ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
RUTAKE KORJANDUSLEHTEDE TAGASISAATMISEGA! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

RUTAKE KORJANDUSLEHTEDE TAGASISAATMISEGA! Käimasoleva korjanduse teostamisel eesti naisvõimlejate Euroopaturnee heaks on osa "Meie Kodu" ja "Orto" esindaja poolt välja saadetud korjan duselehti veel tagastamata. Arvestades algatuse kiiret iseloomu, palume kor jandusega kiirustada ja lehed ühes kogutud summadega esimesel võima lusel tagasi saata. Ärgem unustagem, et meie kiirest abist sõltub meie võimlejate Euroopa turnee õnnestumine I

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Toimetusele saadetud kirjandust "Võitleja" Nr. 1, 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Toimetusele saadehid k irj aiidiist Võitleja" Nr/ 1, 1950/ Toimetanud Voldemar Ruus. Illüst reeririud Endel Kõks ja Kalju Kiibits. Trükitud Gutenbergi trükikojas Hei delbergis, U.S.Ä. tsoonis Saksmaal. 40 ihk. . ! Sisu: Saateks. Harri Asi:—Võitleja sõnad—luuletus. Karl Talpak:—Vaba dussõja tähistel. Kalju Lepik: Küün lakuu ööl —luuletus. Prof. Karl Inno: Eesti geopoliitiline asend.—Elmar Lip ping: Tänapäeva punaarmee. H. Jaan son: Aatom-energia ja tuumikpõle mine. —x—: "Nordstern" . . . S.O.S: . . Kalju Lepik: Kisendad, kodumaa!— luuletus. Elias Kasak: Meie sõjameeste vintsutusi. Väljavõte "La Tribune de Geneve"—Kuidas N.K.V.D. kasutas U.N.RIR.A.—t. • Jakob Ristsoo: Mõt teid invaliididepäeva loomiseks. M. Jaanson: Invaliid—luuletus. Johan Holberg: Avita mind, oh Issand! El mar Lippirig: Soome T alvesõdä. J iiri Kork: Seitse:päey a~ HeioricK^eitp^j: Tänasest homsesse. Kalju Lepik: Nä gemus—luuletus. Avaldatud artiklite autorid ori va rem üldiselt tuntud. Sisu huvitav ja mitmekesine. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi vōōrsil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Eestlasi võõrsil ★End. kauaaegne Kullamaa köster Hendrik Anniko, kes oli riigikogu liige kristliku rahvaerakonna rühmas, oh põgenikuna leidnud endale pea varju USA-s Baltimores, Hoolimata 3ma kõrgest vanadusest on H. Anniko kohaliku eesti koguduse köšter-orga nistiks. ★Baltimore eesti koguduse , õpeta jaks on Rudolf Troqfst.Kogüduse juha tuses on: Georg Rõsenblatt, Ernst Ise, Aleksander Leinjärv, Rein Muremaa, Mihkel Suurman, Jaan Roosman, Ragnar Tõugjas, dr. Paul Anniko (Hendrik Anniko poeg), Vladimir Holt, Leonhard Paabo, Arnold Lepp, Helmut Johanson, Oskar Teeäär, Ai vil Löger ja Ernst Büttner. ★Dr. Karl Hallik on koos kahe läti arstiga määratud Ameerikas teenis tusse Guami saarele, milline saar on \ teätäTasri ★Agr. Ervin Nõmmera määrati Rootsis Uituna põllumajandusüli kooli assistendiks koosseisulisel kohal. Agr. E. Nõmmera on villa eriteadlane. Ta töötas varemalt Stockholmi lähe dal Eldtomtas, olles seal kanakasva tuse juhatajaks. ★P. Niinemetsaga juhtus Kanadas, Lake Shore ku...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

