ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 4. července 1941, Z města a okresu Pí. Václav Ježková a pí. Vine. áulová odjely v úterý do Chicaga, kde delší čas ztráví návštěvou u svých příbuzných. Americký Čtvrtý Červenec Historický den zrození americké re- publiky před 165 lety. Čtvrtý červenec — nejvýznam- néjši datum v dějinách Spojených Hledá se české děvče k vyko navání domácí práce. Pište na: Mrs. státu nabývá při letošním, stopé- J. S. í.lurphy, Box 338, Minerál tašedesátém výročí sepsání Prohlá- Wells, Texas. (VČ-pd) i šení neodvislosti ještě většího vý- , * , * „ „ .. 'známu, nežli měl v letech předcho- — Hosi John Lee a Ben Ray Hu- í zích v,Tok>° ušf(řili. f ro,kí Zásady, obsažené v americkém mou v pět acich,jsa které koupili Prohlášeni neodvislosti, které byly od Quitmon Sm.tha dvě prasatka.I základem americké vlády a inspira. Smiith dostal za ně za $10.00 no-|d utiskovaných milionů ve všech nlcklú. Oba hoš. jsou členy 4- koutech svéta> jsou dnes od časů je- ur,u , „ | jich pisatele, To...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 July 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku ... $2.00 $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. A' V —:x S O N % Nechť ^ v^° . pruhova- Ov .e^ p* .modrý prapor ctfí V' .ad svobodnou zemí — < .>.oul I AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSO 28. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofíce at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 11. ČERVENCE (JULY) 1941. H a I Střílet bude-li třeba-nařizuje Roosevelt Pres. nařídil vyčištění Texaští katolíci ukázali Rusové dále drtí moře k ostrovu Islandu své vlastenecké srdce Ostrov Island obsazen ameriuckými po- sádkami. — Němci to nazvali "vra- žení dýky ze zadu". — Amerika nyní jest pouze 700 mil od Evropy. Washington, 7. července. — Ne- nadálým historickým krokem, v kterém Spojené Státy vylodily své námořní posádky na Islandě, dosta- la se naše země o 3,000 mil blíže k válčící Evropě. President Roosevelt na...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 July 1941

Čechoslovák V pátek dne 11. červen?; 1941. MARIE KYZLINKOVÁ: TAM NA HORÁCH ROMÁN "Pojedu s vámi. A vydrží-li snih, shledáme se v so- botu odpoledne zde v horách. Smluvili jsme již celou partii s panem Rokosem." li okos s Emou jeli vpředu, Hana s Machem je násle- dovali Byl překrásný den. Obloha čistá a modrá svítila se . jako nekonečná hladina, jasná a čarovná. j Haně 36 leskly oči rozkoší. Dychtivé ssála vlahý \TZttuáh, jímž zruměnila její líčka. — . Šimla čapku a zamávala jí. ' "Hpry.iné hory! Zdravím vás a klaním se vám. Jste 'Krásou, jste štěstím, jste pohádkovým snem! Jsem vaší •oddanou .o tr oky ni, uctívající vás jako nezmarné bož- .stwT J Mach se zastavil. Usmíval se nadšení Hanině, ale tak < dobří- je chápal!! I jemu učarovalo tajemné, velebné i kouzio hor. Nalezl zde duševní klid a mír, tehdy, kdy i *1í>sb1 zoufalstvím. Hory se vzkřísily k novému životu. 1A ■včera /de nalezl malou, milou přítelkyni. Jeho ho- iry mu ji vložily do náruče, zříkajíce se své oběti . . . C...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 July 1941

