ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

%■ f : Neposílejte peníze zasílatelským : obchodům za střižní zboží a šatstvo, když můžete koupifci v našem storu lepší zboží,za ty samé peníze. Dali jsme o tom důkaz vždy, kdykoliv jsme měli příležitost. Můžete ušetřit snad penéz na jiném zboží objednaném u zasílatelských obchodil, ale ne pil drnhu zboží jaké my prodáváme. Mimo to kdykoliv nejste s naším zbožím spokojeni, můžete je vrátit «b vyměnit za jiné,které se Vám hodí. Můžete tak něinitl u obchodů zasílatelských, aniž byste mři i výloh? J. F. COBB COMPANY, Caldwell.' Texas. * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ . r I i Qclpověcli na dotazy. Pistcl na kohoutku (tistulouH withers.) Pětiletému koňovi udělal se otok na levé straně v těch místech, kde chomout se zapíná a nebyl k od- stranění, ač jsefa ho mazal různými inimentv. Pak se sice na levé straně ztratil, ale objevil se na pravé straně a je měkký a zmizet ^ j nechce, a$ to trvá už přes pul roku ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦#* ll!lllllllllllllll!l!lllllllll!lillllllllli!lllllllllllllli:illllllllll...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

f Oznámení úmrtí č. 253 a 254. Br Aog. Hurta od řádu Vyše- hrad. Čís. 48 , zemřel dne 27. čer- vna ) 9111 stár jsa 27 roků, na sou chotd. K Jeduotě přistoupil 9. srpn. 1908. Zaměstnáním byl rol- níken. Číslo certifikátu 5844 a dle stam v oprávněn jest k podpoře v části-; $500.00. lir Frant. Stropck od řádu Nová Mor?.va, čís. 23., zemřel dne 15. července 1911, stár jsa 52 roků, násk Jkt-m zastřeleni se*. (Dosud nev) -tiřeno, zdali náhadou neb ú- mys ^f). K Jednotě přistoupil dne 11. ist 1916 Zaměstnáním bjl rolní u m. Číslo certifikátu 1879 a dle s anov oprávnčn jest k podpoře v čá: :ce #500.00, která však může ještě být i snížena na 5125.00. S >ratrským pozdravem J. R. Kuběna, tajní řádu. R< řtiov. 31. Července. — Kone- čně 1 láme tu prohibiČni volbu od- byto . Budeme míti na nějaký čas f jkoj. Že byla prohibite |en tak r alou většinou poražena, ne- budí to nadlouho. Příští rok má me f- átni volby, tedy o prohibiční otázl >i se bude jednati zase. Mno- zí volili prohibici v ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

li jehož jméno mu bude oznámeno o- kresním klerkem, zašle potřebný počet listin k podávání měsíčních zpráv o počtu odžinovaných bal A bavlny, jak vyžaduje zákon. Každý džiuař musí státnímu komisaři o- známiti každý měs'c kolik balu ba- vlny během měsíce odžinoval. Též se džjnaři upozorňují na nový zá- kon, který vyžaduie, aby džinař na každý balik naznačil slovo ««tare' a udal, kolik váží bal a obruče na každém balu. Číslice musí býti nej- méně Čtyry palce vysoké a tli pal- ce široké. TEXASKÉ DROBNOSTI, Volby o místní zápověd. Prohibiční volby, má li býti za- vedena místní zápověď prodeje li- hovin (local option) budou odbý- vány v okresu Tom Green 29. srpna a v okresu Palo Pinto 26. srpna. — * ■ ■ . Potřebný - kapitál k postavení nakladárny vajec, tnvoce a zeleniny ve Weimar byl již upsán, a nakla- Qdárna bude v činnosti v krátkém řase. Městu Weimar a okolním rolníkům postaven! naWadárny ve- P líce prospěje. Poněvadž proliibice v okresu Williamson byla poražena malou větvinou hlasů...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

