ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 17 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

DRAMATISKA KLUBBEN. Då förteckningen å de å fotografiet upptagna medlemmarna af klubben å sidan 10 blifvit ofullständig, meddelas den här ånyo. Från venster till höger äro de: Fred. Johnson, Mathilda Högberg, Carl Larson, Alf Turnross, Alex. Olsson, Agnes Monson, Al. Lund, Gus Dahlgren, Allie Anderson, mrs Fred. Johnson, A. F. Brandstedt, H. Blomquist, Ruth Johnson, Otto Thompson, Nya Anderson, Frances Anderson. Styrelsen består i år af Alf Turnross, ordf.; miss Math. Högberg, v. ordf.; Al. Lund, prot. sekr.; Allie Anderson, fin. sekr.; H. Blomqvist, kassör; Alex. Olsson och Aug. Peterson, förtroendemän På senare åren har mr Alf Turnros? varit mycket verksam inom klubben som ordf. och affärsföreståndare och har äfven uppträdt i mindre roller. O SVENSKA DAMSÄLLSKAPET I SAN FRANCISCO stiftades den 24 juli 1896 med 92 "charter members" i ändamål att meddela ömsesidigt understöd vid sjukdoms- eller dödsfall åt sina medlemmar samt för anordnande af sociala samkväm. Under dess fjortonårig...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 18 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

"ODINS" I. O. O. F. STYRELSE JAN.—JULI 1910. Fotografiet upptager från venster öfverst: John Rydell, yttre vakt; John Renström, ceremonimästare; Carl Anderson, V.M.C.M.; C. J. Rehn, kassör; John Severin, H.M.C.M.; Chäs. W. Johnson, bevakande broder; Adrian Peterson, kaplan; Chäs. Johnson, H.M.U.M.; Swan Chytraus, H. M.Ö.M.; Arvid Johnson, V.M.Ö.M.; Chäs. Anderson, inre vakt; Fred Peterson, Y.M.U.M.; Ernest Wilson, finanssekr.; Chäs. J. H. Berg, tjenstgörande ex-mästare; Anton E. Lidström, öfvermästare; D. Molander, undermästare; Oscar Malmqvist, pro-tokoll-sekreterare. Vid nyl. förrättadt val utsågs följande styrelse: D. Molander, öfvermästare; O. Malmqvist, undermästare ; Adr. Peterson, sekr.; C. J. H. Berg, fin. sekr.; Fred. A . Peterson, kassör; A. E. Lidström, ex-mästare, J. Gustafson, bev. br.; Chäs. Anderson, ceremonimästare; Albin Lund, kaplan; Geo. Moren, H.M.Ö.M.; Otto Thompson, Y.M.O.M.; Gunnar Hallida y. H.M.U.M.; Alf. Olson, V.M.U. M.; John Severin, H.M.C.M.; Carl Anders...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 19 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

Hall Ass:n, som hade till ändani 1 uppförandet af en svensk möteslokal. Innan denna förening bildades, hade Förbundet hållit ett par ganska lyckade basarer och en. rätt ansenlig summa öfverlemnades till den nya organisationen. Seandia Hall kom till stånd å City Hall ave., men ödelades genom branden d. 18 april 1006. Sedan Svenska sällskapet beslutat uppföra egen hall, använde Hall Ass:n det lilla kapital, som återstod till bildandet af Sw.-Ameri-can Mercantile Co., som nu eger Cafe du Nord i Svenska byggnadens källarvåning*- . Patriotiska Förbundet har vid olika tillfällen bidragit till svenskhetens höjande genom att understödja sång och konst m. m. Framstående landsmän hafva hedrats på ett eller annat sätt under sina besök här ut:1 och flera oförgätliga fester ha firats under Förbundets auspicier. Bland sålunda hedrade framstående personer må nämnas f. d. guvernör John Lind, den store vetenskapsmannen Svante Arrhenius, hr och fru Oscar, dr. H. Wickström, dr K. Nelander in. fl. Af d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 20 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

