ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 August 1906

Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. 2i:sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen den 23 Aug. 1906. No. 34 SVERIGE-KRÖNIKA. Den första svensk-amerikanska dagen, firad vid något tillfälle i Sverige, är nu blott ett minne. Detta minne är förknippadt med många ljuspunkter, som skänkt glädje åt såväl långväga gäster som hemmavarande värdar, och visst är, att aldrig tillförene har samhörigheten mellan oss alla af svenskt blod firat en större fest. Sex tusen anser man antalet gäster ha varit från det idoga Amerika och just samma antal hemmavarande voro på en gång samlade på en plate. Den lilla biljettapparaten visade nemligen vid ett tillfälle öfver 12,000 märket. Att Sverige deltog från sin konung ned till den ringaste daglönare var emellertid ett faktum. Konungens helsning var icke begärd, utan kom de svensk-ameri-kanska sällskapen alldeles oväntad — ja, man fick i allra sista stund veta derom, i tid nog att få omnämnandet derom på de sista affischerna och...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 August 1906

gFÖRTVIFLA ICKE! Ni kan blifva botad om ni vänder eder till DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTE, 140 VV. 34 St., New York City. Detta institut är det enda i Amerika som specielt behandlar och botar alla sjukdomar. KRONISKA, PRIVATA OCH NER. VÖSA SJUKDOMAR behandlas af de berömda specialisterna inom nämds institut personligen genom bref eller vid besök. Vi hafva under många år med största framgång botat Mag- och Bröstsjukdomar, Njur- och Biåssjukdomar, Gikt och Reumatism, Hudsjukdomar, Hjertats och Lungornas sjukdomar Mannens privata sjukdomar, Könssjukdomar och Kvinnosjukdomar m. fl. m. fl. jDet betyder ingenting om andra läkare ej lyc- ... . kats hjelpa eder, ni kan blifva botad af detta Grundläggaren .f Collins Medical Institute ^pecialister sarat för ett resonabelt pris. Rådfrågning-ar genom bref eller personligen fritt. Hvar ni än bor bör ni skrifva till oss på svenska och beskrifva eder sjukdom i enkla 3rd och ni skall genast få svar och de rätta medicinerna skickade hem till eder. F...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 August 1906

Förstklassig Bar. Biljard. BAST AF ALLA HUSMEDICINER -ar<4 SALUBRIN l>» DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas vård. Sändes fraktfritt med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 55 Cents. Skrif till The Salubrin Laboratory, Dr. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Salubrin kan äfven köpas i Oakland å Vestkustens kontor, 594 Jones St. SKÖN ELLEN ELLER FOSTERBARNET. Svensk OrlQtoalroman ai J. Brun. (Förta. fr. fOrg. nr.) Hon hann nätt och jemt tillhviska flickan dessa ord, ty karlen, som tycktes blifva misstrogen, kom nu åter raglande emot henne. Han sträckte fram hufvudet liksom för att lyssna och yttrade: — Hva' sa' ni? Jag kan väl aldri...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 August 1906

L SAN FRANCISCO. Torsdagen den 23 Aug. Spärvägspersonalen önskar nu tre dollars om dagen för 8 timmars arbete, i annat fall blir det strejk och det genast. Visserligen har fackföreningen genom kontrakt förbundit sig att icke strejka förr än 1 maj, men "- under nuvarande förhållanden" anses detta kontraktsbrott berättigadt, ty dels är arbetet hårdare än förr, dels förtjenar bolaget i hög grad på att vagnarne nu äro öfverfylda såväl som på de efter jordbäfningen upprättade "trol-ley-lines"- , der förr kabel användes. Som flera vagnar uppbrändes är emellertid trafiken å dem som räddades ovanligt stor, hvarför spårvagnspersonalen anser att en förhöjning af lönen nu är på sin plats. Lewis Morrison, den äfven härstädes bekante skicklige aktören, afled nyligen i New York, 61 år gammal. Hans hustru är den bekanta Florence Roberts, som han påstås ha funnit och gjort en framstående aktris utaf. Morrison excellerade som "Mefisto" i "Faust" och spelade denna "djekliga" roll bättre än någon nu l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 August 1906

