ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1934

t ) ví í II 1 " Pí I i m -w Minii -T Ki | Na prodej dobré prérijní balované seno. Hlaste se u Valen- tin Pustějovský, West, Tex. 7-8pd Moučka, syn kolegy ,* ... . Moučky, redaktora Věstníku, — v Pondeh h^11 HU~ jenž .louží u námořnictva v San ^boro pan Bowen McClelan se Diago, Colif., přijel minulý týden slečnou Sarah Pazdralovou d domů ha deseti denní dovolenou. rou manzelu p ' , H Jak nám sdělil, líbí se mu tam yých- oba z ^ ' ' jůf ~ velice dobře, a nejhorší začátky. Jeli novomanžele o a as na "vojny" již prožil, totiž tří mě- tebm cestu. Sňatek byl překvape- síčni cvičení. Až se vrátí, odpluje n*m Pr0 r 1 ?T0. ce . na válečné lodi na cestu kolem Přátele- Novomanžele trvale usa- jižní Ameriky do New Yorku. ,dí se ve West- z.eJ1I"ř-íl vujeme nase uprimne blahoprani! s velerybou. rá bude ukazována v le ve West dnes, v pátek, zorňováno, kde otec snažil se vy- — Pan Henry Strniska z Benn- vi£w, oznamuje, že se tam přiho- dilo neštěstí, které na štěstí ne- bude míti vážných následků. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 May 1934

Vychází každý týden PŘEDPLATNÉ: Kořně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresa: ČECHOSLOVÁK PDBLISHDíG CO. We6t. Texas. Wi DO OUR ^MUf AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIII. ČÍSLO (No. 18). Entered as second-class matter January 2, 1926, at tbe post 0ffice at West, Texas, under the Act of March 3, 1819- 4. KVĚTNA (MAY) 1934. BANDITA HAMILTON OB- ŽALOVÁN CO NEPO- v LEPŠITELNÝ ZLOČINEC Dallas, Tex., 30. dubna. — Ray- mond Hamilton byl dnes obžalován zde co nepolepšitelný zločinec, jenž se podílel na loupeži banky v Grand Prairie dne 10. března. Dvacetiletý bandita před svým od souzením z loupeže banky v La Grange, byl dnes jmenován noto rickým kriminálníkem. Distriktni soudce Noland G. Wi}- liams stanovil příští pondělí soudnímu projednáni, a distriktni návladní Robert Hurt pravil, že bude požadovat! trest smrti pro Hamiltona, ku kterémuž, trestu může býti odsouzen, bude-li mu do- kázáno, že j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 May 1934

■*. V- * O I Osudy Františka Slepičky j 1 Milionáře Do kamen a zapálíte je, řekl -s Sotva Fanda vyšla, bylo slyšeti zvoní — Koho to zas čerti?. . . Pan dvorní rada se podíval na hodinky, — Bude to pošta, je půl čtvrté. S Opravdu, vešel za chvíli listonoš. == — Jen tři rekomanda! těšil Slepičku již ode dveří = Milionář potvrdil dopisů a podal je Maňáskovi, kte- == rý hned otvíral první z nich. iilíiiiílr^ _ Tohle jest opravdu od kolegy ze studií. Vím, vážený, vždy a všude vážený pane, že se tím ! Od Mazánka, řekl dvorní rada jaksi suše. Pamatu- dotýkám thematu velmi choulostivého, ba obtížného, ^eš s.e naň? Zdá se ovšem na první pohled, že není nic snadněji > - Jak by ne? odpovídal milionář, byl to dobry šího, než aby se milionář oženil. Na peníze se ohlížeti kluk. Jednou jsme se ve škole prali, povalil jsem ho nemusí, muže tedy voliti podle svého srdce. Ale není a, chudák, roztrhl si o hřebík cele kalhoty. Doma OSLOVÁK— orní rada Napsal Karel Mecíř tomu tak." — Musí si vzíti mne,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 May 1934

