ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

ČECHOSLOVÁK VŠELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. Douglas Miller, bývalý obchodní a-, tašé po 15 roků v Berlině, napsal Článek do Atlantic Monthly, v němž ve výtahu piše asi toto: "Zvitězi-li Hitler v Evropě, bude ovládat i pa- peže a brutálním tlakem na něho bude kontrolovat i 21,000,000 katolí- ku ve Spoj. Státech. Nynější papež učiní ovšem vše, co v jeho moci, aby udržel stávající svobodu katolíku ži- jících pod vládou diktátorů." Dále se táže: "Ale jak dalece se budou moci sami bránit, nemajíce násilné zbraně. S Hitlerem není možno rozumně argumentovat!, on rozumí jenom násilí meče. Já se obávám, že používáním brutálního násilí na pa- peže, může tohoto učiniti nedobro- volným zajatcem a tak ochromti církevní činnost." Miller jest nyní profesorem na universitě v Denver, jest na odchodu na dovolenou. Stu- duje nacistickou hospodárnost pro Rockefeller Foundation. Ptá se dá- le: "Co se stane s katolickou stav- bou (structure), jestli peníze ze Sp. Států nebudou smět být posílány do...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

V pátek, dne 27. června 1941. Čechoslovák Kovář, v Bastrop okresu 100 procentně by! pro Roosevelta a nyní jest pro Johnsena. £ASr#óp votěo ÍÉÉT i V jmu moři, zničilo nepřátelům nej- japonského kraťocha na úzdě. méné 300 tanků a zajalo jich 5000.! Gen. Ion Antonescu prý převzal Zpráva ta přichází od ru-ikého vrch- veleni rumunské i německé armá- niho velitelství, která dodává, že dy, bojující proti Rusům. Doufáme, v prvních dvou dnech války bylo se- že mu spadne nějaká ruská puma střeleno 127 nazistických supů. j na hlavu. Hlavní německý nápor jest smě-j V Moskvě zahraniční komisar Molotov radil se s finským, slovác- kým a uherským ministrem. Austin, Tex. — Jedna z iiejvět- ších delegací, podílející se na o- hromné oslavě uvítání Lyndon Johnsona, byla v Kovář, okresu Bastrop. Veliká návěstí, nesoucí nápisy, že osada ta byla 100 procentně pro Roosevelta v roku 1940 a nyní jest 100 procentně pro Johnsona, nalé- zala se v shromáždění mezi jinými návěstími. Tato česká osada, jedna z nejp...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 27. června 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVIN* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Joa. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Ang. J. Morris, Jos. F. Holásek, r. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Krajané, dříve nežli půjdete v Rus se stal nepřítelem Hitlera a! poslati do Washingtonu takového sobotu k volbé, žádáme vás, abyste to by mélo postačiti každému ne- j šplhavce? Můžete se spolehnouti uvážili dobře také tuto otázku: příteli hitlerismu, aby se s Ruskem j na něj, že bude pomáhati presiden- "Který ze senátorů bude příznivý smířil. našemu československému národu,| £dward L *Deus* zpravodaj zá az bude u za v, ran konecnym.r po novinářské služby, píše ve siko „ tét0 vážné dobé a mél by teto válce. Ze nas W. Lee 0'Daniel . . sQisl,v0 v tet0 vazne aooe a mel d* vůbec nezná, to dal jasně na jevo zpraVfé ,S. ,P l«i pro muže, o kterém víme, že vy- tím, že ťas...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

