ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 May 1910

Stillahafs kulten. SEAiTLE, WASH. Till och med 1.) <l;s hällas viickelsemöteu i sv. lmpiislk-yrkan a C evangelislen Free- / iipni och hans dotter. Pclitiska vågor. Till i s8r hade ett «■11 massmöte »'- ..lysts for bildande af <'ii "Scandinavian Progressive hl'.can Club' . Siar- "- :; tillslutning var motsedd. En storarta'" majfest gifves pä lör<Iag kväll a V Sven Manskör i Arcade llall. Ki? ■ens majfester iiro sedan gammal; kiinda säsom något nochntoilagcwesen es. Mc'i kvinnosakskvinnonia har en ■»rgonisalion bildals härstlidcs af en "la.ii fräu Portland. Den säges ha vmiiiii mänga anhängare ur sicicle-t«-ii. Sisla modet, förslås! En kung blott, men många drott liingar kominer Seal lie alt-la besök al' j sommar. Det är den siamesiske horskaren Chulalongkorn, som med sina 40 gemåler skall besöka Amerika iiclt landstiga i Seattle. Balsam för sår, som svider. A. V. Jionillon, lA'ligen besegrad i sin kandidatur för boiginästareeinbetet här i*...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 May 1910

6. VESTKUSTEN. Torsdagen den 5 Maj 1910. i i t t % p^ia: Salubrin 50c., Teilet-Balubrin 75c. Inhaler 25c. Säljas pä apoteken. & y+fff t f -t- »M4* 4- i' 4* i' -i- 'i' * t f 4MK* t Blodförgiftning \ * * ❖ ❖ vällas af vissa sjukdomsfrön, "bakterier"- , som inträngt i kroppen, ofta genom en pbelydlig skrama eller ett litet sai* i liudcji eller ä en af de slemhinnor, som bekläda kroppens inre organ. Följderna kunna bli mycket allva rsannna. of I a bringa de döden. Dock kan all lara lätt förebyggas genom att i tid använda del utomordentligt välgörande och kraftigt anlisep liska preparatet " Salubrin- "- . som under de sista tjugo äreii vunnnit så stort, och så väl t ort jent rykte om sig j Sverige s.--i som den yppersta af alla husmediciner. Kör hälsans be. ■- rande är det af vigt atl man dagligen begagnar Salubrin t'II gurgling, till tändernas rensning, till tvättning al de yttre och till sköljning af de inre organen, och om det onda redan inträngt i blodet, bör det: utrotas...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 May 1910

JohnsonFloralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, Ny Bok om Lungsot gFri För Alla. 200 sidig lyäkarbok i klotband om Tuberculosis» pä Svenska. Berättar i ett tydligt och enkelt språk, huru lungsot och andra hals- och lungsjukdomar botas i hemmet. Skrif idag. Boken sändes fullkomligt kostnadsfritt. Yonkerman Co. 363fi Water St., tUlima/on, Mich. S. M. ISING skandinavisk TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen. Egare. HOTEL LARSEN 56 Eddy St., San Francisco. (öfver Tivoli Cafe) KURIKO OLE OID, VIG0R1 och UTERINE till salu hon MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) August Johnsons Grocer i batik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" till salu Salubrin. Dr. Gibbon Denne gamle tilllörlitlijte och välkände specia list i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom C.o-! uorfhae, Gleet, Str.klur Syfilis i alla dess ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 May 1910

