ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

Čechoslovák V pátek, dne 25. července 194Í MARIE KYZLINKOVÁ: nou tatínek, když pozoroval, jak syn se stává nevrlým a hatá. To zajisté stačí, aby byl jejím. Těmto dvéma kouz- zasmušilým. lum neodolá žádný muž na světě! "Měl by se ožniti", řekla teta Elsa. "Státvá se z něho Při večeři seděla vedle něho a vynaložila všechno své TAM NA HORÁCH mrzout a samotář. Není možno, aby žil takto dále." Karel se zamračil. umění, aby ho upoutala. "Dnes mne musí políbiti, nebo shořím vlastním žá- ROMÁN | "Kdy mne konečné ušetříte své věčně stejné písnič- 1 rem", rozhodla se, neovládajíc již své vůle. ky o ženitbě! Neožením se!" ! Karel byl dnes špatným společníkem. Paní Marková "Nerozčiluj se Karle. Je pravdou, co říká teta Elsa. se mu počínala hnusiti a přemýšlel, jak by jí dal znáti, Myslíš, že nevidím, jak se měníš? Jsi bledý a vyhublý, že ho její pozornost obtěžuje. i protože v poslední době skoro ničeho nejíš. Ani výlety j Po večeři jí zmizel. Odešel za pány, kteří si v malém Po pravé ruce se o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

K dne 25. července 1941. čechoslovák Ti nevinní Němci. President varoval, že "to jde mno- hem hlouběji než na pouhé vyhazo- vání pracháren". V amerických vodách jsou stále spatřovány "cizi ponorky". V pa- namském pásmu se usazují němečtí "kolonisti", a nedávno 12 takových odepřelo předložit průkazní listiny, a k tomu postřelili vyšetřujícího ú- řednika; opodál čekající druzí úřed- níci přispěchali, a když na ně také bylo stříleno jednoduše všech těch 12 "kolonistů" postříleli. A tak je panamský kanál přes noc uzavírán. V Brasilii, Argentině a jiných ji- hoamerických republikách je ten ci- zí vliv, hlavně německý a také ital- ský a japonský stále zřejmější. Do- bře řekl profesor Míček, že "ten kdo tvrdí že nám do toho nic není, je takový darebák jako gestapáci". Werner Grenn, "švédský Ford", už se něco nacestoval mezi Berlínem, Spoj. Státy a Bahamou, kde nyní sídlí bývalý anglický král. Vládní vyšetřující komise zjistila, že Mello- nův aluminový trust zúmyslně zdr- žoval výrobu alumi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

^ECHOSLO V AK V pátek, dne 25. července 194f ČECHOSLOVÁK. AND WESTSKE NOVIN* Publlshed every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTOKS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Btilin sděluje novou lež, ie prý; Hitlerův generální štáb vyznáme-1 nal vyznamenáním železného kří- že (lomeného i 27 katolických kné- ží, kteří se měli vyznamenati na Balkáně. Poněvadž co obyčejně sděluje Berlín jest pravý opak, mož- no souditi, že asi 27 knéží bylo dá- no do koncentráku nebo umučeno. Zprávu o tomto vyznamenání neza- poměl dáti český fašisticky plátek v | Texasu na přední stranu, aby uká- zal, jak Hitler "miluje" katolické kněze. Strýc Sam spěchá. Němci nařídili všem civilním vlá- dám v okupovaných zemích a všem velitelům, aby šířili náladu k ve- dení "křesťanského křižáckého ta- žení" proti "nevéreckému Rusku." Dříve nazisti tvrdili, že cel...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

