ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1911

Státní prohibice a její následky Pii přijímání Člena slibuje jedno- PiSc I J. Gallia. ; ta a praví: "Vzhledem ku mravno- i sti jednota naše používá svého vli- Jest povolání hostinské zlodějské, vu, aby potlačila křiklavé a haneb- neboneníl j ré zlozvyky, které zneuctivají lid- Otištěný článek ve Svobodě ze slv0> staví člověka pod lidskou by- dne 25. května, kde p. \V. H. Har- ris má překlad svého prohibičníbo článku mne velice překvapilo, že Svoboda podobného něco přeložila a uveřejnila. Pan Harris na př. píše: My uzná- váme, že krádež jest nemorální a škodlivá lidské společnosti. Te.dy za žádných okolností nemňže býti krádež dovolena. Nikdo by ne- řekl, že by Texas měl za jakých- koliv okolností licensovati neb kon- trolovati kradeni, neb obmezovati toto na jisté ulice neb hodiny, ane- tost a uvádi v žal a zoufalost nej. dražší mu tvory na zemi." Moudrý Sokrates praví: "Poklá- dám sám sebe za člověka, který se narodil s velikými vadami, nfe-li do- cela s náchylnostmi k zločinnos...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1911

O B Z O R. 'i'nso|w> hospodářsky, poučný a zulíuvný. Organ S. I\ J. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročné $1.00. Adresa:''OliZOlt", Hiillottsville,Texas. B2SOR. A íienťvnl Farm a ml Family Nowspapcr. Organ of thc S. 1'. J. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advertisinjí rates on applicafion. Voikoré tvéroMk ř*ké dolnry (s pozn/ímkou, •)v mnjf h.vfi znslfiny "Obzoru" k ntiítřnl. > dovány k /.odpovídáni huďtež fenlténiu zvěrolékaři •:a hpolti pracovníku dr. R. Hellerovi, 2C15 So. Miliard ave., Ncar 2fíth St., Chicago, III. TJiursday, Jiitie 1, 1911. Dělejte aspoň co můžete pro řád ■svůj, když vám není možno dělati, ■co byste chtěli. Buďme svorni a jednoho smyšle- ni, jež nikdy a při žádné příleži- tosti nepouštějme se zřetele: býti dobrými členy Jednoty. Slovutný jeden básnik náš praví: "Pracuj kaž dý s chutí úsilovnou na národa roli ■dědičné; cesty mohou býti rozličné jenom vůli m...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1911

F. ORLANDO. PIA. ■iz vlašského volné pieložil J. Grmela.) (Dokončení.) "Nešťastná — jsem," odvětila zprvu zmateně, ale hned se vzpa- matovala. "Však vy — také trpíte, ipaní vznešená?" "Ty mne znáš?" podivila se Pia. "Ne podle jména, ani podobu," řekla žena. "Však jste jak z krajů nebeských, nadžena, a v tahy vaše psal sám anděl historii utrpení va- šeho... Jak nevidět! A zde, na klíně příšerné samoty, ve chřtánu pozvolného Umírání. .. Jak nechá- pat váš bol?" "Neuslyšel nikdo slova stesku se rtů mých," pravila Pia. "Pro můj bol už není léku na světě... Však přišla jsem a viděla, ty strádáš, snad ti mohu nějak prospěti. Jsme ve svém utrpení lidském sestra- mi. ., "Ó paní vzácná, vznešená,"zvo. lala žena, "kořeny mé duše po- hřbeny jsou tuto pod křížem..." "Tys tedy vdovou a Splakáváš svého miláčka!" "Vdovou, paní," zaštkala žena. "Dva chlapečky mi tady zanechal. Jíst není co, já sáma klesám zlo- mena. .." "Ubohá!" slzela Pia. "A mého Renka zabila poušt morová.. žalovala žena. "Buď pr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1911

