ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 July 1911

Padesát let českého tisku v A- tnerice od vydáni"SlpwaDa Ameri- kánského" v Kacine, Wis., dne i. ledna 1860 až do 1. ledna 1910. S doplňky do začátku 1911. Vydali svým nákladem Správní Radové "Bank of Europe" v New Yorku: František Brodský, Tomáš Čapek, Michal Pilnáček, František A. So- vák, Albert Winternitz. ign. — Toto jest název knihy, jejíž ru- kopis byl tyto dny odevzdán tiska- ři F. Lierovi v New Yorku. Dilo, k němuž spisovatel shledával pra- meny nčkolik let a v němž je za- znamenán každý časopis a každý tiskopis (knihy, brožury, mapy, 0- brazy a hudebniny) vyšlý z česko- amerických tiskáren za poslední stran velké osmerky a 75 vyobra- zeni, V předmluvě spisovatel praví: "Dne 1. ledna 19x0 tomu bylo zrov- na padesát let, co se v Americe na- rodilo české písmenko. Toho dne před půlstoletím František Kořízek í vydal první číslo "Slowana Ame j rického" v_městečku Racine, ve státč Wisconsinu. Bez hluku pře- létlo toto památné jubileum přes naše hlavy; vlastně bych měl říci ■bez ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 July 1911

■?!■ ! 'laiiwMitwwttgMáatftfi itóási 7 Nakládání okurek Okurky naložené jsou velmi chut né a též zdravé jídlo. Před nakládá dáním jsou okurky sladké, protože mají v sobě cukr, jenž po naložení zkvasí a mění se v kyselinu mléč- nou. Tato kyselina prtsobí, že na- ložené okurky jsou záživnějŠí než syrové. Kvašené okurky by neměly chybětí v žádné domácnosti;zejmé- na v zimě bývají milou pochout- kou. K nákvašení upotřebí se okurky prostředně veliké, hladké a nepo- tlučené. Tak, jak se donesou ze za- hrady nebo z trhu, nemají se přímo Nové palivo. Jak se z Chartumu sděluje, byla tam založena právě první továrna | na výrobu nového paliva z rákosí; (Sudd). Tím polomen základní ká- ■ men novému průmyslu, jenž dle! všeho v Sudanu dočká se velkého) rozkvětu. Velkou překážku plavbě' na středním Nilu tvoří, jak známo, velké spousty hustého rákosí Či i trávy, všeobecně jiazývaných "Sudd". Asi v délce 500 kilomet- i rň prodírá se Nil podobnými baři- nami, zabírajícími plochu asi 90.-! 000 čtver. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

v__, VOL. XXI. iiALLEi rsvii.Li:, texas, rm ns!>Av Ariiisra, i n. t ROČNÍK XXI. n flecond-clRffi miiUcr No*rinhfr 19,1D08, ol Ihv prM «h( ílalkO m í lir, Ti-) nn, undcr Ihc ;ict of M«rrh 3, 1879. 1IALLETTSVI1.LI2, TEXAS, Vť ČTVRTEK J. SRPNA 1911. ČÍSLO Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ŮitADOVN A: Jonef Duítk jr., pFcdaodn, Caldwell, Texns. JncefíMikťMka, místopředseda, Weiley, Texas. J. R. Kuhína, tajemník, Kayettevllhi, Torna. J. J. lrnka, pokladník, N«w Ulm, Texas. L'f«tni výbor: Jan Kutera, KllincT, J. M. HiilairnVk. KuyeUHvllie K. I. Texas. Albert 1'íentfk, rium, Texiis. Dozort-i: Tom. Krajin ml.. Caldwell, Texas, Frank Stefka, (irnneer. Jun Damek, Seal), T 'X. Met. I'a/.ilral, právní rádce. M.vH(íní poplatky do úmrtního fondu. Doba přiatoupení na $250 $500 $1000 Od 18dívťl rokli.... lis ctli SUotft.. I .«>0 2rt ' 80 18 23 25 30 8b Hfietft.. 4ft " .. 60 " .. 60 " .. 65 " .. 76 " .. * .70 f .!H> 11.00 •1.30 • 1 .St) , 61 ' • 62 1 •' 68 " 61 " .... 60 " '...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