V pátek, dne 11. července 1941. CBCH06L0VAK Postup událostí evropské tragedie V patek. — Nazisti se v pátek chlubili, že Stalinova linie bude roz- drcena do čtyř dnů, co začala po- volovat'. před hunskou pancéřovou linií podél řeky Bereziny ve čtvrtek v zoufalých bojích. Němci praví, že jejich hordy vítězně pochodují na Moskvu. Rusové ale popírají, že je- jich linie na řece Berezině byla pro- lomena, ale obě strany přiznávají denní i noční brutální bitvy. Z Londýna zámořské zpravodaj- ství podává zajímavé zprávy o tom, jak německou armádu v Rusku če- ká tvrdý oříšek k rozlousknutí. Při proniknutí ruské linie u Minská, byly objeveny tajnosti, které ne- jsou úplně prozrazeny a mnohé po- dobné ještě mohou býti překvape- ním pro Němce, jak praví infor- mant. Jest to Stalinova linie, kte- rá má býti touto tajností. Stalinova linie táhne se na vzdá- lenost 1488 mil, od Finského zálivu podél předválečné ruské hranice a leží za 20 mílovým pásmem, v kte- rém byly odklizeny všechny lesy, domy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 July 1941

Čechoslovák V pátek, dne 11. července 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. VOJÁCI. prodeje železa a oleje nepřátelům a , . 1 nyní demokracie spí. Někdy se zdá, Již několikrát se mé stalo, ze me ^ sobě přejí takový konec, bývali staří rakouští vysloužilci od že chtéji býti pod tou knut0u, ať lantvéru, od třetího regimentu, od jest kohokoliv. kanonýrů, hulánů, dragounů a vše-1 přiteli vJastně pane předsedo lijakých myslivců poukazovali na tohQ bečiác'kého oddělení, Joe Shi- zdfjéJ vojáky, kteří domu přichází pula kovařsky mistr v Crosby: Do- na ten orláb. Že prý voják má býti b-e js- napsaj> že chudoba jest to, co rozeznán a ne býti oblečen jako ně- plati ty Všechny r0zdíly společenské, jaký nádeník, který s krumpáčem ( Ve většlné ano ale zde v Americe na cestě kopá. Voják když prý při- j mámg dvoji chudý nd Jeden se sna. jde domů, tak má míti parádní uni- ^ pos^aviti se samostatné na nohy, Jormu, nějakou šavli a knoflíky aby pom...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 July 1941

V pátek, dne 11. července 1941. Čechoslovák ,/ Resoluce. přijaté na sjezdu zastupitelstva Če- skoslovenské národní rady v Ame- rice konaném dne 27. a 28. června 1941 v Štefánikově dveraně v Chicagu. POZDRAV DO STARÉ VLASTI. Posláno radiem stanice WRUL Drahé sestry a bratři ve staré vla- sti naši, Republice Českosloven- ské! Američtí Čechoslováci, shromáž- dění v předvečer sokolského sletu v Chicagu na sjezdu zastupitelstva Československé národní rady v Chi- cagu, posílají svůj horoucí pozdrav mučené a násilnickou patou nových nájezdníků deptané staré své vla- sti. Zdravíme Vás ve chvíli, kdy svě- tová válka vyvrcholuje a blíží se rozhodnutí. Pochod Německa na vý- chod zahájený násilným záborem Československé republiky, následo- vaný zničením Polska a Jugoslávie, vyvrcholil v těchto dnech novým zločinným útokem proti slovanské- mu východu, proti Rusku. Nadcházejí nové dny těžkých zkoušek a stupňovaného nervového napětí. Mějte však pevnou důvěru, že vlastním úsilím a s pomocí moc- nýc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 July 1941

CECHOSLOVAK V pátek, dne 11. července 194L ČECHOSLOVÁK and westske novin* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: J. Morris, President Joí. F. Holásek, Sec'y-Treas. Spojené Státy jsou nyní pouze 700 mil od Evropy! President Roose- velt nařídil v pondělí okupaci o- strovu Islandu, jenž leží u polární- ho kruhu v severním Atlantiku, 2750 mil od New Yorku a 700 mil od Britanie. Mimo toho president v pondělí nařídil "vyčistění" Atlan- tického oceánu od hunských pono- j rek a pirátů až k Islandu na seve- i ru a dolů až k Mysu Verde a Britic- ké Guiané. To znamená, že a- DIRECTORS: j merické lodi mohou nyní plouti pod Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek,; protekcí amerického válečného loď- F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, | stva až takřka k samým dveřím Jos. Pavlíček Britanie. Ostrov Island byl okupo- —~ ~ i ván Brity v květnu 1940, kdy Huni Redaktor—Aug. J. Morris — Editor přepacux a vykradli Dánsko, pána j nad Islandem. Nyní Britové ode- . vzdali Island úpl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 July 1941