V nitek, dne 25. července 1941. Tf-WOÍÍT m M* Britské dělnictvo proti nacismu. Projí v Ernesta Bevina, britského ministra práce a národní služby. (Tisk. služba Čsl. N. R.) ^ Vítám příležitost promluviti k ná- rodní konferenci sociálních pracov- níků ve Spojených S.átech a těší mne to tím více, že činím tak na žá- dost svého dobrého přítele Johna Winanta. Oba jsme snili o lepším světě a oba jsme o něj v meziná- rodních stycích zápas li. Ale naše snahy, jakož i snahy jiných byly o- chrameny injekcí, kterou válečná politika nacistická vstřikla do poli- tického ústrojí Evropy a celého svě- ta. Neztratili jsme svou víru v mož- nost zavedení zdravých sociálních podmínek a poměrů pro pracující lid v celám světě. Od této velké prá- ce byli jsme pouze dočasně odvráce- ni. Je to jako když obyvatelstvo mě- sta, vykonávající svou denní práci, je náhle ohroženo epidemickou ne- mocí. Musí odložiti své normální ú- koly. Mnoho práce giusí počkat na pozdější dobu a všechnu energii li- du jest věnova...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 25. července 194f pohotově k protiofensivé až nasta- všeho všechny byly potopeny. Cel- město, kde založili ohně a usmrtili ne pravý čas. koyá ton^ž těchto lodi byla 22,000 a zranili jistý počat osob. Sedmnáct Zprávy z Londýna sděluji, íe bri- tun. Sir Archibald Sinclair, britický německých aeroplánů bylo zniče- tické kruhy obdržely informace o n-čelník letectví, pravil v sobotu, no. ohromném soustředěni letectva a že bchem čtyř měsicu, briticti letci Ruské zprávy o úterních bojích mechanisovaných oddílu západně zničili 300 000 tun německé vodní praví, že velice malá změna byla u- od .Moskvy ke gigantické protio- dopravy a ta není tak snadno k na- činěna na bitevní linii. fensivě na německé pancéřové di- hrazení, „ako britická. Londýnská radlo stanice ve fran- Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Levé křidlo německé- ho náporu v podobě velikého vise_ postupující k hlavnímu městu. Po šesti týdnech vyjednáváni Né- couzské řeči sdělovalo, že německé ku d...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

V pátek, dne 25. července 1941. Čechoslovák Čtvrtletní zpráva pokladníka S. A. Č. T. ZA MĚSÍCE DUBEN, KVĚTEN A ČERVEN 1941. PŘÍJEM: Duben. 1 Seymour, sběrací listina na ambulanci čís. 95, $ 1 Tioga, sběrací listina na ambulanci, čís. 96 3 Needville, sběrací listina na ambulanci, čís. 118 3 Needville, sběrací listina na ambulanci, čís. 81 3 Needville, za panenky od p. Zázvorkové 4 Nový Tábor, členské příspěvky — 4 Taiton, sběrací listina na ambulanci čís. 83, £ Austin, členské příspěvky 5 Austin, za knihy — 5 Taylor, sběrací listina na ambulanci, čís. 65 7 Houston, dar 8 San Antonio, sběrací listina na ambulanci, čís. 102 8 San Antoňio, sběrací listina na ambulanci čís. 133 8 Rowena, členské příspěvky spolku RVOS. Rowena 8 Rowena, členské příspěvky a dary 8 Dallas, členské příspěvky za řád Jaro a dary 8 Dallas, na běžence pomocné akce žen 10 Wallis, výtěž, ze světel, obrázků a program dítek 10 Wallis, sběrací listina na ambulanci čís. 88 12 Pokladnice A. Svačinová za pomocnou akci že...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 25. července 194f BEST THEATRE Z města a okresu Guarding Russia's Wheat PROGRAM TODAY AND FRIDAY Cary Grant Katharine Hepburn "The Philadelphia Story" with JAMES STEWART, RUTH HUSSEY AND LATEST MOVIETONE NEWS 8ATURDAY — ONE DAY ONLY Don "Red" Barry —In— Texas Terrors" and Extra 2 Reel Fight Joe Louis vs. Billy Conn HORLDS HEAVYWEIGHT CHAMPIONSIIIP Also THREE STOOGES COMEDY 8unday AND MONDAY Robert Taylor —In— Flight Command" wlth KUTII HESSEY AND OTIIERS ALSO TECHNICOLOR CAHTOON ál TUESDAY AND WEDNESDAY 'A Girl, A Guy and A Gob' and Ray Whitley "How goes Chile" Admission: Z tor 15c; Z tor 25c RUSOVÉ NIČÍ ÚRODY Moskva, 23. července. — Vysoký důstojník, jénži 1 [přijel z fronty Pskov-Porkhov, vyprávěl o kruto- sti bitev na frontě, jak Něbci nešet- ří svého mužstva, jak nepřítel jest nervosní. Německé tanky a moto- cykly bezohledně ve svém spěchu dobíjejí raněné tím, že je přejíždějí. Němci jsou tak nervosní, že ve spě- chu nezastavují se v nióem a ne- dbají, z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