Prodáme vám levněji než kdo jiný. PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA Náš p. F. D. Drgač vás ochot ně a dobře obslouží. VIARTIN-TAYLOR LUMBER COMP'Y. Caldwell, Texas. Dr.Francls Wllliai StoeltiB, CALDWKLL, TEXAS. Telefon: t Office 195, i obydli 97. 1 ÉČÍ l'cvraatism, otravu krve, raka, k itar, bolavé nohy, choroby kožní, srdce, plic, jater, ledvin, žaludku a vnitřností, ženské nemoce, zácpu, močení do po- sele, zlatou 2ílu, zapáchající dech, krvácení z nosu, zimnice, atd. Koná návštěvy ve due i v noci. Léky dodává z vlastní-laboratoře. Mluví česky. Garbade Lumber Co Největší dřevoskiad v Shiner, Texas STA VĚRNÍ DliíVÍ. NATKR Y OLEJE, CEMENT, ŽELEZNÝ MATERIÁL l'K() STA VHY Jednatelé pro Sherwln Williams' nátftr. (iieseckcBros klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odporučuje cisterny, větrní miýny osvědčené soustávy. Klempířské práce vykoná rychle a dobře. Dřevoskiad v Brenham W. A. Wood&Go největší sklad v iněfitč: prken, latí, šindele, dveří, okenic, cementu, vápna, cilicl, stud. rour, ostn. drá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

1 Ý : Neposílejte peníze zasílatelským : ^ ^ obchodům za střížní zboží a šatstvo, $ 'Odpovědi na dotazy. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ když můžete koupiti v našem storu lepší zboží za ty samé peníze. Dali jsme o tom důkaz vždy, kdykoliv Jsme méli příležitost. Můžete ušetřit snad peněz na jiném zboží objednaném u zasílatelských obchodu, ale ne při druhu zboží jaké my prodáváme. Mimo t«> kdykoliv nejste s naším zbožím spokojeni, můžete je vrátil tub vyměnit za jiné,které se Vám hodí. Můžete tak učinili u obchodů zasílatelských, aniž byste měli výloh? ♦ o * M. F.COBB COMPANY Caldwell,' Texas. ♦ ♦ * ♦ <f> ❖ v $ llllllllllllllllllllllllIillllllliHlIlllllllllllllllllllll^ Bank of Somerville SOHEHVIliLK, TKXAS. Kapitál a přebytek - $30.000.00 i vyžaduje si Váš bankovní obchod Poskytujeme naším zákazníkům veSko č 1 a výhody slnčitlnčse zdravými bankovními zásadami. Nczúročenéa neza jistě- j| U ně vklady v této bance jsou záručním fondem Státních Dauk státu Tcvas. =ř R. E. R. BLEDSOE, předseda....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

EOBÉÍ PŘÁTELÉ. (Z moralistních povídek.) Napsal Fr. Khol. Na poíátku patnáctého věku žili v Janově dva přátelé, Zenobio a Lorsnzo. Byli oba mladí a veselí, obd hezcí a radostní, třeba že se od ebe lišili postavením a pova- hu!' lnuli k sobě pravou láskou a věr ostí mladých druhů. 7. ;nobio bjl statný jinoch, hez- ké iváfe a mužné postavy, Ka štatíový knír kráSlil jeho snědou tvář a silný kord, který nosil po boka, byl obávaný v celém Janov- ská Pravda, bjl lehkomyslný a a m svědomitý, avšak to bylo ten- kráte zvykem u všech urozených páni, k nimi Zenobio náležel, ne- boť pochá/.el se vznešeného rodu a měl znaíné bohatství. Diům v Ja- novi a letohrádek s hospodářstvím za městem na vysokém návrší, jež dnes pokryto jest rozkoš lými vila- mi d zahradami, tenkráte však ský- talo místo polím a Inkám, mu ná ležely a bývaly mlienlivými svěd ky rozmařilých a dobrodružných her jeho lásek. A v celém Janov- sku nebylo ženy, ať dívky nebo paní, která by byla v srdci svém nechovala tajnou nebo zj...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