922. 300 ChUPeh StfCet hörn. af l5th, San Francisco. Sv. Luth. Ebeneztr kyrkan, Ifilli &. |)0l«>l'68 SIs. S<- "- )!l<i:i k.--ii-: 11 utf mesHa kl. II f. Hl., A 11«nir .i ?»t- kl. X. Sois<lags.Mko hi UI. »- .- -Ii• I m. i jnK«l"iii.s"iii 11* hvar K reda gsk villi. Tel. M :i rkt-1 3X05. Teol. J>r. l'h. aih treen, 1'asl. Hostad: ZU8 I »o I ores St., vi<l kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och G.iijip si. S;im Kr.i neisco. Mötestider: Söndagsskola kl. lo f. m. Predikan kl. II r. in. i Mi^tlcinsmöic kl. 5 c. in. och predikan kl. V,'1"- » c. m. Hönemöte lvvarje ons danskväll kl. 8. Alla iiro hjeiitligen in hjudiia.. JJ. H. Levedahl, Pastor. Bosiad 4ii» Guerrero St. SAN I 'RANCISCO. Blancl svenskar, livilka tecknat lii<1 liiir till världsutställningen hiirsl. miirkns konsul Win, Matson, som liii sitt bolag; tecknat $'25.000, oeh my A. \V. Wilson, livilkén tecknat $'2,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 May 1910

DEN ARTIGE REDAKTÖREN. Kräken Malvina Pamp, hvilkens ålder inte anständigtvis kunde anslås till mindre än 10 är. kom en varter dag pä den idén, alt, hon var lödd till författarinna. Ilon sammanskref några berättelsei\ poem, skisser och andra saker och gick med deni till redaktörens allra heligaste. Det begaf sig att denne särskilde redaktör var en mycket vis man. lian läste manuskripten och såg genast, alt dc voro värdelösa. För att sockra pillret sade han vänHgt: — Era arbeten äro mycket lofvande, min bästa, unga fröken. Men en uod litterär stil förvärfvar man först efter åratals erfarenhet. När ni blifvit, låt oss säga trettio år, kominer ni alt skrifya charmant. God morgon ! Nu berättar fröken Pamp för alla ; ina vänner, hvilken utomordentligt älskvärd man denne redaktör ar. SVERIGES BLÅA BAND. Den 11 april hade hundra år förflutit, sedan svenska slutet*, i öfverensstämmelse med riksständernas föregående beslut, utfärdade privilegium för Qöta kanalbolag att utföra en kanal mellan...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 May 1910

! 2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 12 Maj 1910. » DR. PETER'S * är ett läkemedel, som bestått profvet af mer än hundra års ständigt bruk. Det renar blodet, det stärker och upplifvar hela systemet samt gifver förnyad kraft åt lifsorganen. e rötter och örter och innehålI fall af La Grippe, rheumatism, det icke sin make som medicin. * Den kan icke erhållas å apoteken, utan tillhandahålles allmänheten direkt genom specialagcntcr. Om ingen agent finnes i edert grannskap, så skrif till de ende tillverkarnc och cgarne, NEY & SONS CO./ ve.. CHICAGO. ILL. i lar en önskan att få en båt, så köpa vi en åt honom, under det att i sjelfva verket det vore mycket klokare att' uppmuntra honom till att först ta reda på allt som rör båtar och sedan hjelpa honom att bygga cu. Resultatet af denna ansträngning blir kanske allt annat • än vackert, men lian kommer säkerligen att värdera och uppskatta det oändligt mycket mer än något som blifvit köpt. Och den uppfostrande betydelse detta har för lian...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 May 1910

deras /fDr- d SALI BRIN af alla som genom 1 rätt användning lärt känna det. HJERTESOMMAR. Mins dn hur vi s.jöwfto Niir som våren kom": Må den sta»nu Hela året om! } Snnnnnrn, hösten'- , vintern A.ndra prisa mi; Kör vårt sinne /könast Våren nr nikI- .- JL Sommarn kom och blommor Pryddes ,jor<ttn i. In i fögelkvirlret (lenast stiimde vi: Hösten, vilwern, våren Andra j>rls^ må; För vårt sinne skönast Sommarn är iindii. Hösten k om med rika Håfvor, (itirmon full; ' S.jölifTO vi. ilå solen flöts på'skördars jyull: Vinterij,- ' våren, sommarn Andra prisa niå; Kör virl sinne skönast lliistni iir iindii. Vintern kom oeli tjuste Os* med flingors dans, Minens silfverglitter Norrskensflammors »lans: — Våren, sommarn, hösten .- •Indra prisa må; För vårt sinne skönast Vintern är iindå. , Arets tider vexla K,j i våra bröst. Hjertat klappar lika Vinter, vår och höst; Ty vår kärleks' myrten Ständigt st år i blom.: Vi ha lijertesommar Hela året äret om. Wtä 1 * ■ * Leon...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 May 1910

