek, Inoc. Vrána, F, Divin, F. V. Vy- vijal. , Josef a Anna Kopecký, F. A. liinák, C. V. Kopecký, Leo- pold Sandtra, C. P. Johmon. Př stoupli členové od řádu Svo jan, č:s. 11., jsou následující: Frank a R zalie Valenta, F. V. a Anna Dušt k, Iuo a Marie Kocián, Anta- nin u Aloisie Vybíral, Anton a Jo- hana Machart, Frank a Ceciliť Zoiicilik. Za úředníky byli zvoleni: F. V. Dušek, předseda, F. V. V)vijila, dozorce, lun Kocián, tajemník, C. V. Kopecký, účetník, C. P. Johmon, pokladník, Leo Šandera, průvodčí, F. Divin, stráž. Schi'i/:e se bude odhývati dne 15 října ve 2. hod odpoledue. Ať mohutní řád Pokrok Flatonic' Ino Kocián, taj. Moravla, 17. záři—DořáduNo- vá Níorava, čís. 23 , uvedeni byli v mintiié schůzi Frank Stropi k, Rai- muna Blaschke, Petronila Žák a Justina PetráŠ. PfiŠtí schůzi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

DRŮBEŽNICTVÍ. lJuznc druhy hus. V Americe počítají se k dokona- lému chovu tyto druhy hus: Tou- louská, Embdenská, Africká, Čín ská, Kanadská,čili divoká a Egypt- ská husa. Pouze jediná z těchto hus a to husa Čínská má více jak jednu od- růdu, husu hnědou a bílou. NejvětŠí z těchto hus jsou: Tou lousská, Africká a Embdenská, majíce tutéž hodnotu na váhu, ač- koliv první dva druhy jsou zpravi- dla větších rozměrů, než husa Em- bdtnská. Tyto husy mají váhu, jaká se vyžaduje při standard cho vu. Odrůdy hus Toulousské a A- írické docela tuto standard váhu ještě o hezkých pár liber převyšují a jsou velmi oblíbeny. Také husa Embdenská ve své odrůdě přesa- huje standard váhu, leč pravidelné nedosahuje velikosti zmíněných odrůd. Všeobecně řečeno, barva Tou- lousských a Afrických hus je za Šedlá, barva hus Embdenských či. stě bílá. — Co se týče praktické hodnoty jest asi velmi malý rozdíl mezi těmito třemi druhy hus, ač- koliv někteří pěstitelé prohlašují, že na př. husa Africká je lepší no-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

I Vojna o zastávku ve Zdlouhalově. (Dokončení.) "No dobrá", chválil pudmistr, "zétra to vezmo do města. Pro- sím vás, neříkáte o tem nic, ovize te, že "Kopáč" obrátí" Rada starostova jak takž zahna- la chmury z hospody, avšak pfcce nebyla tak mocnou, aby přivolala hodovou náladu. Sousedé dopili pivo a mimo obyčej vrátili se dříve do svých statků. Časně ráno po hodech stál Mou dráček na rynku města P . . . u o- bili očekávaje příchod kupců — ži- dů. Židé dlouho nešli, již osmá hodina minula a prachéli se neuka- zovali. Dobře že nešli, aspoň mři Moudráček trochu pokdy složili si řeč, jíž chtěl oslovili redaktora. Až byl hotov, židáci se dostavili, dal jim ječmen zač chtěli a chvátal do redakce. Tato slavná redakční svět- nice vypadala jako u něho prastČí maŠtálka a pan redaktor jevil se mu jako panský dráb. Přese všech nu nechuť k jeho osobě uctivě jej pozdravil, představil se mu jako starosta ze Zdlouhalova a přednesl své přání. Pan redaktor viděl Moudráčka vytahovati z měcha dvě hus...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

■ mm i piimfgwqi Náš Johánek. Vzpomínka z vojenského života. Ve Valdštejnské ulici kráčel pro- ti mně osmahlý venkovan. Chod- ník v odpoledních hodinách bývá skoro prázdný, proto jsem si pro- hlédl toho člověka už z dálky. Těžké okované boty duněly na dlaždicích, hůl rázně dopadala při chůzi na kameny, najednou — asi deset kroků přede mnou stanul ne- známý, rozkročil se, pošoupl čepi- ci do týla a upíraje na mne oči, povídal: "Voni jsou — ten a ten." "Jsema co dál?" "Nic. Ale poznal jsem jich." "Já se však nepamatuji " "Ale jak pak by se nepamatova- li na Johánka od Iienedek." "A pro pánaboha! — náš Johá- nekl A co tu dělAte?" "Byl jsem tu u soudu na svě- dectví. Před časem vyšel si můj soused vystřelit na zajíce. Poví- dám mu: nechoď, až bude na to čas." "A kam jdete?" "Podívat se na kasárny v Brusce, už jsem jich neviděl řadu let. Abych to tak trochu nahradil, zu- bil se. "Tenkrát, když jsem měl mladou krev, málo jsem si je pro- hlédl." Podal mi ruku, zasalutoval a vy- kračoval si...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

