ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

Něco o původu a požehnáni prohibice. Podává Lidnmil Hradecký" • Mnohému našinci naskočí husi kůže, uslyší-li slovo "prohibice" a nejeden se vyjádiil, že kdyby věděl, kdo tu prohibici v Americe vyna- šel, chřtánem by mu zakroutil. Než, drazí krajané, každá věc má dvě stránky a pro nás co pokročilé občany nové vlasti se sluší, aby- chom ani prohibici neodsuzovali jako úzkoprsí jednostranníci a ne. ^ ' snášenliví fanatikové, aniž bychom vše vyslechli s obou stran a napo- tom nestranně soudili. Kdo stále jen čte a slyší odsuzování prohibi- ce s jedné strany, stane se koneč- ně jednostranníkem a to ku své vlastni škodě. Jsem šťasten,' že mám tu výhodu a nemusimi býti jednostránnýnv fanatikem. Čítám nejen řadu českých, nýbrž i anglí ckých ' a německých novin, které jsou buď protiprohibiční nebo pro hibiční. Proto mám přehled a ino hu si učiniti vlastní posudek, na které straně je více pravdy, nebo celá pravda. ^ Jsem opravdu na to hrd, že náš spolkový orgán "Obzor" není zá' vislý od té či...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

vítězství 10 ira Statni prohibice a její následky Piše J J. Gallia. ' - ^ ze a veselí Nemoce nejsou více tak straš' řiými, poněvač jsou pře- niožitelnýtni. Pakli se chcete přesvědčit o zdárném líbení i těch nejtěž" ších chorob a chcete znát jak si chránit zdraví, pište si pro nej- nověji lékařskou knihu, kterou Váni zdarma pošle Dr. Ferdi- nand Hartmann. Základ zdraví i choroby spočívá v krvi. Proto Dr. Hartmann léčí nejen chorobu samu, ale čistí a posiluje krev, aby tak nemoc dokonale vypudil z těla. Léčení Dr. Ferd. Hartmanna osvědčilo se být nejlepšim působeni, kterým přemůže se choroba, zdraví se navrátí, a slabých, chudých, chorých osob stanou se zdraví silní lidé. Nové léčení Dr. Hartmanna může si každý dovolit, i ten nejchudší, nebo tento lékař poměrně málo počítá za jeho léky a léčbu vůbec. Dr. Ferdinand Hartmann rychle a důkladně, léčí všecky choroby vnitřní i zevnitřní, a když Vás uzdraví, zůsta- nete zdravými. On léčí hlavně následující choroby: žaludkové bolesti, nezáživ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

«• Initiutiťo, lleteroniliiiii nud límull. Initiative, Referendum and Re- •call, — právo návrhu — odpověd- nost — a právo odvolací — jsóu politická zařízení uvedená v plat- nost poprvé v zákonodárství No- vého Zélandu, kdež se osvědčila plnou měrou jako ochránce práv lidu. Naučný slovník Nelsonův vy. světluje slovo '' Initiative" a praví, že znamená politické zařízení, kte- rýmž se dává lidu právo přiměti zákonodárné zástupce k uvažová- ni o jistém návrhu. "Referendum" jest politické za- řízení, za kterým zákony se před- kládají lidu k volbě, když byly při- jaty zákonodárným sborem a než nabudou platnosti. ' "Recall" samozřejmě značí právo lidu odvolati úřadníky, kteří nevy- hovují. Tato trojí politická zařízení to jsou, o něž se vede v posledním čase živá debata novinářská, a kte- rá byla "kamenem úrazu" v deba- tě o přijetí Arizony jako státu do Unie. Jak známo, hlavně našemu se- nátoru Baileymu byla tato zařízení ve vládni ústavě jmenovaného stá tu "proti srsti". , Za mého pobytu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

