ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1911

fé KUCHYNĚ. Krutnlce připravuji takto: Vezmu Iilon vo- Potldla z nijakých juhlkVk. Když jsou jablíčka ,:ralá, tak je' •I NaklAdámzelených fazolí. , dy a do ní dám ptehoušel chmelu; oloupám, pak vyberu jádra a roz- líátio je •natrhám, pak umyji a dva syrové brambory okrájím a do krájím jablíčka na malé kousky a prosypám vrstvu po vrstvě solí a vody nakrájím a pak to vařím asi! dám na polévaný kastrol. Ktomu tak je nechám celý deu. Večer je pět minut, Na to si připravím j přidám tolik cukru, aby to bylo vyberu, dám do studené vody a ; půl galonu mouky, píidám lžíci so- husté a vařím oa mírném ohni za tam nechám do rana, pak íazoU j li a lžici cukru. ^ 1 u svařenou vo- stálého míchání tak dlouho, až vyberu a dám do láhví. Na to u-; du do mouky přecedím, dobíe za-j jsou tak červená jako švestky. Ta vařím vodu s octem, totiž polovici' míchám a když to vychladne, při- j to povidla vydrží dlouho a mohou vody a polovici octa, a vařící vleji ijám koflík kvasnic, jaké v obcho ; se dobře upotř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1911

* r% >" ( ) > i ZÁPISNÍK S.P.J.S.T. «p- Jos. Menšíka, a jednáno o do- a— < > bru této vznešené myšlenky. íJuso|iis lliispiillářský, poučný ti ZilljilViiý, Orgiiu S. I'. J. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adre a:"01IZ0K", llalluttovillf, Texas. OBSiE£ O 3E&. A Gleuornl Farní utitl Kamily NVwfpupcr. Orpui oř Hlť S. 1*. J. S. T. Publislied Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsvilie, Texas. Subscription,$1.00 pcrycar. Advcrtising rates 011 application. UPOMÍNKA Pan J. Menšík, takto již co člen ... , , , . . řádu Svojan, čís. n„ S.P.J.S.T., 1 na zakulil spolkového života v nudné ' ] pálit i v Lyře, 1'ulo Pinto to., Texas. I promluvil k přítomným následovne: "Zahálka je zlá věci" Tak učila "Krala^! Jsme zde sami horníci ' mne moje drahá, pečlivá matka, j a nevime' *?a- v«d#me d e8' ne' odpočívající dnes již Čtrnáct roků na Kladenském hřbitově v Če chácli, pochována nedaleko pomní- ku zahynulých havířů na dftle "Marian". Ja...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1911

Kdyby se dle toho zaclíovali všichni mladí i staří, bylo by všu- de čistěji, spořádaněji a příjemněji žiti, nežli kdyby všichni byli tak nečisti a nepořádní, jak naznačeno. Jest ještě něco vyššího nad vla- stenectví, a sice laska k člověčen- stvu celému, k lidskosti. Nesmí- me dovoliti, aby naše láska ke kra- janům zatemnila nebo porušila na- ši lásku k celému člověčenstvu. Také nesmíme se domnívali, že vlastenectví znamená zemříti pro vlast, neboť pravým vlastencem je! ten, jenž pro vlast žije a pracuje. Blaho státu má nám býti dosta frant. stránecká. SIROTA (Pokračování.) Tato nad tím čelo kabonila; to jediné se. ji u neteře nelíbilo, ta ne- tajená zvědavost a starost o cizí j záležitosti. A pro tuto nemilou vlastnost m- I kterak nechtěla po smrti manželo- | vě rozuměli urážakám o tesknotě a i osamělosti, jež jí Červenková sro- zumitelně skytala; chtěla si domá- cí klid i na budoucí čaá uchovati. ! Poskytovala sic i dálenpteři pomoc 'vydatnou, postarala se i o Kartuš- teČnou pobíd...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1911

