ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

201 — Já itiid ROZKVET, číslo (12. Ualveston, 15. ledna. — Ctěn! bratři a sestry, ve slunném a žír- ném Texasu! Nová, zdravá ratolest na slovan- ské lípě Texasu, vypučela u zálivu mexického, kde širý oceán zpívá a hučí dojemným tonem ukolébavku obyvatelům, tam hrstka mužů a žen sobě předsevzala, býti hodnými sy- ny a dcerami "matky Slavie" a k účelu tomu založen řád Rozkvět, čís. 62., S.P./.S. r. Dne 3. ledna 1906 o 2 hod. odp. br. J. R. Kuběna, taj. Hl. Řádu, zahájil schůzi v klubovní sínijkrát- kou, jadrnou řečí vyložil vznešený účel S.P./.S. T. a vyzval přítomné ku svorné práci. Bratři J. E. Kři- žan a Pavel Malina byli nápomoc ni při uváděcích obřadech, co staří členové. Dvacet dva bratří a sester si po- dalo ruku ku společné práci a řád uveden pod jménem "Rozkvět, čís. 62., do S.PJ.S.T. Zakládající členové jsou: Jos. Řeřábek, Jos. Schneider, F. Stehlík, Lad. Zbránek, Jan Jater- ka, Rob. Schneider, Jan Dibala, Jos. Pechal, Josef Knapp, Adolf Dušek, Karel Mikuš, Harry Heit- mann,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

202 Oenaville, 21. ledna.— Nového zde na té "Harris RenČi" není. Po- časí je většinou mokré; dnes právě, co toto píši, prší a severák fouká, takže bude-li to pořád takové,bude špatná vyhlídka onastávajícíúrodě. Horší, že my, rolníci, jsme s polní prací hodně pozadu oproti roku loňskému a obzvlášť ti, kteří se stě- hovali. Obyčejně bývá, že když se každoročně lidé stěhují, bývají ce- sty velmi škaredé. Ti, kteří se te- prv teď stěhují,budou muset s troj- násobným úsilím vynahradit, co je zameškáno. P. Jan F.Bártek, jenž koupil pozemek na Harris Ranch, už se přistěhoval a zajisté j se již usmívá, že vyzrál; má velmi úhle dny domek na rozhledném mí- stě. Přál bych si, aby ho dal po-' světit nějakým bálem, neboť bylo; by si kde zaskočit. A teď vy, milí bratři, tam na Cy-1 cloně! Jak se tam máte? Přijměte můj prozatím srdečný pozdrav, než | k vám zavítám. Dejte o sobě také ; něco vědět, vždyť je vás tam dost. S bratrským pozdravem Jos. F. Chuděj. Floresville, 25. ledna. — Bude tomu hnedl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

1W3 — DOSVĚDČENI. Euuis, 21 ledna. — Kvituji tím- j to následující řády, které přispěly nemocné sestře Anně Suclianové od řádu Ennis, čís. 25.: Řády čís. 15., 23. a 54.po $2.00; j čís. i., 3., 4., 8,, 9., 10., 14., 20., j 22., 28.' 29., 32., 33., 36., 41., 47., 1 52. a 57. po Si.00; 6. Si.50; 17. $1.75; 49. 90c.: 40. 80c.; 26. 65c.; 39. 60c.; 2., 5., 11., 30., 37., 42., 43., 44., 45., 48., 51., 55., 56.358. po 50ct. Začež přijměte srdečný dík. Kdyby ale některý řád nebyl správně kvitován, tedy žádáni za upozornění, jelikož chyba je vždy možná. S bratrským pozdravem A. Krutílek. Rowena, 22. ledna. — Do řádu Pokrok Roxveny, čís. 49., přijat v minulé schůzi Jan Pšenčík. Na příští schůzi máme zase 6 nových čekauců. K. Pokrok Roweny snížil vstupné do jednoty 11a polovici, totiž $1.25 po dobu tří měsíců, a doufám, že krajané zdejší poožijou této příle- žitosti a vstoupí do naší Jednoty. Bratři z Granger poctili nás svou návštěvou minulé schůze a vy- pomohli nám při uvádění nových úřadníků...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

