ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
PEREKONDLIKKE TEATEID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

PEREKONDLIKKE TEATEID Adelaide'is laula tati kohalikus luteri kirikus järgmised paarid: Johannes Teppich ja pr. Lipänsaar, Johannes Raag ja Irina Olander, Oskar Tom bei^g ja Ellen Reevits, Ugljesa Dobro vic ja Tatjana Baer, Harry Tormet ja Thöral Äudred Schunke.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA LIPULAEV UKRAINA ARSTI PÄÄSTMA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

AUSTRAALIA LIPULAEV UKRAINA ARSTI PÄÄSTMA Hiljuti haigetus Lõuna Jäämere saarel ukraina päritoluga arst šergi Udovikoff pimesoole põletikku. Ta viibis Heardi saarel austraalia antark tika ekspeditsiooni arstina. Põletik osutus sedavõrd raskekujulišeks,„et arst pidi viimses hädäs hakkama ennast ise opereerima. Vahepeal kergendasid haige olukorda penitsiliini- pritsi , kuid sellest hoolimata jäi'olukord siis ki tõsiseks ja otsusta-^at pööret parane misele ei ilmnenud. Arvestades vii mast asjaolu, otsustas, valitsus saata kohale laeva, kes tooks haige ära ope ratsiooni teöstarriiseks. Kuid tormise ■mere tõttu ei pääsnud laevad saarele liigi, kuigi tehti kaks sellekohast kat set. Nüüd saadeti valitsuse korraldusel . • lipisftäev HMAS Austraalia, mis r neil päevil valjust Melbourne'ist Heardi • saare suunas. Seni on haige arsti pääs teaksioon läinud valitsusele maksma 20.000 naela, ilma et see oleks taga järgi andnud. Valitsuse suurejooneline aktsioon võõra immigrandi' elu päästmiseks or...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JUMALATEENISTUSE LUTERLASTELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

JUMALATEENISTUSE ' LUTERLASTELE korraldas Sydneys Concordi ' haigla kabelis õpetaja Stolz pühapäeval, 30. juulil kell 7 õhtul. Jumalateenistusele oli arvukalt kogunenud lätlasi, eest lasi ainult üksikuid, jutlus oli saksa keeles.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VIIENDAT KOLONNI PEETAKSE SILMAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

VIIENDAT KOLONNI PEETAKSE . . ' SILMAS "The Sunday Herald'- , avaldas. oma 30. jiiüli numbris sõnumi et austraalia j julgeolekupolitsei poolt peetakse sil mas poliitiliselt kahtlast elementi, et vältida sabotaashiakte -vaenutegevuse puhkemise korral. Asjaomase, asutuse esindaja kinnituse järgi on julgeoleku- ' Võnjiudel nimestik isiku te.. kohta,^kes võivad tegevusse astuda^ viienda kolon ni liikriieteria. Vastavate andm'ete järgi on Austraalias ümmarguselt • i 35.000. kommunistliku partei liiget Või [ nende .'toetajat, Sellejuures omab aga maa ja rahvas tõhusa julgeoleku apa raadi, kellel on ülevaade, mis kusagil on teoksil-. . ; . ' - Ühtlasi kinnitatakse meie lehes juba varemalt esitatud tõsiasja, et dipii im migrantide hulgas ory Austraaliasse saabunud üksikuid kommuniste,, kelle tegevuse . kohta teostatakse järeleval vet. See viimane teade on meiler uus tulnukaile teretulnud, sest seni tundis 'Austraalia avalikkus huvi .*vaid nn. natside ja fashistide vastu, kelleks ko , minfor...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"MIGRANDID" PROTESTEERIVAD [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

