ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 October 1941

Čechoslovák V pátek, dne 10. řijna 1941 Postup události ze světové katastrofy I zatlačila zpét německé linie na o- j bou křidlech dlouhé východní fron- | ty, jak před Leningradem, tak i na j polích Ukrajiny. V další prudké bitvě o Leningrad, — _ j v které země se otřásala německým V pátek. — Kati a popravčí hun-! váných zemích popravy ještě více bombardováním, jako skořábka. ské čety měli své krvavé orgie v dráždí národy k většímu odporu RUSOVé zatlačili Huny zpět dvě neb "nové Evropě" ve čtvrtek, co na- proti barbarským vládcům osy. | mjie v nétkerých místech. zisti se přiznávají, že maji vnitřní Britický rozhlas sděloval dnes, že i Na jjžní frontě, kde Němci tlačí nesnáze od Prahy až k Paříži, od jugoslávští povstalci zajali 650 Vysoké ceny? nu raněných tak těžce, že by nebyli j schopní opět bojovati. j Z Vichy se sděluje, že Brtové po- y anglickém tisku bylo už mnoho topil' tř' francouzské obchodní locii, psáno o tom jak ceny rolnických které byly částí italského kDnvoie produktů...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 October 1941

V nitek, dne 10. října 1941. Čechoslovák 1 Besídka Čtenářů Tulsa, Okla., 5. října 1941. Milý redaktore a čtenáři! Děkuji za dopisy, kderé jsem do- stal z Texasu. Velice mne potěšily, neb mi ja'sně ukazují, že náš český lid, a tím míním skutečný lid, dosud neztratil to, co krášlí každého Slo- vana, třeba o tom nevěděl, totiž že byli nesvorní. Ovšem, ten historik se tak chlubí že Angličané mají, moc taky ještě myslí, že poddaný měl s nemá. To věřím, to se potom žvaní radostí umřít za svého pána, aby ti páteru Coughlinovi, Wheelerovi a voli a stříbro zůstalo jemu. Nyeovi i s Diesem. A to se opakovalo celými českými Hearstovy noviny zase mají sta- děj nami. Pražský vejvoda si chtěl rost, že Rusko, vlastně Stalin, vede podmanit slovanské Prusy, poslal válku jen tak na oko, a až dostane tam Sv. Vojtěcha, ale Prusi si tolik ty sta tisíce aeroplánů a tanků od mysleli o své svobodě a byli tak ne- Ameriky a od Anglie, pak se Hitlero- ochotní dávat voly a stříbro Praž- j vi vzdá a dá mu to vše...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 October 1941

CECHOSLOV AR BEST THEATRE PROGRAM today and friday Ida Lupino and John Garfield OUT OF THE FOG' also latešt movietone news flaturday — one day only Marx Brothers (fiBOUCHO—CHICQ—HAHPO "THE BIG STORE" iALSO OUR gang COMEDY Z města a okresu SUNDAY AND MONDAY Clark Gable and Rosalind Russel! —in— They Met in Bombay A1SO CARTOON AND PUPPETS TUESDAY AND WEDNESDAY "The Great Train Robbery" AND ANOTHER NEW PICTURE "Misbehaving Husbands" — Manželé Ed. Klausovi byli ob- ríaříni hezkou dívenkou ve čtvrtek ráno, k čemuž jim blahopřejeme. NÁŠ PROGRAM OBRANY POŽADUJE NEJVYŠŠÍ produk9i. Krmte pro zisk a my radíme naše Cotton Bloom a Panther Brands KRMIVO PRO DOJNICE -SWEET FEEDS" áUPKY A MOUČKA, MÍCHANÉ ' RANGE PELLETS" KRMIVO PRO DRŮBEŽ West Cotton Oil Mil" WEST TEXAS — Filip Šulák nalézá se na lístku nemocných již po nějaký čas. V V af Na prodej 100 liber máku, 30c libra na místě. Hlaste se u. Karel Kašík, Rt. 1, West, Tex. (40-41p> V V — Hugo Freund nalézá se v do- mácím ošetřováni následke...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 October 1941

VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ROČNÍK (VOL.) XXX. NO.) ČÍSLO 42 t AND WESTSKE NOVINY Entered as second-cla^s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 17. ŘÍJNA (OCTOBER) 1941. pan hrozí co Moskva ohrožena Rusové přiznávají veliké nebezpečí hlavního města Civilisti voláni do boje do poslední chvíle. Hunské hordy postupují bez ohledu na oběti. — Japonci soudí, že jejich příležitost k loupení nadešla. Ve čtvrtek v poledne zprávy sdě- lovaly, že japonská vláda resignova- la, dle všeho asi z nátlaku silné na- cionalistické pronazistické strany, která včera naléhala na přerušení vyjednávání mezi Japonskem a Sp. Státy. To může míti za následek vy- puknutí války americko-japonské každou chvíli, jestli Japonsko splní svůj závazek s osou. Rusové přiznali ve středu, že Mo- skvě hrozí okam...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 October 1941

Čechoslovák V pátek, dne 17. října 1941. JOŽA MUSIL: BOJOVNÍCI ŽIVOTA sociální román vesnice ze ŽIVOTA sedláku A dělníků "To jsou také dobré zprávy. Přes to však musíme po- stupovati podle určitého promyšleného plánu. Nejdříve je nutno, aby zde byl určitý střed naši snahy a tím mů- že býti jenom organisace družstevní. V Praze byl téhož názoru, že dříve, než se dáme do práce, je potřebí, aby zde byla ta organisace, ponévadž se o ní budou opírat všechny akce. Tak jako dnes zde v Lažanech, tak po- stupné ve všech obcích musíme uspořádat soupisné schůze, na nichž budeme přijimati závazné přihlášky tío družstevní organisace. Především je potřeba, aby bjříy splaceny podíly. Nelze jen říci, že převezmeme to- vóuni kompleč, kdyby k tomu došlo, musíme za néj za- pSatiti splečnosti také příslušný peníz. Nežijeme v so- vétském Rusku, kde byl soukromý majetek vyvlastnén. áSjť/ne ve stá té, kde jsou zákonem chránčny zásady sctakrorného vlastnictví. Dále! Nebuďme blahovi a ne- my.slemt, že kapita...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 October 1941

V pátek, dne 17. října 1941. ČECHOSLOVÁK Postup události ze světové katastrofy Z Ankara se sděluje, že do Bul- harska přijelo pět německých re- gimentů, nalézajících se na cestě do Řecka, kde mají udržovati po- řádek na místo bulharského a ital- ského vojska. Ole toho asi Bulhaři a Italové jsou bezmocní proti řec- V pátek. — Úřední německé tvr- nazisti dobyli vítězství a jím si vy- žení o proražení 310 mil dlouhé čá- klidili cestu k důležitým průmyslo- kým"'vzDOurám "" - "" " ™ ' ** střediskům v Donetské kotlině Mlčti bombardovaci iet0uni po- a ke kavkazskym olejovým polím. I škodm neb ám nejméně ět Rusko i v nejcernejsi hodině 112 talskych lodi a zanechali za sebou dni trvajícího zapasu prohlásilo ohromné poiáry na letištích a v vzdor mocným nemeckym zbramm: ! přlstavech na severním pobřeží A- Lid Sovetske Unie nesloží zbraně, friky jak aděluje britické ministeí_ dokud kazdy nazisticky voják na stvo letectvi naší půdě nebude pobity pravil S.1 č is D2i] Mall v pi. A. Lozovsky, uredm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 October 1941

fnrrHnsLOVAK V pátek, dne 1?. října 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte Jemu. Anglo-americko-ruská konference v Rusku. MÁTE SRDCE? Tímto nadpisem článku táže se Národní Rada v Chicagu našich če- ských lidí a dovolává se podpory pro náš druhý odboj, pro osvobození na- ši staré otčiny. Národní Rada kaž- dého vyzývá, aby se ustrnul a po- mrtil, aby mohl každý říci — ano, ty"s také pomohl v naší práci. Jak by to bylo pěkné, kdyby jsme se vši- chni postavili za takovou akci a každý dle možnosti přispěl bez pobí- zení. Proto naše odbočka v Ennis vybízí naše krajany, abychom se po- staví! i za naše pracovníky a pomohli dle své možnosti. Ty naše výtky, že ja, již dal, aneb že byly dány velké dary v Texasu v našich sjezdech, jak je slyšeti, jest velmi málo proti tnmu utrpení, té krutovládé, tomu žiti jaké mají naši lidé ve staré vla- siL Proto naše odbočka v Ennis vy- sUá vybrané ochotné spoluobčany do všech koutů našeho Ennlsu a budou abirati ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 October 1941

