ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 August 1941

CECHOSLOVAK V pátek, dne 1. srpna 1941. Enniský Věstník POIUDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavó oznámte Jemu. AŽ ROKU 1948. Mám před sebou vyobrazený "Hit- ler Express Time Table". Jest to mapa Evropy a na ní napsáno, kte- rý rok která zem padne a připadne Hitlerovi a kdy tam Hitler, vyobra- zený vpředu jedoucího vlaku přije- de. Roku 1948 dostane prý Anglii, rovněž Švédsko připadne s ostatní- mi zeměmi- Německu. Na mapě je, že Španělsko zmizí roku 1948 z ma- py, bude rozděleno, jižní Španělsko s jižní Francií, která má nyní vládu ve Vichy, připadne Itálii. Severní Španělsko s Portugalskem a nyněj- ší okupovaná Francie připadne tr- ( j — Jednu hodinu starého naroze- Ennis, Tex., 27. července 1941.' Moulton, Texas. Chyběly jí tři léta do stovky. — jného chlapečka našli zdejší manže- Ctěná redakce, milí čtenáři a čte- Ctěná redakce a milí čtenáři! Český tisk 7. března referoval: Jed- ! lé Gus Durbin na předním porči po- nářky! — Zase po dlouhé době při- Považuji za svoji ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 August 1941

KOUTEK PRO BEČLÁKY Crosby, Texas, j da slova a tisku dodržována. Každý Milá chaso B. K.! i jsme prodělali náš tuhý zápas život- Bratři! Dnes jako předseda B. K. ní zde, ale vzpomínáme na uplynu- chci k vám promluvit od srdce k lý čas, jako kapitán lodi, která srdci. Založili jsme si B. K. a děkuji mnohdy zmítána bouří a vichrem, ctěné redakci Čechoslováka upřim-: ale ku konci přece zakotvila v pří- ně, že nám propůjčuje v každém1 stavu více méně pošramocena, ale čísle a| jednu stránku tisku. Ano, přece těm nejzrádnějším vírům a děkuji p.,redaktoru Aug. Morrisovi, úskalím se vyhnula. A proto milí který Čechoslovák rediguje, za vše bratři i sestry, pomůžeme naším čím nám vyšel vstříc. A proto bratři, tam za mořem dostati tu jejich loď kteří patříte k naší rodině, kteří do přístavu, pomožme a př nesme jsme náš B. K. doposud podle nej- oběti, by ty trhliny a zvláště poško- lepších snah vyplňovali, činíce tak- zené kormidlo, které po dvacet let to náš sl b jak ctěné redakci i ctě- vedlo ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 August 1941

Čechoslovák Z města a okresu — August Stanislav byl v sobo- tu dopraven do nemocnice do Wa- co k léčení. • * Na proťej vůz v dosti dobrém stavu. Hlaste se: Mrs. Rosie Vrána, ve West, Tex. (31-32pd) • • — Bohouš Hubík z Lott přijel v neděli na návštěvu ; k rodinám, BEST THEATRE PROGRAM I TODAY AND FRI1)A\ Jane Withers "Golden Hoofs" With Charles (Buddy) Rogers ALSO LATEST MOVIETONE NEWS ^ i Georgea a C. W. Hubikove a Ray flATURDAY — ONE DAY ONLY Vaiclka James Cagney Pat 0'Brien ln U. S. Fleet in Action "Here Comes the Navy" Also Teehnicolor Cartoon V pátek, dne 1. srpna 194! 6UNDAY AND MONDAY Charles Boyer Margaret Sullavan —ln- "BACK STREET" ALSO TEKKY TUNE CARTOON AND 2 REELS EXTRA ISSUE March of Time TUESDAY AND WEDNESDAY THE EAST SIDE KIDS IN Pride of the Bowery AND ANOTHER NEW PICTURE ^Invisible Ghost" Swíánission: 2 íor 15c; 2 for 25c Dvě taneční zábavy budou u- spořádány ve Whifce Oak 2. srpna a 3. srpna, hudbu obstará Musical Playmates. (31-p) • * — Náš starý osadník Jos. Mas...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 August 1941

VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož'i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. kďlgr t ' * *• '+ • íiJ. •* -i v • s • Cv-; • •x ■z~~^ l/z ■ /''s/S/ ■n x v . v - n. \ v\ \ \l '/// . 'y S.///> ' v*v V AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 32. Entered as second-chuss matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 8. SRPNA (AUGUST) 1941, W. Lee 0'Daniel hraje si m Ěsolačníka v senátě Washington, 4. srpna. — W. Lee 0'Daniel složil dnes přísahu a stal se mlr.tíším členem spolkového se- nátu z Texasu ve 12:05 odpoledne. V okamžiku, co složil přísahu, pře- stal b\ti guvernérem Texasu, v kterémž úřadu sloužil druhý ter- mín, a jeho místo automaticky na- stoupil místoguvernér Coke Steven- son, jenž zastával guvernéra od mi- J nuty, kdy 0'Daniel překročil texa-i ské hranice na cestě do Washing-1 tonu 0'Dan'ela odpřisahnul sená...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 August 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 8. srpna 1941. MARIE KYZLINKOVÁ: '' "Částečné týká se i tebe! Jinak bych se k tobé tak přece se slečnou Joštovou. Mám jí vyříditi tvůj po- dluh, o který jste mne sice posud neupomínal, ale kte- brzo ráno nenamáhal. To tě múze napadnouti! Chci od' zdrav? Jindy jsi se nemohl dočkati sněhu, abys jel na rý měl býti již dávno zaplacen. Objednali jsme dokonce TAM NA HORÁCH ROMÁN od vás nové zboží a poslali jste nám vše ihned, ač dlu- hujeme ještě za zásilky dřívější." Jošt mávl rukou. "Jste našim dlouholetým zákazníkem a platil jste vždy přesně. Mám k vám důvěru, protože vás znám ja- tebe jen malé ujištění, abych věděl, mohu-li se odvážiti hory a letos zanedbáváš i svůj oblíbený a zdravý sport." zamýšleného útoku. Řekni mně, Karle, na své čestné! Karel se rozpačitě odvrátil a nervosně sevřel ruce. slovo, trváš-li na svém rozhodnutí, neoženiti se s pani "Proč mlčíš? Jindy jsi rád jezdil do hor a pamatyji se, Markovou." . že jsi se často setkal se slečnou Joštovou. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 August 1941

Postup události ze světové katastrofy Poněvadž evropská katastrofa se dalších dvou nazistických divisí, rozšířila téměř již po celém světě, dle čehož Němci by ztratili šest di- Philippines in U. S. Service budeme v těchto sloupcích přiná- šeti v budoucnosti výňatky o den- ním postupu z celého světového zá- pasu mezi nazismem a demokracií. Rádi bychom přinášeli podrobné dách. visi ve 24 hodinách. Na moři byl zničen německý de- strojer a transport a druhý trans- port byl zničen v Baltických vo- Němci ovšem se chválí stále také úspěchy, jenže to činili od počátku přepadení Ruska a několikrát sdě- lovali, že mají Leningrad obležený, jednou tvrdili, že jsou v Kievě a Moskva že padne každou minutu, ale ukázalo se, že všechny tyto zprávy byly vylhány. Z Berlina se sděluje, že několik občanů Bolivie bylo zatčeno v oku- povaných zemích v Evropě z "po- dezření z intrikánství a nepřátelství ke státu". Němci se asi mstí za vy- hnáni německého vyslance z Boli- vie, Ernsta Wendlera. Japonská vlád...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 August 1941

rrnHnsi^iu** I Enniský Věstník POfiÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Enni8 a okolí laskavě oznámte jemu. VZPOMÍNKA NA VÝLETY. "Tož jste byli na výletě?", povídal mi jeden krajan, když jsme sobě za- ieli do toho West. Při téch slovech o tom výletu mné zaletěly myšlenky do doby kdy jsme ale opravdu cho- dili na výlety pěkné pěšky a chodili jsne pěkný kus cesty než jme na mí- sto našeho výletu došil a potom je- ště ten samý den pěkně zpátky a ze- se pěšky z výletu domů. Výlety do TÝDENNÍ ZPRÁVY. škol. U nás přidali další jeden veli- Df Všichni jste zváni na Augu- I ký 20-střevíční nový bus, tak že má- stovou taneční zábavu do Sokolov- me již čtyři školní busy, které sváží ny v Ennis v nedéli 10. sípna při do- déti do školy. Dnešní déti nic neví o bré hudbě W. Herzana. docházení do školy, jak chodila je- — V dallaské nemocnici St. Paul jich maminka a tatínek, kteří byli byl minulého týdne operován s do- nuceni pěšky blátivou cestou chodi- brým úspěchem na neduh, který ho ti do školy, kdy byli...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 August 1941