SlGvs*nsl<á v Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: .'joscf [luňck jrM předseda, Caldwell, Texas. Jo«;f,Mikeska, místopředsedu, Wealey, Texas, J. H. Kul>am, tajemník. Kayettevllle, TexaB. J. J. řrnha, pokladník, New Ulm, Texas, l.řctni výlior: Jan Kučera, ElUnper, Texas, J1, M. Halurnítek, Ivt.vettuvllle K, 1, Texas. Albert (Ycnčik. Putin, Ti\as. !><>/,•p-:: Toni. Krajťn ml., Caldwell, Texas, iranb štefka, Uraii^er. Jnn DiuueU. Sealy, Tex. Mv-t. Pazdral, i>ravni rado-. Méflffnl poplatky do úmrtního foniíu. \',rn 1 "D, d V. JtovC I...OUI a/.v_u á. Zlcho ; srdce ctní, i poslední sousto by s ta^''. vámi rozdělila, a na modlitbu ne- zapomene; jen jedno mne mrzí, ne- f>oba přistoupeni lni lí- do roku,, na $2ď0 15 dii.. *óCO 30ti t A 35c til. si ono * .oo $ .70 ■2d ' 30 " .... 23 " . 45 " .. . -81 1 ' M " .... 25 " ., 50 " .. V. M • ' 40 •' .z.. 30 " . 60 " .. #1. <1 ' íň ' ' 4Í> " ' fxl " .... 35 •' .. .... 40 " . 65 " .. .. 75 " .. *1 w • ól ' ' 52...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1911

♦I Hlavní sklad palních a zahradních Semen. Chceteli spolehlivá semena, přijďte k nám. Prodáváme pouze ty nejlepší brambory k sázení a máme všecky druhy. Taktéž máme zásobu semena millctu a cukrové třtiny, žita, kafirky, milomais, bílé a žluté kukuřice z Nebrasky, která zde časné zraje. Neopomeňte nás navštíviti, když jste v Schulenburgu, ušetříme Vám peněz. CRANZ & KESSLER 150 rozličných postroji do vozu, pluhu neb kočáru, zvlá- ště odporučuje ručně zhotovené postroje do kočáru neb vozu v ceně $9.00, $10.00 až $15. Zaručené na 2 roky. Fřijďte neb dopište o cenník. F. A. Bezeciiý, SCHULENRURG, TFXAS. uejvětši česky sedlářsky závod v Texns Zemětřesení. Washington, D.C., 7. června.— ^ Seismografy, totiž přístroje žasna- ^ menávajicí otřesy zemětřesení, re- Á gistrovaly dnes časně ráno několik ^ velice prudkých otřesů,jaké nebyly ^ zaznamenány po nakolik let. Zdejší ^ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ seismogratická kancelář odhaduje, I že otřesy udály se ve vzdálenosti SCHULENBURG, TEXAS, j asj 4,000 neb...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1911

—MiM— |iiin«l'imMl n—wrinirr nu 11 i . Tli© Temple Sanitarium jewt nejlépe a nojriplnřji vypravená nemocnice ve Středním Texasu určená zvlúňtě pro ošetřováni neriiocných vyžadujících operace. Ni-mocnl s nakaž livj mi nemo- cemi ne nepřijímají. Hlavni budova jcal zděná, vytápěna parou, slény i podlaha jsou neprodyšné, nepropouštějící zvuku. Elektrická zvonky, elektrické vějíře a tclef on jsou časti výpravy každého pokoje. Operační odděleni sestává ze šesti pokojů se skvělým míliem s porculúnovými stěnami a podlahou. Operační nástroje jsou nejnovějáfho vynálezu. Lékaři Sunitám jsou prosluli dovednosti a mnoholetou zkušenosti, li posluze nemocných ji*l celá řada zkoušených ošetřovatelek, V ústavu jest místa pro 70 pacientu. Mrs. M. A. Parsons, Miss Wilma Carlton, řídí nemocnici, dohlíží na ošetřovatelky. ^ Temple, Texas. j ^iES=]iat^ —u-=ini==iB^ J Temple. Texas, vypravili svůj mlýn posledním rokem čtverým novým složením, každý o dvou válcích a doplnili stroji nejnovejší soustavy a jej...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1911

Škola fakyrů* Uměni fakirů, nejobratnějších a podivu nejhodnějších jongleurft na světě, lze si jen nesmírně těžce o- svojiti, a Ind, jenž tímto způso- bem chce sloužiti svému bohu/, mu- sí se podrobiti dlouholetém cvičení, lafinovaným mukám a strádáním, má-li dosíci oné vysoké dokonalo- sti, která zázraky kouzelné síly budhismu v očích Indů stělesfíuje. V největší škole fakirů, v Benares, mají zvláštní methody, staleími Vypěstované, jimiž se mladý voghi učí tajným obratům a chytrým po- můckám ke svým sensačním výko- nům. Jako každý budhista, který se s posváttíou vážností a horouc- ností oddává svému životnímu ná- boženskému úkolu, touží i íakir po Svou nevaímavost pio bolest do-! ných kmenů, které za hrdinských kazují íakirové při slavnosti bohy-1 zápasů setřásly černé jho, vyšly ně Kali, která uvaluje na lidi bol počátky čeledi semitské, ostatní bí- a zármutek a nejraději vidi bytosti, jimž nemůže ublížit. Rozpíchají své tělo jehlami rozřezávají své sporé maso, tauČi divoce na stř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1911

