ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 July 1910

fl. SUTHE^liflflD 904 WASHINGTON ST. Tel. Oakland 2559. Home A 3595 Stort välsorteradt lager a i Specerier, Delikatesser m. in. till betydligt nedsatta priser. Skorpor, Knäckebröd, Anjovis, Gaffelbitar, Potatismjöl 111. m. ständigt på lager. Hörnet af 9th & Broadway Enkla bad för Damer och Herrar. Öppet dag och natt. Första klassens betjening. R OF THE GOLDEN SEAL ringspolice på, en ny plan. Endast 2?i ansökningar ha kommit li 1 San Frangift. Efter dessa 25 ha blifvit upptagna måste en algi it af $;>.00 betalas vid ankomma in endast genom att betala första månadsafgiften. Dessa ansökningar While LossofHands jLoss of Hand . . 1, _f iWeekly Benefit For ng Feet,Eyes or and Eye or Han- °- . t Eve " Sickness or Accident HandandFootjFoot and Eye HandolFoot ^ Single Double 0.U0 ^ |2,000.00 f *1,590.00 $1,000.09 | 500.00- __ | $20.00 | $40.00 0.00 1,500.00 j 1,125.00 750.00 | 375.00 | 15.00 | 30.00 0.00 1,000.00 | 750.00 500.00 ! 230.00 | 10.00 | 20.00 0.00 | 500....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 July 1910

435 Dutioce Aveuue Under VETERANS HALL vid början af fill more St. "LIFVETS HEMLIGHETER 91 O en af oss utgifven bok på 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, många slags sjukdomar, deras följder o.s.v.; den borde läsas af hvarje ung man. Sändes fritt I törsegladt omslag till hvar och en som pä ett postkort eller I brei insänder sin adress till O N. ROSENBERG CO., , 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. PASTOR BLOMMER SVENSKT ORIGINAL. AI HJALMAR SÖDERWALL. Forts. fr. föreg, n :r. T do båda rummen voro rullgardinerna neddragna, lian lii t dem vara, tände lampan, kastade af sig de vata kläderna och tog- på sig den varma nattrocken. Och nu, ensam med sig s-.jt-li' och sina tankar, började Lennart von Borsch förstå, att tillvaron stälde fordringar på honom, fordringar, om hvilka lian ej haft en aning under sin barndoms och ungdoms drömmarlil' eller under den derpå liiljande perioden af besinningslös njutningslystnad. Och först nu började lian också inse, att lian såsom egare a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 July 1910

(Forts. fr. föreg, nr.) — Nu, min herre, liar jag uträttat en del af mitt uppdrag'- , nemligen hvad som rör den gröna kammarn; nu till en annan sak.... men innan jag skrider till detta ämne, måste jag först erinra er om något, som ni torde ha glömt. För femton eller sexton år sedan vistades någon tid här på slottet en markis d'Aigrigny, som då var öfverste vid ett husarregemente, hvilket låg i garnison i Abbeviile. — Ack ja, min herre, den der vaekre officern! Jag talade nyss med min hustru om honom. Han var hela slottets glädje, och hur förträffligt lian spelade komedi sedan, framför allt bofroller; i De båda Edmundarne till exempel kunde man ha skrattat sig till döds åt honom. I soldatens roll den der, som är full och dertill en röst, som passade förträffligt Han sjöng Jocondes parti, min herre, såsom man skulle sjunga det i Paris. Rodin, som höfligt afhört förvaltaren, yttrade lru: — Ni har utan tvifvel hört, att markis d'Aigrigny, hvars förtrogne sekreterare jag för närvarande h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 July 1910

