ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 37 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

Pr- ^- Det finnes knappast något område, på hvilket svenska spår saknas. På sjöfartens, industriens och näringarnas fält intaga svenskarna ett ganska framstående rum, men icke heller på det kulturella gebitet äro de numera främlingar. California har många svenska läkare, advokater, skolman o. s. v. Pa de sista åren ha vi äfven fått svenska bankmän, senare äfven en svensk bank, och samtliga befattningar inom den svenska konsulatrepresentationen i California beklädas nu med svenska innehafvare. Vi vilja här nöja oss med att nämna några få bemärkta namn: prof. Eisen, prof. T. Peterson, prof. Ols-son-Seffer, som dock numera vistas i Mexico, prof. Svenson i Eureka, prof. Wilson o. Kunou i Los Angeles m. fl. Dessa ha tillräckligt god klang för att påminna oss om att svenskarnes insats ej är obetydlig. Det torde vara skäl att påminna om ett par svenska skalder, nu båda aflidna, pastor A. A. Svärd och O. M. Benzon. På det artistiska området ha vi den framstående målaren Oscar Borg, de välkä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 38 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

detsamma. Dr L. har på olika sätt sökt främja Sveriges intressen här ute och för framstående amerikaner framhållit Sveriges betydelse i kulturellt afseende. När det gällt att representera svenskarna härstädes, har han alltid varit med och hvarje ärligt försök i denna riktning kan påräkna hans medverkan. I sitt umgänge är dr L. en god kamrat och menniskovän, inför hvilken karaktär och menniskovärde allenast gälla. Dr L:s kompanjon i institutet är en ung framstående svensk massör, A. Einarson, som i många år varit hans medhjelpare. ERIK O. LINDBLOM. Bankpresidenten E. O. Lindblom är en af de svenskar, som haft stor framgång i Alaska, der han var den förste upptäckaren af de rika guldfälten i trakten af Nome. Fastän han nu bor i Oakland, är han så lifligt intresserad i San Francisco, att han mest räknas som San Francisco-bo. Lindblom och hans fru hafva alltid umgåtts med vårt folk och vid olika tillfällen genom betydliga gåfvor såväl som lån på billiga vilkor hjelpt svenska föreningar ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 39 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

Kylberg emellertid tillbaka till "civilisationen" och svenskheten igen. Dr K. är medlem af Merced eo. Medical Society och State Medical Society of Cal. Han representerade Merced och Mariposa counties vid State Medical Societys årsmöte i Sacramento sistlidne april. Den gamle sekr. i statens helsovårdsstyrelse, dr N. K. Foster, introducerade vid detta tillfälle dr Kylberg till auditoriet som "one of the ablest and most successful health officers in the state of California.- " Dr Kyhlberg är frimurare, "past master" af the Mariposa lodge no. 24, F. & A. M. samt Grand lodge inspector för 41:sta distriktet i California. DR A. F. WERNER. Dr Werner är född nära Motala, Östergötland, 1863. Genomgick Linköpings Allmänna Läroverk, aflade studentexamen 1884 och började medicinska studier vid Uppsala universitet samma år. Tog medico-filosofie-kandidatexamen i januari 1886. Reste 1888 till Australien, men trifdes ej rätt väl der. 1894 reste han till California. Erhöll sitt doktorsdip...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 40 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