O B Z O R. Čin lils hospudářský, poučný n zubavuý. Ortfrtn s. 1'. ,|. s. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatná ročně $1.00. Adresát' 'OIIZOH", IUlletUvlllc,T«"° o b as o k* A General Parm mul Kamily Xcivspii|«>r. Organ oř tlio S. r.,). S. T. Pubhshed Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Subscríption,$1.00 peryear. Advertlsing rates on application. Thursday, September21, ion. Rozšiřujme Jednotu. Porovnáme li počet všech Čecho- slovanů v Texas žijících s počtem členstva S.P.J.S.T., zajistí vzdor všem dosavádním úspěchům nena- stala nám ještě doba, abychom o další vzrůst Jednoty nemusili se starati anebo měli jenm překáže- ti chtějíce svým osobníiti chout- kám vyhověli; neboť nemá S.P.J S.T. dosud tolik členstva, kolik by ho mohlo a mělo býti, an máme o- sady česko-moravské, kde dosud řádu, ba ani člena, nestává. A přece jak krásný a vznešený cil S.P.J S,T. jest, jak záslužná její práce o povznešení baši národuo- sti! Když však již nepoblíž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

cenského výboru, mají právo roze- sílati Členky ně k nemocným se- btrám. 4. Zanedbá-li výbor svou po vin.iost řádem neb předsedou mu uloženou, má býti pokutován 50c. 4 Který navržený výbor by si netroufal věc mu uloženou zastali, má se hned sám vzdát i. Majetek. 1. Peníze řádové buďtež ukládá- ny v bance na jméno řádu Slovan, čís. 9., a bankovní knížka budiž uschována bratrem pokladníkem. 2. Účetnímu výboru budiž pone- cháuo právo kontrolovati knížku pokladníka j^kož i všechny listiny týkající se majetku řádového. 3. Řádových peněz může býti použito: ku koupi pozemku, jakož i stavebních míst, na něž bylo ne méně než 50% přítomné hodno ty zaplaceno. Řádové peníze mo hou býti též. půjčeny proti zákonité záruce na 6 proc. úroků. 4. Obnos $50 má míti br. po kladník vždy dome na hotovosti ku krytí nemocenské podpory běžných výloh. 5. Všechny poukázky, Čeky majetkové listiny řádové, buďtež podpisovány předsedou a poklad níkem, jakož i péčeť řádová budi? připojena. 6. Poviností předsedy je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

Í0 i ZPRÁVY DOMACI: V aeroplanu od Pacifického po břeži kiTbřehflm Atlantikul Pokus v tom směru už započal a možno skoro s důvěrou očekávali, že se podaří. Šťastný vzduchoplavec sklidí značnou odměnu a zajisté se mu dostane i hlučných ovací. Ale nehledě Ku osobě vzduchoplavco- vě, zdařilá plavba vzduchem na- příč americkou pevninou znamena- ti bude historický výkon ve vývoji vzduchoplavby, která stává se pro- blémem budoucnosti, jehož řešení nezůstane bez účinku na kulturní rozvoj národů. I.ct |)í'i's prvními znliAjwi. San Francisco, Cal., 12. září. — Za příznivých okolností odletěl od- tud aviatik Robert F. Fowler, na- stoupiv tak let od tichomořského pobřeží k atlantickému a sice o ce nu Í50.000. V graciosním letu se vznášel nad Sacramento, kde od- vážný člověk pták se zásobil gaso linem a olejem, by po krátké pře- stávce vydal se dále k Sierrám. Po- tom se spustd ti Augburg, 126 mil od místa vyplutí, kde zůstal přes noc. Fowler urazil tuto vzdále- nost rychlostí 45 mil za hodinu....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

msmsmm mm * ii ■ I ? ■ I I ■ 9 50 nových poštovních spořitelní. Washington, D. C., 8. záři. — Včera ustanoveno vrchním poŠtrai- strem p. llitchcockem dalších pa- desát pošt i. třídy za poštovní spořitelny, jež započnou s přijímá ní vkladň 7. října. Jsou to následu- jící: Mobile, Ala ; Fort Smith, Ark.; Long Beach, Cal.; Sacramento, Cal.; Stockton, Cal.; Greenwich, Conn.; Middletown, Conn.; Augu- sta, Ga ; Freeport, lil.; Moline, 1117; Rockfort, 111.; Klkhart, Ind.; Fort Wayne, Mn.; Kokomo, Ind.; Burlington, la.; Council Hluíf*, la.; Leavenworth, Kas ; Salina, Kas.;Wichita, Kas.; Covongton, Ky ; Fall River, Mass.; New lied ford, Mass.; Kalalamazoo, Mich.; South Farmingham, Mass.; Lan- sing, Mich.; Port Ilurou, Mich ; St. Joseph, Mo.; Sedalia, Mo.; Lincoln, Neb.; Orange, N. J ; Trenton.#N. J.; Pburnu, N. V.: Niw Rochelle, N. Y.j Whitc Plains, N. Y.; Charlottě, N. C.; Durha, N. C.; Akron, O.; Toledo, O ; McAlester, Okla.; Altoona, Pa.; Lancestr, Pa.; Kebanon, Pa.; Beaumont, Tex.; Waco,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

