ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 August 1910

iit ESTiit VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning; för svenska.rne å Stillahafskusten. TJtgifves &va.rje torsdag. VESTKUSTEJN är spridd utmed hela Stillåhafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Helt år $2.00 | Fjerdedels år $0.65 Halft år $1.25 | Ett år till Sverige .... $2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. Väldiga skogseldar. TUSENTALS MENNISKOR OMKOMMA. De senaste dagarna ha fruktansvärda skogseldar rasat såväl i California som i flere af våra grannstater. Värst tyckes elden ha farit fram i Oregon och Idaho, hvarest kolossala områden afbränts, flere städer och andra samhällen lagts i rykande ruiner, och inalles torde mer än tusen menniskor ha omkommit. Ännu är elden ingalunda be...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 August 1910

2. VESTKUSTEN. Torsdagen de n 25 Augusti 1910. PALACE BAKERY Lunch och Coffee Parlor RBRÖD, alltid färska KRINGLOR. (Förut I No. 623 Kearny St., San Francisco. , 2:dra våningen. adrasser, Kaminer n till eder.- " som fabrikens agenter. Snabb leve¬ Mission Street, San Francisco C. E. Force, förest. närmelser mot ryska armén och för det den aftryekt officiella hemliga handlingar rörande ryska, arméförvaHningen. Aderton andra finska tidningar komma likaledes att åtalas, för det de aftryekt nämnda tidningsartikel. Den ryska militärinvasionen. Enligt till de finska jernvägsstationorna aflåtna skrifvelser komma inalles 17 jernvägståg att afsändas till Finland från Petersburg. Det första militärtåget afgick häromdagen, och försändningarne skulle sedermera afgå fem dagar å rad. Ersamt till Vasa expedieras tre tåg, medförande ett fulltaligt regemente. Notabla gäster. I 'Björneborgs Tidning' läses: I finkan hade morgonen mot tisdagen efter en synnerligen glad natt beredts rum för ingen mindre ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 August 1910

Ny Bok om Lungsot gFri För Alla. 200 sidig I^äkarbok i klotband om Tuberculosis på Svenska. Uerättar i ett tydligt och enkelt Språk, huru lungsot och andra hals- och lungsjukdomar botas i hemmet. Skrif idag. Boken sändes fullkomligt kostnadsfritt. Yonkerman Co. 3638 Water St., Kalamazoo, Mich. KYRKAN OCH SOOIALISMKN. (Ur tu predikan ai' dr 1,'Ji i I ij i AiulrfPii.) T fll la) hftllol i Nmv York fiir on tid sedan yttrade en framstående socialist: "I alla reformrörelser har jap alltid märkt, att kyrkan icke varit fri....- " "Kyrkan tillhör detsamma folket, som kontrollerar vår regering och vår politik....- " ' Vi folk nere i rännstonen vi jrå icke till kyrkan, emedan kyrkan ioke känner vära problem.... " "Hon hesijltar blott en del af folket, särskildt den lärda klassens ätfkådnin?,1- . hvarest vi måste ffå för att finna den djupaste okunnighet, den skolade, underdånig i okunnigheten.- " Dessa äro radikala ord, utan om och men; oeh i hufvuddrag äro de jeke sanna. Vi föras här till den...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 August 1910

?. "7ESTKT7STE1?. Tors<!ag«n 3en 25 Augusti 3910, T'®*"wwi" Entered at tb* San Francisc*, Cal.. Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenekarne på Stlllahafskusten. UTQIFVES HVARJE TORSDAQ frän 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO mellan 16th So 16th, Church & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS: Ett år $2.00 Ett halft år $1.25 Ett Kvarts år ... 65c. Ett helt år till Sverige $2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare "Fjäderfä värderas icke nog, skrifver en samtida. Och ändå ar det endast undantagsvis vi lia råd att hålla oss med kycklingstek! Det har festats och hurrats och glädjegråtits med anledning af öppnandet af Western Paeific-banan för allmän trafik. Undras hur det skall låta om ett år eller så? Häromdagen yttrade en af Alden Andersons f. d. motståndare att han är en alldeles för...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 August 1910

