ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 October 1941

v pátek, dne 24. řijna 1941. "Heil Hitler?" "l řeč byla vydána v knižní formě, ten-1 kým čase rozhodli oro všecku pod- Íokrate napsaná pod jménem James poiu presidenta Roosevelta v jeho IZZŠJL. N.*, knihy 1. ooranne mv* . projme. A fW, h, — ^'-isr crsrtírr«: Neni tomu dávno co lady Astoro- nýs názvem řeči senátora Lundtena Rusku a všem kdož jsow^proti nazi^ Cliveden _ "j" " " ch úřadů thia: . Pak an- jsou ého krále byla ě přes Sp. byla Státy "na svoji ranch v Kanadě", ton. tet", nedostala od anglických uradu thianovi . A obsah UnOiy a jeho řeč. ^ u ^ g nimi jSQU Viso k cestě do spoj. Statú. pak an- jsou skoro upině stejne^ Ale ta^ d a lroUíalejsi. A jak se gllcká vláda vyzvala bývalého krále byla senatora Bpoj. Státu aknrn Doroiny Thompson a jiní ko- Eduarda, aby na svojí cestě pres Sp. byla podepsana James Burr H j ^ mitrné lQmu pw(. Besídka Čtenářů , . V,— — -I K.ÍÍ k této *áhád é eP° Khoí smyslje t^é TO- ^ř"n^la","T£aim v neaen „ne 5. njná no.in, při- nemluvil ve výhradních klube...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 October 1941

V pátek, dne 24. října 1941. Čechoslovák ZPRÁVA POMOCNÉ AKCE ŽEN S. A. C. T. V HOUSTON. V \y Schůze odbývaná v pátek dne 10. října byla našimi českými ženami četně navštívena. Jest vidět, že zá- jem o naši akci den ode dne roste, a věříme, že až náš den bazaru při- jde, že každá naše pracovnice bude na své misté, aby vypomohla dle své možnosti, aby plány vypracova- né hladce plynuly a nenastal zma- tek. Již nám byly slíbeny příspěv- ky do naší kuchyně a tu doufáme, že i další se v čas přihlásí, pak-li nám chtějí něčím do kuchyně při- spěti. Laskavé vás žádáme, abyste nám nechaly vědět alespoň do pát- ku před bazarem, čím vám možno přispěti aby zase naše pí. Hanuso- vá, co obstarává vše do kuchyně, věděla co se musí přikoupiti. Víte sami, ie vše jest nyní nehorázně drahé, a tu když nám přispějete na to živobytí, tak náš zisk bude mnohem větší. Prosíme vrb, zavo- lejte si v této záležitosti na pí. R. Hanušovou, telefon je: Taylor 0936, neb do^ište na adresu 5719 Norhill, Houston. V pá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 October 1941

CECH06L0VAK BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Deanna Durbin ' NICE GIRL" ALSO MOVIETONE NEWS 8ATURDAY - ONE DAY ONLY James Cagney Pat 0'Brien —in— "Devil Dogs of The Air" A1SO MERRIE MELODY CARTOON 8UNDAY AND MONDAY James Stewart Hedy Lamarr —In— 4Come Live With Me* ALSO PUPPETT COMEDY TUESDAY AND WEDNESDAY "DOUBLE DATE" AND ANOTHER NEW PICTURE <ťA Man Betrayed" Moscow, Texas. Cténá redakce! Dnes posílám předplatné na Če- choslovák, tak to pošiňte ku předu. Trochu jsem se opozdil, ale když jsem si myslel, že napíši dopis a při to mto pošlu. Ale není ani chuti na psaní, když samé takové zprávy člo- věk vidí, co ten náš lid tam za mo- řem prožívá a není jim pomoci; ne- ní snad již žádné moci, aby to za- stavila, ale přijde hodina odplaty ynad. Doufejme a pomožme jeden haždý co můžeš, neboť sebemenší dar pomůže. Tady se lid tak obětuje a pomáhá a tam v Anglii, jak vidět a těch zpráv, mají času dost pomoci Rusku, když tak statečně bojuji. Ji- stě se řekne, že věc není zralá. Pro-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 October 1941

