ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

o F. ORLANDO. PIA. '(Z vlašského volně přeložil J. Grmcla.) o O O o O1 o o o (Pokračování.) "Ha, zmije klelál" vykřikl Nel- ilo. "Ale důkazy, Hugo, díl—ka— zy!" "Nikdo neví, že jsem přijel, a •moji věrní dovedou mlčet," odvě- til Netlo temuě. "Pak můžeš se přesvědčili sám dnešní noci... O půlnoci... Opa- nuj se, Ntllo, zapřísahám tě... Uvidíš je oba, ji i jej—" ''Stačí, vidět a zabít!" vyskočil Nello. "Ach, tak jsem ji mílo. val!... Zabít, frejíře i kuběnu... prve nežli sám zešílím!" "Pomni, Nello, věc musí zůsta- li utajena za každou cenu!" varo- val Hugo. "Třeba síly, klidu, si- ce všecko pokazíš. Či chceš, aby pohanění tvoje rozneslo se městem? Krví bys věru své cti nezachráuil! ... Jako soudce strašný soudce, budeš soudit vinníky... Nello mu- sí býti veliký i pomstou!" "Skrývati se mám... hahaha!" zasmál se Nello trpce. "Soudit mám... A já spěchal v jej-í teplé •objetí... Ach, z duše jsem ji milo- val!... Všechno prchlo jako sen.." "Zůstaneme zde, neopustím tě," mluvil Hugo neún...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

N I i fií I! >i 9 i • Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚiiADOVNA: JoHťf Duíi k jr„ předseda, Caldwell, Texas. Jowf Mikeuka, místopředsedu, Weflley, Texas, 1. K. Kubína, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. Irnka, pokladník, New Ulm, Texas. ÚCetni vyhoř: Jsn Kuřera. Elllnper, Texas, J, M. Halamlíek, Eayettevllle tí. i, Texas. Albert ťsenílk, Plum, Texas. Dozorel: Tom. Krajfa ml.. Caldwell, Texai, Frank btcfka, Uraligeř, Jan Uamek, Seuly, Tex. Met. 1'azdral, právní rádoa. Mislčnf poplatky <lu úmrtního fondu. Doba přistoupeni na Í2S0 1500 S1000 Od 18 do 21 roka..,, is nu 30ctl.. I " 23 " 25 " .... 18 ' 35oti.. t .70 • 26 ' 80 " .... 23 " ...... 45 " .. í .80 " 81 " 35 " .... 25 " 50 " .. H.00 " 86 " 40 " .... 80 " 60 " .. řl.20 " <1 " 45 " .... 35 " 65 " .. $1.80 " 45 " 50 " .... 40 " 75 " .. " 50 " 51 " .... 45 " „ 51 " 52 " .... 50 ' " 52 " 58 " .... 55 " *' 58 " 54 " .... 60 " ' 54 " 55 " .... 65 " Adresář híilň. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayettev...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

Prohibice a její následky. •I Laskavý čtenáři, odpust, že tebe optt obtfežuji s prohibični otázkou. Tentokráte chci p. Lidumilovi Hra- deckému ukázat, jak chce čtenáře (přirovnáním okresu Armstrong s •okresem Harris na svou stranu na- -klonit. Okres Armstrong je na pustině severo-západního Texasu, kde ci- vilisace moderních časů velice ma- lých oprav učinila. Okres Harris je však dnes v plném proudu se vše- mi opravami budov, cest, mostů, okresní budovy atd. Samotný Court House stál £ milionu dollarů a viaduct přes Bnífalo Bayon také půl milionů dollarů mimo mnoho mil zvýšených cest, které vyžadují velký náklad v tomto deštivém pá- smu, kdežtc okres Armstrong jest Z finančního stanoviska prohibi- tokumulivii ao '^plašila." Ční města jsou na tom hůře. Soud- Neobyčejný případ s nákladní ní stíhání pro nezákonité proťá- lokmotivou dráhy Boston & Maine vání lihovin přivádí stát Kansas přihodil se v Salem, Mass., a mohl do ohrotnuých výloh, prohibice za- zastavuje pokrok měst i státu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