OBZOR. Časopis liospmlúhký, poučný u zubnvnj. Orgii II S. 1*. J. S. 1'. Vychzi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Pro pevný finanční základ. svým povinnostem vůči pojištěné- mu členstvu dostáti." Naše jednota stojí již na tomto základě a proto může směle jiti budoucnosti vstříc s úplnou jistotu, že bude moci vždy konati svoje Adresa :"01IZOH", l[iillHlsville,Tesiis. OESZO JE£. A (Jenom 1 Farm aml ťamlly Ncwspapcr. Orpran of th<> S. I*. J. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Chicagský denník Iater Oceán přinesl včasný článek, který níže svým čtenářům v hlavních bodech podáváme. Potvrzuje se v něm, co jsme ji2 tak častokráte na tomto j povinnosti vůči svému členstvu, místě pravili, že mnoho bratrských podpůrných jednot nespočívá na zdravých finančních základech a odporučuje předsevzaté zákonité ochranné opatřenj jak následuje: Jest tomu asi rok, co zástupcové skoro všech bratrských na život pojišťujících jednot do...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

měli školy, anebo p. H. poslechli. A takové rozumy chtěl p. H. našim sokolům vštěpovat. Potom nemá být národní bída, když ta fa- rizejská svoboda k nám někdy při- chází v prapodivném kostýmu, jsouc oblečena v roucho beránka, ale srdce a žaludek má nenasytné- ho tygra. Spatřujeme sice na je-; ^ jím čele napiš "Svoboda, ale dále vDQ spatříme a čteme: "Kdo neodbírá Svobodu, nedostane radu, kdo mně odbírá dostane nerozumnou radu". Tak tedy dle jejího bossa musí byt národovec otrokem, nikoliv osvo- j jenec. Před šesti roky byla lepší, ale na všechny Čechoslovany ne, jen na ty, kteří byli v milosti boží po-1 staveni a s tělem a duši p. H. od- j daní. Po dvou letech se Svoboda j polepšila a přinesla zprávu; "Ka-1 tolíci jsou nejdokonalejší a nejlep- j ší.', Potom nemáme míti v národ-1 ní lásce bídu. Před párma roky to bylo přece s námi lepší, neb jsme měli i Veli- čenství, které v naší paměti se u- ® tvrdilo. V nejpamátnější den, u- pálení mistra Jana Husa, kdy náš krajan a bratr, Ant. Kul...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

' ■" .i' Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÍÍUUOVNA: Josef Dalek jr., předsedu, Caldwell, Texas. Josef Mikcbka, mUtopředsedu, Wesley, Texas, J. II. Kuběna, tajemník, Fayettevllta, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulni, Texas. IVetllI V^bor: Jan KučerH, Elllnger, Texus, J. AI. Halamlřyk, I ■> rttevilie K. 1, Texas. Albert 1 *ť«fík, 1'luiii-. '1- ' lM/urei: Tom. Krajěa ml-- CaldwHi. '•'•■\as. I- tank Štětka, Grnii-er. Jan Oamek. Sculy, Tex. Met. Pazdral, i r.i*m radě,.-. Doba přititoupenl na $25U S5U0 On 18 (it > '21 rokii... . lSotfi-... .. 80-M ,j2 •• 25 " .... 18 ' .... .. 35c t ' -'0 ' 30 " .... 23 " .... .. 45 " " 31 " 35 " .... 25 " .... .. 50 ' " 30 " 40 " .... 30 " .... .. 00 ' " 41 " 45 " .... 35 " .... .. 65 ' " lň " 50 " .... 40 " ... .. 75 " 50 " 51 " ...; 45 " ,. 51 " •• 52 " .... 50 ' •• r.j •• 53 " .... 54 " .... iW " • 51 " 55 " .... 05 " ji. Ví-.n>o.-,t, M. j. Sklář, tajem. Fayettevtlle K. 2, Texas. 52. Osvěta, J. A. Vyvjala, taj., Cisttrn, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

!Přejeme si Váš obchod# a zaručujeme uspokojení. Objednávka na ^ kolstvo po řadu let pracuje také zkoušku Vás přesvědčí. Sokoli a abatiueuci'. Proti alkoholismu zvýšen nyn j boj ve všech zemích, jak dokumen- I tují zprávy zahraničních listů. So- M soč: anq ^ zkoušku Fós IJAPHET 1T CO. INC. H01ST0S, TEXAS. V Nej větší a nejmodernější obchod lihovinami na Jihu. Háller Dry Goods Co. Inc. Základní kapitál $75.000.00. Veškeré potřeby oděvní pro muže, ženy i děti. VICTORIA. - - - TEXAS. I Zveme'Vás abyste s námi Kvitance a plnomocenstvi do ' obchodovali. Jsme s to I Rakousko-Uherska správné vyho. Vás uspokojit; naše zboží tovuje firma F. Brodsky a Sovak, jest čerstvé a dobré. 1389 2. Ave.. New York; popla- tek Í4 i s konsulátním ověřením; Kupujeme farmářské výrobky rQvnéž vymáhaji podíly a pohle a platíme hotově. Uspokojíme Vás při koupi i prodeji. i : _— d. b. cain & co. GieseckeBros Yoakum, T« ,. klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odporučuje cisterny, větrní mlýny osvědčené soustavy. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