FRIMU10 MURARELOGEN BALDER, NO. 393, F. & A. M. Länge hade det bland svenskarna varit ett önskemål att få till stånd en svensk loge, men när helst frågan kom på tal, ansågs företaget kräfva mera tid och kostnader än förslagsställarna ansågo sig disponera. Slutligen sammanträdde några för saken intresserade svenska frimurare den 29 dee. 1907 i Svenska byggnaden i afsigt att vidtaga mått och steg för bildande af en svensk loge och tillstånd dertill begärdes af de äldre logerna och underkastades derefter stormästarens pröfning. Undertecknarne af denna petition voro följande svenska frimurare: G. M. Rudebeck, E. O. Lindblom, F. G. Johnson, F. O. Renström, J. W. Johnson, A. Nordin, Chäs. G. Johnson, J. V. Stanquist, GEO. M. RUDEBECK. J. A. Peterson, E. Stanquist, A. M. Wallen, O. Holmquist, P. A. Anderson och W. E. Wallgren. Alla dessa, med undantag af de två sistnämda, återfinnas å vårt fotografi. Petitionen godkändes och rekommenderades af alla de 22 i San Francisco be fint...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 21 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

MR C. J. LINDER, ordförande för "Fylgia" V. O. LOGEN FYLGIA NO. 119, VASAORDEN AF AMERIKA. Denna loge organiserades den 17 okt. 1907 i Golden West hall å Castro st. af Special dep. John Hammar fr. Los Angeles. Vid första mötet inskrefvos 34 medlemmar. Den 5 dec. bytte logen om möteslokal och flyttade till Golden Gate hall i Polito Bl dg, 3265 Kith st., och har sedan dess haft sina möten der. Logens bilagar antogos och gillades af storlogen d. 1 juli 1908. Logen består af såväl manliga som kvinliga medlemmar, fullkomligt likstälda i alln hänseenden.Intriidesafgiften för män är från 3 till 5 dollars och för kvinnor från 2 till 4 dollars, beroende på den sökandes ålder. Månadsafgitten är 60 cents. Logens uppgift är att gifva sina medlemmar materielt och moraliskt understöd och, då medlem genom sjukdom eller olycksfall blir oförmögen att sjelf sörja för sitt uppehälle, utbetala 8 dollars i veckan för de 10 första och 5 dollars för de 10 derpå följande veckorna under loppet af ett kalend...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 22 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

Den kSAN FRANCISCO. Den kyrkliga verksamheten bland svenskarna i San Francisco sträcker sig nästan lika långt tillbaka som spåren af svensk befolkning der. Redan 1860 gjordes försök att bilda en luthersk församling. Om den lutherska kyrkverksamheten i staden har dr Philip Andreen meddelat följande data: SVENSKA LUTHERSKA EBENEZER FÖRSAMLINGEN, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA. Vår svenska kyrka, belägen å 15th & Dolores st., är "modern" för den svenska koloni, som efter jordbäfningen 1906 uppstod omkring Market och Church gatorna. Församlingens kyrka var redan byggd och räddades då undan lågornas rof. Alla de öfriga kyrkorna och svenskarnas mötesplatser tillintetgjordes som bekant genom branden. Visande äkta svensk gästfri¬ SVENSKA LUTH. EBENEZER het inbjöd den svenska luth. kyrkan landsmännen att hålla sina möten der. icke alla kunde antaga, men baptisterna, metodisterna, sångföreningarna Sv. Sångsällskapet och "Lyran"- , Sv. Sällskapet och Skandinav. Sällskapet mötte en längr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 23 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