V pátek, dne 17. října 1941. ČECHOSLOVÁK 1 y Fort Worth Texas. (Opožděno.) Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři a dopisovatelé! Dnes je tomu tři roky a den, co jsem dojela z návštěvy staré vlasti domů. Utíká to jako voda a už přes tři roky naši tam ve vlasti trpí pod knutou odvěkého našeho nepřítele. Těšili jsme se všichni, že ta nebude tak dlouho trvat a zase teď přichází hrozné zprávy, co se tam děje. Vi- dím starostu města Prahy, když o dvou hodinách po půl noci, ještě s několika hlavními pány nás přiví- tali srdečnými slovy. Maně se derou slzy do očí, marně naříkáme, sám ďábel pomáhá natěrači a jeho po- chopům. Kdy tomu bude už jednou konec? Asi už brzy, neboť se chce ještě vymstít na naší inteligenci, chce je všechny povraždit. Ale po nich přijdou druzí, nevymře slovan- ský jazyk, zase se najde někdo, kdo bude probouzet ze spánku a z poro- by duši slovanskou. Přátelé, vidím v "Babičce" Boženu Němcovou jak kráčí po těch našich horách a ves- nicích, probouzí národ k vě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 October 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 17. října 1941. Naší vojáci a námořníci potře-1 bují aeroplány, lodi, tanky, střeli- j vo, uniformy a potravu. Můžete po- moci zaopatřiti je vším tím kupová- ním úsporných bondů obrany, v v Spolkový senátor Tom Connally, jenž mluvil v ponděli ve Waco k Rotarianům, pravil mezi jiným, že tvrzení o cvičení amerických vojá- ků košťaty jest nejvétši nesmysl, a jestli se to stalo, tak jest to vina důstojníků, poněvadž Spoj. Státy j mají 3,000,000 riflí, neboli dvě na každého vojáka a to výborných j _ (Springfieldovek, které se tak zna- | Redaktor—Aug. J. Morris - Editor j menité osvědčily v poslední válce j ve Francii. Mimo toho mnoho voj- Předplatné $2.00 Subscription i ska jest vyzbrojeno automatickými i riflemi. Co se týče aeroplánů, Con- ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVIN* Published every Friday by CbchoslovAk publishinq co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Ang J. Morris, President jot, f. Hoiásek, SeCy-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Ur...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 October 1941

V pátek, dne 17. října 1941. ČECH06LQVÁK Zprávy z Penelope. Hrozná bitva svádi se v Rusku. Němec zas nabral trochu sily a jde dál a dál. Rusko volá o pomoc Anglie a Ameriky. Proč jen ta Anglie nic nedělá a nepomůže Ri sku, a co A- merika? No jestli ten lotr zdolá Ru- sko, bude s námi se všemi zle, neb on si potom lehko pomůže s ostatní- mi. Ale doufám, že k tomu nedojde, že Amerika se v krátkém čase roz- hodne, neb náš dobrý president ví, co by se s námi stalo a pomůže Ru- sku zničit toho banditu. Minulý týden ve středu odpoledne jsme zde měli velký déšť, za chvíli jsme měli plný dvůr vody a všude kde se rozhlédl jen samá voda. Vy- padalo to jako průtrž mračen, neb se tak setmělo a lilo jako z konví, a pak v pátek zase, tak je ještě teď mokro v poli. Dnes je zase hodně za- mračeno, ale doufám že se to vypr- ší jinde, my opravdu již deště nepo- třebujem a nestojíme o něj, neb chceme sebrat bavlnu a kornu vozit ví vše, co se tam děje, je toho více Macháč Joe Hubík, Rudolf Matuš,' dá, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 October 1941