Gottfrid Bergström SVENSK TANDLÄKARE. 238 Dolores St.. mellan 15th & 16th. San Francisco. Kontorstimniar: 9—5 , ^ ^ Hultberg, D. D. S. QVPNS k" T ANDT A k' A V 1 t SVENSK TANDLÄKARE QVPNS k" T ANDT A k' A V 1 t SVENSK TANDLÄKARE Timmar: 10 f, in. till 5 e. m. Investors Building, Hum lO'.l Sydöstra Hörnet af Market ocli 4II1 Sts. Telefon Kearny 3529. Dr. A. J. Knox Tandläkare har nu sitt kontor i Grant Bldg., 1095 Market St., Rum 202, 203. Förstklassigt arbete till låga priser. 8 Telefon West 1478 Lindström ■■ n™*™ Dr. A. O. Lindström Incti'frlltA Dr. A. Einarson IllSlllllie Mag- , Lefver- , Nerv- samt Ledgångssjukdomar. Timmar: 8—12 f. ni., 1—6 e. m. 1515 SCOTT STREET, Mellan Geary och Post Streets. Karin Klint BARNMORSKA (f. <3. Förestånderska fur Södra Barnbördshuset i Stockholm.) 868 Valencia Street, mellan 29th & 201 h Sts. Chicago Dental Parlors DR. V. CAVALSKY OCH DR. C. C. GILBERG förut i no. 24 6th Street, numera i no. 993 Haight Street...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

VÅRT FRIA ORD. Den har intet fosterland, som ställer Alla lika högt — så sant jag tror, Den har ingen kär och får ej heller, Som ej älskar framför allt sin mor. Klingar icke modersmålet skönast? Binder ej vårt hem med dubbla garn? Lyser icke sjelfva ljungen grönast På den torfva, der vi lekt som barn? Men vårt land är icke marken bara Eller språket, som vi lärt så flinkt, Det är tanken ock, den svenska, klara, Och vårt frihetsarf, vår själs instinkt Och vår goda rätt att öfverväga Hvad oss höfves, öppet, oinskränkt, För att sen vår trygga mening säga Åt all verlden, fritt och oförkränkt. Hvarför hade man då krig förklarat Mot vårt fria ord oförberedt? Var det derför, att det uppenbarat Någon olat, som väl också skett? Fly till natten då, som hofsamt tiger, Döden, som af ingen tunga vet, Ty der lifvet rörs och solen stiger, Blir det sorl — men också verksamhet! Trälens klenmod gör, att han förkättrar Hvarje öppenhjertigt ord han hör, Ty han känner mindre sina fjättrar, När han tänker...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 21 Juli 1910. Sverige-nytt. STOCKHOLM. Lär att simma! I Sverige drunkna årligen i genomsnitt 1,100 personer. Fullt återställd från sin sjukdom är nu f. statsministern Karl Staaff. Han vistas f. n. i utlandet på en rekreationstur. Ett 20-tal tyska pressmän anlände nyligen till Stockholm och stannade der i några dagar, hvarefter de företogo färder till andra städer i riket. Ingen artistskatt. K. m:t har bifallit direktör G. Thalbergs ansökan om befrielse från artistskatt för de konserter som svensk-amerikanska kören håller i Sverige under juni och juli månader. Dyrbar sigillsamling. Aflidne grosshandlaren R. C. Nordströms enka, f. Fischer, har till riksheraldigeembetet som gåfva öfverlemnat sin aflidne mans sigillsamling på cirka 6,500 nummer, antagligen den största och dyrbaraste i sitt slag i Sverige. Ben hundraåriga bibelkommissionen synes nu ändtligen närma sig arbetets fullbordan. I midten af augusti samlas kommissionen i Marstrand för att slutföra ar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 21 Juli 1910. 3. SALUBRIN iir det bästa medel mot Poison Oak. Ingen, som ämnar resa ut på landet ! under sommaren, borde glömma att medtaga Salubrin, ty det kommer att I visa sig nyttigt vid många tillfällen. Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE MUSEET I Minnestal af Dr. Edw. Nelander. AUGUSTANA — MÄTER FORTISSIMA. Mr President, Senatus Academicus, ladies and gentlemen! As angelic faces crowd the background of Raphael's paintings, so memories crowd thick upon the returning sons and daughters of Alma Mater, until in our jubilation the dissolving picture becomes a vision of the Augustana that is to be. Such a vision is mine to-night and though you should later say of me, "Behold, the dreamer cometh"- , yet, as he that hath a dream is bidden to tell his dream, so tell I mine. Nor is it all a dream. Fifty years have passed! Stirring years they have been! There are forty-eight stars on the blue f:eld of the national flag now; there w...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