* I budeme spolu zápašiti ani se pliti. | Opustím vás hned, nechci vám stá- ti v cestě." Leč v očích donny Lucrezie stá- ly slzy a pohnutí se zračilo na tváři Zenobiové. Též Lorenzo cítil se pohnut a bál se, aby nepropukl v pláč. Proto se obrátil a se slovy •'buďte Šťastní a veselí," hotovil se k odchodu. Avšak přítel jeho nechtěl jej tak- to propustiti. '•Lorenzo," pravil prosebným hjasem, '•příteli, ublížili jsme ti velmi, avšak kdybychom mohli něco pro tebe učinili.. .." "Pro mne učinit?" řekl malíř s úsměvem. '•Ožeňte se brzy a buďte Šťastní." Pak odešel. Byla to skutečně velkďmyslnost, která přiměla Lorenza takto mlu- vili. V nitru svém byl zraněn a rozbolestněn a cítil se všecek zou- falství blízký. Nedovedl si vysvČ* tliti, jakým způsobem tolik neště- stí na jeho hlavu nakupeno bylo. A domnívaje se, Že nebyl dosti ná nábožným, zašel do kostela věuo. váného jeho patronu a tam učinil slib, že namaluje svatému Loren- covi krásný a velikv oltářní obraz, pomůže li mu přenésti se p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

nobia pro jeho rod, Lorenza pro jeho cnosti a Lucrez,ii pro velkou její lásku. Farář pak, Mario Monti, jenž nyní navštěvoval velice často domácnost Lorenzovu, tak jako býval dříve častým hostem v jeho domku, dodával celému poměru vážnosti a dňstojnosti. Nejspíš. Zena: "Nákyp ti nechutná? Vždyť jsem ho dělala přesně podle "Kuchařky." Muž: "Tak tam bude asi chyba tisku." Z DOMOVA A CIZINY. Věci, které nemusíme dělati, vždy zdají se nám býti nejlehčími. Někteří lidé vzhlížejí k nám je- nom tedy, když octnou se v díře. Nedorozuměni. Nathan Traupenstock z Kolonie, jenž poprvé vyjel za hranice, do- staue v hotelu ohlašovací lístek k vyplnění. A vyplňuje jej takto: Jméno: "Nathan Traubenstock." Narozen: "Ano." Obchod: "Ještě to tak ujde." • Předsudek. Kdo utvoří si předsudek o něja- ké věci a není přístupným ani sebe lepším důkazům, toho nazýváme fanatikem. Předsudek však ještě nikoho nepřesvědčil, nikoho Oevy- léčil, předsudek zabraňuje člověku daleký rozhled. Nejvíce předsud- ku naleznem...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

Dlouhovlákná bavlna. ? Pěstování dloliovlákné l avlny ostrovní (sea island cotton) ve Spoj. Státech, jak zprávy džiuařů oznamují, je přítomně obmezena na 43 okresů, z nichž 14 připadá na Floridu, 25 na Georgii a 4 na Jižní Karolinu. Ale i v těchto 0- kresích jsou jen některá místa, kde dlouhovlákná bavlna se daří. Po- kusy pěstovali dlouhovláknou ba- vlnu na mnoha jiných místech po- tkaly se s velice neuspokojivým vý- sledkem, tak že od sázení jí upu- štěno. Nejjemnější dlouhovlákná bavlna roste na ostrovech podle břehu Jižní Karoliny. Tamnější plautá- žníci dávají si mnoho na tomV.ále- žeti, aby docílili krásného vlákna, Výběru semena věnují velkou po zornost rok od roku. Vlákno jest dlouhé a jemné. Ba vlna je sbírána a džinována s vel kou pozornosti, tak že v mnoha případech soukromá známka pian tážnika na bale stačí kupci jako záruka za jakost vlákna. Cena stou- pá od 30 do 75 centů za libru Pěstitele dlouhovlakné bavlny na pevnině musí objednávali čas od času nové semeno z ostro...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

I>— OBZOR. Čusu|iis liošptitliiiskj, poučný n xnkiiviiý. Orgán S. I*. .1. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročnč $1.00. A4resa:"«B2QB , Hallettsvlllp, Texas. OB2SOR. H (lonerul Farm hihI Family NtiWHpapor. Organ of tlíc S. ť. .1. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Halletlsville, Texas. Subscription,$1.00 per year, Advcrtising rates on application. Thursday, August 3, 1911. Pěstujme pravé bratrství a lásku jeden k druhému, abychom byli bratry nejen dle jména, ale podle skutků. Nejlepší doba ku získávání no vých ílenň jsou u nás mísíce, kjy bavlna se sklízí. Ty právě nastá- vají, proto využitkujte času, získá Vejte nové členy. Každý nový člen, který je získán S.P.J.S.T. má aspoň jednoho pří- tele, nečlena našich řádfl, kterého by měl získali a dokázali tak, že plni, co slíbil při vstupu do Jed- .noty. Povinností každého člena jest navštěvovati řádové schůze a vře. lého účastenství bráti na všech zájmech S.P.j.S.T. Jen tím vy- pěstuje s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