Část 2. VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně nn Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Section 2. ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 30. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West. Texas ,under the Act of March 3, 1879. 25. ČERVENCE (JULY) 1941. S I T X Přejeme zdar XI. sjezdu RVOS. ve West počínaje 28. čerta. Úředníci Výkonného Výboru a Ředitelé R. V. O. S. H. Hurta, předseda A. Marek, místo-předseda Jos. Slavík, tajemník Jan Hanáček, pokladník George E. Kacíř, právní rádoe Kaši čeští pionýři nestarali se1' Sjezdy českých soplků by měly pcure, aby zabezpečili budoucnost také podporovati šíření českých svým potomkům finanční podpo- j škol jak v obecných a fárních ško- rou, k čemuž zakládali své bratrské lách, tak i na vyšších učelištích a podpůrné jednoty v nové své vlasti také letních škol. Na oko zdá se, že žádáme příliš mnoho na českých jednotách...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

V pátek, dne 25. července 194f 1 \.i I ■ 81 a Sjezdu R. V, O. S, přejeme zdar a ctěným delegátům a návštěvníkům přátelský pobyt ve West po dobu Sjezdu! • • • Rud. J. Marák POŠTMISTR WEST, • • TEXAS Jste nám vítáni ctění delegáti a hosté a přání naše jest by pobyt váš zde byl ten nejpříjemnější a Sjezd ten nejlepší! • SCHLITZ • GRAND PR1ZE • FALSTAFF W. H. "Bili" Townley místní jednatel WEST, TEXAS Ať váš pobyt ve West jest ten nej- příjemnější a Sjezd RVOS. ten nej- lepší. Vítáme vás ctění delegáti a ná- vštěvníci! • • • Higginbotham Lumber Co. INCORPORATED J. E. BRIDGES, řiditel. FR. KUBAČÁK, výpomoc, řiditel WEST, TEXAS Přejeme všechen možný úspěch a zdar Sjezdu RVOS., odbývanému v našem městě West! • • • Věnují Old Corner Drug Store WEST, TEXAS Přejemě si byste se páni delegáti i hosté po dobu sjezdu RVOS., odbý- vaném ve West, cítili jako doma! • • • Věnuje Dr. Thos. J. Scanio TEXAS WEST, Přejeme všechen možný úspěch a zdar Sjezdu RVOS., odbývanému v našem městě West! Věnují J. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

v V pátek, dne 25. července 1941. ČECHOSLOVÁK -v Zprávy z okresu Bel! Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. (Dokončení z čísla minulého.) Též přijeli mně navštívit p. a pi. Jan Bečkovi z Fort Worth, kteří zde byli návštěvou u své rodiny J. J Bečkových na Red Ranger. S nimi také přijela pí. J. J. Bečková i s pí. Rychlíkovou se na mně podívat. Mě- li také předešlý týden návštěvu sy- náčka Slávka, který se přijel podí- vat z Houstonu na své rodiče. Též tu neděli mě navštívili manželé Miha- čovi se synem a dcerou pí. Břenko- vou, jejím manželem a roztomilým synáčkem. Pak manželé Fr. Růžič kovi, naší bývalí dobří sousedé, s je jich třemi dceruškami. Večer pak nás navštívili p. a pí. Theod. Daňo- ví, s kterými jsme si srdečně poho- vořili. V pondělí mně byli navštívit pí. L. J. Motl s dceruškou Doris a pí. Louis Pavelka a že bylo horko při- nesly mně nějaké občerstvení. Po- tom mně navštívili p. a pí. Fr. An- čincovi st., kteří mně též potěšili, neb darovali $1 pro včelky a 50c ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