FYREN PÅ EAST BROTHERS ISLASV. SÄLLSKAPETS STYRELSE. Den nyvalda styrelsen i Svenska Sällskapet i San Francisco utgöres af: Otto Sjögren, ordf.; G. F. Palmer, v. ordf.; Harry Mentzer, prot.sekr.; H. Brunell, fin.--sekr.; J. L. Jacobson, kassör; P. E. Erickson, Gustave Peterson och John Carlson, förtr.--män; S. Chytraus, Nols Olson, Ch. Anderson o. C. A. Wolff, sjukkomiterade; John Renström, Alf Turnross och Alex. Olsson, begrafn. komiterade; dr O. Gruggel, Emil Högberg och Aug. Sjögren, revisorer; G. Alldo, bibliotekarie. I Oakland utgöres styrelsen af: W. Gustafson, ordf.; Alf. Olson, v. ordf.; C. Blom, prot.--sekr.; N. G. Lindgren, fin.-sekr.; Anton Hjelte, kassör; Albin Johnson, A. A. Gustafson, A. Lundin, förtroendemän; H. Swanson, E. P. Carlson, And. Anderson, sjukkomiterade; dr A. Werner, C. T. Peterson, A. Sutherland, begrafningskom.; A. Alm, A. Sutherland, C. T. Peterson, revisorer; Fred. Westerholm, bibliotekarie. KAPTEN J. O. STENMARK. Bland dem, som befolka de obebodda öa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 41 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

•* I =~====- ALAMEDA CAFE, ALAMEDA CAFE. "Alla inenniskor"- , som besöka San Francisco eller afresa derifrån, såväl som de, hvilka stanna kvar der, Känna till Alameda Cafe. Det ligger nemligen i stråkvägen ljere vid Market streets början nära färjstationen med ingångar från no. 7 Market st. och 11 Steuai't st. och den präktiga byggnaden med sitt prydliga yttre kan icke undgå att ådraga sig uppmärksamhet. Alameda Cafe är också ett af de största kafeer i staden, har 300 sittplatser samt en särskild matsal för damer och familjer. Ända sedan 1887, då dess nuvarande egare, mr Jacob Petersen, tog hand om affären, har den gått framåt och vid middagstimmen ser man många stå och vänta på en sittplats hellre än att besöka andra platser. För öfrigt hålles detta kafé öppet natt och dag utan afbrott. Vänligt bemötande, förstklassiga varor och snabb betjening har bidragit till att göra denna plats till en af de förnämsta i sitt slag. Matsedeln är icke lång, men kvaliteten är så mycket bättre. Det...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 42 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

HENRY SVARENIUS. PRESSENS STORMAKT. (Med anledning af Vestkustens jubileFör pressens stormakt lyfter jag på hattOch bugar mig som för ett majestät I pressens ådror rinner lifsens vatten Och ljus den strålar ut i mörka natten, Den spejar* ifrigt och om allt den vet! I ären dockor, krönta potentater, Inför den Argus, som förvånar mig! Hans stämma ljuder genom jordens staMed pennan kämpa modiga soldater, Man blöder också uti pressens krig. Hell Argus, hell! Du verldshistorien Hvar dag, hvar stund — du tröttnar iHur rikt du tager och hur rikt du giVi se dig kämpa med titpnisk ifver! I veklig dvala slumrar pressen ej. Alexanders blad jag helsar Hjertligt på dess jubeldag! Vestkust-svärtan mången "frälsaFlödar ut för rätt och lag. Fjerran landsmän, abonnenter, Hyllen bladet som en vän! Riktigt härliga presenter Fån I alltid utaf den! Det finns godt om hvarjehanda I herr Alex.- ' visthusbod Han förstår pikant att blanda, Bladets spiritus är god! Från Ft. Pick till San Diego Skyndar "Zander...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 43 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

VESTKUSTENS JUBILEUMS-NUMMER Western OreMr J. A. Westerlund, förest, för Western äppelträd, hvaraf frukten tog SVENSKA TRÄDGÅRDSFÖRETAGET I MEDFÖRD, OREGON. Detta företag, som de senare åren väckt stor uppmärksamhet och haft enastående framgång, består af 2,100 acres af det allra bästa fruktland i Rogue Riverdalen. 1,200 acres äro redan planterade med alla slags fruktträd, en del redan fruktbärande. Western Oregon Orchard Company, Monitor Orchard, i Medförd, Oregon, och bättre känd såsom svenskarnas stora trädgård, vann vid den stora äppelutställningen i Denver i jan. i år första priset för sina Yellow Newtown äpplen. Det var icke mindre än 21 medtäflare om detta pris, och detta gör ju äran så mycket mera värdefull, säger Sv. Am. Western. Man har hört talas om denna stora trädgård i många år, emedan den eges af svensk-amerikaner, och i sanning är det glädjande att höra, att den kan producera äpplen, som öfverträffa alla andra på verldens största äppel-utställning. I november månad e...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 44 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

