ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 November 1896

IKiffiSHflflH ,.;4 < 1 f # Jag köpte det for-att salja det till eder, icke for att behälla det. $35,000, t Ni vill aldrig hafva ett annat liknande tillfälle att köpa Herre * och * Goss-Kostymer. Jag önskar att sälja ut hela lagret samt alla hyllor, bord och öfriga inventarier, så fort som möjligt, Och för att kunna göra det, så säljer jag ■ ■ I IVI rj p" O I M L( DC P P I O C" P Jag tänker afsluta affärerna före den 1 Januari. Allt har en strykande afgång och ni b ® * I I ^1 I ■ SJ I 111 ^7 In l \ ■ ej uppskjuta för länge att komma och se mig. Ett stort lager af kostymer till korpulenta personer, 1 alla storlekar. COR COIN"G-RESS .A.-VIE. OCH 7TH ST. HERR PETTERSONS HUS- PREDIKNINGAR. Af Sigurd. (Forts, från för eg. n:o.) Heruskapet har varit i Stock- holm och roat sig. —Ä' du med nu, Klara? Tåget går om en half sekund. Jaså, det var du som tog cigarrfodralet; undra- de just hvart tusan det blifvit af. Ja- så, du tog 'et när jag redan satt i droskan och tydligen glömt det?" Nå, d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 November 1896

Afloppstrumman på Trinity street söder af Willow, har rasat in. Polismästare "Jones från Galve- ston besökte staden sistlidne fredag. Prenumerera på Texas-Posten, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Ombyte af cg are. Värdet af egen- domsförsäljningen under föi flutna veckan uppgick till $48,962.80. Nykyrka. Under Sid Williams predikomöt n hafva nära $1,000 blif- vit insamlade i och för tillbyggandet af Second street bapt:stkyrka. Intet bortstulet. I söndags mor- gon befanns glasdörren till Hill & Hills uppbruten, men efter al.t hvad som är kändt, var in et bortstulet. En belöning af $150 är af guver- nören utlofvad för den okände mör- daren af Emma Stewart, som nyli- gen blef mördad nära Almo i Cass county. En gammal veteran. B. N. Bar- nes af "Confederate Home" är en kandidat för vaktmästare i senaten och erhåller stor uppmuntran från de valda senatorerna. Deputy sheriff Jo. Corvin har rest till Pueblo, Colo., för att afhem- ta Lte Glasscock, som kommer att...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 December 1896

p I* ( 0) t 3 ■o ia ms# TEXAS • ' W0; ' ■ V m POSTEN. I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 4 Dec., 1896. VOL. I. No. 34. -jsiNYTT GODS! NYA PRISER!^ STÖRSTA LAG-ER^ -A-IF1 TE Höst- och Vinter-kläder, samt Tyger som kan uppvisas i Austin hos IDOUST WILSON"'S. Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af KLäDER, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos , FÖR GÄ T-MlO-EJ. (För Texas-Postbn. ) I länge, längesedan svunna dar, När ängeln Gabriel sin strålskatt bar På Zebaots befallning till övar' stjerna, Då glömdes jorden. Späd det var hon än Och gömd bak Sol, sin vida större vän. En suck från hennes läppar brö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 December 1896

TEXAS POSTEN. J?ynets oeh Annonstidning för svenskaene i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlslied nvory w«ek, lu Austln, Texas, bv the Hweiiirh Amkkican PublihhinO 00. The only Hwedlsh paper ln Texas, and the best advertlslng medium to reach tlils class >f citizens. Richaiid Johnhon Manager. ■ÄXX>50 50COC>C)C yCO>lC.'.CiO^CC DOV>OCOCOC SO«X. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Jr - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft år ------- 00. Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i lörskott obh penningar böra sänttas medelst "Po- stal Note". "Mon y On.ers" ellerI 2-cwnts frimärken under adress. TEZAS POSTEN", 817 ConureuH Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. OBSER VERA! Texas-Postens kontor och tryc- keri är nu flyttad t till 817 Congress ave. öfver Austin Furniture store, en trappa upp. Vi önska der emottaga alla...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 December 1896