"MIGRANDID" PROTESTEERI VAD Eelmisel nädalal tekkis Port Kem bla terasetööstuses lihttöölistetia töötavate immigrantide peres ra hulolematus hostelite uute korteri ja . toiduhindade vastu. Uue korralduse kohaselt on hostelite korteri ja ülal pidamise maks sõltuv asjaosalise palga suurusest. Näit. meestöötaja, kelle nädalapalk on £7/5/-£7/9/ll, peab alates 6. aug. maksma £3 nädalas, kelle nädalapalk £8/15/-£8/9/ll, neil tuleb korteri ja ülalpidamise eest maksta £3/17/-. Abielulistel lisandu vad ülalmärgitud summale £2/12/6 naise ja nael kuni 25 sh. üle viieaas tase lapse eest. Tuues ette need and med, väidavad immigrandid, et neil tuleb pea kogu sissetulek kulutada hosteli korteri ia ülalpidamise kulu deks. ' Protestiks kõrgete hindade vastu ot sustasid immigrandid Villawoodi laag ris boikoteerida hosteli söögisaali. Unanderras otsustati pöörduda im migr. minister Mr. H. E. Hoiti poole, paludes astuda samme ebaloomulikult kõrgete hostelikulude alandamiseks. Toimetuse märkus: "Ülaltoo...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kiri Bonegilast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

ffPf I Böriegilla, see suurim immigrantide läbikäigulaager, on kaotanud palju oma tavalisestüyõlust.pAlalised vihma sajud on muutn*ud"'l>lokkide'vahelised teed läbipääsmatult poriseks. Inime sed on tõmbunud barakkidesse.. Ainult harva võib näha liiklust peateedel. Autod i ye^l 5 kihu,tayadi iblokist< iblokkjy rahuldades vastsaäbunuid igapäevaste tarbeainetega. See tõendab, et see suur laager viibib vaid talveunes. Kuid Bonegillat ei võigi enam suu reks nimetada, sest viis blokki on ju suletud.Laagri kokkutõmbamisega käis kaasas personaali vähendamine mille tulemusena koha kaotasid nii mõnedki kaaseestlased. Kui varemalt Bonegilla laagrijersöflkalis oli' ligi sada eestlast, siis praegu kõigub eestlaste arv vaid 60-ne piirides. On.oodata veelgi.laagri koondamist, kuna viimase kahe kuu jooksul; j-pole; ;<saabunud,;ühtegi:> trans porti. Samal ajal aga väheneb pide valt laagri ajutiste elanike arv. Ini mesi saadetakse tööle ja perekonna laagreisse. Sellepärast...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

Üksik mees soovib TUBA ÜÜRIDA SYDNEYS. Pakkumised saata "Meie Kodu" aadressil. HÄRRA SULEV JOHANSON'1 aadressi, palun see lahkesti teatada L. Erikson'ile P.O. Box 45, Hamilton, N.S.W. Austraalia Punane Rist OTSIB: proua VERA GRASS (GROSS), sünd. RÖEPKE (RÖPKE). Tallinnast Sydneysse asunud 1926. a. ja siin abiellunud. PAULINE VÖI PAULA LINNAS, Johannes Linnas'e tütar, sünd. Paldis kis. Paljude aastate eest väljarännanud Austraaliasse ja siin elama asunud Sydneysse. Arvatakse siin abiellunud olevat. Abielu nimi teadmata. Andmed palutakse saata "Meie Kodu" aadressil. Kes teab midagi prl. GUNDA PAABSTEL'IST pärit Tartust. Teateid palub A.R., 141 Campbell St., Sydney. > RAAMATUID JA AJAKIRJU on Sydneys müügil Eesti Maja kõr val asuvas eesti kaupluses "Baltic Delicatessen" 143 Campbell St. Eesti arst DR. A. LEVITSKI (registreerimata NSW-s) elab nüüd "Narva," 52 Australia St.* Camperdown, Sydney. Nõuanded kaas maalastele äripäeviti 5.30 kuni 6.30 p.l., laupäeval kell 1.00 päeval. v Kasu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASEST LINNAPEA USA-s. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

