ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Castlereagh, The Delete search filter
Elephind.com contains 7,631 items from Castlereagh, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
7,631 results
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 18 August 1905

1 p. BIG SHIPMENT TO URIVE SHORTLY In ord«r to make ROOM I will offer very special value dur ing the Next 4 Weeks. Come along with your Cash and I don't miss * Bargains in Dress Materials ? Bargains in Flannelettes L E Bargains in Satin -finished Calico — very extra Bargains in Rugs Bargain* in Blankets and ^Quilta Bargains in Clouds and Shawls |, Bargains in Ribbons and Laces W }$*rg*ins in Ladies' Jackets, Cloaks, Ac. r ' Bargains in Ladies' Hats Bargains in B°7 * Hals, extra bargain line I Bargains in Men's Clothing Bargains in Shirts, Ties, «Vc. f Bargains EVERYWHERE. H Tea-pots, 20 dos to select from, 7kd each | Lamps, extra bargains, nice bedroom lamp f. from 9d each ;i American Axe*, great bargain, for ds 6d each ? Don't miss our Bargain sale, ~~ and remember we lead In ; everything. * ??* A. F. Ming, Qilgandra m f Qulargambone. f j IF YOU SUFFER nmm «„. MaMOHK*. riaTUlMCV. raLfMTaTIOI. INawKHHaV ^hv 1 uvttcsrtM. ui»*t*M. ?HraWHwt ML \.j HM»w. uw.y agwiT*. I J Makkjali — n 'r...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Wooratherie Papers [Newspaper Article] — The Castlereagh — 18 August 1905

Wooratherie Papers TW BaarWag Cnekat Clab mnat W eoagtatalated oa iU aarly appaaraaoo tbia yaar, aora aapomaU; ao wkao it la tekaa iato aoaaidaratioL tba illaatrioaa anteria af oAVam it kaaaioarad to carry aat its faastteM af tka aaaaoa- Of oMina tW aaia obiaot ia, wbaa Uadiag wataaai aaa ara alaatad aa Praatdaat, Viaa-Praaidaaa, ate., ate., to ooaaaad aa aaay proapietiTa 'boaaa' aa poaaiblo in tW way of donatuiaa aa aqDivaloat to tba boson roafarrod. Tkara ia a Uteat obJMOt Uaaoa to otbar elaka ib Baarboog'a loiUatiTa, aad tW'Priokly Paaim,' 'UoogiUara,' 'Uaated to Daatbi,' aad otbar looal iaatbar-cbaaara aaat aot loaa Wart aboat Bovrboag 'eoppiag oat' oa tW tet tbara ara ?till paiaabla partita aa af tW eriakot ?aid aft oa Wad WWt ia tW aatter Aatbaay Hordara, PiU.Soa * BadRory, Sir Saaaal MoOaagWy, Joba Mortoo, aad otbar fairly rapraaaatatiya aaa wbo ara J9i available , with 'Coloaial Jaok' aa a aida uaaa ? » ? Oat tbara, oa tba adga of a big plaia, wkara tW aa%a- tnoklaa ia a dia...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
[?] CHURCH Rev.J.H. Nelas. M.A. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 18 August 1905

P— ?iiwiu Ohm ^.JEIi^Mi. Aag ttt, Bo. Ridge II, TtmtMHk *J0, Biddee 7.M A*g V, Qnlargimbini 11, Coom-U- 7J0

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORTING NOTES [Newspaper Article] — The Castlereagh — 18 August 1905