KOUTEK PRO BEČLÁKY Besídka Čtenářů Milá chaso Bečlackeho Koutku! Ba jo, dnes vidim, že ta naše beč- lácká chasa nějak ustala, neb kro- mě p. předsedy jen Andula Svižná sedí na bečláckém benči. Snad jste již sytí toho bečlaření, anebo praní? Ani se nedivím, far- máři musí chytat ve dne v noci tu úrodu, ale nějaký spíč jsem očeká- val od Jožky Zeťáka a Valentina K., ale jak když se země zavře, anebo žid řekne "khámen ve vodě" vše u- stalo. Filipovi se nedivím, ten má starosti s vatou a pak asi taky po- mýšlí na posvatnost stavu manžel- ského. No Pavle, nezáviděl bych Ti, nějakou si vezmi, ono to stáří jest samotnému divné. Podle mne se ne- musíte, hoši řídit, já jsem volný, dnes tam, zítra onam. Udělal jsem si zase výlet, však jsem se vám o- meldoval. Tož už jsem Crosby opu- stil, vlastně biznys klepání svibků a dělání těch kravských ambulancí. Už jsem to tak doklepal, že mne žád- ná dcerka nechce. A tož řeci, také dobrá. Tož jsem jel tak poznat svět, hledat práci. Ale někdy to s těmi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 October 1941

V pátek, dne 17. října 1941. CECH06L0VAK Crosby, Texas. (Opožděno.) Již je tomu pár pátků, co jsem do Čechoslováka nešrajboval. Dnes po tom šturmu vám musím sdělit, že nás ten pán šturm nechal ještě na tom světě živořit. Ale to vám byl šturm, tomu se musí říci, že to byl jak nějaký diktátor, do.čeho foukl tak to letělo jako sláma, ani kostely nenechal na pokoji a nám farmá- řům pomohl ode všeho, od budov, větrníků, kádi na vodu i se stožáry, a hlavně nám vylámal korn, které- ho v našem okolí mnoho nebylo a teď není vůbec žádný, no a bavlny jsou také jím opikované. To byl ale kabrňák, ušetřil nám piksaky, že je nemusíme tahat. Džinařům ulevil od džinování a mnoho práce vykonal, co farmáři měli dělat, dodělal on a některým zas jinší práce nadělal. Při tom byl malý šauer, asi 7 coulů, někde i více. Vodu vehnal z moře do těch řek a potoků, tak voda co spad- la nemohla hned odtéci, tedy stála v polích asi dva dny, někde i déle, tak to vypadá jak po potopě světa, jen ten Noemův koráb jsem...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 October 1941

ČECHOSLOVÁK BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Wallace Berry Marjoríe Main — in — "Barnacle Bili" ALSO LATEST MOVIETONE NEWS SATURDAY — ONE DAY ONLY Tim McCoy —In— *The Texas Marshal' Aiso Latest 3 Stooge Comedy SUNDAY AND MONDAY "Blood and Sanď' JN TECHNICOLOB WITH Tyrone Power Linda Darnell ajuso technicolor cartoon TUESDAY — ONE DAY ONLY WHY DID HESS LEAVE GERMANY? — SEE "Underground" Al.iO Merry IVlelody Cartoon WEDNESDAY—ONE DAY ONLY Czech Talking Picture "OKÉNKO" _ Příšti pondělí každé dite ve! 1 J£$íoN JIŽ TUTO věku od 6 do 16 roku musí navste-, WEST A DENTON vovati školu v našem okresu a vsu- de jinde a skolm r P"* Volba za příčinou spojení škol- né vymahati nucenou navstevu , nich dbtriktu West a Denton bude skoL v uspořádaná již, tuto sobotu 18. říj- Y- \a prodej 88 akrova dobytčí na- oba distrikty musí volit pro toma dosUtek vody, 2 domy, pe- sjednoceni drive nezlí mohou bytl kánové stromy, blíže Gholson, spojeny. Vyhody jsou jasné pro o- S3100 — $1200 hotové, zbytek n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 October 1941