— /?= A. VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Rořné $2.00 Ni pul roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kajici se redakce, buďtež zasílány# na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. : \\ \ ^ c UNITED STATE# - VVINCt 4r ONDt V " /V— c°V 4^°V - 1 V d v • mm 3c AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 44. Entered as second-claas matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 31. ŘÍJNA (OCTOBER) 1941 Střelba zahájena—nazisti musí býti zničen:-pres. Lewis nabádá k odpovědi presidentu Guvernér Illinoisu ke dnu 28. října Washngton, 27. října. — Presi- dent Roosevelt prohlásil v pondělí večer, že "střílba byla zahájena" a slavnostně naléhal na celý národ, a- daleko od moře a daleko od děl a voznic pochodujících hord podma- ňovatele světa. "Účelem Hitlerova útoků bylo po- strašiti americký národ a vyhnati by pomohl zničit! Hitlerův režim, ho z vysokých vod _ přinutiti nás k který obvinil z následujícího: třesoucímu ústupu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 October 1941

Čechoslovák V pátek, dne 31. října 1941. JOŽA MUSIL: BOJOVNÍCI ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ROMÁN VESNICE ZE ŽIVOTA SEDLÁKU A OĚLNÍKŮ ky. Oldřich se přitiskl k Martě, objal ji kolem pasu a! no. Nebyl jsem ještě v atelieru od té doby, kdy jsem od- jížděl do c ziny." "Prokop? — prokope! Vzpomeň na svoje slova, kdy jsi řekl, ze toto dílo určeno je lidu tvého rodného kraje. A teď, v době, kdy se chystá lid k odboji a k zápasu, kdy Rozcházeli se domu uspokojeni s novou vírou a na- ději v další úporné zápasy. Schůze na počátku chmurná a tísnivá byla v závěru provanuta energií a důvěrou. Půjčka byla uskutečněna a všem, kteří brambory ••Rolnickému družstvu" dodávali, byly hotové zaplace- ny. Tato zpráva působila v továrně jako hromová rána. Akcionáři sešli se hned k poradě. Čekali na příjezd továrníka Fůhrmanna, který již delší čas dlel v Praze. Jel pro něho právě vůz na nádraží. Inlormovali ho hned, jak octl se v jejich středu. ■•je to sice pro nás velmi nepříjemná věc, ale nevadí. Vezu z Prahy dobré z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 October 1941

V pátek, dne 31. října 1941. Sfm / ' y Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskaví oznámte jemu. BUDE PORAŽEN? Wf Na prodej dobrá dojnice s te- látkem. Louis Pekař, Rt. 1. — Co toto piái v neděli, čtenář J. Rada trávi svůj čas v Houstonu v železniční nemocnici s tím jeho po- rouchaným srdcem, které jemu ob- čas dělá nepokoj, a proto lékař na- řídil klid a znovu klid, což jest jedi- ným lékem pro to srdíčko. Všichni přejeme příteli Jos. Radovi velkou úlevu a vyléčení. — Pro pěkné červené knoflíky, kterými měl upevněná čísla na své 1 jinonárodovce jsme neobtěžovali. — Velmi pěkné číslo byl přednes básně Slyšel jsem, že prý až budou ty "Kdo jsi Čech", kterou peřdnesla se- rolnické volby, to hlasováni o tom s^.a j^ro Pavelková v kruhu sokolů káře, někdo Jos. Nekužovy v Kauf- vládním programu, že bude letos & 3^^,, a pěkným přednesem, s ci-1 man na bazaru odšrouboval obě čí- rozhodně poražen. Že prý tento (-em vloženým do slov učinila hlubo-j sla, které hodil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 October 1941

Čechoslovák V pátek, dne 31. října 1941. Co se píše. žem který rozuměl jejich duševní a náladové nemoci nejlépe ze všech. Obét klamných představ bojuje Brzo po napadení Ruska Němci je- nejurputněji proti lékařům a oše- dtn krajan napsal v "Amerikánu" třovatelkám, kteří rozumí jeho ne- asi toto: "Naši čeští komunisti byli moci a chtějí ji vyléčit. Pokouší se zuřivé proti nucenému odvodu, pro- J zabít ty, kteří se nejvíce snaží mu j dukci pro obranu, proti pomoci An- pomoci. Nazisti bojují s chytrosti I glii, a stále žvanili, že Beneš a Če- blázna, s ďábelsky vypadajícími do- j skoslovensko měli bojovat. Nyní co konalými tanky a aeroplány, ďábel- Němci napadli Rusko křičí, že Ame- sky vypadajícími prostředky k ne- říká měla by Rusku hned a co nejví- lidskému ničení. To by nebylo pře- ce pomoci, a Anglie že by měla bojo- kvap: nim pro Freuda, který byl o- vat a tak Rusum pomoci — ale ani beznámen s činnosti zvrácené osobi- jeden z nich dosud nejel do Ruska tosti; a není to překvapením ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 October 1941

