ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 August 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 29. srpna 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte Jemu. Vidél jsem jiti v sobotu pres POVÉST O KRÁLI JEČMENKOVI ulici vojáka s maminkou a podívaje Oznámeni schůze odbočky S.A.Č.T. x Ennis, Texas. a předsedové a předsedkyně spolků, dopisovatelé a dopisovatelky do na- šich časopisů, aby se dostavili. Jed- náni bude velmi důležité, týkající se KDYŽ LHÁT, TAK LHÁT JAK SE PATŘÍ. Když jsem pracoval ve staré vlasti u obuvníka Horáčka, tak jsem uměl lhát jak když tisknul. Horáček sobé velmi rád zapytlačil a dosti často v noci chodil na čekanou a skorém vždycky néjakou zvéř zastřelil, tak jsme méli zvěřinu častěji než pán revírník. Všichni hajní a četníci vě- děli, že Horáček pytlačí, ale nemohli ho nikdy se zastřelenou zvěří chytiti, ať dělali co chtěli. Velmi často se stalo, že přiběhl časné ráno domů, zajíce pod kabátem, flintu rozděla- nou na kusy a četnjci za nim. Já jsem sedával na verpánku již mo- derním, který měl č...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 August 1941

V pátek, dne 29. srpna 1941. Cechoslov As tové vyklízeli Krétu, nechali za se- bou 12,970 mužů, z nichž mnozí bez- I pochybně jsou mrtví nebo zajati. Neznámý počet však uniknul na- | sistůih a skryl s; v horách. Tyto I zbylé bandy, jak fravi vracející se Postup události ze světové katastrofy A pátek. Německé hordy, roz- komunistům a hromadné zatýkání ..... , .. bíjejici obranu Leningradu a O- mělo se týkati židu, komunistu a austojmci z Efgypta' ykradaji se děsy, jak sděluje Berlin, ještě v,stoupenců De Gaullea v dělnických Z8- SVy? Uf y J V no" a. Pobllejl horiím způsobů než v Dunkirk, při- ^ čtvrtích Paříže. nemecke straže a sabota^uji vse- pravují prý se na zastaveni svého ( Jméno zavražděného Němce se pochodu dále na východ a usídle-.n:prozrazuje, ale ve Vichy se pra-;C^ .... .. . . ní k dlouhé zimní kampani podél ví, že to byl plukovník německého ? za^adajl ohne- Ž1V1 se tim' ustálené fronty _ .... . . . _ u co ukořisti Nemcum a s Domoci ves- Nazistický tisk a mluvčí za ně- mec...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 August 1941

Čechoslovák r BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Don Ameche Alice Faye In Technicolor "That Night in Rio" ALSO LATEST MOVIETONE NEWS Z města a okresu — Pan Robert Červenka s man- eikou zajeli si v sobotu do Gran- ,er ke svým přátelům a známým. v v — Jlalá Joe Ann Lániček z Bryan e zcle na týdenní návštěvě u tetič- vVaco. Stav jeho jest uspokojivý. v v — Joe Šumbera z Houstonu dlel v pondělí návštěvou rodiny Louis Kramra. v v — Joe Deiterman, syn manželů A. C. Deite:manových podrobil se i pondšli operaci následkem ^n.- tu slepeno střeva v nemocnici ve BATURDAY — ONE DAY ONLY HOPALONG CASSEDY William (Bili) Boyd —in- fanta Fe Marshal" AND HEADLINER ACT ALSO POPEYE THE SAILOR ,.y pi. Agnes Plškové. v v — Staříček E. Seith, jenž byl vážné nemocen, se pozdravuje, v v Na prodej melas. Hleste se u J. A. Mashka, Rt. 2, West, Texas. 6UNDAY AND MONDAY Alice Faye John Payne —in— "The Great Ameri- can Broadcast" with Jack Oakie César Romero AND EXTRA ISSUE March of Time 257 Xa prodej 63 akru...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 September 1941

VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku $2.00 $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. E, * STATES A SAVIN C S y * O N D S ,4# 1AMPS V V • • AND WESTSKE NOVINY ROČNjK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 36. Entered as second-claas matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 5. ZÁŘJ (SEPTEMBER) 1941. Amerika musí zničiti Hitlera, pravil Roosevelt Hyde Park, N. Y., 1. září. — Presi- Po celý čas řeči president nezmí- dent Rcosevslt, připomínaje svým nil se přímo o krisi Dálného výcho- spolu Američanům, že musí neustále du. býti pohotově bojovatl pro svá prá- Pak president pravil, že volny del- va prohlás 1 v pondělí, že "my mu- nický systém nebyl založen náho- síme vykonati náš plný díl k poraie- dou, nýbrž prostřednictvím pravé ní šíleného vojska, páchajícího ná- funkce demokracie a poznamenal, že silí které bylo puštěno na volnost prvním činem dikt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 September 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. září 1941. PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA POVÍDKA OD MARIE KYZLINKOVÉ. jim o mamince a o tom, jak prožila prázdniny. Ale byla řilo, že nikdo jiný nad ním nezvítězí. Není na světě mu- i roztržitá a neklidná. Čekal zde na ni opravdu dopis, že, jí muž by chtělo patřit! psaný známou energickou rukou její drahé Julci, ale j "Přátelství duši povznáší a zušlechtí. Láska však člo- neměla dosud kdy jej přečisti. j věka otupuje a činí jej pošetilým a zaslepeným. Přátel- Konečné však mohla odejiti do svého pokoje, který ství je čistým pravým diamantem, láska pouhou třpyt- byl již vytopen. Rychle otvírala dopis a dychtivě pře- nou, nicotnou cetkou bez skutečné hodnoty." létla jeho řádky. j Tak soudila Jiřina. Vždy zůstávala chladnou k žha- Leč ruce s dopisem ji klesly bezvládně, těžce na stůl. vým pohledům mužů, kteří na ni pohlíželi s obdivem všu- Jak podivným, nepochopitelným tónem jí dnes píše de, kde se s nimi setkávala. Tyto pohledy ji dokonce "Bože Jiřino, jak jsi pošetilá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 September 1941

V pátek, dne 5. záři 1941. Čechoslovák Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznamte jemu. — Seruuv department se chlubí, že zavřel několik butlígrů, kteří u nás jsou stále a jest jich čím. dále KDYBY TAK. S postřelením toho francouzského státníka Lavala mě přišla proroko- [ Oznámení schůze odbočky S.A.Č.T. v Ennis, Texas. — Vílkou "party" zvanou "fare- well" na rozloučenou uspořádali v domě jeho rodičů Fr. B. Vrlových tun vjce a zastavit je nelze. Jednoho jejich synu Arnold Vrlovi, který \e chytí a dva začnou. Chytit ale zlodé- čtvrtek aneb někdy později nastou- je> jine(j nej(je co toto píšu pí vojenskou službu, kterou nastu- tak Fr L Honza dQSUd syůj automo. puje dobrovolně před povinným od- bU nemá^ ktcrý jemu byl ukradenj vodem, který ho očekával, \ojenskou ag jj^yby tak člověk hodil stovku od- službu nastoupí v San Antonio u ar- n^ny, tak by automobil byl asi dří- mádního letectva jako kancelářska v; objeven, ale když se nic nedává, síla. Zase...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 September 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. září 1941. $50, $75, $100 a $1,000, kteréž plné telství po několik let, někdy až půl ceny nabudou do devíti roků, a jsou pokolení. Soudili se o mez nebo růz- nyní prodávány za $18.75, dvaceti né maličkosti, až majetky prosou- r pěti dolarový bond, $37.50 padesáti dili a dali advokátům, a nadevše ne- ! dolarový a postupné nahoru. Serie J dovolili dětem, aby promluvily jedny E bondy mohou býti prodány, nebo- s druhými, třeba chodily do jedné li vyměněny za plnou cenu, kterou školy a seděly vedle sebe v tom sa- í jste za ně zaplatil, kdykoli po 60 mém oddéiení. A víte, že toto dlouhé El Campo, Tex. dnech. Kdybyste na příklad za 60 nepřátelství mezi témi sousedy pře- Ctěná redakce Čechoslováka a čle-1 dm potřeboval peníze, můžete jiti | trhlo neštěstí jednoho neb druhého. a v i V'/nnminií-n řipnn B. «o nnčfn noh no haním n Hnstnript.p Buďto úmrtím nebo zabitím někte- Vicíift ii-uaivv/i, vi-vmvju wh* '« « V.v | um JJUUtuuvai pviiitv, j• ni B. K.! — Vzpomínka č...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 September 1941