Commercial Banking Vi inbjuda hrr handlande, fabrikanter, handelsfirmor och bolag såväl som individuella affärsmän och enskilda att insätta sina pengar på upp- och afskrifningsräkning hos oss, och skola erbjuda dem alla fördelar förenliga med sunda bankmetoder. SWEDISH-AMERICAN BANK, 54 Geary Street. Huru att spara. Sparsamhet börjas i hemmet och grundvalen för ett sparbankskonto är det fasta beslutet att spara regelbundet. SwedishAmerican Bank betalar 4 procent intresse på alla insättningar i sparbanken, stora såväl som små, från $1 upp till tusentals dollars. PASSA PÅ NU! För att gifva de personer bland våra läsare, som önska erhålla Skarstedts bok om California tillfälle att köpa den till nedsatt pris hafva vi inköpt ett lager af författaren, som vi sälja till 75c. Enda villkoret är, att köparen samtidigt direkt till kontoret betalar sin prenumeration å Vestkusten i förskott. För $2 erhålles sålunda 75c. som gratispremie med tidningen. Vid behof af specerier af alla slag kom ihåg...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

Rösta på CHARLES F. CURRY, (f. n. statssekreterare i California), REPUBLIKANSK KANDIDAT för Guvernör vid primärvalet den 16 aug. 1910. "En guvernör för hela folket" är mr Currys valspråk. Doktor A. Kjellbergs kurs i massage och sjukgymnastik, Begär prospekt! Stockholm. Mästersamuelsgatan 70. YPPERLIGT TILLFÄLLE att erhålla en förstklassig, i full gång varande hönsfarm erbjuder sig nu på grund af egarens afresa från California. Finaste läge och härligaste omgifningar i Sonoma county. Ett vackert boningshus, moderna hönsgårdar med rum för 500 höns, modern vindpump och 3,000 gallons cistern, lada och stall samt alla nödiga inventarier finnas. Hönsfarmen är nu i full gång och inbringar mellan $90 och $100 i månaden med endast 220 höns. 25 acres land, deraf 3 i fruktträdgård, inhägnadt. Vattenledning till hönsgårdarna, trädgården och boningshuset. En liten flod strax intill gör läget ännu mera pittoreskt och som boningshuset ligger på en höjd är läget det yppersta. Hus och inventarier en...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

6. VESTKUSTEN. Torsdagen den 21 Juli 1910, t * t HUDSJUKDOMAR bero gemenligen på bakterier, som antingen direkt angripa svaga punkter, skråmor eller sår i huden och derifrån sprida sig öfver en större eller mindre yta, vållande klåda, inflammation o. s. v., eller ock först söka sig en väg till de inre organen, der de framkalla blodförgiftning, som ger sig tillkänna bland annat genom karbunklar, ekzemer, o. s. v. Behandlas bäst med Salubrin enligt i Bruksanvisningen gifna föreskrifter. Kom ihåg, att Salubrin stått profvet i Sverige under de sista tjugo åren som den yppersta husmedicin, som finns, och detta ej minst för hudsjukdomar. Mot insektsstyng och utslag vålladt af poison ivy, o. s. v., har Salubrin visat sig vara ett oförlikneligt botemedel. Pris: Salubrin 50c., Toilet-Salubrin 75c. Inhaler 25c. Säljas på apoteken. Dr. Peters Kuriko och Ole Oid FINNAS STÄNDIGT PÅ LAGER t i IMo. 30 Sharon Street, San Francisco. ACME BREWING COMPANY'S VÄLKÄNDA ÖLSORTER "Acme" och "Franciscaner''...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