* PETRSKY HALÍŘ. Za starých dobrých časů bydlila pohádka ve sklepě. Nyní se pře- stěhovala doŠpýcharu. Všecko podivuhodné se odehrává pod stře chou, kde žil chuďas a myslitel. Dole na ulici hřmotí skutečnost, zde nahoře připadávšak obloha člověku jako nějaký celek, jako velký poklop na sýr, kterým je město překlopeno, a člověk sleduje let ptáků, když z mi lových dálav plují pod klenbou ne- beskou. V takové ubohé podkrovní svět- ničce seděla jednou stará žena. Koupila si právě chléb, chutný jemný chlebíček s lesklou, světle hnědou kůrkou — ale jak byl malý! A jak drahý 1 Stál dvacet oerů (asi 5 ctň.) Seděla tu s chlebem v ruce a ne- troufala si ho nakrojit. Pane Bože! myslila si. Proč mu- sí cléb býti tak drahý? Člověk má sotva už prostředky, aby se do sy- tá najedl! Povzdech ten doletěl až k milé- mu Bohu Proměnil se v dotiravou modlitbu, ve všetečnou mušku, jejíž bzučeni znělo mu do uší a která se nedala odehnati. Pro tu ženu musilo býti něco u- ČinČno. Zatím co ještě seděla s chle...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

7 r * i Pekař vzdychl a hodil jej za ok- no k čerstvým bochnikům. * * * "Nuže?" tázal se milý lifih. "Jak je to s tím maljm chlebem?" A svatý Petr odvétil: "Vžecku má svou oprávnénost. K upečení chleba jsou nutná-rozličná vydání; ale to se už teď nedá zmí- nit. Cena je relativnř přiměřena.." "Tak, tak!" řekl milý '3ňh po- malu a pohledl ua svatého Petra ostře. Stařec se schoulil, jak jen mohl, a bručel, že má na jiném konci světového prostoru cosi na práci.. Cítil se velmi nejistým, když se vy- trácel. Marald Tandrup. ČARODĚJ Napsal F. J. Čečctka. Kalný zimní den se díval veliký- mi okny do radní síně kolínské. Pod klenutým stropem obšírné jizby bylo útulno. Ve vlašském krbu vesele bublal oheň, polena praskala a příjemné teplo rozléza- lo se síní. Kolem dubového stolu dne prvního Decembris léta 1610 malá rada Šesti pánů; odpočívala po obvyklém soudě pátečním.' Vážní konšelé v černém aksamitu a bělostných škrobených okrnŽich smířili opět spravedlnost, za celý týden v městě uraženou. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

v. OBZOR. Časopis hospodářský, pouť-ný a zábavný. Orgán S. I'. J. S. 1, Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Ailresn:''Oll/Oll", llulloUsvilli',Ti!\iis. OBZOR. A líciHTiil Farm and Famil) NťwsjiapiT. Orgun oř tlu- S. I'. J. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 peryear. Advcrtisinj* rates on application. Thursday, August 10, 1011. JI a v I íc k o víi slavnost v Chicagu. Od Č. A. T. K. došla zpráva o sobotní Havlíčkově slavnosti v Plzeňském Parku v Chicagu a o velkolepém úspěchu nedělní slav- nosti v Douglas Parku, jež zní: Nedělní slavnost pí i krásném počasí byla provázena velkolopým úspěchem, jenž nemá pamětníka.' V obrovském průvodu zastoupeno bylo 250 českých spolku a počet účastníku převyšoval 15.000. Y průvodu nacházely se tři nádherné allegorické vozy. V Douglas Parku po příchodu průvodu sešlo se 0- brovské množství českého lidu :i Čítá se, že tu bylo shromážděno nejméně 50.000 lidí. Keči ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

► tŠ*~91 '"W W a|PBR$*|Ml|rFh •1 příjmu & vydání Hl. rádu od 1. do .11. července 1911 Pl ijl lll. Přebytek úm. a záložní fond #8.486.56 " fondu na Hl. řád od řádu čís. 102. vkladné... úroky denních vkladů....... od řádu Cis. 57. úm. červenec 93, " červerf 8j.' 59- 59- 9. 9 44- 5 - 39- 60. 47- 47- 47' " červenec " červen., na Hl. řád. 485 24 74 12 28 18.56 13 60 373-64 I5.OO *75 32 '5 um. čer\ " červenec. " květen... " červenec. " Červen .. záložní fond., na H. řád splátka noty čís. 58. . " 288 , 10. od řádu č. 1. 4* 41 15 7* 3- 3. ua H. splátka noty čís. 129 úroky od řádu č. úm červen ... " Červenec., " červen... " červenec. " Červen .. . řád. 13- *4« *5- 17- i 19. úm. červen, na H. řád . 31- 3'- 55- 55. úm. červenec:. 76. úm. červen.. 76. na H. řád.. . 14. " úm. červen.. " červenec. na H. řád... úm. červen . 14. 79- 79- 45- 82. 85. 77- Červenec. červen... Červenec. na H. řád. úm. Červen .. . " červenec. Červen. 17. 97 97 23. 23. 40. 42. 68. 88. 88. na II. řád.. 89. 89. úm. červ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