SPORTING NOTES Bargaaa faiM la oroaa tka lagtiik CWaaal Wkaa aaariag Waaaat, 11 ?tfaa aorta by aaat at Baalagaa, W waa aataad witk aaid, aad bed la gi*a ap after a aaraag aad pJaaky awia of 1 4 boara, ia wbiab W savarad, laataaiag IW diateaaa W drifted « autaa TW iMaWraa Maao^aM waa aaav daateily aaot daad wbilat graaiag ia a p«ddaak at Batbarat* law daya ago Tork (ltateaoj waa bW Mikuli OH. HardbjaaaaUarday TWibaraa bat aaw waa S Oraad Haiiaaila ia w laaity aad timitm wara killod ia tW Caalaald OH. Blliplai m Batorday Tkia ia gaaamlly tW aad af a H beaaat liatoi katekaiad w aikii Roaiaa Wteday Manila Wa Waa raitorad af all kia VIC. aaeMaaaala, Wrtag brakaa eVwa k.aaal peatara bad a aaamli wia orar Bollia oa tUtarday. Aa tW korao itertaa* ai ? to 4 agalaat, a aaa woeld Wra la risk a fair aajaaal te W abb) to aboat aWapagwa WEaiaa, OM trataar of Bad PWg aad atbar iiatiraai. woa tW TaMaa» aalla BilMard Taaraaaiaai. Ha Saat MPaai' f*aai atari W ftaiab, aad waat aal H f tW good. Kabw ra...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIBBON NEWS [Newspaper Article] — The Castlereagh — 18 August 1905

F1BB0B HIWB Fnm ? Correspoedeet TbeflkkM UIwmt^ iriMdlj -«o*»e*jd with |WM ami art mMlia on Friday wveaimv met, when tbe Ptbkee Biihiliii' Baif wm held, aad «WWJgtola«eB*rtieaeof Ik* *»Mlt. toe ami thotsdifsHgasH. 8e*r*tory, Mr. John Berkley (Bn* Bm), wm m anoealiiad immm. Ahoet 80 iMflu ware ia stta»*».asi, aad apart from leeal folk, vtoiton (mm Oooae harakrea, M**je», Maadoorea, Marry faaa ami Gilejamdre war* prostat. Tbe ealy email tfawwJty wm tbe mm ?jMMgjiA^M jmf t^bSn ShVAaVafenVemil' emftB^SMBBekak ?*S»f'»™»'wammmm- ?'? »»wm- mmnjwmmBmma. aViWMSawPiaBJ, whe, I hettev*, get 'awaked' .. tafawg 'eker* Mto' from Belladeraa. aad ar rived aest day at oooa — (lightly baa. However, aaaaUaai aiane wm provide* % Mm. Bleakmis aad Mia* OaT Baekiey, entree bmag Mpplwd ay Mm* Bleak barm, Mfa. Trewre, end Messrs O. nad A, MeKeller. A* aMal «kaBaBiai'*Ta«' Markay aatad m M 0. aMl «fna4 oat hia datiaa ia ? BMWt —iilaaii way. SaaM vary atvtiy 4raaaa* »ara warn by Ua tadiai, teat, ?afertaaataly...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
GENERAL ITEMS. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 18 August 1905

GENERAL 1TEM& I* « raeartad tkat a tribo of oanai . ..« in Want Airioa h«»« aatae aigbt Gtrauu aad MOO aajroaa Ordota kavc kaae gi*aa for a gaaaral iinka agaioat tka AaMriaaa Bridg* CJompmy. t ltioao tUuaaaad kj»da ara lUTulfMi iWora tka Uada Coaiiiwiaa laat waik, Hagk Miadaaild, ILL.A-. aaid !'? aad . aaaivad a prawai oi UQ fraa Mr Tkuataa Joaaa ia oiaaiMiia wilk «obm work W Wd daaa far kiav Mr. Maodaaaid aaid W kad aa kaaiUUoo ia aaaaptiaf tka —ay fcaaaaia aa ragafdad it aa aa aaaapliBoalioi of Mr Joa«a' good laaliag tuwarda hi». At tka Quaaaataad abow, Adairal Paaahawa aaid tW frardoa ot Aaa traiiaaa to «o**ra. tWanalraa aapiadad npoB tka QBaiwaad of tWaaa. Ho ?auar, ko addad, kow iarga aad krara aa army Aaatralia atifkl poaaaaa, do Bilitarj aspodiUoa akoald ba ailowad la aparaack ikaaa aaoraa TW Tiateriao Railway Coaioiiaaioaar kai aaaaptad aa Awariaaa taadar far tka aaaply of ataal raila aad lakplaf At Halawg'ora 80,000 Piaaaaaadaa 40^B)AaMe-a*ttH0al SflaUBCK iBtt %V*kB...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PROGRESS COMMITTEE [Newspaper Article] — The Castlereagh — 18 August 1905

