ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 August 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 4 Augusti 1910. Hörnet af 9th & Broadway Enkla bad för Damer och Herrar. Öppet dag och natt. Första klaisens betjening. 1015 Vz Broadway HAMM AM BATHS Tl'KKISK A ocll RYSKA HAI) l-;iectric Vibration Massage Vi utföra förstklassigt tandarbete till följande priser: Full uppsättning af tänder $3—$5 Bridge el. Alveolar tänder $3—$5 22 K guldkronor $5 Guldfyllningar $1 Cement eller Amalgam 50c. En skriftlig garanti för .!■- "- ) år å allt arbete. öppet till kl. !) hvarje kväll utom söndagar. Öfver Kohler & Chase PianoButik. 1'lioués: Oakland 1013; Home 1091 New System Dental ParSors Kontor: 1228 Broadway, midtemot First National Bank. Ögon undersökas noggrannt. (ilasöi^pn afpassas. fåesonabla priser o. belåtenhet garanteras. Förstklassiga guld fy hl a 1 a sogon s båg ar;j e i n te läs- och sy-linscr för r>0. J. MAY Oakla ndstillförlitligc OPTIKKR 479 10th Street, Oakland. mellan Broadway och Washington fsvciisKt H11 t'vuclk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 August 1910

6. VESTKUSTEN. Torsdagen den 4 Augusti 1910. i NOr 30 Sharon Street, San Francisco* HUDSJUKDOMAR bero gemenligen på bakterier, som antingen direkt angripa svaga punkter, skråmor eller sår i huden och devifråu sprida sig öfver en större eller mindre yta, vållande klåda, inflammation o. s. v., eller ock först söka sig en väg till de inro organen, der de framkalla blodförgiftning, som ger sig tillkänna bland annat genom karbunklar, ekzemer, o. s. v. Behandlas bäst med Salubrin enligt i Bruksanvisningen gifna föreskrifter. Kom ihåg, att Salubrin stått profvet ,i Sverige under de sista tjugo åren som den yppersta husmedicin, sorti finns, och detta ej minst för hudsjukdomar. Mot, insektsstyng och utslag vålladt af poison ivy, o. s. v., har Salubrin visat sig vara ett oförlikneligt botemedel. Pris: Salubrin 50c., Toilet-Salubrin 75c. £ Inhaler 25c. Säljas på apoteken. -fr <> <• <"5* * ❖ ❖ "fr * ❖ *> *1« * ❖ * ❖ »&am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 August 1910

(Forts. fr. föreg. n:r) Gabriel hade varit martyr.... .Ta, ty äfven i våra dagar finnas martyrer liksom på don tiden, då de romerska kejsarne liito kasta de första kristne för tigrar och lejon. Martyrer finnas. ... ty i våra dagar går en oeli annan son af det ringare folket — livaribland företrädesvis dessa liclgonhjeltar utköras, emedan blott det ringare folkets söner äro mäktiga af en sådan ståndaktighet och sjelf uppring— till alla delar af verlden för att med oförstäld uppriktighet och utan fruktan för mödor, plågor och död söka fortplanta den kristna tron. Huru många bland dem ha ej blifvit offer för de vilda folken^ raseri, huru många ha ej förgåtts, okända oeb hjelplösa, midt uti de båda jordbal fvornas ödemarker! Och för dessa korsets stridsmän, som hafva ingenting annat än sin tro och sitt mod, fins det vid återkomsten — och de återkomma dock så sällan — hvarken inkomst rika eller lysande prestvärdigheter. Ärren på deras panna skyles aldrig med mitran, deras stympade lemmar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 August 1910

Tisdagen den 9 Aug. kl. 8 CAFE DU NORDS GRILLRUM, 2170 Market Street. Emil Högberg, Pres. Emil Nelson. Sekr. Norska logen Henrik Ibsens, Soulier af Norfce piknik sistlidne son(,a= 1 East Shore Park var talrikt beK» mängd priser bortskänktes besökande såväl som till dem, som delfogo i de olika kapplöpningarna. En god. mjölkko för staden är 7 , , ,• , coun vclerk-kontoiet enligt nu a1 gli- ... ... ven rapport, af hvilken framgår att inkomsterna gått till mer än en fjerdedels million utöfver utgifterna under det sista. året. Edward Lindblom, efterträdare lill P. E. Erickson den bekante cigarrhandlaren, 108 East, street, nä ra M ission stregt, San Francisco, tillhandahåller ständigt importerade Eskilstuna rakknifvar, fickknifvar m. m. Pre-1 numeration emottagas å östra staternas svenska tidningar samt Vestkusten. Agent för "Anchor Brand" snus. Alla slags tobak och cigarrer, cigarretter, rök- och tuggtobak. slags skandinaviska likörer. 510 Mattery st., San Francisco. Telefon Fred. Feters...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 August 1910