i . , ..... :.y ■• r'*7K< % • • '•"*•' v- nr* Jag köpte det for att salja det till eder, icke for att behålla det. $35,000. ww Ni vill aldrig hafva ett annat liknande tillfälle att köpa Herre * och * Goss-Kostymer. Jag önskar att sälja ut hela lagret samt alla hyllor, bord och öfriga inventarier, så fort som möjligt, och för att kunna göra det, så säljer jag UNDER INKÖPSPRISER. Jag tänker afsluta affärerna före den 1 Januari. Allt har en strykande afgång och ni borde ej uppskjuta för länge att komma och se mig. Ett stort lager af kostymer till korpulenta personer, i alla storlekar. OOB. COUSTO-IEilESS AYE. OCH 7TH ST. HERR PETTERSONS HUS- PREDIKNINGAR. Af Sigurd. (Forts, från föreg. n:o.) det här. Till hösten när barnen bli större få vi skicka af den ena pigan. Jag får naturligtvis nöja mig med den sämre uppassning och den oord- ning i huset, som deraf blir en följd, det är ju så vanligt att jag får sina emellan. Eftermiddagskaffet i min gungstol derhemima, som är en af mina få n...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 December 1896

AUSTIN. En liten arfvinge fick herr Aug. Free emottaga utaf sin lilla älskade guOitn t lör några dagar sedan. Pastor Öländer, vår methodist- prest här på platsen, reste i går upp till Foit Worlh på konventionen hvarest han ämnar stanna ett par veckor. Guvernör Culberson utlofvade i tisdags 50 för arresterandet af Nero Anderson, hvilken mördade W. J. Crawford i Hood county den 3 sep- tember 1895. Observera! Att jag, underteck nad, nu har tagit plats i Star restau- rant hos Emil Wallin och önskar jag der se alla mina landsmän när de äro i behof af en god måltid. C. Hokfman. Observera! Glömmen icke att genast gå och helsa på den svenske fotografisten O. L. Thörribladh, som nu är redo att emottaga alla svenska vänner i sitt nyinredda eleganta gal lei i på Congress ave., öfver hr We- stins skobutik. Kom ih&g A. W. Edborg, New Sweden, när ni är i behof at kläd- ningstyger, hvilket utmärkta Inger han ämnar slutförsälja innan den 1 januari 1897. Bästa Slags varor och billigaste priser g...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 December 1896

■ ÄA ' XAS /1 7. I ÄRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den II Dec., 1896. VOL. I. No. 35. NYTT GODS! NYA PRISER!^ STÖRSTA LAG-BE/ NYASTE Höst- och Vinter-kläder, samt Tyger som kan uppvisas i Austin hos IDOILT WILSON'S. Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af Kinder, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos V EX EL V ER KAN. (För Tbxas-Pobten.) "Du, Ragnar", sade jas i går Till gamle, sorgsne vännen, "Du, Ragnar, torka kindens tår, Ty efter höst, du, kommer vår, Att glädjekransa ännen!" "Ja", lydde svaret, "sorgens teg Kan glädjens rosor bära. AU sorgen löper steg om steg Med glädjen, vet jag dock! För feg...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 December 1896

ill j? ..-g. ' ? TEXAS POSTEN. flynets oeh Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. [THE TEXAS POST.) Pubtlslied every week, ln Austin, Texas, by the Swkdikii Amkbican Pcbi.ihuino Co. Tlio only swedlsli puper In Texas, and tliu best udvertislng medium to reach thls class if citlseeus. Kichakd Johnhon Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Hr - - - - - - - - -$1.00. Ett hälft är ------ - 80. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I lörskott obh penningar böra sandas medelst "Po- stal Note", "Mon y Ori.ers" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 817 Congrtm) Ave. A USTIN, TEXAS. Telephone 270. Advertislng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. nog låtit bli att visa sin plånbok r*å | förre manager lär hafva rest till en han skulle betala. Men nu gjorde | sm Åstad i Wisconsin.—Duluth-Po- OBSER VERA! Texas-Postens kontor och tryc- keri är nu fly...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 December 1896