SVENSKA TABERNAKLET, DOLORSV. MISSIONSFÖRSAMLINGEN organiserades 1 okt. 1897 o. hade sin första församlingslokal å Sutter st. Under ledning af pastorerna Wallgren oeh P. Widén hade andliga sammankomster hållits förut. Församlingens första pastor, E. Törnqvist, kallades från Sverige. Han afgick 1880 och efterträddes af A. Norén. Sångkör organiserades 1881 och ungdomsförening 1882. Pastor N. afgick 1885. Efter någon tids vakans kallades pastor Carl Anderson till församlingens herde och tillträdde 1888. En kyrka byggdes samma år å Jessie st. Den var för liten och ersattes inom kort med en annan på samma plats. Möten för sjömän liöllos nere vid hamnen. Pastor Anderson afgick 1001 och de närmaste två åren leddes församlingsvården af pastorerna E. O. Carlson och Albin Anderson. Derunder byggdes Skand. Sjömanshemmet af John Brynteson. Albin Anderson blef dess föreståndare och 1903 ha vi åter pastor Carl Anderson i spetsen för missionsförsamlingen, som gick stadigt framåt. Vid jordbäfningen...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 24 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

BAPTISTKYRKAN SVENSKA men och stundom i kyrkan. Dess program omfattar behandling af missionssaken i hednaverlden och i hemlandet, nykterhet o. d. Denna förening är mycket kraftig och inflytelserik. Sångföreningen har lill ledare Louis Lindström och torde kunna räknas som en af de bästa kyrkokörerna. År 1896 köptes en tomt vid 10th och Folsom sts. för $2,500. 1897 den 15 sept. invigdes den företa kyrkan, som kostade inemot $8,000. Den stora jordbäfnigen och eldsvådan, som följde i dess spår i april 1906, förstörde den första kyrkan totalt och församlingens medlemmar förskingrades och många lemnade staden. Pastor Hjelm hade resignerat och ämnade flytta den 1 juli, men beslutade att stanna och hjelpa till med återuppbyggningsarbetet. Han företog sig att resa öfver landet för att begära hjelp i sySterförsamlingarna för den så hårdt pröfvade församlingen i San Francisco och lyckades samla $3,375. Pastor J. P. Rosquist, som efter Hjelms afgång kallades att temporärt betjena församlingen, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 25 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

I försagen dad Han SAN JOSE. Augustanaforsamlingen. Följande historik öfver Immanuel församlingen har meddelats af pastor A. M. Le Yeau: Första Svenska Evangeliskt Lutherska Immanuel församlingen i San Jose stiftades den 23 nov. 1884 af pastor J. Telleen från San Francisco, Cal. Många landsmän på platsen grepo i med allvar för att få en kyrka, och många offrade med villiga hjeltan. Under kyrkobyggets tid förestods den lilla församlingen af stud. Ridström. Församlingens förste pastor var F. A. Linder, som arbetade här från 1885 till 87. Efter honom anlände pastor P. A. Fair, som innehade embetet i församlingen 1887 lill 1892. Pastor A. M. L. Herenius betjenade församlingen 1894—1900. Sedan september 1900 har pastor A. M. Le Veau betjenat församlingen. Under pastor Fairs tid tillbyggdes ungdomshall och gjordes andra förbättringar på kyrkoegendomen. Under pastor Le Veau's tid har kyrkan renoverats två gånger. Reparationer utom och inom pastorsbostället hafva företagits. I den stora jor...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 26 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

na College hit. Den 12 februari 1888 stiftade pastor Telleen en sv. ev. luthersk församling. Efter flera fåfänga försök kallade styrelsen pastor P. A. Edquist i januari 1889. Han anlände till Los Angeles den 4 juli samma år och stannade här till i maj månad 1899 — således i nära 10 år. I sin afskedsansökan ger han något tillkänna, hvad han utstått och lidit under dessa 10 år, troligtvis de svåraste under hans lif. Hans första arbete var anskaffandet af en lämplig tomt, men innan man beslutade sig för någon viss plats, gjordes en grundlig undersökning i hela staden. Den 27 augusti 1889 lemnades 500 dollars såsom handpenning på nordöstra hörntomten på Grand Ave. och den 10 gatan. Köpet fullbordades den 18 oktober, då $2,250 utbetaltes. I början af 1890 upptogs en subskription på omkring $700, och med dessa medel byggdes församlingens kapell. Mr W. Bloom var arkitekt och byggmästare. Många villiga händer gjorde fria dagsverken. Kapellet invigdes, fastän icke fullt färdigt, den 4 maj af...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 27 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