V pátek, dne 11. července 1941. ČECHOSLOVÁK Zprávy z Penelope. To červencové slunečko připaluje jak se patři, a to je co bavlna potře- buje, tak že pěkně roste a začíná pěkně nasazovat čtverce. Kopání již se zde blíži ku konci a to byla letos dřina. Někteří, kdož obdělávali více země, vypláceli kopáčům až 100 dol. týdně, tak by bavlna měla mít dosti dobrou cenu, aby na tom farmář vy- šel. Korný se místy neudělá, ba ně- kteří jej zaorávají, i cukroly jsou většinou malé. No snad se vše spra- ví ještě, neb konečně nám zde pře- stalo pršet. Poslední dešť jsme do- stali 3. července ve čtvrtek s velkým vítrem, který místy nadělal hodně škody. Tak že na 4. července se hod- ně lidu súčastnilo, skoro každý z Penelope, pikniku ve West. Piknik se tam setkal s velkým úspěchem. Vše- cka čest Westským, oni když něco pořádají, vše se jim podaří. Řeč kongresníka Poage stála za vyslech- nutí. Jestli ji nějací Němci poslou- chali, a myslím že jich tam bylo do- sti, tak jim jistě z toho bylo horko. Je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 July 1941

V pátek, dne 11. července 1941. koutek pro bečláky POSLEDNÍ VEJZVA PANNÁM A VDOVÁM! Ve minulým našem Koutku, panny zaseje ani muk! _ já se těšil na pouchoutku, Jak na kendu mlsnej kluk. Myslel sem, že sem rýmovač znalej svýho řemesla — aíšak, tu máš čerte kropáč — , ani jedna nehlesla! Bródr Filip vás jen straší, dyž veršuje, že sem zlej — evobodénce zlatej vaší kladu nástrahy, že prej. Nebojte se Bradavičky, jenom pište vesele — náš Koutek je pro žertičky, ne pro vjeci kyselé. Vjeřte že sem f sedmým nebi, a že tu mou svobodu, za zlato ni za hedvábí liihdá mjenit nebudu. Mje se jenom vo to jedná, by náš Koutek prospíval — kdo's svobednej neb svobodná, abys do něj přispíval. Tak holčičky, ať se zmjení to příští vytlačení! — bez vašeho povzbuzení smutný je bečlaření. — Tadle vejzva je poslední — viz nahoře hlavičku — vdovičko, panno, poslechni Serváce Bradavičku! o- Crosby, Texas. Milá chaso B. K.! Bajgale, to jestli Rusové budou tak Němcům kazit vše, aby nic ne bečlačky přijedou, tož...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 July 1941

V pátek, dne 11. července 1941. ČECHOSLOVÁK SrhiW r^L-nclnvAn nal° SV<W povinnost vůči staré do- OCfl JZe CeoKOSlOVen - moviné a naši nové americké, vlasti. ské Národní Rady v Pak následovala zpráva poklad-: , .i . m pi. Králové a zpráva za účetní1 Americe v Chicagu výbor br- Mužika- obě zprávy byiy; 1 1 c 1 li 'i pí'ijaty a jejich prozkoumáni pře- ve anecn sokolského dano účetnímu kontrolnímu výbo- Sletu. Jednotlivé složky čsl. Národní Rady podávaly své zprávy o člnno Dne 5. července 1941. sti za poslední rok jen v hrubých Dne 27. června 1941 zahájen byl rysech, aby mohlo se přikročiti k sjezd československé Národní Rady dalií práci sjezdu. v Americe v slovenské síni "Štefá- Za České Národní Sdružení pře- nik" v Chicago v 9:30 hod. ráno za četl zprávu tajemník V. Vrdský, za velké účasti zástupců všech složek Slovenské Národní Sdružení před. čsl. Národní Rady a hostů z celých Rev. Pelikán, za Svaz Českých Ka- Spojených Států Severoamerických, toliku před. Voliér, za Podkarpato- N...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 July 1941