V pátek, dne 27. června 1941. CECHOeLOyAK .—li Churchill nabádal k pomoci Rusku Londýn, 22. června. — Vrchní mi- nistr Wmston Churchill slíbil briti- ckou pomoc sovětskému Rusku, bo- jovati proti Německu a nabádal zá- roveň Spoj. Státy, aby učinily totéž. Churchill prohlásil ve dvaceti mi- nutové řeči na rozhlasu k celému světu, že "Britanie poskytne všech- nu možnou pomoc Rusku a bpde a- pelovati na všechny přátele spojen- ců", aby šli stejnou cestou. "Nebezpečí Ruska jest naše nebez- pečí a nebezpečí Spoj. Států", pra- vil. "Každý muž neb stát, bojující proti Hitlerovi, bude míti naši po- moc." ; Churchill nabídnul Sovětské Unii technickou a hospodářskou pomoc. y dramatickém převratu v jednom hlavním směru britické zahraniční politiky od bolševické revoluce v ro- ku 1917, Churchill apeloval na briti- cký národ a nového spojence, aby u- deřili spojenou sílou na nepřítele, dokud stává život a moc. O přímé vojenské a námořní po- moci se nezmínil ničeho, ale pravil, "budeme bombardova...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 27. června 1941. II ll STIPENDIA CENNÁ PRO ČESKÉ STUDENTY NA UNIVERSITĚ SV. EDUARDA. Poslední dobu dostávám poptáv- ky ohledně stipendii, jež universi- ta sv. Eduarda, Austin, Texas, dává studentům české národnosti. Pro- tože původní stipendia byla sprá- vou universitní pozměněna a roz- množena od té doby co o tom v novinách bylo psáno, podávám pří- tomný stav výsad. Každý místní spolek Jednot KJT. a KJŽT., obdrží stuipendium čili tcholarship v ceně $100 pro jednoho Pátá kolona ve Spo- jených Státech. Píše C. H. Chernosky. Již více než dvě léta pozoruji a studuji velmi pozorné podvratnou i činnost různých cizích a nežádou-1 cích živlů v naší americké vlasti. Někdy jest mi velmi bolestné čisti některé články tak zv. "předních našich lidi", jako jest Lindbergh a; sen. Wheeler a jiní. Jest mi smut-l Barbora řádí. VESELOHRA no, když vidím ty stávky mnohdy VyV0lané cizími agenty cizích to- studenta, kterého místní úřednici, .... k. Vř>rinnpi fitá_ spolku odpor...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

V pátek, dne 27. června 1941. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. Tak bych vám, milí čtenáři chtě- la psáti něco zábavného, ne samé stesky, ale jest to pro mne těžké, když té nálady veselé není, je-li člo- věk nemocen. Myšlenky jsou jaksi rozptýlené a nemohu je ani sou- středit na určitý předmět, o kterém bych vám třeba chtěla psát. Vždy- cky se jen zastaví u toho mého trá- pení, neb jsem v té posteli tak netr- pělivá, že ta má nemoc nebere žád- ného konce. Týden za týdnem utíká a já stále jen ležím, pokusila-li bych se trochu více pohybovat, tu v těch kostech to začne velmi bolet a pí- chat, že to vezme pak dlouho než bolest povolií. Ke všemu jsem ještě mrzutá, vidím-li jak venku pěkně svítí slunéčko a já musím ležet, ač psala. Jinak to nemělo zlých násled- ků, tak to ušlo. Jednou jsem zas bá- bě padla do vajec, to ale nebyl pád tak zlý pro mě, jako pro tu babku s vejcemi. Ač ten výlupec, co jsem pak za to od maminky dostala, ne- byl prá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

Čechoslovák V pátek, dne 27. června 1941, Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskaví oznámte jemu. PŘIPRAV SE KAŽDÝ. "Kdo to bude platit?", tázal se mne v dílné jeden z téch o kterých myslím, že za svého života nezapla- tili daní ani za $25. Kdo prý bude platit ty biliony, které naše vláda vynakládá na obranu země, kte- rýchž bilionů je prý moc. Já nevím, proč se takový člověk stará o zapla- cení, když nemá, jak se lidové říká, na dlani ani chlup, a ku svému stá- ří Ještě se stará o zaplacení téch 48 bilionů, kteréž biliony naše Amerika dluží. Je to pravda, že je to pořádná hromádka dolarů, že by naše vesni- ce Ennis měla postaráno o zaplacení dluhu a ješté by něco zůstalo pro strýčka příhodu. Máme ale přece něco z toho a to je $2,600,000, ale ne peněz, dluhu máme tolik, kromé svého městského, který máme již řadu let. Dle sčítání město Ennis má sedm tisíc obyvatel, na které připa- dá díl z téch 48 bilionů, téch $2,600,- 000 dluhu, což dělá při drobném roz p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