Piedmont Baths Bal tvättens säväl Simbad som Karbad samt Turkiska Bad. 24th St., nära Broadway, Oakland. AL. JOHNSON, Egare. SALUBRIN Såväl vanligt till 50c. pr flaska sonx toalettsalubrin till 75c pr flaska hos , MARTIN PETERSON, 316 K. Street, EUREKA, CAL. DEN SEAL ansökningar ha kommit 1 j" 1 San Franmåste en afgift af $.0.00 betalas vid ansta månadsafgiftén. Dessa ansökningar Weekly Benefit For Sickness or Accident Single Double Loss of Ey? Loss of HandorFoot ,000.00 | 500.00 | $20.00 | $10.00 750.00 | 375.00 | 15.00 | 30.00 500.00 | 250.00 | 10.00 | 20.00 250.00 | 125.00 | 5.00 | 10,00 and Market {Streets. HARALD LUNDBERG, Mgr. Oakland, Alameda och Berkeley. a r r t ¬ t t t Lektioner i engelska språket af mrs Cawein, 567 16th St., Oakland. Guvernörskaiididaterna komma alt debattera i Shellmound Park arbet.v I redagen. Föll död på gatan, då lian var pä väg från postkontoret lill White-Wal-lace bolaget, hvars kassör han var, j gjorde häromdagen II. S. Brenner. J Han hade träffats...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 August 1910

❖ ❖ ❖ * ❖ « Pris: Salubrin 50c., Toilet-Salubrin 75c. Inhaler 25c. Säljas på apoteken. t fy fy fy fy «£« fy fy fy <fyfyfyfyfyfy fy fy fy fy fy* fy fy $ fy fy fy fy fy fy ► DOKTOR NIKOLA Al (. I! Y It öfvorsätlning f(Forts. fr. föreg. nr.) Med dessa ord gick han lill en sk ii n k och tog fram ett ylas och en val lenkaraff, som han ställde pä bordet bredvid sig. Derpä slog han sig åter ned i stolen sarai fyllde glaset med vatten ända lill brädden. Jag gaf noga akl på honora, undrande hvad som skulle komma härnäst. ■'1'ndersiik sjelf glaset,- " sade han. "Ni ser, alt det är nästan f'n)lt med vatten och .jag vill, att ni skall göra er förvissad derom. Jag undersökte glaset och märkte, alt det var så fullt, alt man ej kunde flytta det nian att spilla några droppar, .lag sade honom också, att jag var öfvevtygad om alt glaset var fullt. "Nä, i sä fall,- " sade han, "skall jag ge er ett prof- på hvad jag kallar "ande i motsats till materia .Delta glas ,iir alldeles fullt, som...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 August 1910

"THE UNION STORE.- " 490'CASTRO STREET, Nära 18th St., San Francisco. Begrafningskranear ttl! lagsta priser. RO(Forts. fr. föreg. u:r) 3. Agricol Baudoin. Den poetiske smeden var en högväxt yngling om tjugufyra års ålder, groflemmad, men vig, med solbränd hy, svart hår, svarta ögon och stor örnnäsa. Han hade dristiga, uttrycksfulla och öpxiiia anletsdVag, som genast intogo till lians fördel. Hans likhet med Dagobert var så mycket mer i ögonen fallande, som han efter den tidens sed hade ett par tjocka, mörkbruna mustascher och som hans skägg, livilköt var klippt i en spets, endast betäckte hakan; för resten voro hans kinder rakade ända upp till tinningarna. Ett par långbyxor af olivbrunt bomullssammet, eii blå blus, bronsfärgad aL' röken i smedjan, en svart halsduk, vårdslöst knuten kring' den muskulösa halsen, och en klädesinössa med liten skärm — se der Agricols drägt. Men livad som besynnerligt afstack mot hans hvardagsdrägt, var en stor och präktig purpurfärgad blomma med hvit, s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 August 1910

8. VE3TKUSTEN. Torsdagen den 25 Augusti 1910. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, lBtli & Dolores Sts. Söndagar: Hötfinessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Siindagsskola kl. M.45 f. ni. unftdnmHmöte hvar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, fast. liosiad: iuö Dolores St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Camp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. in. Predikan kl. 11 f. ni. UiiKdomsrnöte kl. 5 e. m. och predikan kl. 7.45 e. m. Bönemöte hvarje onsdagskväll kl. 8. Alla äro hjertligen inbjudna. JHLdhlPtJ. H. Levedahl, Pastor. Bostad 42j Guerrero St. 5an francisco. Scandinavian Am. liuiens ångare "(M'av II" åtgick från Cliristiansaud den 13 augusti med 227 l:sta klass och 557 3:dje klas passagerare. Ångaren "Ilellig Olav" ankom till Christiansand den 14 augusti. Skand.- ' Brödraförbundet anordnar whistparty i sin nya lokal, Welcome Hall, Odd Fellow-byggnadep, 7th & Market sts., lördagen den 1 oktober och som vanligt erbjuda...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 September 1910