301= aoc Hall cr Dry (Joods Co. Inc. /.áklutltií kapitál $75.000,00. Veškeré potřeby oděvní pro muže, ženy i déti. - - TEXAS. VICTORIA, taní =je= no n I Pozemky Jižního Texasu I malé i velké rozlohy jsou naší zvláštností. $ - • i t HLEDÁTE-LI domov v Jižním Texasu, 'neopomeňte S dopsati nám. Máme zvláště výhodné nabídky pro Gecho-Moravany a ušetříme Vám penéz při každé koupi. Victoria, Tex. Cí. S. Lacy, Snlanuiiinutn koruna a meř. Operace angloamerického vyko- tu pávaciho'syndikátu v Jerusalemě; hrozí, že utváří se v důležitou di- plomatickou aféru. Dle zprávy z Cařihradu turecká vláda považuje věc tu za velmi vážnou a vyslala do Jerusalema vysoké úřadniky, a- by zahájili vyšetřování stran obvi- něni, že cizinci znesvětili Omaro- vu mešitu a odnesli svaté relikvie, jež v roce 70. před Kristem v době drancování města Římany pod cí sařem Titem byly ukryty. Mezitím však nynější pobyt archaeologů a to, co ukořistili, nejsou známy. Ne ni pochybnosti, že podnikatelé vy- kopávek doufali na...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

ROZMANITOSTI. rnrtiluď [mlopcím- Paroloď Merida, náležející paro- plavební společnosti New Vork and •Cuba Mail Steamship Co., byla po- topena časně po půlnoci 12. t. m. parníkem americkým Admirál Far-, ragut a a osudná srážka stala se a-1 si 45 mil východně od Cape Henry. Srážka stala se někdy ve 12:30 ho- din a za 5 hodin byli všickni ce- stující i mužstvo v bezpečí. V té chvíli také se paroloď potopila.Ka- pitán A. Robertson s důstojníkem a Čtyřmi muži setrval na lodi až do posledního okamžiku, když se pře- svědčil, že loď není možno zachrá- niti a že se potápí. Všichni počí- nali si hrdinsky. Později cestují- cí a mužstvo přešlo na loď Hamil- j ton, Old Dominion linie, která byla ] na cestě z New Yorku do Noríolku. j Loď Hamilton byla přivolána bez- j drátnou telegrafií. Zprávu bez- drátné telegrafie zachytili i válečná loď Iowa a ničitel torpéd String- ham a obě lodi připluly na pomoc. Mužstvo lodi Iowa pomáhalo statě-1 čně při převážení cestujících a muž stva z potápějící se lo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

Špenát a jak se s ním zachází, ohni živě klokotá tak, že vložení studených listů vření vody nezara-' Z nejchutnějších našich zelenin z1'* Vody dáváme třikrát až ct> ři- je Špenát. Je to také jídlo velmi krát tolik, než je obsah Špenátu, zdravé, stravitelnější než jiné ze- jednu libru špenátu bere-1 leniny a má tu výhodu, že jej lze dva kvarty vody a na jeden li- skorem po celý rok svěží obdržeti. přidáváme 10 gramu soli} řídíme Přece však v málokteré domácno- se chutí voda musí být mírně sti se Špenát správně připravuje a slaná. Hledíme-li k tomu, aby vo- zachází se s ním často špatně. da stále živě vařila, neztratí špenát Kupujeme-li špenát na trhu nebo svou barvu. Hrnec se nesmí při- v obchodě, nutno především dbáti kryvati, neboť tak se nejČasteji aby nebyl smíchán s listy jiných ( přivodí odbarvení listů. zelenin, což se stává Často zvláště j Často chybuje se také v tom, že v dobách, kdy je špenát vzácnější. ; se špenát vaří svázaný. Nebo se Nejlépe ovšem jest, pěstovati Špe-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

77 #> VOL. X X. The Libnry+Austin T«j II AI.LEI r.SVHXJJ, TEXAS, THl ItSUAV MAV 25, IDU ,he University ol iexa M>. 4 *** ZOR. ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 25. KVĚTNA 1911. ČÍSLO 4.1 Elllerul . nor J-fl.n. m.llrr Xnmbcr W. ISO*. .1 ihr tint offir.- nl H<ll(tlnlllt, Tel .., undtr th« nrl ol M.tch 11-79. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ.; Shtner, 20. května. — V Obzo. Taylor, 18. května. — Do řádu i NojvřHí soml Spaných Statí proti |«- • * !tu čís. 42. uvádí p. Hradecký člá-: Praha, čís. 29., uveden byl Willie trolejovému trustu. Poth, 15. května. — Onehdy nek 1-Pravda a lež ohledně probi- j Hillman. Nejvyšší soud potvrdil rozsudek jsem četl dopis br. Damka ze Sealy : bice'. j Příští schůzi máme opět dva če- ^ obvodního soudu, jenž nařídil, že Tex., v kterém se táže, co budeme Pan Hradecký si vyjel na jedno-| kance a jednu sestru k uvádění, i musí být petrolejní trust (Standard dělat s těmi učenými lidmi, neb ho z pánů farářů, a píše o něm ná- když se někde uprázdní místo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