v pátek, dne 25. července 194f Sjezdu R. V. O. S, přejeme zdar a ctěným delegátům a návštěvníkům přátelský pobyt ve West po dobu Sjezdu! • • • Němeček Bros. WEST, TEXAS Jste nám vítáni ctění delegáti a hosté a přání naše jest by pobyt váš zde byl ten nejpříjemnější a Sjezd ten nejlepší! • • • WEST FURNITURE CO WEST, TEXAS HOL1RNA WEST, • • TEXAS Přejeme všechen možný úspěch a zdar Sjezdu RVOS., odbývanému v našem městě West! • • • Věnují Adams Chevrolet Co. SALES — SERVICE WEST, _ • •— 0 • TEXAS Zveme ct. delegáty a návštěvníky Sjezdu R. V. O. S.! Budeme potěšeni, když po dobu sjezdu navštívíte naši moderní pivnici, kde se vám dostane rychlé a vlídné služby, jakož i nejlepšiho: — • SCHLITZ SUDOVÉHO PIVA • LÁHVOVÉHO PIVA VŠECH DRUHŮ • STUDENÉ NÁPOJE • VÍNA A LIKÉRY S přáním R. V. O. S. Siezdu zdar! PACKAGE INN C. KOLÁČEK, majitel WEST, TEXAS Přejeme všechen možný úspěch a zdar Sjezdu RVOS., odbývanému v našem městě West! • • • Věnuje Urbanovský Studio WFST, • • TEXAS Vítáme delegáty ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

V pátek, dne 25. července 1941. ČECHOSLOVÁK V Zprávy z Penelope. Prši u nás neustále, ba vlastni leje, a je čas dělat s krmivem, tak jestli nepřestane pršet, tak nám krmivo shnije. Bavlny na vyšší po- loze jsou pěkné a pěkně nasazuji čtverce, ale na nížinách ty ba- vlny vypadají uboze, pro mokro nic nerostou, jsou žluté a vymočené, plno mur a jiného hmyzu se začí- ná ukazovat, tak nevím, kolik té bavlny bude. No, tomu loupežníkovi Hitlerovi, to tak nejde v tom Rusku, jak si to plánoval. Co má jít do předu, tak couvá do zadu, no doufám, že tam bude toho jeho loupežnictví konec. No nebudu se moc rozepisovat, neb nemám moc kdy, neb chceme sekat kornové vrchy a jiné práce je až nad hlavu, že jeden neví, co by napřed dělal a tak teď nějaké zprávy od nás. Pan Victor Janek, byl minulý týden na sjezdě české presbyteře, který se odbýval v Rosenberg, Tex. Pan a pí. Ondřej Janek z Hou- stonu byli zde minulý týden ná- vštěvou u bratrů a ostatní rodiny, které zde mají hodně. Těšilo mě se- známen...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

CECH08L0VAK V pátek, dne 25. če-vonoo iQ4f Enniský Věstník Look Behind You, Sam! POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznamte jemu. VŠECHNO NA SPLÁTKU. — V sobotu v moji dílné několik —;— . sousedu mermomocí chtěli po Jos. Ten nenáviděný americký kapi- Hejným, předsedy řádu čís. 25., aby tál, na který nadává a vyčítá, že ho <jaj na kecjnu piva, aneb na pajnt máme moc, celý ostatní svět, a zde kořalky za to, že byl šťastným člo- také nadává ten proletář, ale kdyby věkem, kterému připadla odměna nynější generaci vzal ten kapitál, 154 dolarii v Katolické síni při tom, ten úvěr, to prodáváni na splátky, železničním jubileu. Nevím jak to; tak by byla vétší pohroma než kdy- dopadlo, zdali na tu bednu piva dal i by vláda americká zbankrotila. aneb ne, ale pokoje asi míti nebu-! Proč? Proto že dnes lidé, kteří mají de. jen trochu stálou práci, žijí lépej — Došla do Ennis smutná zpráva než žili ve staré vlasti nějaký pan z Guy od nám známého Franty Vr- hrabé neb nějaký ba...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

V pátek, dne 25. července 1941. ČECHOSLOVÁK KOUTEK PRO BEČLÁKY Crosby, Texas. Miiá chaso B. K.! No bodejť, náš B. K. jest nyní vždy krásné zastoupen, což jest chvalitbené. Jen to mne mrzí, že jsem musel z důležité příčiny zájezd k P. Filipovi odložit, no a přej se tam schválně přišly pozeptat dvě dévuchy, což Pavla přivedlo do vel- kých rozpaků, — no že byl bosý a ony viděly jeho medvědí tlapy. No to nic, ale mně se zdá, že on i ten B. Socha jsou ale "vychlaději". Dnes vám chci přednést něco z mého vojenského života, kdy jsem OUR WEAPON AGAIN - - - IN 1941 volenou, šel jsem jisti do bytu, p. nadp. byl již doma, dal mi celou mou měsíční gáři 12 korun, a 10 ko- runovou bankovku navrch, prej na tu husu. S připomenutím, bych ne- přetáhl dovolené, hnal jsem to k nádraží, neb to byla moje první do- volená za 9 měsíců. A k tomu toli- kých peněz v kapse. Jo hoši, to se viržinko koupilo na "Mostaru" a ho- nem litr přerovského, jo — jo, já teď ještě cítím tu vůni toho piveč- ka. To se ví, dov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