Johnson Floral Co. Skandinavisk Blomsterhandel, JERNHANDEL MkTlMkt 2521 J215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg & jernsaker. Oljor, målarfärg, glas m. m. Moderata priser Telefon Market 6668. S. M. ISINQ SKANDINAVISK TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. HOTEL LARSEN 56 Eddy St., San Francisco. (öfver Tivoli Cafe) "the union store.- " 490 CASTRO STREET, Nära 18th St., San Francisco. Begrafningskransar till lägsta priser. Spar= och Handelsbank. 108 Sutter Street, San Francisco. AUKT. KAPITAL $1,000,000: — INBETALT KAPITAL 750,000: — RESERV & ÖFVERSKOTT 166,874: — TOTALA RESURSER 5,281,686: — Embetsman: Charles Carpy, president; Arthur Legallet, vice president; Leon. Bocqueraz, vice president; A. Bousquet, sekr.; John Ginty, kassör; M. Girard, bitr. kassör; P. Bellemans, bitr. kassör; P. A. Bergerot, advokat. Kassafack till uthyrning. August Johnsons Grocer i butik 22nd &am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 21 Juli 1910. Viking Cafe and Restaurant 499 Haight Street, hörnet af Fillmore Restaurant, Bar och Crill Förstklassig Matsedel, goda Viner och Likörer. Ingång för damer å Fillmore St. Telefon Market 1205 % Göteborg, Sverige. | I | | I TILLGÅNGAR: $12,502,879 | I EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter | $ Alaska Commercial Bldg., California & Sansome Sts., SanFrancisco, Cal. t 5 Assurans mottages af P. R. POULSSON, 75 Sutter St., S. F. $ »♦. Agent i Sacramento, Cal., H. A. McCELLAND CO. Svenskt Apotek — OCEAN SHORE PHARMACY & pmission Street & Onondaga Ave., San Francisco. Alla slags recepter fyllas. Fullständigt lager af svenska husmediciner såsom amykos, salubrin, krones sens, torsk-, prinsens, nerv-, Rosens, iioffmans, hjertstyrkande droppar, Riga balsam, Lovens blandning, sensalva, slagvatten, sundhetssalt m. m. Sänd efter fullständig katalog. Order från landsorten expedieras. CHÄS. E. ANDERSON. AXEL PIHLST...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

VESTKUSTEN. FRISINNAD SVENSK VECKOTIDNING 1886—1910. När Vestkusten nu efter 24-årig tillvaro ännu en gång presenterar sig inför läsaren i festdrägt, sker det mest för att framvisa skillnaden mellan den svenska koloni, som då fanns, och den, som nu utgör en sä värdefull faktor i Svensk-Amerika på Stillahafskusten. "Trögt gick det, men det gick ändock"- , sjunger Strandberg om Gustaf Vasas uppbyggande af Sverige efter reformationen oeh detsamma kan tillämpas här. Ett kvarts sekel är en rätt lång tidsperiod i ett menniskolif och för många är det hela perioden af deras egentliga och fullödiga verksamhet. Ty i vårt rastlösa tidehvarf faller väl de flestas verksamhetsperiod mellan åren 25 och 50. För 25 är sedan funnos icke många föreningar. Svenska och Skandinaviska Sällskapen voro de egentliga föreningarna här och alla andra här på kusten dittills gjorda försök hade varit mer eller mindre spasmodiska. Några få svenska kyrkor funnos, men äfven de förde en tynande tillvaro, arbetande bla...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

