ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 July 1911

MILOSLAV J. BREUER. SESTŘIČKA. o c © O Arabeska z texaského života. Kdokoliv cestoval po Texasu, třebas jen dost málo, musí znáti toto městečko. Leží uprostřed krásné, úrodné krajiny, která jest na dvou stranách obydlena skorém •samými Čechomoravany. Podobou | pohozený prápor své strany, nad- jchnut vlasteneckým žárem bojoval proti jejímnepřátelům a útočníkům, jak se chopil místa jako vůdce čin- nosti mezi Čechy a uvedl je v ide- ální stav před očima jinonárodov- ců, splňující požadavky našich nadšených snářů. Byl však řád- ným, přičinlivým mužem, a nejdří- ve si hleděl své povinnosti, která ležela ve škole. Pak, byl to doče- še neliší velice od nesčíslných ji- j la normální mladík, který po těžké ných městeček asi té samé velikos-1 práci rád si poodechnul, a kterému ti; má čtyry hlavní ulice okolo ná-' se líbil celý svět. A Češi nejsou městí, na némž stojí okresní budo celým světem. Tedy se dosti brzy va; dokola jsou rozestaveny ob- ukázal v methodistském kostele, chodni budovy — n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 July 1911

/ Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚflADOVNA: Josef Duiek jr., předseda, Caldwell, Texas. Jonef,Mikehku. místopředsedu, Wesley, Ttgtaa, J. H. Kubína, tajemník, Fayettefllle, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Úřetni výbor: Jan Kufera. Elllntrer, Tjsx;is. J, M. Halamfřck. Knyettevilie K. 1, Texas.Albert ťientfk, 1'luin. Dowtfei: T Frank Stcfka, Dozvfei: Tom. Krajřa m fka^Graiiirer. Jnn 1 Met. PazdAl, právní rádce. Texas. i. Krajřa ml.. Caldwell, Texas, ranjrer. Jun Uamck. Sealy, I'ex. Mřníční poplatky do úmrtniho fondu. Doba pfintoupenf na $250 $!í00 Od 18do21 roků.... 16 ctfi 30ctú. 50 55 35ctii., 45 " W " .. 00 ••.. 65 " .. 75 " .. $1000 í *30 * .70 9 .90 11.00 f 1.30 *1 30 ' 54 " 55 " .... 05 " Adresář nlilň. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayelteville. 2. Koperník, Jos^-Pokorný, taj., Fayettevílle, R.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buíek, taj., Moulton R. F. O. i. 4. Karel Havlíček, F. Fabian, taj., Hallettsville. 5. Jaroslav, Emil Kossa, taj., Schule...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 July 1911

r « C* e «/ toho. Kdyby kláda na přič řeky (uchaječ) se přelomila nebo prask- la (a uchazeč ta,ké),_jak by se ty klady rozběhly na všechny strany (a hlasy také). Uchazeč, jenž nashromáždil si dosti klid, totiž hlasů, musí býti opatrným, aby nevedl příliš mnoho log-rolliug, to jest aby nepomáhal někomu jinému v očekáváni j®ho pomoci pro sebe ku provedení ji- stého účelu, jako v zákonodárství, sice by mohl narazili na snag (suk, hrboi), odkudž by měl potíže do- stati se za^e ven. Vystoupivše z řeky, dostaneme nařízen proto, aby se zjistilo, jak rychle by mohla posádka z Castle La Fuerza, vládní palác obsadili. Tato událost zavdala podnět k po- věsti,že v Havaně propukla revolu- ce a časně ráno panovalo v městě velké rozčileni. Z různých stran se jednáni presidenta označuje co nesmyslné. V této době, kdy ko- luje tolik znepokojujících pověsti, neměl prý Gomez nařizovati nočni manévr. Vyjjoamy některých politi- ckých slov Amerických. Skoro každá president^ká volba přinese řeči anglické ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 July 1911