. -i" I V pátek, dne 4. května 1934. papi _čechoslovAk— Oznámení kandi- dátů. All polltical advertislment must De paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří vás žádají o hlas a podporu v de- mokratických primářkách, dne 23. července 1934. TOM F. HUNTER za guvernéra a. p. cagle uchází se za zá- stupce z okresu McLen- nan, místo čís. l EDGAR E. WITT za guvernéra WALTER C. WOODWARD za státního vrchního návladního O. H. CROSS za kongresníka z 11. distriktu. Okres McLennan: JOHN DOLLINS za zástupce čís. 1. okres McLennan A. P. CAGLE za státního zástupce čís. 1. W. B. MOBLEY za šerifa: GIBSON GAYLE za odhadčího-výbérčího daní JOE ALEXANDER za Odhadčí-Výběrčí Daní M. J. MAZANEC za okresního komisaře v precinktu číslo 3. LEVÍ POTEET uchází se za komisaře precinktu čís. 3. okresu McLennan. FLOYD MITCHELL za okresního klerka WRIGHT EDMUNDSON za okresního klerka J. E. BATSON za okres, superttendenta Skol R. V. McCLAIN za distriktního klerka Okres Ellis. LYNN B. GRIFFITH, za kriminálního ok...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 May 1934

ML ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Pnblished every Friday by CECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICEBS: Aog. J. Morris, President Joa. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aog. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Bedaktor — Aug. J. Morris —Editor Předplatné $2.00 Subsoription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy nráž- livébo obsahu se neuveřejní. KRAMÁftSKÉ POCTY. O těch našich presidentech dá se říci celkem že jsou dobří pro reklamu, ba i v duchu mělkém! Hubertovi nedávnému také se to stalo, a Je nutno přlsvědčiti že to za to stálo! Jeho jméno svému psovi dala mnohá lejdy, pokřtili jim zametače! snad i jiné šmejdy. Je to vfcusem prapodivným ctít Jej, denifat v něho, alě namt zametače a psy Jménem jeho? Když Již jeho Jménem zvali věc tak různou, mnohou, mohli Jim též nazvat rohož k utírání nohou. Kdo to dobře pozoruje byl by z toho marod, je to jenom další důkaz — humbukářský...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 May 1934

? "umr i. &f«uia xo«n. , lil—Klín i Čechoslovák— ČSL. PAVILON NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ. Zastavila únosce. Již za několik týdnů otevřou s^i brány Světové Výstavy, která se představí návštěvníkům v *"ové, mnohem malebnější formě. Nejimposantnější třídou na vý- stavě Je jistě Třída Vlajek vedou- cí od hlavni brány a administrač- ní budovy podél jezera k Paláci Védy. Tato ulice, jejíž vlajkové1 stožáry budou letos temně červené na rozdíl od loňských stříbrných, je pravou tepnou výstavy a na návštěvníky přicházející ať již směrem k Paláci Védy neb opačné, působí vždy mohutným dojmem A právě na této hlavní třídě, přímo Palácem Vědy, tedy na mí- stě jistě jedinečném, stojí česko- slovenský pavilon. Málokterý náv- štěvník projde výstavou, aniž by si všimnul velkého nápisu Czecho- slovakia. Tedy Čechoslováci, pří- slušnici sice malého a skromného národa, ale národa pracovitých a schopných občanů, neobávaji se cizí soutěže a smělé přicházejí na průmyslu i krásné výrobky lidové- ho uměni. Loňské...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 May 1934

-íechoslovík- KDYŽ BYL U MNĚ DILLINGER. Mercer, Wis., 29. dubna. — By- lo by škoda vypustiti z pestrých dějin a příběhů českoslov. kraja- nů v Americe jednu třeba sensač- ní, nicméně pravdivou a zajíma- vou episodu — když dnes po ce- lém světě notorický americký ban- dita Dillinger byl na nucené "náv- štěvě"' v letním sídle krajana Emi- la Vaňatky, v jeho "Little Bohe- mia" resortu u Spider Lake, ne- daleko Merceru, Wis. Byv držen Dillingerem v doslovném zajetí po tři dny, v Chicagu dobře známý restauratér když býval v Locroiis ave. a 18 ul., tyto dny volněji dý- chal, a po drsných dnech střelby a vraždění mohl svobodně vyprá- Věti", jak to vlastně bylo s tím Dillingerem", a jak se mu poda řilo dostat! ven zprávu koho má za hosta. Dilinger, v doprovodu šesti mu- žů a tří žen, přijel do Vaňatkova resortu v pátek 20. dubna. Přije li zrovna do nádvoří ve dvou vel- kých automobilech. O tom, co je a co pohledává, se nijak netajil. "Moje jméno," pravil náčelník bandy k užaslému krajanovi,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 May 1934