V pátek, dne 8. srpna 1941. ČECHOSLOVÁK í' I ' . I I KOUTEK PRO BEČLÁKY Crosby, Texas, ko je tam jeden, co zaříkává všeli- Milá chaso B. K.! _ I jaké svinstvo, jako housenky, blošt- Bajgale, ti Rusové ty Šváby ale ky i prasecí vši a umí i lidem čaro- tlučou. Víte, když dostanu denní no- vat, tož mu pošlu čtyry bity a on tě viny, skoro ráno Houston Post, odpo- učaruje tak, že se musíš oženit a s ledne zase Houston Press, moje ku-, takovou, co Ti tu spisovatelskou kadla hledají "Moskvu", tu matku mánii z té Tvé mákovice vyžene a všech Slovanů, co tam hlásů. Ba rá- musíš udělat novou "hulaňu", no a no někdy (to už jako starý) nemohu! potom — no už si to domysli. Tak spát, tak jak mi hodí na porč Post prosím, ukaž se mezi námi. A p. kolem čtyř hodin, tak se vstane a Bradavička asi odejel k Pankráci na postaví se na kafé, no a holečku, v besedu, podívat se, už-li mu nějaké dajú kvér aj patrony, aby sa sám za-' V. Kopecký a J. Zeťák toho Frantu bil, a potem toš jeho táta by chtěl tam kdes...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 August 1941

CBCHOSLOVAK V pátek, dne 8. srpna 1941. ČECHOSLOVÁK and westske no vln* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. ' Pomýšlí se na sbíráni starého že- ty zpeněžily u obchodníků. Když delegáti obou těles byli vybráni li- \J_ _ .L.m v cbemicke tovarney Poznani. Po leza v zemi, poněvadž jsou možno- vše utichlo, guvernérova residence dem, aby ho na obou sjezdech za- ' *OC pOSlittCílcITl prU cuuhe tisíce tun obili, nalézající se sti, že se nebude dostávati železné! a zahrada vyhlížela jako když po stupovali. Delegáti byli smetana i noTicfirl^p KanHitv ",a cestě do Německa, bylo zničeno rudy. Již před rokem byla vláda cyklonu, ba ještě hůře. Inu, co se našeho československého lidu v Te- ■, °hnem. Zásilky zbozi po draze jsou varována, že se muže dostaviti ne- dalo očekávati od kramáře? 0'Da- xasu a poslyšte co udělali: Oba! D,„ „u„Joiní hanrfi-j nw ioct dn.' p03:'ani d° nePravj'eh a ně" dostatek železa v zemi, ale toto va- niel pravil při svém odjezdu z Te- sjezdy po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 August 1941

"*■ **- UUV AU. OiUiitt V pátek, dne 8. srpna 1941. Zprávy z Penelope. No ten lupič si myslel, že bude s Ruskem hotov v páru týdnech, ale zmýlil se, nejde mu to tak lehce jak se mu to zdálo. Doufám, že Rusi vy \ drži a zmohou toho vzteklého psa a jeho rotu, jak ho každý všeobecně nazývá, a věru že si zaslouží ještě horšího jména. Dnes jsem četla ve wacovských denních novinách, jak v Bodonovicích v Čechách šlo pro- cesí, asi to bylo o Božím Těle, a pak na návsi před oltářem jak klečeli a modlili, přišli němečtí buršáci v po- čtu asi 710 a začali do žen a děti žduchat a kopat a tlouct, pak dru žičky chytali a vhodili je do bláta. Kněz je začal bránit a napomínal tu vyspělou německou rotu, ale nevy- platilo se mu to, zavřeli jej gestapá- ci, ale pak po rozsudku jej pustili, ale musel ihned opustit kraj. Není to hrozné, ani při pobožnosti tyto nevinné ženy a děti nejsou jisty, před tou německou luzou. A to by- ly napadeny několikráte, i pak když již byly v kostele přišli na ně zas. To j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 August 1941

