ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
VABATAHTLIKE BRIGAAD KOREASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

VABATAHTLIKE BRIGAAD KOREASSE Uue korralduse kohaselt saadetakse esialgu Koreasse 1000 vabatahtlikku Austraalia sõjaväe koosseisust. Sellest arvust võetakse 400 Austraalias ja 600 —Jaapanis asuvate üksuste koosseisust, kusjuures vanusemääraks on 20-40. a. Ettenähtud nelisada meest loodetakse Austraaliast Jaapanisse transportida hiljemalt septembri jooksul. Kavako haselt on mehed "rindeküpsed" kahe kuu pärast. Ühe pataljoni saatmine Korea rin dele oleks esimeseks sammuks. Edas pidises kavas tahetakse moodustada brigaadi, mille koosseisus oleks 6000 7000 meest. Tehtud kokkuvõtte > järgi on Aus traalias ennast. registreerinud Korea ekspeditsiooniks keskmiselt 1000 meest päevas. Kogusummas on seni registree rinud 10.000 vabatahtlikku, millisest arvust ümmarguselt pool on endised sõdurid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nädala sündmusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

Nädala sündmusi ★Sensatsioonina mõjus teade ametli kest ringkonnist, et juba nädalate eest nähti Austraalia idarannikul võõrast allveelaeva. Teist korda nähti suurt ookeani allveelaeva Austraalia kirete* ranna lähedal. Eeldatakse, et siin . 011 tegemist ühe suurvõimu allveelaeval dega, mis püüdsid koguda andmeid all|' veelaevade kaitseseadildise kohta. Ausj traalia valitsus on teinud asjaolust rea? listlikult kaine järelduse, otsustad©^ •lnato.—cfaitavlo—lccroa-—:s^i06U-tÖTiniSt litf gatti, millist laevatüüpi saab eduga kasutada võitluseks allveelaevade vas-i tu. , ■ j ★Uute teadete järgi on võõraid allveelaevu nähtud ka Uus-Meremaa ranniku lähedal. Kellele need kuulu vad, selle kohta ütles Austraalia valit sus, et see hoitavat saladuses. ★Esimese sümptoomina USA abist rahvuslikule Hiinale peale hiljutist kindral MacArthuri külaskäiku Chi ang Kai-shekile võib märkida kuue düüs-võitluslennuki saatmist - Mac Arthuri poolt Formoosa saarele, mille saabumine võeti hiinlaste poolt vastu j...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Holt defends camp charges From "Daily Telegraph," August 8, 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

From ''Daily Telegraph/' August 8, ,1950. : ■ Migrants at Villawood migrant camp were better off than most Aus tralians,. thie Minister for Immigration j(Mr. Holt) said iri Melböürne last night. After paying their board and lodg ing at the camp they had more money in their pockets than the average Aus tralian breadwinner, he said. Mr. Holt -was commenting on the Villawood migrants' boycott of the camp's communal dining-rooms. The migrants said the boycott was in protest against a new scale of camp charges the Department of Labor and National Service had imposed. ' . Mr. Holt is also Minister for Labor aiid National Service. "Accdmmodation charges in mi grant camps have gone up by a basic 7/6, but the basic wage has increased by 24/- since the Government first fixed the charges," Mr. Holt said last night.. "To peg accommodation charges while food, labor, furniture, power, and fuel costs are rising would be tan tamount to subsidising the wages of New Australians. "Australian workers d...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
German officers in Soviet Service From "Newsletter from behind the Iron Curtain", No. 173, Vol. IV. 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

From '''Newsletter from behind thelrori Curtain", No. 173, Vol. IV. 1950. In recent months the German army (police or otherwise) in the Soviet zone has frequently come up for dis cussion in the world press. It ap pears that numerous former German officers have offered their services to the Soviets in the troops at present headed by General v. Falkenhausen. Among the German military leader ship a certain wing, remembering the Soviet-German collaboration of the early twenties, seems to entertain the hope that Germany might again rise to greatness with Soviet help. We ven ture to predict that they are headed for a rude awakening from this dream. In his book "Problems of Lenin ism" (p.3I, Moscow, 1947) Stalin says: "The proletarian revolution can come about only as a result of the destruc tion of the bourgeois state machihe, the bourgeois army, the bourgeois civil service, the bourgeois police." What ever the Bolsheviks can be charged with, inconsistency is not among their sins and chap...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KOMMUD USA-S DEPORTEERIMISELE? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