Nvtt fr. Stillahafskusten. Los Angeles, Cal. Ch. H. Hopp, S. F. generaladvokat, har fällt det utslaget, att mexikanska arbetare icke kunna importeras till California hädanefter. Detta utslag kommer att beröra Santa-Fe och So. Pacificbanorna m. fl. an. dra jernvägslinier, hvilka anställa en mängd mexikanska arbetare vid sina jernvägsbyggen, isynnerhet i de södra och ogästvänliga trakterna af California, Arizona och New Mexico. Seattle, Wash. Den mångfrestande Calle Pfeils skämttidning "Klatsch" blef icke långlifvad. Dess första smäll blef dess sista. En eftersläng följde också i det att E. G. Falk nu anklagar Pfeil för att ha lurat honom på $58 för tryckning af "Klatsch" och dessutom som betalning lemnat en värdelös check på $50. Att utge skämttidningar i "vilda vestern" är synbarligen ett allvarligt göra. — Erik Florman, San Diego, Cal., har anländt till Seattle för att göra denna stad till sitt framtida hem. — Tragiskt slut pä dansen. I grufsamhället Ravensdale, några mil öster om ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 August 1906

958 Broadway Kostymer på beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största ocli finaste lager af }'lletyger på Stillahafskusten. CHÄS. LYONS NYA ADRESSER: 731 Van Ness Ave. 1432 Fillmore St. San Francisco. .OAKLAND BUTIK: Yestkusten kan erliallas å foljaude platser i San Fr. H. Brunell, 1422 Post st. I'- . K. Erickson, 108 East, nära Mission. Model Stationery Store, 940 Fillmore St. I.. Gisslow, Sanchez & Elisabeth Sts. Fhil. Englund, 208 Dolores. Mrs Fred. Johnson, 517 7th ave. Thrane Bros., 2100 Market St. G. T. Johnson, 201 3d st. I OAKLAND hos J. VV. Trudgett, Rroadway Depot, 7th St. JL H. Nissen's Cigarrbutik, 401 14th St. C. J. Larson, 467 10th St., nära Wash. Dr. Alfred El mere 304-305 LANKERSHIM BLDG. hörnet af Thirdjoch Spring Sts. I.OS ANGEI.ES, CAI,. Bvxh Hnton JSevo Eskilstuna, Sweden, tillverkar: RAKKNIFVAR, SKOMAKARKNIFVAR, SNICKERI VERKTYG, I TÄNGER, Etc. Export öfver hela ver klen! Guldmedalj i Paris 1900. Regär pris etc.! Bekins Van & Storage C...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 August 1906

Gilstfap Dental Parlors Dr. W.J. NORDLUND, Egare -- TANDLÄKARE. Öppet aftnar. Rcsonabla priser. 954 BROADWAY, Oakland OffiTlfOffice Telefon: Oakland 4611. Telefon Oakland 4136. SANDELIN DRUG CO. Hörnet af 7th och Willow Sts. W. Oakland, Cal. Fullt lager af Svenska mediciner samt de mediciner som tillverkats af 1'red. Sandelin. Gods levereras när som helst. SVENSKT BAGERI «1K0F0D BR0SI> 1479 21st Ave. Kast Oakland Alla sorters Rågbröd, Hvetebröd, Knäckebröd, Skorpor, Tårtor och bakelser. Fri leverans i San Francisco, Oakland, Alameda och Berkeley. 1 KLEFON ASH 1301 A. SUTHERLAND'S Svenska Speeenihandel rekommenderas i landsmännens åtanka, med ett stort och välsorteradt lager af allt livad till brandien l\prer. "* Fri leverans öfver liela Okland. Hast ()akland, Mandagar, Tisdagar, Torsdagar ar, Torsdagar och Fredagar. Telefon Oakland 4602. Besök oss eller telefonera. 1738-17« 7th St., Oakland, Cal. Cari, J. Jacobson, Pres. & Mgr. Pktkr I. Ramsey, Sekreterare...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 August 1906

Förstklassig Bar. Biljard. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvafje Tofsdog från 30 Sharon st. San Francisco Prenumerationspris: Kit år ?2.oo Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste atföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. när All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. AhEX. OLiSSON, Utgifvare. nUFRED ERICKSOM. AGEflT. Det påstås att de kristliga unga männens sångförening, som i somras besökte Amerika,gjorde förlust på sin turne. "Denna verldens barn" ansågo, påstår Kuriren, att sångarne voro- _ för gudsnådliga i sitt uppträdande och dessutom saknade kören det konstnärliga anseendet. "Viola" påståf i "Nya Idun" att de sjöngo i en .teater när de bort uppträda i en kyrka och åter andra påstå, att Waldenströms a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 August 1906