12 •• * :• *** * * ** -j * •: ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ >,♦ +44*+*++++++*+*++****+*+***+*++++^+4^+**.Í.+*+++++,H-+ Výživné a lahodné ZA tčchto parných dnů, kdy horko vysiluje télo a vysušuje hrdlo, chladící a oživující vlastnosti u | Plzeňského lahvového piva ❖ činí jej pochoutkou potícího se lidstva. Poptávka po našem pivu % se stále vzmáhá, ne proto že vařeno je v HOUSTONU, ale Že obecen- stvo uznává jeho hodnotu co zdravého a příjemného chladícího £ nápoje. "Lísté jak sliuu^iií paprsky".- Nejlepší nápoj rodinný. ? AMERICAN BREWING ASSN. IIOUSTON, TEXAS. Všem krajanům a přátelňm E3 Úplný výběr Edisonových fonografů, zároveň českých, anglických a německých re- kordů. Pište si pro seznam. Moje rekordy jsou zřetelné, každé slovo srozumitelné. M.TOMEK Hubbard City, Texas. Dr. 0. C. PHINNEY zvěrolékař z EL CAMPO, TEXAS, LéČS veškeré vyléčitelné nemoct* a poranění koni, mnlí, dobytka ho- vězího i prasat. Bude úřadovati ve stájích pp. Rheinstrom & Gree- nebaum v llallettsville, Texa...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

W. H. WHISLER ROSENBERG, TEXAS. (Mol smíšeným i a sklad Jno. Deere aKingman farmářských strojů, vozů atd. Hlavní jednatel pro Sharpless Oream Separators. Navštivte mne než kouříte jinde. Proč peníze uložené — ve — State Bank of El Campo, isou úplně jisté? FonevnČ Její záruka obnáší přes čtvrt milionu dolaru. V čem pozůstává tato záruka? V dobře, zajištčnýeli dluhopisech a hotovost i. Průměrné vklady v této bance obnáši $150,000.00 Záruka čtvrt mllioTiu; tak/c každý uložený dolar Je zaručen $1.«5* Mimo to nezťirocené a nry.ajištcur vklady Jsou chráněny zajíst nvin ť<m- dem vkladatelfl státu Texas, riožtc peníze, kde jsou jisté. ŘEDITELE: .!. F. Kubeta, Mack Wehb, C. M Hudson Ilarry Hoon G. A. Rives. Tato banka byla založena r. 1000. Důvod pro zvýšení služby. Paní plísni služku, která jí roz- bila drahocennou vázu: "Děvče, vždyť již ani vaše služba měsiční nestačí na to, abyste nahradila, co do mčsice rozbijete. Co s vámi mám dělat?" — Tak mi přidají na služném, milostpaní, aby na ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

14 Nejlepšf příležitost přehlédnout! si pozemky té nej- lepší jakosti v okresu Fort Bend. O další informace pište 11a FRANK MATULA, KOSENBEKG, TEXAS. Stavební dříví a potřeby! Nejsme spojeni s trustem. Zasíláme komukoLiv a kamkoliv rozličný stavební materiál. Podia- žiny, prkna, trámce, 2x4, atd. Průměrná cena S18 00, náklailání i5ct. Za materiál ručíme. Pište si o ceny. Zaslané dříví mftíete pfed přijmutím 11a vaší stanici prohlédnouti. INDEPENDENT LUMBER CO.. Dcpt. B. KOSENBEKG, TEXAS. Zajímavosti ze světa. I KONĚ SE SPLASf obyčejně, když nčkterá čásť postroje se strhá a- nebo povoz se zláme. Přerušení pravidelného tahu poleká koně. Tako- vá nehoda vás nepotká, když koupíte své potřeby 11 nás. My máme vždy- postroje, které vydrží plný tah a také naše ko- čáry a lehké povozy vzdoruji prudkým nára- zům. Přijďte a prohle. dněte si naše zboží a po- rovnějte s jiným. U nás je vše k dostání, co vidí- te ve vašem katalogu, a to za levnější cenu. Váš ve vší úctě H. J. Heye, sedlář a obcho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x