Čechoslovák V pátek, dne 11. července 1941. f ■. BESTTHEATDE Z města a okresu PROGRAM TODAY AND FHIíjAY Barbara Stanwyck Henry Fonda — Manželům Raymond Vochos- Lc jii. Plodil ^e iiaiay Kljc.nu, a Ado f Genkovým dívenka ve čtvr- Plášek s rodinou vydal ;e.:. Gratulujeme! ČESKÉ DIVADLO VE WEST. —in- ie THE LADY EVE" and latest movietone news — Emil 1 .se v ned ii na cestu do Mexico Ci- ' :y, kde se zdrži asi 10 dr.i. * * — Man' \i Eiliy Brewingtonovi i ' Austinu meškali minulý týden ve i *T,f ' na n v-t''v" u rodiny Aug J. Morrise a zpět s nimi jela Gladys > Ann Morrisová, která se zdrží v Austinu několik dní. • 9 Přijr-*- se dřvče k práci v re- Delegáti do K. J. T. generálního ezua, nostj a "přespolní" móli své * malé "zjevení" při českém divadle, — Manželé Andrew Jankovi z i tcr. jim připravili westšti ochot- Houstonu přijeli v neděli na jedno ní.i v úterý večer. Abych to řekl po týaenni navitévu do West k při- .;-a/.sku, musil bych říci: "Není di- á tělům. i ..nym — Na sjezd Česk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 July 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ' \ ' ' * ' '■ • T * 1 . I ..-ř-xv %víx. jl ď ,/'«š c s> Ne' ,y> nvězdnatý a pruhova- 6°^ £ > tínobilý a modrý prapor -X ,o- .dy nad svobodnou zemi ^<ý' nerikoul AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 29. Entered as second-claes matter January 2, 1920. at the post ofice at West. Texas .under the Áct oí March 3, 1879. 18. ČERVENCE (JULY)194I, Japonsko se připravuje na loupežné tážení Němci naléhají na Japonce, aby se po- stavili proti Spoj. Státům. — Japon- ský kabinet se vzdal, vrhnou se na Rusko. Dle všeho Sjezd KJT. zakončen dojemným loučením Nezeslabujte armá- du, varuje president Generální sjezd Katolické Jedno-1 Washington, 15. července. — Pre- ty Texaské jest minulosti. Zakončil sident Roosevelt pravil v úterý, že až po desáté hodině večerní ve čtvr- kontroverse ohle...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 July 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 18. července 1941. I I MARIE KYZLINKOVÁ: m, že byste sama jeti ne- blížili a které mám ráda. Véřte, že mne to boli", pravila vlastně činime, že vaše Hana. majíce v očích trpké slzy. a zmocnila se ho prudká TAM NA HORÁCH ROMÁN mi, slečno Hano. Netuší ovšem směla a jaký ústupek vám schůzky schvalujeme." I Karel postřehl tyto slzy, "Nehněvejte se proto, pane účetní. Nikdy vám neza- zuřivost. pomenu, co jste promne učinili! Víte, že miluji své hory, "Ale já jich nemám rád! To snad stačí, abyste se a chodili bychom stejné na své výlety i kdyby nebylo zřekla jejich společnosti, jedete-li sem. Nepodléháte schuzck s panem Machem. Máme-li o jednoho společ- snad nesmyslnému předsudku, že byste nemohla -%íIro i• i/-.íj ♦ r\ - řof"o nomíi7o Hvti nřoóinpm A ýp s;p ioHnnu mtimi vtróviti Hph na hnráph ipn r rntn ' —~~— OCH! | JI U liao JJ1U VOCk/liilJ . A 01 nu muuitu t* ViktOlili u c* cjv ow 1T10 OChlSllČ SlřpČ 3 "Ale mně na tom právě nezáleží, aby se rozešli, to je vyžád...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 July 1941