*****Kf * Asbest lili osinec. V říši živočišné a rostlinné jest vláknivé pletivo obecné a obsahuje mnoho látek Člověku velice užiteč- ných a podporuje valné pokrok vzdélanosti. Než ústrojné tkanivo jest řídké, a bývá snadno zničeno. V říši nerostů je vláknité pletivo zvláštní a obmezuje se na osinec, jehož plné použití a užitečnost ne- ní ještě doceia vyšetřená ani od obecnosti, ani od vyrabitelň hle- . \ ROZMANITOSTI. j nožem, jejž drží v jedné ruce, ma- so okrajují, přidržují si je pevně malým nástrojem, jejž berou do ruky druhé. Slyšel jsem, že jest ten- to zpňsob při jídle obyčejem v ce- lé Itálii. Vidličky tyto jsou ponej- více ze železa nebo z ocele; někdy také ze stříbra. Obyčej jisti vidlič- kou zakládá se na tom, že Vlacho- vé dokonce nestrpí, aby se někdo dotýkal jídla svými prsty, ano se ví, že lidé nemívají prstů vždy či- stých. Uznávaje to v plné míře, pokládám i já za vhodné, přidrže- dajících účely, k nimž se osinec dá ti této italské mody netoliko v použiti.Osinec ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 June 1911

iu* l>iL «ry+Au*tiu ltx o' the University oÍ 'jexa TOL. XX. HALLETISTILLE, TEXAS, TllEItSIUY JťNE 22.1911. NO. t" ZOR ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 22. ČERVNA 1911. ČÍSl-O 47 |Ent.red .. ..eond.cl... m.tt.r No.tmber 19.1S0S, .1 th« post rffitc „t tlMIrM.vilb'. T M. pndtr Ihf .tl of M.fth 3,lt.79. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Do Ennis a okolí! — Vzhledem k přání mnoha krajanů června. — Řád Po- dovoluji si oznámili, že hodlám Z DOMOVA A CIZINY. ChleboTj trust. Když se byla nechala inkorporo- vati dle zákonů státu, N. Y., za- Merle, 14. krok Mládeže, čís. 100., odbýval stráviti své čtvrté prázdniny v En první schůzi po uvedení. Při této nis a že budu vyučovati třem před si mne zvolili za dopisovatele do mětům ve škole "Crichville" (po-; hájila ihned General, Baking Co., orgánu. Schůze byla četně na- blíže p. ]. M. Vrly). j jak jmenuje se chlebový trust, čin. vštívena. i. Češtině pro žáky školního "°st svou s kapitálem třiceti mili. Bratři a sestry, >amatujte na věku: Čte...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 June 1911

OD NAšICH rO°ISCVATEW. I i Hillje, 19. června. - louce, na palouce, jak se cka seče lehce." Tak mohou si rolníci 11 i lije prozpěvovat neboť - "Na té ta travi. okolo skoro firt.Wartt!. <«' Wj iA.u Ruů. ;Culit,| řád Svaz Č .choslovanů, čis, 92 ,1 Method Pázdral, fos. Urbauov- usnesl se pořádqti dne 24. t. m.jský, Jos. Foyt a Adolf Koudelka, zábavu na níž jsou všichni zváni, i Jen se, bratři, cvičte ve zpěvu, neb mladí i * aří, kulhaví i chromí, a zpěv dělá ve schůzi dojem a proto Že se tam všichni dobře pobaví a Vám volám bratrské Na zdar! při České hudbě si zatančí, to už Příští schůzi máme zase dva čle- biavnost otevření sitic V go, 16. června. — General Porfirio Diaz, bývalý president mixické republiky, přibyl sem dnes na palubě parníku "Ypiranga", jenž 31. května odjel z Vera Cruz v Mexiku. Parník přistál ve zdej- Jak se Řádu Pokrok Houstonu, Čít. 88., v Houstoně dne .18. června odbývaná vydařila se k úplné spo- kojenosti pořadatelů i hostů. Účastníci sešli se u br. Langra >...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 June 1911