V pátek, dne 27. června 1941. Čechoslovák KOUTEK PRO BEČLÁKY hde SOU bečlačky? Marně hledám, koukám, bručím ve minulým Koutečku; vod bečlaček zas nezvočím nihde ani sloupečku. Bratr předseda Šipula píše nejčky častějc zas — má báseň (!?) prej jím pohnula, k velkej radosti fšech z nás. Bródr Zeťák, náš povídkář, už se taky vobjevil; naplnil prej svůj kalamář, by nás vobčas pobavil. Bratři Filip a Kopecký se nemuší pobízet; jejich práce každej dycky přečte vod a až do zet. Mládenci se hezky drží — ale, hde sou pannenky? Bez vás Koutek nevydrží! Co je s váma vdovjenky? Budu šťourat ve veršíčku, dokad ňákou tu holčičku, Marjánku či Anduličku, neuzřím zaseje f Koutečku! Mějte soucitu trošíčku pro Serváce Bradavičku! Crosby, Texas [ ravský učitel ludu morafského V. Kopecký, taky zapomíná právě teď I před důležitými volbami svůj lud poučat, jak má volit. No hoši, to vás Servác Brada vička bitu je. Pavel Fi- lip si naříká, že jim prší a ještě ne- mám mnoho najednou, totiž chci psát ještě je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 27. června 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Madeleine Carrol! Fred MacMurray "VIRGINIA" ALSO LATEST MOVIETONE NEWS BATURDAY — ONE DAY ONLY The 3 Mesquiteers "Under Texas Skies" ALSO EL BRENDEL C01V1EDY "Yumpin Yiminy" 8UNDAY AND MONDAY CiEO. M. COHANS GREATEST BROADWAY SHOW "Little Nellie Kelly" wlth Judy Garland ALSO CAHTOON & NOVELTY TUESDAY AND WEDNESDAY Phantom Submarine AND ANOTIIER NEW PICTURE 'Blondie Goes Latin' Admission: Z tor 15c; Z for 25c ROLNÍCI POZOR! Jsme nejlépe připraveni vždy od vás kouplti • VAJÍČKA 0 DRŮBEŽ • SMETANU. Kdykoliv prodáte u nás, dostanete zaručeně nejlepší tržní cenu, správ- nou váhu a třídění a za vše platíme • HOTOVĚ. LOUIS KRAMR, West, Texas. (dz) o PŘEDPLAŤTE SI ČECHOSLOVÁKA $2.00. Z města a okresu — Pí. J. M. Matějková z Austinu dlela v neděli ve West na veselce sl. ! Lillian Fojtové. • • — Emil Charanza, usazený poblí- ! že Ross, zlomil si minulého týdne ruku při roztáčení automobilu. ♦ ♦ — Ekvalizačni v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

řv VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2 00 Na yiil roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tmo adresu: ČECHOSLOVÁK PUBL1SHING CO. WEST, TEXAS. \N y\'\!h Ul/, x «r. ii m.-vsi 1 Ne C° je bvězdnatý a pruhova- ^ .rvenobílý a modrý prapor -<T v* <■¥* <? A* 4^ *<> ,<•' í>" 'ždy nad svobodnou zemí — Amerikou! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. > ČÍSLO 27. Entered as second-cla&s matter January 2, 1920. at the post oflce at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 4. ČERVENCE (JULY) 194L, Nazisti dobyli baltickou základnu-Rusové popírají Němci se chlubí dalšími vítězstvími v Rus- ku — Britičtí letci doráží dále na Ně- mecku. — Generál Wavel přestěho- ván do Indie. Nazisti přepadli Rusko. Německé hordy udeřily a dobyly ruskou námořní základnu Rigu v úterý večer, jak sděluje se z Berlí- na, a vtrhly hluboko do středního Buška, nejméně 90 mil jihovýchod- ně od Minská, do okolí Bobruisk. Střední postup Hunů by...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

menší pohyb jí působil strašná fysická muka. Svaly, své moderní tance — obrátil se na prahu a putoval dá- MARIE KYZLINKOVÁ: TAM NA HORÁCH % ROMÁN "Hano, zůstaňte uprostřed mezi námi', volala slečna I Horová. Opozdíváte se a já mám obavy, abychom \asi neztratili. Oblaka se níži a zdá se opravdu, že přijde \a- nice. Nesmíme zblouditi z označené cesty.'' "Tolik spěcháte a já se nemohu té cesty nabaziti. j Pojďme pomalu. K čemu ten chvat? Do dvou hodin bu-1 tííJTjt už dávno po obédé a pak jsme ve Vrchlabí mzi- krrr, Proč tak spěcháte, pane účetní? volala Hana na BaJsoi>t. . ... -*~\ji^rn obavy před bouří. Hleďte, jak se mraky nizi. Miráni- stihnouti boudu dřivé, než začne vánice. A dost m-.řrci že se dnes už nedostaneme zpět. Vyčítám si ted , že k vám byl tak povolným. Představte si, jakou infe&i? prožiji páni rodiče, nevrátíme-li se dnes zpět. "TStaJo se již častěji, že jsme byly se slečnou Emou nu- c/sij na horách přenocovat!, překvapila-li nás nepoho- da HrxJíce byli klidní, k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