EESTLASEST LINNAPEA USA-s. Hiljuti valiti USA-s Brookhaven'i J linnapeaks eestlane Aleks Kosenkra nius, kes kodumaalt Kilingi Nõmmelt juba 40 aasta eest Ameerikasse asunud. Ta oli samal kohal ka juba varem.! Mees omab siin kinnisvarasid ning autoremonttöökoja ja bensiinijaama. Ka on ta elavalt osa võtnud kohali- j kust seltskonnaelust ning . on muide praegugi kohaliku tuletõrjeseltsi esi meheks. Samuti on ta alati abivalmi dust osutanud uustulnukatest rahvus kaaslaste vastu neile töökohti ja kor tereid muretsedes. Aprillis ilmus 35 rahvuskaaslasest seltskond Kosenkraaniuse sünnipäe vale, teda lauluga tervitama ja tõid kingina kaasa peennahatöö—kullaga kaunistatud ■- lauamapi. Sünnipäeva kohta sõna võttes mainis kohalik aja leht "The Patchegue Advance" et sa mane eesti rakenduskunstniku pr. Erika Tiisleri poolt valmistatud peen nahatöö anti omal ajal üle USA tun I tud isiksustele president Trumann'ile j Mr. Pats'ile ja Mrs. Roosevelfile.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÖIENDUS Adelaides, 5. aug. 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

ÕIENDUS Adelaides, 5. aug. 1950. Teie lehe 27. juulist 1950 kohta pealkirja all—Lugejad kirjutavad. Keegi allakirjutanu H.V. astub välja kaitstes meie eestlaste seisukohta, et eesti emigrandid ei saaks asetatud halba valgusse oma käitumise tõttu uuel kodumaal—Austraalias. Ma ei pea end kompetentseks arvus tama meie kaasmaalaste elu siin maal. Ka ei ole ma teadlik, mispärast ja missugusel juhul pole eestlastele an tud ruume oma tähtpäevade pühitse miseks. Kui on tulnud ette mõningaid väärnähteid tähtpäevade pühitsemisel, millest H.V. on teadlik, siis ei pea mina seda üldsusele mõõmuandvaks, nagu toimetus nimetab avaldades eelpoolmanitud kirja, sest asun seisu kohal:—aeg ise selekteerib meie ühis konda. On seda teinud omariikluse, okupatsioonide ja praegusel emigrat siooniajastul. Mis aga mind ja minuga kaasatöö tajaid isiklikult puudutab, on see, et selle kirjutuse autor H.V. toimib nagu meile kõigile tuntud Oskar Lutsu lava —ja kirjanduskuju Vana Pliuhkam "teeb oma enese tarkuse jär...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"ANNA SALENI" MEESKOND KOMMUNISTIDE LÖA OTSAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

"ANNA SALENI" MEESKOND KOMMUNISTIDE LÖA OTSAS IRO käsutuses olev rootsi mootor: laev "Anna Salen," mis tõi möödunud nädalal Austraaliasse ligi 1500 immi granti, pidi uue korralduse kohaselt sõitma Kauge Idasse ja võtma Mel bourneist peale 30 halastajaõde. Kuid laeva itaallastest meeskond otsustas Melbourne'i meremeeste ametiühingu sekretäri ässitusel loobuda Kauge-Ida sõidust... Meeste korrale kutsumiseks pöördus laeva kapten politsei poole. Kuuldes tekkinud vahejuhtumist, tahtsid mitukümmend kohalikku meremeest, nende hulgas rida "uusaus traallasi," ennast registreerida lae vaohvitseride juures Kauge-Idassg sõi duks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ADELAIDEST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

ADELAIDEST Kohaliku lehe "News'i" teatel ön Lõuna s Austraalia esindusmeeskonna kandi taatideks pääsenud septembris Brisbane'is toimuvatele Austraalia esivõistlustele Suurkivi ja Kannus saar.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VEEL "VÖITLEJAST" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

