ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Eestlasi vōōrsil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

Eestlasi võõrsil ★Erik Dolf töötas möödunud talvel Kanadas, Port Arturis' raamatupida jana eestlasest metsatöösturi E. Lasni juures. Sama ettevõtja ühes metsalaag ris töötas E. Ejolfi abikaasa.-perenai sena. Kevade- saabudes, mil^metsatöö hooaeg lõppes, asus Dolhde perekond Torontosse. . ★Tantsijatar I\i Tamari, kes siir dus Saksamaalt Belgiasse, töötab Ant verpeni kuningliku ooperi tantsurüh mas solistina. Väärib märkimist, et I. dust oma erialal, vaid töötas mõnda aega töölisena lauavabrikus. Eestis teotses I. Tamari Estonia teatri bal letirühmas Rein Ranniku juhatusel. ★End. Tallinna kunstsarvetööstus O. Kerson töötab omal alal Iiris, kus täi ön oma kunstsarvetööstus. Samuti kui Tallinnas, on ka O. Kersoni Iiri tööstuses juhatajaks agr. Hans Saar. Samas vabrikus töötab bürooametni kuna end. Pärnu linnapea Ernesaks. /★Ivar Multer, Ants Truusööt ja Uno Norman sooritasid Stockholmi . kõrgemas tehnikagümnaasiumis masi naehituse inseneri eksamid. Arhitek tuuri' alal' sooritas eksami' ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

TOIMETUSELE SAADETUD , KIRJANDUST TULIMULD EESTI KIRJANDUSE JA KUNSTI AJAKIRI 1950. . NR. 1. Vastutav väljaandja: Sven Sand ström, toimetaja: Bernard Kangro, toimetaja USA-s: Henrik (Visnapuu, Ilmub koostöös Eesti PEN-klubi, Valis-: maise Eesti Kirjanike Liidu ,ja Üle maailmse Eesti Kirjanduse Seltsiga. Toimetuse 'asukoht Lund, Rootsis. Trükitud samas. 80 Ihk. Sisu: !B. Kän rrgro: Saateks, M. Under: Luületusi, A. Kallas: Kokkpõrge—novell, !K. Risti ;kivi: Härfsjärden—luuletusi, G. Suits: Eduard Vilde maapaos—artikkel, H. Visn apuu: V iimnepäev—mäleš tuska t . !kend, A. Tuulse: Eesti kunst ja kunst Eestis—artikkel, G. Suits: Luuletusi, E.:Kant: t)'he emigratsiooni saatiis— . artikkel, ,'A. Viirlaid: -Luuletusi, E. 'Bölau: Ei hõbedat, kulda . ... —artik kel, H. Parrest: A. Viirlaid—Tõr miiasta-Tarvustus, A. Adson: Eesti' teater Rootsis—ülevaade, J. jAa^ik: - Mihkel .Lüdjig TO sünriipäeväks/. V. , komäe: Eesti võimlemine teeb võifru *käiku,;E. Män,d.\ Inimene tõuseb jälle .esikohale—ar...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Rahvusliku pühaduse teotamine [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

Raiivusliku pühaduse teotamine Selieks võib õigusega nimetada'rin. 13-dat üldlaulupidu, mis Moskva käsukohaselt oli korraldatud "Nõuko gude Eesti 10. aastapäeva tähistami seks." ]K.üi arvestada asjaolu, et laulu pidude traditsioon oli üks,neid, millele meie rahva laiad hulgad suhtusid aas takümnete jooksul sügavaima pieteedi tundega, siis võib kujutleda nende kümnete tuhandete inimeste sisemist ahastust, kes pidid mööda marssima meeste tribüünidest, kes kümne aasta eest tallasid mutta eesti rahva sajandi tepikkuse unistuse oma riigist. Meie üldlaulupeod olid päevaks, mil eesti rahvas vallandas alateadliku igatsuse peremeheõiguste järele. Kuid möödu nud jaanipäeval, mil kõikjal laias maailmas eestlased pühitsesid Võidu püha, sisustades seda tähtpäeva eesti vaimse loominguga, pidid meie rah vuskaaslased sundkorras laulma kiitust Stalinile ja "vägevale eesti rahva sõ brale"—vene rahvale. Omaette keelt kõneleb nn. 13-da üldlaulupeo kava. Punane klirnm pimm, mille lõppu pühitsesid pikkad...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