ŽENSKÁ BESÍB Tr a ■LÍ.X1. Cookes Point, 16. 5ervna. Ctě- né spolusestry! Chci se pokusili napsati první dopis pro naši tak trochu slíbenou besídku. Jak vi- dět v posledním čísle Obzoru, zmí- nila se ctěná sestra A. Volčíková o ženské Besídce v našem milém Ob- zoru a ctěný p. redaktor neodporu- je, nýbrž vybízí, která napíšeme •O první dopis do ní, což mne nemálo potěšilo a proto spěchám něčím přispět k věci pro nás, sestry, tak potřebné a důležité. Pro dnešek napíši, proč potřebu- je žena pečlivější vychování nežli muž, ač do dítek obého pohlaví musí se vpravovat od nejútlejšího mládí útlocit, trpělivost, cit pro pořádek a čistotu, chceme-li opra- vdově zdravé, šťastné a mravné lidi z našich dítek vychovati. U ženy vlastnosti takové více. porno-1 hou ku štěstí domácímu než u mu- ! vidla používám hrnců se súženjm že, zvláště když takový pořádku j vrchem. Ke každému jc poklička, a čistoty dbalý muž dostane náho- ; je£ se 0j.0i0 zaieje pečetním vo- dou ženu pravý opak sebe, ten ji skom...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 June 1911

lni uliMi MCMl R. li ň ill i Časopis hospodářský, poučný a zábavný. Orgán N. 1'. J. S. T. Vyebzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A<lresn:"OliZOIt", IInllcttNvtll<-,Texas. OBSKO R. A Ucncru! Farm and Family Xonspapcr. Organ oř tlíc S. V. ,I.S. T. Ptiblíshed Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. HaUettsvills. Texas. Zápisky 3. P . J . S .T. První bod jeduáhl byl o otázce, zprávu a podal ji při nejbližši' měsíce potom, kdy byly peníze ulo- i má-li se klub "Pokrok Iloustonu" j schůzi. Návrh ten po krátké de-1 ženy, za rok ni to. Za dollu kratší V Houstonu neexistoval žádný připojit ku jednotě S.P.J.S.T., ne-j batě odložen na příótě. český spolek po dlouhý Sis. Až v | bo ku Č-S.P.S. Otázka dána k j Br. pokladník K. Dráb předložil roce I9';8 založen spolek zábavný j odhlasováuí a výsledek byl, že se j řádu svoji záruku na obnos #500 1. má klub připojit ku S.P.J.S.T. ' Dále bylo usnešeno, aby každý pod jmenem "Pokrok", kterýž byl jaksi základem společensk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 June 1911

FRANT. STRÁNECKÁ. SIROTA (Dokončení.) Když z iibledlé děvčice, která se •sotva od země zdvihala, štíhlá dě va vysokého vzrů-.tu se byla vyvi. nula, s tvářemi jako krev a mléko, s temným, ale jiskrným zrakem velkých íerných očí, a tak prosto- dušným milým pohledem, že lidé říkávali, že až do srdce hřeje. Ten- kráte již ten "rozdíl" 1nezi hospo- dyní a sirotou trochu popouštěl; neboť druhé lůžko ve světnici vy- stláno Julišinými peřinami, a ty "uchráněné" spočívaly nyní ve ve- liké bedně na hůře. Obědy s ko- čičkou a pejskem již'3ávno přesta- ly a sice za touhle příčinou: Juliša byla se svým nedělním cvičením tak dalece pokročila, že již dosti hbitě slabikovala; tehdá ji stará Tak plynuli dnové obyvatelkám malého domku za neustálé tiché prácě v klidu a spokojenosti, a ob- zvláštního nikdy se nic nepřihodi- lo, leda neobyčejný pro JuliŠu kdy- si případ zimního času. Bylo o náledí, a Juliša vracela TřeU lni. tři osedli stol. Na to počal bos- Příhoda a duchopřítomnost nej- podář předčíta...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 June 1911