The Order of KASSÖRENS KONTOR "ORDER OF THThe Order of the Golden. Seal organiserades, inregistrerades och erhöll sin charter enligt försäkingslagarna i staten New York den 11 mars 1902 och orden har uppfyllt alla de stränga fordringarna hos nämnda departement. Upplagan för 1909 (1910 års upplaga är naturligtvis icke utke utkommen) af statistiken öfver "Fraternal societies"- , publicerad hvarje år af "Fraternal Monitor" i Rochester, N. Y., anger ordens totala tillgångar till $1,845,395.62 och dess totala ansvarighetssumma till $9,132, sålunda ett öfverskott af $1,836,263. 62. Emellertid visa sig ordens nuvarande tillgångar uppgå till mera än tillgångar uppgående till mer än 2,000,000, hvilket tydligen ådagalägger att dess verksamhet bedrifvits efter goda, ekonomiska metoder, och det torde böra nämnas till ordens fördel, att dess läkareundersökningar ske ytterst strict och noggrannt, hvilket gifvetvis är till fördel för dem, som lyckas komma in såsom medlemmar, enär genom en ekonomis...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 July 1910

Senaste Sverige nyheter. Rånmördaren Anders dödsdom har fastställts af hofrätten. Ander besvärar sig emellertid hos k. m:t. tjensten För nervoaitet pa vanligt bondspråk fylleri — har den nye stadsfiskalen i Falun L. Lindwall dömts till 2 månaders suspension. En våldsam cyklon gick i onsdags f. v. öfver mellersta Sverige, omtalas i ett telegram. Särskildt i Eskilstuna var skadan betydlig. Inga menniskolif spilldes. Professor örtengren, ledaren för den svonsk-amerikanska elitkören, som nu tjusar Sverige med sin sång, kommer icke att återvända till Amerika. Han har redan hyrt våning i Stockholm, hvarest han kommer att slå sig ned som sånglärare. Emigrationen. Antalet i Sverige hemmahörande personer, som under juni utvandrat till främmande verldsdelar öfver Stockholm, Göteborg och hamnar i Malmöhus län, utgjorde 1,700 personer. Under första halfåret, ha utvandrat 11,550 personer. Detta är det största antal under senaste femårsperioden för månaderna januari—juni. Sverige ett föregångslan...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 July 1910

