ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
PEAMINISTER RINGREISILE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

PEAMINISTER RINGREISILE Austraalia peaminister Mr. Menzies lahkus pühapäeval, 9. juulil lennu kiga Austraaliast, siirdudes pikemale ringreisile Inglismaale, Kanadasse ja Ameerika Ühendriikidesse. Kuulda vasti on reisi eesmärgiks riigikaitse, emigratsiooni ja dollarlaenu küsimu sed. Seniste teadete kohaselt- kestab peaministri välisreis u. kuu aega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nädala sündmusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

★Korea sõda nõudis esimese ohvri Austraalia lendurite hülgest. Laupäe val8■ juulil hukkus vaenulenriul Musi iangite eiäkädrillijüht^; Gräham Ströut* kes on pärit LÕünä-Aüstraaliast, Ful lertonisti Mustang sai täistabamuse õhutõrjepatareilt, . kukkudes alla P^hjia-Kprea üksuste poolt kontrolli-. põhjuseks, oli lendureid liiga madalale laskuma. ★President Trumani poolt alla kir jutatud määruse kohaselt lubatäkse. tFSA sõjaväel värvata 2500_ väHsmaa last, keda tahetakse ■ kasutada säia kuulajaina raudeesriide taguseis maades. ★Kindral MacArthur andis laupäe val, 8; juunil Jaapani valitsusele lõa 75;000-mehölisie politsei reservi organi^ seerimiseks. Ühtlasi lubas ta suuren dada Jaapani rannakaitset 8Ö00 mehe võrra. . - ★Inglise-Prantsuse komisjon Eu roopa küsimuste uurimiseks soovitas lääneriikidele ette valmistada aatomi ja -bakteritesõja offensiivilei Nõuko gude-Vene vastu, küna- Euroopa maa: jõud pole1 suutelised võitlema puna armee masside vastu. Aatomi- ja bak teritesojaga ajga võ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KULTUURÖHTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

KULTÜURÖHTU Sydney 'Eesti Majas möödunud püha päeval oli kokku tõmmanud ligi saali täie kuulajaid. Dr. Tammelo huvita vale loengule — Alaväärtuse kom pleksi tekkimisest ja ületamisest— järgnesid .elavad vaielused. Vabataht likkude annetuste näol laekus loengu külastajziteia meie lehe hääks £6/7/6.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
128.000 DIPIIST TAGASI SAADETUD 40 [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

128.000 DIPnST TAGASI . SAADETUD 4G .Immigratsioon Mr.- H. B. ; Hol;fc teatas; lt-däl juuni,!, et aAmilt 40.' iitiiüigraijti on tagasi saadetud neist 128.000 ^ immigrandist, kes saabunud Austraaliasse rahvusvahe lise põgenike. ; Organisatsiooni IRO vahendusfelTSellejuures oli - ta gasisaatmise peäpõKjusekä asjaolu, . ei f^;iiiiliiigHudid keildtisidneile' määrättid tööšt. 'i;Enhe; södä! säi aga • kõik tehtud nende paigutamiseks kõlblikule ' tööalale"—ütles minister Höit. ; / Täiendavalt kuuleme, et kommu nistide ja nende • kaasajooksikute Austraaliasse tulemise takistami seks on võetud tarvitusele range maid . abinõusid. Kuid selle juures osutub muidugi võimalikuks, et ; niinel kommunistil on õnnestunud pääseda Austraaliasse—väitis aineti isik immigratsiooni ministeeriumist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CANBERRAST VÖIDUPÜHA JA JAANIPÄEVA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

jCANBERRAST • Võidupüha ta täa&epäeva: pühitseti Cänberras 24. juuni::ÕhtuI' kohalikü K.N.N.tj. võimlas, Kaminas, mõnusalt praksuva "jaanitule" juures, tehti ringreis Eestisse, projekteerides epidioskoöbiga kauneid ülesvõtteid kodumaast ekraanile. "Ringreisu" kes tel laulis 90 liikmeline külalispere ühiselt paar eesti laulu. KaminasimsiL seisev Tallinna siluett, mille valmistas, Leo Praks; püüdis anda meie vanast pealinnast punetaval ehavalgusel tõe truu pildi ja süvendada kodust tun net poolhämaras saalis. Edasi järgnes koorilaule meeskvarte tilt ja paevakohane deklamatsioon Malle Käld'i ^ettekandest Huvitava ülevaate, millesse oli põimitud hulk isiklikke' elamusi Võnnu lahingust, andis A. Rebane, kes ,1919. a. juuni* operatsioonidest Riia all osa võttis 15 aastase vabatahtlikuna. Aktüš lõppes Briti ja Eesti hümniga. Hiljem järgnes jalakeerutiis ja jutu-^ puhumine võileibade, ja karastavate jookide juures, Jaaniõhtu puhta sis setulekuna laekus £8/5/6, mis edasi saadeti Eest...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ILMA RAHATA PIIMA KOOLILASTELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