VEEL "VÕITLEJAST" Nagu meile täiendavalt teatab aja kirja "Võitleja" peaesindaja Austraa lias, on ajakirja "Võitleja" väljaand jaks "Eesti Võitlejate ühing," mis kut suti ellu Saksamaal möödunud aasta oktoobris, ühing taotleb eesti sõdur konna organiseerimist "vastuoludeta tervikuks võitlusse eestluse säilitami seks paguluses ja meie sünnimaa va bastamise puhuks." Samalaadne ühing on ellu kutsutud ka USA-s, nimetu sega "Estonian Independence War Veterans." Ameerika ühingu aadress on: 243 East 34th St. New York 16, N.Y. "Võitleja" üksiknumbri hinnaks on Austraalias 2/6 sh. Tellimisel mak sab 10 numbrit 22 shillingit. Tellimisi võtavad vastu kõik "Eesti Posti" ja "Eesti Raja" esindajad kohtadel. Aja kiri on Sydneys * müügil eesti kaup luses. Ladu peaesindaja juures' Mel bourneis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kas KultuurKapitali elustamine? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

Kas ? Hiljuti toimus Eesti Rahvusfondi esimehe H. Rebase kutsel Stockholmis E. Komitee ruumides meie kultuurite gelaste nõupidamine, mis oli arvult teine. Nõupidamisest võtsid osa ka E. Rahvusnõukogu ga E. Komitee vasta vate alade juhatajad. Nõupidamisest võttis kirjanike esin dajana osa August Mälk, kes esitas miinimumkava kirjanduse arendami seks paguluses. Esialgse ülesandena on kavas ette nähtud kultuurajakirja ellu kutsumine, milline algatus teatavasti ongi teostunud. Edasi on kirjanduse arendamise kavas üksikute paremate kirjandustoodete tõlkimine lääne maailma kirjastustele esitamiseks. Mil lele aga erilist tähelepanu juhitakse, need ön loovate kirjanike hävitavalt rasked töötamistingimused paguluses, Madalate honoraaride tõttu saab kir janik anduda kirjanduslikule tegevu sele ainult peale väsitava päevatöö lõppu, mis mõjub kurnavalt ja ei ole kasuks, teose väärtustasemele. Siin tuleks hädasti luua parandust ja või maldada meie paremaile kirjanikele elukutselise kirjanikuna t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Propaganda ja tegelik elu [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

Sydney nädalaleht "Smiths Weekly" oma 29. juuli numbris avaldas kirju tuse pealkirja all "Punased valeta vad," milles tuuakse ära rida uusaus traallaste tegeliku elu kogemusi Nõui kogude "punase paradiisi" kohta. Teiste" hülgas ön usutletud ka kahte eestlast. Toome kokkuvõte mõlemast usutlusest. Nii kirjutab "Smiths Week ly": "Laseme eestlast Kalju Metsa teile jutustada, kuidas venelased "vabasta sid" tema ja ta kodumaa. Järgneb Metsa jutustus. "Ma küsisin, kus on mu isa. Nad naersid ja ütlesid, et nad saatsid isa koju juba kahe nädala eest. See jäi ka ainsaks vastuseks, mis ma üldse sain, välja arvatud hoop näkku." 1939. aastal oli Eesti rahvaarv l.ll3f000. See arv oli liiga väike sel leks, ,et omada vaenlasi. Venemaa surus peale vastastikkuse abistamis pakti. Et vastuseismine osutus võima tuks, siis Eesti nõustus sellega eeldu sel/et sissetoodavate vene vägede arv piirdub 25.000-ga| Kuid üle 130.000 toodi korraga sisse. Metsa isa oli maakaitseväe kolonel. Ta kutsuti ülekuulamisele...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti vōimlejaid ei lastud esineda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