VESTKUSTEN Liberal Politisk Verkotidning för svenskärne å StillahafskuPten. Utgifves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Helt år $2.00 \ Fjerd ed el s år $0.C6 Halft år $1.25 | Ett år till Sverige $2.f,0 * Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. Ett djerft rån. I TRE BANDITER RÖFVA EN SPÅRVAGN. Personal och passagerare misshandlade. Det är icke något särskildt ovanligt att stölder begås i spårvagnarna här i staden. Och det kan knappast räknas till sällsyntheterna att i nattliga timmar spårvagnar utan passagerare stannas och personalen befrias fran allt hvad de innehafva i klingande valuta. Men ett mera djerft spårvagnsrån än det, som begicks i m...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 September 1910

R. F. McKESSON CO. 667 Mission Street, 2:dra våningen. Möbler,Mattor, Madrasser, Kaminer "Från fabriken till eder.- " Någonting nytt, i Möbelaffär. gg yVi sälja direkt till våra kunder som fabrikens agenter. Snabb leverans. Vi kunna spara eder pengar. R. F. McKESSON, 2:dra vån. 067 Mission Street, San Francisco. C. E. Force, förest. Många kvinnor, som äro utmärkta- , kokerskor, fasa för att tillreda en omsorgsfullare middag, emedan de icke äro starka nog att stä öfver en intensivt het kol-range. Detta är särskildt sannt i fråga om sommaren. Hvarje kvinna är stolt öfver att duka ett fint bord, men det sker ofta med stora uppoffripgar från hennes egen lifskraft på grund af de förslappande verkningarna af kokning a en kolrange i ett hett kött. Det är Icke längre nödvändigt att arbeta- , ut er vid tillredandet af en fin middag. Äfven i sommarens hetta kan ni bereda en stor middag utan att slitas ut. na "Stove" — se efter att på namnplåten står "New Perfection"- . Ger insen iiAtä utåt, i...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 September 1910

Ny Bok om Longsot Fri För Alla. 200 sidig I^äkarbok i klotband om Tuberculosis på Svenska. Berättar i ett tydligt och enkelt språk, huru lungsot och andra hals- och lungsjukdomar botas i hemmet. Skrif i dag. Bokensändes fullkomligt kostnadsfritt. ^ Yonkerman Co. 3636 Water St., Katameuop, Mich. STORMKLOCKOR. (Ur en finsk tidning.) Vår natt liar dock nått fram till dagning — En blekröd fåll på nattens våd.... Men vaden tränger väl till tvagning Och mer af ljusets gyllne tråd Vafd in af morgon friska dåd.... Ty.... Ring — ring dag, stormklockek läppar! Till stormstark strid ring stålsatt hug! Ve — mörkrets makt är lömsk och slug, Och gifter bo på luslans läppar.... Stormklockor ^ing lill dåd En verld om an så döt'! Strö kring allt sjukt förutan nåd — Som storm strör vissna löf! Ej liöfs ett lif i dådlös lusta, Då mången kalk blir fylld med drägg! Med stolt försakans svärd dig rusta, Bryt ner fördomars fasta vägg — Och våld och väld i grafven lägg! Ej fegt för farans isköld buttra, Som...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 September 1910

'4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 1 September 1910. Entered at the San Francisc*, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning för Sven■karne pä Stlllahafskusten. UTG1FVES HVARJE TORSDAG fr&n 30 SHARON ST.. SAN FRANCISCO mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS: Ett Sr *2.00 Ett halft Sr $1.25 Ett Kvarts år 65c. Ett helt är till Sverige $2.50 Alla prenumerationer mäste ätföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare. t* TRADESMiSt^COUNCIL 51 88 Alla menniskor veta huru en tidning bör redigeras, men åt redaktören och utgifvaren öfverlemnas det kitsliga görat att få affären att betala sig. Märkvärdigt huru många menniskor, som påstå alt det icke betalar sig att annonsera, äro angelägna 0111 att bli smickrade i tidningarna. Huru många, som alltid påstå att tidningarna äro fulla af lögner, äro icke...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 September 1910