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Dufek jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikeska, místopředseda, Wesley, Texas, J. R. Kubína, tajemuik, Fayetteville, Texas. J. J. ťrnka, pokluduik, New Uhn, Tex&S. Účetni výbor: Jan Kufera, Elliuger, Texas, J. M. Halám (řek. Kiiyethiville H. I, Texas. Albert 1'Aenčík, 1'liini, Texas. Dozore i: Tom. Krajfa ml.. Caldwell, Texas, Frank Štefka, Urnnytr, Jan Danek, Sealy, Tex. Met. Pazdra), právní radcf. Dob* přistoupeni na $250 $500 $1000 Od 18 do 21 rok to... 15 ctú.... . 30cta. * .00 " 22 " 25 " ... 18 ' .... .. 35<itfi $ .70 • 20 1 30 " ... 23 " ... .. 46".. * .90 " 31 " 35 " ... 25 " ... .. 50 " .. fl.00 " 36 " 40 " ... 30 " ... .. 60".. (1.20 " 41 " 45 " ... 35 " ... .. 65 " .. 11 30 " 45 " 50 " ... 40 " ... .. 75 " .. " 50 " 51 " ... 45 " „ 51 " 53 " ... 50 • " 52 "53 " ... 55 " " 53 " 54 V ... HO " • fW " 55 " ... W Adresář í*ádfi, 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, )os. Pokor...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1911

*1 The Temple Sanitarium Jest nejlépe a nejúplněji vypravená nemocnice ve Středním Texasu určená zvláítě pro oftetřovďní nemocných vyžadujících operace. Nemocni a nakažlivými m mo- cemi ne nepři jí mu j í. Hlavni budova jeqt zděná, vytápěna parou, stěny i podlaha jsou neprodyšně, nepropouštějici zvuku. Elektrické zvonky, eUktrické véjlře a telefon jsou časti výpravy každého pokoje. Operační odděleni nestává ze šesti pokojů s« skvělým světlem s porculánovými sténumi a podlahou. Operační nástroje jsou nejnovějšího vynálezu. Lékaři Sunitaria jsou prosluli dovednosti a mnoholetou zkušenosti. K pesluze nemocných jest celá rada tkouiených ošetřovatelek, V ústavu jest místa pro TI' pacientu. Mrs. M. A. Parsons, Miss "Wilma Carlton, řídí ncmocnici, dohlíží ua ošetřovatelky. Temple, Texas. ž WILLIG BROTHERS i Temple, Texas, V vypravili svůj mlýn posledním rokem čtverým novým složením, každý o X dvou válcíeh a doplnili stroji ncjnovčjší soustavy a jejich výrobek, a mouka zvaná: "Praírie Queen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1911

o Hlavní sklad polních a zahradničit Semen. Chceteli spolehlivá semena, přijďte k nám. Prodáváme pouze ty nejlepšl brambory k sázení a máme všecky druhy. Taktci máme zásobu semena millctu a cukrové třtiny, žita, kafírky, milomais, bílé a žluté kukuřice i Nebrasky, která zde časně zraje. Neopomeňte nás navštíviti, když jste v Schulcnburgu, ušetříme Vám penčz. CRANZ & KESSLER SCHUI.ENBURG, TEXAS. Jednatele pro Standard Cultivatory sázečky a žací stroje. 150 roztaných postrojů J do vozu, pluhu neb kočáru, zvlá- ště odporučuje ručně zhotovené postroje do kočáru neb vozu v ceně $9.00, $10.00 až $15. Zaručené na 2 roky. Třijďtc neb dopište o cenník. F. A. Bezectiý, SCHULENBURG, TF\AS. nejvčtsi tcmiy sedlářsky zrfvod v tcxqh Přestaňte seti semena, jež vám nedají uspokojeni a ušethe si práci, čas, zlost a zklamáni. Sejte naše vyzkou. šená semena. Naše semena jisté rostou, dají znamenitou úrodu a stojí často méně než semena jiných. My máme o- hromný výběr ve všech seme- nech. Pište na ad...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1911

I Co soudí o prohlblcl kato- lický kněz. •I Podává Lidumil Hradecký. Látka se nám bromodí pod ru- ikama a nevíme ani kde zaiíti, aby- chom ukázali myslícím čtenářům, jak mnoho zla zavinují lihoviny. Mezi našinci je rozšířený náhled, jako by prohibice pocházela jen od některých protestanských farářů. Tak tomu není Praví lidumilové ať svobodomyslní, ať náboženští .podávají si ruce v potírání zla li- hovin. Není tu rozdílu v příslu- šenství církve katolické, prote- stanské, nebo židovské. Všichni pracují pro očistu od salonů a ku povznešení a blaženosti člověčen- stva. Proto dnes přineseme v překladě íeč, kterou měl katolický kněz, pá- ter P. J. Murphy nedávno ve Waco, aby římskokatoličtí členové věděli, jak smýšlí jejich vlastní kněz, kte- irý to jistě s nimi míní dobře. Jindy přineseme zase něco od muže svobodomyslného. Předmět, kte- rý si pater P. J. Murphy vyvolil je velice časový a zní: Vruč iii.inie i) pudili saloony z Tesasu.^ .Řeč, kterou měl diíst. p. P. J. Murphy, fařář katol...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1911