t. WB> Jag kopte det for att salja det $35.000. till eder, icke for att behalla det. ^ W P Ni vill aldrig hafva ett annat liknande tillfälle att köpa Herre * oeh * Goss-Kostymer. Jag önskar att sälja ut hela lagret samt alla hyllor, bord och öfriga inventarier, så fort som möjligt, och för att kunna göra det, så säljer jag ■ ■ I W n F* F? I M PC C3 D I C" P Jag tänker afsluta affärerna före den 1 Januari. Allt har en strykande afgång och ni b I ^1 U t" II I I ^1 IX. I Il I C* Il ■ ej uppskjuta för länge att komma och se mig. Ett stort lager af kostymer till korpulenta personer, i alla storlekar. COB. COHGBBSS AVE. OCH 7-T231 ST. HERR PETTERSONS HUS- PREDIKNINGAR. Af Sigurd. (Forts, från föreg. n:o.) ? "Berömde jag dem nyss", sa du? Jag gjorde väl så fan heller! Det var naturligtvis under förutsättning ...,hm det var lögn att jag be- römde dem, hör du! Mfn det är så likt dig, Klara! Skymf på skymf, förödmjukelse på förödmjukelse åt din man, det rör dig inte mer än om man trampade ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 December 1896

11 AUSTIN. För en god middag, gå till J. A. Miller, "The Club House". Gammel Book Co. uttog stämning på J. A. Bergström i onsdags, för en summa af $250. Mr H. Lindell, en af Georgetowns mest framstående affärsmän, gjorde ett kort besök i staden denna vecka. Mr W. Johnson, som en tid va- rit biträde i K. C. Millers möbelhan- del, har nu slagit sig på frihetssidan och tagit en veckas rast af. Advokattrna son försvarade Buit måste inom den sista veckan af den- na månad bestämma en ny trail, if >11 att de någonsin skall erhålla det. Landförsäljningen förliden vecka uppgick till den den respektadia sum- man af $29,459-75- Mycket bra, men skulle varit mera, säger Evening News\ Pastor Öländers resa till I* ort Worth, som vi omnämde sistlidne vecka, blef uppskjuten på grund af Vår pastor lemnade i stället 1 går för konventionen i Fort Worth. Undertecknad är nu egare af Star restaurant och inbjuder mina vänner att göra mig ett besök då en god måltid önskas. Första klass kost af allehanda ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 December 1896

\ TEXAS tt ..a.. ; v// O M. I ÄRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Te*as, Fredagen den 18 Dec., 1896. VOL. I. No. 36. NYTT GODS! NYA PRISER!^ STÖE6TA LAaBB_ -A-IF IsTS-A-STIE Höst- och Vinter-kläder, samt Tyger som katt uppvisas i Austiti hos IDOIfcT WILSO!T'S. Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af KLäDER, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos ÅTERSEENDE. (För Texas-Posten.) I ekens skugsa sommarn läng -Invid hvarann de stått. Och njutit utaf fogelsång, ; Af källans psrl, af bäckens språng; Så hade sommarn gått. Nu vinterns bistra budskap, Höst, Den "hjertiöst hårde" kom. Och Liljan smögjtill Rosens bröst, Förskrämd a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 December 1896

TEXAS POSTEN. |?ynets oeh Annonstidning föp svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. CTHE TEXAS POST.) Publlshed evory week, ln Austin, Toxas. by the SWEDJHH AmkUICAN POBIilSHISO CO. Tlio only wcdlsli paper iti Toxa , and tbo best advertlslnK medium to reacta tbls class f cltizens. Richard Johnson Manager, 50oooooK«a«xoex«ÄaÄ K««oco! sK Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumeratlons-pHs: Ett Är - - - - - - - - - $1.00, Ett hälft är ------ - 00. Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sitnflas medelst "Po- sta! Nole", "Mon y Ori.ers" el le r 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 8/7 Cimurrsx Ave. AUSTIN. TEXAS. Telephone 279. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. OBSERVERA! Texas-Postens kontor och tryc- keri är nu flyttad t till 817 Congress ave. öfver Austin Furniture store, en trappa upp. Vi önska der emottaga alla vänner både i staden och på lan-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 December 1896