mpmm. wmmmm v r Balíčková pošt.í. Pfes silnou oposici expresních společností, jež pomocí bohatství svého samozřejmě požívají velké- ho vlivu, vzmáhá se stále více a- gitace pro zařízení vládní bulíčko- vé pošty, která iná nejen levně|i, ale i pohodlněji obslouží ti obecen- stvo a zároveň být zdrojem slušné ho příjmu vládního, o který délí se nyní vydčračné společnosti, poJa dující sazby libovolné. Pochopitel- ně se brání a hájí dosavadni příjem, který by zavedením balíčkové čili parcelové pošty ztratily. Uvádějí, různé důvody, jež mají dokázali nepraktičnost onoho zařízení Snad nejslabŠím ze všech předložených argumentů, k němuž uchylují se společnosti expresní v nedostatku jiného, působivějšího, aby porazily předlohu o parcelové poště, jest tvrzení, že vláda má regulovali, a le r.e soutěžili s privátími společno stmi zaměstnanými v mezistátním obchodě anebo je chtět vyvlastniti. Jinými slovy theorie ta praví, že vláda dopravuje, jak se nyní děje malé balíčky nejvýše čtyři libry těž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ Brooksliire, 24. čce. — OJpu. ste, bratři a sestry, že jsem posud co dopisovatel ničeho nenapsal. Víte, ta prohibični politika mně nedovolovala, neb jak vlte, byly mlýny plny a já se obával, že bych nesemlel, tak jsem raději počkal. No, nic nedělá, však posud není nic plesnivé; v červnové schůzi bratři a sestry řádu Moravan dali návrh, abychom oslavili vzrůst a pokrok naší Jednoty na sto řádů. Zvolili jsme si k tomu den 25. řervna. Slavnost odbývala se v mém pastevníku pod širokými du- by. Tam naše sestry, a i jiné že- ny přichystaly chutný oběd. Byl to pravý "Fish fry", neb ryby, které bratři nachytali první den, vyplnily všechny mlsy a talíře co zde byly; a že byly dobré a čerstvé, to bylo jedině přičiněním br. ta- jemníka. On přivezl dostatek le du, takže ryby byly tak chutné, ja ko by byly právě chyceny. Po 0- bědě si bratři ťukli s druhými ú Častníky a pak sestra Roza Zadil- ská promluvila následovně: Ctění přátelé, bratři a sestrj! Se srdečnou radostí př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

TEXASKÉ DROBNOSTI, Deště spadlé v okresu Runnels během posledních dnrt, přivedly úrody do dobrého stavu. Vyhlídky na dobrou úrodu nebyly nikdy lep- ší než teď. Při volbě odbývané za uřekni zvolení poslance do státní legisla tury z okresu Burleson na místě zesnulého Tomáše Krajči, obdržel A. C. Murray 1550 hlasů a S. Wil- burn 940. Vrchní návladní našeho státu po dal své dobro:<dání o platu výboru jenž bývá ustanoven k vybírání porotců, a vyslovil se, že Členové téhož výboru jsou oprávněni k dvě ma dolarům denně. Ale plat po- rotců že je dva a půl dolaru denně dle nynějšího záhona. Dříve do stávali pouze dva dolary denně. Plat členů výboru na vybírání po rotců, by měl býti pět dolarů den- ně a porotci by měli dostávati tři dolary denně. Uróda brambor na severu bude prý malá a severní trh bude muset být zásoben bramborami z jihu. Tak se vyslovil K. S. Allison, po- zemkový obchod iík z Iloustonu, který se právě vrálil ze severu. Proto podzimní brambory přinesou dobré ceny a p. Allis...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

POLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Lesík na farmé. Potřebuje-li vaše obydlí anebo vaše stáje ochrany proti vítru v rílzné nepohodě, pak je jen výsled kem prozíravosti, založíte.li na zá- padní nebo severní straně lesík. Častokráte máte přebytečný kus půdy, který špatně se oře, snadno se vymílá a dává následkem toho i v nejpřúnivějším roce úrodu špat nou, To je dobré místo k zřízení lesíka. Je sice známo, že stro- mům nejlépe se vede v půdě boha- té, ale jsou-li dobře voleny, po- kračují dobře i v půdě chudé, kte- rou vedle toho zlepší, neboť vzrůst křovin a stromoví je jedním z při- rozených způsobů zvýšení plodno- sti půdy. Které stromy a křoviny je nejlé- pe vysazovali ? Tato otázka jest snadno k zodpovědění. Pěstujte takové, které se nejlépe hodí pro naši krajinu, bylo by tu škoda práce a času, kdybyste počali vy. sazovati křoviny a stromoví, které by nejbližší nepohoda zničila. Dr- sné podnebí v některých krajinách vyžaduje stromů otužilých, které snadno mohou vzdorovati všem ne. pohodám. Témě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