PBOOMHW OOMMITTB1 Tha aa«al tartaicatly ajaatiag of I a* Pragtwa Ooaiautaw waa baU at tba lUyalHaaaJoaTaaadaylaU. Praaaat -Maian. J W. MaDaaagh, J. Mtrtay. L MaDoMaRh, M. Mania, R. Hitakas, i. Bitobaa, r. Saiitk, H. W MiUaall Saoraury. Mr. 1. MaOoaagh in votad ta taa ekair. Tba auaatai U tba pravioa* aMatiag wara ra*d aad oaalraaad aa Uwotjaa af Maam. 1. Hitafca«a*d J. Marray Mr. i. fraaaia bmcb a loa^ oooi. wmaiaaaioa ta tba Coaauttaa't aotioa wilk ragard la tka old M— t.t-;-w' iMtttala. Ha atatad tbat tka gaaraa tort wara williag ta earraadar tkair ?oUia apoa tba baldiag, provided il waa raaMTad and irmid at ? stara j ?aiUbiavta. fla alaa aaggaalad tkat ? pabha BMMiag ba aallad at aa aariy { aaat a* diataM taa BMttar ? ?? ^Wl^Ppa^BJalBalWI WM rMNTwM OS Ika aMaia* af Maaan. K. MaDaa—gh aadM-Marrk Mr. J. MaOaaagk amid, ba, witk otbata, bad viaitaa laa aakoai baildiaga, tba aaly f«alt ia tba baildiag tkat ba aaald aa* waa tkat tka wividia« partitiaa bad baaa partially inUijti by wbit...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 18 August 1905

OILGANDRA Fruit & Viable lUrt JOE SMITH, W« have Freeh Fruit and Vegetables by every mail tmib Wnlimii *» Ibtml Btrmuot ComoTto.Mi.-TW Pieest -**N*- ?niOhhiImuui. Oihu, PhM Ims * Bams Com tn Cmtn—Bmt quality always eebaad Proap* aad poraoeal atteaHoa gives to all ofdere Delivery aado to all parts wttbia a radial of 10 aiWa. trmh Fieh Every Friday VotiM KB. HaBM» Wt«OI, MVMgMt, Qilcaadra, Wa Was eppsiatad li Aonrr for Tee ounrnMi, tor O.tgaadaa aed dtatrwt. Coptea of tW paper aay W obtaiusd froa bib [A Cam..] 4. .ToVHSBMD. STOCK AND STATION AQBHT, GILOANDBA AUCTh)WWta,a«l i ? j GEA EKAL COMMISSION ! AGENT. Gilgandra Auction SeJee'held when and where required LaMl Aa*. tar A.M P. Ufa Oaea eed CIbIbbIbI Moteel Pire Otto; Acrvwweral MoebiaeTy of all kiaki Aaa* a*d LXL Petard WernWtor. Wheat parabaatd ia any qaaatity. Stock treekiaf a apeoiaMtf RaILVAT JioTEL GILGANDRA JOHN ICTOBAY PROPRIETOR The beat table i« bote in the district OLONK TO WAT1ON Partar aeaa all traiaa Two featei...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE WOLSELY FUMIGATOR. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 18 August 1905