BÄTHlfRSTIST Bathursti laagrist lahkusid juuni lõpul abielupaar Eugen ja Emmi Sume ja asusid uuele töökohale Sriowy River'ile. Bathursti laagris oli Sume teeneks kolme teatritüki lavastamine. Kahega neist anti isegi külaškaigüe: tendus Sydneys.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLANE RAHVUSVAHELISE ÜLIÖPILASKOONDISE PEASEKRETÄRIKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

eestlane rahvusvahelise üliõpilaskoondise peasek r * : retäriks ( Mais peeti Saksamaal, Münchenis rahvusvaheline eksiil-üliõpilaste kon verents, millest 14 rahvuse esindajaina võisid osa 160 tudengit. Peale Sak samaa olid saabunud välismaa;üliõpi laskondade esindajad kohale ka Itaar liast, Prantsusmaalt ja Austriast: Kon verentsist võtti^ osa Eesti Üliõpilas kond Välismaail esimees A. Tõnus. Peale referaatide võeti konverentsil vastu rahvusvahelise eksiilüliõpiläste organisatsiooni statuut.. Uuer/prgani satsiooni presidendiks valiti leeclulane Pasaitis, abipresidendiks ukrainlane Pereima, peasekretäriks eestlane Lauti Vaska ja laekuriks tshehh Klein JanskL , Uue organisatsiooni postiaadressiks on International Council of Exiled ■Studenss Organisation, c/o General Secretary Lauri Vaska, Funkkaserne B 1.30, München.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNEIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

MELB0URNE8ST Melbourne'i Eesti Selts "Kodu" pidas 15. juulil oma korralist * aasta koosolekut Temperance Hallis. Koos olekust võttis osa üle 70 inimese. Koosoleku juhatajaks valiti K. Kleis,' protokollijaks pr. Rehdit. Möödunud aasta tegevusaruande kandis ette seltsi esimees V. Marder. Aruandest selgus, et hoolimata oma seltsimaja puudu misest, on seltsi tegevus olnud võrdle misi vilgas. Selts on tähistanud kõiki rahvuslikke tähtpäevi. Seltsi juures teotseb meesktfor prl. Nõmmisto juha tusel, kuna segakoor hr. Purje juhatu sel on ellukutsumisel. Edukalt on teotsenud rahvatantsutrupid (täiskas vanute ja laste), ešindes eestlaste koos viibimiste kõrval ka austraallaste õhtutel. Koosolek, kuulates ära revisjoniko misjoni protokolli, kiitis heaks tege vuse aruande ja avaldas juhatusele tänu tehtud töö eest. Tegevuskavas tahetakse koondada seltsi ümber roh kem kaaseestlasi, kelleda arv Mel bourneis on umbes 500 inimest. Neist on seltsi liikmeid vaid 70. Edasi on töökavas ette nähtud aust...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PAUL KEREST EI LASTA VÖITA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

PAUL KEREST EI LASTA VÕITA Eesti omaaegne malesuurmeister Paul Keres on viimastel aastatel rah vusvahelistel maleturniiridel vähe sil mapaistvalt esinenticl. Sellest on pial judel kaasmaalastel tekkinud mulje, nagu oleks Keres oma võimetelt, tagasi läinud. .Kuid need, kes jälginud Ke rese esinemist välisturniiridel viimase kahe aasta jooksul, kinnitavad, et Keres on endiselt suurmaletaia vor mis.. - Nir kirjutab Stockholms Tidnin gen Eestlastele nr. 123, 1950; ä., Fakt, et artikli autor on kokku puutunud ühe välismaalasega, kes kinnitas, et eesti malegeenius on ka praegij oma võimete tipul, kuid teda lihtsalt ei lubata võita. Praeguse vene marurah vusliku tendentsi juures peab turniiri võitjaks ilmtingimata tulema puht1 vene meister, sest "vene genialiteet" peab olema igal alal esikohal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Thirlmerest [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

