ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
500.000 ITAALIA IMMIGRANTI AUSTRAALIASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

500.000 ITAALIA IMMIGRANTI AUSTRAALIASSE Inglise lehe "Daily Expressi" teate järgi tuuakse Austraaliasse lähema kümne aasta jooksul 500.000 itaalia immigranti. Vastav kokkulepe olevat sõlmitud Itaalia peaministri De Cas peri ja Austraalia immigr. komisjoni esimehe sir John Storey vahel. i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
STAHHANOVLIKUD EHITUSED UPAKILE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

STAHHAN O VLIKUD EHITUSED UPAKILE "Eesti Rada," kasutades ühe Sak samaale jõudnud eesti sõjavangi jutus tust, kirjeldab ühe punaste suurehi tuse kokkuvarisemist Virumaal. Punaste poolt sõjavangide .ja oritöö listega rajatud põlevkivi kaevandustes Jõhvi, Viikonna ja Ahtme rajoonis valmistas peavalu veeküsimus. Et juh tida vett Kurtna järvest ülalmainitud rajooni, mis asetseb järvedest kõrge mal, tuli ehitada torustiku ja lüüsi desüsteem. Endastmõistetavalt tuli ehitustöö teostada stahhanovliku kiirusega. Selle tõttu jäi kahe silma vahele vajalik aluspinna kindlusta mine—pehmes maas. Kindlustamata aluspinnas vajusid aga rasked betoon lüvisid ja torud upakile. Nii varises 1949 aasta lõpuks kokku kogu punaste ehitusmeistrite töö ja ainult upakile vajunud betoonmüka kad meenutasid, et kohapeal püüti kunagi teostada midagi suurejoonelist. Vaesed ehitusmeistrid pidid aga loomulikult maksma kõrget hinda oma viltujoosnud töö eest, kadudes jäljetult.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kuidas küüditati saarlasi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

Kuidas küüditati saarlasi Stockholms Tidnirigen Eestlastele avaldab oma 21. juuni numbris lähe maid andmeid 1949. a." märtsi mass küüditamise kohta Saaremaal. Nimelt on keegi eestlane Rootsis saanud kõr valteid kaudu Saaremaalt kirja, milles jutustatakse lähemalt ka küüditamise eellugudest. Neist kohaliku elaniku tähelepane kuist selgub, et 1949. a. suurküüdita miseks tehti juba aastaid ettevalmis tusi, niinelt anti 1946. a. Taga-Sõrves Torgu valla külade elanikele käsud, et neil tuleb ümber asuda naabervalda Kuressaare—Torgu maantee äärseisse taludesse, mis sõjasündmuste tõttu tühjaks jäid. Selle juures torkas silma, et ümberasujaiks oli välja valitud jõukapnad, ettevõtlikumad talupida jad. 25. märtsi hommikupoolsel ööl 1949. selguski, miks talupidajad oma pere kondadega asustati ümber suure maantee äärde. Küla piirati ümber relvastatud punaväelaste, miilitsa meeste ja MWD- istide poolt. Maga1 vad inimesed põrutati unes üles j4 käsutati veoautodesse, lubades kaasa võtta ainult väik...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
25 aastat Konrad Mägi surmast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

25 aastat Kompad Jfägi surmast "Noor Eesti" kirjanduslik liiku mine tõstis kilbile ka uusi talente ku jutava kunsti alal, kes etendasid hil jem suurt osa eesti kunsti edasiviimi sel. Üks selliseid talente Nikolai Trii gi kõrval oli maastikumaalija Kon rad Mägi, kes oma moodsa kunstitun netuse tõi kaasa Pariisist. Kui Mäe maalides avaldus alul Prantsuse kuulsa impressionisti Ce zanne'i mõju, siis hiljem, tema Saad järve ajajärgul, näeme isikupärast .maalijatalenti, kes üllatab oma värvi meele ja õhurikkusega. Osa meie kunstikriitikuid peab teda Eesti kõigi aegade suuremaks maastikumaa lijaks, kelle tugevaks küljeks on loo mupärane värvimeel. ; K. Mägi on teotsenud ka figuraal kompositsiooni alal, s^avutamiatä sel alal aga silmapaistvamaid tulemusi; Konrad Mäe tähtsus ei piirdu aga kaugeltki ainult loova kunstniku saa vutustega, vaid tal on suured teened ka pedagoogilisel alal. Olles Tartu kunstikooli "Pallase" esimene juha taja, langesid tema õlule kooli organi seerimise ja õppetegev...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