EESTI KÕMMUD USA-S DEPORTEERIMISELE? ; "Valis Eesti" nr. 26. 1950. avaldab järgmise sõnumi: l "USA immigratsiöonivõimud on tei nud ,3.495 võõrmaäläse kohta depor teerimise otsuse, kuid ei saa seda ot-j sust täide viia, kuna puudub-võimalus neid varustada nõutava reisidoku mendiga. Iga deporteeritu kohta peab koostatama reisidokument (travel do fcument) ning N. Liit ja tema kontrolli all olevad riigid nõuavad, et iga de porteeritav peab isiklikult täitma ning alla kirjutama vastava küsimuslehe, mida loomulikult keegi ei tee. Neist 3.495 võõrmaalasest tuleksid depor teerida N. Liitu 1,210, Poolasse 489, Rumeeniasse 107, Ungarisse 95, Tsheh hoslovakkiasse 83, Jugoslaaviasse 66, N. Lätisse 14 ja N. Eestisse 13. (USA Sthlmi Suursaatk. bülletään)," Nähtavasti on siin j-õhuVas enami kus tegemist kommunistidega, kellest kui soovimatust elemendist USA: või mud püüavad .vabaneda ("MK' - toim.)

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ERN KONVERENTS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

' "" JiKJN KÕIV VÜiKlEIN l ö i Stockholmis peetud Eesti Rahvus nõukogu konverentsist, mis arvult teine, võttis osa üle 200 esindaja koh tadelt. Tervitusi üteldi ka Läti, Leedu ja Poola esindajate poolt. Järgnesid referaadid ERN esimehelt A. Reilt, Hans Rebaselt, Imant Reba selt ja H. Markilt. Neist viimane, re fereerides eestlaste ülemaailmsest or ganiseerimisest, asus seisukohale, et üks keskorganisatsioon ei suuda lahen dada mitmes erimaas, erinevais tin gimusis elavate eestlaste probleeme. ERN abiesimees R. Penno kõneles ERN ülesannetest, rõhutades, et meie praegune võitlus on vabadussõja jät kamine. ' Kohapealsete esindajate sõnavõttude järele asuti resolutsioonide vastuvõt misele. Vastuvõetud resolutsioonides rõhutati kõigi rahvuslike jõudude koondamise vajadust ja tunnistati õigeks ning austamisväärseks eesti sõ durite võitlus oma kodumaa eest teises maailmasõjas. Ka invaliididele ja sõ-! jameestele lubati aidata kaasa nende olukorra kergendamiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VANU JA INVALIIDE INGLISMAALE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

VANU JA INVALIIDE INGLISMAALE Mõni aeg tagasi algatati briti val% suse poolt nende vanade ja invaliidide; ületoomist Saksamaalt Inglismaale,, kelle ületoomist taotlevad nende Ing lismaal viibivad omaksed. Kogusum mas nõustus Inglismaa vastu võtma! 2000 põgenikku Saksamaalt. Sellest ar vust langeb eestlaste arvele 10% s.o.. 200 inimest. Kavakohaselt tuleb Inglis maal viibijail esitada valitsusele vasta: vad avaldused omaste ületoomiseks. Kui Inglismaal paberid korraldatud,, saadetakse need Saksamaale, kus toi mub asjaosaliste registreerimine ja läbikäigulaagrisše koondamine trans pordiks. Osa vanu ja invaliide - loodetakse Inglismaale tuua septembri esimesteks päevadeks. Inglismaa Eestlaste Ühing on oma osakondade kaudu selgitanud küsimust, kusjuures ilmneb, et tahe^ takse rohkem eestlasi Saksamaalt Ing lismaale tuua kui seda näeb ette vasr tav. kava.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI TEADLASE UURIMUS ÄRATAB TÄHELEPANU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

