ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Viie aasta eest [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

Viie aasta eest . Kui need read trükituna lugejate kätte jõuavad, on möödunud viis aastat päevadest, mis tulikirjaitä on põletatud iga eestlase südaiktesse. N^ed olid päevad täis lootusetust ja hirmu, kuid ka eneseohverdamist ja sangarlikkust. Taganevad saksa vägede jõugud ummistasid pealinna tänavad j ä kõik suuremad liiklemise teed. J Idast, kagust ja lõunast ligi nesid punaarmee soomusmasmad eesti vanale pealinnale. Kuid selles kaootilises segaduses püüdis siiski sirgu ajada eesti rahva enesöteos tustahe. 18. septembril astus tegevusse 0. Tiefi valitsus,. püüdes - teha, mis võimalik, eesti iseseisvuse taastami seks. Tallinnas organiseeris Juhan Pitka oma üksusi, et heita kõik vae kausile oma maa eest. Eesti sõja mehed" püüdsid haarata relvi taga nevailt saksa üksustelt, lootuses, et vast avab kuri saatus meile siiski võimaluse omariikluse taastamiseks. Üllatuslikult kerkis Pikale Her manile 21. sept. hommikul eesti lipp, mõjudes nagu sümbolina, et veel pole kadunud kõik. Eesti sõ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Mis meist arvatakse "Diipiid vabanevad varsti, kuid..." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

"Diipiid vabanevad varsti, kuid . Sydney "Daily Telegraph'is" 12, sept. kirjutab Ronald Monson kok kuvõtlikult järgmist: ♦ "Selle kuu lõpul vabanevad oma lepingu töökohustusest esimesed uus-austraallased, kes saabusid siia ligi 2 aastat tagasi. 1951. aastaks vabanevad oma sund-töökohustusest 85,000 Euroopa immigranti, et valida oma äranä gemise järele tööd. Nende hulgas on doktorid, hambaarstid, halas tajaõed, muusikud, õppinud kaevu rid, raua- ja ehitustöölised, maalrid ja savitööstustöölised. Kuid enami kult need oskustööjõud ei saa asuda oma õpitud tööalale, sest kommunis tide poolt kontrollitud ametiühin gud on asunud eitavale seisukohale välistööliste rakendamisel. Eitavale seisukohale välistööliste suhtes on asunud kaevurite föderat sioon, ehitustööliste ametiühing, Victoria maalrite ametiühing ja savitööliste ametiühing. On tekkinud kummaline olukord-Austraalia kan natab söe, terase, kanalisatsiooni torude ja elamute puuduse all, kuid ametiühingute vastuseisu tõttu' ei saad u...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Esimene transport vabaneb TÖÖKOHUSTUSEST 30. SEPT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

Esimene transport vabaneb TÖÖKOHUSTUSEST 30. SEPT. Esimese transpordiga laeval General Heinzelmaim^ novembris 1947. a. Austraaliasse laabunud dipiid vabanevad 2-aastasest tööko hustusest 30. septembril s.a. nägu teatas ametlikult immigratsiooni minister A. Calwell. Alates sellest päevast võivad nad ise valida elu kohta ning teenistust. Järgmise IRO transpordiga laeval " General Stew art" saabunud immigrandid, kes jõudsid Austraaliasse veebruaris 1948 kuuluvad töökohustusest vaba- - stantisele tänavu novembri lõpul. Järgmiste transportidega saabunud" immigrantide töökohustusest vaba nemise kohta antakse informatsiooni edaspidi. Need immigrandid, kes vabane väd töökohustusest / peavad poo* diima vastava osariigi, kus nad praegu asuvad, immigratsiooni- . ameti poole, kust nad saavad vasta vad tunnistused töölepingust vaba nemise kohta. . j Tuiinistuse saamise avaldused tulevad esitada võimalikult kiiresti vastaval blanketil, mis ilmunud bülletäänis "The New Australian" nr. 9, september...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUDE STREIK SOOMES VARISES KOKKU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

KÕMMUDE STREIK SOOMES VÄRISES KOKKU. Helsingist teatatakse, et kom munistide poöit organiseeritud streik on täielikult kokku varisenud ja valitsus on seisukorra peremees. Nii on tööle asunud metsa—-ja puu tööstuse. töölised, samuti ka toit ainete töötluse töölised. Üksikud streikivad ametiühingud on ametiü hingute föderatsioonist välja heide tud .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MALAYAS TAPETAKSE INGLASI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