M«'iii!lňv zákon spojoni zvířat. Nákup koni v liliu u dražbách. Byv soukromně (ázán přítelem p. Při nákupu koní v trhu nebo při H., co jest to Mendelův zákon,mu. | veřejných dražbách měl by býti ka- ším doznati, že jest vůbec obtížnp : ždý opatrný a to hlavně začáteční- obyčejným novinářským článkem ! ci na farmách.Velmi,často sestává odpověděti na zákon tak složitý a | že začátečník koupí na pohled pěk- neobjasněný. Jdeť o něj zájem ce- ného koně, však později shledá, že lého světa a dnes zápasí se o do- kázání pravd aneb nepravd tohoto zákona s nebývalou houževnatostí. — Zkoušky se dějí všude a polemi. ky čili hádky jdou do krajností,od- tud asi zájem mnohých o tento zá- kon. kůň trpí nějakou vadou nebo má nějakou nectnost a chce-li pňvodní mu majiteli koně navrátili, tento zdráhá se koně zpět vzíti. Obcho- dníci kofimi, nechť jíž v trhu pra- cující nebo po venkově jezdící, prá vě tak jako dražebníci (licitanti), Zákon tento týká se výsledku j používají v obchodn svém jistých I sp...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 July 1911

% The Llbrtry+Austin T«* „f tb, University o{ i (-va. VOl. XX. IUl.LEirsVIl.LE, TEXAS, TUVltKlUI JULY !!«. l#tl OB ZOR ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 20. ČERVENCE 1911. ČÍStO 51 Entered ■■ aecond-claM mitter Noiember 19.1908. at the port oflicr «t Hallettrvillr, Te? an, under thc acl of March 3, lf>7®. Z DOMOVA A CIZINY. Obviíiuji presidenta. Nemalé vzrušení vyvolala v kon- gresu vytištěná obvinění, že pre- sident Taft měl také prsty v nedáv ném Skandálu úhelných poli na A- lašce, kterýžto, jak známo, zlomil krk Balingerovi. Za presidenta j byvatelň Roosevelta byly bohaté uhelné po-1 města v lowě zákon přestupují, zemky na Alašce, obklopující zá- j (;)|w 100 000-000 lm zlopšeni «« . liv Controller, vyfiaty z obecného Senátor Swanson podal ve spol- vlastnictvt a dány na listinu reser- j vgm senátu předlohu, kterou se počtu větším nežli osmdesát šest Vvžctřování v zájmu přistěhovali, pro mésto Des Moines. Ná- Kongesni výbor na přistěhova- sledkem toho bude jich muset b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 July 1911

OD NAŠICH Modcsto, Cal. n. čce. — Od- ihodlal jsem se mezi Vás, milí bra- tři a sestry, s uějakou novinkou od tichomořského pobřeží zavítat, neb se mi patom slunném Texasu za- stesklo. Je tomu již hodně dávno, co jsem se rozloučil s texaskými ni- •v-ami a odebral se sem do dálného nápadu, doufaje, že snad zde na 4eznu lepši blahobyt uežli jsem •měl mezi známými. Inu, ono se to i stalo, neb zdejší krajina ne že předčí mnohé svou krásou, ale i podnebím a zemědělstvím. PoČa- •si -zde máme nad míru krásné, dni jsou dosti teplé, teplota kolísá me- 70 a go st. nad nulou, ale pří *4om vane vždy osvěžující vánek od -mořského zálivu tak že teplotu jest snáze snášeli nežli ve východních státech. Pohromy jsou zde vú- i)ec neznámé, krup, blesků, silných •větru, toho všeho je zdejší krajina oproštěna* Pozemky jsou zde vesměs za- vodňované, též po suchu zde mno- zí farmaří, kde nemohou zaVíJiti strouhy pro vodu. Ponejvíce se zde pěstuje vojtěška (al(alía), kte- Guy, 10. července. — Dne g. červenc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 July 1911

% Vv - ' •«' '• ~ ■ Zisk vlády na papírových penězích Byly to v peněžním ohledu smu- tné doby v době občanské války, kdo to z našich čtenářa pamatuje, když obíhaly po zemi hadříky na místo drobných peněz a nebylo vi- děti ničeho jiného, nežli papírky 50, 25, 10 a scentové. Peněz těch zůstalo v zemi nesplacených za mnoho milionň, aniž by se vědělo, kde jsou a kolik jest jich, neboť něco z nich přišlo k zničeni, spá- lení, ztracení, založeni, schováni na památku a nedošlo nikdy do j pokladny spolkové, aby mohlo býtí splaceno hotovými. Není možno novou, a když někdo nějakou ne- Zhoubné lesní poirtrj. hodou ztratí sebe více papírových, Toronto, Ont., 13. července.— peněz, jest to jeho osobni ztrátou a L^ní požáry, které zuří v distrik- vláda mu je nemůže nahradili,kdy- tu Porcupine, nabyly již tvářnosti by přinesl sebe lepší svědectví, že hrozné katastrofy. V dolech roz- papíry ty byly zničeny. troušených po dalekém území za- OheR roztaví stříbrné dolary a hynulo v plamenech několik set...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 July 1911