RIVERSIDE. Luth. Eden-församlingen organiserades 1888 och erhöll egen kyrka 1892. Den är bemärkt för sina täta pastorsombyten. Följande prester hafva betjenat församlingen: J. N. Brandelle, F. Nibelius, S. N. Beckman, dr E. Nelaiuler, L. J. Sanden, O. N. Glim, C. J. Peel, A. M. Le Veau, L. O. Lindh, D. Magnuson och M. A. Nordström. F. n. är den åter vakant. Medlemsantalet är omkring 125 och egendomsvärdet öfverstiger $10,000 utan nämnvärda skulder. TEMPLETON. En luth. församling bildades här 1887. Kyrka byggdes 1890. Dess förste pastor var den berömde skalden A. -A. Swärd (till hvars minne Ernst Skarstedt skrifvit sin utan gensägelse finaste dikt "Den döende skalden"). Efter honom följde J. A. Levin till 1894, J. A. Gustafson till 1899, A. Kinell till 1909 och slutligen K. G. Berg, som f. n. är församlingens pastor. Egendomen är värd $6,000 och är gravationsfri. SAN DIEGO. Baptistförsamlingen organiserades den 18 oktober 1892 med 15 medlemmar och antog namnet "The Bethel Baptist Chu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 28 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

VES&K03TH? a Svenska Midsommar-drottningar. MRS A. ANDERSON, född Chytraus. Midsom mardrottningen, "Svea" och "Columbia'' samt tre af tärnorna. Giga Hcglund, Ellen Peterson, Anna Colter, Edith Rosengren, Agnes Munson, Frances Anderson. — Foto af Terkelson & Henry, S. F. MISS ADELAIDE PIERSON. BLENDA ÖSTERGREN. MISS INGEBORG JOHNSON. 58^ ^ »2^3 »3/3 VårJENNY GUSTAFSON. HILDA OLSON. MRS. ELLEN ANDERSON, f. Tell. MISS LOUISE CHYTRAUS, som valdes till midsommardrottning 1S02, är född i Karlshamn den 25 augusti 1882. Efter en kort tias vistelse i Chicago flyttade hon till Salt Lake City, der hon studerade bokhålleri. Till San Francisco kom hon d. 7 nov. 1901. De senare åren har miss Chytraus vistats i Los Angeles och Nevada. Den 17 mars 1908 gifte hon sig med mr Alf. Anderson och familjen bor sedan den tiden här i staden. MISS JENNY GUSTAFSON, Oakland, som år 1903 var utkorad till drottning, är en af våra sedan flera år tillbaka populära unga damer, som dessutom t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 29 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

KNUT A. LUNDSTRÖM. Hattfabrikören K. A. Lundströms namn är så välbekant för publiken, att knappast någon menniska i den här staden finnes, som icke vet, att det namnet nu representerar de b.ista hattar i marknaden. Också har Lundström aldrig försummat att annonsera sitt fabrikat i tidningar såväl som på alla — plank. I eldbokstäfver ser man Lundströms välkända namn dyka upp på olika platser i staden såväl nere på fronten, som uppe i närheten af den nu raserade City Hall. Går man ut i det "bissigaste" distriktet i Mission t. ex., "lyser- "' lian äfven der. Och när ett sådant utmärkt nummer, som det här kommer ut och man inte vet hvad Vyer från hattfabriken Pacific Coast Hat Svenskar på Industriens och Näringarnas område. man skall fylla det med, är alltid L. beredvillig att hyra en sida! Lundström är stockholmare till börden och född i Klara församling den 12 maj 1861. Hans fader lärde honom tidigt det utmärkta hattmakareyrket och sonen reste sedan till England 1877 för att ytterliga...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 30 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