nico van bert 26 Moonee Street, Äscot Väle, w;2., Melbourne, Vic. ■ ' sõnastikud, ^ õpperaamatud, teaduslik-kirjandus, - lastekirjandus, ajakirjad eesti> leedu, rumeenia, bulgaaria, vene keeles; v : Lähema informatsiooni saamisökš palume meile kirjutada. - ■ otsin informatsiooni " pr. X. Reisenbuck-Laasi kohta. tea;, tada: t. <Rae,259>Canterbury Rd.; Revesby, nsw.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Takistusi meie vôimlejate välisturneel [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Rootsist eesti võimlejate ühingult saabunud teated kõnelevad, et: eesti võimlejate väljasõidu eel kerkisid esile ootamatud takistused, mis ähvardasid muuta küsitavaks meie võimlejate osa võtu Schveitsi võimlemispidustusust Baselis. Nimelt esitasid kolm Nõuko gude satelliitriik! Tshehhoslovakkia, Ungari ja Jugoslaavia protesti Rah vusvahelise Võimlemisliidu ees eesti pagulašrühma esinemise vastu, ähvar dades esinemistelt ärajäämisega juhul, kui eestlased peaksid esinema. Olu . korra teeb keerukamaks asjaolu, et küsimuse otsustamisel oh kaaluv sõna ütelda Rahvusvahelisel Võimlemislii dul, kuigi võistluste tegelikuks korral dajaks on Shveits. Olukorra selgitamiseks ja lahenda miseks sõitis eestlaste esindajaiia 11. juulil lennukil Zürichi Eesti saadik Rootsis H. Laretei. Rootsi eestlaste ar vates õnnestub saadik Lareteil leida väljapääs tekkinud olukorras. Peale Shveitsi maailmavõistlutse pidi eesti võimlejate Euroopa turnee jätkuma teatavasti Lääne-Saksamaal, Kölnis, kus 22. juulil pi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LUGEJAD KIRJUTAVAD [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

IiUGEjAD KIRJUTAVAD Toimetusele on saabunud rida kirju, kus .kurdetakse meie kaasmaa laste keskel kohati esineva liigse joo mise üle. .Kuigi meie arvates see näh tus ei esine massiliselt, avaldame siiski alljärgneva kirja. Toim. Ma. ei tea, kas see on sõja-aastate mõju . või ,on .siin tegemist isiklike kalduvustega, 'kliid pean, küll ütlema, et .joomise jat.'laaberdamisega on min-: dud meil üle;piifi. Ei saada korraldada äinusiki suuremat koosviibimist ega pühitseda rahvuslikku tähtpäeva, kus mitte ei esineks joobnud inimesi, kes sageli saavad • hakkama korrarikku mistega. Lõuna-Austraalia 'pealinnas: ori asi isegi niikaugele arenenud, et1 eestlastele ei üürita enam saali rahvus like tähtpäevade pühitsemiseks. Välis eesti; lentedesse lansšeritakse sõnu meid 'näitetrupi ellukutsumisest, kuidi :kohapeal !lõpeb algatus vaid esimese prooviga ^ jiällegi on põhiiisekš liigne1 pudelisse vaatamine. - Kas .siis tõesti meie inimesed ei suu da ennast niipalju kökku \võtta, et en-* nast'kultuur...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti koloonia Seabrookis kasvab jôudsalt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Eesti koloonia Seabrookis kasvab jõudsalt Eesti kolooniale Ameerikas, Sea brookis, pandi teatavasti alus möödu nud aastal, mil 400 eestlast asus tööle sellesse köögivilja kasvatamise ja kon serveerimise hiigelfarmi. Nüüd on käitise juhatuse poolt antud vastutusi • 80-le uuele-eesti perekonnale, kellest osa juba saabunud. Seega suureneb eestlaste arv ümmarguselt 300 inimese võrra. Arvates siia juurde ka siseriigist Seabrook'i asunud eestlasi, ületab eest laste arv juba lähemas tulevikus 1000 piiri. See arv võimaldab elujõulise eesti ühiskondliku koondise loomist. Kutsealadelt leidub siin kõige mit mekesisemate oskustega inimesi. Töös tustööline -töötab akadeemilise harit lase kõrval ja endine linnapea kaitseb tööliste huvisid ametiühingu juhatuses. Rahvusgrupi rahvuskultuuriliste hu vide eest hoolitseb kohalik eesti selts, mis on ühingu osakonnaks. Seltsi esi meheks on end. Viljandi linnapea Al bert Vilms. Näitlejaskonda esitab Es tonia ooperi noorema generatsiooni lauljatar Maimu Mi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜKS DP-ST PETTUR [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