— 204 — Dodatek o čínském bobu. i. Čínský bob možno pěstovati ve všech krajinách, kde daří se koma dent. 2.) Rozličné druhy dávají rost- liny velmi různících se vlastnosti, některé přímé a keřovité, jiné dlou- hé, plazivé a pnoucí se. Některé zrají ve dvou měsících od vysázení, jiné vyžadují 6 měsíců neb i déle ku svému uzrání. 3.) Ku pěstován! třeba voliti druh dle toho, k čemu ho má býti užito a rovněž dle toho třeba také v určité době síti. 4.) Důkladné propracování pů- dy před vysetím poslouží bobu pra- vě tak dobře jako jiné hospodářské plodině. Čím více práce mu věnu- jeme, tím vděčněji se osvědčí. 5. Kyselina fosforečná a dráslo tvoří při čínském bobu pravé divy a pomáhají rostlině přijímati co nejvíce volného dusíku z ovzduší. 6. Malé množství rychle půso- bícího dusičného hnojiva pomůže rostlině v počátcích ku rychlému vzrůstu, ale dávati mnoho se nevy- plácí, neb země ho těžko zadržuje a co do spodiny uniklo je ztraceno. 7. Čínský bob možno pěstovati kdykoli jest půda dost...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

205 — V každé mlékárně má býti roz- hodně chován dobytek vepřový, neboť tento se nejlépe postará o všecko zbylé mléko a podmáslí. Lakovaný nábytek nemyjte ni- kdy horkou vodou, tím jej můžete úplně zkazit. Navlhčete hadřík octem, kápněte naň oleje, a tím ná- bytek třete, až nabude barvy jako nový. • Kdyby byl v Anglii zastaven do- voz potravin, nastal by tam hlad, neboť pud a tamní, ač bohatá a v dobrém stavu udržována, není s to vyživit i více než 60 proc. nynější- ho obyvatelstva. "Kolik koní, tolik chyb"; a pro- to nemá hospodář bez potřeby od neznámých koňařu koně kupovati, kromě s vymíněním času k jeho zkoušení.Nejlépe však každý učiní, když sobě potřebné koně sám vy- chová. ( Texaská zimnice. S pěstováním dobytka, jetele a jiných pícntch rostlin se zanedbaná farma vždycky značně zlepší a po- vznese. Stojí to ale peníze, které se musí klopit předem. Kdo však je vytrvalým, dočeká se znamenité- ho výsledku. Mrkev jest nejen zdravý pokrm pro lidi, ale také pro dobytek velmi užiteč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

206 — Vzteklina. Nemoc původně u psň se vysky- tující, kteráž i na jiná teplokrevná zvířata přenesena býti může. O- všem i na člověka. Příčiny:Jakáko- li určitá příčina této nemoci známá není, jest přece jisto, že sídlem je- jím je ústředí nervové, zejména mí- eha(mozkovice) a že různé nepříz- nivé dojmy, jako neukojitelný pud pohlavní, velké horko, nebo příliš- ná zima, nedostatek čerstvé vody, týrání zvířete, namáhavé a rychlé pohyby a p. ku vzniku jejímu val- ně přispěti mohou. Ovšem přene- sením, t. j. pokousáním a vůbec přenesením jedovatých šťáv ze zví- řete vzteklého do krve jiného ne- moc ta prvotně vznikává, Doba in- kubační, t. j. doba, která od spů- sobení nákazy do vypuknutí choro- by úplně, páčí se u psa na 6—8 tý- dnů, li koní na 3 dny až 15 týdnů, u přežiravců nag dní až na několik měsíců, u člověka na 2—6 týdnů, řidčeji i na několik měsíců, je však nestálá a nevylučuje se možnost,že po roce také může nemoc vypu- knouti. Avšak déle než rok jistě nebezpečí netrvá. Domn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

— 'JU7 Připalování podkov. Mezi podkováři je málo takových, již měli bv dosti času věnovati při- zpňsobování podkovy kopytu, anebo již měli by dosti dovednosti aby ji přizpůsobili za studena tak, by dolehla na kopyto takřka nepro- dyšní. Ačkoliv nepřátelé přiměřo- vání podkov za tepla malují prakci tuto v hrozných barvách, poukazu- jíce na její Škodlivost, lze zavrho- vati pouze zneužívání takovéhoto způsobu přiměřování podkov. Přiměřuje-li se těžká, do žlutá, rozpálená podkova na kopyto příli- šně vyřezané tak dlouho, až se do něho úplně vpálí, má to na koně vliv velice zhoubný. Za to však podkova jen do černá rozpálená, mfiže se přidržeti na kopytě správ- ně vyřezaném dosti dlouho, aby se označilo, kde ještě třeba roh seříz- nouti, aniž by se tím kopytu uškodi- lo, nýbrž naopak, dobytčeti se tím konečně jen prospěje. S připalo- váním podkov má se to tak jako s mnohými jinými způsoby práce,neb stává se škodlivým teprve, když se ho zneužívá, když kovář, aby si usnadnil těžkou práci ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