\ OBZOR. Časopis hospodářský, pouňiý a /iilmvn). Orgiin s. ť. J. s. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:"OIIZOIÍ", HaNcttsville, Texas, 1 — ■ A Heneral Farm unii Farailj Newspaper. Oritan «f tbe S. P. J. S. T. Piiblished Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Snbscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. ž .mXlikifJÍIvé,!!I,íkf.í?řé dotazy PMnámkon, f " "J« " ytl/aslány "Obzoru" k otinténf.) adre- ■ovány k zodpovídání hud'U-2 feHkému zvěrolékaři a spolupracovníku dr. R. Hellerovi. 2615 So Miliard ave., Near 26th St., Chicago, III. Kvasnice jsou drobnohledné houby, kteréž svým vzrostem a množením pře- měflují cukr na líh a kysličník uhlí-, čitý; aby život kvasinek byl mož- ný, jest nutná teplota 2 až 40 st., cukernatá tekutina nebo hmota vihká a Výživné látky dusíkato-fo- sforečné pro vzrůst kvasnic. Pi- vo, víno a jiné lihové nápoje kva- síme pro líh, těsto však pro plyn uhličitý, jenž ho kyprým činí.— N...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

í Případ tří konkurentů. Ve větším městě, kde panuje čilý průmyslový život, usadil senanej- živějši ulici mladý íútograi. Aby na se obrátil pozornost, dal zhoto- vili návěštni štít, aa němž velkými písmeny stálo: "NEJLEPŠI FOTOGRAF NfeMECKAI" Krátce potom dostal konkuren- ta. Objevil se "nový člověk, kte- rému se zalíbila živá ulice i řekl si, že jezde dosti místa pro dva foto- grafy. Poněvadž však nebylo snadno vystoupiti proti nejlepšímu fotografovi Německa, dal si zhoto. viti rovněž tak velkou tabuli jako měl druhý a rovněž tak znatelnými písmenami jako na první tabuli znovu bylo lze Čisti: "NEJLEPŠÍ FOTOGRAF SVĚTAI" Lidé měli nyní na vůli, jiti buď- to k nelepšímu fotografu Němec- ka, nebo k nejlepšimu fotografu svě- ta. Avšak měli tuto bolestnou volbu jen jistý čas, totiž tak dlou- ho, dokud jen tito dva fotografi spolu konkurovali. Jak řečeno' u- lice byla dosti veliká a živá. Po- něvadž pak jest fotografa mnoho, objevil se jednoho dne třetí foto- graf, který se tu chtěl usadi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

c^l I i il i v . í . 1 ROZMANITOSTI, ťiilSoráiií kožešin. Moderní průmysl pokročil tak daleko, že přicházejí nyní do ob- chodu nádherné kožešiny, které nejsou ničím jiným, než urtiělým spletivem různých tkánin nebo směsicí kožešin méně cenných, u- měle zbarvených, vylepšených, a zjinačených. Všecky vzácné a dra- hé kožešiny dají se napodobiti krá- ličinami. Imitace z kožešin králi- čích mají tu přednost, že konajíce stejnou ozdobu, jsou lehké, jemné a především laciné. Kožešiny však nesnil to kupujícím pověděli, že jest to z králíků, ježto by to jinak nekoupili. Svět chce být klamán. Vysoká cena pak musí dodat hod- noty a vzácnosti. Všechny druhy vzácných kožešin jsou tak věrné napodobeny králěíimi nejen co do jakosti, ale i co do barvy, že mnoh dy i odborný kožešník jich pravost nerozezná. Chemický průmysl po- stoupil tou měrou, že lze kožešině králičí dáti kteroukoliv barvu i o- barviti dokonale bílou na čeroo a černou na bílo a dáti jedné kože- šině dvě i tři barvy zároveň, jak v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