DR. PETER'S KURIKO Pastor Wm. Schuff, 412 Clinton Ave., Newark, N. J.: "Kuriko har med Guds välsignelse åvägabragt undransvärda resultat.- " En tanke uttryckt tusen sinom tusen gånger af sjuka och lidande. Sänd efter en liten pamflett, innehållande intyg från hvarje stat i Unionen angående den gamla, bepröfvade örtmedicinen. Adressera DR. PETER FAHRNEY i SONS CO., CHICAGO. ILLINOIS. 112-114 South Hoyne Avenue, DEN GAMLA, KKUOjHIiA LÄKAREANSTALTEN, ROSENBERG C- , j, N. ROSENBERG CO., O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. är den enda skandinaviska läkAmerika sora gör behandling af privata sjukdomar till specialitet salar med svenska patienter på lieraär den enda skandinaviska läkareanstalt i ^ftf* Amerika sora gör behandling af kroniska ocli privata sjukdomar till specialitet samt brefvex- » M lar med svenska patienter på lieras eget språk. förorsakade af ungdoms-dårskaper, onaturliga vanor, med alla deras förfärliga följder, såsom förslappning, förlust...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 August 1906

6. Vestkusten. Den 30 Aug. T906 SAN FRANCISCO. Torsdagen den 30 Aug. Dr. A. Fehlen liar flyttat till 331 Church st., mellan 15de och ltkle gatan. Nästa söndags piknik. "Svea" sångförening och norrmännens sängförening komma att biträda vjd den storartade Bellmansfesten i Shellmound Park nu om söndag. Sång och musik, dans i paviljongen o. s. v. kommer att omvexla under dagens lopp, under Pihlströms musik. Vänta ej pä "strået carsen" den morgonen — en liten promenad skadar er ej, hvarhelst ni än bor! Protester från affärsmän å Fillmore st. hafva höjts mot beviljandet af license för flera salooner ä den gatan. Det lär redan finnas allt för mänga salooner i somliga kvarter derstädes och andra affärsmän anse sig hindrade i sina affärer af de många krogarne. "Jordbäfningsbolagen"- , d. v. s. de assuransbolag, som icke vilja utbetala assurans, om eldsvåda direkt eller indirekt vållats af jordbäfning, kunna numera icke göra affärer här i staden; enär folk nu har reda pä hvad de gå för och de...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 September 1906

* * * Som bekant kastar sig vår energiske och mångsidige president in på alla områden för reform och man måste beundra hans arbetsifver och öppna blick. Hans senaste reformförslag — som dock icke upprunnit i hans egen hjerna, utan eu längre tid planlagts af en nyst afvareförening, som bland andra mäktiga bundsförvanter äfven räknar Andrew Carnegie, består i att införa mera ljudenlig stafning i de skrifvelser som utfärdas från Hvita ljuset. Naturligtvis har detta hans å tgörande att reformera det engelska språkets stafningssätt väckt ond blod hos åtskilliga engelsmän såväl som bland vissa litterära samfund och personer öfverallt i den engelsktalaude verlden. Men det li der intet tvifvel, att en reform är nödvändig. Att skrifva through när man lika lätt kan skrifva tru och spara halfva antalet bokstäfver är ju icke så rasande galet, isynnerhet om man tager i betraktande huru ängslig amerikanen är att spara tid och utrymme på alla andra områden. Äfven svenskan har i år varit föremål fö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 September 1906

058 Broadway Kostymer på beställning- $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillahafskusten. En lycka i olyckan är det att hafva Salubrin i huset, då någon skållar eller bränner sig. Om bruksanvisningen för dylika fall följes, upphör all vånda genast och skadan botas förvånande hastigt, och detta oftast, äfven i mycket svåra fall, utan att kvarlemua något vanställande ärr. Köpes å apoteken med flera ställen. Skrif till oss efter upplysande cirkulären The Salubrin Laboratory, Cincinnati, Ohio. Agentur i San Fran.: 30 Sharon. Vestkusten kau erliallas å följande platser i San Fr. H. Brunell, 1422 Post st. 1'- . K. Erickson, 108 Kast, nära Mission. Model Stationery Store, 940 Fillmore St. L. Gisslow, Sanchez & Elisabeth Sts. Phil. Englund, 208 Dolores. Mrs Frea. Johnson, 517 7th ave. Thrane Bros., 2100 Market St. G. T. Johnson, 201 3d st. I OAKLAND hos J. VV. Trudgett, Broadway Depot, 7th St. J. H. Nissen's Cigarrbutik, 401 14th St. C. J, Lar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 September 1906