— 208 Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1 u 15. každého ttiěsiec. Předplatné ročně <t 6o ctfl. Zasílá se jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultnral and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PnblisM seinimonttily by F. Fabian, Advertising rates on application. E uter cd as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - offi.ee. Pro sřlstřní krávy. Jestli se kráva po telení dlouho nečistí, tedy se jí za 24 hodin po po- rodu míiže dáti 10 až 12 kapek o- leje chvojky klášterské (oil of sa- vin). Nejeví-li tato dávka účinku, opakuje se za 24 hodin. Někteří lidé jsou velmi nedůtkli- ví a v každém nevinném žertu lile- j dají urážku na ně mířenou. V ná- valu zlosti pak sednou a napíši do- pis plný urážek, jízlivosti a útokíi. ! Pří tom vyhrožují redaktoru,že no- viny zastaví a budou pracovati pro-! ti iiám, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

OB Z OK ROCNIK XV. HALLETSVII.LE, TEXAS, 15. INORA l«)06. ČÍSI.0 14. L01US MATULA vlastni hojnil zásobený obchod smíšeným zbožím v Hallettsville, Texas. MÁ stále nu skladí velký výher urocurie, střižné- ho zboží, Šatstva ti obuvi. Za bavlnu, máslo, vejce drftbež ti Jiné farmářské produkty platí n>'jvvř?i tržní eeny. H. L. HAVERLAH — vlastní kovářskou dílnu v llallottsvillo, Texas. GG-«K1 IJ. D.STOKEa!t A, L. Moiiíirick, M, D, ! '•> ru,mV|. [.L TI'MS + T ř«sliv lóklli1 II 1'illllioilř. 7 ! první třídy sedlářský obchod, KAŽDOU práci tlo oboru kovářského spadající vykoná správní a levně. Kováni koni věnuje zvlá- štní pozornost. Hospodářské nářndí a stroje r.ejlepgleh druhíi na skladě. Zu prácí :i zboží ruci. MÁ na skladě nejlepŠí zboží toho druhu.v Caldwell za ceny časům přiměřené. Sedlářské zboží zhotovujeme doma. Postroje, chomouty, sedla, kočáry mftžete si zde vybrati každou dobu dle chuti. Obstarává veškerou sedlářskou práci vždy rychle, správně a levně. Krajany oeiiotne obsl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

— al0 -- Záhon k ochraně dobytku to vlaku. Pravidla pro železniční dovoz do- bytka podle 28hodinného zákona o- hltdně krmení, odpočinku a nápo je, byla dána tajemníkem zeměděl- stva, Wilsonem, k prozkoumání dr. Salmonovi. Týž je šéfem industrie dobytkářské a podává zprávu následující: "Zákon dovoluje dovoz dobytka po železnici bez vykládání, ale jen za jistých podmínek. Vyšetřil jsem všecko, a předkládám své dobro- zdání, že dobytek se může vézti po dráze déle nežli 28 hodin pouze za vyplnění následujících podmínek: 1. Káry,obsahu jící dobytek tako- vý, mají býti opatřeny žebříky pro seno, a sice takovými, aby každá délková stopa pojala ne méně jak jednu krychlovou stopu sena. Jesle ty se mají táhnout po délce káry, po obou stranách, a zařízení má býti takové, aby se snadno senem naplnily sa střechy káry. 1. Káry takové mají býti opatře- ny žlaby z galvanizovaného železa, nejméně sedm palcíi hlubokými a nejméně dvanáct palcft širokými na hořejší straně. Také tyto žlaby, jež se mají ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