10 Pojišťování zvířat. Tvořeni se krup Pojišťování zvířat na život nále- ží u Lloyďs, velké pojišťovací burse v Londýně, k obyčejným ob- chodům, zvláště jde-li o cenné a vzácné exempláře. Je to ovšem obchod pro spekulanty, píi kterém podobně jako při válečném nebez. pečí risico je někdy veliké a pre- mie přiměřeně k tomu vysoká. Pouštějíce se zřetele zvířata exo- tická, která hlavně ve zvěřincích se nacházejí, chceme se zmínili pouze o uČelivém Šimpanzu Kon sulovi, který jakožto jedna z nej známějších a nejproslulejších opic na světě, skončil svůj mladý život zánětem průdušek. Konsul byl prý pojištěn na 20.000 liber šter- linků. Premie obnášela v tomto případě 10 guineí ze sta a byla pla- cena pouze jenom rok, takže firmy na pojištění súčastněné utrpěly notnou ztrátu. Vůbec se zdá, že vzácné exempláře zvířat vzdor nej větší péči majitelů při cikánském životě, jaký lidé i zvířata velikých cirkusů vedou, zřídka dlouhého ži- vota dosahují. Vzpomínka na mnohé z nejznámějších takových zv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

6 DRUBEŽNICTVÍ. 4 ě i Kde niiiji slepice hrabat i. Hnojiště je. doposud místem, o nřjž se farmář málo stará. Sem vyhází vSecky odpadky, vSecko smetí a plevel, z něho pti dešti i bez něho hnojůvka volné vytéká na nádvoří. A mnohé dčje se tu ke Škodě hospodářově. Hnojištč nedovedeme si před- stavit! bez kohouta a hejna slepic. Tyto hrabou a sbírají Červíky a i hnojůvky pijou. Ale pozorujme, co vyhrabou? Veškerá zrna na hnoji jsou prosy cena čpavkovitými látkami, které přímo škodí ústrojí zažívacímu. Na hnňj přijdou i výkaly vepřů, psů, koček, a ty obyčejně znečiště- ny bývají zárodky tasemúic, sva- lovců a p. škodlivých cizopásníků. A jakým škodlivým nápojem jpst linojůvka! Proto braňme drůbeži, aby v hnojiŠti nehrabala. Poskytneme jí dosti potravy zrnité i masité, či- sté vody k pití a místo na prochá zení a hrabání. Má li pak ještě potom dosti lá- tek vápenatých (skořápek z vajec, paltných kostí a p.) dosti jsme se o drůbež postarali. Proto přikrývejme hnojiště, aby k němu drůbež ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

p 12 * * * 'V * *1* * * *i* * * * 'i* * •'* * ; | Výživné a lahodné — * ZA těchto parných dnů, kdy horko vysiluje tělo a vysušuje hrdlo, * chladící a oživující vlastnosti jyj i Plzeňského lahvového piva X činí jej pochoutkou potícího se lidstva. Poptávka po uašem pivu v se stále vzmáhá, ne proto že vařeno je v HOUSTONU, alv že obecen- stvo uznává jeho hodnotu co zdravého a příjemného chladícího X nápoje. "Cistě jak sliimŤnf paprsky".- NejlepŠÍ nápoj rodinný. i AMERICAN BREWING [ASS'N. * HODSTON, TEXAS. ►i* * ^•:« ** 4.4.4.4.4.4. 4. * * 4 * * * * * ***** ***•$•♦!•*++++*>+<. Z DOMOVA A CIZINY. h Slasti |il islí liovulcú. Mezi zadrženými přistěhovalci na Ellis Islandu, N. Y., tyto dny byly dvě české, velmi hezké dívky, ' Mariea Josefina Hystřické, 18 a 17 rokft staré, které přijely z Prahy l<e svému strýci, krajanu p. Josefu i Kihovi, )eni má umělecký závod v | '• 457 — 4- ave- v Manhattanu, N. Y. Poněvadž nebyl v čas zpraven o jejich příjezdu — přijely po pa- rolodi "Presiden...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

