ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

Případ tří konkurentů. (Dokončení.) Odválný manévr. — Vezmčme jiuý větší případ. V jednom mě- stě vycházejí dva časopisy, které mají přibližně stejnom tendenci a také stejné množství odběratelů. Aby se podzvihl a zároveH konku- renta poškodil, rozhodl se jednoho dne vydavatel jednoho časopisu snižiticenu inserátů. Počítá do- cela správně s okolností, že bu- : dou-li inseraty lacinější, že rozšíří se také list, poněvadž potom o co více inserentd přijde a ještě k to- mu těch, jež byli doposud inseren ty konkurenta. Udělá při tom do- brý obchod a nadobro ještě segla- bi konkurenta. Počet byl zcela správný, a také se znamenitě osvědčil. Konkurent viděl a podle kasy poznal, že tolik a tolik dní pracoval se škodou. Ted' tedy počal teprve přemýšleli. Sníží-li podobně cenu inserátu, ne- vydělá při tom nic a konkurentovi sotva přivodí škodu, neboť starý boj o bytí vzplane znovu. Radost a užitek z toho mělo by pouze pu- Á blikům, které by tam jako tam pla- tilo mírnější ceny za inserty. Byl b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

i Senátor Lorimer v novém vyšetřováni. Senátor Lorimer z Illinoisu, jenž byl odkázán nedávno vyšetřován! pro uplacen! sněmovnlků státu 111., aby jej zvolili do spolkového sená- tu a byl vyšetřovateli sVými obílen a v senátu ponechán, jest na přiči- nění senatora La Folletta z Wis- consinu pohnán k novému vyšetřo- vání s novými důkazy, že sehnal nezákonité řioo,ooo, aby si zvole- ni koupil a tak jest no'vé vyšetřo- vání proti němu v senátu zavedeno. Má sě za to, že tentokráte se poda- ří jej usvědčili a že bude ze senátu vyloučen. Senát se proti tomu vzpírá a rád by se nepříjemného ú- kolu toho zbavil, ale jest donucen to vykonati, níboť se jedna při tom o čest senátorů samých, ani všichni senátoři i politikové vědí na jisto, že senatorství Lorimerovo bylo prodáno a koupeno, a senát nemůže to kupčení pominouti mlčením a a nečinnosti. Z lllinoisu došly zprávy od p. Kohlr.aata a p. Funka, jak Hines pověděl, o sehnání 3Fioo,ooo úplatku a rozdělení'pe- něz těch a nikdo o tom nepochy- buj...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

VOL. XX. lIAliLElrSYILLE, TEXAS, THUltSDAY ÍIAV lt, Utll. The Libriry+Austin T * i «i, University of i NO. 41 OBZOR ROČNÍK XX. HALLETTSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 11. KVĚTNA 1911. člSLO 41 Entercd a> ■fcond-flm* matter Novfwbfr 19.1908. at thc post offlw al Halkttavlllt. Te>.a«, andrr thr art of March 3.1879. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Taylor, 2. května. — Dnes )est v Krásná. již druhý den, co nám zde koncer-' Hatfllin, 1. května.—Domov— tuje severák a dešť. Ale nyní to farář Jureň. £ ♦ jak drahé to slovo a co vše zna- není nic nového, neb posledních ^ mtnál šest týdnů máme stále takové psi Každý z nás, maje svá leta, tou- počasí; den, dva je pěkně a hned ží, aby si zařídil svou domácnost, se stahují mračna z kterých jistě domov. Máme ovšem každý své PrJi a Při 'o™ severák hraje svou rozličné štěstí v zakládáni svého písničku. .Říká se: "Studený máj, domova. v stodole ráj", ale doposud není itohl Domov představuji si stánkem mnoho nydéje, že by se stará ta báj- klidu, v jehož stěnác...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