JOHNSON & NOBLE s SKRADDARE Berkeley, Cal. SVENSK LÄKARE I OAKLAND A. K. WERNER, M. I). 671 Eight Street, nära Castro, Oakland. Tjmjj^r: 1—3 och 7—8 e. ni. I undantagande söndagar.] TELEFON, -- OAKLAND 8078 '- \| U (Hi o ni hP1~ 13 i fl ' 1 1 * V^IldLllUU kil 11 1 IV11 U I 1^. UNION SAVINGS BANK BUILDING Oakland, California. KARIN KLINT BARNMORSKA (F.<1. förestånderska för södra barnliördslmset i Stockholm.) 620 14th St., nära Jefferson, Oakland. timmar: 2—4 och 7—8. MRS. BERTHA M. HIDEN 1 Instrumentlärd Barnmorska. Bostad: 1624 Woolsey Street, South . Berkeley, (Lorin) . Berkeley, (Lorin) Träfas säkrast 1—3 e. ni. Telefon Berkeley 5«»8 Berkeley. C. J. HAGLUND TRAINED SWEDISH MASSEUR and MEDICAL GYMNAST. fhestmit Street ' TRAINED SWEDIand MEDICAL Oakland. Före branden vid Lindströms Massage Institute, 406 Suiter St., S. F. Telefon Oakland 1718 SVENSK SKRÄDDARE A. ANDERSON | hos firman C. J. TWOMEY, Merchant Tailor. 1 1253 Broadway, nära i6:de. Oakland. &am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 September 1906

Förstklassig Bar. Biljard. Kyrkliga nyheter. Pastor Andreen, från lutherska kyrkan, beder oss tillkännagifva att detta årets nattvardsklass påbörjades förliden vecka. Pä grund af spårvagnsstrejken kunde dock icke sä många komina. Klassen sammanträder äter nästa torsdag kväll, den 13:de september kl. 7 i kyrkan pä Dolores st., hörnet af 15:de. K lassen kommer att möta sedan hvarje torsdagskväll. Föräldrar som önska hafva sina barn konfirmerade böra sända dem till skolan nu ifrån början. Undervisning meddelas pä både svenska och engelska. Lutherskaa kyrkans kvinnoförening gifver en supper i kyrkans fredagskvällen den 28 september. Kom denna kväll och spisa i kyrkan! Los Angeles, Cal. För tre veckor sedan blef Rufus Finally, under ett hjeltemodigt försök att rädda en yngling i Los Annitas från döden i lågorna, sjelf svart bränd och vårdas nu å hospital derstädes. Läkarrie hafva nu anhållit om 20 personer som äro villiga att släppa till Sitt skinn för Finally, enär inympning af skinn å ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 September 1906

SKON ELLEN ELLER FOSTERBARNET. •t UNGDOMENS RÅDGIFVARE, O et» af oss utgifvet! boK på 48 sidor, omhändlétidé lifvets hemligheter, äktenskapet, måuga slsgg sjukdomäns deras följder o 3. v s den ?>«?rde afI*varje ung ina»; Sändes fr?** i förseglat t!!! hvar och en cem nå ett post!'o rf eller i hr-s-f inunder adress t!!l SM. ROSENBERG CO., 80Dearbon, SL, B26. CHICAGO. !LL Imager hos J. W. PETERSON, 3033 Pine Street, .San Francisco. Telefon West 5749. samt hos Jevenes, Los Angeles, Cal, HEN fUMI.A. BERÖMDA LÄK 4 RE ANST ALTEN, ROSENCA. MRE ANST ALTEN, N. ROSENBERG CO. O Dr. C. P. FRIESE. Medical S'ip't. O är den enda skandinaviska läkareanstalt i Amerika som gör behandling af kroniska ocli privata sjukdomar till specialitet samt brefvexlar med svenska patienter pä (leras eget språk. Privata och nervosa sjukdomar, förorsakade af ungdoms-dårskaper, onaturliga vanor, med alla deras förfärliga följder, Såsom förslappning, förlust af lifskraft, opasslighet för affärslifvet, nj...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 September 1906

6. Vcstkusten. Den 30 Aug. 1906 SAN FRANCISCO. få sig för att bli "knocked out" följa den taktik han följde. "Examiner" påstår att en grufarbetare efter bataljen kallade Nelson "swede hoodlum"- . Svenskarne få alltid lof att sitta emellan i den tidningen förstås, det kan nu inte hjelpas. Som tidningens egen korresp. kallar Nelson "dane- ' ; hela tiden kan det ju- ^- knappast bli tal om "misstag' re en sökt anledning att fälle att kasta smuts. tillFöreningsnyheter. — Lutherska kyrkans ungdomsförening gafs i fredags en lyckad kaffe fe st under mr Englunds ordförandeskap. Åt programmet, som inleddes af bibelläsning at pastor Kinell, samt sång af de närvarande förekom deklamation af mrs Ph. Audreeris syster, miss Agnes Lethin, duett å piano o. violin af mrs Ph. Andreen, och mr Nels Kinell, Torsdagen den 6 Sept. SVENSKA LUTH. KBRNEZKR KYRKAN i5:de och Dolores Sis., Sån Francisco. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. ni., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 f. ni. Ungdonismöte hvar fredagskväll. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 September 1906

Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. George W. Austin, EXKLUSIV AGENT. 1002 Broadway, Oakland (iS65). $1,900. Trefligt litet hus på 4 rum och bad. Tomt 48x105. Ny lada. Vackert läge i Fruitvale (1867). $200. upp. Tomter i Alameda nära spårvagn .och S. P. station. Färdiga att bygga på. $25 cash och $5 pr månad. $835. Utmärkt tomt å E. 22d st. nära 9th ave., ett block från spårvagn. 33x100 (1701). FASTIGHETSMÄKLARE. Hem på lätta afbetalningsvilkor. $3,750 Cottage på 4 rum, endast 3 block från 9th och Broadway. För ett hem i stadens center är detta det förmånligaste i marknaden. (1700) $2,500. Nytt lius (cottage) å hörntomt i Kast Oakland, nära Elektrisk spårvagn. $350 kontant, resten $30 i månaden. Två andra mindre hus i närheten kunna köpas på samma vilkor. (1568) $3,760. Rtt vackert litet hus på 5 rum å Grove st., endast 2 block från Key route stationen, tomt 91 x tio. Ett af de bästa köp i trakten för pengarue. (594) $2,850. Ett vackert, henitrefiigt residens ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 September 1906

SUNDQUIST & SVEDEEN Skräddare. 1131 Laguna St., hörnet af Eddy San Francisco. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., och 1154 Golden Gate Ave. mellan 20 och 21 st. Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt j I'\ A. Hjelte C. M. Sorensen SORENSEN & HJELTE Skräddare 1304 POST STREET, nära Franklin San Francisco, . Cal. The Salubrin Laboratory, Ohio. Cincinnati, Agentur i San Fran.: 30 Sharon. En lycka i olyckan :ir det att hafva Salnbrin i huset, då någon skållar eller bränner sig. Om bruksanvisningen lor dylika fall följes, upphör all vånda genast och skadan botas förvånande hastigt, och detta oftast, äfven i mycket svåra fall, uitau att kvarlemua något vanställande ärr. Köpes å apoteken med flera ställen. Skrif tijll oss ef- ! ter upplysande cirkulären 958 Broadway Kostymer pä beställning .$18 upp P;inUlonger $5 upp. .Största och finaste lager af ylletyger på Stillahafskusten. CHÄS. LYONS nya adressrr: 731 Va...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 September 1906

2240 Adeline, Oakland Telefon Oakland 1864 fi NORGE. Kung Håkon har natten till d. 10 Aug. under iakttagande af det strängaste inkognito med Vestkustbanans <8g ätervändt från ett besök i Danmark. Ingen nordpolsexpedition i år. Pas Bagerare af turistångaren, som anländt till Hammarfest d. 24 Aug. från Spetsbergen, meddela, att Wellman ej i år kommer att företaga den planerade ballongfärden till nordpolen, enär förberedelserna voro började för sent för att afresan skulle l^unna företagas Vid den önskade tidpunkten. Som bekant var färden planerad att företagas just 1 dessa dagar. Wellman anträder hemresan första Veckan i September. Utomordentlig beskickning i Kristiania. Enligt en kejserlig förordning kommer en utomordentlig rysk beskickning att upprättas i Kristiania. Afsatt bankdirektör. Chefen för Folkebanken i Kristiania, advokaten Fyhn, har entledigats från sin befattning. Han hade användt penningar, omkring 29,000 kr., som han i egen skap af advokat haft till förva...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 September 1906

4- Vestlcusten. Den 13 Sept. 1906 Entered at the Sail Francisco, Cal., Post Office Secoud Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utglfves Tonsdag från 30 Sharon st. San Francisco Prenumerationspris: Ett år Jz oo Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. 8*är All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. ALiEX. OUSSON, Utgifvare. ALlFRED ERICKSON, AGENT. Äfven Wellman fann för godt att uppskjuta sin ballongresa till nordpolen. Derigenom förlängde han antagligen sitt lif, äfven om han icke åstadkom någont större vetenskaplig upptäckt. Till Svensk-Am. Western och andra kolleger, som med anledning vår flyttning och förstorade format egnat oss några rader till uppmuntran, fä vi hembära vårt tack. Deras notiser bevisa att de resp. red. ibland låta...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x