- 211 Hrozný objev. Minulo jedenáct, lcdyž strážník Gapaňuk celý udýchán přiběhl do úřadovny komisaře Polischonka, vzpřímil se u dveří a rozčileně hlá- sil: ,,U nás se něco dnes stalo!" Obličej Bělorusa byl ustrašen,oči jen jen z důlků vyskočit. Rty se mu rozčilením chvěly. Komisař Polischonko -praštil pé- 0-em a podíval se na strážníka. Gapaňuk byl mladý policista,bý- valý důstojník, svědomitý,práhnou- cí po vyznamenání. „Co je, vypravuj! Zavraždil se snad kdosi?" ,,Ba více!" „Nu —" Gapaňuk vypravoval, ale musil často rozčilením ustati. Raportje- ho zněl. „Kolem desáté hodiny stál jsem na postu v hluchém koutě Vilna, když k domku, který stojí o- saměle nad srázným břehem Vilej- ky, přijely saně. Z těchto vyskočil člověk a vešel do dřevěného domku. V saních byla dlouhá, rakvi po- dobná truhla. Za okamžik vyšli z ®domku tři lidé, mezi těnu týž, jenž přijel. Vzali truhlu a odnesli ji do domu. Truhla musila být těžká, jelikož oddychovali, při nadzvedá- ní. Uběhlo několik minut a cizine...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

Pokladník. Angela Shmithová byla nadaná dívka. V sedmnácti letech praco- vala již v kůžích bůvolích, v osm- nácti letech byla jako doma v obcho- du s vlnou, v devatnácti letech pak prohlásila konkurs — a byl to kon- kurs tak velkolepý, že unesl celé Chicago. Petrolejový klub zvolil slečnu za čestného člena, mladíci z obchodů pak poctili ji večer v den účtování obrovským průvodempo- chodftovým, vpochodňovém průvo- dě hrály tři černošské hudební sbo- ry a celá čtvrt městská vyhořela. Byla to opravdu krásná podíva- ná. Slečna vyrovnala se se svými věři- teli patnácti procenty, ale nezapla- tila ani těchto patnáct procent ho- tov) mi, nýbrž akciemi jistého mě- sta, jež chtěla kdesi na západě, nad nově odhalenými zřídly petrolejo- vými— založili. Když na kongresu věřitelů svých stojíc na převráceném sudě, ozařo- vala řečnickým žárem výnosnou bu- doucnost podniku, nevyčerpatelné bohatství zřídel, a když na konec s prorockým nadšením líčila okružní třídy, elevatory a mola budoucího Angela-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

'213 i Heslo: Svůj k svému. Jak sl lio strýřuk lluHitu k srdci vzal. "A tož nic naplat," pravil strýc Buchta v neděli po obědě ku své "církvi", když se byl podle vůle nasytil, až opasek povolovat mu- sel, což bývalo u něho důkazem dokonalé spokojenosti: "Dyž už jsem těm pánům slubil, tak tam přece enom zaběhnu. Sak tam dlouho nebudu." "Jeho "lepší" polovička, takto energická vládkyně celé domácno- sti i svého milého Buchty, nevidě- la to sice velice ráda, že se "táta" tak odhodlal, protože jí bylo líto těch tří, čtyř sklenic piva, o které tam víc vypije, ale konečně, když byla napřed tátovi pořádné nauče- ní dala, jak se má chovat, aby pa- matoval na návrat a 4,hemoval" se, milostivě ho propustila. Nebyla tvrankou, jako mnohá jiná, byla jen přísnou, v čemž si však dosti rozumně počínala. A tak strýček Buchta, zapnuv si svůj důkladný burnus, beranici trochu k levému uchu na hlavu naraziv, pádným krokem starších, usedlých sedláků opouštěl domácí své bůžky, pečlivě všecky dvéře za sebo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