KIRIKLIKKE TEATEID UNITED EV-LUTH CHURCH IN Australia melbourne! EESTI E. L. kogudus Divine Service held at St. John's Church of England, Latrobe Street, City. -jumalateenistuste kava 1) PÜHAPÄEVAL, 20. augustil kell 4 P.L. 2) pühapäeval, 3. septembril kell 4. P.L. 3) MÄLESTUSTEENISTUS, PÜ hapäeval (Tallinna langemine 22.9.44.). 17. septembril kell 4 P.L. ARMULAUAGA . 4) PÜHAPÄEVAL, 15. OKTOOBRIL kell 4. P;L. 5) usupuhastuse PÜHA JUMA LATEENISTUS. pühapäeval, 29. OKTOOBRIL kell 4. P.L. 6) pühapäeval, 12. NOVEMBRIL kell 4; P.L. 7) surnutepühal, 26. NOVEM BRIL kell 4. P.L. kell 6 P.L. öhtupalvus fawkner'1 KALMISTUL. 8) pidulik JUMALATEENISTUS i. kristuse TULEMISE pü hal 3. DETSEMBRIL kell 4. P;L. konfirmatsiooni ja ARMULAUGA. leeriõpetus algab lähemal ajal kahes grupis: Täisealistele ja alaealistele (alates 13.-eluaastast) (Kirik "St. John's Church of England" asub mel BOURNE! südalinnas "corner La trobe and Elizabeth Streets, City." Koguduse õpetajal on kõik pere könnaseisuametniku-v...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI ARST ROOTSIS OMANDAS DOKTORIKRAADI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

EESTI ARST ROOTSIS OMANDAS DOKTORIKRAADI Mai lõpul kaitses oma doktori väi tekirja Lundi ülikooli juures eesti arst dr. Lembit Nörviit. Väärib märkimist, et dr. Norviiti väitekirja kaitsemise loale oli oma nõusoleku andnud Rootsi kuningas. Rootsi kombe koha selt anti eesti teadlasele doktorikraad pidulikult üle Lundi. toomkirikus 31. mail. Dr. Norviit töötab Lundi üli kooli juures meditsiinilise kliiniku assistendina.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNEIST MELBOURNE'I EESTI KOGUDUS ASUTAS ORKESTRI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

MELBOURNESST MELBOURNE! EESTI KOGUDUS ASUTAS ORKESTRI Koguduse muusikaosakond asutati möödunud kuu lõpul kauaaegse Mel bourne'i elaniku kapt. Rudolf Los bergi algatusel ja õhutusel. Vana laulu- ja mängumehe korteris, 106 Tope St., South Melbourne, peeti ka esimesed orkestri proovid. Orkester koosneb praegu: Rudolf Losberg, Emilie Treisalt, Alexander Romet, Julius Vernik, Aleksander Kiil, Erich Purje, Jaan Schultz. Koguduse orkestri esimene avalik esinemine oli koguduse perekonnaõh tul laup., 12. augustil kell 6.30 Tem perance Hallis. Orkestri sihiks on eesti muusika vil jelemine ja säilitamine.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAKS RAHVUSFONDI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

KAKS RAHVUSFONDI* Eesti Rahvusfond Rootsis juunis peetud juhatuse koosolekul otsustas kustutada oma nimestikust Borasi sektsiooni, kes on keeldunud^ Eesti Rahvusfondi korralduste täitmisest. Teatavasti lahkus Borasi sektsioon oma mõttekaaslastega ERF-i esindus kogu koosolekult peale selle, kui koos olek ei aktsepteerinud nende eitavat suhtumist ühe juhatuseliikme suhtes. Kuuldavasti tahab ERF-i Borasi sekt sioon teotseda iseseisvalt Eesti Rah vusfondi ülemaailmse organisatsiooni raames. Selleks on peakoosolek and nud juhatusele ka volitused. Ka Ing lismaa eestlaste poolt organiseeritud ERF teotseb iseseisva organisatsioo nina. Positiivse seisukohavõtuna viimselt ERF-i juhatuse koosolekult peab märkima kultuurkapitali asutamise mõtte pooldamist. Kultuurkapitali statuudi väljatöötamiseks valiti eriko misjon ERF-i juurde, kuhu kuuluvad Hans Rebane, E. Nerep ja V. Palm.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