TH1 WOL8KLT FUM1QAT0R. A trial of tha WoWaty Faaiigator was bald al Mr. 1. P Samh'i oa Wad aaaday aftoneaa liat. A ta.-ga rmbbit warraa waa ptokad oat for oparatioaa, aad, if tor tb* aiaehia* kad parforaMd ?la work, tk* barrow wm dag oat to ?aa what afaeto tka faasaa bad upon tk* rahbita. Ho laat tkaa 47S raatnu of all aiaM w*r* foaad, tka aiajorily of wboa w*r* d*ad, tha otLora aatrly ao Parti of tba barrow wm tally tare* f**t d**y »ad tha aslphar f«m«a eoald ba d*t*oi*d is tbadaapMt part for boara aftorward*. Tba bmoid* it nid* by T. H Hi*ka, aad tba coat of aolpbar. tar, ate., ia vtry mail iadaad. Thar* ire a — aibar af tbaao ?aabiaM ia aaa ia tb* diatriot, Mr. O. Ckaadlar ia tb* local agaat A Braaawiok Bi»»r (Nortbvra Riv or) far* of 80 aoraa of aiaodiDf; aerab waa aotd tb* otb*r dir at BilliuDd^el for LB par aer*. akd another of 160 aorta, aana locality, broaght L8 lUt par aer* A a)*aik*r of tba Ataaaibly rapr* aroliag a DorUicrn eoatitaaacy wa*,oa TaMdty 8n*d KM or 48 boart oo...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HOSPITAL HALL [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

HOSPITAL BALL A BMaliB« of UdtM wm kaM ia Um Caraaaliea Hall a* Moaday aftarsooa laat ia araia arnagianata far tk* Hoaptiai B^l. PrbMM:— MaadaaMa. A It H»llk lekmir) Mania ... M.^^ aa*. K*at-ag. J HiieWa, r»U Wraaaa, i J H MoniaMr. biau»oM, Oibaoa. ' Wataaa. Qariiag, J J Colliaoa. Mmhm | Btaaky (t), Jokaaoa Hvaioa, OaHiag. j Ika kdWwiag eallriora war* appaiat. ?d u- oallaat -MiaaM Oarltag aad Waatoa ; MaaM F aad L Btaalay. MuaM Jakaava aad L Staalry w«ra AAaaM*la«Bl life bmAbbbUwm) laWfi AVaa^aaawW^ ^^k^ai IFHwIIW tV aa-BiBBvaa|af ?^?v BlIMM QO^aV* pauiiaa. Mra J J M array aai Mra. Madia mb, w*ra alaatad total Mar* ?aria* lo tka bdia* eoaiajitia*. All tba ?mag*aMal* war* i»d« ia naaaaortoa wi» iba bmlL Bawral UdtM ab*o-*d a itiU'd vpaaattioa to in* iri|ni- wkarg* af M Cd for n*ata oa tka ?aaaad a gtM, bat la* atattor wm ?kawad i* draf. A aMatiag ol gaaUo a«a aOt ka bald aa Moaday aigkl watt.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BERIDA SETTLEMENT LEASES [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

BKB1DA 8ITTLBMEHT LBA8IS Mr J Parry, ML-A. (UrwpaaJ PUim). kM raaaifwa iko WWwiag laitor Irwai ika awtiag Uador Bacratery for Landa — 'Wiik rattraat* ta tka aaaairt af ika aWatatioa ititnli«J by yoa to-day, raapaauag ika prapoaad MttWaual laaaaa oa Brrtoa kuldiag, I aa dureicd by iba Bacraiary for Laada taiafotai yua tkat ika papara ia tka o»M ** aaoar rofaraaoa W tk* Diatrtct Harf*yor at Uakko lor report m to ?katbartka laad akoaU ba aat apart iar arigii ai kaMtag ??iy'

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LAND COURT FOR GILGANDRA [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

LAND COUBT FOB 01 LOAN DBA Wkila ia 8«da*y ittMdiag tba F. aad 8. Caafanaaa, a iaaaialiia aaa ai-iia- M MaMra. Um4-. (Oilgaadra), Mwrray (CoUia), Uikawar (Ctrbaa), W Brawa aa- Wkaaloa (Balladoraa). aad otfcara wailad oa ta« Miaiator for Laada ia rafaroaoa w ib» bcldiag a* a Laad Coart at U-lgaadra. I- tba abaaaoaof Mr Maadiaaki, tkraagk illaaM, ika daaotatioa waa ?atrodaead by Mr Joka Parry. Altar kaanajr ika now* ol ika dapaiatiou, tba Miaiatar Mid tbal tka aMliar waaW raoMta daa ooaaidarauoa. Mr Mitaball, BaatvUry to tk. Pro graai CaaaUUrv, kM faowvad tka foUawiag lattat (ro» tka Daparfiat DvpartaMol oi Laada, 8ydaay. A»H 18, 1906 Sir,— Wrtk rofanaaa la yoar laltor of Ik* -7lh Apiil, ltvi, arf tag tbal Uad ftWrda ka tokl panodieally at GilgAa dra, I ka«a iba bcBor u- lalora -ua tkat ika Haaarakli tka Baaratary lor Laoda kM dnirlad tkat abaaatar tkara at* aat laaj Ikaa tarolva aaaaa ta ba daalt witk fro* ika Panakoa af Honda, Bokarab, Bo^aag, Baraanlocg, Co aiaikta (pan) Oatwa MiUa...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
On the Streets of London, OR, Driven to Crime. A Story for the People. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