CECH 06L0VAK V pátek, dne 8. srpna 1941. Po sjezdu R.V.O.S. Poněvadž se mě někteří lidé ptali na to, proč se delegáti sjížděli už v úterý před sjezdem, začínám s tímto vysvětlením: V úterý před třetí ho- dinou odpoledni přijel první z ředi- telů R.V.O.S., Karel Lažnovský z Ennis, na kterého už jsem čekal v redakci Čechoslováka. Zašli jsme do restaurantu Rudolfa Šuláka, a pak do úřadovny právníka R.V.O.S. Ka- cíře, kteiý mu ukázal a vysvětloval jakousi listinu připravenou pro při- čti den, středu. Tím tedy už sjezd za- čínal. Pak přišli do úřadovny místo- předseda Marek a tajemník Slavík, který měl na káře těžký náklad po- třebných listin. Lažnovský odnesl do úřadovny těžký ruční kufr, a já tři objemné knihy; oba jsme se tím značná zadýchali, a Lažnovský mu řekl, že už mu toho víc nosit nebude. Věci ty byly uloženy u právníka Ka- cíře k vůli bezpečí. Večer přijeli po- kladník Hanáček a druhý z ředitelů, Janda. Předseda Hurta a třetí z ře- ditelů přijeli časně ráno ve středu, kdy byla...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 August 1941

ť" Ulit xo. oiyirdL 13-41. -I- - ^K<UAer r\na«i V pátek, dne 8. srpna 1941. Čechoslovák I v. v Českoslovenští uprchlici do Brazilie.| Qv J rn 1 i Rio de Janeiro. (ČTK). — Do Rio "rCU <jU ťOKy <1 CiHGS. de Janeiro přijeli v těchto dnech | prvni Čechoslováci, kteři byli na! cestě od ledna tohoto roku na fran- couzska lodi Alsina. Tato loď byla; na své cestě do Brazilie náhle za- V roce 1891 bj la v Praze pořádá- na Zemská Jubilejní Výstava. V so- botu večer dne 22. srpna přišel na výstaviště spisovatel Ignát Her- i mann a silné zvolal: "Neruda umí- držena úřady z Vichy a pasažéři by- ■ rá Zvést ta se rychle šlřila výsta_ li na ni internováni v Dakaru. Po višiěm, a všude působila veliký zá- čtyři měsíce velké nejistoty, špatné rmutek. Ještě v pátek byl Neruda vi- stravy a hygieny, museli uprchlíci děn na obvyklé procházce, a náhle ztrávit na lodi v Dakaru, zatím co v necelém dni prudký zánět pobřiš- uprchlické organisace v USO se nice učinil konec jeho tak plodnému marně pokou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 August 1941

Čechoslovák V pátek, dne 8. srpna 1541. ) BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FR1I1AY Spóiícer Tracy Mickey Rooney —in— "Men oř Boys Town" ALSO FOX MOVIETONE NEWS Z města a okresu ■ — Manželé Alfred Moučkoví z — Pí. Jun Mareshpvá z Cameron Corpus Christi sé svým synáčkem dl; la v úterý zde návštěvou pí. Fr. ztiavili konec týdne u svého otce Mareshové. Náš konstebl Joe Stanislav jest Fr. Moučky. nemocen, ale snad není to nic važ- v v — Konfirmační slavnost Česko- .lelio. v v — Sleč. Minnie Maráková učini- la si výlet do Milwaukee v době v Moravských Eratří bude konána ve svých prázdnin. — Man.ele ueo. h. Kacířovi od- West v nedcli ráno v 9 hodin dne jen uneí ve ci.ii.eii ao Uaivestonu li. srpna. Rev. F. J. Kostohryz. nd jeuno tyaenni prázdniny. ' Ccuntry Style Fried Chicken Dotazník bondů obrany. Otázka: V jaké ceně možno kou- piti úsporné známky obrany? Gdpo\ěď: Deset centu, 25 centů, 50 centů, $1 a $5. Album k nalepo- i e..ře bude uspořádána školou St. vání znánJek Ostanete s první kou-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 August 1941