\ §. I OBZOR. li*tiO|ii !iu podář kj, pouóuý 11 zabarnj. Orgii li S. I'. J. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Ailresa:' 'OlIZOll", HallrttsvlÍle,Tex«8. OBSSO JRJ,. A (Ipiicrnl 1'uriii mul ťamll) n .páper. Organ of tlíc S. 1*. ,1. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. HaUettsville, Texas. Subscriptiirn($1.00 per ycar. Advertising rates on application. Řec br. P. Maliny při slavnosti ve FayetteviUe 2. července 1911. Ctěné obecenstvo, dámy a pánovél Těší mne, že jsem mojil zaví- tati zase mezi vás na FayetteviUe, Přiznám se, že na FayetteviUe rád vždy jedu, neboť za první, mám zde několik dobrých přátel, za dru- hé Fayettevillešií, když něco děla- jí, tak to nebývá polovičaté, nýbrž vždy v celé míře, a za třetí tolik | klobásu a dobrého guláše, jak při- | pravil zde br. Knězek, jsem ještě nikde neviděl na mých potulkách ' po Texasu. Myslím, že mno^í z j vás sem přišli za tím účelem jako já. Miií přátelé a bratři! Pozoruji ra vašic...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 July 1911

<•* -.zapotřebí správného myšleni. Za- razil jsem se kdysi, když jsem šel po ulici vedle dvou dělníků zedni- ckých, kteří vezli jakési kamení a nahlas naříkali na svou bídnou práci a oslovovali každého kolem jdoucího pána s celou hořkostí iro- nie, "jak se to pěkně jde s hůl- čičkou na procházku!" Kdo svou práci nectí, ten bude nešťasten i kdybych ho na místě vysvlékl z dělnických šatů a dal mu tisíce na živobytí a hůlčičku do ruky. Starosti, nadávky na práci, zá- vistné pošilhávání po těch, kteří mají snad lehčí zaměstnáni, více unavuje, než práce sama, Oby- čejně lidé si snižují svoje zamě- stnání sami. Lépe být znamenitým štěrkařem a sběratelem hadrů, nežli ostud- ným poslancem. Dnes už se svět byrokratů mění a pomíjí názor "lepších tříd", jakoby práce byla hanbou. Když Napoleon se ne- styděl ustoupiti uctivě z cesty děl- níku, nesoucímu těžká zrvazadla, i my můžeme před pracujícím člo- věkem vždy smeknout klobouk. Miluj svoji práci, miluj a hledej příležitost ku práci, pracuj...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 July 1911

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. hlavni úftauovna: JoBcf Dušek jr., předseda, Caldwell, Texas. Joief.MikeHka, místopředseda, Weiley, Texas, J. K. Kubína, tajemník, Fuyettevllle, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetní výbor: Jan Kuíera, Ellinger, Texas, J, M. lialamfřtk, Kayettuvillu K. 1. Texas. Albert 1'éenčík, Pltím, Texas. DozoreP. Tom. Krajta ml.. Caldwell, Texas, Frank Stefkn, Granger, Jun Damek, běsily, Tel. Mel. Pazdral, právní rádce. Mtnični poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni na {250 Od 18do21 roků.... 15 ctft.. $500 KOotfi. , 35etCi., . 45 " .. . 50 " .. . 60 " ■ . 65 " .. siooo * .60 * .70 f .90 •1.00 11.20 •Vj • 05 1. Adresář řádil. Pokrok Texasu, Jan Slavík, 8. 4. Ď. taj., Fayetteville. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton R. F. D. i. Karel Havlíček, F. Fabian, taj., Hallettsville. ^ Jaroslav, Emil Kossa, taj., Schulenburg, R. 3. #. Moravští tíratři, Robt. Gerlich taj., West, R. 2, 7...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 July 1911