EESTI TEADLASE UURIMUS ÄRATAB TÄHELEPANU Eesti arheoloogi prof. R. Indreko teaduslik uurimus keskmisest kivi ajast, mis ilmus Rootsis pealkirja all "Die mittlere Steinzeit in Estland".on äratanud vastava ala teadlaste ringides üldist tähelepanu. Nii kirjutab üks suuremaid keskmise-kiviaja eriteadlasi inglise teadusmees dr. Clark ajakirjas Proceeding of the Prehistoric Societys dr. Indreko uurimuse kohta peale eesti teadlase töö analüseerimist muu hulgas järgmist: "Rootsi võimud, kes on andnud dr. Indrekole pelgupaika ning on võimal danud tema raamatu väljaandmist, pälvivad, meie tänu, säilitades sellega^ tsiviliseeritud maailmale nii täpse j ä hoolika dokumendi Eesti mesoliitili sest pärandist nii palju, kui see teada oli 1941. aastani. Kohutav ja teeni matu saatus, mis on enese alla mat nud selle väikese, kuid imetlusväärselt haritud rahva, leiab teiätud kergen dust, et osa võimalikke ohvreid on pääsnud üle Läänemere vabasse maail ma."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI ÜLIÖPILANE KANADAS ESIKOHAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

EESTI ÜLIÕPILANE KANADAS ESIKOHAL Toronto ülikooli inseneri teadus konnas saavutas esimese kursuse üli õpilastestUdo Ronimois parima üliõpi lasena "Daptie" nimelise auhinna. See auhind peale rahalise autasu'vabastab üliõpilase ka õppemaksusut. Peale selle sai Ulo Ronimois ka Ontario kutse liste inseneride nimelise auhinna 50 dollari suuruses, mis antakse parimale esimese kursuse üliõpilasele. Väärib märkimist, et ühes U. Ronimoisigä õpib esimesel kursusel 60 üliõpilast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KAEVURID BELGIAST KANADASSE? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

EESTI KAEVURID BELGIAST , KANADASSE? Saksamaa põgenikelaagreis t siirdus mõne aasta eest sadu eestlasi Belgiasse, kus asuti tööle söekaevurina. Enamik eestlasi pöördus aga raskete elu- ja töötingimuste tõtta varsti Saksamaale tagasi. Kõigi raskuste kiuste jäid paar sada meest siiski Belgiasse, kutsudes hiljem järele ka perekonnad. Vahe peal on aga Belgias tekkimas tööpuu dus, mille tulemusena välismaa töölisi ^ ähvardr/t vallandamine söekaevandus test. Arvestades eesti söekaevurite raskusi Belgias, on Eesti Liit Kanadas astunud samme eesti kaevurite ületoomiseks Kanadasse. ELK juhatus pöördus vas tava märgukirjaga immigratsiooniini nisteeriumi poole, paludes Kanadasse üle tuua ümmarguselt 300 eestlast, kelle> perekonnapead töötavad Belgia söekaevandustes. . Koos memorandu miga esitati immigr. ministrile ka Bel gias viibivate eestlaste nimestik.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEISMAJÄÄNUD KIRJAD [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

SEISMAJÄÄNUD KIRTAD vaata 3. Ihk. päälkirja all "Letters." Kui ieiate sääl oma tuttava nime, kes vast meie lehte ei loe, teatage talle sel lest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"TULIMULD" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

Ta on siis ükskord ometi ilmunud, see kauaoodatud Tulimuld, mis tahab olla valvel selle .eest, et' eesti kultuur ei kaoks. "Tulimuld" toob oma lehekülgedel ilukirjanduslikku üudisloömingut meiega kaasas olevalt nii vanemalt kui ka nooremalt kirjanikepõlvelt. "Tuli muld" sisaldab artikleid, ülevaateid ja arutlusi eesti kirjanduse,kunsti,teat ri, muusika ja kõikide rahvuslikkude teaduste vallast. "Tulimuld" pakub võimalust kultuuriliste suundade määramisel tähiseid seada ja mõtteid avaldada; ta registreerib kokkuvõtli kult kogu meie kultuurilist tegevust kõigil mail, kus oleme tormivarju leid nud ja kus eesti keel kõlab. "Tuli muld". tahab üleval hoida meie ühist ideaali ja aidata sõnarelvaga kaasa võitlusel meie iseseisvuse, meie tõe ja õiguse eest." Nii sõnastab ajakirja toi metaja Bernard Kangro uue kir janduslik-kultuurilise ajakirja ees märke. Sellest selgub, et "Tulimuld" tõotab kujuneda meie mitmekesisei maks kuituurajäkirjaks, isegi mitmeke sisemaks kui seda oli omal ajal "Va ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"ÖHUSILD" UPUTUS-PIIRKONDADE TOITMISEKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