KIRIKLIKKE TEATEID SYDNEY EESTI EV. LUTERI USU JAANI KOGUDUSE JUMALA TEENISTUSED on 90 Goulbum Street Luteriusu kirikus pühapäeval, 27 augustil ja pühapäeval 3. septem bril k.a. kell 8 õhtul. LEERIÕPETUS algab septembri kuu lõpul; palutakse leeriõpilasi end Koguduse Õpetajale üles anda—96 Sailor's Bay Road, Fiat 2, NORTH BRIDGE. Tel. XY2302 ehk enne Jumalateenistust kirikus. On väga soovitav, et kõik luteriusu lised eestlased ka Koguduse liikmeiks astuksid ja sellega Luterliku Maailma Kirikuliiduga ühenduses seisaksid, millest oleneb tähtsal määral meie koguduste tulevik. Uusi Koguduse liikmeks astujaid palutakse Koguduse Õpetajale oma soovi avaldada. Elukoha muutmisel palutakse uued aadressid Koguduse õpetajale tea tada. . Neid Koguduse liikmeid, kellel 1950 aasta koguduse liikmemaks veel on tasumata, palutakse see lahkesti Ko guduse õpetaja aadressil ära saata. Praost Fr. Stockholm, SR. Sydney Eesti Ev. Luteriusu Jaani Koguduse Õpetaja. EESTI EV. LUTERIUSU KIRI KU esimene eestikee...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUDE LEHEMEHELE 9 KUUD [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

KÕMMUDE LEHEMEHELE 9 KUUD Teisipäaval, 15. juulil tegi kohus teatavaks otsuse Sydney kommunist liku lehe väljaandja W. F. Burnsi kohta, mille alusel mees mõisteti 9 kuuks vangi lehes ilmunud ässitavate väljenduste pärast. .Alates . sõjategevuse puhkemisest Koreas muutus' kommunistliku lehe toon eriti jultunuks, laskudes valit suse hoiaku arvustamisel turu sõi muni; Leht anti kohtu alla kuritegude akti seaduse alusel, mis näeb maksi maalse karistusmäärane ette kuni 12 kutid vangistust. Kuuldavasti kaebab punane lehemees edasi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Jaani koguduse Teataja [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

Jaanikoguduse Teataja Esimene eestikeelne perioodiline väljanne Austraalias. Emakeelse aja kirja väljaandmist katsetati Sydneys juba 15 aasta eest. Toimetusele toodi näha esimene number: "Sydney Eesti Ev.-Luth. Usu Jaani Koguduse Teata jad," mis' ilmunud' detsembrikuul 1935. a. Sydneys koguduse õpetaja K. Gielov'i toimetusel. ' . Ajakirja on üldse ilmunud 3 numb rit. üksiknumbri hinnaks on 6d. Il munud ajakirja-kaustas 8 Ihk. Vaimu liku artikli ja koguduse teadete kõr val on enamus ruumi antud kuulutus tele ja ka kodumaa sündmusi toodud. Ajakirja saateartiklis põhjendatakse tarvidust omakeelse kirjjašõna järele sellega, et Austraalias nii inglise, kui ka teised Ev. Lut. usu kogudused omakeelseid ajakirju välja! annavad. Samas juhitakse tähelepanu asjaolule, et kuigi siin-seal kodumaalt saadetud ajalehti loetakse, siiski paljudes koh tades alles seitsme aasta eest saabunud . eestlaste lapsed enam emakeelt ei val da. -'Kui see nii edasi kestab, on 30 aasta pärast tuhandeist eestlasist...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
'Idla tüdrukud vaimustasid' [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

Eesti võimlejate valikrühm esines, Schveitsis Magglingeni spordikoolis, kus eestlastest valmistati värviline film demonstreerimiseks kooli õppe tegevuse juures. Eestlaste esinemiseks oli kooli võimla ruumidesse kogune nud 1400 pealtvaatajat koos välisa- * jakirjanikega, kes avaldasid Idla rühmale tormilist kiitust. Tähelepanu keskpunktiks olid eest lased ka Kölni linna 1900 aaata juu beli pidustustel, kus esinemine filmiti nii saksa filmiühingute kui ameerika Foxfilmi poolt. Eestlased defileerisid Kölni staadionil sini-must-valge rah vuslipu all. Järgmisel päeval olid nad Kölni spordiülikooli külalisteks, kus E. Idlat paluti anda näitetundi võim lemise ülikooli üliõpilastega. Saksa ajakirjanduse kriitika eest-. laste esinemiss kohta oli ülistav. Nii Sp<^b]^ Ruiiäschaü 's'' pikk artikkel peälMrja " all- "Kauniduse ja rütmi sümfoonia." Kölner Stadtanzeiger" oli oma kir jutuse pealkirjastanud "Idla tüdru kud vaimustasid'' Need on vaid üksik näited saksa ajakirjanduse hinnan ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