> H • > I • * 1* John Mikulenka. — vlastní — česky hostinec a restaurant, HALLETTSV1LLE, TEXAS. HOSTÉ obdrží u mně vždy nejlepší lihoviny, doutníky, víno,čerstvé pivo soudkové a vůbec vše, co v hostinci první třídy lze nalézti. Obsloužíme každého řádné, a doufám, že dosavádní přízeň bude mné i nadále zachována. O laskavou přízeu žádaje, znamenám se ve vší úcté ' | JOHN MIKULENKA. 150 rozličných postrojů do vozu, pluhu neb kočáru, zvlá- 5té odporučuje ručně zhotovené postroje do kočáru neb vozu v ceně $9.00, $10.00 až $15. Zaručené na 2 roky. Fřijďte neb dopište o ccnník. F. A. Bezecný, SCHULENBURG, TFXAS. nejvétái česky sedlářsky závad v Texas Přestaňte seti semena, Veselou mysli. Při vstupu do života jest veselý temperament nekonečné cenným pokladem. Neboť s jeho pomocí dostáváme se z blízkého styku lidí, kteří vždycky a na všem spatřují | cosi protivného, kteří jsou plní vše- | likých těch "kdyby" a "ale", "to j jsem já vždycky říkal" a podobně. Kdo potřebuje sympatie a pomo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 July 1911

The Temple Sanitarium jf.t ncilřpen nrjúplníjl ijpr veni nemocnice t> Středním Tcjmu utřená zvláité pro ošetřováni nemocných vyžaduifcfch operace. Nemocní s nakažlivými nemo- (cmíae nepřijímají. Hlavni bodová jeat xdřná. vytápéna parou sténj i podlaha jmou neprodyiné. nepropouňtéjicf zvuku. Elektrické zvonky, elektrické vějíře a telefon jnciu řantli výpravy každého pokoje. Operační oddřlení sestává ze éesti pokojů se skvělým avětlem a porculánovými stónami a podlahou. Operační nástroje jsou nejnovéjilho vynálezu. Lékári Sanitaria jsou prosluli dovednosti a mnoholetou zkušenosti. K poslu ze nemocných jest celá řada zkouiených ošetřovatelek, V ústavu jeat místa pro 70 pacientů. Mrs. M. A. Parsons, Miss "Wilma Carlton, řídí nemocnici, dohlíží na ošetřovatelky. Temple, Texas. DOE Dřevosklad v Brenham W.A.Wood&Co největší sklarl v mčsťe: prken, latí, šindele, dveří, okenic, cementu, vápna, cihel, stud. rour, ostn. drátu, liosp. strojů, vozft, Scperiitorň. Zveme Vás abyste s námi o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 July 1911

Kolika u koni. kazuji, že roku 1905-6-7 zvýšení činilo 50 procent; postupovalo pak Kolika u koní jest nemoc obyčej-, rychleji od roku 1930 do roku 1904 ně náhle se objevující a to z pfičin j a "jestliže tento vzrůst udržel se do roku 1908-9-10, o čemž nelze pochybovati, pak jest jasno, že ro- ku igu budeme míti bilionovou drůbežnickou industrii". Drůbežnictvi činí dnes pravidel- ný kurs na více než dvaceti země- dělských kollejích ve Spoj. Stá- tech a Kanadě a graduanti v pě- stován! drůbeže dostávají diplomy po tisících ročně. Tito studenti se vrací na farmy, aby pěstovali tam velmi" různých. Buď se kůn pře- žere nebo trpí zácpou aneb katarr- hem zažívacího ústroji, a tu se na- dýmá aneb dostává průjem. Též škrkarky a jiní cizopasníci způso- bují koliku. Konečně může u ko- ně vyvinouti se i kolika křečová. Je li kolika siluějši, tu je radno vždy zavolati rychle zvěrolékaře. Jak si má chovatel počínati dříve, než se zvěrolékař dostaví? Chovatel nesmí připustit, a- více a lepší drůbe...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 July 1911