- 214 Prokopská. lu z havířů nejstarším, tak mi po-; Konečně zdvihli se i ti, co seděli vězte,kdy se tady nejvíce tancuje?" 1 s Lístkem za jedním stolem a jeden Inu, pane naddůlní,nejvíc,když ; z nich zvolal; hraje muzika," odpověděl Lístek j ■ "Pane Franc, platit!" , bez rozpaků. "Co budeš platit? Vždyť dnes Horníci všichni vypukli v srde- je všechno zadarmo!" vyhrklo z čný smích a od těch dob potahuje , Lístka. naddůlní smích ten na sebe, na i "Pro tamty ano,ale pro nás ne," Lístka se hněval. j řekl oslovený, počítaje s panem Byl by se mu již kolikráte po kůži Francem útratu. Napsal Bedřich Moravec. Ve čtvrtek před nedělí—na kte- rou měla letos jako každoročně při- padnouti slavnost Svatoprokopská, oznamoval správec na dňiu v Ro- chlovicích při ranním "cachování"; "Kdo má hornický stejnokroj,ať se do soboty u pana naddůlního při- hlásí. Půjde se v deset hodin do svezl, Lístek však byl chytrý nad kostela, já vás sám povedu, proto čerta a ned&l se. tfiť je vás hodněl" Letos o té...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

— 215 Rautiá bavlna. 1 Pokusy provedené s pěstěním ranných druhů bavlny a jich vý- sledky možno shrnouti struíně v následujíc!: 1. Pozorováním bavlny, pokud rannosti její se dotýče shledáno by. lo, že ranné druhy líší se od druhů pozdějších hlavně vzdálenosti kolí- nek, totiž jednotlivých listů od se- be. Druhy pozdní nenasazuji větév- > ky plodové u prvých kolínek hlavní lodyhy, jak z pravidla činí druhy ranné. Druhy tyto jeví menší vzdá- lenost mezi kolínky a plodové vě- tévky vyrážejí hned na prvých ko- línkách blízko u země. 2. Pozorováním obou druhů ba- vlny, jak ranné tak i pozdní nebyl zjištěn nijaký patrný rozdíl mezi dobou, kteréž třeba jest ku vyvinu- tí se květu a bolce od té chvíle, kdy poupě v úžlabičku listň se objeví. To samé platí u bavlny s velkými i malými bolci. 3. Seznáno bylo, že u ranných druhůmezery mezi jednotlivými ko- línky jsou jak na hlavní lodyze tak i dlouhých plodových větévkách ( krátké. Čím výše plodové větévky na lodyze se nalézají, tím kratšími ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

\ Zlepšujme psněžni správu naši Jednoty. Dle poslední výroční zprávy po- kladníka a tajemníka H. Ř. S.P.J. S.T., nalézá se v úmrtním fondu přebytečných peněz 814,751,67, v záložním fondu pak máme $12,626- 21. Pěkná to suma, která vyžadu- je již praktického obchodního říze- ní. A k tomu musí dříve neb po- zději u naší Jednoty dojiti, poně- vadž mnohé řády neví, co s pře- bytkem dělat a jak ho uložit. Ač máme dosti členů, kteří by rádi půjčku při dobré záruce obdrželi, neví u kterého řádu se o ni hlásit, anebo hlasi-li se o půjčku u cizího řádu, tento neznaje poměrů žadate- le, zůstává odpověď dlužen, třeba měl peníze ležet bez pořádku. Dá- le jak úmrtní fond ukládat stanovy naše nenařízují a výplata úmrtní podpory, jež by v mnoha případech uskutečniti se mohla ve 14 dnech, protáhne se dosti často na šest tý- dnů neb dva měsíce. A přece nyní podává nám stát v tomto směru přímo pomocnou ruku uvedením státních bank v život. Jednota naše dle stanov musí míti úředníka,který aspoň knihovně...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

— 217 — /-/- Výkaz záložního fondu koncem roku 1905. 1 cténému bratrstvu S. P. J. S. T. řtád. I 2. 3■ 4- 5- 6. 7- 8. 9- I 10. li. 12. >3- •4- *5• l6. 17- 18. 19. 20. 21. 22. 23- 24. 25- 26. 27. >28. 29. 30. 31- 32- 33- 34- 35' 36. 37- 38- 39' 40. 41. 42.. 43- 44. 45- 46. |47- '48. 49. 5°- 51' 52. 53- 54' 55- 56. 57- 58. Obnos. S54M5 110.61 224.50 127.97 151-15 492.15 396.40 430.76 835-47 500.70 349-25 266.27 237-95 227.25 388.89 224.65 916.13 157-5° 468.70 479.20 292.63 201.56 232.10 569.70 429.34 91.90 374-75 183.63 182.89 266.15 168.94 I35-05 234.40 69.48 91.60 II I.ÓO 73-50 224.67 155-78 89.50 90.55 51.83 93.18 72.75 81.72 51.00 "5-73 46-75 37-25 32.84 59-4° 79-3° 16.00 33-25 14.00 16.30 12-75 13.00 Juk uložen. $300.00 u dvou bratrů, ostatek v pokladně. $70.62 u jednoho bratra, ostatek v pokladně. u jednoho bratra na 6% u 3 bratrů mezi bratry u jednoho bratra na 6% 12.25 u pěti bratrů. $185.00 u dvou bratrů, ostatek v pokladně. mezi členy řádu na 6%. $318.00 u dvou bratrů, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