ČECHOSLOVÁK Besídka i Čtenářů j Crosby, Tex, 20. července. Tak heló, čtenáři Čechoslováka! Po dlouhé přestávce musím vám sdělit, že jsme se zde ještě neutopili, | ale ty malé šaury zde máme každý den nebo přes den, 4 nebo 5 coulu u nás, to je jen všední den, ale když spadne tak 8 coulů, to je již svátek, a to my máme svátky od listopadu, neb jistě nebylo celých těch měsíců co by aspoň 14 dní nepršelo, to by jsme museli hledat s lucernou. Také kropy zde tak vyhlíží, bavlny ma- ji zataženy řádky, ale trávou. Kor- ný vypadají, že klásky budou mít na kořenech, neb jsou asi střevíc a Již metají. Někdo má kousek korný, ale za moc nestojí. Seno asi budme dělal v zimě až zmrzne, aby jsme ho nemuseli sušit, neboť teď ne- uschne. Tak se z nás stanou bohá- či asi tento rok, neb bavlna je přes 16 centů. U nás to vyhlíží, jak se řekne všechno naruby. Já sel všech- no tři až čtyřikrát, ale nemám nic, leda račích komínů v poli. Tak ten farmer je na tom čím dál tím hůř, něco sežerou ti farmářští žr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 August 1941

i y *\í VYCHÁZÍ KA2DY TÝDEN PŘEDPLATNÉ: R°čně to M Na půl roku $10fl Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO WEST, TEXAS AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) čísrr> 31. Ente,ea M ,„nuary t ,9m at „ ^ at ^ ^ ^ ^ ítim 1. SRPNA (AUGUST) 1941 Systém varování Demokracie zamrzly ■ v., m ,„m J uiaiy sieviiy texaští farmari ve West Stalina o pomoci v nátlaku na Japan svolal hlasitě no- by jinak DřinaHia I Moskva. 31. — vé^jS:|ír^!ttn°; byjinak připadla akciovým společ-1 „ M°skva' 31, července. - Harry barbary "V" nedáme se 1C ym' nostem- Pan Kacíř dále vysvětloval ■ °P s Proh'ásiv, že kdokoliv boju- PO UbScTiSi RV O S Íi'tý,P0P,^k ^ POjÍŠtění U j6St ^ V-O.S. cital asi 351/2 centu ze $100 5 straně, nabídnul premiéru Jo- ■ 1 sefu Stalinovi okamžitou pomoc a- y1 nedáme se Po povzbuzující řeči Vladimíra RVoTSlTsfas? ™ u Maudru, předsedy SAČT a nové asi 35k centu ze $100 úpěnlivé výzvě A. J. Kalluse, jenž pojiště...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 August 1941

Čechoslovák V pátek, dne 1. srpna 1941. MARIE KYZLINKOVA HORÁCH "Proč! Proč! Chceš-li tedy védéti tak usilovné "proč?" tedy proto, — proto, — že miluji jinou! Tak, teď snad nahlédneš, že muj odpor je zcela přirozený!" Po tomto vj znání Karel se shroutil na sedadlo a za- střel si tvář rukama. Elsa udéšené k nému přiskočila a chtéla ho obejmou- ti. Ale vyvinul se z jejího náručí a chtél vyběhnouti z pokoje. Ale otec mu hrozivé zastoupil cestu. "Zde zůstaneš. Nedomluvili jsme! Máš-li nevěstu, ne- Pani Magda se tak dalece uklidnila, že se mohl opétjstyď se přiznati kdo jí je. Snad nemiluješ posud Evu? vzdá liti. Sedl si zas ke hracímu stolku, ale byl roztržitý Chci znáti celou pravdu. Kdo je ta dívka, kterou milu- a hra ho přestala baviti. Nejraději by si s Karlem pro- ješ?" mluvil hned. Nesmí však také tak náhle odejiti jako on. I Karel pohodil hlavou. Vrátil se mu starý vzdor. Po- Mohlo by to býti nápadné. hlédl klidné na otce a řekl odhodlané: "Nemusím se Teprve po půlnoci se společn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 August 1941