i hågen att han vid det tillfället'hade anordnat en finare bankett, som räckte hela dagen och till hvilken alla hans gamla svenska vänner voro inbjudna. MR C. O. SWANBERG och hans dotterdotter Emilie Holmqvist. C. O. SWANBERG. Mr C. O. Swanberg, en af våra mest framgångsfulla industriidkare och affärsmän, ar född i Kalmar den 5 april 1846. Började vid 9 års ålder att medfölja fadern, som var sjökapten, på lians sjöresor. Arbetade i (i år som kock för honom. Lemnade honom i London, England, 1861 och tog hyra på engelskt fartyg. Var matros vid 16 års ålder och si^lada som sådan någva år samt hamnade i Brasilien och fortsatte derifrån till Urugucy, Callao, Peru, Iquique samt senare på ångbåt längs Syd-Ameri kas kust. Kom med skonerten Mary Taylor till San Fr. d. 20 maj 1870. Påföljande höst fick han anställning vid Morganbolagets ostronfiskeri och begaf sig våren derpå till Shoalwater Bay och började egen ostronbankanläggning 1872 och har alltsedan varit i ostronaffär. Den 1 jan. 1887 ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 31 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

vE5ffi5f£NL '^c^--SMSNéfecM ) F. O. SJÖGREN. varit gift med Hulda Peterson samt har en dotter. Sjögren är en praktisk man och säger sällan nej när det gäller att deltaga i komitéarbeten eller andra uppdrag för att främja de föreningar han tillhör. EMIL HÖGBERG. Det är nu åtskilliga år sedan en lång och ståtlig karl vid namn Emil Högberg kom in på Yestkustens kontor för att helsa på. Han hade spelat en viss roll redan då som sångare och föreningsmedlem i Minneapolis, St. Paul och Chicago och det dröjde icke länge, innan han visade sin talang härute också. Som dunderbas af förstklassig kvalitet blef han snart en af de ledande själarna i Sång-säll-skapet och inom detsamma har han nu arbetat ifrigt i många år, aldrig skyende uppoffringar och arbete för den goda sakens skull. I Patriotiska Förbundet har han varit ordf. och innehaft flera andra befattningar, likaså i Svenska Sällskapet, hvars ordf. lian var föl-lidet år. F. n. är han ordf. för Politiska klubben, medlem af Hallstyrelsen, d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 32 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

M. S. SANDBERG. Spånkorgsfabrikationen har på senare åren rönt stort uppsving i California oeh en svensk fabrikant har lyckats tillkämpa sig främsta plat¬ M. S. SANDBERGS FABRI31 17TH ST., SAN FRANCISCO. sen på detta område, glädjande att omtala. Mr Sandberg liar nu fabriker för tillverkning af alla slags spån- och grepkorgar både i San Francisco och Los Angeles. Här har han varit i verksamhet i endast två års tid, och hans fabrik, som här synes afbildad, är belägen i no. 26—28 Wilder st. Firmanamnet är Pacific Coast Basket Factory. Fabriken i Los Angeles är belägen i no. 25 Savannah st. och är 6 år gammal. Omkring 30 olika slags korgar tillverkas i alla möjliga storlekar, de flesta för bär- och fruktpackning. Mr Sandberg är född- " i norra Skåne och reste vid 14 års ålder till Danmark och senare till Tyskland, der han upprättade egen fabrik en" tid. Kom 1890 till Minneapolis, der han arbetade för sin broder, J. S. Sandberg, hvilken är i samma affär cch har vistats i Minneapolis i 3...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 33 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