ÜKS DP-ST PETTUR Ameerika lehed avaldasid hiljuti sõnumi "DP-st, kes pettis abistamiste gelasi." DP nimi on Ülo Uustalu. Mees on välja petnud ühelt kirikute gelaselt 35 dollarit, kadudes selle peale New Yorgist. Samalaadsete pet mistega on ta hakkama saanud Chi cagos ja Bostonis, "võttes õnge" ko halikke eestlasi. Nagu teatab "Stock ■holms Tidningen Eestlastele," on sü Uustalu varemalt ka Rootsis samal; viisil "äritsenud." Kui Rootsi politsei meest'.tähtis kinni võtta, olevat ta sõit nud lennukil Venezuelasse. Viimaste teadete järgi on Ülo Uus1 talu oma uueks elukohaks valinud Austraalia. Hoiatame eestlasi selle "kuulsa kaasmaalase" eest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KIRJANDUST VÖÖRKEELTESSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

EESTI KIRJANDUST VÕÕR KEELTESSE UNESCO (Liitunud Rahvaste kul tuurilise koostöö eriorganisatsioon) algatas Londoni Pen-klubi kaudu mõtte kirjastada vähemtuntud rah vaste paremaid ilukirjanduslikke teo seid prantsuse ja inglise keeles. J Vastavalt sellele soovile valis Eesti Pen-klubi välja järgmised raamatud-* E. Vilde "Mäeküla piimamees" ja "Mahtra sõda," A. H. Tammsaare "Põrgupõhja uus Vanapagan," A. Gai lit "Karge meri," K. Ristikivi "Roht aed" ja V. Uibopuu "Keegi ei kuule meid." Nimestikust jäid välja A. H. Tammsaare "Tõde ja Õigus" ja A. Gailiti "Toomas Nipernaaai" põhju-i sel, et Londoni tsentrum ei lubanud nimestikku võtta teoseid, mis varemalt ilmunud inglise või prantsuse keeles.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uputuse kahjud enam kui 2 milj. naela [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Uputuse kahjud enam kui 2 milj. naela Asjaomaste asutuste poolt teostatud vaatlused tõendavad, et juuni kuu raskete sademete tagajärjel tekkinud uputused New South Walesi osariigi kirde osas on põhjustanud raskeig ma janduslikke kahjusi. Senitse k<?kku võtete järgi hinnatakse kogu kahju kaugelt üle miljoni naela. Põlluma janduses said üleujutatud pindalad? tõttu eriti rasTtelt kannatada karja kasvatajad ja köögivilja kasvatajad. Kuid üleujutuste all kannatasid ras kelt ka raudteed ja maanteed, mille korrastamine nõuab nädalatepikkust tööd. Rasked sajud on NSW ranniku piirkonnas jätkunud ka juulis. Eriti raske vihm tabas Sydneyd ja ümbrus konda pühapäeval, 23. juulil, mil päeva jooksul sadas ligi 5 tolli (4,76) vihma, see on peaaegu sama. pai ju kui on Sydney harilik juulikuu keskmine vihmahulk. Selle tagajärjel tekkisid mitmel pool äärelinnas uputused. Ko hati tõusis vesi tänavail kuni-nelja jalani. Ka tuntud eesti leivatöösturi :G. Kübara töökoda Matravilles Bunne rongi ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Punane luud kunstis ja kirjanduses [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Punane luud kunstis ja kirjanduses Ka kujutavas kunstis ja kirjanduses pole Nõukogude Eestis toimunud "generalnaja cistka" kaugeltki piirdu nud ainult Adamson Ericu ja Semperi isikutega, vaid punane luud on eemale pühkinud rea teisi vähemaid kaasa jooksikuid, kõnelemata eestlaslikuma orientatsiooniga inimestest. Kujutavas kunstis on juba mõne aja eest vaateväljalt kadunud väikese kasvuline "kunsti ja teatrikriitik Leo . Soonpää- Soonberg, hoolimata oma üliagarusest vanemate tegelaste "pal jastamisel." Ka teine agar kaasajook sik teatri- ja kunstiarvustaja Rasmas Kangro-Pool on eemale pühitud. Ülalmainitud meeste kõrval tundub teatava üllatusena, et kunstnikest' on põlu alla sattunud ka partei liige R. Sagrits, kes -veendunud kommunistina tegi kaasa kurikuulsa juunipöörde. Sa gritsa süü seisnevat selles, et tema oma maalides "moonutavat Nõukogude te gelikkust." Rida kunstnikke ,on põlu ,alla sellepärast, et nad polevat esita nud korralikku aruannet partei õhtuülikoolis käimise kohta....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlane lavadekoraatoriks [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