Til li! f i t jr S". 4 i ® ■i , •§ v I KOUTEK PRO BEČLÁKY 'Kerapak sem ti moch dát hubič- ku dyž si mje vyhnala z hauzu ko- štětem? Koukej se na ni", povidal I ke mje. "Ráno mje vyžene jako fu- | r je a nejčky řve že sem i zapomjel dát pusu. Hrom aby se í těch ženc- ! ltejch vyznal!" "Nebiiskej na mje s takovou ne- vymáchanou! A hde máš káru?' zvoptala se Markýta. "Ale tamdle SLBRANÉ ČRTY Z BEČLÁCKÉHO na malé části co bylo naseto krmi- pod kopcem. Zvostala najednou SJEZDU. vo. V pastevnikách měli terasované stát, a že nepude! Du pro gás. Do- brázdy hluboké, asi by v čase dešťů bře, že je ho ve čmuku eště asi dva Tak milá chaso B. K.! vice vody se zadrželo v pastevniku. galouny", řek Pankrác a kráčel ke Po zdřímnutí a po jízdě 19-hodi- Říkal mi Pavel F., že zde jezdil koň- čmuku. "Bodejť, bez gásu nepude", nové v tom busu cítil jsem se jako mo až z Roweny. Pěkná procházka, bručela Markýta docela logicky, kdvby mě někdo utloukl a zdálo se on, víte, byl po Santa Anna nejvétší ^ ftákou ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 September 1941

Čechoslovák V pátek, dne 5. záři 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVIN* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. officers: Aug J. Morris, President Jos F. Holásek, Sec'y-Treas. Za fiskální rok 1940—41, jenž končil 31 srpnem, bylo skoiektová- nc $8,004.475, jak sděluje admini- trátor odboru kontroly lihovin Ber: řord Předešlý rok kolekce ta ob- li, šela $7.003,642. Z těchto peněí je vyplácena starobní pense, ale je- ště sc najdou pensisti i jejich rodi- | ny, kteři za každou cenu chtějí pro- vesnic a vraždění starců, žen a dí- tek na americké půdě. Poskytne-li Amerika dost pomoci Rusku, za- chrání nás snad před skutečným podílením se na válce, ač jest mož- nost, že i pak budeme nuceni činné zasáhnouti do války, aby nazistic- l:á strašná, vražedná maunerie by- la doražena. Nejlépe isolačníkům Aug f. j jhibic'. a při tom naříkají, že nado- odpověd 1 v pondělí «.\sident Roo- ! túvaji dost velikou pensi. ; sevelt ve své řeči, v které pravil, že v v jřli tak daleko,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 September 1941

V Dátek dne 5. září 1941. CtCHOBLOVAK Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. ce a různé radovánky tak nebavíc My si jen tak mezi sebou rádi popo- vídáme a připomínáme sobě mla-1 dých, zlatých časů, které se již více; nevrátí. Inu. věčně mladí býti ne- můžem, to už je takový koloběh ži- vota. Jak jest v té písničce: "Vždyť jsme jen jednou na světě a že stáří Jak ten čas rychle prchá, aniž by- chom se nadáli uplyne, aby s? již nevrátil. Někdy se již dlouhý čas ku ...... .. , předu těšíme na sejiti se s rodinou, I prichaz!Jkvapem vstnc' tak m!adl přátely neb známými, a když se ten |Se/esejdei?. V1C" Musime s «adcha" okamžik shledání dostaví a my tě- 2ejlcim stanm radovat se jen z těch! šice se z jejich přítomnosti ani ne- pozorujeme jak ten čas prchá. Až když nastane doba rozloučení, jest nám tak u srdéčka teskno a lituje- me, že těch radostných chvil bylo tak málo a jest již po všem a je nám1 smtuno po tom, co se již tak brzo nenavrátí. Ovšem, radost ni ž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 September 1941