Vysýchání země. Luna jest vyschlá a mrtva; Mars kráčí v jejích šlépějích a Země na- še žene se za Marsem. V tomto zá- vodu k metě, kde čeká je planetár- ní smrt, menší planety přijdou na- před. Astronomové na velké plane- tě Jupiter, která jest dosud po vět- šině složená z plynů a tekutiny, bu dou jednoho dne pozorovati svý mi dalekohledy poslední desperát- ní snahy potomku Adamových, aby zaopatřili si dosti vody, která by je udržela na živu, právě tak jak my dnes se zájmem studujeme divy nesmírného zavcdnovácího systému který odepíná povrch Marse. Prohlášení, že Země vys>chá,ne- ní výplod obrazotvornosti. Překva- pující svědectví procesu toho, kte- ré dokazuje jasně pravdu tu, obje- veno bylo v poslední době ve stře matické změny jsou spíše výsled- kem než příčinami. Svět, jakým jest naše Země jest organismus, kde existence jest obmezeoa záko- ny vlastního bytí. Země jest nyní obydlitelná; má oceány, řeky a ze- lená pole; má lidi a města, poně- vač jest poměrně mladá. Planetár- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 June 1911

% VOL. XX. HAI.I.E1 TSTILLĚ, TEXAS, TIirKSDAV JI'SE 8,1911. The Library+Austin Ttx ol the University j)í lexa*''" '•> ROČNÍK XX. OBZOR. HALLETTSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 8. ČERVNA 1911. ČÍSLO 45 F.ntfrťd a* second-cIaM mmtter Novenbcr 19,1908, at the poM oflBre at Hallrltfttlle, Te? a*. undcr the art of Marrh 1879. Domácí pravidla rádu Rozkvět Holliday, čisto 79. S. P. J S. T 1. Schůze se odbývají v určitý den a hodinu řádem určenou za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů. 2. Každý člen chovej ž se ve schůzi rozšafně, vystříhej se všech hrubých slov a osobních narážek k druhým 'spolubratrům, aby slovo "Bratrství" se udrželo ve skute- čnosti. 3. Každý člen, dříve než chce mluvit, musí žádat o slovo br. předsedu. 4. Když mu toto uděleno, nebil- diž spolubratrem vyrušován, v pá- du takovém budiž br. předsedou bedlivě na to upozorněn. 5. V pádu, že by člen užíval hru- bých slov, budiž mu slovo br. předsedou vzato. 6. Žádají-li dva neb více bratrů o slovo, budiž ^jim povoleno br. dl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 June 1911

5-oo i5-oo 25 25 5-50 ■25 I FfilJEM A VYDÁNI H. Mil 1.1)0 31.ífĚPA 1911. i:. Přebytek fondu úm. a zál $9.720.25 fondu na H. Řád $138.07 úroky denních vkladů 1319 od řádu čís. 98. za knihy 99. vkladné 2) 50. úm. duben .. 20.35 3* 31- " " 43-70 4- 59- " " 13-60 / 13- " " 6íi.2I 13. na H. Řád Si, 87 úm. duben 22 95 «). 57. " květen 22.54 5S' " 38.05 58 na II Kiel , <J7- "m- kvétt.n 11.48. Tto. <>3. " duben 1228 11. 30. " březen 56.55 12. 50. " květen 20.3^5 ř>2. " duben 11.60 60, '' kveten 37.65 H3. So. " " 18.56 5i- " duben 54.34 69. " " a květen 31 16 44. dul,en 21.35 26. " " 25.50 46. " květen 52.00 43. " duben 40.15 4. " květen 43 or ^5. " duben 16.55 1. " " ř2CJ.IO splátka noty Číá. 58 \.... 25 00 288 25 00 16. od řádu čís. 7. iim. duben 67.91 68. úm. duben... 69.70 24. " " 222 20 10. " " 136.83 3- " •' 43*^6 48- " " 55.00 72' " " 5221 ■ 17. 17. " květen 170.87 19. " duben S7.24 36. " květen 26.20 32. " duben 56.48 54- " " 77-41 52. ' 56.S5 21. květen.. 43 38 29. " dub...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 June 1911