V.:■ Eestlane lävadekoraatoriks - : Sydneys Pitt tänaval asuvas . teatris ^ Palace on juba üle gitud >"Two; Mrs; Cärrolts,.^ iriilles pimadp^^^vViinh:.layatäht Elizä Beth Bergner ja lavastajaks tuntud lavastaja dr. Zinner. ; "Daüy Telegrapli'i'r 26. juuni num: fcwšVy kus ' lavastuse kohta arvustavalt kä kiitvalt lavade koratsioone ja dekoraatori, eestlasest kunstnik Enn Lemits'a nime. Austraa lia teatri kombe kohaselt on ka maini tud tüki lavastamisel võõrsilt küla listena kohale jõudnud ainult peate gelased ja lavastaja, kuna vähemate osade kehastajad kohalistest jõudu dest komplekteeritakse. Olgu muide mainitud, et dr. Ziririer on tuntud ja väga nõudlik lavastaja, ning tema hinnangut meie kunstniku valmis tatud lavadekoratsioonile tuleb võtta kui kaaluva tähendusega asjatundja tunnustust. Enn Lemits oli teatri juures tegev juba -kodumaal, töötades Töölisteatris näitlejana ja nii otsis ta kahe aasta eest ka siin jälle ühendust teatriga. Teatriinimene on ka kunstniku abi kaasa, e...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Korea sōda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Näib, et Korea sõjas on ületatud i madalpunkt ja ameerika üksused hak-j kavad kända kinnitama. Sellele viitas kindral MacArthuri deklaratsioon möödunud neljapäeval. Xindral rõhu tas, et Korea sõja esimene faas on lÖp< penud ja ühes sellega on läinud ka kommunistide võiduvõimalused. Kui punased murdsid läbi Hani jõe joonel lõuna pool Seouli, siis nende võidu võimalused olenesid .■võimalikust kii rest Lõuna-Korea vallutamisest. Seda nad aga ei saavutanud—ütles kindral, .fc. Korea sõda on kestnud ümmargu selt kuu aega ja selle aja jooksul on Põhja-Korea motoriseeritud üksused vallutanud ligi kaks kolmandikku Lõuna-Korea pindalast. Kuid hooli mata oma välksõja taktikast ei suut nud nad otsustavalt läbi lõigata amee i riklaste ühendusteid Fusani sadamaga, kust kaudu töimub USA toetüsvägede ja varustuse saabumine! Selle tõttu on lahinguis raskelt kannatanud 24-dale diviisile saabunud toetüsvägede kaks vanemat diviisi, teise maailma sõja kuulsusrikas 1. ratsadiviis (tege likult—...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Kuigi juba terve kuu on möödunud Korea sõja algusest, pole TJSA-1 veel korda läinud küllaldaselt sõjaväge ja relvi rindele toimetada, et kom munistide edasitungi seisma panna ja kavatsetud vastu-pealetungile üle jminna. See tõendab jälle kord kujuka selgusega, kui aeglaselt läheb ühe de mokraatliku riigi ütnberlülitamine ,ra .huaegsest sõjaaegsesse ohikorda. Esi mesest kõhklemisest hakatakse aga juba üle saama ja USA võimas produk .tsiooni-aparaat kohendab end 1941/ 42 a. eeskujul sõj amaterj alide tootmi sele. General Mötors'i üks suuremaid autotehaseid ongi juba asunud tan kide tootmisele. Paralleelselt sõjauudiste jälgimisega ön lääneriikide pealinnades märgata poliitilise mõtlemisvõime järjekindlat tugevnemist. Peamiseks välispoliitili seks küsimuseks momendil on, et kas ■on veer võimalik 3-dat maailmasõda vältida? Stalini järelandmatu vastus .India peaministri vaheltsobitusele on tekitanud arvamist, et Kreml on Sige enesekindel, s.t. veendunud N. OLiidu sõjalises üleolekus. Sec...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKAS LOOMISEL TÄIENDUSKOOLIDE VÖRK [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