— 218 -- Chriesman, 29. — Obracím se na vás s prosbou, byste odpověděli v "Obzoru" na otázku stran těchto zelenin,které jsou k nalezení v kaž- dém semenářském cenníku a sice pod jmény: couliflower Sili snow- ball a kale, pak broccoli. Ráda bych věděla jejich česká jména a jak jich možno v domácnosti upo- třebit. Zftstávám s pozdravem Aloisie J. Wotipková Odp. — Couliflower nazývá se česky květák či karfiol. — Snow- ball je jeden z nejlepších druhft květáku. Broccoli, květák chřestový čili prokolice,též zelníček zvaný,pěstu. je se mnoho na jihu, poněvadž vy- drží lehce zimu od listopadu do března. Používá se ho v kuchyni jako květáku, nemá však tak je- mnou chuť, anebo jako kapusty. Kapusta, angl. Kale, bývá mno- hdy mezi našinci "kel" zvaná. Ro- ste rychleji než zelí hlávkové a lépe snese zimu. Poněvadž má dobrou chuť, používá se I10 dříve, než prv ní zelí dozraje. Kapustu čistě vyper, rozkrájej na čtvrtky a ve slané vodě vař až změkne. Po té ji ochlaď ve stude- né vodě, každý kouse...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

- -j i y — Jak vypěstovat! sozcuičky červeného cedru ze semene. Dočítáme se o novém a bezpeč- ném spňsobu, kterýž na základě provedeného pokusu odporučuje prof. R. E. Eastman z kansaské po kusné stanice, jenž píše o tom ná- sledující: "V měsíci listopadu r. 1903 vlo- j žil jsem něco semene našeho obyčej- ného červeného cedru (Virginského j jalovce) do mokrého písku. Seme-i no to jsem sebral přímo se stromu, i Bedničku s pískem a semenem j umístil jsem pak ve vlhké zemi a na ni nasypal asi šest palců země. Ve stavu tom zůstala semena přes celou zimu, až na jaře r. 1904 bed- ničku jsem vyňal, místo pro ni v půdě na 18 palců prohloubil a zase vrstvou země až k povrchu okolní půdy přikryl. Na podzim téhož ro- ku, nežli půda zmrzla, vyzvedl jsem opět bedničku tak,že byla jen několik palců od povrchu a po- nechal jsem ji přikrytou zemí zase přes celou zimu 1904—1905. Le- tos v časném jaře teprve jsme se- mena prohlíželi a k nemalému pře- kvapení našemu seznali, že většina jich již vzklíči...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

220 Ze života rostlin. Rostlinstvo, jak by se mohlo zdáti na prvý pohled, je vydáno ú- plné na pospas bez úbiany a bez ochrany všemu nebezpečí a všem nepřátelům hrozícím mu se všech stran. Živočiši i s člověkem mohou hrozícímu násilí uniknout útěkem, když se jim zdá odpor nemožným. Rostlina je však připoutána k hru- dě a musí snést jakoukoli slotu. Bezbrannost rostlin je však jen zdánlivou. Přítel rostlinstva, který je zároveň znalcem přírody, který otevřeným okem dovede vnikati do života rostlin, shledá velice brzo, jak přerozmanité jsou prostředky, jimiž matka příroda vyzbrojila dí- tky květeny, aby nebyly vydány na pospas boji o život nadobro bez ú- brany. Rostlinstvo je totiž často opatřeno prapodivnými zbraněmi a jest neobyčejně zajímavo pozorova- ti,zahájí-li těmito ochrannými pro-' středky svoji činnost. Lhostejno, v které roční době pozoruje;ne-li rostliny: vždy u nich budeme moci pozorovat podobné ochranné prostředky. Procitne-li na jaře rostlinstvo z dlouhého zi- mního spá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x