Thirlmerest Thilrmere Eesti Seltsi "Koit" aasta peakoosolek peeti 22. juulil Ed. Liira farmis. Seltsi -26-st liikmest võtsid koos olekust osa -21 liiget. Tähtsamaiks päevakorra punktideks, oli valimiste kõrval seltsimaja hankimise küsimus. Juhatus valiti tagasi endises koos seisus: esimeheks A. Käljüšto, abiesi meesteks Ed. Liira ja Ed. Pilt, laeku riks H. Mikker ja sekretäriks K. Ha geri. Valiti-tagasi ka ravisjoni komis jon koosseisus: rk. esimees V. Ojamets, liikmed A. Siegert ja E. Kang. Juhatuse tegevuse aruandest selgus, et akuutsemaks küsimuseks juhatuse koosolekuil on olnud ehituskrundi ja seltsimaja muretsemine. Meeldivaks üllatuseks oli koosolekul abielupaar v Murde sõnavõtt, kes teatasid, et nad nõustuvad kinkima seltsile maatüki suurusega 150 x 100 jalga, tingimusel, et seltsimaja püstitatakse lähemal ajal. Maatükk «piiratakse aiaga seltsi kulul ja selts kannaks ka krundi ülekand misega seoses olevad kulud.. Peakoos olek otsustas kingi vastu võtta ja koos olejad kviteeri...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Korea sōda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

Kore a sõda Möödunud nädalal külastas kindral MacArthur ootamatult Korea sõjatan drit. Sealt tagasi pöördudes rõhutas ta uuesti Tokios, et ta pole kunagkvare malt olnud nii kindel ameeriklaste ot sustavas võidus kui praegu. Kuid hoopis vastupidisel seisukohal on rinde sõjakirjäsaatjad, kes kinnitavad, et on enam kui kahtlane, kas ameerik lased suudavad hoida Koreas oma sil lapead praeguse ülejõukäiva surve juures. Üks ameerika sõjamees iseloo mustab praegust jõudude vahekorda, et see olevat samane kui saata kärbes kaalu poksija ameerika kuulsaima ras-: kekaalumeistri Joe Louisi-vastu. Viimased rindeteated näivad ,sõja-, mehe iseloomustusele õiguse andvat. Põhja-Korea punaväed ön seekordsele; rünnakule rakendanud rohkem mehi kui kunagi varemalt. Välisvaatlejate arvamise järgi võtab rünnakust osa; ümmarguselt 90.000 meest, mis kuulu vad vähemalt üheksa diviisi koosseisu, i Sellejuures ei vali nad* abinõusid rün naku teostamiseks. Nii ajasid nad läbimurru saavutamiseks Yongdongi rindel...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

Pärast seitsmekuulist eemalolekut teatas N.-Liit läinud neljapäeval oota matult', et ta alates 1. augustist jälle Võtab osa Julgeoleku Nõukogu koos olekutest. Oletatakse, et Moskva kavat seb mingit uut rünnakut, rjäiteks Jugoslaavia või Formoosa vastu, et siis takistada. Julgeoleku Nõukogu võima likkude sanktsioonide teostamist oma "veto'ga," mida ta oma puudumise tõttu ei saanud kasutada Korea puhul. Teised jälle arvavad, et Venei tahab nüüd Punase Hiina vastuvõtmist UN-i läbi suruda, lootes seejuures Briti, kuid eriti aga India toetusele,* kelle peaminister Pandit Nehru paistab ole vat Stalini ' uusimaks jüngriks. Kol mandad peavad võimalikuks, et. Vene tahab Julgeoleku Nõukogu koosole kuid lihtsalt kasutada oma propa ganda-foorumiks, esinedes seal suure meelse vaheltsobitaja ja rahuingli osas. Igatahes tõendab see Kremli üllatus lik poliitiline manööver, et Korea pu llul tema kalkulatsioonid mitte just soovitud viisil pole1 täitunud. Kremli eksperdid^^aevalt arvestasid USA ja UN-...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nädala sündmusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

★USA sõjaministeeriumi korraldusel ' teatas ... ameerika sõjaväe peakorter Heidelbergis, et arvestades rahvusva helist* olukorda on Saksamaal asuvaijb arijeerika sõjaväelastel lõpetatud kõik puhkusele sõidud "- lähema kuue kuti ; jooksul. Korraldus on* kehtiv niihästi; ohvitseride kui sõdurite suhtes. Amet-i "ii*Ke 1^ ttirci Sirbil ^kimlii fr:^Säksa:iftä^l'ä§i^ vate ameerika üksuste koosseisu üm marguselt 120.000 meest. -*w.*Uue korralduse kohaselt otsitakse ameerika julgeolekupolitsei inspektor ite poolt kõik laevad põhjalikult läbi, -mis liginevad rannikule kolmemiililise kauguse piirjoonel. Läbiotsimisega tahetakse' vältida aatompommide ja bakterioloogiliste r .Ivade salajast' maa le toimetamist vaenuliste jõudude poolt. *USA kaitsejõudude tugedamise korras tuuakse tegevteenistusse 48 sõ jalaeva, mis seisid tagavara sadäniais ja dokkides kaetuna niiskuskindla' kat tega. Seega suureneb raskete lennuki kandjate arv lOTiele, kergete lennuki kandjate arv 14-nele, raškeristlejate arv ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MEMORANDUM [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