"ÖHUSILD" UPUTUS-PIIRKON DADE TOITMISEKS Juulikuu vihmade tagajärgel New South Walesi osariigi põhja- ja loode osas tekkinud uputusaladel isoleeriti välismaailmast rida asulaid. Selle tule musena kannatasid tuhanded inime sed toidupuuduse all, kuna ümmar guselt 3 miljonit lammast ähvardas näljasurm. Katastroofi vältimiseks hakati toiduaineid ja loomatoitu juurde vedama lennukitega. Alul lasti käiku kümmekond lennukit, kuid et see arv osutus mitteküllaldaseks, siis tõsteti möödunud nädalal lennukite arv 28-le (nende hulgas kümipe rasket sõjaväe transport-lennukit "Dakotat"), milledelt lasti päevas üle 40 tonni heinu alla nälgivaile lammastele, üht aegu loomasöödaga lasti alla ka arsti rohte ja toiduaineid suurveest ümbrit etud inimasulaile. Asjatundjate arvestuse järgi säästeti 'Õhusillaga" ümmarguselt 2 milj. lam mast. Väärib märkimist, et uputatud maa ala, mis varustati lennukite kaudu, oli alles möödunud nädalal 160.000 ruut miili suur.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
GEISLINGENI LAAGER LIKVIDEERITI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

GEISLINGENI LAAGER LIKVIDEERITI Kõik laagri elanikud jagati kate gooriatesse:- At-repatrieerujad, neid jmeil ei olnud; B—emigreerüjad, need jäid IRO hooldusse ja koondati 700 Ulmi ja 400 Heilbronni; C—vanad, umb, 100 inimest, kes jäid ka IRO hooldusse ja toodi Ulmi; vigased ja haiged, kes ei saa emigreeruda ja E— kellel ei ole emigratsioon veel käigus, Saksa majandusse Sch-Gmündi ja Geislingeni, F—keda sunduslikult ar vati (korralduste mitte täitmise pär ast) saksa majandusse. D.E.F.. grupis on kokku umb. 450 inimest. Likvi deerimise momendil oli laagris umb. 1500 inimest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

Sydneyst EESTI ABISTAMISKOMITEE KUTSE Pühapäeval, 20. augustil kell 1.00 päeval peetakse Eesti Majas, Sydneys, 141 Campbell Street. EESTLASTE ÜLDKOOSOLEK millest võivad osa võtta kõik Austraa lias elavad eestlased ja kõik on palu tud. Päevakord: 1) Koosoleku avamine, 2) ülevaade Komitee 1949/50 a. tege vusest, - 3) Ülevaade Invaliidide Fondi tege vusest, 4} 1949/5/ a. Kassaaruanne, 5) Tuleviku kavatsusi, 6) Valimised, 7) Koosolekul algatatud küsimused. Informatsiooni saamiseks, päevakor ras olevate küsimuste arutamiseks ja üldsuse huvidele vastavate otsuste tej gemiseks on vajalik kõikide eestlaste osävõtt koosolekust, millepärast tulge ise ja kutsuge kaasa omad sõbrad kaasmaalased. Kuna rüumide kasutamise aeg on piiratud—palutakse mitte hilineda. (A. Lond) Eesti Abistamiskomitee Esimees. (O. Nortots) Sekretär. TEADAANNE ..Pühapäeval, 20. augustil s.a. kell .7 õhtul toimub Sydney Eesti Majas Ra kenduskunsti ja Käsitöö Koondise järjekorraline üldkoosolek. Kavas Sisserännu . Ministeer...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiin EESTI SELTS "EESTI KODU LINDA" 141 Campbell St., Sydney. palub Teie lahket osavõttu laupäeval, 19. aug. 1950. Seltsimaja 10-aastase juubeli puhul korraldatavast segaees kavaga JUUBELIÕHTUST algusega kell 7 Õhtul. Kaastegevad — Hr. Jaan Mürk, seltsi segakoor, solistid, meeskvartett, rahvatantsijad, jne. Piletite eelmüük ja laudade ettetel limine alates 5. aug. k.a. JUHATUS. inliiiüiiiiiHiiiiiiimiiiHiiiiHiiiiiimniimili SYDNEY EESTI MAJAS korraldatakse TANTSUÕHTUID korrapäraselt igal LAUPÄEVAL , KELL 8 ÕHTULE ;. lopp kell 12 öösi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi vōōrsil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