MALAYAS TAPETAKSE INGLASI. Smgapore'ist teatatakse et 300 punast sissi ründasid Kuala Krau asulat, põletades maha raudteejaa ma jä juhtides rööpmeist kõrvale ühe rongi. Tekkinud kokkupõrkel polit sei ja mässumeeste vahel said sur ma 4 politseinikku, 1 konstaabli naine ja 8 mässajat. Ühtlasi tapeti ründajate poolt 2 inglise raudtee inseneri.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAKS EESTLAST OSTSID MELBOURNES MAJA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

EAKS EESTLAST OSTSID MELBOURNES MAJA. Melbourne eestlased J. Noormets ja H. Pilli, kes saabusid Austraa liase 7: aprillil, ostsid neil päevil koos maja ning kolivad lähemiail päevil sisse.; Maja asub ~ kesklinna lähikonnas j Rielimondis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÜRGI SÖJAVÄEMANÖÖVRID TRAAKIAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

TÜRGI SÖJAVÄEMANÖÖVRID TRAAKIAS. Istanbulist teatatakse, et möödu nud 'teisipäeval, on alganud Türgi piiriäärses provintsis Traakias suured sõjaväe manöövrid, millest vaatlejaina võtavad osa ka Briti ja Anieerika . sõjaväelise missiooni liikmed. Manöövreil on esitatud kõik väeliigicV alates maeväe ja lõpetades õhujõududega. Väärib märkimist, et neis manöövreis on esmakordselt kasutamisel moodsad raskerelvad, niis saadetud Türgile Ameerikast. . ^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI CANBERRAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

EESTLASI CÄNBERRAS Üks vähemaid eestlaste keskusi 011 Austraalia pealinn Canberra, kus eluneb ümmarguselt 80 rahvus kaaslast. Mehed enamikult 011 ra kendunud kehalisele tööle, küna naised töötavad hostel'eis ja valit susasutustes. Väärib märkimist, et kui mujal Austraalias töölepingu korras saabunud on rakendamist leidnud pe amiselt kirka-j a labida töödel, siis Canberras on püütud sil mas .pidada ka inimeste eriala. Nii töötavad puusepad pea eranditult "oina kutsealal. Seltskondlik tegevus on, koondu nud YMOA-YWCA ümber, kus on ellu kutsutud uus-austraallaste ko mitee.; Eestlaste esindajaks on seal Kristof Kaldma. Energilist tege vust arendab rahvatantsu. trupp, mille organiseerijaks oli prl. Kull, Rahvatantsu õpetajaiks on hra.Saar ja prl. Holland. Trupi suurus kõi gub ,12-15 paari piirides, kusjuures igal pühapäeval kell 2 p.l. toimuvad harjutused YWCA ruumides. Eesti rahvatantsu trupp on saanud kutse esineda 17. sept. Ex-Servicemen League ballil. Jaan Simmi algatusel on ellu kut...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SUURED MANÖÖVRID SAKSAMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

SUURED MANÖÖVRID SAXSÄ .... MAAL On huvitav, et samal ajal kui Ameerika juhtivad poliitikud, aja vad endiselt rahupoliitikat, sõjame hed suhtuvad maailma probleemi desse palju realistlikumalt. Nii toimuvad praegu Saksamaal suured manöövrid, millest peale ameerika, üksuste võtavad osa ka prantsuse, belgia ja hollandi üksused. Manöövrid, millest võtab osa ümmarguselt .110,000 USA sõdurit, on suurimaks manöövriks, mis pee tud peale sõja lõppu Saksamaa piiridös. Ameerika sõjaväejuhid püüavad lahendada küsimust, kuidas peatada agressorit Rheini ääres. Neile ma nöövritele järgnevad neljapäevase kestvusega õhumanöövrid Briti saarte kohal, mis algavad 23. sept. Öhumanöövrest võtavad peale USA raskepommitajate osa prantsuse, hollandi ja belgia võistluslennukid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

SYDNEY EESTI BAPTISTI K06UDUSE 2'i aastapäeva i peetakse 25 sept.' kell 11 e.l. ~ | Y.W.C.A: Building, 189 Liverpool St. | Esinevad: laulukoor, solistid, koor keelpillide saatel. I ; . ..... i IGAÜKS TERETULEMAST.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OSKAR RÜTLI SURNUD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