V zájmu přistěhovalců Rakouska. Konečně byla tedy samotna ra- kouská vláda zpravena o tom, jak zle se nakládá s přistěhovalci z Ka- kouska, mezi níž dlužno počítat i naše krajany kterékoliv slovanské národnosti. Zjistilo se nyni statis- ticky, že valná část přistěhovalců z Rakouska je odesílána nazpět do jmi podoben onomu, schvaloval iiallinger jako sekretář, dostalo se Pinchotovi druhé žados- tiučinění. Pinchot zavrhoval to, co schvaloval Ballinger. Soud po- tom rozhodl, aby bohaté pozemky \ připadly spolkové vlád5. Tedy Pinchot měl pravdu a neměl ji Bal-! linger. Tedy ani ne president,: když hájil ljallingera a chtěl jej podržet za každou cenu v úřadě. Právě tento pHpad zdá se vel- svrchu uvede- Evropy bez jakýchkoliv vážných j nému. President nemusí mít prav. důvodň, na prosté podezření, že by i du ani v tomto případě. Pochva- se mohl snad přistěhovalec dotyč- jluje komisaře Willlamse a tento je ný stát nežádoucím občanem. Stes- i kritizován na všech stranách. Vše- kň bylo vedeno...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 July 1911

1 i ne Librtry+Austin T«x tl,e University of iexa VOL. XX. H1LLE1 rSVILLK, TEXAS, TUCliSDAY .111.V Ž7.1UU. so. ;,i ROČNlK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 27. ČERVENCE 1911. ClSLO 52 Entertd ■■ te ond-cla matter Noteiber19. H K. at the p« l olfice nt Hallcttaville. onder ihe art of Marek ?. 1$T9. TEX Z DOMOVA A CIZINY.! _ . Tcxnská clllllle v pu|pioilí. San Antonio, 20. čce. — Texa šti pěstitelé cibule nabyli jistoty, V|a> že Indiana, at vypěstovala 1,500 - 000 bušlů cibule, nevede v tom o ; dčni nimeckých občanů v Puebla boru přede Jnorpa ni spo # demonstrace proti Amerikánům a lek pěstitelň zelerwny sam poslal j.. letos 2100 železničních vozů le. V každé káře 450 trhovek po 50 librách ^... , . . , . ,, ^D . , , , panuje pravá anarchie. — baron den buši v každé trhovce. Dohro- . . .. \altinvon Haefner z Hillsboro, madv činí to 1,025,000 buslii cíli . x . y 3 ,, jenž je přítomně v San Antonio a „ „ v , ,, si,2so.ooo liber. Ze severního, vy- ' ... VT> , . Dostřelil negra Ar...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 July 1911

Řád Hvězda Mládeže, čis. 102,j Gonzales, 21. července. — fíádj Kovář, 11. července. — Do řá- S. P. J. S. T. Jan Hus, Čís. 57., se usnesl, že 1 du Osvěta, čis. 52., uvedeni byli Když br. tajemník Hl, řádu zdě- buJe pořádat dne 6. srpna koši-! Anna Vrážel a August J. Harvich. J. A. Vyvjala, taj. Resoluce rldltelů R. V. O. S. lil, že ná& nový řád pod jmeném čkovou zábavu, tak, bratři, neza- Hvězda Mládeže, čís. 102., do Jed pomeňte sebou vzíli svoje mamin- noty bude uveden, stalo se tak za ^y. Bude n£m veseleji, když bu- krátko. Br. J. R. Kuběna, taj. ' do« s námi i sestry, a také i ne- Hl. řádu přijel 16. července o 4.1 ileni "1ai> přistup, aby seznali naše hod. ráno do Coupland, kde naň1 pravidla. Také v měsíci záři bude čekal br. Jan Holubec. V 9 hod. otevřena síň pro všechny, tak bra- jsme se všichni sešli do Bártkové a sestry, neopomeňte to pově- školy. děti Sv>'m sousedům, ať také mezi P o bratrském uviláni br. Kubě-; aás zavítají. Tak se lépe sezná- na uvedl náš řád s ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 July 1911

I i Z DOMOVA A CIZINY. %■ i Požár ve statuí káznili- | Kilť je střed zalidněni. Rusk, 21. čce. — Dnes večer! Vládal censovní úřadovna ozná- vypukl oheň v továrně na nábytek, i mil?, že střed zalidněni Spoj. Stá- jež je částí státní káznice, a spůso- tů dle censu loňského roku,podnik- bil za Í75.000 škody. Pojištění nutého leží půl páté mile jižně od žádné, fiada budov, dvou- a tli- Unionville, okres Monroe v ladi- patrových, zabírajících asi 125 i gně. Před deseti lety ležel šest stop délky, na jižuí straně hlavni' mil jihovýchodně od Columbus, zdi, shořela i s obsahem. Byly | Ind., pošinul se tedy za deset roků tatn umístěny hlavně stroje a mno-! o 31 míli. Je to sice málo, ale )e ho materiálu. Jak požár vznikl, ; to více nežli v desítiletí předchozím není známo. Z vězňů žádný se v kdy se střed zalidnění pošinul o budovách nenalézal. V továrně pouhých čtrnáct mil. Je patrno, nepra- že obyvatelstva ve Spoj. St t 'cli na nábytek se již přt s rok covalo, ačkoliv posledně přípravy, aby...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 July 1911