ILMA RAHATA PIIMA; ;-.v' -! KOOLILASTELE: V ■Hiljuti teatas Austraalia tervishoiu minister sir Earle Page, et valitsuse uue tervishoiu kava alusel hakatakse koolilastele alla 12 aasta ^ndma tasuta .piima, kusjuures igale~ lapsele on et te nähtud uks pint piima päevas. Uus korraldus haarab ümmarguselt miljon lasti Aasta jooksul tuleb, jagamisele u. 7 miljonit gallonit (1 gall6ii=4,54 liitrit), piima. Kava teostamine läheb valitsusele maksma cak £1.500.000 .naela aastas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. - Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydn ey, N.S.W. . Telefon MA; 8009. Üksiknumbri hind sh 1/-. -Aadressi muudatused sh 2/< - Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh 10/- toll, t.ökstis;.50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise, ning korteri, otsimise ja< korteri pakkumise kuulu " tused 6 d. sõna. Publiejty (1938) Press Pty. Ltd., ' "Regent St., 71-75 Sardnear,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OMA ASJUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

OMA ASTUS. Teatame, et trükikojas "Publicity Press" 30. juunil toimunud tulekahju tõttu jai "Meie Kodu"-. eelmisel nädalal ilmumata, kuna nadala kestel Osutus võimatuks uue trükikoja leid mine. Koos- sellega palume ka esi nevaid vigu vabandada. : '■Meie Kodu" toimetus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Korjanduse ônnestunud start [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

Korjanduse mineštnmtd ššanft Viimaste Rootsist saabunud and-, mete järele ei saa Schweitzi valitsus anda Baaseli maailmavõistlusest osa võtjaile mingit majanduslikku toe tust. Seega jääb eesti naisvõimlejate valikrühma Euroopa turnee finant seerimine kogu raskuses valis-eestlaste õlule. Vastavate arvestuste kohaselt tõusevad ainuüksi 25-liikmelise rühma reisikulud 24.800 Rootsi kroonile. Et selle juures eelarve on koostatud äärmise tagasihoidlikkusega,,.' seda tõendab tõsiasi, et Rootsi kulutab oma 8 riistvõimleja Baaselisse saatmiseks' peaaegu sama süüre summa. Toodust järeldub, et eesti naisvõimlejate Eu roopa-turnee sõltub täiel määral meie oma toetussummadest. " * , Ajaleht "Meie Kodu" poolt; Syd neys Võidupühal teostatud korjandus andis võrdlemisi häid tulemusi. Kor jandusel laekus ümmarguselt £40. Naela ja rohkem annetasid järgmised isikud prl.. Wiedebaum; hr. Peet, hr, Vaabel, hr. Vallaste, pri. Lilbok, >hr. Säkk, hr. Salasoo, prl Lindsaar, hf. Tava, prl. Pärlin, hr. Vasto...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET SNAPSHOTS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

A. Aleksandrov^; ä specialist:; on fteaneial problems writes : in BOIu SHEVVIK (No. 5,1950, p. 12) about the USSR: "An additional emission of eur^ ' rency proved inevitable iir war con . dit'iohs; ■ At- the same tiriife, as a re sult of a reduction in völiime of the retail - trade turiio vei-,; the tieeb&Sity oöir cash1iturnover decreased' > . The superfluous cürtency in circulation impaired thematerial stimuli'.of the growth of läboür productivity and led to an., inordinate rise: of prices on the kolkhoz-peasant'market ..." After stating theše characteristic and self-expi^nätor^ the; Baihe anthor " finds it in himself to say with the utmost .seriousness on the self same page: ; i. ; . 'JBut eyen under Soviet wareco nornyi cthe . enlargement. of currency •eirculatioir did not and could not lead; to inflatiqn as ^happened in all -capitalist countries, because such a i;hingijs: not admitted by the Social ist system of nati^n^l .-economy and the planned ctiarafetfeT.^öf its ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kultuurindelt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