V nátek 94 Hinn 1041 K J- i v V É,. ' v VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. \vw\V\nn BUY UNITED . fTATU 4r \AVINCI ' J ONDi v AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. INOI ČÍSLO 43. Entered as second-cla£s matter January 2, 1920. at the p ost ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 24. ŘÍJNA (OCTOBER) 1941. Zima pomáhá Rusům odrážeti hunský nápor Němci sami připouští, že zima zdržuje je od dobytí Moskvy a že v postupu na Kavkaz polevili. — Invase na zá- padě nesmyslem, tvrdí Briti, — Bri- tická ofensiva v Africe možná. — Ge stapo vraždí Francouze. Ve čtvrtek vše nasvědčuje tomu, že tři týdny stará ofensiva na Mosk- vu se Němcům bortí a že tuhá ruská zima, dostavující se na celé východ- ní frontě přinutí uváznutí větších bitev až do jara. Obě strany přiznávají, že sněhové bouře, tuhé mrazy a veliké deště převládají na ce...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 October 1941

Čechoslovák V pátek, dne 24. řijna 1941. JOŽA MUSIL: BOJOVNÍCI ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ROMÁN VESNICE ZE ŽIVOTA SEDLÁKŮ A OÉLNÍKĎ "To jsou divné řeči. Snad by pro jednu dívku nechtěl věšeti hlavu. Jak se říká: pro jedno kvítí slunce nesví-; tí. Děvčat všude jako máku, a dědic takového statku, ja- ■ ko jsi ty, si může vybírat." "Prosím vás, otče, nechte těchto řečí, je dosti času je- ště na ně." "Vůbec není času! Jak jsem již jednou řekl, nemíníš- li se oženiti, dám statek do nájmu." "Když myslíte — budiž!" Starý Fujovský vytřeštil úžasem na syna oči. Takové hasl "Zlobíš se na mne?" "Proč bych se zlobil?" "Vím, že se zlobíš proto, co jsem ti řekla, ale to nebylo míněno vážné, to byl jenom žert." ; "Mýlíš se tedy, jestli si myslíš, že jsem se na tebe zlo- bil, ale přiznám se, že se mne velmi nepříjemně dotklo tvé horování o té odpolední zábavě." "Proč jsi, Oldřichu, proti pánům z továrny tak zau- jat?" "Poněvadž jsou příčinou bídy a utrpení tohoto kraje." Chodili drahnou chvíli mlčky. Pojednou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 October 1941

V pátek, dne 24. řijna 1941. ČECHOSLOVÁK N y> K \ I í i '« K \ f xN fl, > "X 1 Enniský Věstník f En POHÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte Jema. OSUD NAŠEHO OKRESU ELLIS. "Divný nadpis", sobě zajisté čte- nář řekne, snad nechce ten Vytopil předpovídati nějakou budoucnost a že by jako taky ke mně zašel, abych jemu hádal z ruky. Nic takového. Jen jednu špatnou stránku v na- šem okresu vidím ku předu, že půj- de-li to tak dále, že v roku 1950 bu- de mít okres Ellis toho johnsongra- su až po střechu. Vyjel jsem sobě ven na venkov a velmi jsem se po- divil, kde tolik toho johnsongrassu se vzalo v našem okresu, kde se da- — Po jedno měsíčních prázdni- nách, strávených v Grayson okresu, zase je doma babička Marie Hejno- vá, jedna z nejstarších českých žen, neboť babička v srpnu slavila svoje 87. narozeniny, a dosud babička je jako rtuť. Gratulujeme k tak vzác- nému věku. WT U Kuchaře v obchodě vymě- níte vaše bavlnové známky za bavl- Při odpoledním programu bude...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 October 1941