V pátek, dne 18. července 1941, Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Mnoho německých vrhacieh se bombometů bylo zniče- no na zemi a devět bitevních se střeleno ve dvou nejzuřivějších bri- tických nájezdech RAP. na Němec ko za bílého dne. Německé dráhy a loděnic 2 byly drceny v severní Francii. Baltické výpravy ztratily čtyři stíhačky za celodenních a noč- ních náletů na nepřítele, které by- ly zahájeny před měsícem. Přítomnost německých bombome- tů na francouzských polích není vysvětlena. Těchto aeroplánů bylo nedávno použito při nacistických náletech na Southhampton, ale ve- lice zřídka na vnitrozemí Anglie. Jeden nazistický osamocený bom- bardovač byl sestřelen nad Skot- skem. Hlavním terčem denních náletů v pátek byly loděnice v Le Trait, na řece Seině u Rouen a železniční nádraží ve Vagenbroucku. Britové praví, že ohromné nálety britického letectva v Senators Sign Oath of Loyalty to Get Pay . i Under a new appropriations act stipulating that none of the money...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 July 1941

Čechoslovák ti s« p i) p El li Si r 0 s n n t J s r t 1 c e t li c i I ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVIN* Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. OFFICEKS: Aag J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. L. A. Allen, předseda oKresniho AAA výboru v okresu McLennan ' pravil, že bude snad radno, aby ba-1 vlna, která následkem přílišných | deiťú hmyzu nsb zarosteni v trá-, vě, by nevydala žádné úrody, byla zaorána, by oseté akry se nepočí- j taly do osevu letošního roku. Allen poukazuje na to že taková bavlna j bude počítána do osevu bavlny a kdyby se z ni nic nebo málo sklí- I dilo, bude to miti vliv na sníženou DIRECTORS: I prumérnou úrodu vlákna po akru Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, na příští rok a zároveň přímo na F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, I potištěni úrody bavlny, následkem Jos. Pavliček velice nízké úrody po akře. Farmá- j i"i musí ale pamatovati, že taková Redaktor-Aug. J. Morris - Editor bavlna musi t,;.ti Vyorána dříve, nežli na ní budou bo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 July 1941

V pátek, dne 18. července 1941. CECHOSLOVAK Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. V posledním čísle Čechoslováka jsem pohřešila svůj dopis, ač jsem jej v úterý odeslala. Myslím, že jsem to asi sama zavinila, že jsem jej do tisku neodeslala dříve. Nevzpoměla jsem, že 4. července je svátek Neod- vislosti a že bud? časopis dříve dán do tisku a k odeslání čtenářům, dle toho můj dopis byl opožděn. Byla jsem toho mínění, že když ho pošlu v úterý, že ve středu dojde. (Čecho- slovák vyšel o den dříve a proto Váš dopis se tam nedostal. Poz. red.) S tímto dopisem se však trochu polep- ším a odešlu jej dříve. Beztoho se nyní u mně často stává, že jsem k tomu psaní trochu pohodlná. Stále odkládám na poslední chvíli a pak toho mám trochu moc, když musím psát v leže, dosud dlouho neusedím. Také někdy té nálady ku psaní není, což při dlouho trvající nemoci není nic divného. Jindy opět mám něco zábavného ku čtení, že se mně nelze od toho odtrhnout. Tak se psaním den o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 July 1941

CECHOSLOVAK V pátek, dne 18. července 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. cer- JAKÝM ZPŮSOBEM JSME SE SEM DOSTALI. když jiného neznali, nebylo jim to- lik vécí nabízeno co dnes. 1** Známá hudba W. Herzana — Moji sousedce vedle moji dílny, | Krátkozraká politika jednotlivých brejlí a povídá: "Mám jakési ne- bude vyhravati o taneční zábavě v i která prodává dámské šaty, ukradli vlád počítající na to, že krvavá po- snáze se zrakem. Musím mít troje za bílého dne ze stolku 43 dolarů, lopa je nedosáhne, usnadnila úkol brejle: jedny pro krátkozrakost, Přišli k ni tři muži a žádali ukázat dravým diktátorům, že jenom tros- druhé pro dalekozrakost a třetí, a- při prohlídce jeden se ky rozbitých armád přítomně spo- bych ty dvoje mohl najit. Můj oč- i Ntnikn i.7«i n ni7P lupůsobí se spojenci. ní lékař mne dal jakési kapky a 1 .. . . . ... . .. ., Polská armáda ve spojení s brit- teď jsem zapomněl mám-li je u- . . , , , í vocku a Pfknic nekou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 July 1941