- VESTKUSTEN 1 (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" 19 the oldest Swedish Newspaper published ora the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Hates: 50c. per inch each Insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. 25:te årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 11 Augusti 1910. No. 32. JAC LÄNGTAR. Jag längtar till hafvet, Till glittrande, glänsande vatten, Der blicken när fjerran I stjernfyllda natten. Der månen från himmel till jord slår en bro, Der tankar och sinnen och hjortan I få ro. Jag längtar till skogen, Till brusande, doftande ställen, Der ljuft är att hvila På mossiga hällen. Der blommorna spira och trastarna I slå, Oeh lärkorna drilla högt upp i det i blå. I Jag längtar til...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 August 1910

R. F. McKESSON CO. t, 2:dra våningen. adrasser, Kaminer PALACE BAKERY Lunch och Coffee Parlor RBRÖD, alltid färska KRINGLOR. Försök vårt nya Malted Hygleple Bread, och Malted Zwieback brödsorter som vunnit erkännande af Jakare och rekommenderas fiir klen mage. Insvept i dammtäta omslag! Renlighet framför allt! Alla slags fina konditorivaror på beställning. Danskt rågbröd. PETEKSEN & HliSSE, Egare. 1012 WASHINGTON 471 ELEVENTH ST., OAKLAND, CAL. (Förut 1 No. 623 Kearny St., San Francisco. FINLAND. Falska 25-pennislantar ha utprånglats i Willmanstrandstrakten. Emigrationen. Under juni månad afreste öfver Hangö sammanlagdt 1,857 emigranter, hvaraf 1,799 finnar och 58 ryssar. Häktad student. Studeranden Alanko från Ranmo har på resa i ryska Karealen blifvit häktad. Orsaken till häktningen uppges vara finsk agitatioji och luthersk propaganda. Till Ålands kulturhistoriska museum ha numera, sedan arkeologiska kommissionens tillstånd utverkats härtill, öfverförts särskilda förem...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 August 1910

^■ VESTKUSTEN. Torsdagén den 11 Augusti 1910, 3. DEN LÖSTA FÖRTROLLNINGENS VIK. Alaskaskildring af John Sandgren. Just när män på färden österut längs Alaskas södra kust viker om berget S:t Elias efter att ha passerat den 80 eng. mil breda Malnspinaglaeiären, kommer man in i "Den Lösta Förtrollningens vik" (Disenchantment Bay). Denna vik erbjuder de bästa tillfällena att nalkas S:t Eliasalpema, som bilda gränserna mellan Förenta Statenias och Canadas områden i dessa trakter, och har derför pä sista tiden besökts af gränsre^Ieringsgxpeditio.nerna. Det är som deltagare i en af dessa expeditioner förf. går att skildra denna underbara fläck af jorden. En af 1700-talets upptäcktsresande, kanske just Malaspiha, var det som gaf upphof till namnet Disenchantment Bay. På den tiden strök man omkring dessa kuster, sökande en genoinfartsväg norr om Amerika, och det berättas, att den nämnde upptäcktsresanden i denna vik trodde sig hafva funnit en sådan genomfart. En mera imposant anblick än denn...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 August 1910

4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 11 Augusti 1910. Sv. Boardinghus. Rum och board, 3 mål om dagen, $6,50 per vecka; två mål om dagen $5,50. Board ensamt $4.50 per vecka. Frukost 6,30—9, 25c., middag 5—7, 30c. 2149 lötli St., San Francisco. TILL SALU! Svensk specerihandel till salu billigt. Godt läge, etablerad 18 år. Egareii önskar retirera. Allt som önskas är ersättning för nuvarande lager enligt inventarium. Besök egaren i no. 400(3 24th St. Sau Francisco. I galen tunna. Lärarinnan: — Hvad är det för en papperslapp, Elin sitter och läser ? Elin: —- Ett kärleksbref, fröken. Lärarinnan: — Att du inte skäms! Du inte bara tar emot sådana omoraliska skrifvelser, utan också helt fräckt talat om dem! Hvem är brefvet från? Elin: — Det vet jag inte än, fröken, det föll nyss ur frökeus ficka. ÖNSKAS. Agenter önskas att sälja Grizzly Medical Natural Spring water. Adressera: Saiu Kichardson, prop., Sulphur Creek, California. "REPUBLICAN DAMER, SEN HIT! PASSA PÅ NU! För att gifva de personer bland ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 August 1910

