ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

7 -4'i prožil celou tu kapitolu Čarovného štěstí. Hle, na to nyní vzpomínal. Ano, «*jak jsme mohli býti Šťa stni!" pomyslil teskně Karel, a pu- zen neodolatelnou touhou spatřit i po letech ten čarovný květ samoty lesní, rozhodl se náhle, že tam po- jede, aby odčinil aspoň částečně křivdu Růžence učiněnou. A rozejel se tam skutečně nej- bližším rychlíkem. Než let jeho nestačil j^ho touze. Duch jeho na perutích pozdní, náhle vypučelé lásky, předbíhal let rychlíku. A spěchal tam uzřít svědka své- ho kratičkého Štěstí, jako spěchá pták za novým jarem. Konečně ocitnul se v tom kraji dávno nespatřeném. Při pohledu naň, pojednou moc- nou silou ožily jeho vzpomínky. Jakoby ho pohled ten elektriso- val a uváděl do ztraceného a zno- vu dobytého ráje. Konečně byl na místě. Z dálky kynul mu již venkovský hostinec s omšenou střechou. Na přahu však nestála již ča- rovná krasavice jako tehdy, kdy poprvé sem přijížděl. Popelilo se tam hejno dětí, jež udiveně pohlížely na blížící se ko- čár. A údiv ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

OBZOR. UiisopiK lios|MMlúl-ský, poučný a zabavil)'. Orgán S. l . ,1. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Ailres«i"OllZ«lt", llnllettsville, Texas. ÓBSEO 3%. A General Karin mul 1'uihIIj Nenspaper. Organ oř tlie H. I'. ,1. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 pcryear. Advcrtisinjí ratcs on application. Thursdíiy, Scptcmber 7, 1011 Oč by se měly pojišťující spo- lečnosti starat. Společnosti pojišťující na ži- vot při vší 'své vypočítavosti pře hlížejí lecos důležitého a Činí tak ke své Škodě, aspoň se tak zdá. Společnostem takovým musí zále žet na tom, aby íímrtnosti ubýva- lo, ale nečiní ničeho, aby procento úmrtnosti zmenšily. Práci tu pře- nechávají klidně zdravotnímu de- partmentu státnímu, okresnímu a městskému. Mají za to, že tyto úřady jsou povinny starat se, aby co nejméně lidí umíralo, aby bjla tuberkulosa omezena na stupeň nejmenŠí, aby nevypukla nákažli- vá nemoc jako neštovice, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

23 •25 •25 3 9"> Příjem a vydáni II. řádu od i. do 31. srpna 1910. Piíjpiu. 1. Hotovost ům. a zál. fondu $11.81231 " fondu na H. řád 303.24 úroky denních vkladů 11 5° 2. od řádu íls. $9. úm. červenec 1260 8. 58. " srpen 37 65 9. 93. " červenec '. 12.28 50. " " a srpen.... 41.90 14. " " tib 19 60. " " 40.60 57. " srpen 24.74 10. 44. " červenec 21-35 splátka noty čís. 58 25 00 " " "288 2500 jti. od tádu čís. 47. úm. červenec 94-4" W 47. zál. fond 3-75 * 47. na H. lád 2 20 ^ - 69 úm. červenec a srpen.. . 29.36 W' 12. 53. " srpen 15 to 53. na H. lád 4.05 14. 78. úm. čérvenec 19 71 26. " " 2t> 50 . 91. " srpen 42 05 91. " červenec 35.15 1. " " 1S7-35 2. " " 21.61 4. " srpen 3,2 21 71. " červeňte 43-°5 15- 35- " " •••• 55-45 35- " srpen 55-45 23. " červenec . 79.13 31. " " 49-28 32. na H. řád 75- " 75. úm. srpen 43.35 3. !' červenec 42.51 ^ , 16. 82. " " 11.70 %•/ 82. na II. řád 80. úm. srpen 18 56 11. " červenec 47 86 ♦ 10. " " 144 °3 72. " " 52.61 24. " " 214.60 29. " " 106.70 23....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