M. L.EWIS Rosenberg, Texas. Nejlepší obchod stři- žním zbožím v okresu Fort Bend. Střevíce, klobouky šatstvo střížní zbo- ží, vše zaručené jakosti. ^ Koupíte-li u nás pár střevíců, oblek, klobouk a nejste uspo- kojeni — vraťte je a obdržíte Vaše peníze zpět. Může kdo učiniti více? Zkuste nás—a budete s námi i dále obcho- dovati. DRÍŤBEŽNICTVÍ. Jak podúvatl léky drůbeži. Největif obchod střižním *1)0 Mm t městě. M. Lewis. Nejlepší obsluha m Jlepčl zboží. W. H. WHISLER ROSENBERG, TEXAS. a sklad Jno. Deere a Kingman farmářských strojů, vozů atd. Hlavní jednatel pro Sharpless Crearn Separators. Navštivte mne než koupíte jinde. Čity Ďrug Store ROSENBERC. TIČXA8. l)r. A. G. NKWHHOR, nuij. Léky a lučcbniny. Pat. léky Scvcrovy Formánkony. Toiletní přípravky. Papír a psací potřeby. Proč peníze uložené — ve — State Bank of El Campo, isou úplně jisté? Poněvač její záruka obnáší přes čtvrt milionu dolnrfl. V čem po/.ůstáví tato zlirůkaV V dobře zajištěných dluhopisech a hotovosti. Průmérné vkla...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

■ m Sedm tisíc žebráků newyorských má prý v metropoli východu roční příjem patnáct milionů dollarů. Ti rozumí patrně skoro tak dobře obchodu jako na Wall Street. _ Cernicové farmy! ZAJISTĚTE si farmu na černico vých pozemcích bývalé ranče Mc Cutcheon-ovy v okresu Victoria.— Můžeme prodati Vám nejlepší po- zemek za nejlevnějsí cenu ve zdej. ším okolí, na blízku České osady za výhodných podmínek.—Přijďte aneb dopište si o popis zdejších pozemků. — Máme íarmy od 25 do 160 akrů. Brown & Dodd Co., Victoria, Texas. Bowers & Bowers PRÁVNÍCI. MAME úplné výtahy pozemkových knih okrr>*u Burleson. Vénujeme nejvřtái pozornost záleži- tostem pozemkovým a právním. CAI.DWELL, - - TEXAS. Zdravotnictví a domácnrfšt. "KONĚ SE SPLflSÍ obyčejné, když některá Čásť postroje se strhá a- nebo povoz se zláme. Přerušení pravidelného tahu poleká konč. Tako- vá nehoda vás nepotká, když koupíte své potřeby u nás. My máme vždy- postroje, které vydrží plný tah a také naše ko- čáry a lehké povozy vzdoru...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

: Southwestern University v Georgetown, Texas je nej- lepší školou pro českého mla dika a českou dívku. Mimo jiné výhody máte zde vyučo vání ve Vaší české mateřštině a nestojí vás to ani o cent více. Tato škola je první vyšší školou v Texasu, která povýšila naši mateřštinu na roveň jiným modernim jazy- kům. Dejte i Vy ji přednost O bližší informace pište Če- sky nebo anglicky na Dr. BISHOP. Georgetown. Tex V potřebě střižného ;i hotového zboží nezapomeňte navštiviti velko- obchod pántl A. & S. Levy ve Victorii, kte ří nízkými cenami a do- biým zbožím vás vždy uspokojí, eský prodavač p. Josjf Hnátek Z celého světa. NeJtepSí politikou v je poctivost. Nečekejme zázrakft s vrchu, od vlády a parlamentu; ale pracujme o mravní nápravu a duchovní ozdravění dole, v obcích, v rodinách a zvláště jeden každý u sebe sama. a úsporu míní to pro každého, kdo u nás nábytek a potřeby do domácnosti koupí Máme vždy na Skladč velký vybér do- mácího a kuehynského nářadí, nádobí a kamen všeho druhu. P...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 August 1911