Čechoslovák V Dótek dne 24. říina 1941. Postup události ze světové katastrofy nistanský král Mohamed Zahir Šah přijal nabídku britické vlády, v kte- ré se Britové zavazují k bezpečné dopravě Némců a Italů přes Indii, nebo Irak, neb Turecko do jejich -— I vlasti. V rozhlasu se dodávalo, že V nátek — Válka dnes hrozila V sobotu kruté bitvy, které stály budou zavřeny německé a italské rn7šířiti se téměř do celého světa obě strany těžké oběti, byly poprvé konsuláty IT LZbLtt Spoj. Státy 5e k sváděny ve sněhu <S«y. kter. byly ní přiblížily o několik skoků. blátivé, byly zmrzle a tvrdé. IJ ostrova Islandu byl torpédo- Němci praví, ze to není poprvé, co ván asi německou ponorkou destro- nazisticka armada bojovala v zime, yer Kearny, jenž však nebyl poto- neboť meli pry zkusenosti v Norvez- Depeše z Norvéžska sdělují, že ně- mecký guvernér vydal v neděli roz- kazy, nařizující Norvéžanům ode- vzdati nazistúm všechny stany, te- plé jackety, těžké svetry, khaki kal- zimou zemřou, jen když j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 October 1941

ČECHOSLOVÁK I >> "V Slovo k československé veřejnosti v Americe. Několik slov vysvětlení z úřadovny Československého Pomoc- ného výboru v Chicagu. Ctěte Uvažujte Jednejte! —Otevřete svá srdce těm. v jichž jménu k Vám přicházíme! Vážení krajané, Československý Pomocný výbor, který tvoří zástupci všech čtyřech národních organisací: Českého Ná- ridního Sdružení, Slovenského Ná- rodního Sdruženi, Národního Sva- zu Českých Katolíků a Sdružení A- merických Čechoslováků v Texasu, předkládá naší veřejnosti obraz své činnosti a považuje obzvláště v těchto dnech za svoji povinnost se- známiti ji se svou organisací a in- formovati o svém poslání. Jak již výše podotknuto, Čsl. Pomocný vý- bor tvoří zástupci jmenovaných ná- rodních těles a hlavní jeho funkcí je poskytovati pomoc českosloven- ským uprchlíkům (a vojínům) v j různých zemích Evropy a Afriky, j Ve svém nynějším složeni funguje již od července minulého roku, kdy jako takový byl registrován, uznán a schválen státním departmentem1...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 October 1941

v pátek, dne 24. riina 1941. ČECHOSLOVÁK ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVIN* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President joa. f. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug- J- Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlption Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertlsing rates on applicatlon t^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. Jak dlouho to ještě vydrží? HWJTRAUTY hý, věčně dál... NAPSAL Americký destroyer Kearny byl n'l národe !lአdfcl" přepaden minulého týdne zákeřné 1 - - - německou ponorkou někde u Islan- . du. Jedenáct amerických plavčíků ] bylo usmrceno a deset zraněno, dva velice vážné. To znamená, že Hit- ler si bere právo vražditi kdekoli se mu uzdá, ať jest to v kterémkoli dílu světa. U něj jsou mezinárodní zákony a práva cárem papíru, ale sám se na ně odvolává. Spoj. Stá- K 28. feÍJNU 1941 OTAKAR ODLOŽILIK (Tisková sl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 October 1941

V pátek, dne 24. října 1941. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Foj tašková, Rt. 2, Rogers, Texas. S nastávajícím podzimkem dosta- vily se i příjemné dny. Slunko již tak úmorně nepálí a tak se i volněji dýchá. Letošní léto se mě nezdálo tak příliš parné jako jiné roky, to snad však proto, že jsem nebyla po celé léto vystavena hřejivým paprs- kům slunečním. Když bylo trochu tepleji, ovíval mně elektrický vějíř. Já léto příliš nemiluji, neb mě to palčivé texaské slunéčko příliš ne- svědčí. Spíše mám ráda jaro a pod- zim, že tato dvě roční období vyzna- čuji se mírnějším počasím, ovšem že i někdy jsou výjimky a některé dny jsou dosti teplé. Netrvá to však již nikdy dlouho a tak se to snáze sne- i se. Zahrádky však pozbývají svého hýřivého květinového půvabu a se stromů listí též pomalu opadává. S polí též pomalu bude úroda sklizena, zvláště tam, kde je pilný hospodář a i dbá, by zavčas úroda byla sklizena,! než nastanou nepříjemné zimní dny a obyčejně deštivé a nebylo škody...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x