Eesti võimlejaid ei lastud esineda j Genfist kirjutab kaasmaalanna 23. juulil: "Hiljuti oli siin viimane rahvusva heline võimlejate võistlus maailma parimate võimlejate nimele, millest pidi meie põgenikkude võimlenris rühm Rootsist osa võtma. Sõitsin tütre ga Baaselisse seda vaatama, sest kin del oli, et meie eesti võimlejate rühm kui Rootsi Lingiaadil esikohale tul nud, ka siin esikohale tuleb. Kuid kohale jõudes kahjuks selgus, et meie võimlejad siin peetavast viimasest turneest maailma parimate võimlejate nimele poliitilistel põhjustel b'sa võtta ei saa, sest punase Poola, Tsehhi ja Ungari võimlejad sellega ei nõustu nud. Minu poolt korjatud rahaga—500 franki—üüriti näituse saal Baaselis, kus siis päev hiljem pesale kolm päeva kestnud võimlemise pidustusi meie võimlemise rühm—23 eestlannat—eri nesid rahvusvaheliste ajakirjanikkude ja 300 pealise publikust vaatajaskonda ees. Loomulikult oli vähe arvustusi, kuna poliitilistel põhjustel ei olnud suuri ulatuslikke arvustusi võimalik ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

/ • LETTERS ; The Estonian Relief Committee is. holding letters for following country men:-' Mr. Aleksander Aland. Mr. Arnold Allik. Mrs. Nora Arvak. . ; . r . Miss Dina Arzibashev c/o Erica Laor. Alar Bergmann \ Horst' Bergmann Krista Bergmann Miss Antoonia Emits. Mr. Frieman. Mr. Vilbert Haak. Mrs. Herta Heinis. v Leida Heister. Mr. Ilmar Jalast. Miss Leida Janno. Mr. Karl Kaid. Mr. Endel Kardi. Mr. Leo Kool. Mr, W. Koder. v A. Kreekmann. Mr. August Kübarsepp. Mrs. Erna Leht Mr. Julius Lepik Mrs) A; Luige Helmi Luik Mr. Harry Länkur. Mrs. Johanna Märk. Mr. Martin Murro Mr. Lembit Mäetamm. Miss Lya Miigi. ...: Mr. Eduiard Mõrd. Mr. Voldemar Nahkur. Mrs. Anette Nahkur, born KipparV. Mr. Fred Nurmet. Aino Oru. Mrs. Helene Pajo. Mr. Aleks Peel. Mrs. Maret Popp Miss Gerda Prost Mr. Aleksander Pära. ' Miss Maimu Raha. Misfc Alide Rarndmann. Mr. Eduard Reinhold. Helene Saluri Miss Helga Sari Mr. Väino Tiikjärv. > Fam. Mikk and Vally Töoming- - ~ Benita Torm. Dr. Uvarov (Uvarova).. Mr....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vabadussōja sangari ebaōnn Kanadas [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

Vabadussõja sangari ebaõnn Kanadas Ümmarguselt aasta tagasi siirdus Inglismaalt Kanadasse omaaegne Ku perjanovi partisanipataljoni ohvitser koi. Jaan Unt, kes rentis endale Br. Columbias, Vancouveri lähedal kana farmi. Tunane sõjamees asus energili selt tööle oma uue kutsealal, hankides vajaliku sisseseade ja hautades välja tuhandeid kanapoegi Sellejuures abis tas teda majanduslikult arstist farmi omanik. Ka kaaseestlased aitasid kõi giti kaasä asumisraskustest ülesaami seks. Läinud aastal löödi ühisel nõul ja jõul kanamajale talgüte korras katus peale. Nüüd, mil uus ettevõtte hakkas vähehaaval juba tööd tasuma, tabas meie Vabadussõja sangarit ebaõnn ootamatult puhkenud kana taudi näol. Juba mõnda aega möllas Ameerikas pahaloomuline kanade hal: vatustaud, mis kandus USA-st Kana dasse. Ühel päeval märkas J. Unt taudi ka oma kanakarjas. Kohalekutsutud loomatervishoiu inspektor tegi korral duse kogu kanakarja hävitamiseks. Nii gaasitati: ja põletati J. Unti kanafar mis ümmarguselt 9000...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPEAK ENGLISH CORRECTLY IDIOMS "TO MIND" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