OSKAR RÜTLI SURNUD. • Saksamaalt saabus hilinemisega teade, et Augsburg-Haunstetten'i laagris suri 24. juulil südamehai gusse Riiginõukogu liige, ' vande advokaat Oskar .Rütli 77. aasta vanuses. Kadunu veetis pagulas päevi Saksamaal, koos tütre ja väimehega, kuna abikaasa ja teine tütar asuvad Soomes,. 0. Rütli nimega oli Tartus seo tud rida organisatsioone ja majan duslikke ettevõtteid. Akadeemili selt kuulus ta Korp. Sakala perre, olles seile organisatsiooni üks asu tajaid.* Eesti Vabariigi loomisal töötas ta aktiivselt, kaasa, jatkates oma tegevust uue põhiseaduse vas tuvõtmisel Riiginõukogus.1 Ka pa guluses ei seisnud Oskar Rütli käed rüppes, vaid tema sulest ilmusid hüvitavad mälestused kaasaegseist. Nüüd, katkestas ootamatu surm selle tegevusrikka elu. Puhka rahus võõras mullas! •/T":

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SKAUTIDELE JA GAIDIDELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

SKAUTIDELE JA GAIDIDELE. Sydney Eeesti Skautide Ligpkbnd 011 alustanud tegevust skm. ' S. Eber'i juhtimisel kolmes alagrupis : vanemskautide tegevust juhib hra. V. Valk, skautidega töötab hra. E. Kalda ja hundudega hra. V. Juul. Lippkonna kõnetunnid on lau päeviti kella 3-5 p.l. Siinkohal kutsub Lippkond kõiki Sydneys ja ümbruskonnas elune vaid eesti noori registreerinia end «skautlikuks tegevuseks. Eriti pa lume lastevanemate kaasabi, et nende lapsed saaksid ühendusse viidud skautliku . tegevusegä ja põhimõttega. Ühtlasi, on skautide ja üksikute gaidide hulgas üles kerkinud mõte Eesti gaidide üksuse moodustami seks Sydneys, mispuhul palutakse kõiki siin ja ümbruskonnas asuvaid endiseid gaide ja kodutütreid ning nende sõpru registreeruda algul märgitud Skautide Lippkonna kõne tundidel. Eesti Skautide Lippkonna Kodu asub Eesti Majas, 141 Campbell St. Sydney. ; Skautide ja hundipoegade koon dused peetakse laupäeviti kell 3 pJ. Skautide Kodus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOHVIÖHTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

KOHVIÖHTU. Eesti Selts Sydneys korraldab pühap. 25. sept. kohviõhtu.' Algus kell 6 p.l.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTI LAAGRIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

3. sept. õhtul korraldasid laagris asuvad eestlased omavahelise mak sulise koosviibimise süldi- ja õlle lauas. Koosviibhhist külastas ka laagri direktor abikaasaga: Laulu lööma ja sülti sööma kogunenud 120 kaasmaalase hulgas olid ka mõned välljaspoolt laagrit tulnud külali sed; Kuna samal päeval' pidasid -taolisi koosviibimisi laagris' korraga kolm rahvust, mainisid seda ka kohalikud lehet. • . ^ . ' V' ' ' IL. sept. külastas Batlmrsti laag rit Austraialia naisühingu, Eastern' Star, umbes'200 liikmeline ekskur sioon, et selleks eriti korraldatud näitusel uustulnukate rahvakunsti ja käsitööoskusega tutvuneda. Kü . lalistest olid mõned väga kaugelt üle kogu N.S.W. omnibustel kohale sõitnud. Suurt huvi osutati nais käsitööde kudumise ja tikanduste vastu. Eesti osakonnast osteti mõ ned käsitsi joonestatud rätikud, puunikerdusi ja peennahatöid. Eriti viimastele oli nõudmisi, kuid . kahjuks polnud kõik väljapandud esemed müüdavad. Tähelepanuväärt oli juhus, et üks vaimustatud külastajates...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRALIA'S WAY OF LIFE EDUCATION IN AUSTRALIA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

AUSTRALIA'S WAY OF HE EDUCATION IN AUSTRALIA. I Preparatory to beginning work in industry, as well as in associa tion with apprenticeships, etc., the youth of Australia has ample faci lities for technical preparation," while war service rehabilitation schemes are meeting the needs of many thousands of adult students. Enrolments at: technical colleges, for example, exceeded 40,000 in New South "Wales alone early in 1946. Technical education is either free or on term's that can be afforded by practically everyone. Education is free and compul sory "from the age of six (seven in Tasmania) until 14 (to 15 years in New South Wales and 16 years iii Tasmania). In; Tasmania, chil dren living within half a mile of a school start their education at six years. Free education is provided in primary, secondary and techni cal school controlled by the State Governments. For children in re mote areas who cannot go to school, tuition by correspondence is 'ar ranged.. In addition, there are hundreds ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESTONIAN SCIENTISTS IN CANBERRA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