«• Výlet řádu "Prahu" Taylor. !ještě téhož večera vrátili jsme se 1 . domň. V neděli 28. května bratři a se- , Výlet se vydařil a každý bude stry řádu "Praha" s mnohými přá-: naň rád vzpomínali. Milým přá- teli prožili spoleíně příjemnou[telflm děkuji za pohostinsvi a řádu chvíli ve volné přírodě. "Praha" provolávám Na zdar! Kolem desáté hodiny ráno ná- j Gusta Chvál, dvoří p. Jansy bylo přeplněno ko-1 čáry a povozy. Konečně první vůz' se hnul směrem k lesu a za nim j celá řada kočářů. Stoje na prv-j flirn voze mezi prkny a sudy, po- j zoroval jsem ten pestrý obrázek, Yoakum, 4. června. — Řád Po- krok Slovanů, č. 31., odbýval svo- | ji měsíční schůzi dne 14. května za ' přítomnosti 12 členů. Do řádu u- j veden byl br. Ant. Hrček. Po jež poskytovaly kočáry a vozy sjíž- vyčerpáni a vyřízení řádových zá- j ležitosti.usnesl se řád náš na tom, dějící se s malebného návrši dolí a zdálo se mi to, jako nějaký slavnostní průvod. Za chvíli jsme byli v lesíku. V brzku byly připraveny lavice a ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 June 1911

•* OBZOR. Cu>y|)is lii>s|ioilAřskj, |)oii(ii) a zabavil). Orgiín S. P. J. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa'OltZOlt", llallcttsíiile, Texas. O Jfc5 2SS O 3E$/. A General Farm aml Kamily Senspapcr. Organ of tlícS. 1". J. S. T. Publishcd Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. \ Subscription,$1.00 perycar. Advertising i rates on application. Pokrok Mládeže, čís. 100. ! a-;i se ne svými nápady a zvyky, S- P. J. S. T. i nýbrž dle stanov a pravidel ři- První sto řádů S.P.J.S.T. do-1 dem přijatých. Tím si jinoch neb vršeno bj 1 o uvededením klubu děvče přivyká pořádku a kázni a i "Pokrok mládeže" v Šebesta, Bur- ] zízká takto mnoho pro život, jak j leson Co., Texas, do naší milé Jed- j ochotně každý přizná, kdo má tro- í noty v neděli 18. května. Hlavní i chu zkušenosti ve světě. Již z to- úřadovna zastoupena byla br. Jos. I ho patrno, že rodiče mohou své .Duškem, předsedou H. Ř., br. J. jsyny bez obavy světití S.P.J...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 June 1911

FRANT. STRÁNEČKA SIROTA i k výživě mu někdy posloužily,onak { zase jakž takž špetky neobyčejné vážnosti mezi lidmi mu dobyly, ; když mu vfcude té obyčejné odpírá- Starý Nedosil pocházel z rodiny j no_ Rodina Nedosilova, za sU. v níž kdysi "katovství" se provo-' zovalo, a to předkům jeho, jakož i jemu samému za mládí tak na po věsti škodilo, že nemoha se domo- ci řádného zaměstnání, bez překá- žek, ač nerad, přece zase k živnosti přivolil, již mu městská rada dle •dědičného postupu nabízela, totiž i rých dob zámožná, během íasu schudla, neboť poukázána jsouc později jen na to "čistění města," sotva by se byla nuzně uživila, kdy- by nebylo bývalo toho léčení a ú- dů napravování. K řemeslům "poctivým" hlásili kočilo, když na př. dvé služebných se ve priijezdě sešlo, zbytečných řečí zavádělo, neb dokonce hospo- dyně protřípalo; tu se hnedle Ne- dosilov^z ostrá ozvala, že ona tu za své peníze ještě žádný besedník pro lenošné, klevetivé dívky neza- vedla: nebo zaslechla-li, kterak některá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 June 1911

<? Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Dušek jr., pfSdseda, Caldtvell, Texas, Josef Mikeska, místopředsedu, Wesley, Texus, J. K. Kubína, tajemník, Fayetteville, Texas. J.'J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Úfietni výbor: Jan Kučera, Ellluger, Texas, J, M. Halamfček. Eayettevilli! li. 1, Texas. Albert 1'wnrik, Flum, Texas. Dozore i: Tom. Krajča ml.. Caldwell, Texas, Frank Steřka, U rančer, Jan Damek, Sealy, Tex. Met. Pazdral, právní rádce. Doba přistoupení na $250 $500 $1000 Od 18 do 21 roku... 15 ctil 80ctíi. .60 " 22 " 25 " ... 18 • 35ctá. í .70 ' 26 • 3a " ... 23 " 45 " . * .90 " 31 " 35 " .... 25 " 50 " . íl.00 " 36 " 40 " .... 30 " ,, 60 " . 11.20 " 41 " 45 " .... 35 " 65 " .. 11 30 " 45 " 50 " .... 40 " 75 " . " 50 M 51 " .... 45 " „ 51 " 52 " .... f>0 ' '• 52 " 53 " .... 55 " " 53 "54 " .... 150 " ' 54 " 55 •' .... 65 " Ad tesař řadů. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Kopemík, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F. D. r....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 June 1911

Hlavní sklad polních a zahradních Semen. Chcpteli spolehlivá semena, přijďte k nám. Prodáváme pouze ty nejlepší brambory k sázeni a máme všecky druhy. Taktéž máme zásobu semena milletu a cukrově třtiny, žita, kafírky, milomáis, bílé a žluté kukuřice z Nebrasky, která zde časné zraje. Neopomeňte nás navštiviti, když jste v Schulenburgu, ušetříme Vám penéz. CRANZ & KESSLER -i Strašlivou statistiku uvádí americký list (The Light), osvětlující příšerné dílo zkázy, ne- sené ''bílým otroctvím". Piše: "Vnáší zemi žije na 300.000 žen" v "domech hanby". Sily těchto ne- šťastnic dle lékařských posudků průměrně během 5 let jsou vyčer- pány. To znamená 60.000 žen do SCHULENBURG, TEXAS. roka, 5000 do měsíce, 170 denně: Jednatele pro Standaťd Cultivatory sazečky a žaci stroje.: t0 znameni*. *e každých S minut .; jeden mladý lidský život vydán jest 1 záhubě! Za žádné hrů.'.ovlády ne- ! zněl zvonek poprvnl tak často tak neúnavně dnem i noci každých S ; minut — jako za hrůzovlády dneš- ní — svob...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 June 1911

=lEJf:== The Temple Sanitarium Jp«t nejlépe n nejúplněji vypravená nrnjocnice ve Středním Texasu určená zvláště prn ošetřováni nemocných vyžadujících operace. Nemocni s nakažlivými nemo- cemi *«> nepřijímají. Hlavni budova jest zděná. v>tápěna parou stěny i podlaha jsou neprodyšné, nepropouštějíc! zvuku. Elektrické zvonky, elektrické véjiře a telefon jsou Oaití výpravy každého pokoje. Operační odděleni sestává ze áeati pokojů se skvělým s\ětlem h porculánovými stěnami a podlahou. Operační nástroje jsou nejnuvějšiho vynálezu. Lékaři Hunitaria jsou prosluli dovednosti a mnoholetou zkušenosti. K posltize nemocných jest celá řada zkoušených ošetřovatelek, V ústavu jest místa pro 70 pacientu. neštěstí, radost z práce ne|lepší ochranou před chorobami tělesnými i duševními, g. Po práci varovat! se hlučných zábav, volné chvíle trá- viti v rodině. V noci spáti. jo.Aby- chom byli dobré nálady, pracujme. Pouze na nás samých závisí, chce- me-li tlosíci štěstí. Mrs. \,E M. A. Parsons, Miss...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 June 1911

% «9 ■ ff 1 ■ IP K pravému ocenění alkoholu. Podává L. Hradecky. Předešle jsem přinesl přednášku katolického kněze o působení a prodeji alkoliolu. Dnes chci myslícím čtenářňm po- dati něco z péra svobodomyslných předáků za mořem. Národ ieský vždy býval v popředí každého mo- derního hnutí a pokroku, ale jistá část českých novinářů v Americe, vWí jen svou existenci a své živo- bytí ve spojení se zpátečnictvím a tmářstvím. Tak ku př. dnes vidíme, jak v ' celém světě je linutí temperenční, Jedni pravili: "Ve víuě je prav-: nost k sebevraždě, pijanství, smrt! da". Jiní řekli: "Chceme býti u. Moderní člověk cítí se neklidný, přímní". Třetí děl: "Odhazuji potřebuje, jak jistý lékař praví, ně- od sebe civilisatorské reformy", a jaké "kořeni" *- moderní člověk ostatní se shoduji: "Cítíme se bia-j by chtěl nějakým mechanickým ze kolem srdce a můžeme býti1 prostředkem býti spokojen a šťa- hrubí jako pařezy, když se napi]e- | sten. me." Z těchto poznámek vidíte, j Moderní člověk by chtěl něco á...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 June 1911