* V pátek, dne 4. července 1941. CECHOSLOVAK Rekordní úspěch Sokolského Sletu četná delegace polských Sokolů a Sokolek vedená presidentem Pol- ského Sokola p. Teofilem O. Sawi- ckim. Od mnohých organisací a jed- notlivců došly pozdravné telegramy. Mezi návštěvníky, které jsme dále na včerejším sletu spatřili, byli též kolského sletu, jenž vyvrcholil ve Prof-.Ju£us Kuchyňka, kapelník Bo- včerpiší humir cicersky mayor Geo. Naši krajané pochopili význam so- vcerejši slavnosti na Soldiers Field, takže tímto pochopením se stala manifestaci československého lidu v Americe. Manifestaci a protestem našeho lidu proti útlaku nacistů, ze- jména proti Sokolstvu ve staré vla- sti. Včera dána byla na toto utisko- vání rázná a přesvědčující odpo- věď ohromnou účastí. Zaslechli jsme z úst četných ná- vštěvníků otázku: kolik je nás tady? Odhady byly rozdílné. Nejkonserva- tivnější pravili, že jistě 35,000 lidí. Jiní dokazovali, že jich přišlo skoro 60,000. Jisté však jest, že západní strana byla osa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

Čechoslovák V pátsk. dne 4. července 1Q41. ČECHOSLOVÁK. AND westske NOVIN* Published every Friday by čechoslovák publishing co WEST, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jas. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: kug. ž. Morris, Jos. F. Holásek F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček ffedJ&tor—;Aug. J. Morris — Editor Uťwíplatné $2.00 Subscription PwtT jmámek sdělí se na požádáni KOm^ísing rates on application osobní útoky a dopisy u- wtólíwííio obsahu se neuveřejní. TEXA Státr.í generální návladní sice prohrál zápas o spolkového senáto- ra, ale máme za to, že se mu to stej- ně vyplatí v budoucnosti. On vedl čistý zápas, uváděl jen fakta a pro- to u mnohých voličů, kteří pro něj třeba nevolili, zanechal si příznivou památku a až se bude příštího ro- ku ucházeti za guvernéra, půl kam- paně bude miti za sebou. Každý ví, že gen. návladní Gerald C. Mann jest poctivý muž. ♦ * Senátor Wheeler navrhnul v pon- dělí ve spolkovém senátě resoluci, nařizující vyšetření zpráv o "stří...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

V pátek, dne 4. července 1941. Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie Z Vichy, Francie, se sděluje, ie Úřední zpravodajství DNB. sdělo- I německé hordy se přiblížily na do- valo, že nacistické formace rychle Benešův pozdrav střel k Minsku a že spustily ka- pokroč ly od B.alysku a prošly Ba- C ! i nonádu na předměstí tohoto důle- ranovičem, Vilnou a Minskem a ny- t II1^_ í-.. k/OKOiU žitého města. ni bojuji již východně od Minská. í Německé radio'sdělovali v sobotu, Německá propaganda praví, že Ru- "B''atri a sestry! V Pátek - Po célv Hpn V mtPir'že Ssn- Mauťce Gustave Gamelin, sové bojuji s neustálou šíleností a že ^°flaíe. bratrsky sokolský po- ^ patek eeneralisimo snoieneckého raději padají, nežli by se vzdali zdlav vašemu sokolskému sletu v s jsrsirssr. <>*■ ■• <**> ****■ « t Siaulai Vitou , Bara„'o,ičl, kde "S,Z Stoj S se byli me- nejprve „aSi fekoSlove„sl,é Obce byly předem připraveny defensivni Německý mluvčí pravil, že nové vam co nejlépe vydařil, vzpomínám...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