PLATS ÖNSKAS. En,,ung svensk, utlärd i skrädderiyrket i Sverige, önskar anställning hos sven,sk skräddare här i staden. Vid lön fästes e.j afseenxje. Adressera 'Skräddare"- , Vestkusten, 30 Sharon. LJUST BAY WINDOW RUM ned rinnande vatten, möbleradt oeh lassande för en eller två ungkarlar kan erhållas med eller utan board. 329 14th st. För allt det deltagande som visats mig under min aflidne make, yictor Ströms sjukdom och vid hans begrafling ber jag härmed fä frambära mitt djupt kända tack. MRS. AUGUSTA STRÖM MED FAMILJ nakllösa gentemot hundarna och måjte retirera. Mannen väcktes nu genom att den ena hunden slickade honom i ansiktet. Han rest£ ,f\å på sig och gick öfver tilj andra sidan af gatan, der lian åter föll i sömn, fortfarande vaktad af hundarna och. pöli$en. Etter några timmar vaknade mannen åter oeh begaf sig till Portsmouth Square, hvarest lian tog sig 'ii morgonslummer i gröngräset. Tre poliser hade tröttnat, men två höllo innu vakt. Det gjorde oek hundarna. Först kl. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 May 1910

SVENSKT BAGERI 14-77-79 21 st Ave., ICast OaklanRekommenderar sitt Knäckebsamt alla sorters HveDer man köper Alla slags bulcljerade importerade, till våra Telefon Oakland 404 Home 2041 Telefon- '- Oakland 7743. Al.tfX. OLnaviska likörer af bästa kvalitet. 844 FRmellan Broadgauge och Narrowgauge stationerRUEDY HOTEL — RUEDY HOTEL BAR D. ANDKER, Tel. Oakland 1777 " Home A 5777 Alamcclii Cöuntys INUKBegrafningar ombesörjas. Lik balsaKvinlig betjening om sä önskas. 904 WASHINGTON ST. Tel. Stort välsotteradt lager af Specerier, DelSkorpor, Knäckebröd, Anjovis, Gaffelbitar, Potat- R. Wickmann Urmakare och Juvelfabrikant Diamanter, Ur och Klockor. Reparatiöher af Klockor och Ur en specialitet. 1228 BROADWAY, Oakland. Telefon Oakland 6393. Union Exchange HETERSON & BECKER, Egare. 479 10th Street, Oakland. mellan Broadway och Washington Svenskt IIufvutTkvarter. Alla slags importerade och inhemska likörer. Underrättelser af alla slag meddelas med nöje. hä5äm baths TI RKISKA ocli R...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 May 1910

B. VESTKUSTEN. Toradagen rtan U Maj 1010. ****** HtIW1 °wrtorn «5» «$» ♦> •> ►> •> * * * ►> »> ♦> <• ►> ♦> <4 4 ►> * 4» ♦;« «$» »j. ♦;« »X* vK* *X* »5» >J» * •> ❖ * * * ❖ Pris: Salubrin 50c., Toilet-Salubrin 75c. Inhaler 25c. Säljas pä apoteken. ❖ *5» * * * * 4" »> bero gemenligen på bakterier, som antingen direkl angripa svaga punkter, skråmor eller sår i huden ocli derifråli sprida sig öfver en större eller mindre yla, vållande klåda, inflammation o. s. v., eller ock försl söka sig en viig lill de inre urganen, der de framkalla blodförgiftning, som ger si^ tillkänna bland annat genom karbunklar, ekzemer, o. s. v. Behandlas bäst med Salubrin enligt i Bruksanvisningen gifna föreskrifter. Kom ihåg, all Salubrin slått prof Vet i Sverige under de sista tjugo åren s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 May 1910