Š«"SRí.-. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Dufek jr., předsedu, Caldwell, Texas. JoíefiMikťMka, místopředseda, Wesley, Texas, J. R. Kuhfna, tajemník, Fayetteville, Tesas. J. J. Frnka, pokladuik, N«w Ulm, Texas. Účetní vjhor: Jan Kufera, EllinRer, Texas, J. M. Halamlček, Kuyetteville R. 1, Texas. Albert Pftenfik, rium, Texas. Dozorei: Tom. Krajča ml.. Caldwell, Texas, Frank Řtefka, Urunger, Jan Damek, Seuly, Tel. Met. Pazdral, právní rádce. Mřsffnf poplatky do úmrtnfho fondu. Doba přiHtoupent Od 18 do 21 roků... 22 " 25 " ... na $250 15 Ctft.. 23 25 $500 . SOetiY.. , 85otů.. . 45 " .. . 50 " .. . 60".. . 65 " .. . 75 " S1000 * .00 I .70 t .90 91.00 11.20 11.80 50 55 Atlresiif radů. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj.,' fayelteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj. Fayelteville, K.F.D, i. 3. Novohrad, F. K. Buček, ta]., Moulton Ií. F. D. i. 4. Karel Havlíček, T taj., Hallettsville. 51. Věrnost, M. J. Sklář, tajem. ROZMANITOSTI Fayetteville K. 2, lexas. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 June 1911

I O O Tlíc Temple Sanitarium jest nejlépe n nejúplněji vypravená nemocnice ve Stfvdním Texasu urřená rvláitě pro o.-ctfo>ánl nemocných vyžadujících operace. Xfcmocni a nakažlivjmi nemo- cemi no nepřij imnjl. Hlavni budovu je«t /ilěná- vytápěna parou stěn v i podlaha jfou nepro.i, nó. nepropouštějíc! zvuku. Elektrické tvonky, elektrické véjire a telefon jsou tasti výpravy Každého pokoje. Operační odděleni nestává ze &et*ti pokojů ne akvělým avětlem s porculánovými Htěnami n podlahou. Operační nástroje jnou nejnovéjúlho vynálezu. Lékáři Sanitaria jsou ptosluli dovednosti a mnoholetou zkusenonti. K poslu re nemocných jest celá řada zkoušených ošetřovatelek, V ústavu jest místa pro 70 pacientů. Mrs. M. A. Parsons, Miss Wilma Carlton, řídi nemocnici, dohlíží na ošetřovatelky. Temple, Texas. Bratr Woltí, sluřebnik slova, byl ( j i natažen na kolo a na hlaví poraň ěn I Asi 70 sester s loupeži a s kořistí bylo odvedeno, je stydno to psát nebo vypravovat, jak nelidsky a ! 5 hanebné ti...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 June 1911

/ V -• John Mikulenka. — vlastní — český hostinec a restaurant, HALLETTSVILLE, TEXAS. HOSTÉ obdrží u mne vždy nejlcpší lihoviny, doutníky, víno.čerstvé pivo soudkovc a vůbec vše, co v hostinci první třídy lze nalézti. Obsloužíme každého řádnč, a doufám, že dosavadní přízeň bude mně i nadále zachována. O laskavou přízeň žádaje, Znamenám se ve vší úcto j JOHN MIKULENKA. j 150 rozličných postrojů do vozu, pluhu neb kočáru, zvlá- ště odporučuje ručně zhotovené postVoje do kočáru neb vozu v ceně $9.00, $10.00 až $15. Zaručené na 2 roky. Fřijďte neb dopište o cenník. F. A. Bezecný, SCHULENBURG, TFXAS. nc.ivčtši česlíy sedlářsky ziivod v Texas H, P, SOÍIAEFEK Přestaňte seti semena, jež vám nedají uspokojeni a ušetřte si práci, čas, zlost a zklamáni. Sejte naše vyzkou- šená semena, Naše semena jistě rostou, dají znamenitou úrodu a stojí často méně než semena jiných. My máme o- hromný výběr ve všech seme- í nech. Pište na adresu: SCHULENBURG, TEXAS, největší sklad v městě železného zboží, ko...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 June 1911

.J Zdravo- a tělověda, i pPI1 srdečních, zánětem : rrr ~—~~ • čního. \ i o 13 alu stde- j Citroaové Šťávy lze též se zda- Zprávy z Turecka zdají se na- Prodútu farmu jsou náchylní k náhlému r<rm upotřebili jako prostředku kos-: svědčovati, že vláda turecká vzala 100 akrovou. 85 akrů zděláno, júmrtK poněvaČ srdce přestalo ná- metického. Má-li kdo rozpukanou!si k srdci uejen výstrahu Ruska, ostatek dobrý les; 2 domky, ovocná Jindy pra-kiK nebo pokožku na rukou, nechť tyto řád- nýbrž i přátelskou radu Rakousko- zahrada, dost vody. Leží mezi . v mezku, následuje ne omyje ve vlažné vodě, osuší a Uherska, a upustila od dalších ná- CycIone a Rogers, v Bell Co. *Pi- má choroba, projevu ící se způso-; dočasné neb naprosté ochrnutí ně.; pak natře Šťávou. Po několikerém silností oproti Albáncům, které šte na majitele: Jos. ívezníČek, .DMI sti/.ciu' padoucnicí. Padoucnice nebo li epilepsie jest hle pracovat, choroba vleklá, již tisíce roků zná-! se ucpe tepna ' bem rozmanitým. Záchvaty padou...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 June 1911