TUGGTOBAK. Begär Union Leader. Dess äkthet igenkändes på det röd-hvita-blå bandet. Tag ej något substitut! GARANTIBAND 1 rödt, hvltt och blått och öfver hela landet har denna tobakssort blifvit en nationell RÖK-och i ^ CUT PLUG ANGENÄM tillfredsställande tuggtobak. Den faller flere rökare i smaken än något annat märke af "Cut Plug" 1 marknaden och säljes hos nästan alla handlande i Förenta Staterna. Hvarje paket är försedt med ett Union Leader CUT PLUG UNION LEADEN LEDER DEM ALLA Af egen förtjenst har denna tobakssort blifvit den mest sålda i hela verlden. Den ger en rik, mjuk och sval rök och är en » o *.«. • Standard Oil Company (Incorporated) THE AMERICAN TOBACCO CO. staden godvilligt upplåter bostäder, inkvarteras militären i privata bostäder på stadens bekostnad. Manskapet kommer att förläggas i kasernerna i staden. Jettegryta i Hangö. Föreningen Pro Hangö fick för en tid sedan mottaga meddelande om att på Baklandet anträffats öppningarne till en jettegryta. Upprensningsarbeten...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 July 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 28 Juli 1910. 3. SÅDAN ÄR JAG. Jag älskar och dyrkar den landtliga friden: Den eger sitt djupa och sköna behag! Jag älskar det stora, det tysta i tiden — Till städernas hvimmel, dit längtar ej jag! Der menniskor mötas att slamra med orden, Jag känner mig enkel och trifves ej väl! Jag mår som en prins i min bondvrå på jorden, Att klaga och sörja — jag har icke skäl! I sällskap, i massor jag känner mig liten, Jag tal inga cirklade later och ord... Om någon mig bjuder, jag skäms för inviten — Till lejon bland snobbar jag är inte gjord. I skogen, i dalen, på fältet, i bergen — 11 varhelst jäg far dyrka dig, moder Natur — Der Indier jag tonen, der håller jag färgen —1 Men ej i en gyllene menniskobur! Jag skyr er, I hycklande komedianter, Som svansa och trippa vid fester och så'nt! I sminkade fröknar, I rynkiga tanter — Mot eder jag vänder föraktligt min front! Då lankarne röra sig blott om affärer, Och lösen för lifvet är den att bli rik — Då krymper mitt hjerta...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 July 1910

Helsovatten. Grizzly Medical Spring producerar ett vat.lcn som ofelbart kurcrar magåkommor, reumatism, gikt, dyspepsia och förstoppning. Det fallerar aldrig. Mrs J. F. Sale, 2711 Diamond St., eller S. J. Logan, 1315 Gough St. Entered at the Bao Francisc». Cal., Post Offieo Second Clasp Matter V ESTKUSTEN, frisinnad Politisk Veckotidning för Bvntiskarne på Stlllahafskusten. UTGIFVES HVARJE TORSDAG från 30 SHARON ST.. SAN FRANCISCO mellan 16th & 16th. Church & Sanchez PRENUMERATIONSPRIS! Ett Sr $2.00 Ett halft är $1.25 Ett <varts år 65c. Ett helt år till Sverige $2.50 Alla prenumerationer måste åtfölja» af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. •VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851 ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare I dessa dagar, då den ena rapporten efter den andra om dödsfall i massa på grund af hetta når oss från de östra staterna, kännes det svala San Francisco klimatet behagligare än någonsin. Sveriges arbetare ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 July 1910

t ~- $L'0.00 J :;«.oo i 15.00 jo.on 20.00 10.00 500.00 I 200.00 250.00 \ 125.00 and Market Streets. HARALD LUNDBERG, Mgr. I S tillahaf s kulten. SEATTLE, WASH. Pastor V. N. Tliorcn, som kallats att verka för svenska lutherska hospitalet, har nu inflyttat hit frän Bellinghiun. Ilan har rednu skridit lill verket. När katten är borta.... Spelhålorna ha under de senaste veckorna bedrifvit öppel spel i Seattle. Polischefen hade nemligen rest bort från staden, oeh pä alla de större spel hålorna slod folk i kö för alt få ett tillfälle |- alt deltaga i hasardspelen. Klagomål ingingo till borgmästare (Jill. oeh när Wappcnstein kom hem, mötte lian al' en order all genant stänga i alla spelhus samt alt de skulle förbli stängda under hela Gills embetstid. En treflig lustresa var den. som nyligen gal's al' den svenska Old Kel low logvn "Anchor" oeh dess systerloge. svenska Rebecka Resan gjordes med coin"- , som afgick 0 I"- , in. Vid liin slrandliugg och der logen "Linnéa"- , ångaren "Wliatfråu ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 July 1910