On the Street* of London, OR, Drives to eris-e. II Story for the Peeple. ?Jiet so. Thai'* wbei'- he ? ? ,' ni4 8am tbe ra- catcher. ' I n ip Bad know! all -Uiiu it. llr'a uoi atvea days , bat ib»i II hood blow over, ami By to* tim* b* coomb out you'll be ahit to fl«dd*n him, wben you koowi what I've got to fell you. Fining, and bo aiatak* ; jml lik« you read 'boot ia ale*. U»«ral pa*t*fee mm! all that. There'* bo biooatag terror about it.' ? What do yoa bm«b T' Mid Jot, in roaatrmeDt. ?Why, I'll (til you; bat I only waatt yoa to know, 'mum tb« other boy* woakl split on n«, don't yoa Me ?' Sea exBaiBed 'I've bMO out ret ?atehiag today, »D-1 I've bMD jolly (?sky; I'vaarned bilf a dollar, betide* parka, which I've got bar*,' be added, dikplayiag a rat trap, in wbicb ware several live rate 'Fine um, ain't law?* I tbsll take 'am to Jerry, the lag taaeier, to morrow ; be'll give ma tupBBB*- a piece for 'em ' ' Bad Joe bean io bis usual spiriU it it bo* at all BBlikaly bat that b* would ha...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
COLLIE [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

COLL1K Froai oar owa Corraapuadjot Qaita a itoiMiit afaniaf m ipaat at tka loaal ekarab aa Satarday Aagaat lkb it baiag tka oaoMioa of a prateetation lo Mr aod Mr*. BwdiU aod faajily ol 'Iaglawoad' Colli*. Mr Baadall wm pnaaalad witb an addraai by Mr Tanar . Mra Boadoll wilk a ailfar taa pat by Mra Pmim aad 3 ailfar awaatad paraaa war* i gi*aa lo Mra Kaowltoa, Mim Boadoll aa4 MtM Alaa Baadoll for tkair MrTwn at tka 8aa«ay Bakaoi, aad ia tka akaaaM of Mr. Ka^rhoa aad Miaa BindiU tka paraM war* kaaaiad lo Mr aad Mra. atoadolL 'Tim taa ?aa ikoa aarrad, tka awciag baiag atoa* by Mra Taraor, Mra Paa^a aad Mia MaKialay. A ?miaa; af tka Farvara aad Batttera vitt ba bald at Mr Ckapaiaaa kotal aa Saurday

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

: ^ you % ! SQUANDER - f ! MONEY ! ! ! ta hejvtag MbetltKta* er j [ ( hairUUe«M watch may ba j tkniat upeti you la an ? aVaswaaiat trntfaBBBesB, i FOR ! ! I EXAMPLE \\ , Yaw BBigwt Mv* « f*w] ' , aaaaa ta thai waal, hart j . ye*j wa«M mm tkw aatira J aeaeftt which wmM J ' Mlow the aua a* a battle \ ' y af Welfa'a Schaappa. j ' ! UNLESS \ \ \ YOU CAN % \j obtain the real article you / \ Vl/ want It would be wUer ta rfj) \^j save your moocy and aat 4h Q Uke aay at all. 4J, ilflTlii liLjar DAISY % uW OfTlaf 10T ^ iiiik.jiii[ Tba wealthiest have bought I lewd, aad bought ta right I We offar you rhe tarn* cbuikb. Lajsd ia the right apot, at the rig tit price, oa tba right terms. « At Romm Bay -jo feet aii-! meots on the pretty Ko»* Park Estate, £f-\ each , only £* deposit and £\ aihly, Ac. At Ar*mn St., Coogm; apaoaita tha Reaarve^Allul aaata, 4a ? t6f ; £jo each, aa araaa at bafara. At Wllloufhby, m Um Tahatiaad Kmi, aJlotaaata, 4a ? toe ; (y- aach, aa tarai aahatara. At B*tm*/*t aaar t...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OPERATIC CONCERT COY [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