Dr, Gibbon Denne gamle tillförlitlige och välkände specla. list i San Francisco fortfar att kurera alla köns sjukdomar såsom Go norrhae, Gleet, Str.kliir Syfilis i alla dess former Hudsjukdomar, No vösa åfcommor. All öa åfcommor. All män svaghet förlorad! könskraft ni. ni. vare sIk- " k- . jo i flor vallad eller ej. ocli livllkas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet., mörka ringar under ögonen, hufivudvärk, ringning i öronen, brist pä sjelftillit., till 1 »aloidrngcn het, lijertklappning. svaghet i rygg ocb ben, förlust, af minnet, finnar i niisigtet, hosta. lungsot, etc. DU (- .»I K DON '»ar !»raktiserat i San K ra nciseo i 17 ;- "- ir <>rb lidande skulle icke tveka alt rädfiåga honom <>. begagna sig af hans erfarenhet och skieUliffhel. Man botar när alla miss lyckas, l^öraök honom.- ' Bol garanteras, fal lent er b.»ias i himmel. DR. J. F. GIBWON, 1944 California St., San Francisco, Cal, När ui wkrifver nämn annonsen. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 May 1910

Prenumciera nu ! Sv. LiitH. Ebenezer fcyrfaän, Ibtit & Dolores ööndnHÖsnio„da M. 11 f. ni., A l torv.san g *tl« $. Söndagsskola kl. '>.15 fN "m. ungdotnsmöU hv»r Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. L)r. Fl». Andreon, Past. Bostad: 20S Oolores St., vid kyrkan. r, Svfnska Methodistkyrkan, Guerrero och t.imp st. San Francisco» Mötestider ^ondagsskola kl. 10 i. m. Predikan kl. ll n- '"'- ,, L'ngdomsniote kl. 5-e. ni. och precli- » * Bönemöte hvarje bjudnaU S* Alla ^r0 l,JertI,Sen inJ- H. Levedahl, Pastor. ■BQ^tad i) Guerrero St. SAN FRANCISCO. ?»Iiiincsgudstjenster med anledning al konung; Edwards beg-rataiing konrma all hallas i Here af stadens episk«ij)»ta kyrkor den 20 dennes. Vetenskapsakademien härslädes bejjiir hos sladsfnllniäktigre att •tvenne byggnader skola uppföras i Golden Gate Park för fria, offentliga rihtséer. Kyssen silas, livar blir det af kamelerna? Ku person dömdes i tisdags i polisdomstolen härstädes till 10 dagars fängelse for det lian r...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 May 1910

No. 20. 25:te årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 19 Maj 1910. VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Lltii*ture, Politics and General News. "VESTKUSTEN" la the oldest Swodish Newspaper published om the Pacific Coast and 1h an Umivaled Advertising medium, tates. 60c. per Inch ea h insertion. Reading .notices 10c per line. Liberal discount cm yearly contracts. Publlihed every Thursday. Address all communications- '- : WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Franclaco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. VESTKUSTEN Llueral Politisk Veckotidning för svenskarne A Stlllahafskusteu. Utgifves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stlllahafskusteii och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 60c. pr tum; blaad läsning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Ilelt ftr $2.00 | Fjerdedels ftr JO.66 Halft ftr »1.25 | Ett år till Sverige .... $2.60 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 May 1910

t Sverige-nytt. STOCKHOLM. Kronprinsen har åtagit sig att vara "beskyddare för den svenska konstu4ställningen i Buenos Ayres. Tjugoett år fyllde den 24 april hertigen af Vestmanland. Majblomman för i är har formen och färgen af en blåsippa. t Brödförsäljning efter vikt har försöksvis införts af Shumaclier i Stockholm. Sändes Hvarje Läsare af denna tDenna afbildning visar en af boetterna. Detta är ett "Hunting Case" Ur, d. v. s. boetter på både. fram- och baksida. Dessa boetter äro oj "gold plated" hvilket är fallet med alla billiga guld ur, hvilka ej länge bibehålla sitt vackra utseende. Dessa boetter deremot äro "gold filled"- , d. v. s. boetterna bestå af gedigen metall alltigenom och bibehålla sin guldglans och vackra utseende så länge som ett uns finns kvar af boetterna. Och det tager naturligtvis många år för att nöta. ut ett sådant ur. Derför kunna vi absolut garantera böettérna såväl som verket för en tid af 20 år. Boetter finnas i många vackra mönster. Detta eleganta DSändes...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 May 1910