Stillahafs kulten. ! kL NORTH YAKIMA, WASH. En varning ges härmed för landsvindInre, som annonsera, att 1,000,000 sicres på Yakima indianreservation skola upplåtas åt settlaro och i sinom tid bevattnas. Svindlarne erbjuda sig att lokalisera landsökare för $25. SEATTLE, WASH. Häromkvällen nedsköt 29-årige Gottfrid Johnson mrs Gussie Swanson i hennes hem 1351 Stewart st. Mordet föröfvades i närvaro af mrs Swansons man, Einil Swanson, och hennes 12-årige son Eldridge. Johnson vände derpå vapnet mot sig sjelf och döden var ögonblieklig. Tabernakelbygget liar nu fortskridit så långt, att är i det närmaste färdig. Byggnaden skall vara färdig i november. Tidningsman afgår. C. L. Hultgren Som i omkring tre år varit redaktör för "Green Lake News" här i staden har nu lemnat denna befattning och ämnar egna sig åt skollärarekallet. Hr IT. är en rätt flitig skribent och har ofta lemnat bidrag till olika tidskrifter här på kusten. TACOMA, WASH. Den svenska luth. Bethaniaförsamlingens kyrka invigd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 September 1910

f ❖ * * * * Turkey Red CIGARETTES äro fabricerade, af renasto turkiska tobak och hafva den fina arora, som endast cigarretter albästa slag besitta. i ❖ * ❖ * ❖ * * Pris: Salubrin 60c., Toilet-Salubrin 75c. Inhaler 25c. Säljas pä apoteken. * *> * ❖ ❖ ❖ * ❖ ❖ <• ❖ ❖ i* * •> genom att ofta behandla dem med Salubriu, som besitter eu siillsjiord förmåga alt hejda sjukliga slemflytningar 1'råu de slemhinnor, hvilka bekläda de inre organen. Behörigen ut spädt med vatten, användes det till gurgling, invärtes sköljningar, inspnttningar, o. s. v. Inandadt genom en Inhaler, intränger det i gasform, utspädt med luft, i lungorna eller dragés upp i näsan. Allestädes förstör det bakteriernas töxincr och inverkar stärkande på slemhinnorna, hvilka derigenom vinna ökad motståndskraft mot bakteriers angrepp. Salubriu har ofta visat sij; verksamt der alla andra mediciner slagit fel. 1 tjugo år har det bestått profvet i Sverige och vunnit erkännande af Sverig...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 September 1910

"THE UNION STORE.- " 4S0 CASTRO STREET, Niiva 1 Stli St., San Francisco. Begrafningskransar till lägsta priser. AF EUGENE SUE. (Forts. fr. föreg. n :r) it sade AgriI lu förlåler tu i*' col. Ja, ja, sade hon, bemödande silt all kufva sin rörelse. Jag lår i '- min ordning be dig om förlåtelse lör min svaghet, men.... jag rår ej för ;il i minnet af delta äfventyr plågar mig lag var sa rädd för din skull.. Om folkhopen hade tagit den slagnes parti.... Ack ja, min Ond, sade Franeoise, som kom Mayeux lill hjelp ulan all vela. det, i liela min lifstid liar jaji aldrig varit så rädd. ,— Äli, min kära mamma, sado Agrieol, som gerna ville komma, ifrån delta för honom sjelf oeli sömmerskan lika plågande samtal, skall en soldathustru tala om att vara rädd af sig? Hustrun till en gammal grenadier vid det kejserliga hästgardet .... Ack, min tappre, hederlige lar! Jag törs ej tänka på, att han kom mer hem, ty då blir jag alldeles upp oeh nedvjind af bara glädje. lian kommer, suckade modern. ,ja, f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 September 1910

Viking Cafe and Restaurant 499 Haight Street, hörnet af Filltnore Restaurant, Bar och Crill Förstklassig Matsedel, goda Viner och Likörer. Ingång för damer å Fillmore St. Telefon Market 1205 5AN FRANCISCO. Svenska hallbyggnaden kommer att inom kort nymålas, enligt hvad styrelsen beslutat. Klubben Linnea »ifver sin sedvanliga höstpiknil; i Slielhnonnd Part söndagen den lti oktober. I dag, torsdag, afreser norska sångsällskapet lill Eureka för all deltaga i sångarkon ven tet derstädes. Logen Odin I. O. O. F. git'ver nästa vecka ett whistparty för medlemmarna oeh deras vänner, till. Ii v i 1 ket dessa ärr) vänligen inbjudna. Ingen inträdesafgift. Bland veckans dödsfall i den svenska kolonien härstädes anteckna vi: Andrew Johnson, född i Sverige, af led den 2ii ang. i en ålder, af 44 år Begrafningen egde rum i måndags. Vid konserten i baptistkyrkan i 17lh st. i morgon, fredag, bjudet på åtskilligt i musik\'äg, som är värd: att höra. Såväl kyrkans sångkör son Svenska Sällskapet komma, so...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 September 1910

VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" li the oldest Swedish Newspaper published om the Paclflo Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Bates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communicationsWEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. PRENUMERATIONSPRIS: Helt är $2.00 | Fjerdedols ftr »0.65 Halft ftr $1.85 | Ett år till Sverige $2.50 Agenter erhålla, liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne i Stlllahafskusten. Utgifves livarje toradag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela. Stillahafskusten och utgör d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 September 1910

iTuriguano i Cuba | $- | $ SKANDINAVISK KOLONI MED RIK JORD, SOM KAN PLANTAS OCH SKÖRDAS ÄRET OM, GODA TRANSPORT- OCH UTMÄRKTA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN SAMT ETT HÄRLIGT LÄGE VID OCEANEN. Efter det att del i januari förra året för kolonisering utlagda området blifvit utsåldt pä endast 15 månader — inemot ett tundra skandinaver ilro nu plant a ge egare här — har ett nytt område, beläget alldeles intill det förutvarande, nu blifvit uppmätt oeh utbjuden till försäljning på samma villkor, som det förra, och i områden från tio acres till huru stort som helst. Hvarje landköpare får nära liälften"af■ de* lind, han köpt, fritt röjdt från skog och Inplantadt till en fullständig plantalnplantage, ingen som helst extra betalning tages härför, äfvenså tages vård om plantagen, tills egaren sjelf kan flytta hit. En plantainplantagc bär frukt året om och ger derför ock en ständig inkomst, hvliUen uppgår till omkring ISO dollars pr acre pr år, hvarom för öfrigt livar och en kan öfvertyga sig genom antin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 September 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 8 September 1910. 3. DANMARK. En kurs för journalister liar iippimts i Köpenhamn mod af staten beviljadt anslag. Dödsfall. Musikern oeh kompositören Carl fjiimbye liar aflidit i Köpenhamn, 6!) år gammal. Danska folkmuseet 25 år. Ett antal museimän oeh fornminnesviinner från hela norden var häromdajreti samladl. i Köpenhamn för att fira danska folkmuseets 2ij-årsdag. Lunds universitet, som också var representeradt genoni intendenten Karlin, öfverlemnade en hyllningsadress "med tacksamt erkännande af 25-årigt frnkI hii rande samarbete' FINLAND. Till guvernör i Vasa. län liar utnämnts öfverste Boris Otto Widnäs. Afsked med lifstidspension har beviljats guvernören Kasten de Poul i i Vasa län. Sälfångsten i Ladoga har i sommar för skärgårdsbonia varit temligen gifvande. Beviljats afsked har ad.jointen hos iifverdirektören i lotsstyrelsen friher- i re .1. Indreniiis och öfverstelöjln^n- ; len vid lotsverket Hjalmar von Bons-; dorff. Lefnadstrött soldat. 1 kaserne...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 September 1910

FAIRVIEW TERRACE i i 9 f I CENTRUM AF SAN FRANCISCO. 26th Street och Corbett Avenue Vackra scenerier. Behagliga panoramiska taflor af staden och viken, En lisa för trötta ögon ansträngda med en dags hårdt arbete. Fritt från skatter! Vattenledningtill hvar tomt! McEnerney title! "FAIRVIEW" är i rak linie med all framtida utveckling åt vester — det är stadens enda utväg. Det upptages NU! På fem år blir det tätt bebyggdt och vår oemotståndliga tillväxt befolkar distrikt långt bortom — detta rent oafsedt den största verldsutställning i historien, hvilken vi komma att få 1915. Hvad äro Edra chanser då? Hvad kan Ni köpa och — hvar? Se dessa präktiga 3, 4 och 5 rums "shingle bungalows" — På Edra egna villkor. LINCOLN E. HACKETT, Selling Agent Market St. Spårvagn No. 8, transfer å 24th till Hoffman Ave., eller Mission Spårvagn No. 11 till Hoffman. Tel. Mission 4943. TILL SALU! Läs Svensk specerihandel till salu billigt. Godt läge, etablerad 18 år. Egaren önskar retirera. Allt som önskas är ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x