s ROZMANITOSTI. i* \V Ui Miliony za vejce. Anglie zaplatila cizím zemím za dovezené vejce v minulém roce $35,021,480,Německo 541,278,000. Rakousko-Uhersko zaplatilo za .dovezeué vejce $9 314,376. Do jmenovaných zemí dováží se vejce z Ruska, Itálie, zemí balkánských, Švýcar, Egypta. Jak vidČti, chov drůbeže mohl by býti u nás ještř áfojcko větší nežli doposud. V pbavy prert hladem v jižním Rusku W jižním a jihovýchodním Rusku panují veliká sucha a vládní úřed nící ve svých zprávách udávají, že jsou obavy, že dojde zde ku hlado- moru nejméně ve 14 provinciích, kde žije kolem 20 milionft lidi. Ne- v dostaví li se v brzku deštč, tu snad bude postižena hladomorem ještě větší krajina. Ceny pšenice, ovsa a žita po celé Evropě stoupají, ne- ^ boť Rusko zásobuje obilím nejen Britannii, ale také jiné evropské země. Venkované v některých kra- jinách na střením a dolním toku Volhy jsou už bez chleba, a vláda dostává každodenně žádosti o pod poru. —• _— IVIrolcjova smíseními. •Ku připravení této...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

é VOL. XXI. IMI.LEl 1'NVII.LE, TEXAS, TlU liSlUV AK.I ST 10,1911. SO. 2. ě 4 ROČNÍK XXI. Enlercd ■■ ■fcondclagf nmtlrr Novrmln Ií . 1C08, nl tlíc rn*t c Um t- nt HnlIdlM i lir, Tti.BR. undrr lito nd of March :i, 1879. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 10. SRPNA 1911. Č(SI.O 2. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Joftvf Duřck jr., pfediedtt, C ldwel), Tems. J..8tfťMikcfcku, místopředseda, Weiley, TexaB, J. R. Kubína, tajemník, FayfttHvIlla, TexM. J. J. trnka, pokladuik, New Ulm, Toxhb. Účetní výbor: Jun Kučera, Ellln^r, Texas J. M. lialamifck, Knyetluvllle K. I, Texas. Albert 1'Ai-nffk, Plmn. Texas. Dozore i; Tom. Krajřa ml.. Caldwell, Texas. Frank Stefka, Oraimer, Jan Damrk, Besly, 'LVx. Met. 1'azdral, právni rádce. Mfaffnf poplatky do úmrtního fondu. $1000 # .00 # 70 f .90 11.00 #1 20 fl 30 Dohn přistoupeni nu $2r.o Od 18 ti. > 21 rokťi... . 15 ctd.... .. 30ctft 23 " 25 " .... IH ' .... .. 85ctft 2rt ' 30 " .... 23 " .... .. 45 " . 31 " 35 " .w. 25 " .... ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 August 1911

Prciame vám levněji .*■— než kdo jiný. PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA a uůn staveínl iterl ř᧠p. F. B. Drj«ač vás ochotně a dobře obslouží. MARTIN-TAYLOR Llí¥lBERCOMP'Y. Cttldwcll, Texas. Dr.FraisVlMMtlt, CALIHVKLL, TEXAS. LÉČÍ katar, plic, . Zcnsl; stele, krvá návšt. Telefon- \ ®tfkí 195, I obydli 97. revmatism, otravu krve, raka, bolavé nohy,choroby kožní, srdce, ater, ledvin, žaludku a vnitřností, é nemoce, zácpu, močení do po- zlatou žílu, zapáchající dech, jní z nosu, zimnice, atd. Koná vy ve dne i v noci. Léky dodává .astuí laboratoře. Mluví česky. Garbade Lumber Go Nsjvětší dfevosklad v Shiner, Texas STAVEBJJÍ Dítívř, NÁTĚRY OLEJE, CEMENT, ŽELEZNÝ MATERIÁLPEO STAVBY Jednatelé pro Sherwln Williams' nátěr. GieseckeBros klempířská dílna liKENHAM, TEXAS. Odporučuje cisterny, větrní mlýny osvědčené soustavy. Klempířské práce vykoná rychle a dobře. Dfevosklad v n ' W, A. VIM & Co největší sklad v místí: prken, latí, šindele, dveří, okenic, cementu, vápna, cihel, stud. rour, ostn. drá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x