IDIOMS By ILMAR TAMMELO "TO MIND" Transitiivse verbina 'to mind' tähendab: s 1) mäletanja, meeles pidama. Näit. 'Mind tvhat was told you! (Pidage meeles, mis teile öeldi!); 'Mind our appointment next weekl (Mäletage meie kohtamist järgmisel nädalal!). 2) hoolitsema, tähelejanu pöörama, hoolima, kuuletama. Näit. 'Mind your own business!" (Hoo litse oi^ia enese asjade eest. s.t. Ära sega end teiste inimeste asjüsse.); 'to mind rules, regulations, &c.' (reegleid, ettekirjutisi. jne. silmas pidama, nende järgi talitama); 'Mind what I tell you!. (Pidage silmas, pöörake tähelepanu, kuuletage, mida teile ütlen!); 'Do not mind what other people say!' (Ärge hoolige sellest, mida teised inimesed ütle vad!). 3) ette vaatama, ettevaatlik olema, valvel olema. Näit.: 'Mind the dog, the step, that motor carl' (Ole ettevaatlik koera, astme, selle auto suhtes). Selle tähendusega pn ühenduses järgmised idioomid: j 'Mind your eye! (slängiväljend: Ettevaatust!); 'to i mind one's p-s and q-s' (o...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Korea sōda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

rea s o Möödunud nädal Koreas arenes, ameeriklaste uue "joondumise" -'.talje all. Kaitse on koondunüd nn. Taegu£-/ Pusani sillapea joqnele. Sellest hooa-i mata on rindepikkus siiski 120 miili; kuna läbimõõt laiuti _vaid 30 miip, Naktongi jõe joonelt Pusani (Fusarii)j sadamani. Vahepeal saabusid abiväge dena kohale kaks puuduliku koošs^üi suga diviisi', kuid tundub, et kä neip; ei suuda tuua otsustavat pööret rfnij$& olukorda. Abivägedest olevat esmakläš^ silise varustusega 1. mereväe divif$> milline üksus etendas kuulsusrikast osa sõjas Jaapani vastu. Sellepärast pannakse sellele löögiiiksusele suuri lootusi rindel võitlevate kurnatud vägede juures. Seega võitlevad praegu ÜN-i poolel viis puuduliku koosseisuga ameerika j diviisi pilusilmaliste mitmekordse üle kaalu vastu. Näib, et Põhja-Korea inimreservid on ammendamatud, sest Siberi piiri äärest ja Mandshuuriast voolab lõunasse üha uusi vägedemasse. Nii hinnatakse ameerika poolel rin del võitlevate ja rindele liikuvate p...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 August 1950

N.-Liidu diplomaatiline maiiööver damine Julgieoleku Nõukogus on seni lõppenud kõigi tema ettepanekute mahahääletamisega. Kuna see Krem Iile ei võinud tulla üllatusena, võib oletada et põhjus tema tagasipöördu miseks Nõukogu koosolekutele peab peituma mujal. Muidugi ei tule sel pühul unustada Venemaa tahet end Aasia rahvastele demonstreerida kui nende heatahtlikku eestkosjat. Selles mõttes oli Vene äsjasel esinemisel Julgeoleku Nõukogus kahtlematult oma propagandaline efekt, mille juures India; eriti aga selle peaminis ter Pandit Nehru, oli,tema hääleto ruks. Demokraatliku maailma konsolidee rumine kommunistliku Venemaa vastu jätkub pidevalt. Briti valitsus .otsustas tunduvalt suurendada oma sõ jalise valmisoleku kulusid, nii et need neelavad suure osa kogu rahvuslikust sissetulekust. Ka kõik teised Atlandi Kaitsepakti riigid kiirustavad- oma relvajõu väljakujundamisega ulatuses, mis kaugelt ületab rahuaegseid vaja dusi. Risti vastupidiselt oma alles mõne kuu eest võetud seisukohale...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x