míč i.O. Ol pilet ftirríRrwTrwí f= ys .j i f i VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. i >'> "V ^' vN- \ \N V x AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 33 Entered as second-clEuss matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 15. SRPNA (AUGUST) 1941. Rusko doznává kritičnost situace Spcbčná dohoda mezi Spoj. Státy a Bri- tanií o znovuupravení poválečných poměrů. Velitlslví ruské armády dnes ú- ředně doznalo vzdání se Smolensku na střední části fronty, kde přesj sedm týdnů zuřily těžké boje mezi Němci na jedné a Rusy na straně druhé, kde ťto vzdorovali Němcům v jejich strašných náporech, které měly za účel rychlého dobytí Mosk- vy a zničit tak morálku ruské ar- mády a ruského lidu všeobecně. Po 24 hodinách pomlčky Rusko o- známilo nové těžké boje na frontě severní proti Lening...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 August 1941

V pátek, dne 15. srpna 1941, ČECHOSLOVÁK MARIE KYZLINKOVÁ: TAM NA HORÁCH ROMÁN W3. Konečně bylo odneseno nádobí a všechny oči se vý- otce. Rodiče byli s Machem již v jídelně a snídali, když padnouti." "Vždyť váš syn má bohatou nevěstu. Její věno vám pomůže rázem ze všech nesnází," řekla Hana, marně se snažíc, aby její hlas zněl klidné a přirozené. "Koho myslíte? O jaké nevěstě mluvíte?" žasl Mach. "O bohaté a krásné vdově, s niž je váš pan syn za- snouben," odpověděla Hana a lehce se otřásla. "Tedy až sem zabloudila ta zpráva? Prosím vás, kdo vám to řekl?" divil se Mach. "Mladý Krofta. Byl zde návštěvou u tatínka a tatínek .. ho pozval k nám. Pamatuji se, že zde byl na svatbě na- "Haničko, snad to bude mladý pan Krofta! Jiz zde -e^o a siečny Horové. Tehdy mně to řekl a dlouho nebyl. Je to veselý a příjemný mladík. Nelibí se £e váš syn s tou paní je zasnouben." ti?" _ ✓ | "Ruda! Ovšem, jiný by vám to nemohl říci. Nestačilo "Nepřemýšlela jsem nikdy o tom', řekla nedbale Ha- mu^ tu nep...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 August 1941

DH uuc ***• Oiuiiči Postup události ze světové katastrofy Nazí Bomber Shot Down in Battle of Atlantic za V patek. — Němci se chlubí se zni- čením dvou ruských armád v Ukra- jině 6. a 12. a části 18. Vrchní ně- mecke velitelství dodává, že 103 000 Rusu byle zajato a ruské ztráty že čítaly 200,000 mužů. Celkem mělo bytí zničeno 25 ruských divisí. Něm 2 vf": ze když lhát, tak ať to to stoji. Nemecké úspěchy přivlastňuje si náDonf8 Velltelství ve svrchovaném náporu nazistu k Oděse, ruskému přístavu v černém moři/v kS rnífnc._mel! doraziti do krajiny 125 lenn Kieva a steJ'né vzdá- lenosti od Černého moře. Ruské zprávy naproti tomu pra- hli ze.nestaly se žádné změny na ale0Mn ír0ntě V pátečných bojích, ale Moskva oznámila, že rudé vá- lečné aeroplány bombardovaly Ber- ZZtrr°CÍ- N^mci se své zprávě sdělovali, ze RAF činili ná- lety na Berlin, kdežto Britové po- Piraji tuto zprávu. Tím se moskev- ská zprava o náletu na hlavní mě- -to potvrzuje. Rusové mají Francouzská vláda v§ Víchy se' vyb...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 August 1941

pat-eK, ane id. srpna Covered Breezeway Separating the House and Garage Adds Interestíng Feature to Modern Small Home ff •zl 'Wm 'i « ** ' ;/>♦ - .. , v •■5- -:■ yynmv/yrrrrm/./r."^ Cameron Will Open New "Texan" Home Sunday White clapboard i one oř the most popular exterior con- ntruction materials, and this neat one-slory houHe nhowM tlíc rcason for tliis popularity. The trend toward weparating the attached garage from the house by mcans of a breezeway or covered porch in illustrated herc. The interior pian is con- ventional with the combination livinj? room-dining room being the only departure from the fa- miliar pattern. Valued in the Midwext at 96,700, thia property was fi- nanccd with a Fcderal Hous- ing Administration insurcd mortgage of $5,80(X. r i* Ti -i- ll h d 1 .. ! 1 L "I Li -J ■FLOOR PLAŇ' Average monthly payments on a 20-year mortgajre of this amount tolal approxN mately $.17 exclusive of local taxes and hazard insurance. The cost of a similar property will vary ia...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 August 1941