c* 10 Užitečnost kukuřice. Kukuřice je královnou pokud se produkce bušlůtýěe i své užitečno- sti všestranné. Jest to základ pro dobytkářskou industrii ve Spoje- ných Státech, zejména pokud pě- stován! vepřového dobytka se týká. Kukuřice požívá se ptíino jako potravy v rílzných formách. Leč mimo potravní užitečnosti své, jest užitečná ještě mnohými jinými ce stami, o nichž snad lidé nikdy ani neslyšeli. Lidé, kteří rádi mluví v milio- nech a bilionech, mohou si povším- nouti kukuřičné úrody. Kukuřice je darem Nového Světa Starému. Pflvod její dle všech známtk slitší hledati v Mexiku. Dnes rosle po celém světě a průměrná roční úro- da obnáší asi čtyry miliony bušlů. Spoj. Státy dodávají asi dvě třeti- ny tohoto množství. Každého ro- ku objeveno nějaké nové zužitko- vání kukuřice. Za starých dnfl zužitkována by- la pouze dvěma způsoby — byl jí krmen dobytek a byla z ni dělána hrubá mouka pro nepatrnou část obyvatelstva. Upravený pokrm mohl však býti pouze v místě spo- třebován, poněvad...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

11 [ZPRÁVY DOMÁCÍ: Výroba rtuti v Soustátí. Země/.nalecká úřadovna vládni popisuje výrobu rtuti v Soustátí ná sledovně: Z ig rtuťových dolu v státí Činných v 1910, bylo jich 15 v Kalifornii, 2 v Nevadě a 2 v lYxasu Výroba v'celé zemi za ten to rok obnášela 20,601 lahví(flasks) po 75 librách každá. Dle prftměr- né ceny domácí v San Francisku stála jedna láhev $46.51, úhrnem tedy v celém Soustátí £95^,153. V 1909 vyrobilo se 21,075 lahví v ceně £957,859; ukazuje to zmenše- ní mnohosti o 474 lahve, ale zvý- šení ceny o $294. Sice v Kalifornii výroba se rozmnožila, ale v Orego- nu poklesla na nulu, jako se stalo v Arizoně v 1909; v Nevado vyrobilo se pramálo a v Texasu taktéž. Na 1911 nemňže se oČekávati větší vý- roba, leda v Nevadě a neočekává se tohoto roku více výroby v Sou- státí, nežli asi 20,000 lahví. V 1910 byla veliká poptávka po domácí rtuti v Soustátí, neboť sejí užívá ke mletí zlata a dolování ho, na výrobu růmělky, na zápalky pfi střelbě, na něž se nejvíce rtuti vy- potřeb...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

12 ¥> 1 ■ Výživné a lahodné ZA těchto parných dnů, kdy horko vysiluje tčlo a vysušuje hrdlo, r chladicí a oživující vlastnosti ^ | Plzeňského lahvového piva •| Činí jej pochoutkou potícího se lidstva. Poptávka po našem pivu £ se stále vzmáhá, ne proto že vařeno je v HOUSTONU, ale žeobecen- stvo uznává jeho hodnotu co zdravého a příjemného chladícího *♦ nápoje. "Čisté jak sluneční paprsky".- NejlepŠí nápoj rodinný. ! AMERICAN BREWING ASSN. í HOUSTON, TEXAS. * frfr**❖ *************❖******** •;< * * ;«•;< * •;« >}> >•« *% % % ***+.j. .j..*. + ■H'* ******* * * ,f. .|. j. -m- 4. .|. 4. j i Robinson & Reynolds | SOMERVILLE, TEXAS. I í Prodáváme vši; z oboru sl Hžníhu zboží, a posloužíme švédo- ulitě dobrým zbožím zn levné ceny. Vyžadujeme si Váš 5 obchod a máme za to, že můžeme ušetfltl Vám peuéz. | Zkuste nás, navštivte náš store a přesvědčte se, že jednáme |i správně. Jedna cena—ta nejlevnéjšl. Robinson & Reynolds. * -i * * * * *** ** * * * * .♦« 4. •>■** * ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

13 % W. H. WHISLER ROSENBERG, TEXAS. a sklad Jno. Deere a Kingman farmářských strojů, vozů atd. Hlavní jednatel pro Sharpless Cream Separators. Navštivte mne než koupíte jinde. Proč peníze uložené — vc — State Bank of El Campo, isou úplně jisté? Poněvaě její záruka obnáší pres řtvrt milionu dolarů. V Čem pozůstává tato záruka? V duUtV zajištěných dluhopisech a hotovosti. Průmérné vklady v této bance obnáší $150.000.00 Záruka Čtvrt milionu; takže každý uložen v dolar jo zaručen Mimo to nezúrot-eiu* a nezajíst rnť vklady Jsou chráněny zajist nyní lou- děni vkladatelů státu Texas. lTložt.« peníze, kde jsou jisté. ÍÍEDITKLE: J. F. Iíubela, . Maek Webli. C. M Iludson Harrý Boon <i. A. 15 i ves. Tato banka byla založena r. IttOfi. Č ;skc lidové knihkupectví, fy Bohemian Publ. & Imp. Co. 400 E. 72nd. St., má na skladě česk<" knihy, hudebniny, knihy divadel ní, kuplety. České, pohlednice a ji né zboží z Čech importované Pro dej v drobném i na obchodníky. Každé objednávce věnována ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