MEMORANDUM 27. juulil esitasid kolme Balti vabariigi saadikud U.S.A. riigisekretär Achesõnile ühise memorandumi. ■Memorandumis selgitati N. Liidu võtteid kolme iseseisva Balti vabariigi anastamisel ja praegu toimuval Baltikumi rahvastiku havitamisel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BEDS AND BOLTS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

BEDS AND JBOLTS Experience is a great thing! Until a trip to the Riazan region I, like many others, had the naive idea that beds are manufactured in order to be slept in. This erroneous idea was shat tered on the1 train to Riazan, where 1 heard a conversation conducted - by two tractor drivers. The younger one said with enthusiasm: "You always come out on top with our director. An eagle! Sure to get out of every tight place. Brought twenty beds the day before yesterday. Called us and gave the order: "Act." We, of course, were only too glad to oblige. Chopped üp ten of them in a jiffy. . I could not ; restrain myself and asked: "Why did you chop them up? How is one to sleep in them now?" The tractor driver was sincerely as- 1 tonished. "Who said they were to be slept in? Where, do you think, we get our bolts? It's for bolts we cut up the beds." "And why do you make your bolts from beds?" The man turned . to his comrade. "Vasia, explain." - Vasia- replied with fury: "The devil himself...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET SNAPSHOTS UNIFORMS? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

SOVIET SNAPSHOTS UNIFORMS? . "It is easy to recognize an in habitant of Kaluga. By his trousers. Black with a stripe. Article 107. For the third year in succession the sew ing factories of Kaluga and region re ceive only one tkind of trouser ma terial. Our written and oral requests to introduce even the slightest change into the assortment of trous?r ma terial havp not helned." (INVESTIA,16/4/50). '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPEAK ENGLISH CORRECTLY IDIOMS "TO SEE" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

IDIOMS By ILMAR TAMMELO "TO SEE" Transitiivse verbina .(= sihilise tegusõnana = tegusõnana, mille juures esineb sihitis) 'to see' tähendab: 1) nägema,tajuma silmadega. Näit.: "Animals appear to see . things invisible to human sight." , (Loomad näivad nägevat asju, mis on nähtamatud inimese nägemisvõimele.); "We see many things which we cannot touch." (Me näeme palj,u asju, micla me ei saa puudutada.) Selle 'to see' põhitäheri dusega on seotud järgmised idioomid: "first saw light" (sündima); "I do not see it in that light'' (ma ei vaatle seda sel moel, sel viisil); "to see the last o£" (lahti saama kelleski või millestki, suhteid lõpetama kellegagi või millegagi); "to see one's way to doing something" (kalduv olema midagi teha, millegi tegemisega toime tulema); "to'see a peräõn home, to the door, etc." (kedagi koju saatma, ukseni, saatma); "tö see something through"' (hoolit sema kuni miski 011 tehtud, lõpetatud); "to see a person through his troubles'' (aitama kedagi läbi tenia rask...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Report From The Kuznietsk Basin From Newsletter from Behind the Iron Curtain, nr. 172, Vol. IV. May 5, (Continued) 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