V pátek, dne 4. května 1934. —ČECHOSLOVÁK— Z města a okresu. — Obchodní komora města Wa- co bude konati v pondělí, dne 7. dubna.schůzi, v které bude jedná- no o zavedení "home rule" v na- šem okresu McLennan. Občané našeho okresu měli by se do této schůze dostaviti, a co nejostřeji protesťovati proti tomuto kroku, a možno-li zabránit! • aby vůbec nedošlo k volbě. • • 30^ Máme vyloženy vzorky o- zdobných krabic s cukrovinkami. Dejte nám vaši objednávku. Pama- tujte na Den Matek, dne 13. květ na. Royal Confectionery. ve West. • ■ — Slečna Wilma Hrušková, stu- dentka zdejší vyšší školy, obdržela první cenu v šití, začež se jí dosta- lo výletu do Austinu. Na druhém místě byla sl. Georgie Morrisová. • • W Dejte nám objednávku na krabici cukrovinek. Den Matek při padá na neděli 13. května. Royal Confectionery, West, Texas. ——)0( ZPRÁVY Z OBECNÉ ŠKOLY. Následovně udány Jsou jména žáků, kteří obdrželi známky "A" ze všech předmětů i z mravů: První třída. — Sylvia Bareíield, Faye Williams, Hu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 May 1934

—ČECHOSLOVÁK-— V pátek, dne 4. května 1934. ■ * ■ 1 Ennisky Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. Deště příčinou rozbití vlaku., JAK BYLI HLADOVÍ. "Tam svět se hne, kam se síla napře", řekl Dr. Tyrš a pravdu řekl,, Když jdu ve svých vzpomínkách neb "V boji o život jen síla ob- zpét, tu mi v hlavě zůstal obsah stojí". Jen národ silný, to jest psaní, které mi psal bratr od Hu- stopeče, jak byli hladoví ti rakou- ští četníci, kteří po všem pásli a zvláště venkov hlídali, by ti ven- kované nemohli nic prodat bez četníkú. Na všech nádražích stá- ly hlídky četnické a četníci měli právo nahlédnouti do každého ba- líku a neb baňky a když něco na- šil, tak hned to sebrali, zvláště Čechům. V Hustopečí, kde je hodně Něm- ců, též stáli četníci, většinou to Němci, a dávali pozor, by žádný nic neodnes. A když někdo s ně- čím na nádraží přijel a oni ho při tom chytili tu hned mu to zaba- vili. Zvláště na mléko měli spade- no; měli na ně na nádraží připra- vené ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 May 1934

- V pátek, dne 4. května 1934. —Čechoslovák— VOD PÉRA VENCY VOTRUBY. Texasští lupiči a úředníci, kteří je chytli. Vážený vobecenstvo! Vědí, co sem se stal tak velikým [ chlapem a vynálezcem, tak nej- čkom nemám holt tolik času k meldování mých náramně pře- moudřelých vejparů mýho chytrýho mozku v Čechoslováku. Toť se vajs, Ž3 čtenářský vobecenstvo rá- do se poučuje z mých vejšplechů a vážená redachc jich s radostí vobtlačuje, ale teďkom, co sem tak vobvážněl a byl sem postave- nej do takovýho presentýrovaného šteluňku a stal se populárnej až v samý Číně, su mocej zaměskna- nej a nemám času k poučování celýho puplikum cuzamen. Esli ctě- ná redachc sce, abych jako při- spíval dalejc, muší mi naptat ňá- kou hezkou, čuprnou štenograptku, anebo nechť pošle moji Filomenku něgde do ňáký bysnis školy, aby vona mi štenograptku dělala. Já sem to už mý Filoménce meldoval, že si jako naptám ňákou íešnou holku na oučet Čechoslováka, ale panečku ta mi vypucovala žalou- dek, že prej nejčkom vona u...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 May 1934