OBZOR. tnsopls hospodářský, poučný u znbnvný. Urgán . 1'. J. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu:''OIÍZOK", llallidtsvlllf,Texas. «LJ> w~8 SK J5F2<« A Henťrnl Furm and Family Nenspaper. Organ <>f tlicS. 1'. J.8. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. HallettsviUe, Texas. Subscription.Jl.CO per year, AdverlisinJ rates on application. Thursday, July 27, 1911. V mnohém dopise vyskytne se dobrá myšlenka, která potřebuje pouze, aby jiní bratři o ní přemý- šleli a vypracovali ji dál. S.P.J.S.T. nalézá se v největ- ším vzrftštu a je založena na nej- pevnějších základech. Měsíční zprávy Hlav. úřadovny mluví sa- my za sebe. Jen ta jednota může hleděti spo- kojeuě jisté budoucnosti vstříc, která má dostatečný záložní fond. Budováni záložního fondu mělo by býti naší čelnou péčí. Jednota naše jest jednotou ve- skrze a dokonale vespolnou a zdar její a prospívání podmíněny jsou zdravým a stálým vzrůstem. Jen ten jest dobrým člen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 July 1911

NEPŘÍTELKYNĚ. Napsal Daniel Riche. Z franč. přel. K.M. i. Aby přemohla svoje pohnuti, ■mlčela paní Dargillová a zdála se býti chvíli ponořena v pozorováni antické lampy olejové, kterou byla darem ku sňatku obdržela^a která nyní ozařovala pokoj svým mdlým světlem, A v klidu přerušené kon- versace zalétal k sluchu jejímu še- lest stromů ze zahrady, kterými lam podzimní vítr divě zmítal. -Pak hlasem dosud nervosním ujala jse slova. "Tedy jest rozhodnuto—ty chceš :se opravdu oženiti?" "Můj bože — ano." A aniž se na ui podíval, zdánli- vě upoután leskem lakovaných střevíců, mladý muž pokračoval: "Jest mi již třicet pět let, a to, tuším, jest již věk, ve kterém člo- věk touží zařídili si vlastní rodinný <krb." "Pravda—syn se má tak špatně .11 matky— tudíž , . ." Rozhorlil se: "Oh, |á nikdy" ne- měl podobné m>šlenky. Poslou- chám pouze zákona přírody, který žádá, aby lidé toužili po jakési in- timnosti srdce a existence, kterou naleznou pouze v manželství." "Ty jsi tedy zamilován?" t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 July 1911

I "!wV$nská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚÍÍADOVNA: Jlonef Dufek Jr., předsedu, Caldwell, Texas. .Josef..Mikenk«, místopředsedu, Wesley, Texas, . J. K. Kubéna, tajemník, Fayettevllle, Texas. J. J. áfnka, pokladník, New Ulra, Texas, faetm výbor: Jan Kuřera, Bíliny, Texas, J. M. Ilalamfček, Enyettovllie R. 1, Texas. Albert ■ tv. iu tk, ťlum. Texas. Uo/.ir.'i: Tim . Kraji. CuMwiiJI. Th*hi, •f-tark istefka, Granper, Jan Damek. Sealy, lex. Met. Pnzdral, právní rádc««. Mfeifni poplatky dn úmrtního fondu. Doba přistoupeni tkl 18 do 21 rokli... na ?2.">0 15 ctil 18 ' 30 35 $500 HOetft , SfHjta., 1 75 ' $1000 I .60 I I .9(1 11.00 11.20 *1 30 ■■-U " bb " .... " Adresář hidii. I, Pokrok Texasu, Jan Slavík, tnj., Fayetteville. E. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 3. Novohrad. F. K. buček, taj., Monlton H. F. D. i. 4. Karel Havlíček, F. Fabian, taj., Hallettsville. a. Jaroslav, Emil Kossa, taj., Schuleaburg, K. 3. <i. Moravští tíratti, Robt. Gcrlich taj., Wes...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x