From Newsletter from Behind the Iron Curtain, nr. 172, Vol. IV. May 5, ' (Continued) 1950. , In the first months of 1949 the PÖWs were . gradually transferred from coalmining (Russians taking their place)^ to building houses (a school and a hospital at Andzharka, etc.) While hitherto only some few of them had been repatriated, a rumour suddenly sprung up that all would be liberated. In June 1949 the suspect POWs from the whole of the Keme rovo region were concentrated at Andzharo-Sudzharsk arid an investiga tion into everyone's past began, al though they had undergone, several . investigationes earlier. The investi gation was conducted by the operative department of the MVD and those cleared by it were sent to repatriation centres. " In August of the same year the camp was broken up and'the. prison ' ers transferred to Prökopievsk in the Kuznietsk Basin where they also. work: ed at building (administration build ings of a mine). There"a feverish hunt began for so-called "war crimina...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
YOU CAN HAVE YOUR OWN COPY [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

you can have your own ■ '. v copy v:' Do you get your own copy of THE NEW AUSTRALIAN? If not, you should write to us asking for a per sonal copy. Remember our address: THE NEW AUSTRALIAN, Box 12, s Canberra, A.C.T. If you are living in a reception or holding' centre, copies of the paper are sent, to the Director. He distributes them to you. But when you leave a migration centre, you will not receive a copy unless ypu ask for it. There is .no charge for this paper which is produced for you. If you change your address, please ''■> tell us so that we can make our mail-* ing list correct. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MINISTER'S NEW POLICY ON MARRIED COUPLES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

MINISTER'S/ NEW POLICY ON MÄRRIED COUPLES" ' The Minister for Immigration, Mr. Holt, announced this month that New Australian married couples without children would be employed in the same district if the husband were able to find private accommodation for himself and his wife. In the past married couples with out children have been placed in (em ployment in the same way as unmar ried migrants. In many cases this meant that the husband and wife were working in different districts. . In announcing this policy, Mr. Holt said that as soon as a New Australian husband found accommodation for himself and his wife, the wife would be transferred to that locality imme diately,'and would be placed in es sential employment there. ; If, however, there were no essential employment in that area, the wife would be freed'from her employment contract to keep house for her hus band. It has been the practice of the Im migration Department for some time to allow married women with children to transfer ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Hertsogiriigi loojat ähvardab türm [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

Hertsoffimgiloojal äh vardab tiirm Üheks kummalisemaks kujuks Root si «eestlaste hulgas õn end. riigikoh tuniku jä praeguse Stockholmi Eesti Komitee esimehe Timoteus Grünthali poeg TimotKeüs fcirünthal juniör, kes juba mõnda aega jutlustab Rootsis ei enamat, ega vähemat, kui eesti hertso giriigi ^loomist Ropjna keiserriigi raamest Nboreh Grünthali arvates on demokraatia sest kurjast ja viib maail ma vastu hukkumisele. Sellest pääse miseks ta propageerib Rooma impee riumi taastamist, mis valitseks kogu Euroopat. Eesti peaks selles -tulevases Rooma impeeriumis leppima hertsogi riigi osaga,, kusjuures kogu võim tugi neks 10.000-le aadlikule. Noor . polii tiline prohvet aga ei' taha kutsuda võimu juurde endist Balti aadlit, vaid tahab luua 10.000 pealise eesti aadli, kes siis hakkab juhtima rahvast; eesot sas hertsogiga. Seni vaadati Rootsis asjale- kui poliitilisele veiderdusele, kuid viima sel ajal on lugu kandunud väljaspoole nalja piire, sest noor poliitiline ''proh vet" on oma ajak...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LUUAMEHE KIRI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

LUUAMEHE KIRI Limuliste poissi tundsin juba lap sest saadik. Mu ema oli Limuliste juures kojamutriks ja nir kasvasime ühes Õues üles. Ainult läbisaamine oli halb. Limuliste poiss andis mulle enne harilikult tubli keretäie ja jooksis siis ema juure kaebama, et ma teda. peks vat. Eks mvi ema pani siis tänitama, et kuidas sa häbemata tohid majaperec mehe poega lüüa ja rookis mind uuesti korralikult lä|}i. Hiljem sai Limulisest kodulinna raudteejaama kantseleis väike amet-, nik,. ma liikusin luuaga ringi ja hoo litsesin, et jaamaümbrus ja esine kor ralikult puhtad olid. Omavahel oli kokkupuutumist liarva. Ma oma aeglase olemise ja alalise kohmitsemisega ei' pannud' tähelegi, et korraga oli uus päike tõusnud ja tuul puhus karjeeritegijate purjedesse. • Aga Limulisel oli Õli, õigeaegselt lam bis. Ta vanemate agulimaja ei teinud selleks ka takistusi. "Vabatahtlikul" välkmiitingui, kuhu' meid ühel saatus likul .juunikuu päeval kokku, sunniti, räuskas Limuline punalipu, .all kurna iiftisest,...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x