m* —ČECHOSLOVÁK— 1 - = V Pátek, dne 4. května 1934. Z města a okresu. — V sobotu zastavili se u nás v tiskárně přátelé John Kebrle a Fr. Parma, nalézajíce se na cestě z Dallas do Waco, kde p. Kebrle se usadí a zařídí si dílnu pro svůj obor sklenářský. Pan Kebrle jest výborným v zhotovováni umělec- kého skla, a proto jej odporučuje me přízni našich krajanů, kteří takovou práci potřebují. Zvláštní pozornost p. Kebrle věnuje sklenář- ské umělecké práci barevných, ko- stelních oken a podobné. • • —Ve středu, dne 9. května bu- de uspořádána taneční zábava i Southern Club síni ve Waco, při hudbě pana G. Šnapky z West. Vstupné k zábavě této jest stáno veno na 40c a 10c. Všimněte si o- známky na jiném místě 1.1. (17-18) • • — Žena, která byla s Raymond Hamiltonem v době, kdy on pře- padl a okradl State National ban- ku ve West před nějakým časem, a která byla chycena v Amarillo, byla dopravena tajně do Waco mi- nulý pátek a v sobotu úředníci dovezli ji do West, aby zjistili, zda li se spole...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 June 1934

. 0'- h ■ Í- * •A j&Ffy'"."*- . ■ Iv Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: $2.00 — «].00 Ročně __ Na půl roku . Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, baďtež zasílány na tuto adresn: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West. Texas. and westske;noviny ROČNÍK (VOL.) XXIII. ČÍSLO (No. 23.) Entered as second-class matter January 2, 1920, at the post office at West, Texas, under the Act of March 3, 1879. 8. ČERVNA (JUNE) 1934. ODSOUZEN NA DOŽI- VOTÍ za LOUPEŽ banky. Mariin, Tex., 1. června. — Po rota v pátek odsoudila W. J. IWhiteg) Walkera na doživotí pro podíleni se na loupeži First State banky v Mariinu dne 27. prosin- ce, v které bylo .ukradeno $41,000 Banku vyloupili tři banditi, 2 nichž Walker byl jedním. ZASTŘELI DVĚ OSOBY PRO SKLENKU MLÉKA. Lockhart, Tex., 2. června. — Ne- přítomnost sklenice chladného mlé- ka při večeři, byla příčinou za střelení Nara Mueckové a Willi Veddige-a v pátek večer. Matka nešťastné dcery pravila, že k střel- bě došlo po krá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 June 1934

—ČECHOSLOVÁK— V pátek, dne 8. června 1934. | Osudy Františka Slepičky | 1 Milionáře ni Napsal Karel Mecíř III — Milá holka, pokračovala Frony, ta věc oprav- du není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Milionář je krásné povolání, to je jisto. Ale nemysli, že to je vše. Boháčů Je přece jen mnoho a jsou mezi nimi všelijací lidé, bohatí uzenáři, li- chváři, lidé se špatnou minulostí, a ti mohou sedět na žocích peněz, opravdu nóbl společnost je mezi sebe nepustí. Pravda, strýc mezi takové lidi nepa- tři, jemu jsou otevřeny všecky dveře všude. Ale pře- ce jen to je pouze pan Slepička, jeho ženě se říká jen paní Slepičková, kdežto dvorní rada, třeba by sám neměl ničeho, je veliký pán, má vliv, každý si ho váží a klaní se mu. A jeho paní? Milostpaní radová sem, milostpaní dvorní radová tam. . . Nej- trásnější bylo, kdybychom tak mohly obojí sloučit, — Mami, zvolala Týnynka, tohle přece nejde ani v Turecku. — Mlč, hloupá holka, trochu hrubě se utrhla Frony na dceru, tak chytrá ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 June 1934