\ on NAŠICH DOPISOVATELŮ. Šebesta, 22. května. — V nedě li due 28. května bude do Jednoty uveden nový řád pod jménem Po- krok mládeže. Jelikož to má býti oslava založení stého řádu, súčast- ni se uvedení celá Hlavní úřadov- [ na. Účastníci shromáždi se v síni Č.S.P.S. v 8. hod. ráno. O spo- Itčilý oběd bude postaráno. Sousední iády se uctivě zvou,] aby se slavnosti té súčastnily. Vlasta F. Vajdák, J. N. Nedbalek, T. J. Elšík, výbor. Heuston, tg. května. — Schůzi naši jsme odbyváli již v nové bu- dově do které se sešli skoro všicb- j ni členové; ačkoliv ještě nebylo vše: upravené, přece jsme se cítili jako doma. Také jsme uvedli 4 čekaiv ce a sice pp. Fr. Floriána, Jana) Náplavu, F. Ftlcmana a Tomáše j liuřiěe. Dále byli navrženi dva noví čekanci a sice p. J. Maděra a Jan liílý.Přítomný br. I. J. Gallia, pronesl krátkou uvítací řeč, v níž! podal též návrh, jak možno získati i nové tleny. Řeč jeho odměněna byla bouří potlesku. Dále jsem oznámil příjem za akcie, který činí celkem $310....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

/ *• ♦ Oim kúi) a llruzllic. Přátelé kávy v zemi této maji novou stížnost. Také maji již své- iio zastánce v osobě kongresníka I Norrise z Nebrasky, ale zda-li bu-j de s to pro ně vykonali něco více ; než kritizovat osoby, které milovni ky kávy poškodily, zůstává otáz- ] kou. Stížnost týká se zvýšení cen bra- j zilské kávy. Brazílie zásobuje Soustátí téměř veškerou kávou, jež ! se zde spotřebuješ Toto zvýšeni i cen bylo přivoděno přirozenými< příčinami. Byl utvořen zvláštní j syndikát když kontroloval téměř j úplně obchod kávou, zvýšil ceny. Hlavním členem této kombinace je ' však brazilská vláda a pak ty bra- zilské státy, v nichž se káva nejví- ce pěstuje. Před několika lety byla v Bra- zílii káva pěstována v tak velkých tozměrech, že nastal velký přeby- tek kávy. Ceny musily býti sníže- ny do takové míry, že majitelově kávových plantáží stáli vstříc úpadku. Aby se těmto poměrům odpo- mohlo, přišla tamní vláda na zvlášt- ní plán. Platí plantážníkům pod poru — to jest tu nejmenš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

! JLJ *-4 <T"V l'iiso|Ms liuspotláf*s1iý, punřiiy a ziiljitvnj. Orgii li S. 1'. J. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A(liesii:"011Z()I!", lliill<-U«viUť,Tc*a , OB5SO ast. A General Farm ttml Kamil) Nennimper. Organ ortlieS. 1\S. T. R.bi",:*sjzt::, sklad polních a zahradničil Semen, i t i • ■ * . "T...... t 1. _ 1. t «*fn uanl Chcete!! spolehlivá semena, přijďte* nim. Prodáváme pouze ty uejlepši brambory k sílení a máme všecky druhy. Taktéž máme /asobiii semena milletu a cukrové třtiny, žita, kaíirky, aUoinii*, bíle a žluté kukuřice z Nebrasky, která zde časné zraje. Neopomeňte nás navštívili, kd>z js e v Schulenburgu. ušetříme Vám penčz. | byl Din/ovi tlen rozsudek, tu s.- zrut za jednu noc, když na podzim Cí M Z ^ ^ jenom usmál a zdáio se, že uení zásobují své brlohy. Jedno sto az ^ ' tím ani valně pohnut. Vůbec při 3°° takových psikň zničí v krátké Jednatele pro Standard Cultivatory sazečky a žací stroje. |celém líčení zachoval si chladno i době akrový p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