Čechoslovák V pátek, dne 5. září 1941. III 1 ) Postup události ze S těmito zprávami druhá své to- tuji v zuřivých protiútocích a jak linu, starého hlavního města Esto- tvrz bombardovala německé bitev- vá válka vstoupila dnes do třetího se sdělovalo, zahánějí Němce zpet. nie západně od Leningradu v záli- nice Scharnhorst a Gneiseau v Bre- _ roku zapasu mezi násilnickými na- Před Leningradem a na nížnim vu Finském, co tvrdili Němci již v stu, Francii. Vzdušný, obr tentokrá- VP IZ Zl VfllV a demokracií. Třetí rok války Dněpru řece drží Němce pevné v pátek, ale zároveň sděluji, žs ruské te neletěl v plné výši podstratosfé- 5VCIUVC Aalaoll vl j zap0čal s tím, že smetana némecke čachu. protiútoky pokračují s takovou si- ry a nalézal se níže jak 30,000 a : armády jest ničena Rusy na vý- Jak se sděluje z Berlina, při vstu- lou, že Hitler jest nucen rychle po- 40,000 stop, což dalo příležitost ně- Ve čtvrtek. — Iránská vláda dnes ní n. .por Hunu na Moskvu dostal se Cj10C]nj frontě a s Brity ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 September 1941

V pátek, dne 5. záři 1941. -i. Čechoslovák Verdun. přemožení, a to co nejrychleji. A na to se po zkušenostech z minulé vál- ky připravil tak, že žádná pevnost Historie Verdunu je stará asi dva mu není překážkou. Proti morálce tisíce let. Staří Římané při svých: vojska u Verdunu a morálce lidu za výpadech měli zvláštní vojenské for- Verdunem vymyslili páté kolony; mace, které rychle vítězily proto, že některé hlavní vůdce koupili bud' napadené národy nebyly tak připra-■, sliby nebo penězi, což sice není nic vény a sjednoceny. I zbraně Říma- j nového, ale Němcům to umožnilo nů bylý oproti dnešním moderním zlomit odpor francouzského vojska, zbraním jako pouhé plácačky na které bez dobrých na smrt odhodlá - mouchy, ale ježto se ty přepady od ných vůdců bylo vydáno samo ne- nich často opakovaly, občané v oko- příteli, který toho všeho rychle a lí Verdunu přišli na myšlenku zbu- j hrozně využil. I v Anglii by k tomu dovát tvrz, která by odolala útokům bylo málem došlo, ale na štěstí tam p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 September 1941

Čechoslovák V pátek, dne 5. záři 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY ZANE GREYS ' Western Union" AIl ir. Techjiicolor with Randolph Scott AND OTHERS ALSO LATEST MOVIETONE NEWS SATURDAY — ONE DAY ONLY THE RANCE BUSTER 'Trailing Double Trouble" ALSO LEON ERROLCOMEDY SUNDAY AND MONDAY "I Wanted Wings" with Roy Millane AND OTIIERS IT'S AN AIR THRILLER AND A SPECIÁL ISSUE March of Time ALSO TECIINICOLOR CARTOON 'Thumb-up Texas" TUESDAY AND WEDNESDAY 'Rookies on Parade' ''Horror Jsland" AND ANOTIIER NEW PICTURE Admission: 2 řor 15c; 2 for 25c KRAJAN NALEZEN MRTEV U DRÁHY V IIOUSTONU, Mouston, Tex., 2. záři. — Mrtvola muže, která byla nalezena u M. K. & T. tratě u Houstonu, asi 12 mil zá- padně, nebyla náležitě ztotožněna. Na mrtvole muže byl nalezen lí- stek sociálního zabezpečení a vojen- ské propuštění datované 3. června 1941, a listiny nesly jméno Charles Joe Sušil, 36 roku starý z Fayette-j ville, Texas. Sestra Sušila však nemohla zto-! tožniti mrtvolu jako jejího bratra.;...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 September 1941