V pátek, dne 18. července 1941. ČECHOSLOVÁK / * .x i KOUTEK PRO BEČLÁKY 'jsme. Než ale jsme vyjeli povídám: pěsti jen Kavkazká Rusie! Adolfe, já jsem slíbil rodině Zahir- j Děvy naše, děvy moravské, niákové, že na 11. hodin budu s ni- j kdo by vám se nevzdal rád? mi při lůžku jejich nemocného otce | Vy jste obrazy nebeské, a dědečka a přesedim do rána. Tak1; vám chci srdce, duši dát! povídá, že to všechno se stane jak Vy jste plémě kavkazského, růže si přeji — a ákutečně se i stalo. Na-: jež rozvijí záhy máj; j řidli jsem hochům, jako Henry a i kdož ty písně popsat může, i Viktorovi, že mohou spáti na líižku ve světnici. Hned se začali přestro- Milá chaso B. K.! Crosby, Texas.' chtějí ty dámy «ky« jak ^ Vatn cof On | který umíme připálit polévku, tak na mné jazyk a vyžklébll se> Tak dnes něco po kousku. — Již v °3 * ^ž bývá někdy i v hrnci ve že on tam sPáti níbude' tak Sní dÍa takE potom nevim, jestli mu jednu strčil pod bradu že hned senmi to vyvařilo, anebo to vyteklo tou díro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 July 1941

Čechoslovák V pátek, dne 18. července 1941. BEST THEATRE1 PROGRAM TODAY AND FRIiiAY Walla ce Berry Leo Carrillo "WYOMING" ALSO LATEST FOX NEWS Z města a okresu — Do rodiny Fred Polanských ta- ké přibyl minulého čtvrtky statný Klučina. Gratulujeme! • — Bernard Čoček s tetičkou, pí. Mary Foxovou z Austinu, dleli ve West ve středu. Sleč. Ruth Čočko- vá odjela í; nimi /ípét do Austinu. i BATURDAY — ONE DAY ONLY Gene Autry Smiley Burnette IN A NEW WESTERN MUSICAL Ridin' on a Rainbow AJLSO ANDY CLYDE "COMEDY 6UNDAY AND MONDAY César Romero Virginia Gilmore IN A NEW FOX PICTURE 'TallDarkand Handsome' And Extra 2 Iteel Fight Picture JOE LOUIS—BUDDY BAER Also Popcye The Sailor TUESDAY — ONE DAY ONLY "Strange Alibi" AND ANOTHER NEW PICTURE "Here Comes Happiness" itdmission: 2 for 15c; 2 for 25c WEDNESDAY, JULY 23rd Czech Talking Picture "Barbara Řádi" wlth ANTONIA NEDOŠINSKOU Na prodej čerstva dojnice s malým telátkem, lacino. — Frank Mach, při Tokio, Tex. (24dz.-c) * * — Georgie Šmajstrlová j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 July 1941

v Část !. VYCHÁZÍ KAŽDÝ 1Y DEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2 00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ■■MIMPBM ■ I Hi«J- c°^r Section 1. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 30. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the p ost ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 25. ČERVENCE (JULY) 1941. Pacifik nabit dynamitem-lndočína Japonsku Sval očekává, jak zakro- čí Amerika a Britanie Svět očekává kroky Ameriky. — Japonci nepřímo pomáhají Němcům odváž- nými plány k zabrání strategických základen před Singaporem a holand- skými Východními Indiemi, Japonsko nepřímo ale účinně za- kročilo ve piospěch Německa žádá- aponskou censuru rádio rozhlasu a kabelu za velice důlezite. Americké přání na poválečný mír Ruské velitelství ve čtvrtek sdělo- ním a obdržením dovolení k okupa ci strategické jižní Indočíny a hro maděním vojska u zadních dveří ruské Sibiře. Tí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x