r>l HERR PETTERSOMS HUS- PREDIKNINGAR. 1 ) 1 Af Sigurd. (Forts, från föreg. n:o.) na dig'\ Det var tusan hvad du har svårt vid att klämma fram med ett direkt erkännande af din makes öm- het, Klara! Om du vill fundera så lilla hönshjernan spiicker midt itu, så kan du inte säga att någon i vårt umgänge fått en sådan klädning, men i stället för att säga att jag är den snällaste man i verlden, "kan du bara inte påminna dig" '•'■Har fru Blom fått en utmärkt svart", sa du? Nå, du herrans helige apostlar, är det detsamma? En svart klädning måste väl menniskan ha. En svart duger på bröllop, barndop, begrafning, middag, supe, i kyrka och på konsert; hvem kan undvara en svart? Ville du fru Blom skulle gått naken, Klara? Nå, hon skulle möjligen inte förlora derpå, men jag vet iruar, Klara, s: m paradiskosty- men inte skulle kläda vidare. Ar en perlgrå detsamma som en svart, Klara? Svara mig på samvete! En fin, svart klädning är det minsta möj- liga, nödtvånget,'det oumbärliga mi- nimum i de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 December 1896

f AUSTIN. •'SI 4, O 'I y Gölm inte att innan julen hesöka fotografen O. L. Thörnbladh för fina fotografier. Pastor Öländer hemkom i onsdags från konventionen i Fort Worth hvai han nu en veckas tid uppehållit sig. Till våra agenter. De, som inte hittills redovisat lör hvad de inkasse- rat för Texas-Posten, torde snaras möjligt göra det. Bestulen på sin öfverrock blef söndagsqväll en man vid namn A. J Spain nere vid stationen. Saken an mäletes till polisen. En italiensk handelsbod på Con- gress ave. blef i söndags natt röfvad af tjufvar. Endast en del småsaker saknades morgonen derefter. Begrafning förrättades i söndags, då miss Edla Hanna hlef förd till sitt sista hvilorum. Miss Hanna af- somnade stilla och fridfullt sistlidne fredagsnatt. Landfor sälj ningen uppgick sist- lidna veckan till någonting liknande af hvad det skulle vara, nemligen en summa af $123,448.97. Landförsäl- jarne känna sig alla glada. Undertecknad är nu egare af Star restaurant och inbjuder mina vänner att göra ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 December 1896

3 TEXAS ( C -V t '' 1' ^ t ;yt (X /\—L. ■ P Ä - POSTEN. I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 25 Dec., 1896. VOL. I. No. 37. fffl,#Fl For män, gossar och barn, YTTERROCKAR EN SPECIALITET! Vi äro nu redo att emottaga eder och att till eder försälja mäns, gossars och barns kläder till de lägsta priser som någonsin existerat i vår stad Vårt lager är nytt och rikhaltigt, som ni för öfrigt sje'fva veta; samt försedda med de allra senaste moderna. Våra priser kan ej öfverträffas i bil- lighet i staden Austin. Kommen och gören ett besök hos oss. Högaktningsfullt, DON WILSON JUL. Ditt verk, Allfader, står vid dödens dörr: Naturens hierta klappar ej som förr, Snö täcker mark och rimfrost täcker trä- den! Hvar äro blommorna ocb livar är säden? Så Balder klagar i midvintérsväcUt, Den förste, då ej vana undran flackt, får till svar: Jag dödar för att lifva. Jstfyttlif, ny skrud åt jorden jag vill gifva. Förutan vexling funnes inttt hopp Och sol, s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 December 1896

tmmte POSTEN !bekant med Ducken för en tid sedan i på en danstillställning, och hon följ- ! de honom till ett rum, der hon sedan * bott tillsammans med honom. livad i som gör saken än hemskare, är att TEXAS POSTEN. Ducken sä< es vara gift. (THE TEXAS POST.) fo/in Lind fordrar skadecrsätt- Publlshed every weok, In Austln, Toxa . \ •* J . hy th«; swkdikh Amkhican Publishing Co. nin<r% Exkongressman John Lind Tho only swrdlsh pup«ir In Texas. and tlie « ° boHt udvertislnK moaium to reacb thls class jät i onsdags förra veckan genom sm lfcitlzens. , ft f advokat uttaga stamning a egarne al Bicbabd Johnson miinukfr. Evening Dispatch i St. Paul, Minn, I fordrande $20,000 i skadeersättning Entered at the post office in Austin, fflr ärekriinkni Sistlidne augusti, Texas, as second-class mail matter. _ j då Minntsotas lutheraner afhollo en Prenumerations-pris: j fest, uppträdde mr Lind med ett tal. I ett telegram från New Ulm, L:s hemort, kritiserades han skarpt i Di- spatch för detta ta...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 December 1896