14 * i\ V Petrohradé, bylo pět set židů, kteří přijeli na veliký trh v Nižním Novgorodě, z celého okresu vypu zeno. Dle posledního sčítání má Lon- dýn 7,5^52,963 obyvatelů. Rozloha Londýna obnáší 693 čtverečních mil. Černicové farmy! ZAJISTĚTE si farmu na černico- vých pozemcích bývalé ranče Mc Cutcheon-ovy v okresu Victoria.— Můžeme prodati Vám ntjlepší po- zemek za nejlevnější cenu ve zdej- ším okolf^ na blízku české osady za výhodných podmínek.—Přijďte aneb dopište si o popis zdejších pozemků. — Máme farmy od 25 do 160 akrů. Brown & Dodd Co., Victoria, Texas, I KONĚ SE SPLASf obyčejné, kdjž některá iábť postroje se strhá a- nebo povoz se zláme. Přerušeni pravidelného tahu poleká konř. Tako- vá nehoda vás nepotká, když koupíte své potřeby u nás. My máme vždy- postroje, které vydrží plný tah a také naše ko- čáry a lehké povozy vzdorují prudkým nára- zňm. Pfi|d'te a prohle. dňěte si naše zboží a po- rovnějte s jiným. U nás je vše k dostání, co vidí- te ve vašem katalogu, a to za...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

thwestern University v Georgetown, Texas jc nej- lepší školou pro Českého mla dika a českou dívku. Mimo jiné výhody máte zde vyučo vání ve Vaší české mateřštině a nestojí vás to ani o cent více. Tato škola jc první vyšší školou v Texasu, která povýšila naši mateřštinu na roveň jiným moderním jazy- kům. Dejte i Vy ji přednost O bližší informace pište če- sky nebo anglicky na DtfiblSHOP, Georgetown. Tex V potřebě střižného a hotového nezapomeňte navŠtíviti velko- obchod pánů A. 6c S. Levy ve Victorii, kteří nízkými cenami a d<5- brým zbožím vás vždy uspokojí, esky prodavač p. Josjf Hnátek Zajímavosti ie světa. ÍVsta kolt in světa za 40 dni. Cherburg. 26. srpna. — Andr- Jaeger-Schmidt zástupce pařížé ského časopisu "Excelsior*', jenž 17. července nastoupil z Paříže ce- stu kolem světa, aby vykonal ji za- 40 dní, přjbyl sem dnes ráno na parníku "Olympic" a o 2. hodině nastoupil v automobilu cestu do Paříže. Pokus jeho zdařil se úplně a, při příchodu ilo zdejšího přístavu byla mu uspo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

rv. X t A V■ I . / 16 Krajané najdou ve všech če skýcli hostincích známé léčivé kří- žové hofké víno a žaludeční hoř- kou "Peptozone Bitters", kořalku Monogram liye a jiné druhy, kte- ré prodává Vám všem známý P. Malina. Žádejte jeho zboží. 0' Do Halletsville a okolí Pf. ANNA- PAVLÍNOVA, diplomovaná porodní babička, na- bízí svou pomoc ženám při porodu. Bydlí u si. B. Kuli nové, vedle Kun- covy residence v Hallcttsville. (9) prodává a kupuje pozemky a po. zemkové noly. Má v rozličných dílech Texasu do prodeje na 200. 000 akrů pozemkň, z Části nevzdě- laných, z části hotové řarmy. Ku- sy od 5 akrů výše. Můžete si vy brati pozemek pro rolnictví, do bytkářst ví nebo zahradnictví. — Zdělte, v které části státu pozemek si přejete. České dotazy zodpoví F. Fabian, P. O. B. 219. Hallettsville, Tex. Žádám Vás, ctění rodáci, v oko- lí Rosenberg, Guy a Ncedville, abyste mne Navštívili jak přijedete do4 Kosenbergu. Vykoupil jsem Clayton-uv občhod, naproti stát banky. Povedu smíšený obchod a vel...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