ACME BREWING COMPANY'S VÄLKÄNDA ÖLSORTER "Acme" och "Franciscaner" PÅ FAT OCH BUTELJER.I CAFE DU NORD. JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. Telefon Market 482. San Francisco. <:• * * •> * * * * * * ** * * *.;. ^,3,.j. * ^ •5» ❖ gORENSEN JUVELERARE och OPTIKERS 715 MARKET ST., nära Call Bldg., 2593 Mission St., nära 22ml Den största juvelerarebutik med det största lager och lägsta priser. Alla urreparationer garanteras för 2 år. James Ä tSoronsen * Sres .and Jreas. Terkelsen & Henry gfotografer Atelier å första våningen. 1220 MARKET STREET, Telefon Market 50.V) midtcmot 8th Street Allt arbete under vårt personliga öfverinseende. ^ Speciel t anbud! För en kort tid erhålles våra berömda "Paris Panel Photos" till det billiga priset af endast $6 per dussin. Ögon examineras gratis. Reparationer en specialitet. R. M. DONNELLY C. M. BECK. KÖKA RED SEAL CIGAR Tillverkas af RED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Telefon Missi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 July 1910

"THE UNION STORE.- " 490 CASTRO STREET, Nära 18th St., San Francisco. Begrafningskransar till lägsta priser. ROMEUGENE AF (Frfrts. fr. föreg. n:r) Dessa rop, denna förskräckelse, dessa turar bildade en skarp motsnls mot sjömännens lugna och stumma undergifvenhet för ödets beslut. Inseende hela vidden af en lika stor som oundviklig fara, afklädde de sig redan en del af sina klädespersedlar, afvaktande det ögonblick, då de måste störta sig i hafvet för alt med de skummande vågorna börja den sista kampen på lif och diid. Andra åter, som förlorat allt hopp om räddning, stodo orörliga och trotsade döden med stoiskt lugn. På denna kolsvarta grund af förtviflan, misströstan och dödsångest framträdde dock i skarpare konturer några enskilda gestalter och grupper, än rörande, än fasaviickande. En yngling, 38—20 år ungefär, med präktigt, svart hår och bronsfärgad hy, men med anletsdrag af den mest regelbundna skönhet, betraktade den hotande förstörelsen med detta sorgliga lugn, hvilket är så v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 July 1910

8 VEBTKTT8TF.N, T.- - .rsdagen dan 28 Juli 191 il. Sv. Luth. Ebenezer ,kyrkan, If*tli & liolorea St». Söncla. ffltr: HtiglllfeSd:! kl. II f. fl»., « -•». c**. .. • I s Rttnri&tfHftk»la lcl. 5i.4r» f. m. (ingdoniNimV .c i i V dl' f l'f tlUKSlv Villi; Tel. Market 151» of», 'lv.ol. Dr. Hli. Andréen, Past. Bostad: 20» Dolores, SL., vhl kyrkan. Svenska IViethoclistkyrkan, Guerrero orh C^un)» st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 r. in. Predikan kl. 11 I'- , rn. Ungdomsinul*- lcl. T» <- . iri. och predikan kl. 7.1.1 c. ni. BönemttU' hv;irje onsdagskväll kl. S. Alla ii ro hjertllgén inbjudna. JHJ. H. Levedahl, Pastor. Hostad '129 (inerrero St. SAN FRANCISCO. Svenska Damsällskapets piknik ^istlidne söndag gynnades icke af f?å vackert väder, som man hade väntat, men en räll stor skara besökare hade trots det blåsiga vädret infunnit sig ocb roade sig med dans samt sökte vinna några af de fina priser, livarpå tombolan var så väl försedd Och t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 August 1910

VESTKUSTEN liberal Polillsk Vuckotidrilnfi för svensknrno å Stillahafskuston. lrtffifvés hviirfe torsdag* VlOSTKl'STRN är spridd utmed Jicla Stllluhaiskristcn och jittftti: derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris:, G>0e. pr tuni; bland läsning l»f. pr rad. P a K N UM K RAT IONS PU1 s: Helt år .- - . $2.00 | Fjeidedels ar $0.65 Halft år $1.25 | Ett är till Sverlgw .... $2.G() Agenter erhålla liberal kommission; Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VKSTKUSTKN.- '' ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE. 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. EN KLOK MANS ORD. En öfver hela verlden bekant man har yttrat: "Människor säga ibland, att de gjort ett försök med att annonsera, men att det ej varit till någon nytta. Det kan vara sant; men orsaken.dertill har då varit, att de ej annonserat tillräckligt, fullt ändamålsenligt eller i rätt tidningsorgan. Andra säga, ätt dc icke ha råd att annonsera. De kund...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 August 1910