V pátek, dne 8. června 1934. —ČECHOS Oznámení kandi- dátů. All polltical advertlslment must De paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří vás žádají o hlas a podporu v de- mokratických primářkách, dne 28 července 1934. SOUDCE SHARP ŽÁDÁ VOLIČE VOLIČŮM 3. PRECINKTU OKRE- O POVÝŠENÍ. TOM CONNALLY za spolkového senátora O. H. CROSS za kongresnika z 11. distriktu. TOM F. HUNTER za guvernéra EDGAR E. WITT za guvernéra WALTER C. WOODWARD za státního vrchního návladního JOHN H. SHARP za společného soudce nejvyššího soudu. Okres McLennan: JOHN DOLLINS za zástupce čís. 1. okres McLennan A. P. CAGLE za státního zástupce čís. 1. JOE W. B AI LEY za zástupce místi číslo 1. W. B. MOBLEY za šerifa: HARVEY BUTTS za šerifa. GIBSON GAYLE za odhadčího-výběrčího daní JOE ALEXANDER za Odhadčí-Výběrčí , Daní M. J. MAZANEC za okresního komisaře v precinktu číslo 3. LEVÍ POTEET uchází se za komisaře precinktu čís. 3. okresu McLennan. FLOYD MITCHELL za okresního klerka WRIGHT EDMUNDSON za okresního kler...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 June 1934

—ČECHOSLOVÁK— V pátek, dne 8. června 1934. ČECHOSLOVÁK AND WE8T8KÉ NOVINY Pnblifihed every Friday by CECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. A OFFICEBS: A.g. J. Morris, President Jo*. P. Hslásek, See'y-Treas. DIEECTOBS: Aog. J. Morris, Jos. F. Holásek, ¥. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Bedaktor — Ang. J. Morris —Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evrepy $3.00 Ceny o známek sdělí se na požádání. Advertising rates on applieation. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého obsahu se neuveřejní. MODERNÍ AMERICKÁ MORÁLKA. Že prý je velmi výstřední, a stále více mizí, tak píší naše noviny, i cestovatel cizí. Je prý tu mnoho banditů, jak velcí tak i malí, a lidé, ba i právníci je za to kryjí, chválí. A jeden moudrý guvernér to řekl svými ústy když pouštějí ty veliké že i ty malé pustí. Ty Insulády všeliké jsou prováděny chytře, i mnohý lupič bankovní jim také zraky vytře. A když je lupič v žaláři je tam jen krátkou chvilku, a dostávají kytice, a střelné zbraně, pilku. A příliš často u...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 June 1934

V pátek, dne 8. června 1934. —ČECHOSLOVÁK— Z města a okresu. — Joe Přikryl s rodinou a p. Strmlska z Taylor přijeli se po- dívat! na okrskovou slavnost Kat. SCHŮZE! : lalo ve West mnoho debaty a jak Všichni občané i občanky mě-; obyčejně se stává i horké krve. V — Asfaltováni našich ulic vyvo-j TOM LEWIS ZA DISTRIKTNÍHO KI JIRKA, sta West měli by se dostaviti do P°nděli konala se veřejná schůze, i hromadné schůze, která bude ko- které bylo přítomno 33 občanů a Rnirnio „ d i nána v městské radnici ve West j vysvětleni projektu asfaltováni u- SOKOla v Penelope v neděli a na Dátek večer v 8 hodin za úče-'lic právníkem Geo. E. Kacířem, by- navštěvu svých příbuzných a přá- lem rozhodnuti zdali ulic'e našeho 10 odhlasováno, aby tento projekt . . města West mají býti asfaltovány, Převzala na starost městská ko- ■-* Podporujte českou nekárnu a íest11 ano, jakým způsobem má m*e a náklad hradila. 10ti cento- projekt tento býti financován. V yym zvýšením městských dam na jezte nejlepší chléb, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 June 1934

* • V- " —ČECHOSLOVÁK— V pátek, dne 8. června 1934. Ennisky Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. Trpká Stížnost: Máme u nás v městě dva hřbitovy, jene městský všeobecný, a druhý katolický — ale jenže na ten katolický hřbitov, kde leží devadesát procent líašin- cú, došla stížnost, neb dobrý ka- tolík se vracel minulý pátek ze hřbitova a žaloval, že to vypadá tam hrozné, neb pro Johnson gras není znátl prý, že to má býti posvátné pole, kde leží naši před kové. A vidíte, ze slov starého o- sadníka zněla žaloba a to pravdi- vá, neb zapomínáme. Zapomíná- me a moc brzy. Když někdo zemře, tu se jemu kupuje ta lepší rakev — co by lidé řekli? Nékdy třeba nešetříme na drahé, pěkné pom- níky a všechno toto stojí peníze, ba někdy sta a stadolarů tomu zemřelému dáváme. A co to kví- tí, ty drahé věnce, které za den dva jsou suché a pak více již hrob neopravíme. Není času a pro- to ten Johnson gras pěkně roste, vysemení se, aby ho bylo na druhý rok ještě více....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 June 1934