•* VOL. XXI. HAMjK'1 rSVH,liK, TKXAN, TilUKSlIAY Sl:i'IKMIIHI II. 1 11 NO. J. a ROČNÍK XXI. " """"l-cl... Nccmber 19. 1!W. nt II,.. rclolli... .1 IMMImiltr. T«. . nl> Hc art of M.ick HALLETTSVILI.E, TEXAS, VE ČTVRTEK 14. ZÁŘÍ 1911. ČÍSLO 7. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚiiAUOVNA: Josef Duíťk jr., před led a, Oaldwell, Teiai. JoNif.lMikťhka. místopředseda. Weuloy, Texas, J. II. Kubénu, tajemník, Fa.vt>ttevllle, Tesaa. J. J. ťrnka. pokladník, New Ulm, Texas. Úíetni vjfbor: Jan Kufera, KUlti^r, Toias. J. M. Il.lamifck, H i vi llrvillL' H. 1, TťXHH. Albert Picnitk, řitím. Toxas. Uiizurrj: Tom. lírajfa ml.. Cilldwi'll. Ttixus, Frank Stefka. (irinijier. Jan nanuk. Suuly, Ti'I. Mel. 1'aE.lral, liravin rádi;.'. Alť-Hl.-nf puplatky dn limrtnilio fondu. Duba pH.touprnl im ír>0 S3W) $1000 Od I8du3l rokO.... IS cti ' 2ft ' 30 ' 35 1 0 ' 4!S ' SO 18 23 25 311 40 M auutii. asutik.. 45 " .. I .«0 I .70 e .oo 11.00 11.20 II 30 Allrogltř htilů. 1. Pokrok Texasu, Jan Sla...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

PíOfáme vám levněji než kdo jiný. PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA tartul aati Ná5 p. F. B. Drgač vás ochotně a dobře obslouží. MARTIN-TAYLOR LUVIBER COMP'Y. Caldv.cU, Texas. Dr. Fraieis Villiai stoeltie CALDWELL, TEXAS. Telefon: i Office 195, l obydli 97. LÉČÍ revmatism, otravu krve, raka, katar, bolavé nohy,choroby kožní, srdcc, plic, jater, ledvin, žaludku a vnitřností. Ženské nemoce, zácpu, močení do po- stele, zlatou žílu, zapáchající dech, krvácení z nosu, zimnice, atd. Koná návštěvy ve dne i v noci. Léky dodává z vlastní laboratoře. Mluví česky. Garbade Lumber Go Největší drevosklad v Shiner, Texas STAVEBNÍ DŘÍVÍ, NÁTĚRY OLEJE, CEMENJf, ŽELEZNÝ MATERIÁL PRO STAV11Y Jednatelé pro "Sherwin Williams' níltěr. GieseckeBros klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. j Domácnost a hospodářství.; Dobrá mouku rozpozná se tím, že lehce třena me /.i palcem a ukazováčkem nejeví s« hladkou, ale poněKud hrubou Stiskneme-li něco mouky v hrsti, podrží, je li dobré jakosti, tvar, ja- ký jí byl dáu. Hodíme li šp...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

: Neposílejte peníze zasílatelským : obchodům za střižní zboží a šatstvo, kdy/ můžete koupili v našem storu lepší z bozi 7.51 ty samé peníze. Dali Jsme o tom důkaz vždy, kdykoliv jsme mřli příležitost* Můžete ušetřit snad peněz na jiném aboží objednaném u zasílatelských obchodů, ale ne pil druhu zboží jaké my prodáváme. Mimo to kdykoliv nejste s naším zbožím spokojeni, můžete je vrátit iu.b vyměnit za jiné,které se Vám hodí. Můžete tak učinili u obchodů zasílatelských, aniž byste měli výloh? | J. F. COBB COMPANY, J Oalckvell.' Texas. ♦ ❖ * ❖ ! é t 4> ❖ ♦ $ * ♦ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiHiiiiiliiiiiiii^ Bank oř Somerville S0MERV1LLK, TEXAS. Kapitál a přebytek - $30.000.00 vyžaduje si Váš bailkovní obchod Poskytujeme naSím zákazníkům veškeré výhody slučitlnése zdravými bankovními zásadami. Nezúročenéa uezajišté- g né vklady v této bance jsou záručním fondem Státních Bank státu Texas. =1 : i ÚŘEDNÍCI: R. E. B. BLEĎSOE, J. D. GlDDINOS, předseda. místopředseda, giii...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