ROZMANITOSTI. Vzbouřeni proti židům. Ústřední vláda ruská vyslala dva vysoké úřadníky z ministerstva spravedlnosti, Zajčeva a Fenenka, • Předpovídají kobylky. Kntomologové z Přírodovědecké- ho musea v New Yorku oznamují, že dožijeme se příštího měsíce ne- vítaných hostů. Hosty těmi bu- , | prý miliony kobylek, jež na- do Kyjeva, aby tam vyšetřili zá-1 vštíví New Jersey, New York a hadné zavraždění křesťanského j Pennsylvanii a zvláště zhoubnými chlapce JuČinského, jehož smrt í stanou se v New Jersey a na Sta- dala podnět k hrozbě, že Židi v Kyjevu budou masakrováni. i • Poněvač úřadům podařilo se v neděli, na kdy ohlášeno bylo chy- stané masakrováni Židů udržeti pořádek, židovské obyvatelstvo se již částečně uklidnilo. Vzdor to- mu Četní zámožní Židé opouštějí město a panika nepomine, pokud nepodaří se vyšetřiti pravé okol- nosti domělé rituální vraždy a vy- pátrati vlastní vinníky. Před Ve. likonocemi nalezena byla děsně zo ten Island. Zmínění entomologo vé praví, že pohromu nastáv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

— V.,' f"--, >"Tr > -> O ^£4 í itsoplt" lin«|>uilili>kj, poučný a zalinviij. Orgiill N. 1'. J. S. T. Vycfizi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa :"OBZOK", 11ullettHvIlle, Texas. O 33 215 O 3ES-. A Ocnoriil Fnrm unii Family Xewspaper. Organ nf tím S. I'. .1. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Přoprietor. ■ F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 peryear. Advertisiug rates ou application. Veškeré r.vřrolíkařfW dntnj-y t)"7niiinVou, žp maji liýti zHHlány "Obzoru" k oMfttfinf.) "Hri- «ovány k zodpovídání huďtei řcfV.ímu zvřrníékařl ■i Hpoltiprnrovnfltn dr. B. Ilellcrovi. 2615 So. Miliard nvc., Nrur 26th St.. Chicano, III. Tlmrsday, May 25, 1911. Příliš malý poplatek do ťádového fondu se nikdy neosvědčil, spiíe byl příčinou mrzutosti a sklárnám'. 1 toho bychom snad mohli docí- liti, aby v každé české osadě byl íád naší Jednoty. Aj, jak pěkné by to bylo, kdyby všude, kam by našinec zavítal, našel upřímné a věrné bratry. rpht!'.y r fen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

;? « F. ORLA N DO. PIA. <Z vlašského volní přeložil J. Grmela.) (Pokrajování.) Pia konečně pochopila vše a -a zbledla. "Odpouštím li,Nello můj,"pravi- la po chvíli. "Je pravdou vše, ne- zapírám, i jméno jeho máš zvěděti." "Nezáleží na jméně bidáka, jenž—" ''—je Pietro, bratr můj," řekla Pia. "Děvko!" zaběsnil hrabě a hlas se mu vztekem zlomil. "Tak da- leko tě hříšná váše-S zavedla, že ještě můžeš drze lhát?... Pietro! A já sám ho viděl krvaceti na Kol- lech a z vřavy bitevní ho vynést poručil a pozdrav poslední s jeho úst—" "Mrtev!?" vykřikla Pia a zapo- tácela se k zemi. "Příšerného ú- kladu... jsem obětí..." "Tou obětí jsem, paní, já,Nello, bývalý váš muži" odvětil hrabě. "Vy zůstanete v tomto hradě, až svědomí vás zbičuje a zmučí do krve, a jen smrt vás odtud vyvede. Svou pomstu odevzdávám nebe- sům." "Pro umučení boží," klesla Pia na kolena, "ty vyslechnout mě musíš, Nello mftjl... Jsem nevin- na, to přísahám na spásu duše své.. Tys otráven a travičem tvým Hu- go... Toť jeho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚřtADOVNA: Josef'Důtek jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikeska, místopředsedu, Wesley, Texas, J. R. Kubína, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetní výbor: Jan Kuřera, Ellinger, Texas, J, M. Kalamféek. Eayettovilie R. 1, Texas. Albert 1'únřik, 1*1 um. Texas. Dozorei: Tom. Krajta ml.. Caldwell, Texas, Frank Štvfka, Granger, Jan Damelc, Sealy, Tel. Met. Pazdrul, právní rádce. Doba přistoupeni na $2M) $500 $1000 Od 18 do 21 rokii... 15 Ctfi.... .. :40ct.i!.. 1 .60 " 22 "25 " ... 18 ' .... .. 35ctfi.. * .70 ' 26 ' 30 " ... 23 " ... .. 45".. .90 " 31 "35 " ... 25 " ... .. 50 Cl.00 " 36 ' 40 " ... 30 " .. 60".. fl.SM " 41 ' 45 " ... 35 " ... .. 65".. II 30 " 45 " 50 " ... 40 " ... .. 75 " .. " 50 " 51 " ... 45 •; ,, 51 " 52 " ... 50 ' " 52 " 58 " ... 55 " M 63 "51 " ... 60 " ' 54 1 55 " ... 65 " 1. Atlrcsář řátlň. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Faye...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