V pátek, dne SI. října 1941. CaCHOSLOVAZ A Postup události ze světové katastrofy V pátek. — Co sníh, zima a bláto pomohlo tuhému odporu Rusů za- chránit! alespoň na nějaký čas Mos- kvu před hunskými hordami, roz- vinula se poplašná situace u brány na Kavkaz a průmyslové pánve Donetské. Sovětské depeše sděluji 0 dvojitých útocích německých vo- jů, namířených na Rostov bránu na Kavkaz a Kharkov, město o 900,000 obyvatelích v srdci Donetského ú- dolí. Úřední časopis Pravda psal, že situace jest poplašná, co kruté bo- je jsou sváděny u Stalino, Makův- ka a Taganrogu, kde obě strany trpí těžkými ztrátami. Za to situace u Moskvy byla nej- lepší od doby, co obránci hlavního města odrazili každý nápor nazistů po celý týden, takže bitevní linie se za celý ten čas nezměnila. Sou- časně Rusové prozrazují, že za U- rálem jest cvičena ohromná nová armáda, která jednoho dne vyžene hunské vetřelce ven ze země, a že Rusko jest připraveno na roky tr- vající válku. Sovětské depeše praví, že němec- ké...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 October 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 31. října 1941. ČECHOSLOVÁK. and WESTSKE novin* Published every Friday by V Americe jest sháňka po důle- í žitém materiálu k národní obrané. I Onehdy napadlo místopresidentovi1 i Henry A. Wallaceovi podívati se do j skladišť na nádražích a hle, co vý- Nazistická tyranie. čechoslovák publishing co. hospodářské Obrany vynašel! v west, texas. 1 Hoboken, N. J., bylo nalezeno ve, i skladištích na nádraží a v zelez-| I ničních kárách ohromné zásoby dá- j | ležitých kovu, po kterých vláda se ,-hánola po celé zemi. Mezi mateii- í álem, jenž ležel v Hob^/en ladem , i již dlouhou dobu následkem blo- Aug. J- Morris, Jos. F. Holásek, 1;ády Evropy, bylo nalezeno 473,510 f. J. čoček, J. A. Urbanovský, j ljber aiuminum, jež mélo býti po- Jos. Pavliček ,ián0 do Francie, a 215,000 liber o- 1 Ť MnrrK Editor cele; 2,712,638 liber železa a ocele ftedaktor-Aug. J. Morris — t-cn ^ 20 automobilú> které byly urcene OFFICERS: Aug J. Morris, President jos, F. Holásek, Sec'y-Treas....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 October 1941