1 VOL. XX. HALLE'1 ISVIL1.K, TEXAS, THDKSIUV AIMtlL Si, 11)11. lUt Munry-t-.vustiu 1 ti of Hie University oí i exa* >0. :i)> ZOR. ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 27. DUBNA 1911. ČÍSLO 39 Entered aa aecond-clam raatter No>fat r 19,190fr. nt the post offlr* at Hallettaville, Tt>.an, undrr the art of Mareh 3. IMS. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Seytuour, 17. dubna. — Nebu- de od místa, když podám nějaké zprávy z našeho zákoutí. Dnes je velikonotní pondělí, tak sedím doma u kamen a hledím oknem na to počasí. Je zamrače- no již kolikátý den a pršet nechce. Tak mně pfi tom zachmuřeném po- časí přišlo na mysl, že bych mohl též jednou napsati něco do našeho ! hých lánů nebude vůbec nic. českých školách, o založení spolko- vé nemocnice. Tyto dvě otázky stojí za uvážení. Jen, bratři, pře- mýšlejte a probírejte to ve schů- zích, snad se dá něco dělat, ale vezme to delší dobu. Úrody v našem okolí ještě za mnoho nestojí. Pšenice se z po- čátku ukázala slibnou, ale nyní je zničen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

Z ůřadoYiiy Hlavníbo řádu S, P. J. S. T. i píu- 'ak velki p°p<á'ki iest p° ! těch učencích? Nedávno byla od Diplomy pro řády jsou již hoto-1 D^s '^na oznámka do novin, že je vy a budou rozeslány na jednotlivé řády někdy počátkem května, hned jakmile budou na ně napsána jmé- na zakládajících členů každého řá- du. Tyto diplomy nechť každý řád dá zarámovat a pověsí v míst- nosti, kde odbývá schůze. Náčrt na diplomy započal br. L. O. Hošek od řádu čís. 82., ale následkem neduhu očního musel se práce vzdáti a na žádost úřadovny br. Jan Bartošek, od řádu čís. 84., udělal nákres nový, obstaral ryti- nu a tisk a pak ručně napsal na každý diplom jména zakládajících členů zvlášť pro každý řád; on ta- ké je' bude rozesílat. Práce jest úhledná a myslím, že se bude kaž- dému zamlouvati. Bylo mně nařízeno v poslední schůzi H. úřadovny upozornili řá- dy prostřednictvím orgánu, aby svým řádovým lékařům naporuči- li, aby prohlídku čekanců konali poněkud důkladněji, neb úřadovna jest přesvědčena, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

Státní prohitice a její následky byli pozváni, aliy se do této schůze/léhajícího datlím a Dásledovnč pti- *♦♦♦*•«•*♦■*♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦♦« ♦ * ♦ ♦♦♦♦♦« ♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦* V. 1). Biskup Geor^e H. Kings- loviog, episcopalní církve při své poslední návštěvě v lloustonu, prohlásil se veřejně proti prohibi- Pise J J. Gallia. I dostavili. Jedním z pozvaných j jem dani by li)4o mnoho menší. jsem též byl. Celkem nás tam by- 6. Na tisíce obchodních budov lo asi sto. I'o desáté hodině z rá-: by zňstalo prázdných a ještě více na začala práce, která trvala až po obydelnich domu,v nichž bydli lidé, ! šesté hodině odpoledne. Napřed kteií jsou zaměstnáni vyráběním a se mluvilo, co by se mělo dělati, a- ] prodejém lihovin, by se vyprázdní- ci. On projel severní a východní bychom zvítězili o volbě, jež bude lo, tím by klesly ceny nájemného v okresy státu Texas avšudu sobě ] ua 2J. Července. Několik řečníkň městech a zároveH zbudovaná mís- všímal oné otázky, která dnes za- mluvilo, ale skoro všichni se lišili j ta ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