Kam přijdou peníze, které za lihoviny utratíme? Salonik za ně koupí následující věci: sMaso, různé zeleniny, šat- stvo a obuv, které spotřebuje pro sebe, svoji rodinu a své dělníky. Doutníky a lihoviny, které vykou- ří a V) pije se svými dělníky, po- • chází od rolníka, tedy přijdou ony • peníze zpátky rolníkovi. Tento za ně koupí stavební materiál na oby- dlí pro sebe a své dělníky, a tyto peníze zas přijdou do ruky rolníka, majitele lesa. On za ní koupí po- volení prodeje, "lajsnu". Tyto pe- níze přijdou do státní pokladny od- kud se rozdělí na Školy, umoření státních výdajů, tedy opět do ka- pes rolníka. On za ně koupí pivo, víno, kořalku a p, K vyrábění těchto věcí je zapo- třebí mnoho rýže, ječmene, chme- le, kukuřice, pšenice, žita, tedy tyto peníze přijdou do kapes rol- nika. On za ně koupí doutníky a tabák, který pochází od rolníka. Těch mnoho dělníků, kteří jsou za- městnáni v pivovarech a lihova- rech a pak různí stavitelé budov, ti všichni kupuji věci ze země vy- rostlé, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

Různé způsoby nakládání Okurek.1 na nepříliš tenké proužky, které pak přes noc ponecháme leieti v octu. (Pokračování.) Ráno je necháme dobře odkapali, Sladké okurky. — Vezměme vel-1 vezmeme právě tolik cukru co oku- ké zelené okurky, oloupejme je, ná- řek a zavaříme spolu s vodou a o. ctem. Na 4 libry okurek vezme se koflík octa a rovnčž tolik vody. Když se smes vaří, nasypeme do ní okurky s hojné skořicí, hřebíč- kem a kouskem zázvoru a necháme je vařiti, až změknou; potom je u. ložíme do malých sklenic, zaleje- me Šťávou, necháme vychladnout a víčka dobře zašroubujeme. Fiasku « aiceutlnskj m masoni. Otázka přílišného zdražení a ne- dostatku masa stává se ve Vídni zase kritickou. Poněvač obecen- stvo vytrvale odpírá kupovati z Argentiny dovážené zmrzlé maso, purkmistr dr. Neumayer dal na nou vychladlou šťávou je zalejeme, [ ^ech rozích ulic nalepili provolá- pevně uzavřeme a postavíme na 1 '*■ '. v němž zapřísáhá obecenstvo, chladné místo. ; al,y !en m(5nS «nné maso , V , , . argen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

Pravda a lež ohledně prohibice. Podává Lidumil Hradecký. Pan I. ]. Gallia v pohledním čí- sle prosí čtenáře za odpuštění, že je opět obtěžuje s prohibični otáz- kou. To je zajímavé. Kdo začal nejdříve v Obzoru psáti pro pivo- vary a salony? Byl to p. Gallia y proto nebude mi vykládat ve zlé, když mu odpovídám. V jednom ohledu bychom si moh- li podati ruce a pracovali společně k lepšímu cílí mezi naším lidem. Našimi rozpravami lidé, kteří po- sud svůj rozum v alkoholu neutopi- li, začnou přemýšlet a učiní si svůj vlastní úsudek a to má již velikou výchovnou cenu. My bychom mohli jiti hodný kus •cesty společně a práce bychom mě- li oba dost. Vaše snaha p. Gallio, je, aby se ti bumbálkové polepšili ■ a napravili. Má snaha je to též. A mohu Vám říci, že jsem viděl slze vdě čnosti žen, že jejich muži bumbál. kové se polepšili a pití zanechali mým spolupůsobením. — Ovšem pijan, ochlasta není velkým odpo- ručením ani pro salon, neboť na něm každý vidí odstrašující přiklad industtie salonic...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 25 May 1911