«$ 13 t ■ ■ I i \ i M. LEWIS Rosenberg, Texas. Nejlepší obchod stři- žním zbožím v okresu Fort Benci. Střevíce, klobouky šatstvo střížní zbo- ží, vše zaručené jakosti. Koupíte-li u nás pár střevíců, oblek, klobouk a nejste uspo- kojeni — vraťte je a obdržíte Vaše peníze zpět. Může kdo učiniti více? Zkuste nás—a budete s námi i dále obcho- dovati. NtjvíUI obchod střižním tbožím y městě. M. Lewis. Nejlepší obsluha nejlepší zboží. W. H. WH1SI.ER ROSENBERG, TEXAS, a sklad Jno. Deere a Kingman farmářských strojů, vozů atd. Hlavní jednatel pro Sharpless Cream Separators. Navštivte mne než koupíte jinde. Proč peníze uložené s — vc — State Bank of El Campo, isou úplně jisté? Poněvnř její záruka obnáší přes rtvi t milionu dolaru. V čem pozůstává tato záríika? Vr dobře zajištěných dluhopisech a hotovosti. Průměrné'vklady v této bance obnáší $150,000.00 Záruka čtvrt milionu; takže každý uložený--dolar Je zaručen $!.(> • Mimo to nezúroeené a nezajištěné vklady jsou chráněny zajistným fon- de...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

_14 Co traknři chybí. Podruhyné: "Ale jedeš ty sta- rej s tím trakařem jako rak!" Muž: "Dej mi k němu šoféra —pojedeme rychleji." Černicové farmy! ZAJISTĚTE si farmu na černico- vých pozemcích bývalé ranče Mc Cutcheon ovy v okresu Victoria.— Můžeme prodati Vám tiejlepŠí po- zemek za nejlevnější cenu ve zdej. ším okolí, na blízku české osady za výhodných podmínek. — Přijďte aneb dopište si o popis zdejších pozemků.—Máme farmy od 25 do 160 akrů. Brown & Dodd Co., Victoria, Texas. Bo WERS & Bo WERS PRÁVNÍCI. MAME uplili výtahy pozemkových knih okrt-nu Hurlenon. Věnujeme nejvčtňí po/.nruotit iálcAi- (oHtem pozemkovým a prAvmm. CALDHHLL, - -- - TEXAS. KONI SE SPLASI obyčejné, když nókterá část' postroje se strhá a- nebo povoz se zláme. Přerušení pravidelného tahu poleká konč. Tako- vá nehoda vás nepotká, když koupíte své potřeby u nás. My máme vždy- postroje, které vydrží plný tah a také naše ko- čáry a lehké povozy vzdorují prudkým nára- zům. Přijďte a prohle- dňČte si naše zbož...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

i 15 outhwestern"' v Georřetown. Texas je nej- lepší školou pro českého mla dika a českou dívku. Mimo jiné výliody máte zde vyučo vání ve Vaší české mateřštině a nestojí vás to ani o cent více. Tato škola je první vyšší školou v Texasu, která povýšila naši mateřštinu na roveň jiným moderním jazy- kům. Dejte i Vy ji přednost O bližší informace pište če- lí sky nebo anglicky na T5r. BISHOP, Georgetown. Tex V potřebě střižného a hutového zboží nezapomeňte navštiviti velko- obchod pánů A. & S. Levy ve Victorii, kteří nízkými cenami a do- brým zbožím vás vždy uspokojí, cský prodavač p. Josjf Hnátek P Z 3ES a úsporu míní to pro každého, kdo u nás nábytek a potřeby do domácnosti koupí. Máme vždy na Skladě velký výbčr do- mácího a kuchyňského nářadí, nádobí a kamen všeho druhu. Pište si pro náš cenník. Náš pohrobnický odbor je pa- třičně zařízen. Rakve a jiné přísluš- nosti máme vždy v zásobě. F.A.MAREK&SP8L Box 111. CAMERON, TfcXAS. Dr. R. Heller český zvěrolékař - a spolupracovník...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