v vítězství NAD CHOROBAMI. Nenjoce nejsou více tak straš- nými, poněvač jsou pře- možitelnými. Pakli se chcete přesvědčit o zdárném léčení i těch nejtěž- ších chorob a chcete znát jak si chránit zdraví, pište si pro nej. novější lékařskou knihu, kterou Vám zdarma pošle Dr. Ferdi- nand Hartmann, Základ zdraví i choroby spočívá v krvi. Proto Dr. Hartmann léčí nejen chorobu samu, ale čistí a posiluje krev, aby tak nemoc dokonale vypudil z těla. Léčení Dr. Ferd. Hartmanna osvědčilo se být nejlepším způsobem, kterým přemůže se choroba, zdraví se navrátí, a ze slabých, chudých, chorých osob stanou se zdraví silní a veselí lidé. Nové léčeni Dr. Hartmanna může si každý dovolit, i ten nejchudší, nebo tento lékař poměrně málo počítá za jeho léky a léčbu vůbec. Ur. Ferdinand Hartmann rychle a důkladně léči všecky choroby vnitřní i zevnitřní, a když Vás uzdraví, zůsta- nete zdravými. On léčí hlavně následující choroby: žaludkové bolesti, nezáživnost, zácpu, nadýmání, nechuť lt jídlu, kašel, bol...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

Z Kongresu. Revoluce v Mexiku. Tak zvaná farmářská předloha, ve které jsou záznamenány před- měty, na něž má být clo zrušeno, zmenši příjmy spolkové o celých 10,000.000 doll. ročně, jak se vy- počítává, ale prospěch z ní vyply- ne všemu americkému lidu, jak vy- světluje většina výboru domu zá. ■stupců pro cesty a prostředky. Farmářská předloha byla příznivě odporučena ke schválení a sotva bude proti ni veliká oposice. Čle- nové zmíněné většiny uváděli, že president Tatt sám uznával někte ré sazby celního tarifu příliš vyso-, ké, poněvač se staral, aby byla u- pravena reciprocita s Kanadou. Již tímto jednáním to naznačil a proto nemůže proti této předloze mnoho namítat. Ma listině před- mětů cla prostých má se nacházet mnoho potřebných věci pro farmá- ře jako hospodářské stroje, které jsou vyráběny a kontrolovány trus- tem zde i venku a za mořem jsou prodávány daleko laciněji, než ve Spojených Státech. A proto je nutno tyto připustit beze cla, aby se toto jednáni trustů potíralo. Ve ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

OBZOR. ( .isojiie hospodářský, poučný a zabavuý. Orgóu S. 1'. J. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A.lic u:"OIIZOIt", HiillettsviHe, Texas. O 3ES SSS O 2E&. A (Jenernl Form tititl Kamil) NmvspuiMT# Orpiu <if tlíc S. I'.S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Propriator. F. Fabian, Editor. Hallettsvilla, Texas. Subscription.Sl.OO per ycar. Advcrtising rates on application. Veškeří y.vřrnlíknřské «1otn*y íh poznámkou, že ronji biti znulAny "Obzoru" k otištční,) ndro- noviíny k zodpovídání buďtrž fonkému zvěrolékaři n xpnliiprneovnfku dr. I!. llellerovi. 2015 So. Miliard ave., Neur 26th St., Chicago, III. Tliursday, Apríl 27, 1911. Bratři tajemníci, neopomínejte nám oznamovati adresy nově při- jatých i změny adres všech členů, abychom jim mohli posílati praví, dělně orgán. Kde bratr neb sestra delší čas nemoci na lůžko upoutáni jsou a' nemohou pracovati a svým milým živobytí opatřiti—tu je třeba po- moci jak peněžité tak v práci a to co nejdříve. Neboť zůs...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

O. Pupilu. Martin Baršů vyšel ze Školy. Není tomu dávno, měsíc, snad dva. Živě se ještě pamatuje na poslední den v® škole, jak ho starý učitel napomínal, když mu dával vysvěd- čení. Nerozuměl mu mnolio. Slova starcova bzučela mu v uších, ale nechápal jejichVýznamu. Jak stál u stolku, pošilhával do lavice na své misto, které měl teď navždy opiistiti. Lojzík Valášku dělal na , , "u1; J UL Udil něho dlouhý nos a celou tu slavnou , , . . , , , . . , , ..... 1 uii švestky. opouštěla, sám tu tam hodil nějaké chvíli pokazil. Jen tak ze Martin , , , , ,, , , . , . . , r J Jak naslouchal, vytrhlo ho volá- slovo, žert, a zas na vybízení dru- ní: hých dával nalívat. Platil příjemné "Martine!" — Otočil se po lila- do cechu mladíka. se. Za laťovým pllltkem jejich. Už se smrklo a hoši byli nuceni dvora stál Mikeš. Kluci mu říkali opustiti kuželník. Martin již mezi "dlouhý Houza". liyl to vytáhlý ] nimi zdomácněl nadobro. Oči mu denost. Zahleděla se na postel a v domnění, že Martin spí, po špič- k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