\ť v" I V pátek, dne 1. srpna 1941. CECH OSLOVAK Postup událostí evropské tragedie německých válečných lodi a trans- porty s olejem a odstranili z války patrolni loď v Baltickém moři. Berlín sděluje, že tuny pum bylo spuštěno na Moskvu. , . n v lvi . na hanácké Moravy, napínaného přineslo celému národu dar rozu- tJ hoJi- Tak v posteli jsem DOjta osnes aeKuje věrnosti ke svému lidu i křesťan- mu, dar ušlecluileho srdce a ne- Jen ceua a spaia, necjc na uoiiuir skou toleranci. překlenulo 14..OVU a pevněji pro- jauesi puu^y. ve ci.vii.eti dne Msgr. Dr. Jan Šrámek jistě po- past v naši narodili duši. M. j«mi uociiu v^ia ven, a*e v ua- chopil vuznam odhodláni a spo- A hleď, milý Vladimíre! Není to 01 mi UQt'ial° špatné, takžia lupráce československé Ameriky: podivuhodné a povznášející, vidí- nine 0U1U£'1^ a° horky en sami, um trpět, bojovat, spolupracovat se me-li, že je to zase ten moravský 1111 t0 P°Jevho. svým národem. Pochopil význam Texas, jehož KJT svým ušlechti- J ,íe všechny květi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 August 1941

V pátek, dne 1. srpna 1941. Mluvci Rayburn, předsedící domu poslanců prozradil v pondélí, že v novém zákoné, jenž bude tento tý- den předložen kongresu za příči- nou kontroly všech cen, bude za- ČECHOSLOVÁK. AND WESTSKE NOVIN* Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. hrnuta také kontrola farmářských né pudě". President zastal se pro- Prcsident Rooosevelt pravil mi- nulého týdne, že senátor Burton K. Wheeler zašel "příliš daleko" v je- ho boji proti zahraniční politice ad- ministrace a že jest na "nebezpeč- "V" Nedáme se, WEST, TEXAS. (Dokončení se strany 1.) Na to delegáti dali se do své práce. Večer byla taneční zábava a Včel- Spoj. Státy neústup- ný proti Japonsku OFFICERS: Aug J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. Aug. produktu, což nás překvapuje. Jest hlášení seketáíe války Henry L. |^y vedly hru Bingo ve prospéch S.A. divné, že kongres po deset roku ne- Stimsona, jenž pravil o senátoru z která přinesla čistého výtěžku vyrovnal ceny farmářských plodin M...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 August 1941

V pátek, dne 1. srpna 1941. ftFi;HORT,OVAR 7nráw 7 okryli FU11 'Frances' synáěkem syna Antona a C-pravy Z OKreSU Dell Almičky, který je roztomilý a čiper- i _ .. .. „ ~~ ný hošík a právé začíná běhat. Ně-j Poiada Kamila Fojtaskova, Rt. 2, kdy se mu to nepovede a tak se vy- Rogers, Texas. ; pomáhá s lezením po kolínkách, to | T~i T už. jde mu prudčeji. Též mě přijeli S napsti/n stale sleduji ty ruzne navátívit p. a pí. Emil Fojtóáek s! zprávy o válečné situaci v Evropě, rodinou. Emil ml. a malý Altonek I Dosud vsak si nelze o všem učiniti který chtěl dokonce přinésti tetič- o tom.předem úsudsk, která strana ce Kamile fazole a tak je mamince' zvítězí. Není možno ku předu před- na zahradě otrhal, ale pak je za- i vídat, jake válečný taktiky použi-j poměl doma ale j tak mu za dobrou | jí ta neb ona strana, o tom nás v^jj děkuji i jeho roztomilé sestřič-' poučí budoucnost. Víme jen to, že ee La Vern,3i za ten dobrý kejk CQ naše nejvroucnější přání jest, by mné přinesla. Tak vida, mám přá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x