VESTKUSTENS JUBILEUMS-NUMMER DR GUSTAVE ANDREEN, R. N. O. Presidenten för svenska lutheranernas förnämsta bildningshärd, Augustana College och Teologiska seminarium, Rock Island, 111., föddes i Bailytown, Indiana, 1864. Han är son till pastor Andreas Andreen, som var en af de tre första unga studenter, som prestvigdes i detta land af den svenska kyrkan 1856. Vid 17 års ålder tog Gustave Andreen maturitetsexamen vid Augustana College och studerade sedan i två års tid lagkunskap. Han tog sin juristexamen vid 19 års ålder. På kallelse blef han lärare vid Bethany College, Kansas, och flyttade till Yale universitetet i New Haven, Conn., 1803. Äfven här tog han maturitetsexamen samt fil. doktorsgraden o. reste 1898 till Sverige, der han studerade vid Uppsala universitet. I två år vistades han vid universiteten i Sverige, Norge och Tyskland, återvändande till Yale som professor i nordiska språk samt i tyska språket. Ehuru de yttre förmånerna icke kunde uppvägas med dem han åtnjöt vid detta...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

JUBILEUMS-NUMMER. Af ERNST SKARSTEDT. Namnet California påstås af somliga forskare vara en härledning af de spanska orden Cardliente fornalla eller horna och helt enkelt betyda en het ugn. Andra bestrida denna härledning och lemna dep mer . Sannolika förklaringen, att namnet,- ' som redan före Californias upptäckt förecino. 1579 landsteg engelsmannen Francis Drake nära Point Reyes, 1602 landsteg spanjoren Vizcayno i San Diego och Monterey, men först 1769 kan statens historia anses taga sin början i och med inflyttningen af missionären Juniperos Serra och hans medarbetare. På befallning af MOUNT SHASTA, CALIFORNIAS STATLIGASTE BERG, 14,389 FOT HÖGT. kommit i en spansk roman och der betecknat en sagoö, belägen någonstädes i närheten af Indien och styrd af en kvinna, Califria, ej betydt något annat än Califrias eller amazondrottningens land. Det nuvarande California upptäcktes i september 1542 af portugisen Cabrillo, som seglade Karl den tredje i Spanien hade jesuitmissionärerna blifvi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

El Capltan, 3,300 fot högt. Då 1822 Spaniens välde i Mexico kastades öfver ända, förklarades California för "territorium i den nybildade mexikanska republiken. 1826 bestämdes, att munkarnes egendom skulle fråntagas dem och indianerna erhålla sin frihet. År 1845 bestämdes af guvernören Pio Pico, att stationerna skulle dels bortauktioneras, dels utarrenderas. Dittills uträttades ej mycket för landets utveckling. Det fordras en annan ande än det spanska lynnets att bringa ett land till välmåga och blomstring. Under hela munkstyrelsen funnos med' få undantag inga andra hvita menniskor i California än spanjorer och mexikaner. Alla äfventyrare, jägare och trappers inberäknade, funnos i slutet af 1820-talet färre än 500 amerikanare i California. Los Angeles, den största staden, hade 1831 omkring 1,200 invånare, San Jose 500. Det första huset i San Francisco uppfördes 1835. Alla de första invånarna togo indianska hustrur, och många af dem fingo stora familjer. Efter 1830 tilltog invandringe...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

MR JOHN HAGELINS I CAMPtydligt iy2 million. Detta är i alla fall en obetydlig-het mot hvad staten skulle kunna och äfven i en framtid kommer att uppvisa. Den beskattade egendomen i California har ett taxeringsvärde af öfver 1,940 millioner dollars, hvaraf 1,665 millioner för fast egendom. I fråga om rikedom intager California det sjette rummet bland de nordamerikanska staterna. Delas förmögenheten lika på invånarna, intager California* främsta' rummet bland alla stater, som ha en folkmängd öfver 250,000. Jernvägslinierna i California ha en sammanlagd längd af 6,700 mil, de elektriska banorna icke inberäknade, hvilka ha en längd af inalles 1,500 mil. Nära 20 städer finnas med öfver 5,000 invånare hvar. Tre af dem äro storstäder med från 200,000 till 500,000 invånare. Sedan California blef stat, har dess styrelse föreståtts af inalles 22 guvernörer. 1878 antogs genom omröstning en ny statsförfattning. Bland märkliga tilldragelser, som tillhöra statens historia, ehuru de närmast berört...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