V pátek, dne 31. řijna 1941. . 3 — CECHOHiiOVAK Sbírka již vynesla ve West $1,239.00 Sbírka pro S.A.Č.T. ve West a čí- koli již přesáhla značně sumu dva- náct set dolarů a ještě není úplně skončena, z čehož opravdu máme radost a zajisté také všichni naši krajané, kteří soucítí s naším dru- hým odbojem proti hunských u- chvatitelům. Kolega Fr. Moučka dovezl v neděli ústředně S.A.Č.T. ček na $1,000.00 co dar k 28. říjnu, za který P. J. Olexa, tajemník ústředny veřejně poděko- val vám, šlechetní dárci, při příleži-! tosti bazaru, pořádaném v krásné, síni řádu Pokrok Houstonu S.P.J.T. Úředníci westské odbočky jsou vděční všem výborům za tak ochot- nou práci, spojenou s objížďkami, která nebyla žádnou lahůdkou. Zá-j roven děkují všem dárcům, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem. Vše-; chny výbory nám sdělily, že náš lid dával většinou rád, byl k ním vlídný J a vítal je — až na nepatrné vý- jimky. Sbírka byla nej lepším svědectvím, jak náš lid v našem okolí se cítí k S.A.Č.T. Přes 850 osob ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 October 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 31. října 1941. KOUTEK PRO BEČLÁKY Houston, Texas. Milá chaso B. K ! Mrzi mé to, že mi nebylo porozu- měno, jako že skládám úřad předse- dy B. K. Vidíte hoši, já teď již ne- jsem samostatný bečlák, vlastně bych si měl dát jméno "tulák", a proto že nejsem pánem svého času (víte, teď mám ho až moc), tak i to že vlastně jsem teď kuchyni zavřel, tož jsem si myslel: řeci Jožko, ono teď musíš předsednictví nechat, neb k němu nejseš oprávnénej. No a myslím, že mi dáte za pravdu. Ale přispívat, jestli budu moci, do B. K. chci, totiž jestli nebudete proti to- mu. Ano, pánové a dámy, já teď studuji geologii a astronomii, no a mám se při tom velmi dobře. A co zvláštního, teprve teď začínám vní- mat život, neb se učím děti pěsto- vat, no holt jestli projdu s vyzname- náním kurs, tak si dám oznámku co "vychovatel mládeže". Jsem u dcery a zetě George Holý, no a to se ví, oni mají tři děti a panečku to je legra- ce. No holt vám bečlákům jest to asi neznámo. Tak toť onehda ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 October 1941

V pátek, dne 31. října 1941. Čechoslovák * ' ✓ Temple, Tex., 27. října 1941. Ct. redace i čtenáři. Tak bazar už máme odbytý, ale výsledek nebude tak skvělý jako u vás ve West. Náš bazar pořádán byl z dobrovolných příspěvků a proto jsme si na velké číslice nedělali na ději. Jak to obyčejně bývá, kdo je chu dý, ten by -dal rád a kdo má dost, ten mívá kapsu dobří1 zapnutou a nerad do ní sahá. Utrpení blížních jest vedlejší věcí, jen když sám se má dobře. Víme-li sami, co jest naší povin ností, dáme rádi a při tom nás blaží vědomí vykonaného dobrého skut ku. Už jednou jsem psala, že vám na West rávidím, že tak svorně dohro- mady pracujete a při tom jste obě- taví. Jak čtu v Čechoslováku, nesty- dí se vybírat žena bankéřova, redak- torů a vůbec všechny sbírají jako pilné včeličky, za což jim všechna čest. My se v našem Temple ničím takovým nemůžeme chlubit. Dobrých národně cítících vůdců jelst nám třeba a dělali by jsme di- vy jako jinde. Jsou i v Temple jed- notlivci, kteří ochotně přis...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 October 1941

CECH OSLO VAK I I Z města a okresu — Ben E. Šnapka, syn manželů Ed. Šnafkových z Penelope, vojín a Camp Bowie, odjel zpět ve stře- 1 du po dvou týdenní dovolené. v v ■ Na prodej, 3 mezky, jednoho koně, sekací stroj na ssno a hrábě, i jecino-řádkové polní niřadí. Frank Jurech, Rt. 2, West, Tex. (44-46p v v — Walter Macík, jenž onemocněl minulý týden, má zánět plic, al. jest na cestě k uzdravení. v v Čerstvé řezané květiny v sobo- tu dne 1, listopadu ku svátku Všech Svatých. Přijeďte záhy, dokud záso- by jsou úplné. Famous Dry Goods Store ve West. v v v v — Manželé Fr. Přikrylovi obdrželi správu od syna Roberta z Camp Ro- berts poblíže Los Angeles, Kalifor- nie, že byl kousnut chřestýšem, ale; ž-e se mu dostalo včasného ošetření, takže nebude žádných vážných ná-] sledkú. v v DV Zveme vás k prohlídce našich zásob cukrovinek všeho druhu. Vše čerstvé a ceny levné. Lichnovský Grocery ve West. v v — Pí. C. J. Smaistrlová byla usta- novena "Státní distriktní deputy" spolku Katolických Dcer ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 November 1941

i VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. - • * V O \V 'S yVO - ,y vs -= AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 45. Entered as second-cla^s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 7. LISTOPADU (NOV.) 1941. Prohibiční volba 12 zahynulo v bom- bude 28. listopadu bometuém letounu Prchib čákům okresu McLennan konečně se podařilo sehnati dost podpisů, aby okresní komisařský soud byl nucen naříditi prohibiční volbu. W. L. Aason, vůdce prohibičáků o- devzdal kom sařskému soudu petici, která, jak pravil, obsahuje 4500 pod- pisů a komisařský soud ustanovil den 28. listopadu, cdž bude v pátek, co den voleb, ale pravil, že výběrčí daní musí nejdříve podpisy zjistiti, zdali jsou to podpisy právoplatných voličů. Prohlbičáci dle všeho nejsou spo- kojeni s přítomným zákonitým pro- dejem li...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 November 1941

r CECE.JSLOVAK V pátek, dne 7. listopadu 1941. JOŽA MUSIL: BOJOVNÍCI ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ROMÁN VESNICE ZE ŽIVOTA SEDLÁKU A OÉLNÍKŮ musíme trpělivě čekat, až vzklíčí a pozvolna roští z ně- věci, do nichž mu nic není. Nechce se mu jen robotovat, ho rostlina. Tento proces není možno urychlit, tady se- j chce se také dělit o výsledky své práce. Naše posice začí- lhávají všechny technické vynálezy, všechna véda a in- nají se otřásati a proto se musíme brániti. A je lépe za- teligence, tady se musí jen trpělivé čekat. Nelze otočit čiti dřív, než bude pozdě. "To máte pravdu, pane továrníku. Hned jak přijedu domů zařídím potřebné." "Jenom opatrně, pane řediteli! Rozhodná rána musí "Tvoje slova jsou příkrá, ale je v nich hodně pravdy. Kaše všechny organisace ústřední stůňnou touto nemo- ci. Do jejich vedení tlačí se lidé, ne aby věci prospěli, ale především lákáni tučnými prebendami, jež se na- skytuji. A administrativní orgány? Bolestno mluvit Na '.podřízených místech protekční déti a na odpově...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 November 1941

V pátek, dne 7. listopadu 1941. ČECHOSLOVÁK 3 v Enniský Věstník POHÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě ozDámte jemu. — Loni jsme v našem okresu měli tento den zpenéžiti, tedy přikrývka Dokud clovek múze pracovat, sklizeno do 18. října 59,381 baliků se odložila k pozdějšímu zpeněženi, šťasten. bavlnv a letos do 18. října sklizeno třeba na vánoční nadilku pro naše Dnes rano se mi vrátil muz z n - je v našem okresu Ellis jen 41,782 vojáky v Anglii. Snad zase se najdou mocnice, po 14 denním odpočin u. Lš SaZ O Sch . W balí citlivá srdce, k.erá „a ,u,0 ,éc „é- To JMU.™! jeho méně, a bavlna je skorém sklizena/jakým desáčkem přispěji. takže letos bud? těch balíků u nás Nabídla jsem se vedoucím naší hodně méně. odbočky, že vypíši ze sběracích li- . . na «vejmlnku — Na neděli dne 16. listopadu.na- stin všechna jména s příspěvky ku n; v*em še Tělocvičná Jednota Sokol Karel kvitováni do novin, a věřte milí čte-! p Božena Radová. ba vyžaduje a proto již fcni do prá ce se nesmi vrá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 November 1941

b ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 7. listopadu 1941. ki i to mésta byla terčem britických letců často za posledních několik týdnů. v V neděli. — Za měsíc potom, co Hitler nařídil "poslední rozhodnou" ofensivu tohoto roku, zdá se, že Postup události ze světové katastrofy V patek, — Německé hordy se ta a Palermo na Sicílii. Všechna ta- IhrnuJy v pátek na Krym a do Do- *—1 netské pánve, kde se potkávaly se .vlahým odporem Rusů, za to ale zu- íivé ruské protiútoky zarazily Hu- .ny a místy i rudí získali nějakou pudu. Pxonta u Leningradu také ob- áirta když nazisti začali pochod na hunské hordy dobudou Kdymu, ve- "vyahod v pokusu docíliti spojeni s 1 lilcé námořní základny Sevastopo- 1 nými radami a kratšími úvahami Finy a uzavříti úzký otvor, kterým lu a Donetského údolí, odkudž při- 0 rolnických otázkách. Pozname- Koutek oro farmáře Do tohoto Koutku pro farmáře mohou přispívati naši čtenáři růz- Jiusivvé mají spojem s ostatním tsvéřrai. Rudí se proti dalšímu ob- Llcličování bránili prudkými p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 November 1941