y ■ Od našich dopisovatelů, s !•■.>* luiMiiAiiiinmiiiiminiiJI Fu/ettevllle, n. září. — Řád náš usnepl pořádali v nedčli 17 září zábavu. Bude to výroční pa- mátka otevření naší síně. Všichni členové i s rodinami jakož i ct. obe- censtvo jsou zváni, aby se slavno- sti té súčastnili. O vše bude* náležitě postaráno. Hudbu obstará zirámá kapela Jos BáČe. J. Slavík, taj. Wallls, 11. září.— Přestupní listy od řádu čís. 60. k našemu řá du Krásná, čís. 96,, si vyzvedli Pa- ' vel a Anna Kovář. Dále byl uve- den do našeho řádu Jos. Sebesta ml. Na příště máme opět jednoho čtkuňce k uvádění. Jan Schillcr, taj, E! Cattípo, 8. září. —Všem Čle- nňm řádu Bratrská Podpora, čís 43., oznamuji, že dne 17. září bu. deme míti mimořádnou schůzi ve škole "Picha" v Pierce. Chceme, aby všichni bratři a sestry byli pří tomni, neb máme důležité jednáni stran pikniku, který budeme pořá dati dne 8. října. « Schoeiiau, 3. září. — Řád Ve- selí, čís. 14., bude odbývati výro- ční slavnost 16. září. O zákusky a obč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

Školní slavnost v Ennis. Slavnost naši letní školy, odbý vaná 3. září dosti dolife se vydařila. Přesně o 3. hod. zahájena byla slavnost písní "Kde domov můj" a "Moravo". Pak následovala uví- tací řeč učitelova, ve které krátce vysvětlil obtiže, s kterými škola musila zápasiti, žádal za schovíva- vost vůči těm mladým řečníkům a zval všechny, aby se radovali z je- jich úspěchů, byť byly í malými. Žáci drželi se znamenitě. Sta nislav Houdek přednesl histori- ckou báseň "Šlechetnost Vladisla- va III."; pak následovaly básně: Škola: Karolina Vrlova, V mládí: ;Fr. Vrla, Rosa z nebe: Karel Ja- ničku, Drvař a král: Marie Houd- kova, Pod hájem na stráni: Aloi- sie Janouškova, Vesele do práce: MatiUla Čechova, Máj: M.Houd- kova, Až já budu velký: Anton Pavlíček, Na zahradě: Marie Pa- vlíčkova, Přijde jaro: Fred Petrá- šku, Chytrý Macík: Jos. Vrla, Prší: Jos. Janíček. Pak následo- val zpěv písní "Tážete se" a "Če- chy krásné, Čechy mé". Pak vylíčil učitel krátkou řečí, jak třeba nám působiti k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

Vojna o zastávku ve Zdlouhalové "Dobré večír." "Dobré večír. Vítám tě z mí- sta, Vincko, cos nám přinesl?" tak téměř jednohlasně vítali přátelé v hospodě Vincka Pochylého. "Co sem donesl? Toze moc, to bodete očeska vevalovat." "Tož co pak? Okaž to," "To se neokazoje, to se mosi slešet." "Tož povidé a nesožuj nás. IIo nem." "Co mně dáte za tak vzácno no- vino?" "Na, zavdé si," nabízel Vycho- dil, "a přece jo jedné jož otevř". "D,é vám Pán Buh zdraví!" za- vdával si Pochylý. "Ať složí", děkovali přítomní, "a do šlaka jož nás nemoČ a nena- tahuj na skřipec." "Tož tedadéte dobré pozor. Má pré se o nás za homnama stavět — železnica." "Co kvákáš? Železnica? Nač be bela, a k terno za homnama, abe nám zapálela stodole," odporoval Florián Vychodil, obecní výbor- ník. "No jož je to opečený. Vím to od našeho Janka, které je ve složbě o císaře Ferdijanta." "Nežvachté planin, Vincko, déť císař Ferdijant Dobrotivé jož dá- vno odpočivajo v zemi." "Te, Floriáne, decke cose pian ceŠ, a děláš se rozo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