v pátek, dne 4. července 1941. K 23. sjezdu Katolické Jednoty Texaské, pořádanému ve ÚŘEDNÍCI HLAVNÍ ÚŘADOVNY. A. J. KALLUS, předseda MSGR. L. P. NETARDUS, kaplan i i F. J. KALLUS, pokladník DR. E. WAGNER, vrchní lékař 7., 8. a 9. července r r v • mm m. SÍŇ SV. JOSEFA, VE KTERÉ SJEZD K. J. T. BUDE KONÁN. m m < it « SH SJi n S-HI Sír sv. Josaffe v$ PŘÍŠTÍ pondělí bude ve West ruš- Josef Válek, E. E. Barta a Boh, no, neboť bude tu zahájen 23. Keprta, řiditelé. sjezd Katolické Jednoty Texaské,' K. J. T. vykonala za 52 roků své 'cterý potrvá asi tři dny. Mimo dele-| existence mnoho dobra jak na po- gátů, očekává se veliká návštěva! li národním, tak i církevním v Te- hostů a českého duchovenstva z ce-! xasu a pomohla mnoho finančně lého Texasu. ' pozůstalým členům. Našemu městu West dostalo se Přítomná naše mládež nedovede íetos té cti hostiti delegáty dvou oceniti to, co staří naši pionýři pro sjezdů, neboť koncem měsíce čer- ně učinili a zbudovali a jak se sta- vence bude pořádán zd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

Čechoslovák V patek, dne 4. cervence 1941. Sjezdu K. J. T. přejeme zdar a ctěným delegátům a návštěvníkům přátelský pobyt ve West po dobu Sjezdu! WEST FURNITURE CO WEST, TEXAS Jste nám vítáni ctění delegáti a hosté a přání naše jest by pobyt váš zde byl ten nejpříjemnější a Sjezd ten nejlepší! Lichnovsky's Grocery WEST, • •_ • • TEXAS Ať váš pobyt ve West jest ten nej- příjemnější a Sjezd K. J. T. ten nej- lepší. Vítáme vás ctění delegáti a ná- vštěvníci! • • • FAMOUS DRY GOODS F. J. ČOČEK — A. J. MORRIS WEST, • • TEXAS Přáním naším jest, byste si z West * odnesli jen nejlepší vzpomínky, aby Sjezd K. J. T. byl tím nejlepším, jaký Jednota dosud kdy měla. • • CASH MEAT MARKET ŠULA & VOCHOSKA, majitelé. WEST, TEXAS. Přejeme si byste se páni delegáti i hosté po dobu sejzdu K. J. T., odbý- vaném ve West, cítili jako doma! • • • Věnuje LOUIS SNOKHOUS KOVÁRNA WEST, TEXAS Přejeme všechen možný úspěch a zdar Sjezdu K. J. T., odbývanému v našem městě West! • • Věnují Old Corner Drug Store...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

Čechoslovák V pátek, dne 4. cervenee 1941. M I Enniský Věstník POÍUDA Zprávy z Ennis a JOSEF ViTTOPIL. okolí laskavé oznámte jemu. — V sobotu večer navrátila se — Manželé Robert Duroňovi z dluž na výletníku Rev. V. Mičoly a Dallas v neděli přijeli do Ennis ría pí. Emil Bártové, studentů to, kteří farmu ku jejich rodině Louis Hrozo- obdrželi nejlepši vyznamenání z u- vým a rodině John Hrozovým. Paní čeni v katolické škole, jejichž jména John Hrozová jest Robertova teta. zde znovu uvádím: Charlie Košarek, — Tak jsem myslel, že v městečku H:len Šebestová, Margaret Bárto- Italy v našem okresu nežije žádný — V úterý minulého týdne zemřeli ČECHOSLOVÁCI O RUSKU, zde John W. Sparks ve stáří 67 let,I Londýn, 27. června. (ČTK.) — Če- který postonával na srdeční choro-; skoslovenští rozhlasoví komentátoři, bu asi čtyři roky. Zesnulý byl dlou- j jejichž projevy vysílá British Broad- fcá léta v obchodu s krmivem a u- casting Corporation zdůraznili v hlím. | posledních dnech, že německá ar- — Lid...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