10TH & BROADWAY OAKLAND . OLSON, Egare. Home Telefon A 5434. Alla slags VINER, Ll KÖRER och CIGARRER till afheiutning såväl som förtäring på. stället. Importerade skandi4 FRANKLIN STREET, hörnet af 7th, OAKLAND, tionerna. (Eörut ä Main St. i San Francisco.) L BAK ALEX. OLSON, Egare. SALUBRIN Såväl vanligt till 50c. pr flaska som toalettsalubrin till 75c pr flaska lios , MARTIN PETERSON, 316 K. Street, EUREKA, CAL. DEN SEAL insöknin;: niåsle ei kommit li'1 San I4' tf Si- "- .00 bclalas vid ir lia niåsle ei tf Si.00 bclalas vid i'sl;: inanadsa i'^iftcn. 1 >c:;sa. nusokniiign r Loss of Weekly Benefit For orFoot Eye ' Sickness or Accident • - Single Double .od0.00 ] .- "- >00.00 .*20.00 f $10 00 750.00 | 375.00 | 15.00 ! HO.00 500.0') 1 250.00 | 10.00 | 20.00 2.- "- ,o.00 | 125.00 | 5.00 | 10.00 mid Market Streets. HARALD LUNDBERG, Mer. SVENSKT BAGERI KOFOD BROS. BAGERI and Tel. Merrill 282« bröd, Skorpor och Råglimpor vetebröd och Bakelser. Sän...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 August 1910

ii Mo. 30 Sharon Street, San Francisco, DOKTOR NIKOLA Af GUY Öfversättning (Forts. fr. föreg, nr.) Jag antar, att jag fick vänta fulla fem minuter, innan jag uppfångade ljudet af lätta steg i ett närgränsande rum; derpå öppnades den andra dörren, gardinen drogs långsamt åt .sidan, oeli en man, som ej kunde vara någon annan än doktor Nikola, inträdde. Barkstons beskrifning passade fullkomligt in på honom, och jag gaf genast akt på de besynnerliga ögonen och den likbleka huden. Han var klädd i en oklanderlig aftondräkt, hvars svarta färg väl harmonierade med hans mörka ögon och hår. Hur gammal lian var, skulle jag omöjligt kunna säga, men sedermera fick jag reda på att han var endast trettioåtta år. Han gick emot mig, räckte fram handen och sade- '! "M> Wilfred Bruce?" "Så. är det,- " svarade jag, "och ni är förmodligen doktor Nikolai" "Alldeles, och låtom oss nu, när vi känna hvarandra, tala om våra • affärer!" Med dessa ord gick han mot den dörr, genom hvilken han kom...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 August 1910

K UR IK O OLE OID, VIGORI och UTERINE till salu hos MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) "THE UNION STORE.- " 420 CASTRO STREET, Niira lSlli St., San Francisco. Begrafningskransar till lägsta priser. August Johnsons Grocer i batik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" till salu Salubrin. French-American Bank of Savings. A. A—11. MENS SKALDERA NU UNNER SOMMERN HA FRITT.... Mens skalden-a nu unner sommern ha Så vill ja e vise sjelf dekte, Ty en var är skald, sotn blott tager af sitt, Men skalder, som stjäl, di får plekte. På gator och torg skiner sola nu blank, Sen rägne ho jagat, på flykten, A på lanne der törker bå stör och hank, Och bland kvennfolk går unlia rykten. IIos Lisa på Moen har panna gått läck, 1 Trähult vill hönsa int värpe. Tå en pose i St orda In ha bleve en säck — Tocke der en i sinne bör skarpe. Å blann töser dä veskes. från mun och te mun, Att pojk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 August 1910

8 VF.flTKUfSTF.N. Torsdagen rten 11 Augusti 191(1. Uv. i uth. Kbentt/er kyrkan, 11>4 ti A l.»olort*M SI m. Stinda gil I I Kl 11 f. (II , Aftolinåfig l I. X. S01(iiiug..- '- .SK«jlu Kl. 9,41» r. Ill I.! fig«.k»l>iMifiu tf- fiviil' l-f fr>tiag3l< viill. Tel. MurkK Mo!,. I »r. PH Andreftii, J'asi. 1 Jon t ad: 20S Dolores St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, »IiK-i ten» och <'; i nip si. San K ra nc|.SC<). Mi.11.6St itler: Söndagsskola kl. lo I"- , m. I'reclikari kl. II I'- , in I rngdoinsniölf1 l<l. f» «•- . in. och pi'eell kan- . kl. T.^r» ni. IWinemuh' hvarje <>ns • I: i ? - m k i 111 Id. «S. Alla äro hjärtligen in hjudfla. JHLdhlJ. H. Levedahl, Pastor. I',i»yla»l ll!!i (Ii ii-ii «'io SI. 5AN I RANCI5CO. Hårdfc arbetar dan komité — d. v. s. vi uiitnna inga namn sum hai liand fun anordningarna för don in-door-picnic hvilken don .- '! sept. egei- '...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 August 1910

VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" Is the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: Mc. por inch each insertion. Reading notices 10c. per lino. Liberal discount on yearly contracts. Publishedevery Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. När folket talar. finaste erkännande under kampanjen), ehuru lian var demokrat, lade under sig det republikanska Minnesota, inte derför, att lian var svensk, men emedan han höll sig till frågor, som intresserade Minnesotafolket, medan motkandidaten slängde omkring sig med iiati(N»Ipolitiskt munväder, som icke hade det ringaste att skaf- ! »ned statehs styrelse. Guvernörsnominationeu innebär en glänsande seger för insurgenterna i California. Ha de än icke varit lika lyckliga i fråga om nominationen t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 August 1910

— 2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 18 Augusti 1910. R. F. McKESSON CO. , 2:dra våningen. adrasser, Kaminer en till eder.- " som fabrikens agenter. Snabb leveMission Street, San Francisco. C. E. Force, förest. PALACE BAKERY Lunch och Coffee Parlor RBRÖD, alltid färska KRINGLOR. (Förut 1 No. 623 Kearny St., San Francisco. Sverige-nytt. STOCKHOLM. Sin femte årskongress höll svenska frälsningsarmen deö 28 juli—1 aug. i Stockholm. • Öfverprodnktion på ingeniörer i Sverige befarar en artikelförfattare i Teknisk tidskrift. Statsverkets ordinarie inkomster under januari—juni uppgingo till 51,- j 949,542 kr. mot 45,322,381 kr. under samma tid i fjol. Till svensk vice-konsul i Bahia Blanca under generalkonsulatet i Buenos Ayres har förordnats ingeniören Axel Reinhold Geijer. En svensk-holländsk förening har bildats i Haag med svenske ministern derstädes grefve Ehrensvärd som ordförande. Till korresponderande ledamot, den förste i Sverige, har (Academia Mineira de Letras) Vitterhetsakademien i Min...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 August 1910

Ny Bok om Lungsot gFri För Alla. r 200 sidig Iyäkarbok i klotband om Tuberculosis på Svenska. Berättar i ett tydligt och enkelt språk, huru lungsot och andra hals- och lungsjukdomar botas i hemmet. Skrif idag.- ' Bokensändes fullkomligt kostnadsfritt. Yonkerman Co. 3638 Water St., Kalamazoo, Mich. The CARMEL, HOUSE SVENSKT HOTELL 55 30TH ST., hörnet af San Jose Ave. Ljusa, - soliga rum från $1,50 pr vecka till högre priser. Tag Mission, Valencia' eller Guerrero st. spårvagDen snabbgående dubbelpropellerångaren afgår från New York den 8 Sept. Derpå följa: Fr. Köpenhamn: Fr. New York: Aug. 18 C. F. TIETGEN Sept. 8 Aug. HELLIG OLAV Sept. 15 Sept. 8 UNITED STATES Sept. 29 Sept. 22 OSCAR II Okt. 13 Inget ombyte. Snabb resa. Storartade bekvämligheter. Allting nytt. Modernt inrättade. Endast små rum i tredje klass. För närmare upplysningar hänvände man sig till Skandinavian-Ameri-can Liniens närmast boende agent föi Scandinavian-Am. Line. HALVOR JACOBSEN & CO., 693 Mission St.,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 August 1910

4. VÄSTKUSTEN. Torsdagen 3en 13 Augusti IMU Entered at th* San Francisc», Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stlllahafskusten. UTQ1FVES HVARJE TORSDAG från 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO mellan 16th & 16th, Church & Sanchez PRENUMERATIONSPRIS: Ett år »2.00 Ett halft år $1.25 Ett <vart« år 65c. Ett helt år till Sverige *2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant Ukvid. I annat fall fästes Ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare Farligast är den lögn, som kommer sanningen närmast. Tidernas förfall har man klagat öfver i alla tider. Inte ens det är således något speciellt utmärkande för vår tid, som kanske derför blir ansedd såsom desto mera förfallen. SVENSKA KOLONIER. Allt efter som emigrationen fortgår och hemsökare anlända från östra staterna, framställer sig den frågan: Vore det ieke bättre, om svenskarna ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 August 1910