Ogifta Herrar och Damer, anga och gamla, som genom min bref* /exling önska stifta bekantskap i ukenskapssyfte, för tankeutbyte eller fö) .öjes skull, torde för närmare upplysning ;ända 10 cents och pä sv.enska tillskrifva Wk HEDLUND, WiCKUAVEN, PA. Sv. Boardinghus. Rum och board, 3 mål om dagen ;6,50 per vecka; två mål om dager '5,50. Board ensamt $4.50 per vecka ?rukost 6,30—9, 25c., middag 5—7 jOc. 2149 15th St., San Francisco. PASSA PÅ NU! För att gifva de personer blanc åra läsare, som önska erhålla Skar itedts bok om California tillfälle atl cöpa den till nedsatt pris hafva vi iiköpt ett lager af författaren, son. ;i sälja till 75c. Enda villkoret är itt köparen samtidigt direkt till kon ioret betalar sin prenumeration i Vestkusten i förskott. För $2 er -lålles sålunda 75c. som gratispremif ned tidningen. ATT HYRA. Stora ljusa och trefliga rum, enkls :ch dubletter i ett modernt 1 :sta klast .oominghouse. Varmt och kallt vat ten i hvarje rum, badrum och alk bekvämligheter. 1408 ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 May 1910

4. VESTKU3TEN. Ton&agen 'den 13 Maj 151(5. HAMBURG-AMERICAN LINE | Regelbunden afgång två gånger I veckan från NEW YORK till Loiidou-'PariS" Hamburg snabbaste och bekvämaste route till Damuark-KorgC" Sverige Med de stora eleganta jetteångarna Amerika ocb Kaiseren Auguste Victoria d(hvardera 25,000 ton.) Och de nya ångarne Cincinnati, Cleveland, (ny), President Lincoln, President Grant, Blucher, Moltke, Hamburg, etc. Uppmärksamheten fästes pä att ångarne Pennsylvania, Pretoria m. fl. hädanefter endast föra en klass cabin-pasagerare. Alla; platser som förut^ upptagits af 1:sta klass passagerare, säljas nu till 2:dra klass biljettpriser. 3:dje klass hytter äro nu inrättade å alla våra ångare. Närmare upplysning erhålles hos HAMBURG-AMERICAN LINE 160 Powell St., San Francisco, eller Halvor Jacobsen & Co., 693 Mission St. ROBERTCAFELLE, Generalagent för Paciflckusten. 250 Powell Street, vid Geary Street. Tel.: Kearny 4794 — Home C 3725. S. S, BERLIN Ny, — 19.200 l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 May 1910

Sv. Boardinghus. för salu. Från 40 till 50 boarders. 508 8th Street, Oakland. POISON OAK botas med Salubrin. SALUBRIN till salu a Vestkustens kontor, 30 Sharon St. / CIGARRETTER f med KORKMUNSTYCKE, Tänk blott! Tio Cigarretter af fin-fin tobak med korkmunstyeke för endast 5 eents. Den värdefullaste : eigarrett, som någonsin utbjudits. En kvalité, som endast vår årslånga erfarenhet och storartade möjligheter kunnat frambringa. Säljes öfverallt. fl. SUTHEHUflflD 904 WASHINGTON ST. Tel. Oakland 2559. Home fl 3595 , Stort välsorteradt lager af Specerier, Delikatesser ni. m. till betydligt nedsatta priser. Skorpor, Knäckebröd, Anjovis, Gaffelhitar, Potatismjöl m. m. ständigt pä lager. R. Wickmann l he Compass Saloon TT . , - m i «i i 379 12TH STREET, OAKLAND. Uimakare OCh JUVGllabriRant Alia slags importerade skandinaviska _. „ , , spirituosavaror. Carnegies Porter, Punscli Diamanter, Ur och Klockor. tn. m. Merchants lunch. Smor, brod, anReparationer af Klockor och Ur en j°v's- lelefoner...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 May 1910