San Carlos Dairy, hvilket namn torde vara bekant för al'a skandinaver här i staden, är namnet på den bransch af affären, som finnes i San Francisco, hvilken stad helt naturligt är mejeriets största afsättningsort. Affären sysselsätter närmare 40 personer på de "- begge platserna. Mr Nelson är född i Hjersås, Kristianstads län, den 2 juli 1863. 1886 kom han till Amerika och 1891 började han San Carlos Dairy. 1905 arrenderade han 1,400 acres land i Contra Costa co. och har nu omkring 300 mjölkkor derstädes. Mjölken inskeppas hit till staden två gånger om dagen. Nelsons adress här i staden är 143—145 Noe st. Mr Nelson är sedan den 14 mars 1896 gift med Söfia Blomqvist från Orovais, Finland, och här tre barn. Våra illustrationer visa mr Nelsons affärsplats här i staden såväl som mejeriet i Contra Costa co. JOHN HAGELIN. Mr Hagelin är född i Ånimskog, Dalsland, och anlände hit till landet den 14 maj 1880. Han började sin bana i Pennsylvania som grufarbetare och flyttade senare till Michi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

LUTH. PAU LI - KYRKAN I OAKras. Håll hönsen skyddade för regn, vind och för mycket sol. Låt alltid friskt vatten finnas till hands och gif, synnerligast under sommaren, så mycket grönfoder, hönsen vilja äta, såsom klöfver, alfalfa, betor och kål eller andra grönsaker, som kunna produceras, och håll alltid i minne de förhållanden, som existera den tid, när naturhönan värper bäst. Håll hönsen och husen fria från insekter och spillning, sopa gårdarna. Se till att alla hönor äro mätta och komfortabla, innan kvällen kommer, sedan kan du i din lugna hydda njuta din egen hvila, dock får du ej glömma att studera dina tidskrifter i hönskulturen; ty ibland de myckna agnarna är alltid en kärna att finna. Rådfråga dock din hjerna först, innan experimenten företagas. Yar försiktig med nya metoder, så länge som de gamla arbeta väl. I all synnerhet gäller detta de "lätta" metoderna, låt din granne försöka dem, och kanske du finner, när hans lätta metoder en tid tillämpats i praktiken, att du snart...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 July 1910

SVENSKA SÄLLSKAPETS FÖRENINSVENSKA SÄLLSKAPET I SAN FRANCISCO. Svenska Sällskapet i San Francisco, en af de mest solida och kapitalstarka sjukhjelpsföreningarna i staden, bildades i juli 1873 såsom sångförening och omorganiserades 1875 till sjukhjelpsförening. Sällskapet har sedan dess stiftelse gått sakta men stadigt framåt och räknar nu omkring 400 medlemmar samt har en afdelning i Oakland med cirka 270 medlemmar. Hvarje svensk man borde försäkra sig om understöd, då sjukdom eller olycksfall inträffa, och säkerligen finnes ingen organisation bland vårt folk, som mera liberalt lemnar understöd. Medlem erhåller fri doktor, $5,00 för första veckans sjukdom, derpå $10 pr vecka, till dess medlem mottagit $750, derefter $5 i veckan till totalsumman uppgår till $1,000 samt $2,50 pr vecka så länge han är sjuk. Begrafningshjelp utgår med $100. Sällskapet eger ett värdefullt bibliotek, som står till medlemmars disposition, ett utsökt fint klubb- och läsrum samt andra förmåner. Inträdesafgif...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x