i IIÉI IIOIIIIMIIHHMHWM OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Jí Houston, 6. května. — ''Nyni, když jsme viděli Texas, celý Texas, jsme volni učinit sázku, že žádný stát celé hvézdnaté Unie Americké není a nebude tak bohatý, jako je a pro vždy bude stát Texas." Tak se vyslovil profesor Natha- niel tíutler po návratu z Texas před shromážděním obchodní ko- tnory města Chicffga. Jak bude laskavému čtenáři známo, Chicag-: ská obchodní komora vyslala své poslance v počtu třiceti členu, aby projeli rňzné státy za obchodními záležitostmi. Tito také navštívili všecka nv*sta našeho velkého Te-! xasu. Všude v Texas, kam přijeli byli nadšeně přijati a všude viděli pokrok, jakého neočekávali. Nejvíce leží chicagským velko- j kupcům v hlavě obchod Texanú, kteří až dosud drží se města New , Yorku náslekcm laciného dovozu ' po vodě. Avšak chicagští počítají, že v Severním Texasu budou moci N« w Yorku konkurovat. Oui také chválí naše školní zaří- zení. Praví, že žádný stát celé li- nie Americké nemá lepšího syst...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

I. J. GALLIAv Státní prohibice v Oklahomé. Aby laskavý čtenář mohl lépe posoudit následky tak vychválené prohibice, kde je zavedena, podá- váme zde obraz vlastni zkušenosti věruhodného Texana p. Fred. M. Stevense, Pan Stevens je poslan- cem v legislatuře za okresy Hardin, Liberty, Chambers a Tyler. Jeho domov je v Liberty, Texas. ' Pan Stevens, aby se sám pře- svědčil, jak to dopadá v prohibič- •M nim °-;átu, zajel do Oklahoma City, Okla.,kamž dorazil dne 22. dubna 1911. Tuto cestu popisuje v "Hous- ton Post" ze dne 30. dubna 1911, následovně: "Nemusil jsem v Oklahoma City dluho chodit, abych nabyl pravé- ho přesvědčeni o prohibici. Velel jsem do dvaceti míst, kde koupil jsem kořalku a pivo, zapsal sobě jména osob, jejich čísla atd. Šlo nás několik a dostali jsme cokoliv jsme žádali v každém místě, a vi- děli jsme všude několik lidí, kteří také pili. To se rozumí, že jsme vlečko nevypili, aby zbylo též ně- co pro ostatní. A Bylo nám řečeno, že úřadníci „ vlude přísně provádí prohibi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

H i i aocrr iorr- ::maE3]=ri HallerDryGoodsCo. Inc. Základní kapitál $75.000.00. • Veškeré potřeby oděvní pro muže, ženy i déti. TEXAS. VICTORIA, uar m—.~nczrz Pozemky Jižního Texasu i/ malé i volké rozlohy jsou naší zvlastuostí. •i- f HLEDÁTE-LI d oinov v Jižním Texasu, neopomeňte | dopsati nám. Máme zvláště výhodné nabídky pro | Čecho-Moravany a ušetříme Vám peněz při každé koupi. | O- JE5. HfflSa.037", Victoria, Tex. | •..j..j.•A .% 4.. 5 Roziiotiii jsie se již ohledně toho nového kočáru? CHCETE-LI něco zvláštního—něco lepšího než mají druzí—prolilid" něte si koěár STA VE 11- Právě Jsme obdrželi celou káru Štaver vý- ru bk (i, když přijdete do V ictorie, prohUMneto si ty mnohé nové o- pravy a zlepšení v sestavení těchto kočárů Staver* Všimněte si zvláště osy:, jest vypravena soustavou šroubů, které umírní tření* Pera Jdou z těch nejlepšícli, kola jsou z vybraného hickrového dřeva spodek kočáru sedadlo z nejlepšího bílého topolu, a kůže sedadlo a vrchu jest nejjemnějšího druhu* Ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

Kongres 3 senát. Stále přikládat do kapes těm málo; > a vinu toho nese senát Spoj. Států. Čtu stále o té volbě senátorů, i Také bych chtěl miti jistý systém Pan Berger z Milwaukee, chce se. dle kterého by každý čekanec mu- nát Spoj. Států miti docela zrušen ; sil složit dřivé zkoušku, než je při- a presidentovo veto jakož i moc puštěn ucházeti se o jakýkoliv ve- nejvyššího soudu, přistřihnutou. řejný úřad, a když by takový če- Kdybych měl právo dělat záko-1 kanec své zkoužce dostál dle před- ny jak bych chtěl, tedy bych zrušil! pisu vyžadujícího jisté schopnosti oba senáty, státní i Spoj. Států, a vědomosti pro úřad o který se taktéž i presidenta bych nechal j hlásí, pak teprve ať je připuštěn volit přímo lidem, a žádný presi-! co čekanec pro ten neb onen úřad. ^9 dent ani kongresník nesměl by úřad j Tímto zařízením by se také přede- ten zastávati déle než dvě lhůty; j šlo mnohým zmatkům, které zavi. taktéž bych chtěl, aby všecky úřa- j ňuji neschopni úřadníci volení dle dy, kter...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