I I I i Prvnf český ústav slepců. V zemích českých počata s vy- učováním slepých áětí již r. 1807, tedy v době, kdy v t. zv. utrakvi- stických školách pro děti vidomé ja- vyučovalo se v obou zemských zycfch. Z té příčioy založeny též .obě školy slepých (v Praze na Hradča- nech a v Brně) pro mládež obou národů a zůstaly dosud oboujazyč- nými, ačkoliv ve všech zemích a státech toliko jednojazyčné školy pro slepce se vyskytují. Vyučování slepých děti — jimž schází smysl, který při vyučování snad je důležitý jako zbývajíc! smy- sly dohromady — je samo velice nesnadná. Tím Z četných písem, určených pro styky slepce s lidmi vidomými dá- na přednost písmu Kleinovu, jež zavedeno do I. a 11.třídy, zejména proto, že písmo to, složené z vel- kých tiskacích písmen obyčejných, je čitelné nejen pro zrak, nýbrž i pro hmat. Písmo to, jež na zvlášt- ním stroji jehlami se vypichuje, je vypuklé a pro vidomého bez jaké- koliv přípravy čitelné. Ovšem stroj •ku psaní písma toho, jejž J, V. Klein vynašel,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1911

The Libr*ry+Aui(ia T t ,f he University of ifxa. VOL. XX. HAI.LE1 rsVlI.LK, TEXAS, THťltSDAY MAY 1,1V11. NO. 4+ fgROČNÍK XX. HALLETTSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK I. KVĚTNA 1911. ČÍSLO 44 Entered as second-class mattrr No\f mber 19, 1908. at the post offiev at Hallettaville. Teras, nnder the art of Mareh ?, 1879. Stručný průběh mexického povstání. Jest to už sedmý měsíc, co dočí- táme se vfce i.iéně spolehlivé zprá- vy z Mexika o povstáni proti Dia- zově vládě, o snahách povstalců na jeho sesazt ní a o bojích, jaké se stále vedou k docílení povstalec- kých záměrů. Následující jsou jednotlivé události v postupném pořadu, jak se povstáni v lidu šíři- lo a jak se jedna i druhá strana při tom zachovala: 18. listopadu m. r. vystoupil prvně Francisco Maděro ml,, jenž ucházel se o presidentsví jakožto soupeř starého presidenta Diaze ve všeobecných volbách, ale byv poražen, vyvolal povstáuí proti Diazovi a jeho vládě. -Učinil pro- volání z města San Antonio v Te-1 xasu a oznámil, že založil novo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1911

Když Sokol dovolí udělat ze sebe onuci Pravda a přímost mají býti cno- ítmi Sokola a jako každý jeho po- hyb při cvičení má býti ladný a opatrný, tak i každá řádka, kterou <lo veřejnosti napíše, má obsaho- -vatt pravdu a jednati o událostech ^iia nichž přímo se podílel. použil, aniž by se majitele o dovo- lení mnohdy tázal. Členstvo odboru rozdělovalo se na dva díly, a sice mladší cvičící, a starší přispívající. Mladší čle- nové platili 10 ct. příspěvků, star- ší 25 ct. Mezi pcslední náležel také vydavatel "Obzoru". Jakmile to finanční poměry do- Jakmile však stane se nástrojem j volily, najmuta byla jako cvičiště Jidi nešlechetných, kteří, aby svou ! budova, jednou známa pode jme- nicotu zastřeli a pozornost od ne- kalých svých záměru odvrátili, použijí ho ku špinění osob, s kte- rými v celém životě neměl ncjmen- iího styku, ať přímo nebo nepřímo, je onucí a nikoli Sokolem. Takovou onuci je B. fiatka, Sjenž v "Texanu" píše: "Vzpomínám též toho "obětavé 5lio vlastenectví" Obzoru....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x