ESTONIAN SCIENTISTS JN CANBERRA. Professor Opik, former head of the faculty of geology of the Uni versity of Tartu, Estonia, is em ployed by the Bureau of Mineral Resources in Canberra. He is work ing in liis speciality, i.e., scientific research of soil structure. Another Estonian,. Mrs. K., who is working as a waitress a,t the Gor man House Hostel, has been appoint ed tutor of the Rusisan language at the Canberra University College. Mrs. IC. is a graduate of Ger'.nai; and Slav philology of the Uiri\rr>-sH of Tartu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESTONIAN ART EXHIBITIONS ABROAD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

ESTONIAN ART EXHIBITIONS ABROAD. - Iii the last months a number of exhibitions of Estonian art have been held in Europe and America, which all have met with favourable criticism. The exhibitions were or ganised by the International Refuf gee Organisation (IRO) and by Es tonian art organisations. All the works of Estonian refugee-artists shown in these exhibitions were produced in unfavourable conditions of Displaced Persons' Camps. Of the exhibitions held in Europe, those organised by the IRO in Hol land, Belgium and Paris, where art ists of 7 countries took part, are especially worth mentioning. At these exhibitions Estonian artists were considered best in their paint ings. So was e.g. the painter of the Estonian younger generation, E. ICoks, considered the best painter of the exhibition by the Dutch art critics, who praised his excellent sense of colour. E. Ruga's coloured engravings in wood also created a great impression. Tn Boras, Sweden, and New York, exhibitions of Estonian a...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DEPORTATIONS AND THE SOVIET SLAVE ARMY [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

DEPORTATIONS AND THE SOVIET SLAVE ARMY . Lately the world press and public opinion have evinced an increased interest in the Soviet deportations .and slave labour camps. Recent .in formation on mass deportations from the Baltic area, Poland, Ukraine, etc., has intensified this concern. Reasons for these acts of the Stalinists are sought and at tempts made to obtain intelligence on the fate and number of the de portees. Some authors have sought to establish the common features of -the Soviet and Nazi deportations. It should be borne in mind, how ever, that the Soviet deportations pursue aims entirely different from the Nazi ones, although tin? ultimate results were almost identical in both eases. The Nazis proceeded from the mystical " Herrentum" of the North Germanic race and their policy was to secure a vast "'Lebensranm" of! living space for this "Herrenvolk." For this purpose the Polish nation was to be physically exterminated in the' first place, as it was the first obstacle on ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE TEADLANE PÖGENES AMEERIKASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

TEADLANE PÕGENES AMEERIKASSE New Yorgist teatakse, et Ukrai na söetööstuse, peakeemik, Pavel D. Lõssenko, kes hiljuti põgeniku na maabus Ameerikas, on palunud endale põgeuikukaitset asüülõiguse alusel. Nagu teatatakse, on Lõssenko Venemaalt põgenenud juba 1942. aastal, elades viimasel ajal varja tult Saksamaa läänetsoonis. Põ genik on vene kuulsa teadusmehe Trofim D. Lõssenko vend, kes bio loogiiste uurimuste alal on saavu tanud maailmakuulsuse ja kellele* on-annetatud kõik nõukogude or denid teaduslike teenete eest. Pavel Lõssenko New-York Ti mes'ile antud jutuajamises on rõ hutanud, et Nõukogude .poliitiline surve teadusmeestele ön sundinud tema eksiili. "Auahned, kuid tea duslikult seisukohalt võhikud po liititsejad laboratooriumites takis tasid minu teaduslikku uurimus tööd, "ütles Lõssenko. Lõssenko loodab Ameerikas tööd leida oma erialal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUTAKSE 10-NAELALIST PÖHIPALKA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

' •' 1. NÕUTAKSE 10-NAELALIST PÖHIPALKA. Töövahekohtü ees Melbournes oa praegu arutusel . ametiühingute ; nõudmine põhipalga, nn. "basic wage" tõstmiseks 10 naelale ning ' naiste palga ühtlustamiseks meeste" palgaga. Ametiühingute poolt esi tatud tunnistaja seletuse järgi va jab üksik naine vähemalt 7/10/1 - nädalas, et inimväärselt ara elada. Töövahekohus on aga arvamisel, ei: see summa on. tugevalt liialdatud. Oh raske näha, kust" peaksid tu lema summad põhipalga viimiseks 10-ne naelani. Ainukeseks võimalu seks oleks siin hindade tõus, mis veks palgatõusu illussoorseks..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x