16 r I Vynález vzduchového torpéda. A.J. Roberts z Nového Zélandu, jenž je znám lépe jako anglický vzducboplavec, činil zajímavé po- kusy s novým svým vynálezem, jenž má neobyčejnou důležitost. Sestrojil zvláštní vzduchové torpé- do, které se dá řídit telegrafií bez drátu do takové vzdálenosti, kam mflžc pozorovat zrak lidský, ozbro- jený po případě dalekohledem. Se strojený model balonu 15 stop dlouhého a přes 4 stopy tlustého o- paířil zvláštním přístrojem,jenž při jímá jednotlivé elektrické vlny,vy- sílanéřídičem.Stisknutím zvláštního knoflíku druhého nesl se ku předu, třetí knoflík určoval obraty a Čtvr- tý sestup dolů. Všecko bylo tak snadno a dokonale provedeno, až v divácích byl patrný úžas. Při ba- lonu byly Čtyry propellery, které byly uváděny do pohybu elektric- kými vlnami. Roberts se vyslovil, že bude možno \ ysíiat takovéto torpéda kamkoli proti aeroplanům nepřátelským, kdyby snad v budou cnosti někdy byly činěny pokusy vniknout do země. Opevňování panamského průpla vu ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

vol. xxi. HAi.LKi rsvu.iiE, tmí, iiintsu.o sEni jiiiiiiiíau. no.«. « O ROČNÍK XXI. Kntered jir Accond-rlnBR nmttrr Novemlwr 19, 1908, al th«* r«s1 oOlrr nl llallctfn\ illc, Ti ?«m. under lito ncí oř Mnrch r., lř-70. H ALLETTSVILI.E, TEXAS, VE ČTVRTEK 7. ZAUI 1911. ČÍSLO ft. Doba přÍNloupi-ni na $2:>0 $600 Od \h i!<> 21 rok A... . lfictft.... .. 80ctft, 22 " 25 " ..., , 1H ' .... .. 35c tň 20 ' 30 •*- .... 23 " .... .. 45 " , 31 " 35 " .... 25 " .... .. 50 " . 36 " 40 " .... 30 " .... 41 " 45 " .... 35 " .... .. 45 " , 45 " 60 " .... 40 " ... .. 75 " M) " 51 " .... 45 " 51 " 53 " .... í>0 ' " 52 " 63 " .... , 55 " " 53 "54 " .... , HO " ' 54 " 55 .... Oó " Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚÍ1ADOVNA: Josef Duíek jr., pFfdtifda, Ciildwell, Texuft. Jo«ef,Mikť ka, niistoph-dsoda, Wesley, Texas, J. R. Kubína, tajemník, Fajettevllle, Texas. J. J. t rnka, pokladník, New Olm, Tesas. Úfrtni výbor: Jnn Kuřcrn, Klliiitfer, Texas. J, M. Ilnlitmířrk, líiiyelteville K....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

Pro láme vám levněji než kdo jiný, PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA a vaen Mi materáil Ní š p. F. B. Drgač vás ochotni a dobře obslouii. MARTIN-TAYLOR LU VJBER COMP'Y. Caldwcll, Texas. ( A 1,11 U I I,I 1'EXAS. TYlpfnn- ' office ,95' I obydli 97. LÉČÍ revmatism, otravu krve, raka, katar, bolavé nohy,choroby kožní, srdce, plic, i.Ucr, ledvin, Žaludku a vnitřnosti. Ženské nemoce, zácpu, močeni do po- stele, zlatou žílu, zapáchající dcch, krvácení z nosu, zimnice, atd. Koná návštčvy ve dne i v noci. I.éky dodává z vlastní laboratoře. Mluví česky. Gaibade Liber Čo Éjvctší dřevosklad v Stiiner, Texas STAVEBNÍ Dftfvf, NÁTĚKY OLEJE, CEMENT, ŽELEZNÝ MATERIÁL PBO STAVBY Jednatelé pro ' Slierwin "Williams" nátěr. GieseekeBros klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odporučuje cisterny, vétrní mlýny osvědčené soustavy Klempířské práce vykoná rychle a dobře. Dřevosklad v " 1 W. A.Wood&Co největší sklad v městě: prken, latí, šindele, dveří, okenic, cementu, vápna, cihel, stud. rour. ostn. dlátu, liosp. stroj...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ : : : ♦ i ♦ : Neposílejte peníze zasílatelským : obchodům za střižní zboží a šatstvo, když můžete koupit i v našem storu lepší zboží za ty samé peníze. Dali jsme o tom důkaz vždy. kdykoliv jsme měli příležitost. Můžete ušetřit snad peněz na jiném zboží objednaném u zasílatelských obchodu, ale ne při druhu zboží juké my prodáváme. Mimo to kdykoliv nejste s naším zbožím spokojeni, můžete je vrátit iub* vyměnit za jiné.které se Vám hodí. Můžete tak uT-initi u obchodů zasílatelských, aniž byste měli výloh? ♦ ♦ ❖ é 4 ♦ ♦ J. F. COBB COMPANI Caldwell,' Texas. ♦ ❖ ♦ t Bank of Somorvitle SOMEKVILLK, TEXAS. Kapitál a přebytek - $30.000.00 * vyžaduje si Vás bankovní obchod. Poskytujeme naším zákazníkům veškeré % | výhody slučitliic se zdravými bankovními zásadami. Nezúročené .i irczajištč- ^ r né vklady v této bance jsou záručním londcin Státních Bank státu Texas, s | R. E. B. BLEDSOE, § předseda. íjiti!iiiiiiiiliiiiiiiiiiuiiiiiiiniiir.iiiii!iiiiinni ÚŘEDNÍCI J. D GIDDINGS, místopř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