Dušnost, (dychaviČnost) koní je vleklé, horečky prosté, z pravidla nevyléčitelné, obtižné dýchání, které způsobilost koně ke službě obmezuje. Dušnost není sama o sobČ nemoci, nýbrž je příznakem různých chorob, které jsou hore- čky prosté a obtíž při dýchání zví- řeti zpusobují. Příčiny toho mohou býti v dy- chadlech jako: polypy, sarkomy, rakoviny a chronický katar s na- Dušnost kotli. Kňň zdravý má vydechnouti po 5 minutovém běhu za minutu jen asi 3okrát, po půlhodiném asi 5okrát. Kdežto kůň dušný vy- dechne po 5 minutovém běhu 50 až óokrát a po púlhodinněm běhu 80 až lookrát za minutu. Při tom se čítá vždy vdechnutí a vydechnutí za jeden dech. Dále: dech koně zdravého se u- klidní po pfllhodinném běhu v pře- stávce klidu za 10 až 20 minut, kdežto dušný kftfi potřebuje k uti- šení dechu půl hodiny, hodinu i duřelou sliznicí. V nose a hrtanu:, přes to. Počet dechů musíme po- rozšiření průdušek, naduřelost sliz-j čítati na vytažených hodinkách, nice v průduškách, různé nepraví-1 Poku...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 June 1911

o The Library+Austin Tex ( th tTniversi<v °l 1 řxa« TO l. XX. IUI.I.E1 TNTILLE, TEXAS, TI1C1ÍSDAV 41 SE 27,1011. Sk). ls OBZOR ROČNÍK XX. HALLETTSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 27. ČERVNA 1911. ČÍSLO 48 Enlered n* cccond-cl«n. mitter Noxrmbrr IN. 1S0S. at thf pont offite at Hallcttavillr. Tf ? at, undcr the art oř March .1.1S7S. *45 Školní pOZCmky blldou V trhu od Zákon vyžaduje od inajetníků po- dek kupného obnosu, aniž nedo- 1. Července do 31. prosince 1911. zemku, aby užívali kuponů doda- spělým, je-li nedospélost jejich ných pozemkovou úřadovnou,kclyž známa. (Uifední sdělení od vrchní po- chtějí platili úroky. Neužívejte^ Ve třech letech ode dne prodeje zemkové úřadovny v Austin, Tex. jich při posílání první splátky. musí kupec vložili do pozemku za J. T. Robinson, Commissioner, J. i Všechny splátky na pozemky, ať t $300 zvelebení a oprav na některou 1 4) kde vlastní svůj vlastní soukro- 5 zástupcem Jeduotv H. Walker, Chief Clerk Austin, ] jistina, úroky, neb nájemné musí část1 poz...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 June 1911

HHH| OD NAŠICH DOPISOVATELŮ • h sire k návrhu, .týkajícímu s>e po- staveni vlastni siné řádové. Na ; vrh pod iu ve schůzi br. účetníkem lluustjti, 20. Června. Posledně jsem zapoměl ohlásit, že jsme při- j E. E. Bůžkem a podporován jed- jali a uvedli ve schůzi due n. čer- nomyslně všemi píitotpnými. Z ti Campo. Z Galvestonu. ] jejich piíspěním budil se cit národ- ní dle rčení: "Zpěvem k srdci, Píše Chas. Velgo. Píše Chas. Vclgo. i srdcem k vlasti." Příchozí, který občas navštíví El Již tomu kolik roku, co jsem byl l Děkuji pp. Zimóvi a Vendovi za Campo, podiví se jeho rychlému naposledy v Galvestonu, až nyní laskavé přijeti a jak jsem pravil, vzrůstu. Nové nákladní obchod-, zdržev se několik dní v Houstoně, až pojedu do Čech, třeba to bylo v nej-1 letě, nepojedu jen se Zimou a od- vna dva čekatice a sice pp. Jana! Peníze pro tento účel maji býti liilého a Fr. Maděru. Nové dva'sebrány dobrovolnou sbírkou členů ní budovy sestaví na místo dřivě j - zajel jsem si do Galvestonu, čekanc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x