* t HERR PETTERSONS HUS- PREDIKNINGAR. bi: # Af Sigurd. (Forts, från föieg. n:o.) "Ar det min favoriträtt ?" Ja, be- vars, för all del, men dess förekomst så här midt i rama Trinitatis förefal- ler mig litet misstänkt. Vid den här tiden siagtar ingen vettig menniska sina friska gäss, barn lilla. Det är förmodligen någon skånsk bondrac- kare, som haft råttgift i sädesbingar- na, råkat att med säden förgifta sina gäss och så passat på och gjort ge- schäft. Nå, servera du bara! Ingen undgår sitt öde; lif och död står i en högre magts händer. Hvad befalls? "Skulle inte blodet kommit hit om gässen sjelfdött i Skåne?" Jo bevars, de äro kapabla till att slagta djuren halfdöda och tappa blodet på halfstopsbuteljer, Men fy tunnor tusan, Klara! Sop- pan smakar ju som om man fått huf- vudet af en femtonårig slosill i mun- nen? Hur många kannor salt har du vräkt i den der terrinen? J ig kan finna mig i att förgiftas af blodet ef- ter sjelfdöda gäss. Jag kan finna mig i att äta mig till döden, i...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 December 1896

T:: i- l.} s ; fy AUSTIN. Gölm inte att innan julen besöka fotografen O. L. Thörnbladh för fina fotografier. Landsmän i Manda och omnejd, glömmen ej att öfverse John Öster- bergs annons på tredje sidan. Reparationer utjöres hos Auslin Loan & Jewelry Co. billigare än på någon annan plats i hela staden. Sammanvigda blefve i söndags afton i den amerikanska baptistkyr kan miss Lizze Freeman och rar Frank Jones. Guvernör Gulberson är nu hem- kommen från sin långa resa till d<' östra staterna. "Borta är bra, men hemma är bättre", säger han. DeJinaste ringar som någonsin blifvit sålda, finnes att köpa hos Au- stin Loan & Jewelry Co. på East Sixth street, nu så godt som för en pottstyfver. Sheriff White lemnade i tisdags- qväll för Hemstead, hvarest han skall möta sin dotter, miss Della. Dc äm- na sedan göra en resa t'll New Or- leans för julhelgen. Belöning! Guvernören har utlof- vat en belöning af $200 för arreste- randet af James Walls, hvilken är anklagad för att ha mördat en...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 January 1897

TEXAS POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. I ÅRG. Austin, Texas; Fredagen den I Jan., 1897. VOL. I. No. 38. För män, gossar och barn, YTTERROCKAR EN SPECIALITET! Vi äro nu redo att emottaga eder och att till eder försälja mäns, gossars och barns kläder till de lägsta priser som någonsin existerat i vår stad Vårt lager är nytt och rikhaltigt, som ni för öfrigt sjelfva veta; samt försedda med de allra senaste moderna. Våra priser kan ej öfverträffas i bil- lighet i staden Austin. Kommen och gören ett besök hos oss. Högaktningsfullt, DON WILSON VEXLlNG. (För Texas-Posten.) I vinterkungens salar i Ett gästabud var redt En gång, förr'n jordens dalar Än blomstermantel sett. Af rimfrost borden blänkte, Ur hornen kylde is Och tunga snöflor sänkte Sig öfver kall servis. Och kungen hördes dundra— Ja, dunder är hans tal— "Bro'r Höst, jag börjar undra Om hon förglömt vår sal! Re'n hade hon bordtjstått här fbland oss " "Vinter lyss! Ditt vif och eder dotter Strax bjuda hels...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 January 1897

F >«*.•* alNfel ■ / fl TEXAS POSTEN. I?ynets oeh Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Publlshed every week, ln Austln, Texas, by the Swedikh Amkkican Pcblishino Co. The ouly swedlsh paper in Texus. and tbe best iidvertising medium to reacli tlils class if cltlzens. KiciiAiti) Johnson Manager. xcooxccccox«c Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. -pris: Prenumerations Ett Hr - - - - - - - - - *100. Ett hälft år - -- -- - - 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon' y Orders" eller 1 2-oents frimärken under adress. POSTEN, 817 Congretui Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. OBS EX VERA ! Texas-Postens kontor och tryc- keri är nu flyttadt till 817 Congrtss ave. öfver Austin Furniture store, en trappa upp. Vi önska der emottaga alla vänner både i staden oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x