Hubení plevelu skalicí. V modré skalici — blue stone — poznán byl znamenitý prostředek k hubení pevelů, zjeména ohnice ne- bo plané hořčice. Oba tyto plevele, jež jsou si blízce podobny, lze zni- čiti velmi snadno, pokropMi se právě před rozkvětem nebo v době květu tříprocentním roztokem mod- ré skalice, které se spotřebuje asi 50 galonů na akr. Roztok tento jest úplně neškodným pro plodiny, v kterých se zmíněné plevele vysky- tují. Vhodné zařízení ku kropení, jež může se připojiti ke kárce nebo vo- zu, lze pořídili za méně než ?20. Cena modré skalice nepřijde výše ; ne"^ I hé zrní, nabere si ho kůň plnou J - 1 hubou, rozkousává je špatné a mno-: g?" I ho zmi mu padá na zem. Otruby . = "Se verova Žaludeční hořká navrátila mi chuť k jídlu a znamenitě zlepšila moje zdraví," psal nám p. Fr. Teropsič, Fort Smith, Ark. " : "Doporučuji ji všem trpícím žaludečními obtížemi.'' ; " bývají přidávány jen do řezanky a , S bývají poněkud nasáknuty vodou. | =E Hodinu před početím zvlášť těžké- ho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1911

The Libriry+AustinTt* nf tlíc University of ifxa« TOT,. XX. "AHK1 TSV11.LK, TEXAS, TIllKSlUV ,11 NK 1Ó.ID1J. ROČNÍK XX. OBZOR7 NO. tti UWiVEBSITY OF fEXAS LlKRAÍ.Y JUN 16 1911 HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 1S. ČERVNA 1911, Pěstování blahovičníku. *9l* Starý zkušený sadař, p. J. H. Arbenz ze Sarita, Cameron Co,, Texas, jest jedním z nejzkušeněj- Entgred .„ond-el... m.l„r No„„b,rl , IW8. T,.., ,h, ,,, ČÍSI.0 46 Ochran* proti holcovým íer ům. Vyšlehám l.avlny na řeráleich. Hmyzozpytec, prof. WilmonNe- Příčinou vysýcháni bavlny na píše ttXaSUé P°kuSné Stanice' íernicích je zvláštní plíseň, jež ko- l>Ái u i , . I le°ymisí- Používání hnojiv k za- Boj bolcovému červu jest mezení vysýchání bavlny se málo ších pěstiteli! blahovičníku (euca- ■ °btížný a záleží na prním místě v 1 n#ww*:u" vt -h , ' v nřnn , . , , , , . os\eaciio. Nejlépe jest na poze- lyPtUS)* , Půf>' na ktťré >sme Pě*! mek, kde bavlna vysýchá, této ne. Texas ma rozsáhlá území podél s ovail bavlnu, bob a komu, hned...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Hillje, 13. Června. - Do řádu Čechoslovan uveden byl br. Šev- čík. Příští schůzi má býti uvedena do řádu slč. M. Douša, proto, se- stry, neopomeňte se do příští schů- ze dostaviti a mladou Členkyni do našeho kruhu přijmout. Na příští schůzi máme opět jed- noho čekance. Jen tak dále, bra- tři, ať řád náš nezůstane pozadu a my s ním. Stále mějme na mysli heslo Sokola: l,Ku předu, zpátky ni krok!" Je zde v okolí ještě do- sti mladíků a děvčat, kteří dosud ! v žádném spolku nejsou. Schůze tentokráte byla velmi za- jímavá, kdo se nedostavil' může li- tábory, modří a bílí. Již to ovoce. Schůze byla četně navšti , vena a pět nových čekanc6 navr-i Ísme méli dobrou dojaici.z té vélké I Am.nansville, že v nedělí dne ženo. Z netečných dříve členů Et, sorty; dojila znamenitě, jenom že | tervna po poledni o 3. hodině stali nyní zuřiví agitatoři, obzláště 1 n®s ^y'0 na n' tr0(:'lu moc- Hubbard, 9. června. — Sucho a všude sucho, jen sucho! Tako- vou řeč slyšet na všechny st...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x