9 stou Doležel opakoval svou my- Sfenku: "Ta mašina má vííi ro- zom jak naši truhlici. Deť sama se jim pětkrát denně posmívá a vo- lá jim "fuúj, íuúj". "Ba má", pfitakovali ostatní spoluchodci — řemeslníci. "Šak na te hroby také pfende jednó mor". "A to brzo", schvaloval řeč Do- ležel. Co si touto rozprávkou řemeslní- ci oslazovali chůzi, déšť spouštěl se snebe a íím dále tím více má- £el cestu až Zdlouhalovští klouza- li se strany ni stranu. "Zatr... selšči hřbeti" a po- dobně ulevovali si nespokojenci, "jim tak dát daše hozle ca hřbete, ti be aspoň očole, co to je jit pěške s břemenem do města." # Všechno má na světě konec, i ta bolestná cesta ukončila se u žida v městě, kde odvedli zboží. Proto- že ještě se nevyčasilo, vlezli Zdlou halovští do kořalny žida Samuele Šábesa a tam utišovali probuzenou zlost proti sedlákům. Obloha se pořád jaksi šklebila a neskýtala na- děje na čas, tož nezbývalo spole- čnosti než rozejiti se po menších řízeních po městě. Dali si slovo, 2e za hodinu s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

OBZOR. Ciixopis li<iH|>udiiř ký, iiončiiý /ulmviiy. Orgiln S. I', ,1. S. 'i, Vychzi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Atlrcsa:aOHZOR", llailcttsvllli',Texas. OB5SO A Hen mil Farm mul Family ns|iii|irr. Organ of tlíc S. 1'. J. N; T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsvitle, Texas. Subscription.$1.00 per year. AdvcrtisinjJ rales 011 application. Thursday, Septcmbcr 14, 1011. Ve S.P.J.S.T. nalezneme podporu a povznesení. Všeobecně se naříká 11a špatni'? časy. Nespokojen je teď nejen rol- ník, nýbrž i řemeslník, obchodník, dělník promyslník a úředník, ale i sám kapitalista. Bedlivému pozorovateli veřejné ho života neujde i jiná okolnost. Místa, kde se zbytečná vydání činí a přepych pěstuje, jsou přeplněna. Mnozí zaopatřují si zbytečné věci a postrádají nejnutnějŠího. Těmto okolnostem následuje tře tí všeobecně známá skutečnost, to tiž nedostatečné zaopatření rodiny. Mnozí rolníci umírají, zanecháva- jíce své rodiny pouze na nuzné pří...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

wmmmmmmmmmsmmmmm zdraví, než ve vytuženém francouz ském korsetu. U nich se dostává lidstvo k tomu, co tak neblaze o pustilo — ke kultu těla. Tělo mu- sí býti všude volno a svobodno,při tom však ovládáno. Musí být vzplí- meno, nikoliv však silou korsetu nýbrž sílou svalstva; noha je k to- mu, aby télo uesla, musí nastupo- vat pevně a tudíž obuv musí býti pohodlná, podpatek nízký. — Ne ní ovšem obuv všechno. Angliča- né k tomu připojili sport a hry,jež se už dávno dostaly do národního jejich charakteru, ale to už nepatří do těchto řádků. Hlavní věcí jest, že od Angličanů mfižeme se naučit získat podmín- ky pro krásnou chůzi, aniž bychom naší kultuře činili násilí. Sami si- ce krásně choditi neumějí, ale toho jsou příčiny jiné. Tělo a šat^ k to- mu mají. A to jim odkoukejme. O původci *'Robinsona". Letos je tomu zrovoa25o let, co se narodil spisovatel • Robinson", jedné z nejrozšířenějších knih svě- ta, po bibli snad vůbec nejčtenějŠí knihy na světě. Její původce Da- niel Deíoe nebyl p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 September 1911

m m Dohled ku včelám v zimě. Víela neupadá v zimě nikterak ve spánek podobný úplné ztrnulo- sti jako vosy, sršni a jiný podobný hmyz; ztráví sice celou ze svých zásob, však činnost její životní kle- sne na stupeň velmi nízký, obme- zujíc se na to, že třepetáním křidé- lek a dýcháním potřebné teplo vy- rábí. Potřebný však stupeH tepla mohou včely vyvinouti jen v cho- máčích, [ roto hyne každá včela je- dnotlivá i v dobrém jinak úle, pak- li za studena chumáč opustí; celá čeleď zahyne, paklise chumáč ro- zejde úplně. Toho původem bý- vá lecjaké znepokojování a proto hlavní úlohou včelaře v zimě zjed. nati včelám pokoj. Jsou to myši, ptáci a jiná zvířa- ta, mimo to pak i slunce, vítr a rfl. zné otřásání, jež včely z jich zim- ního klidu mohou vyrušili. Před myšmi chrání súžené česno a kří žem zastrkané hřebíčky, nad to lze je pastmi vychytali. Koček u vče- lína netrpme, ježto by včely též bouřiti mohly. Ptáci, sýkory a žlu- vy nemají v zimě potravy, kloíají na úlech a včely ven vyběhnu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x