. 7" Čechoslovák V nátek, dne 7. liston^n 1941. '( i ! : r Besídka Čtenářů ) 25 «M výhody. K*tedyna .«si„ou všeci dobrovolnici. Tedy fc nám UJT1U U111U""" ' ... j' další značné výhody. Ním tedy di vu že Stalin je tak rozezlen na Hit- lera, (jak se vyslovil Hopkins, pre- sidentův vyslanec ku Stalinovi), po na mu". , - j „i jr0. většinou všeci dobrovolníci. Tedy da.zejsoUta^ s^teclaci,az nezapomeňt: a všichni přijeďte i chu ve Haiiettsville jsou misty pěk- celý personál Čechoslováka k nám v pri tom Hallettsville jsou m y p lutonadu. V pádu špat- sidentův vyslanec ku Stalinovi), po.primají tam neděli dne 9. listopadu. V pádu špat- ,Sem tom co pro Némecko do poaed- a- ného ní chvíle dělal, a jak se tím Němci sami v té svojí propagandě chlubili. West, Texas, a nyní jsou to jen ty kapitalistické o Bnni stát v. ktere jakož i za odevzdaný dar. Chtěla bych zde uvésti, že nám doposud nebylo možné poděkovatij všem za krásné štědré dárky pro náš bazár. Naše tajemnice pro ná- val práce tak nemoh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 November 1941

čechoslovák V pátek, dne 7. listopadu 1941. t 1 ■J s n 200 osob má zahynouti v Texasu od nynějška do Nového roku, v au- tomobilových neštéstich, jak se předpovídá. To znamená, že to mů- nimr Tcurur m že býtl kdokoli z nás a že třeba Čechoslovák publishing co. /dvojnásobit pozornost a opatrnost ČECHOSLOVÁK and westske no vln* Published every Friday by Vždy to vybledne! WEST, TEXAS. off1cers: Aug J. Morris, President joe f. Holásek, Sec'y-Treas. při jízdě na silnicích a v městech, jakož i při přecházení ulic. Neopa- trností lidé jen vydávají svůj život v šanc. V T Krajarům v okresu Lavaco bla- Alwavs ÍAOtS OOT! r „ ^ V HniásPk lhopřejeme ke zdárné manifestaci, Aug. J. Morris, J s. • '. kterou konali v neděli 26. října, ne- f. J. Čoček, J. A. U j y, [)ot, tjm ukázajj že zůstalí věrni své j0S- Pavlice — ]{rVi a své nové i staré vlasti a že Redaktor—Aug. J. Morris — Editor se nedali strhnouti falešnými pro- : roky, které maji mezi sebou, plouti Předplatné $2.00 Subscription proti proudu....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 November 1941

V pátek, dne 7. listopadu 1941. Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. Čechoslovák BELL — Fojtášková Chci vám drazí krajané všem, kte- ří jste mě po čas mé dlouho trvající choroby navštěvovali, neb jakýmko- liv jiným způsobem projevovali u- V . eděli 26. října konána byla schůze včelek v mém domově. Do- stavili se následující sestry a bratři s rodinami, které též přijeli návště- vou: Před. pí. Chas. Martinková, mí- stopř. pí. M. Rychlíková, p. a pí. Ste- ve Hruška s dceruškou, p. a pí. J. K1 nkovský, pí. Marie Volejník, p. a pí. J. J. Bečka, pí. Fr. Ančincová, pí. E. J. Řezníčková s rod., p. a pí. Fr. Žpaňhel st. s rod. Předseda naší od- přímnou účast, co nejsrdečněji po- , , děkovati. Zároveň chci vám ozná- oc. y .Mlkeska- Prosím, pro- miti, že se pomalu nacházím na ce-'min e Pa 11 Jsem někoho opomenu stě k uzdravení, což nasvědčuje, že j la, nestalo se to úmyslně. Ve schůzi již trochu běhám a konám lehčí do-1 "SneS'™fSlatl do Houstonu vcel" mácí práce...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x