■ V pátek, dne 4. července 1941. ČECHOSLOVÁK WEST, VÍTÁME VÁS K SJEZDU K. J. T. DO WEST! • • • E. J. JEŘÁBEK JEDNATELSTVÍ DODGE A PLYMOUTH AUTOMOBILŮ —TEXAS. i SJEZDU K. J. T. VE WEST PŘEJEME ZDAR! Weinberger Barber & Beauty Shop WEST, TEXAS. Vítáme Vás do West na Sjezd K. J. T.! LOUIS KRAMR KUPCI SMETANY, DRŮBEŽE A VAJÍČEK WEST, TEXAS. ?► «> Přejeme Sjezdu K. J. T. zdar! Vítáme do West ctěné delegáty a návštěvníky! • • • Southern Lloyds Ins. Co. E. E. WALLA, zástupce West, • • Texas. VÍTÁME DELEGÁTY A NÁVŠTĚVNÍKY DO WEST NA SJEZD K. J. T.! Přijďte k nám pro sudové, láhvové pivo, studené nápoje a jídlo. SHORTIES CAFE ALFONS SMETÁK, majitel. WEST, TEXAS. Přejeme Sjezdu K. J. T. ve West zdaru! LOUIS HORSÁK, KOVÁRNA WEST, TEXAS. Zprávy z Penelope. Myšlenky všelijaké mě víří hlavou, neb v neděli na den svatých Petra a Pavla v r. 1914 opouštěla jsem mé- ho druhého tatínka, sourozence, ba- bičku a ostatní rodinu a můj drahý domov a ubírala se do této nové vla- sti v nedozírný kraj ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

Čechoslovák V pátek, dne 4. července 1941. « Li Sjezdu K. J. T. přejeme zdar a ctěným delegátům a návštěvníkům přátelský pobyt ve West po dobu Sjezdu! • • • Rud. J. Marák POŠTMISTR WEST, Jste nám vítáni ctění delegáti a hosté a přání naše jest by pobyt váš zde byl ten nejpříjemnější a Sjezd ten nejlepší! • SCHLITZ • GRAND PRIZE • FALSTAFF W. H. "Bili" Townley místní jednatel WEST, TEXAS Ať váš pobyt ve West jest ten nej- příjemnější a Sjezd K. J. T. ten nej- lepší. Vítáme vás ctění delegáti a ná- vštěvníci! • • • Higginbotham Lumber Co. INC. E. j. BRIDGES, řiditel. — FR. KUBAČÁK, výpomoc, řiditel WEST, • • TEXAS Oznámení Přeji sl oznámiti, že jsem přijal jednatelství pro Oldsmobil Automobily a zvu všechny krajany a moje příznivce, by přišli a prohlédli si tento nový 1941 Oldsmobil, který jest nyní vystaven v naší garáži. Vítáme také delegáty a návštěvníky na Sjezd K. J. T. ve West! West Service Station jerry vrba, majitel. west, texas. Přejeme si byste se páni delegáti i hosté po do...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 July 1941

V pátek, dne 4. července 1941. Čechoslovák (7^ KOUTEK PRO BEČLÁKY Eola, Texas. Crosby, Texas. Milá chaso B K.! _ | Milý předseda B. K. a ctěná redak- Bajgale, — fuj, — az mi zabylo Ce! zle, po přehlédnuti toho B. hnízda.1 já myslel, že to mám disciplinova- j nou chasu, no ale — hamba psát. Tak jsem se těšil, že se sejdem, že naše figury bi;dou na předních stránkách amerckých novin. — No, takhle, víte zrušuji celý ten "sva- tý sjezd" Texaských půstevníků", a odporučuji vám, zaopatřte si dlouhé kutny, provaz opásejte kol boků, ko- rálky si nastrčte na krk, Sears- Roebuck katalog pod paždí, a běžte se káti někde do Nového Mexika na poušť. Poznat, že vám chybí něco, — no — ale raděj budu držet drž- ku. I Bratr Servác Bradavička, po těch dcerkách vzdychá, ona bečlářka leckterá, bečlácký koutek ráda má. Ba bečláky možná spíše do B. K. i veršíky píše u srdéčka některá toho Serváce ráda má. Ale zase nějak ji to nedá, veršíčky napsané roztrhá, což kdyby některý ferina, myslel ty veršíky doji...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x