OBZOR.: Jinéuo uuěi Jednoty. r! ř f j i w ! 1 j III i r >11 ; 1 I IP •iíl Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. •Časopis hiis|iotlái-ský, poučuj a znlmvuý. j st^,u Texas" zvolili zakladateli na- OrgonS. ři J. 8. T. 'šeho prospívajícího podpůrného | spolku za jméno téhož, a důsledně j myslící a s dějinami i poměry ná- ; rodnosti naší seznámený člen bez A(lrena:"01tZ0K", llallcttsville,Texas. odPor" dozná, ze volili dobře. i -———rrl Kdo uváží, že lid českoslovan- sk> tak jako jiné slovanské kmeny byly vychovány pod vlivem rakou- sko německým, jehož heslem je: "Divide et impera" (rozděl a pa- I kaz změněno na ''České" gymna- jsium. O prázuinách při student- Slovanská Podporující Jednota: ském výletě, sbíráuy příspěvky na A tfeiicrnl Farm and Family Newspaper. Organ oť tlíc S. P..!. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. gymnasialní knihovnu, vše těšilo se z uového českého úČeliště a ně- kteří si pochvalovali, že z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

% íp. ORLANDO. j Stráže by by rozestaveny a vojáci p J bavili se každý po svém způsobu; <(Z vlašského volně přeložil J. Grmela.) Íe^ni rokovali o nastávající roz- druzí vzpomínali na (Pokračování.) "Miluji tě, Pio, Šíleně už ten- krát jsem tě miloval, když mne ja- li a do žaláře uvrhli. Pak mi vrá- til svobodu lupič mého štěstí, Nel. lo! Proklel jsem ho stokrát, nebi zlořečil... Vím, žes mne ráda mě- la! " "Rozumem ses minul, nešťast- ný!" "Ba, věru, nešťastný! Ó pomni slavného turnaje. V loži bylas s otcem svým, dívka rozkošná, na klíně majíc věnce vítězům určené. Toužil jsem po vítěžství jako jiní; do ohrady vstoupil jsem, jinoch s hladkou tváří, zraků jiskrných. Štěstí nepřálo mi, protivník můj srazil mne právě, když jsem zachy- til tvůj pohled sladký a oštěp můj selhal. Zahanben a všecek zou- falý i řál jsem si tehdy zemřít. Však zaslechl jsem tvůj úzkostlivý výkřik a zachytil tvůj zsinalý obli- čej. Tys chvěla se o život můj, já poznal, že ti nejsem lhostejným. A třebas pora...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

r i u 11 lil íf i li i m li IX S; Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚftADOVNA: Josef Duftek jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikeska, místopředseda, Wesley, Texas, J. R. Kuběna, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm. Texas. Účetní výbor: Jan Kučera, Elllnger, Texas, J, M. Halamiřek, Eayettevllte K. 1, Texas. Albert Péenéfk, Plum. Texas. Dozorei: Tom. Krajta ml.. Caldwll. Texas, Frank Štefka, Granger, Jan IJainek, Sealy, Tex. Met. Pazdral, právní rádce. Doba přistoupeni na 1250 $000 S1000 Od 18 do 21 roků... 15 ctft... . 30ctfi.. * .60 " 22 " 25 " ,4. 18 ' .... .. 35ctú.. .70 • 26 '30 " ... 23 " ... .. 45".. 1 .90 " 31 " 35 " ... 25 '• ... .. ÓO^".. 11.00 " 36 " 40 " ... 30 " ... .. 60 " .. 11.20 ' 41 " 45 " ... 35 " ... 11 30 " 45 " 50 " ... 40 *' ... .. 76 - .. " 60 " 51 " ... 45 " „ 51 " 52 " ... 60 1 " 52 " 63 " ... 55 " *• 53 " 54 " ... 60 " • 54 " 55 • ... 05 Adresář hí<18. ]. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Kop...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