v pátek, dne 15. Srpna 1941. čechoslovák Čechoslovák / KOUTEK PRO BEČLÁKY Milá chaso B. K.! Vy texaské děvčatta neplačte o nás, hurá, neplačte o nás, dostanete v krátkém čase rekruty za nás, hurá! rekruty za nás. Tohle asi si hoši zpívali, opouštějí- Crosby, Texas, šel císaři pánu sloužit a ne psi opa- trovat. Dostával jsem 1 korunu 30 haléřů na maso tomu Sultánovi, to- tiž tři jídla denně. No já koupil ser- vulát a nalíčil jsem ho bagou z faj- ky a jářku, ty prevíte, ty budeš rád žrát komisařek a já si mohu přilep šit. Na čtvrtý den se mně ptá p. ad por., jestli dávám dost jíst Sultáno cí garnisovny texaské a táhnoucí na ví, prej se mu zdá jakýsi tenký. Já ty největší manévry v historii Spoj.j říkám: pane nadporučík, to asi naň Států do severovýchodního Texasu působí změna způsobu žiti, pořád na a Louisiany. řemínku a uondanej, jídla však má A tak mi přišlo na mysl, kdy i já dost". Šel jsem a vytáhl z brodsaku v manévrech kdysi za Francka Jo- sefa v Rakousku měl všelijaké tra- ble ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 August 1941

V pátek, dne 15. srpna 1941. ČECHOSLOVÁK. AND WESTSKE NO VÍM* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Au« J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Japonci už jsou v Činé čtyři ro-; u. S. government se všemožně' Jeden přítel, rolník, při návšté-| r> o ' -.fj pomoc Anglii a jejím spojencům, dá ky a dosud s ni nejsou hotovi. Vy- snaží dodržovat mezinárodní záko- vě v redakci řekl nám asi následu- IxllZTlC CirODIlOSU# se částečne ora uvi i ím ze \ na- . i * * .... - . . . . . , t . rozen v Německu. Naproti tomu A- pada to jako když se klist zakous- ny a smlouvy, a proto, po nekonec- jící — vs wacovskych novina:h by- . __ . , . Ilu ! _. , . J: , _.. . I ne do zajíce; nemůže ho spolknout, ných odkladech, zakročuje jen tam lo jak stoupají příjmy farmářů, což už v Prvnl kamPam an,ie ; mencan ep ■ ^ ' a zajíc ho nemůže setřást. A ten kde spatřuje přímé neb...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 August 1941

V pátek, dne 15. srpna 1941. Čechoslovák Besídka West, Texas. Ne všichni čtenáři hltají ty váleč- né zprávy, někteří čtou raději také něco jiného, já sám také. Tak přítel Vytopil lituje Karla Lažnovského proto, že prý si nemohl zvyknouti na vodu. Já na to hledím trochu jinak; požívání masitých jídel, která býva- jí kořeněná a někdy také více osole- ná, a k tomu po osm dní, jak to mu- sel prodělat on, to při teploučku způsobuje pořádnou žízeň. Vlažnou vodou se to zahnat nedá a pití le- dem chlazené vody může mít nepří- jemné následky. I Lažnovský si u nás jednoho rána vyžádal kávu čer- nou a nasypal do ní lžíci práškového zázvoru, a ve městě si koupil balíček Zu-Zu, a bylo zase dobře. Tak zbý- valo jen pivo, ale jiní a méně tělna- tí vypili více než on, proto mu pro- sím nekřivdi, příteli Vytopile. Trochu horší to s ním bylo v tom divadle; jako divadelní ochotník už z Čech pospíchal aby se dostal blíže k jevišti k vůli lepšímu pozorování výkonů herců. Já jsem se pozdržel ve městě, a ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x