1011 K> { VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Nu pul roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. SAVINCI AND WESTSKE NOVINY I "V ROČNÍK (VOL.) XXX. 'NO.) ČÍSLO 37. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 12. ZÁŘÍ (SEPTEMBER) 1941. Němci potopili 2 ameri- cké lodi.—Krise se blíží Washington, 8. září. —Státní od- bor oznámil dnes večír, že byl infor- mován o potopení americké náklad- ní lodi Steel Seafarer v Rudém moři vzdušnou bombou dne 7. září. Odbor sděloval že celá posádka lo- di jest v bezpečí a že aeroplán, jenž potopil loď nebyl ztotožněn. Matka presidenta Roosevelta zemřela Hyde Park, N. Y., 7. září. — Paní Sara Delano Rooseveltová, 86 roků Steel Seafarer byla registrovaná stará, která se dožila toho, aby vidě- loď o 5719 tunách snosnosti a byla ia svého jediného syna státi se pre- vlastněna Isthmi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 September 1941

Čechoslovák V cétek. dne 12. září 1941. PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA POVÍDKA OD MARIE KYZLINKOVÉ. "Pamatuješ, co jsi mně psala o vánocích, když jsem ti neodpověděla na dva tvé dopisy?" • O — o vánocích? Nevzpomínám si již, co jsem psa- la", nejisté odpověděla Julča a zastavila se, aby je páni dohonili. Jiřina ani nepozorovala, jak se stalo, že náhle kráči po boku Ládi Kareše, zatím co Julča se za ní o- pozdila i s veselým Veselým. ■ '"Slečno Jiřinko, nezazliváte Julči, že jsme se k ni nri- pojili?" řekl Kareš, pohlížeje upřeněji na něžný, pů- vabný zjev své průvodkyně než na cestu před seb_. "Ne, pane Kareši", řekla stručné, ale důrazně Jiřina. Proč ji tento neznámý člověk oslovuje křestním jmé- nem? Jaké má k tomu právo? Či jest ojravdu tak ne- japný? Myslí, že k přítelkyni své sestry muže byti dů- věrný? Dokáže mu, jak se klame! Jiřina začínala býti popuzenou, jako vždy, když cítila na sobé ulpívati pohledy mužů — obdivující i smyslné. Na Kareše hněvala se i proto, že ji pohled jeho oči tak...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 September 1941

v patek, dne 12. září 1941. ČECHOSLOVÁK Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznamte jemu. — Možná že u nás budou na pří- jští rok cibuláři. Je hodně propago- j vána myšlenka u nás, aby rolníci sá- zeli hodně cibule, a ti velcí farmáři to prý začnou. Bavlna letos na níži- nách zklamala, neboť při řece Tri- nity je všechna sežrána housenka- mi a ba všude u nás je sežrána, ně kde není vidět ani jediného lístečku na bavlně, tak letos ty housenky řá- CHUŤ DO PRÁCE. — Radostnou událost měli u man- dí, že tomu tak již hodně dávno ne- V nedělní schůzi pracovníků naši želů Raymund Kalusových, neboť v bylo. Ona ta cibule je dobrou plodi- odbočky Sdružení Čechoslováků v pondělí se jim narodil statný klučí- nou, housenky ji nežerou, protože Katolické síni, která byla navštíve- na vážící 9VÍ libry ve zdejší nemoc- nemá listí a pak jim nevoní. Letos na slušným počtem našich lidí, kteří; nici, ze kterého mají radost. Gra- udělali ti cibuláři peníze, ale jestli dle...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 September 1941

ČECHOSLOVÁK "V" nedáme se! Opravdu se osvědčilo pořekadlo "Kdo cti nemá, jinému ji nedá." Tak pani Nors, připomínám Vám den 9. srpna, totiž 4:45 v sobotu od- poledne na hlavní ulici města West, kdy jste tenkrát přišel za mnou a podává', jste mi Vaši pravici s těmi- to slovy: "Nemínil jsem to těmi vlky tak zle, ale on ten Malec to nějak pomíchal. Dávám Vám za pravdu, jak Čechoslováku i Našin- ci. On ten Malec to nedal, jak jsem to chtěl. Ponechávám to Vám a re- daktorům, ať se řežou. Já se Vám mezi vás míchat nebudu". Při tom jste se pořádně zajíkal. Ano, kdo cti nemá, také slovo ne- dodrží. Jinak to dokáži svědkem, který se smíchy až ohýbal. Aby opět nebylo nedorozumění, že já jsem napsal nějakou "špínu", kterou bych musel před soudem do- kazovat, zdůrazňuji, že následující jsem nepsal já, ale p. Nors v šestem sloupci Nového Domova ze dne 30. srpna roku 1941: "Nemyslel jsem, že mým posled- ním dopisem se někdo urazí, ale p L. Bezděk, poddůstojník, se do mne pustil. Co psal, nebudu o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 September 1941