— Win. F. ERP, obchod železářský Rosenberg, Texas. kočáry, vozy, koňské postroje, pumpy a trubice, ručnice, náboje a vše první třidy z oboru želez rskihi a sídl řs kého. Pan Frank Hrůzek s ochotou poslouží svým rodákům. W. h. whisler Pozemky! Pozemky! ROSENBERG. TEXAS a sklad Mám do prodeje tisíce akrů pré- rií, lešti, a zdčlaných a zařízených farem ležících v okresích Austin, Wharton a Fort Bend za levných cen na mírné splátky. Zajímáte-li Jno. Deere®, Kineman !e:,piSte mi */^držíte českou knt- , v i . •« " . , žeČkn Donismící okres 1- cirf H farmarskych strojů, vozů atd. žečku popisující okres Fort Bend. .IOS. DĚDEK, Rosenberg, Texas. Hlavní jednatel pro SharpleSs Cream Separators. Navštivte mne než> koupíte jinde. City Drug Store ROSENBERG, TEXAS. lír. A. 0. mUlÍBOll, mnj. | Léky a lučebniny. Pat. léky Severovy Fornjánkony. Toilctní přípravky. 'Papír a psací potřeby. •* 4> i BRATRI COCHRAN f IÍ0SKN BEllO, TEXAS, I •i* chovají rozdrttžcný sklad * železného zboží, kočárů, voz...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

OBZOR. 1> í'as(i|tis lnK|i(Mlái>kj, [Hiučiiý 11 zulntvný, Orgán S. í'. J. S. T. Vychzi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu:"()BZ01l", lliillettsville, Texas. A General Karin anil Fíímily Newspnpor. Organ of tlíc S. I'.S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advcrtisinft rates on application. VeSkerť ivřroiékařuké dotazy (« poznámkou, že mají hýti zaslány "Obzoru" k otiňtřní,) adre- sovány k zodpovídání buďtež českému zvěrolékaři ii spolupracovníku dr. It. Kellerovi, 2615 So. Miliard ave., Ncar 26th St., Chicago, 111. Thursday, May 11, 1911. Pravda a lež ohledně prohlbice. Podává Lidumil Hradecký. Mnohý je tu písek, který se oám v novinách a přednáškách sype do očí, abychom .neviděli ta jasná fak- ta ohledně prohibice a proti prohi- bice. Než, drazí krajané, protře- me si oči a hleďme jasným zrakem a zdravým rozumem, jak se věci mají. Obracím se zvláště na ty rozumné krajany, kteří ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

"ROZMANITOSTI. lé říši rakouské. Strom ten po- ~ t ~~——~ cliází z původního základu a je O záškrtu Urftbrže. stejně stár s ostatním stromovím. Úchvatný je nafi pohled v době ' květu, kdy tisíce a tisíce květu a poupat-snaží se vyniknoutizefsple- ti větvoví. I kdyby nebylo jiného, stojí růžový ten strom sám o sobě Záškrt čili difteritis jest nejstraS nější epidemie, která drůbež posti. hnouti může, neboť ve 24 hoj. mů- že pohubili veškeru drůbež,zvláště slepice. Příznaky záškrtu jsou: Nemocná za návštěvu HoHna. drůbež smutni, stojí v koutech o • samotě, přichází zřídka ku žrádlu, Státní pne o děntetvo v Anglii. marně činí pokusy, aby sebrané Kancléř pokladu David Lloyd zrnko spolkla, bolestně třese nlavou, George předložil svůj plán státní- uásledkem čehož opět zrní ze zo- ho pojištění proti nezaměstnanosti, báku vyletí. Nemocný kus lapá nemoci a úrazům. Návrh kane- neustále po vzduchu, později má léřflv dělí se na dva díly. Jeden zobák otevřený zcela a kašle. Pa- jedná o nemoci, dru...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 11 May 1911