1 v Slovanská Podporující Jednota Státu 7 exas. HLAVNÍ ŮitADOVNA: Joiiťf Duhek jr., předsedu, Caldwell, Texas. Josef Mikeska, místopředsedu, Weiley, Texas, J. R. KuWnn, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. trnka, pokladník, New Ulm, Texas. I čet ni výbor: Jan Kučera, .Ellinger, Texas, J, M. II;:Inmfrek* Eavv.ttevllle ít. 1, Texas. Albert 1'Ňcnéik, Plnin. Texas. Dozorci: Tom. Krajin ml.. Caldwell, Texas, I rank Štcfka, Gruiiyer. Jan Daniek. fceuly, Tex. Met. Paidrul, právní racioo. Mftiífnf poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni ou 18 do JI rokli • JI ' • ;w • na 5-r>0 15 cta.. $500 SOotft. 85otii. 45 - . 50 " . 00 . 65 " . 81000 * .00 # .70 i .«() ,il.00 11.20 *1 30 ' h:i • 51 • & Jakmile dozvěJěli se. o usnesen! Král Altons špauMskr znovu operován- " í'6; T">lor: J r. , t, 0 , . _ J. A. Marek, přfU., .1. T. SltMik: odhadči. Bordeaux, trancie, iS. dubna.— I senátu, vůdcové svolali j Epernay a výzvě té bylo I vyhověno. Brzo shromáždily vinaře do ooraeaux, rrancie, 10....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

PV I Přejeme si Váš obchod S a zaručujeme uspokojení. Objednávka na ^ zkoušku Fós přesvědčí. | JAPHET CO. INC. * unrwTítv ipdviu I H01ST0N, TEXAS. Nejvétší a nejmodernější ofcchod lihovinami na Jihu. Cim se kazí mladý kiifl ? psi Zveme Vás abyste s námi Kvitance a plnomocenství do obchodovali. Jsme S to i Rakousko-Uherska správně vyho- Vás uspokojit; naše zboží tovuje firma F. Brodský a Sovák, jest čerstvé a dobré. 1389 2. Ave , New York; popla- Kupujeme farmářské výrobky |tekř+1 s k°"sulátní™ ° věřením; a platíme hotově. Uspokojíme r0VBéi vym4ha)1 podlly a P°hle Vás při koupi i prodeji. c dv y' D BYckAIT & co- GieseckeBros Yoakum, Texas. j klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odporučuje cisterny, větrní mlýny osvědčené soustavy. Klempířské práce . vykoná rychle a dobře. JARNÍ DOBA nastává; práce v domácnosti i na poli hojnost, a přece každá hospodyňka by měla ráda šaty pro sebe a dítky v čas ušity. Tu je dobrý Šicí stroj hlavní' dodmínkou. A takovým skutečně je šicí stroj FREE kter...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 April 1911

I I > ' r OBZOR. í iisopin hospodářský, pouvný a zabavilj. Orgán S. ť. J. S. T. Vyohzl každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu:*'OllZOU", Ilallettsville/rexas. Tak, čni ki^hčky niaStlné jsou i leličí, nežli voda a vystupují tudíž na povich, nechán.e-li mléko tiše státi. Větší kuličky vystupují ry-i chleji, menší volnéji a jest vystu pování těchto malých kuliček tím volnější, čím užší a vyšší jest ná- doba, v níž mléko ustátí necháme. Za teplého počasí, v tétě, pak cukr mléčný mění se rychle v kyselinu ' mléčnou, mléko rychle se sráží a O B2SOK • i111 "plné vyslání snietauy stane se A tfcuernl Farm nml Family Nťwspapcr. ] naprosto nemožným a doznáme tím j značnou ztrátu másla. Kromě tolio Oi-pin nř tlii' S. 1'. J. S. 'I'. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Snbsoription.St.OO per year. Advertising rates on application. Vc*k^rié 7\ mU'kařsliř dotn/v <n pn/niímkou, žr miijí byli znslílny "Obzoru" k oliStčnl.l ndrť- Hii...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x