* DR. PETER'S KTJRIKO &r- _ ett läkemedel, som bestått profvet af mer än hundra års ständigt bruk. Det renar blodet, det stärker och upplifvar hela systemet samt gifver förnyad kraft åt lifsorganen. * Det tillredes af helsogifvande rötter och örter och innehåller intet, som icke är välgörande. I fall af La Grippe, rheumatism, mag-, lefver- och njurlidande har det icke sin make som medicin. Den kan icke erhållas å apoteken, utan tillhandahålles allmänheten direkt genom specialagenter. Om ingen agent finnes i ^- edert grannskap, så skrif till de ende tillverkarne och egarne, l DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., ) 1925 SHA- ) 19-25 So. Hoyne Ave.. CHICAGO. ILL. "VESTKUSTENS" TRYCKERI REKOMMENDERAR SIG VÖRDSAMT TILL UTFÖRANDE AF ALLA SORTERS ACC1DENSTRYCK. SMAKFULLT ARBETE! MODERATA PRISER! 30 SHARON STREET, SAN FRANCISCO B 1 Augustana College och Teologiska Seminarium Standard Oil Company (Incorporated) Oil Cook-stove Den har en Cabinet Top med en hyl la för att hall...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 August 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 4 Augusti 1910. 3. Ny Bok oin Lungsot Fri För Alla. i l200 sidig Iväkarbok i klotband om Tuberculosis på Svenska. Berätta r i ett tydligt och enkelt språk, huru lungsot och andra hals- och lungsjukdomar botas i hemmet. Skrif idag. Boken sän* des fullkomligt kostnadsfritt. Yonkorman Co. 3636 Water St.. Kalamazoo, Mich. Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. ED. GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLASS o. s. v. Leverans till familjer och föreningsfester fullgöres skyndsamt och bestämdt. 2279 MARKET ST., (nära 16th), San Francicsco. Telefon Market, 3041. 1435 Mission Street Nära 10th Street, S \N FRANCISCO Melander Coal Co. VED, KOL, KOKS och TRÄKOL Fri leverans till alla delar af staden. EN JULIVISA. Nu blomma nyponrosorna På ängen och i dalen, Och bien styra kosorna Ditåt med hungrig lust. Af rosor är det doftande Mot himmelshöga svalen, Och ståndarmjöl är stoftande I hvarje' vindens pust...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 August 1910

(INCUMBENT) % 1909 sparade San Francisco för första gängen pä 20 är statsskatt till ett belopp af $78,000 genom State Equalization. Endosscrad af Sv. Politiska Klubben. Entered at tne dan Francisc», Cal., Post Offlca Second Clas» Mattet VESTKUSTEN, frisinnad Politisk Veckotidning föi svbdakarne på Stilla hafs ku sten utgifves hvarje torsdag frftn 30 SHARON ST.. SAN FRANCISCO nelian IBth & Ifith Church & Sanchez prenumerationspris Ett Sr $2.00 Ett halft år $1.25 Ett <vart« är 65c. Ett helt är till Sverige $2.50 Alla prenumeratlonei måste åtföljas af Kontant likvid I annat fall fästes Ingen uppmärksamhet vid desamma / "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare Till de många kollegor inom pressen, som gratulerat oss med anledning af jubileumsnumret, hembära vi härmed ett hjertligt tack! Den sjelfviske sätter sig sjelf som den medelpunkt, kring hvilken alla andra skola röra sig i tjenande verksamhet. Likgiltighet för a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x