mam \ 1 h' /arlní/nií v Iiimpoii K umělému osvětlování farem slouží dosud poDejvíce lampy a od způsobilosti jejich jakož i od jejích udržování závisí ovšem, je-li osvět lování dobré íi nedostatečné. Vzhledem ku svému sestávení jest vlastně petrolejová lampa malou plynárniěkou. Surovinu dodává petrolej, který vystupuje knotem do výšky a roznítí se žárem přilo. žené sirky. Plamen jest živen vzdu chem vnikajícím do lampy otvory v hořáku a velkým otvorem cylin- dru. Sklo cylindru pak udržuje ply- ny pohromadě a zvyšuje teplotu vzduchu až k jeho úplnému spále- ní, zastávajíc zároveň úlohu vyso- kého komína. Povstalý žár promě- ňuje stále nové množství tekutého petroleje v hořlavé' plyny, neboť plamen lampy není ničím jiným než hořícím plynem. Z toho sestavení lampy vysvítají již sama pravidla o zacházení s ní. Především musí používaný petrolej býti dobré jakosti a většina států též pečuje, aby k účelům osvětlo- vacím přicházel do obchodu pouz<- petrolej řádně vyčištěný a zároveň takov...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

VOL. XX. HALLKI ISYILLK, TEXAS, ■1'lll'KMUV MAY IX, UMÍ iBe Libr«ry+Austin T«a 0( tbe University ot iex •t NO. 42 ROČNÍK XX. HALLETTSV1LLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 18. KVÉTNA 1911. ČÍSLO 42 Entcred aa ■econd-claaa iwattfr Nottabtr 19.1908. at the poat office at Halletlsville. Tf? db, under the art of March i. 1871. Pěstování tezostného kaktusu. Hned jak sazenice obdržíte, roz- balte je a vyřežte všechny nahnilé nebo poškozené části a nechte rá- ny dobře oschnouti. Svět pokračuje. V našem orgánu ze dne 27. dub- na zmiňuje se můj přítel br, l)a- mek ře Sealy, že nemůže pochopit otázku našich škol. Rád věřím, Druhy z vládní zkušební stanice vždyť takových známe více, ať už zaslané rostou veliké a maji jedlé je to bratr nebo ne. ovoce. Mezi druhy pěstovanými Náhledy jak zušlechtili a po. k vůli píci pro dobytek a oněmi pě- vznésti naše školy jsou velmi 1&7. stovanými pro ovoce není rozdílu, né a dost často sobě odporující. — vše závisí na vzdálonosti sazenic , Jisto jest, že školy musí po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

OD NAftTCH DOPISOVATELŮ, r > \(\ l; 11 Penulope, 12. května, dlouhé době přicházím opět, bych přispěl něčím do Obzoru. Neby- lo by se to ještě stalo, ale jsem k lomu skoro donucen, neboť v po- slední schůzi řádu Nový Ráj roz- hodnuto, abych byi dopisovatelem našeho řádu, á budu-li svůj úřad svědomitě zastávat, tak prý ku kunci roku dostanu za svoji práci kožený metál. Přijal jsem s ocho- tou nabídku tu s podotknutím, že Dswc .iilc, 13. května. — Po I delším čase chápu se péra, abych — Po J zase napsal pár řádek do našeho orgánu. Dne 28. dubna vydal jsem se na cestu v průvodu p. Fr. Foukala a slě. Tiny Kuličkové. V pátek ve- čer jsme vsedli na vlak a jeli do Beaumont, kde jsme přenocovali a druhý den ráno vydali jsme se na další cesiu do Houstonu. Krajina podél dráhy skládá se ponejvíce z prérií, místy jsou rýžové farmy. Tak se to střídá až po Crosby, kde musí ten metal býti aspoň tak ve-1 začne těžká černice. Tam jsme po liký, abych ním mohl několik párii j zorovali krásný korn i...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

Obuv v růziiýcli dobách. | známá, poněvadž by v tak teplém ; podnebí i*?byla vyhovovala a byla Pro toho.kdo studuje starodávné j by bývala nepraktickou. mody v oděvu a obuvi, je málo V zemích severnějších zaujaly předmětů zajímavějších, nežli hi- místo sandálů střevíce. Studenézi- storie obuvi, přes to, že se tomno- , my v severním Řecku činily nošení hým lidem zdá býti nesmírně pro- i teplejší obuvi nutností, a tamní saickým. O pravdivosti našeho venkované brzy poznali cenu kože- tvrzení přesvědčil by se každý,kdo j sin. Tyto primitivní střevíce byly by navštívil některou výstavku o- často "íutrovány" kožešinou nebo buvi všech časů a národů a důklad- srstí, a za ozdobu ženské obuvi by- ně by si vystavené předměty pro- lo často používáno tlaniČek nebo hlédl.... , drápů malých zvířat. Že obuv byla nošena už r. 14801 S postupem civilizace obuv státe před křesťanským letopočtem, vy- podléhala změnám, aby 'držela svítá z obrazu na zdi starých Théb,' krolť se vkusem lidí. 1 za starodá- n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