Terkelsen & Henry FOFOTOGRAFER 1220 MARKET STREET, Atelier å första våningen. Telefon Market 503') midlemot 8th Street ■ Allt arbete under vårt personliga öfverinseencle. Spccielt Jtnbiidl För en kort tidjerfiälles 'våra berömda Paris Panel Photos" till det billiga priset al^endast $(> per dussin. i» ❖ >J, •:> t. .5. ,j,. .v t ■ * :- t >:♦ - . CAFE DU NORD. JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. Telefon Market 482. San Francisco. "Acme" och "Franciscaner i? PÅ FAT OCII BUTliljRR I ACME BREWING COMPANY'S VÄLKÄNDA- (- '- )LSORT1 ?,k gORENSRN JUVELERARE och OPTIKERS 715 MARKET ST., nära Call llldg., 2593 Mission St., nära 22iul Den största juvelerarebutik med det största lager och lägsta priser. Alla urreparationer garanteras för 2 är. Ja/nes di. borens en •S'res and Jrea s . SMARTFRIE ANDERSON önskar underrätta sina vänner oc h patienter att lian har flyttat till 964 MARKET STREET, SAN FR...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 May 1910

VESTRtTSTEJT Torsdagen den 19 Maj 1910. 7. Ny Bok om Lungsot" AFri För Alla. 200 fidij? Jjikarbok i klotband it» Tubérculosib på Svenska. Berättar i ett tydligt och enkelt språk, huru lungsot och ?mdri* hals- och lungsjukdomar botas i hemmet. Skrif i dag. Boken sändes fullkomligt kostnadsfritt, YonlcertriÄft Co, 363$ Water Si, Kalsmawo, "THE UNION STORE.- " 4E0 CASTRO STREET, E0 Nära rärti St., 'Sin Francisco. Bcgrafnlngskransar till lägsta priser. Johnson HoralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, JERNHANDEL ä21 J2I5 Church St.. nära Market. Tel. Market 2521 Alla slajrs verktyg & ,jernsaker. Oljor, irtåfkriärfr, elas nr. »1. Moderata priser Telefon JJJijrkel, CSGK S. M. ISING SKANDINAVISK TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Kärska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen. Egare. HOTEL LARSEN 56 Eddy St., San Francisco. (öfver Tfvoli Cafe) KURIKO OLE 01D, V1G0R1 ocli UTERINE till s?lu hoe MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (t Dolores Märket.) Augu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 May 1910

8- VESTKVSTEN, Torsdagen den 19 Maj 1910. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores .Sts. Ötfnda-K'-r: Högmässa kl. 11 f. m., \ Aftonsång- kl. 8. Söndagsskola kl. 9.40 f. m. ungdomsmöte hvar Fredagskväll. To.l. Market 330f.. Tool. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vtd kyrkan. a iv.ethodistkyrkan, Guerrero.- ' . San Francisco. Mötesti< och , Mötestider: kola kl10 fmPdikkl11 Svenska iv.ethodistkyrkan, Guerrero.- ' C ami) st. San Francisco. Mötesti< och- , Mötestider:Söndagsskola kl. 10 f. m. Predikan kl. 11 f. n». Ungdomsniötc kl. 5 e. m. och predikan kl. 7, ta v;, m. Bötiémöte hvarje onsdagskväll kl. 8. Alla äro hjertligen inbjudna. J. H. Levedahl, Pastor. Bostad 42!) Guerrero St. SAN FRANCISCO. * Konung Edwards begrafning i nrorjron högtidlighålles med minnesgudstjenster i flere af stadens kyrkor. 1'ii många ställen i staden liar flaggats på half stång alltsedan dödsfallet. Patriotiska Förbundet alliåller silt ordinarie månadsm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x