RAHVUSVAHELINE SÕPRUSÜHING "HORSE SHÖE" RESTAURANT Hosking Place 84 Pitt $t (Martin Place'i kõrval) igal reedel jja lau päeval algusega kell 7.30 õhtul. AVAMINE REEDEL, 1. SEPT. Sobiv Õhkkond, meeeolumuusika ja • ; tants. Joogid palutakse tellida enne 6 p.l., tel. BW9407.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi vōōrsil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

Eestlasi võõrsil ★Näitteja ja nukuteatri kultiveerija Oskar Seliaru töötab Connecticuti osariigis ühes restoranis. Kuuldavasti olevat ta oma nukud tollilt siiski ilma tollita kätte saanud. • * ' ' Herk Visnapuu, eesti muusikakrii tiku Eduard Visnapuu poeg, sooritas hiljuti lõppeksamia Ameerikas, Ober lini ülikoolis arhitektuuri alal, saavu tades Bachelor of Arts teadusliku kraadi. Ta jätkab stipendiaadina õpin guid arhitekti kutse saamiseks Cleve landi ülikoolis. ★Otto Roos, end. ETR nõuandeosa konnä juhataja, töötab Kanadas, Nia gara kösie lähedal asetsevas puuvilja farmis. : ★Heino Ventser lõpetas dipl. inse nerina elektri alal Stockholmi teh nika ülikooli. ★Helmo Raag, ajakirjanik Arno Raagi poeg, sai stipendiumi edasiõp pimiseks Oklahoma ülikoolis. Teistest eesti noortest said stipendiumi Den veri ülikooli r Gusten Lutter ja prl. Sootaru.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Aasta on möödas [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

Astsla on imüocIiis Kiu. 26. veebr. 1949 rühm eesti en tusiaste Elmar kaarepere algatusel ot sustas Sydney Eesti ÄTajas . peetud koosolekul hakata välja andma eesti ajalehte Austraalias, siis suhtus ena mik eestlasi sellele üritusele skeptili: selt. Viimaste hulka kuulus ka nenda ridade kirjutaja, kes ühes teitsega eeldas, et eesti rähvusgrupp Austraa lias on liiga väike ajalehe ülalpida miseks. Arvestades eestlaste üldarvu (kaasa arvatud ka perekonnaliikmed) 5ÖÖÖ-le, millisest arvust, arvates maha perekonnaliikmeid, eesti ajalehe telli jaina veel välja langeb rahvuslikult ükskõikne element, võime maksimaal selt arvestada tuhat ajalehetellijat. See arv on aga liiga väike selleks, et välja anda elujõulist ajalehte ja saata seda lugejate kätte normaalse hinnaga. Majanduslikult renteeriva ajalehe väljaandmiseks peab lehe sel jataga seisma, ümmarguselt 8000 rah vusteadlikku kodanikku,Alles siis võib palgalise toimetuse ja talituse perso naali juures toimuda normaalse suuru sega ajalehe ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Spordiridu Lōuna Austraaliast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

Spordiridu Lõuna Austraaliast Adelaidi, Lõuna-Austraalia pealin na, on kogunenud üsna arvukalt spor dihuvilisi nii vanade veteraanide kui noorsportlaste ridadest. Nii võime .. siin kollata endist Eesti tennismeistrit Lasni (kes teatavasti tuli ka siin '' Country Championshipil'' esime seks), Pagulasrekordi omanikku tei vashüppes Lembit Järverit, jalgpalli mängijat Saavot, käsipallimelti Vich mani ja Uudret, vana spordi tegelast - Kirkmanni jt. Noorte Saksamaal esile kerkinud sportlaste.seast näeme siin kergejõus tiklast Kurvitsat, ping-pongi meistrit Kändu Geislingenist ja noori korvpäl limängijaid Meret, Suurkivi, Kannüs • saart ning Männikut. Arvestades as jaolu, et uue elu alustamisega seoses olevad majanduslikud kohustused ei anna kuigi palju mahti mõtelda •muule, on ka sportimine surutud ta gaplaanile. Ainus spordiala, mis leiab rohkem harrastamist ning tutvustab eestlaste nime austraallastele, on korv pall. Siin on eestlased, esinedes Es tonia nime all, teinud aasta jooksul lä...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNASES RAUDKLAMBRIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