• v v t G3ZOR. Cas« |)i> ln «.|.o«lai ský, ponriiy a zalmvuý* Orgúu S. 1'. J. S. T. Vyehzi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa :"01)Z0K", Ilallpttsville,Tesas. O 3ES X O X£. a Ueueral Farm aiwl fuihiiv nťwspupttr. Oriran « f tlíc S. I'. .1. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Subscriptlon.Sl.00 per year. Advcrtislng rates on application. Velkprí zvčiVtSknřskí <lotn7y (a poznámkou, niiiji b>ti zaslány "Obzorn" k otlítřnl.t nilr*- povány k zodpovídání huďlež irskému avérotéknři a «polilpriuovnlku <lr. It. Hellcrovi. 2615 So. Miliard ave., Nenr 26th St., Chicago. III. Tluirsdny, May 18, 1011. Pravda a lež ohledně prohibice. Podává Liduniil Hradecký. Pan I. J. Gallia nám minulý tý- den podávál článek o státní pro-'| hibici v Oklohomě. Nějaký p. Stevens z Liberty v Texas si tam zajel, aby se přesvědčil, jak to tam j stojí. Nalezl prý všady místa, kde i se prodávají lihoviny a člověk máj ten dojem z jeho v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

•v ♦ Různé způsoby nakládáni okurek. Okurkový salát na limu. — Olou- píme a nakroužíme čerstvé mladé okurky, hodně je nasolíme, nechá- me je přikryté státi a po jedné až dvou hodinách je scedíme, a pak je asi hodinu necháme odkapávat! na sítu. Pak uvaříme obyčejný ocet, spaříme vařícím octem okurky, ne- cháme je tak 24 hodin stát, pak ocet slejeme (můžeme ho ještě u- potřebit k vaření) a nerháme okur- ky asi dvě nebo tři hodiny na sítu odkapat. Mezitím svaříme ocet, ať obyčejný nebo vinný, vlejeme ho vařící na tento salát, který jsme uložili do hrnce, pokryjeme hrnce pergamenovým papírem, zavážeme a postavíme do sklepa, kde má vzduch volný tah a je sucho. Salát zatížíme bud' porcelánovým poklo- pem, nebo talířkem, na který po případě položíme malý kámen. Otluky s cibuli nakládaní. Pro- středně velké okurky spaří se vaří- cí vodou, nechají se tak stát do vy- chladnutí, pak je neoloupaué ua- krájíme na kolečka asi jako hřbet nože silná a pak je nakládáme do okurkových láhví následujíc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 18 May 1911

s L OBZOR.; Vznik a vývoj naší Jednoty. i® [ i ' jí H iř. ' I J II "i i S přibýváním českomoravského Časopis hospodářský, poučný a znbavný* osadnictva v Texas a následkem OrgáM S. ť. J. S. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adrťsa^OHZOK", llrtIU'it>villo,Texas. | stále četněji se vyskytujících při- j padá ztráty živitele a ochrance ro- I diny, která mnohdy bez prostřed* | ků na milost a nemilost svého oko- I lí odkázána zrtstala, počali roz- vážnější jednotlivci přemýšleli spftsobu jak takové nezaviněné bí- ,, ; dč předejiti. Pozornost jejich nei- A Uenernl íarin antl tamlly Newspuper. ... , . Organ oMIipK. 1\ J.S.T. dhve ovšem "Poutaly podpůrné i spolky na severu existující jako Published Every Thursday I nejvýhodnější prostředek k přede- ; jití nenadálého nedostatku a strá- F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. dání, neboť nejen že veškeré říze- Subscription,$l.CO per yea' rates on application VeAkrró «vřro!6k«ř"ké dotnry <n poznámkou,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x