i ~: : ~ ; AMEERIKAS LOOMISEL TÄIENr, DUSKOOLIDE VÕRK Hiljuti toimus New Yorgis suurem koolitegelaste nõupidamine, .mis oli kökku kutsutud New Yorgi Eesti Haridusseltsi poolt. Nõupidamisest Võttis osa rida endisi koolijuhatajaid eesotsas koolinõunikkudega. Koosole kul andis ülevaate eesti kooli rajamise katsete kohta prof. G. Saarpakk. New Yorgis ellu kutsutava täienduskooli õppekavasse otsustati võtta emakeel, kirjandus, ajalugu ja maadeteadus, küid ühtlasi ka rahvamängud, laul mine ja võimaluste piirides ka rah vuspärane joonistamine (rahvusmus trid, jne.). 'Koosolekul valiti ameerika eesti kooli komisjoni järgmised pedagoo gid: prof. G. Saagpakk, koolinõunik O. Parlo, direktor K. Koljo, kooliju hataja A. Ruut ja lasteaiajuhatäja Ev Saa. Ülemaalisse (üle USA-lisse) eesti kooli komisjoni valiti: dir. A. Roos, dir. K. Köljo> dir. K. Urm, koolinõu nik O. Parlo ja dir. L. Ruumet.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nädala sündmusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

★Ameerika sõjalaevade. poolt mär gati möödunud nädalal kolme tund matut allveelaeva Hiina meres. Eelda takse, et need on venelaste poolt põhja-korealastele antud allveelaevad, mille meeskondade väljaõppegä ole vat venelased juba mõnda aega tegel^ •nud Rashini sadamas, mis asetseb 100 miili Vladivostokist Lõuna pool. Kind ral MacArthuri peakorteri korrad xlusel ." võeti ameerika—inglise, mere; riaku vältimiseks. ★Viimastes võitlustes tähtsa raudtee sõlmpunkti ja ameerika vägede peakor teri Taejoni linna pärast läks kaduma am. 24. diviisi ülem kindralmajor William F. Dean. Kindralit nähti vii mati kibedaima võitluse keskel, kus ameerika nõrgad järelväed katsid 24 diviisi taganemisteed. Enne seda oli kindral Dean isiklikult puruks tulis tanud vene tanki. Hiljem linna sisse murdnud vabatahtlik-päästeüksus, mis koosnes tankide rünnakrühmast, ei leidnud kaduma läinud kindralist ja tema sissepiiratud rühmast jälgegi. ★Ameeriklaste poolt võeti neil päe vil tarvitusele uued tankitõrja käsire...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

LETTERS The Estonian Relief Committee is holding letters for following country men: •Mr. Aleksander Aland. Mr. Arnold Allik. Mr. Harald Antsmik. Mrs. Nora AfVak. Miss Dina Arzibashev c/o Erica Laor. Miss Antoonia Emits. Mr. Frieman. Mr. Vilbert Haak. i> Mrs. Herta Heinis. Leida Heister. f Ella Jalast. i Mr. Ilmar Jalast. Miss Leida Janno. Mr. Karl Kald. Mr. Endel Kardi. Mr. Leo Kool. Mr. W. Koder. tfrs. Unda Komussaar. A. Kreekmann. Miss yera Krums. Mr. August Kübarsepp. Erna Leht. Mr. Harry Länkus Mrs. Johanna Mark. Miss Ilvi Meimer. Mr. Lembit Mäetamm. Miss Lya Mägi. Mr. Voldemar Nahkur. Mrs. Anette Nahkur, born Kippar. Family Eduard—Lydia Noormets. Mr. Fred Nurmet. Aino! Oru. Mr. Lennart Paabo. JVirs.-flelene I*ajo. Mr. Jiiri Piiroja. Fam. August—Johanna Pungar. Mr. Aleksander Pära. Mr. Väino Tiikjärv. Mr. Viktor Vallaste.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