S t i i la ha f s k i isften. SPOKANE, WASH. AM det o.j pir au för skilda makar att vara pH särskildt inlini fot mod livarandra liar pn W. P. Soitflr ofli hans f. d. hustru AftiiPs Johnson fåll erfara. l>n hlefvo nemligen för några dagar sedan arresterade och pliktfällda $10 hvardera derför all de hesökle livarandra och voro alltför förtroliga efter skilsmessan. BOTHELL, WASH. EU brutalt öfverfall fi en ensam kvinna, mrs Rourehe, begicks härstädes i lördags. Tvä italienare ankommo till husel, våldförde sig på henne och från logo henne en penningpung med inneliggande $170. Man sökte gripa våldsverkarne, men det antages alt de hunnit l»egifva sig norrut mot Everett, och undkommit. HOQUIAM, WASH. En jelleorganisalion, som skall handhafva trävainmarknadon här i trakten, har i dagarna bildats. Bolagets namn är Pacific Coast Lumber Manufacturers Bureau. Till bolagets chef valdes valdes A. E. Peterson. Det beräknas att f. n. utföras trävaror, för i genomsnitt $1,000,000 häri...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 August 1910

DR. PETER'S KURIKO Jo, emedan det går rakt till roten af det onda, orenheten i blodet. Det beredes af helsogifvande rötter och örter och har varit i bruk i mer än hundrade år—en tillräckligt lång tidrymd att grundligt pröfva dess förtjenster. I olikhet med andra mediciner kan den icke erhftllas i apoteken, utan tillhandahålles allmänheten direkt af de ende tillverkarne ochegarn© DR. PETER FAHRNEY SONS CO., 19-25 So. Hoync Ave., CHICAGO, ILL. DOKTOR NIKOLA Af CII V BOOTHB Y. Öfversättning f(Forts. fr. föreg, nr.) Den gamle mannen lutade sig fram öfver bordet oe,h sänkte ri.steh nästan till en hv i sk ning. " Bi iieeJ jag vet mer om den mannen, än .jag vågar säga er, oell om ni vill lyda mitt råd, så drar ni er tillbaka. medan tid är. Om ni ej kan så var mer än försiktig i nppgo reisen med honom.- " •'Ni skrämmer mig, ' sade jag. mera påverkad af lians allvar än jag ville erkänna. "Är ljan inte vederhäftig. för de pengarna dii .- ' "Äli, livad pengarna beträffar, tror jag visst lian k...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 August 1910

'•THE IJNION STORE.- " 430 CASTRO ST RF. ET. Nära 18th St., San Francisco. Begrafnlngskransar till lagsta priser. (Forts. fr. föreg. n:r) Den fattiga kvinnan liade efter en lång och plågsam ovisshet ändtligeti blifvit öfvertygad om, att hennes ögon, som länge varit dåliga, snart skulle bli så svaga, att hon ej, såsom hon brukat göra, skulle kunna arbeta två eller tre timmar om dagen. Efter alt. i början ha varit en utmärkt skicklig linnesömmerska hade hon, i samma mån som hennes syn försvagades, nödgats sysselsätta sig med gröfre sömnader, och förtjensten hade naturligtvis minskats i mån derefter. Slutligen hade hon måst mottaga säckar för kronans räkning, för hvilka hon fick två sous stycket, och ändå måste hon bestå tråden. Detta arbete var mycket svårt, och hon kunde på sin höjd sy tre säckar om dagen, och hennes dagspenning steg således till sex sous. Man ryser, då man tänker på det oräkneliga antalet af fattiga kvinnor, hvilkas krafter och helsa är» af ansträngning, ålder, sjuk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 August 1910

8. VESTKUSTEN. Torsdagen tic 11 18 Augusti 1910. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, l&th Dolores Sts. ööiulusar: Högmessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. »Söndagsskola kl. y.'Jj f. ni. ungiloiiisino te hvar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Aiulreen, Past. Hostad: zu» Dolores St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Cm un» *t. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. m. Predikan kl. 11 f. in. LUigdoiiisinölo kl. ') o. rn. och predikan kl. T. l.- *- » c. ni. r.öncinoto hvarje onsdagflkvåll kl. 8. Alla äro hjertligen inbjudna. „ • JHLevedahlPastor- „ J. H. Levedahl, Pastor. Bostad 1- i (Juerrero St. SAN PRANCISCO. Sångsällskapets piknik och sångarfest i Shellmound Park söndagen den 1 :de september. Glöm cj det! Miss Ida Olson anträdde i tisdags en rekreationsresa genom mellersta California och kommer att samtidigt sciiii Västkustens ombud aflägga besyk hus svenskarna på olika platser och genom resebref meddela sina intryck från denna sin rundresa....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x