Historie a poměry Mexika. [v i. Z| rávy docházející z největší la tinskS republiky americké nasvěd- čují oir.u, že nedávným převratem polit ckým revoluce v Mexiku ne-, byla ukončena. Bývalý president Porí rio Diaz byl sice smeten se stolice fede rální správy, na němž po čtvrt století vládl skoro ncome zené statkář Maděro zvítězil ve svér odboji proti němu a stal se pán' 11 v tito zemi zlata a stříbra. Avšak v Mexiku to vře dále. Zda se, žť jistá část povstalců nechce se sj- oko jit jen porážkou tyranské ho absolutismu a návratem liberální vlády konstituční, nýbrž že, zvláště na severu, vede boj dále proti za- staralým institucím státu a chce u skut čnít již dnes ideály budoucí- ho Mexika: v některých krajích byl prý prohlášen kommunism. re- belo.é pracují pro republiku sociální.. .. Z revoluce politické kvasí revo- luce společenská vůbec.Utlačovaní a vy ořisťovaní chtějí se zbýt ame- rických dobrodruhu dolaru a špa- nělských plantáŽníků, kteří uvrhli lid do krutého otroctví známého ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

M dinám díky různému a příznivému podnebí. Ovšem dnes hospodaří se v mexickém zemědělství za mimo- řádných poměrů, jež jsou trvale naprosto neudržitelný. Největší části půdy, a té nejlep- Ší, zmocnili se jednotliví majitelé, kteří mají v rukou miliony hektarů. Tito velkostatkáři, zvaní hacenda- los, zavedli na svých rozsáhlých státcích neslýchaný způsob práce. Turner nahlédl do poměrů, jaké vládnou na haciendách mexických králů obilin, a tvrdí, že dělnictvo, peoni, žije tu ve skutečném otro- ctví. Hacienda spravována je řidi- telem — administrátor. — Upro- střed lánů země postaveny jsou ad. ministrační budovy, dílny a skla- diště. Tisíce najatých dělníků na pěchováno je do malých domků, slepených z vysušené hlíny (ďa- dobes), jichž jediným nábytkem bývá zhusta jen děravá pokrývka na zemi. Plantážníci tvoří organi naci Camera do agricola, jež až do- sud bránila každému cizinci na- hlédnouti do jejich hospodářství — ze strachu, aby nebyly odhaleny zločiny, páchané jimi na lidech. Děln...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 September 1911

MICHAL SRUBJAN, II i" Nastával podzim života a Ka- rel, přived jednoho večera dřív no?, obyčejně domů, sedl ku svému psa- címu stolku, vytáhl zásůvku a pro- hrabával se obsahem. Pojednou široce otevřel oči . . . V ruce objevil se proutek rozma- riny s bílou hedvábnou stužkou. Udiveně pohlížel, jak octnouti se tu mohl tento důkaz svatebních obřadů, když v tom padl zrak jeho na obálku, z níž asi proutek vy- padl. Rozevírá ji zvědavě a Čte pak závěrečná slova: "Jak jsme mohli být! Šťastni!" Podepsána "Růženka." "Růženka?" Což je možno, aby byl na ni tak brzy zapoměl? A Karel, složiv hlavu do dlaní, zahloubal se do vzpomínek. lile na co vzpomínal: Byl mladým, bujarým mužem, když zdědil po strýci ve Vídni ve- škeren jeho majetek. Bylo to okrouhle jmění kolem půl milionů zlatých. Strýc byl starý vdovec a Karel jediný příbuzný. Život otevíral se mu a on lokal žíznivými doubky dychtivě z pohá- ru rozkoší a požitků. Přejížděl z města do města, na- vštěvoval výstavy a divadla, kořil se různým...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x