linilllillllllltJIIIlllillllinillllllllllltlllllllllllllHIIIIIIIIIIIIHillHIHIÜIHiillll RAAMATUID JA AJAKIRJU on Sydneys müügil Eesti Maja kõr val asiwas eesti kaupluses "Baltic •Delieatessen" 143 Campbell St. ^oniuitiHiniiiii!iiiüiNiiiiiiuiiiiDiiiuiiiiiioiuiiiniii[]iiiiiiii;:nc.M)ii!< Sydney >Eesti Selts "Eesti Kodu Linda" järjekorraline KOHVIÖHTU Ön pühapäeval, 30. iüulil kell 6 õhtul. Juhatus. ; SYDNEY EESTI MAJAS ^ korraldatakse x^;.''.iTANTSUöHTUl-D korrapäraselt igal LAUPÄEVAL KELL 8 ÕHTUL, lÕppkell 12iöösi. Kaasmaalastele soodsatel tingimustel müün üldtuntud nimedega RAADIOAPARAATE .(Phillip?, 'Krisler, His. Masters Voice, Breville jne) AKKQRDEOONE, õmblusmasinaid;; PESUMASINAID, !KÜLMUTUSKAPPE Yrefrigerators) - v ; TOLMUIMEJAID.' . Soovitava .eseme toon kohale jja; demonstreerin ka , väljaspool Sydney't Kohaletoomine tasuta; Järelmaks /(alates 6/- nädalas). . Üldine garantii.. vKirjutage oma soov aadressil:1. E. JTÄHTRA ' • t PtO, Böx 33 -• . Strathfield, n.s.w....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPEAK ENGLISH CORRECTLY MÄRKMEID INGLISE KEELE STIILI KOHTA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

MÄRKMEID INGLISE KEELE STIILI KOHTA By Dr. ILMAR TAMMELO . Valitseb arvamine, et stiiliküsimused ei kuulu õieti enam võõrkeele Õppimise probleemide hulka, vaid need küsimused moodustavad probleemi ainult neile,. kes soovivad võõrkeele oskuses omandada teatavät meisterlikkust: hakata kirjutama selles romaane või luuletusi või pidama kõnesid. See ar vamus ei pea päriselt paika. Teatavate stiilinõuete mittetundmine või mittetähelepanemine teeb keele tarvitamise ka igapäevases elus kohmakaks või isegi pentsikuks. Võõrkeelt kõnelevad välismaalased, kui nad ei pea silmas selle stiilipõhimõtteid, mõjuvad välismaalaslikult ka, kui nad vastava võõrkeele sõnavara, grammatika ja hääldamise suhtes on mui du hästi kodus. Inglise- keelse stiili alal tuleb eelkõige märkida seda asjaolu, et inglise keele sõnavara on ühtalt ang losaksi, teisalt ladina-kreeka päritoluga. Ühe ja sama mõiste tähistamiseks on väga tihti kaks või enam erineva päritoluga sõna. Näiteks: 'handwrit ing' ja 'chirography' (käe...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOLONEL ELIAS KASAK [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

KOLONEL ELIAS ICASAK kes Saksamaal USA-sse emigreerus, in-'. terneeriti maabumisel ja. viidi Ellis < Islandile. Korrakohaselt võib seal te maga ühendusse astuda alles 3 nädala möödumisel. Interneerimise põhjused on teadmata. Oletatakse salakaebuste Koi. Kasak oli enne lahkumist Saksa-, maalt Eestlaste Keskesinduse esime heks - USA tsoonis. . -v

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x