V pátek, dne 8. června 1934. —Čechoslovák— VOD PÉRA VENCY VOTRUBY. 1} Váženej pane Franci Stelnerojc! Čoeče, jak se to vopovažujou, tak kritizovat takovýho zvážený- ho fajetvilskýho voílciálnýho caj- tunkáře! Vona je to nehorázná vopovážlivost a je vidno, že ne- bylí u vojanskejch, kde za tako- vej richtig povstaleckej vejšplech by bejvali postavenej před vojan- skej soud, kerej by jich nechal buď ajnc cvaj vodstřelit, nebo so- fort by dostali garnisonu na rok se španglami. Já jim radím, aby to vicejc nedělali, nebo se jim to nevybecáluje. Což voní nevědí, že von ten náramně chytrej pán je nevomylnej a že má nevobmezený právo? Dyž to tudlenc moje nejemilej- ší Filoménka čtla, hneďka na mě volala: "Vénco, koukej, co to za- seje v tom Čechoslováku jakejsi Francek šrabuje vo tvých haupt kolégách. Esli máš v sobě ešče tro- chu lantverácký krve, tak mušíš tomu vodvážníkovi hneďka a so- fort vypucovat." Ve mně to píchlo, jako dyby mě nemllch něgdo bajonétem prodžig- nul a hneďka se hlásím...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 June 1934

—Čechoslovák— V pátek, dne 8. června 1934. Z města a okresu. — Pán Jos. Plášek dli tohoto tý- dne v Minerall Wells kde dlí na zotavenou, Zdrží se asi dva týd- ny. — Karel Soukup podrobil se mi- nulý týden operaci na slepé stře- vo v nemocnici ve Waco. Jak se dovídáme, vede se mu již dobře. • JW Chcete-li nej lepší chléb, žá dejte Fisherův. Na prodej všude (18-dz.) Zaručujeme Vám že ušetříte, když budete obchodovali u nás! Mnoho lidí dosud obchoduje v okolních větších mě- stech a mají domnění, že tam koupí něco levněji. — Ano, je tomu tak v lékárnickém oboru. — Jsou lékárny, které časem oznamují některý předmět o nějaký cent levnější, ale to je tak zvaný "leader", jen aby vás do obchodu dostali. Jakmile vás tam jednou mají, pak teprve dovedou vám započítat. Tak na příklad platíte dvakrát a třikrát větší ceny za lékař- ské předpisy tam nežli počítáme my. Také za jiné předměty platíte plnou cenu a často dostane se vám zboží neznámých údělků, tedy lacinějšího. — Proto jistě ušetříte, kd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 August 1934

Vyeháíí každý týden PŘEDPLATNÉ: Ročně Na p&l roku L)o staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež .zasílány na tuto adresa: ČECHOSLOVÁK PUBLISHINQ CO, West. Texas. 92.00 *1.00 ' i- "<ř o í'y ', f • j'J, ^bKYbc '<i AND WESTSKE NOVINY 11 ROČNÍK (VOL.) XXHI. ČÍSLO (No. 34.) Entered as second-class matter January 2. 1980> at the p 1)4,1 oř'ice at West, Texas, under the Act of March 3, 1819. 24. SRPNA (AUGUST) 1934. TVRZENÍ WOODWARDA VYVRÁCENO KONTROLOREM. Austln, Tex., 18. srpna. — Geor- ge H. Sheppard, státní kontrolor, prohlásil, že Willtam McCraw, kan- didát za státního návladního, ne- \dluži státu ani centu. Toto pro- ,h!ááiní vydal, když Walter Wood- ward, protivník McCraw .dokazo- val, ž: McCraw dluží státu $15,000, které bude hleděti skolektovati prvně, jakmile bude státnim ná- vladním. Ve své řeči v pátek večer, Mc- Craw přes rádio, pravil: "Walter Woodward je největší politický hypokrit, jakého Texas kdy viděl. Mezi dobrými Čec...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x