V pátek, dne 12. záři 1941. ČECHOSLOVÁK N , ' Postup události ze uvázlé před Leningradem, kde na- kanadskými důstojníky, ani se ne- britických a amerických dodávek) I v nejmenší obci telefon. Jed- zisti trpí ohromnými ztratami na sděluje, zdali spojenecká posádka: zbrojiva a jiných zásob Rusku, jak1 nou z nejmenších obcí na Moravě v ^ a /• mužstvu a materialu. Ruské proti- byla zanechána na ostrovech, kte- se sděluje z Londýna. Stalin měl u- je dojista Lhotka u Čekyně na Pře- SVGLOV0 KS t3.StrOlV Útoky na cele frontě jsou tak zuří- j ré jsou pokryty ledem téměř po ce- jistiti znovu vyslance Crippse, žejrovsku. Má jen jedno sto čtrnáct i v®> i® Huni se jim všude vyhýbají, lý rok. Neúředně se praví, že všech- i nikdy neuzavře separátní mír s obyvatelů, bydlících ve 22 usedlo- Válečná zpráva praví, že ruská no vojsko vrátilo se zpět. Všichni Němci. , | stech. Díky velkému pokroku v te- i vzdušná flotila, pomáhající obrán- norvéžští havíři byli přestěhováni, | V pátek. — Němci a Ruso...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 September 1941

Čechoslovák V pátek, dne 12. záři 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVINK Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jot. F. Hoiásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. P. Holásek, T. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Předplatné $2.00 Subscription pancéřové hordy váznou v blátě, což sám přiznává. Dešté v Rusku bude následovati tuhá zima, která nazistům v jejich bídných unifor- mách, zhotovených z trávy a růz- ných jiných látek, pořádné vykle- pe. Jejich motorisované oddíly sta- nou se takřka nemožný, protože vzdálená doprava paliva a zásob pro armádu bude velice těžká. Za to ale ruští Kozáci budou míti pří- ležitost zmrzlé nazisty náležitě ho- stiti olovem, a netřeba pochybova- ti, že jim nedají pořádnou porci. Rusko svojí nepoddajnosti a hrdin- stvím překvapilo celý svét a Hitle- ~ | ra nejvíce. Toho, pro co Hitler po- Bcdaktor—Aug. j. Morris - Editor sJal syé vražedné hordy do Ruska, se mu nedostalo, přepočít...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 September 1941

V pátek, dne 12. záři 1941. Čechoslovák •>x Mír s Německem. Paul Stefan: Hitler napsal ve své knize, že smlouvy jsou dělány, aby byly roz- trhány, a loni to řekl před shromáž- děním v Reichstagu. Bývalý vysoký nazista Rauschnig, který se s nim | často stýkal, řekl, že Hitler Vzpomínka na Ant. Dvořáka. lem. Nebyl theoretikem, spiše prak- tikem, ale při tom dovedl být zna- menitým uč telem, jak dokazuji je- ho velcí žáci Josef Suk, Vítězslav No- vák a Oskar Nedbal. Při tom byl o- pravdovým přítelem mládeže, člově- kem zlatého srdce. Dovedl se někdy zlobit a řádiťaž běda, ale jeho hněv nikdy dlouho netrval. Léta neslýchaných úspěchů jej (Tisková služba Čsl. N. R.) Dne 8. záři 1841 se narodil malo- sází městskému hostinskému a řezníku všecko na výhru, že má stále při so- Františu Dvořákovi v Nelahozevsi u bě revolver, a že sám řekl, že v pří- Prahy první syn. Sedm dalších dětí ko7ečně vyvedla"zTeho méšťáckého padě nezdaru se zastřelí. Potom nasledovalo Prvorozenému, prostředi. Jeho n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x