★Canberras immigratsiooniministee- riumis töötavad järgmised eestlased: Ingomar Netliv-vahendusohvitseri- na laagrite ja immigratsiooniosakonna vahel. Ta organiseeris mõniaeg tagasi Citizenship Conventioni puhul suure- joonelise uusaustraallaste eksponaa- tide näituse ja kontserdi, mille puhul talle avaldati kiitust tulemusrikka   töö eest. Praegu korraldab I. Netliv ülemaalist uusaustraallaste kunsti- ja käsitöo näitust, mis peetakse osariikide pealinnades   ★Kristjan Kaldma töötab Canber-     ras DP-osakonna tõlgina, tegeldes im- migrantide sugulaste järeletoomine so lavaldustega. ★Aleksander Parvel on sissetulnud kirjade tõlgiks, eriti slaavi keelte alal. ★Karl Sillamik on ametnikuks välis- maalaste registratsiooni osakonnas. ★Prl. Põldre on tõlgiks—stenogra- fistiks assimilatsiooni osakonnas. ★Angela Sillandi töötab noorema ametnikuna arhiivis. ★Masinakirjutajaina töötavad Can- berras veel Linda Kopp, Lia Nüchtern ja Helju Reia...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

PHILIPS MOP, 114 Mudel 114 on sama Philips raadiovastuvõtja tüüp, mida Austraalias nii riigi kui erasaatejaamade poolt kasutatakse ülemere saadete vastuvõtuks. See on 6 LAMBILINE KAHE LAINEALAGA VASTUVÕTJA monteeritud kunstipäraselt töötletud Austraalia väärispuu kästi. Oma moodsa kaldskaalaga ja sisseehitatud lüütajaga on see : AUSTRAALIA KÕIGE NÖUETAVAMAJCS LAUA-APARAADI MUDE ■ LIKS. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

SYDNEYST EESTI ABISTAMISKOMITEE KUTSE Pühapäeval 20, augustil kell 1.00 päeval peetakse Eesti Majas, Sydneys, 141 Campbell Street. EESTLASTE ÜLDKOOSOLEK * millest võivad osa võtta kõik Austraa lias elavad eestlased ja kõik on palu tud. Päevakord: 1) Koosoleku avamine, 2) Ülevaade Komitee 1949/50 a. tege vusest, 3) Ülevaade Invaliidide Fondi tege vusest, 4) 1949/5 / a. Kassaaruannej 5) Tuleviku kavatsusi, 6) Valimised, 7) Koosolekul algatatud küsimused, informatsiooni saamiseks, päevakor ras olevate küsimuste arutamiseks ja üldsuse huvidele vastavate otsuste te gemiseks on vajalik kõikide eestlaste osavõtt koosolekust, millepärast tulge ise ja kutsuge kaasa omad sõbrad kaasmaalased. Eraldi kutseid ei saa deta. Kuna ruumide kasutamise aeg on piiratud—palutakse mitte hilineda. (A. Lond) Eesti Abistamiskomitee Esimees. (O. Nortots) Sekretär.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NAABERTALU ELUST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

NAž&SMERTAJLU ELUST Praegu ilmub Austraalias kaks perioodilist eestikeelset. väljannet. Meie nädalalehe naabriks on iga kähe kuu järele ilmuv vaimulik ajakiri "Koidikul," mille väljaandjaks Syd ney Eesti Baptisti Kogudus, Lühivest lusel ajakirja toimetaja hr.. Villi Vink'iga jutustas viimane meie lehe esindajale lahkelt järgmist. "Oma ajakirja asutamise mõte tek kis meil möödunud aastal ja augusti kuul jõudsime ajakirja esimese num bri aug./sept. välja anda. Samanime line ajakiri, ilmus muide 25. aasta eest Narvas karskusselts Sinine Rist väl jaandel. Säält on ka meie ajakirja nimi pärit. Tegelikult kujunes olukord nii, et ölen korraga ajakirja toimetaja, paljundaja ja levitaja ühes isikus. Kaastööliseks oli joonistajana prl. Or landa Veersalu (praegu pr; Peip mann), kes 4 esimese numbri kaaned joonistas. Hiljem olen ka need ise tei nud. Paljundame ajakirja rototehni kas. Praegune tiraazh on 300. Majan duslikult tuleme ots otsaga kokku, ar vestades, et töö kõik tasuta tehaks...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x