OPERATIC CX)NCERT COY Ia ta day's mo* Iba Sjdaej Opar alie Coovort Compauj aoDoauoa a taaaoo of two mghit at Oilgaadra ia the Coroualion Hall, commanoiog Tacad«f Sapt .'.ih and WadoeadaT 6ib. Tkt coaipauy moIbom *aob popalar parformati aa Him Gcraldina Rtvara, Him Katbleao Morraa, Mr. J Crab trM, Mr J Rolaod Uogoa, aud Mr. AnmI Draoa. A moat ouiqu* aod attractift prograaim* will ba praatotad, ioolndlBS ?XoaraU from W Vinaant Wallaoa'i (vargrMa opara aad auaUc pieoa Man Una— w ih a ekaaga of programma aaab avaaiag. Tba eoai paay ia ackoowladgad lo ka ona oJ tba fioaat tkat baa avar laft Sydoay oa loar, m laat lovara of goad aiaaie bar* a mat to look forward to. Box plao at H WataooY Popalar prioM 3a 2a and 1*.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RUSSIA'S TROUBLES [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

BUS8IA*0 TIOCBLK8 A faaMac m aaiaa* aaatHiaaa tki«a«kaaA Mawia lUa^M ? Mtd *u«a anaainf %m tk* —4 of bar Immn aad will ka«a -p raasrt ta pafvr v«Mt Baaata ia a»BH-a* far a*oib«r Wtf k»t«a» wik* mi *«aryUMaf m gaw

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Multum in Parvo. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

Plultum in Panro. George Briner, ? jouraaHatit ML. A., wanta legitlativ* reform in various ways. Hs is clamoring for an elective ministry and tbe abolition of electors' rights— both capital ideas. Tbe most dangerous past oor settlers will shortly have to deal with will be fosee. Already they are un pleasantly numerous in this distriot, and strong efforts should bs mad. to exterminate them before thsy gat too great a hold. Tbe proposal to establish a State I*bor Farm at Mudgr. doesn't seem to bs oatehing on very enthusiast! ? eally, especially with the local resi dent. Why 1 At Forbes Mr. Eden George de elared bis intention of opposing the Local Government Bill for all ba is worth. And that is no small amount, whichever way you take it ' An eiebange placidly says tbat ' owing to pisssurs of spaas a a«m bsr of deaths have oaavoidably bsan postponed.' It is gsaarally tb* births, and Dot tba deaths, tbat ara poslnonad in ibis country, at least we ars iaabaad so think so ' At Haafan a lo...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BRITAIN AND GERMANY [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

RBIrAIN ANU OBUklANT Tka Kaawr riprraard kv «i»fc Ikat a aordial I'laudly otmylwm «o»U ba ?itaa lo Uw Hiiuak »'la*t »kik ta Ika BaJtiaB*.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
A Large Landholder. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 25 August 1905

ALufiLuikildir. Ur J K MacKay. wbo paid saeb ?001 moat tarn* to Hilli», it perbapt tb« largest landholder ia I bit aad the banaua ilatr H« bag large sreas of freehold land slonK tbv oatul ditlnei, ind bi* bonir, st C'argon, Duagog, is th* m-j*t ideal rtwideno* ia Auttralia. He own* many Isrgt ttalio it on lbs Huoter River, New England, aod oa tbe Qiweotland Iwrder, in the Mora* and T**aa district* Aloot th* Norman River (Q ), aad ia the Uowat eoaetry ba also has big ealtl. ran*. ?is eoat John K. so/ W Maekay, v* also large landholder*.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x