land, den 27 juli 1862. Han var den tredje af sex syskon. De andra 5 äro bosatta i Sverige, dock var en syster här i landet i tio års tid, men är nu bosatt i Sverige äfven hon. Sanden blef faderlös vid tio års ålder och har allt sedan fått arbeta för sitt eget uppehälle. Reste till Borås, alla "knallars" hufvudstad, 1884 för att lära snickareyrket, men Amerikafebern blef honom för stark och när en vän sände honom fribiljett, styrdes kosan till "det stora landet i vester" på våren 1888 och han slog sig först ned i Odebolt, Iowa, der han genast fick knog på en af de största farmarne i trakten som snickare och det tog icke länge för honom att inse detta lands stora fördelar och han trifdes alldeles utmärkt. Men hågen låg åt de stora städerna och 2 år senare fortsattes färden till Denver, Colo. Der först fick han veta hvad det vill säga att fråga efter arbete och efter ett halft år styrdes färden till Empire City, Or. Arbetet i sågverken föll honom ej i smaken och efter ett par veckor b...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 34 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

i denna trakt. Mr Kelin fann skådespelet intressant och engagerade en fotograf, som förevigade villan i dess hvita skrud. Porträttet är derför i sitt slag enastående. Mr Rehn tillhör Odd Fellows och Frimurareorden. I "Odin" var lian en af grundläggarna, som på annat ställe omtalas, och han har beklädt ordf.- - och kassörsplatserna inom olika loger under en följd af år. Fotografi af explosionen i Pinole för flera å(Judsons krutbruk nära Richmond spSVEN AUGUST CARLSON. Den populäre superintendentei. för Stauffers kemiska fabrik i Stege, Contra Costa co., är naturligtvis sm landing och född i Tofteryds församling den 11 dec. 1867. Efter ;.tt ha haft anställning hos ett trävarubolag i Skillingaryd reste han 1888 till Amerika och var först trädgårdsmästare i Riverside samt kom sedan som snickare till ofvannämda bolag, der han genom pligttrohet och duglighet arbetade sig upp till superintendent 1896. Han liar äfven rönt prof på förtroende i kommunala värf och har varit ordf. i skolstyrels...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 35 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

MRS FRED. JOHNSON. Mrs Fred. Johnson har under de sista 20 åren varit en verksam medlem inom våra olika föreningar. Redan som ungmö tillhörde hon Nordstjernan och Dramatiska klubben och i den senare har man ännu icke lyckats frambringa någon större talang än hennes eller någon som mera ifrigt egnat sig åt klubbens olika angelägenheter. Hennes man har äfven som medlem af klubben spelat diverse roller, men uppträder numera aldrig, utan låter sin fru ensam uppträda på de tiljor, som föreställa verlden, och nöjer sig sjelf med att deltaga i mindre ansträngande befattningar. Mrs Johnsons glansroller äro de äldre, verldserfarna tanternas, vare sig dessa sjelfva blifvit sårade af Amors pilar eller endast gifva ett yngre släkte goda råd i dylika kitsliga fall. Att här uppgifva alla de ledande roller, mrs Johnson utfört, skulle blifva för långt, men de viktigaste pjeser, i hvilka hon uppträdt, äro "Anderson, Petterson och Lundström"- , "Det skadar inte"- , "Min hustrus affärer"- , Vermländin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 36 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

men hennes oegennytta och goda vilja har aldrig betviflats. Miss Olson talar en präktig engelska och besitter en förvånande förmåga att uttrycka sig klart och fängsla åhörarne. Hon framkom först med idén om ett kvinnohem och arbetar ännu derför. Inom Freja har hon dock nedlagt sitt största arbete såväl som inom Patriotiska Förbundet, hvars korr.--sekr. hon var i flera år och der hon erhöll en medalj för det arbete hon nedlagt. De presenter hon erhållit i de olika logerna uppgå till dussintal. Ida Olsons fader var en gammal välkänd medlem i Svenska Sällskapet. oMRS F. O. NELSON. Den nytillträdande ordf. i Svenska Damsällskapet och sekr.kassörskan i Rjelpföreningen, mrs K. O. Nelson är en af våra för svenskheten ifrigt arbetande damer sedan många år tillbaka. Hon utför detta arbete lugnt och väldigt, utan anspråk på erkännande och utan att ringakta andras verksamhet eller förtjenster. Denna hennes opartiskhet har förskaffat henne många vänner. Ända till på senare åren brydde hon sig a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x