PUNASES RÄUDKLAMBRIS Iseteadev, oma rahva teovõimesse uskuv eestlane on pinnaks silmas nõukogude võimule,, Sellepärast on arusaadav, et küüditamisohvriks lan gesid esmajoones need eestlased, kes ejL painutanud oma selga kõige yeneT liku ees, mis . punased panslavistid Moskvast peale surusid. Eestisse jäetute hulgas aga hakati tegema pidevat "misjonitööd" rah vusliku iseteadvuse väljajuurimiseks; Nii poliithariduse kursustel, raadio loenguis kui punase nurga ettekan deis püütakse inimestele pidevalt sisendada, et igasugune edu eesti rah va elus on tulnud venelastelt. Vene lased olevat toonud kultuuri, ma jandusliku heaolu ja ühiskondliku korra. Eestlastel polevat olnud mingit iseseisvust Muinas-Eesti .ajal, Keegi Gustav Laane nimeline '' aja loolane" kinnitab tükitöölise visadu sega oma raadioloenguis, et eestlaste iseseisvus 13. sajandil olevat vaid "kodanlike ajaloolaste müüt" Vene teadusmeeste uurimuste järgi pole eestlasd kunagi mopdüstanud mingit rahvuslikku tervikut;. . Ka pole...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Austraalia eestlaste suursaavutus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

, Asutakse juurdeehituseks vajaliku kapitali kogumisele. Hoogne juubeli õhtu. Eesti Maja 10. aastapäeva puhul laupäeval asetleidnud juubeliõhtu > möödus oodatult sisurikkalt ja tuju küllaselt. Peokülaliste hulgas võis sedapuhku eriti arvukalt näha eest lasi vanemast generatsioonist. Juube liõhtu avas lühikese tervitusega Eesti Seltsi esimees hra T. "Warik. Järgne valt andis Eesti Maja Kooperatiivi esimees hra A. Selg huvitava ülevaate Eesti Maja saamisloost. Sedamööda olid Sydney eestlased 1938 a. algul jõudnud kindlale otsusele—ehitada oma seltsimaja. Sellekohane koopera tiivühing registreeriti 1938 a. aprillis. Kui arvestada, et tollal Eesti Seltsi kassas oli vaid £175 ja et maja ehita mine esialgse plaani kohaselt pidi maksma minema £5500, siis polnud algatajatel oma julget kavatsust küll rajada millelegi muule kui heale lootu sele. Septembris 1939 valmis vähenda tud plaan ehitushinnaga £3000, 13. aprillil 194Q toimus nurgakivi panek ja juba 17. augustil samal aastal võis Eest...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

ÜLIKOOLI HARIDUSEGA BESTLANB,-;. ' üle 20 aasta Austraalias heal vastu taval teenistuskohal, omab hea elamu 200 miili Sydneyst, soovib kirjavahe tust haritud 35-40 aastaste lese või. neiuga abieliumise mõttes. Kirjad slt. Jaan R. all.. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

! Seoses aina jätkuvate lüüasaamis tega Korea sõjakäigul on USA avalik kuses hakatud arutama, et mis võiks olla .selle põhjuseks. Sel puhul on I avaldatud ka arvamist, et USA sõjä , jõud pole üldse sobivad seesuguseks väiksemamõõduliseks ülesandeks Korea-taolises hõredalt asustatud ja võõrale jalaväele taktikaliselt äärmi selt raskes maastikus, kuna seal USA peamine relvajõud raskepommitajate näol, mis otsustasid Hitleri-Saksamaa saatuse, ei pääse maksvusele. Näib, et ÜSA rahvas on oma' vägedes veidi pettunud, ja et tema rahvuslik ene setunne. on üsna kõrvasti riivatud. See viimane asjaolu tohiks olla üheks kindlamaks garantiiks võimalikkude kompromisside vastu, ja ühtlasi lootu seks, et USA lõppeks siiski ründab N.-Liitu kogu oma jõuga enne kui see ründab teda. Praeguses sõjas USA strateegiline hiigeljõud vahetatakse nägu peenrahaks taktikalistes lüüasaa mistes, kõigutades USA usku!' oma võimetesse ja samaaegselt Ilmutades togu; vaba. maailma viimast. lootust pääsemeeks. Kolmas maa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x