KultuuHrind^lš Kopenhaagenis mai. teisel poolel korraldatud eesti kunstinäitus, kus oli esitatud 31 kunstnikku 171 teosega; äratas laiemat tähelepanu ka taani kunstikriitikute peres. Sõnavõttudes märgitakse suurte / prantsuse kunsti-" voolude mõjutusi eesti pagulaskunstis millised mojüstušedrmüide ilmnevat enamiku määde tänapäeva kunstis: Üksikuist autoreist märgiti Erik Häa merit kui eestilisemalt ilmestatud kunstnikku. Prantsuse kooli esitäjäi na tõsteti esile Endel Koksi ja Karin Lutsu. Moodsate mõjutuste kajästana osutati Johan Heniiöstele. Graafikuist tõsteti esiplaanile Eduard Viirält, kes meisterlikult valitsevat kõiki tehni kaid. " . ,V:'; 1\ - ■' "Eesti kunstnikud, kes on esindatud naitusei, elavad nuud' laialipaisatult iile maailma, mõned siin, teised Root-. sis, teised jälle Pariisis või USA-s. Ent ühine neile kõigile on nende kunst, juurtega liende rahvuses"—iõpetab taani juhtiv: kunstiarvustaja: Kai Flor oma sõnavõtu eesti kunstnäituse-koht^ I "Berlinske Tidende" . veer...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kohtumine pärismaalastega [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

Möhtumine pärismaaläst^a Sydneys ülikooli naiste- ja sunnitus liaiglas teeniv eestlanna jutustab meie lehe esindajale järgmist: "Varem haiglas töötariud uustulnu kad püüavad ka siin haiglatoöle pää seda, hoolimata sellest, et siin tavali selt ei ar. estata õpitud kutseid ja töö kogemusi, ning tuleb piirduda hari liku ravitseja kohaga. Töötan jõuka mate haigete sünnitusosakonnas. Eri nevusena eesti oludest torkab silma, et sünnitusse juures kasutatakse tava liselt üimastamist narkoosiga. Samal ajal püütakse imikuid, kui ilmastik Vähegi lubab, võimalikult palju värske õhu käes hoida. Meie osakonnas on ravil olnud mit , mesugjaste rasside esindajaid, nende, hulgas ka Austraalia pärismaalasi. : Viimastest on mul selgemini meelde jäänud; austraalia kergekaalu poksi meistri jack Hassen'i; abikaasa, kes muide ön täisvereline pärismaalanna. Queensländist. Too must daam sünni tas tütre oma teise lapsena. Pr. Hassen lamas haigla paremas osakonnas oma ette toas.-Ta rääkis soravalt inglise -kee...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KORDALÄINUD ÜRITUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

KORDALÄINUD ÜRITUS Piiskop dr. J. Kõpp'1 75;-dä sünnipäeva tähistamiseks mbötlustatud juubelitoimkonna üleskutsele — toe tada rahaliste annetustega juubeli päevaks trükist ilmunud koguteost "Jumala abiga edasi" ja auaadressi annetamist juubilarile, on eesti kiri kud, organisatsioonid ja laialdased välis-eestlaste ringid reageerinud lah tise südamega. Seni on laekunud an netustest ja koguteose müügist kokku kr. 7.964,19. See on võimaldanud toimkonna juhatusel katta kõik häda vajalikud, kulutused ja oma tegevuse lõpetamise päeval näidata ülejääki kr. - 154,79. Koguteose \ valjaandmiseks kulutati kr. 6.310,88, auaadressile— kr. 855.—ia jooksvaiks kuludeks kr. 643,52. Juhatus oma viimasel koosolekul 6. juunil s.ä. otsustas v oma tegevuse lõpetada ja annetada ülejäägi Eesti Evangeeliumi Luteri Kiriku Kirjan duse komisjonile vaimuliku kirjan duse fondi heaks. EELK kirjanduse komisjonile ot: sustäti üle anda ka koguteose leviva mata eksemplarid, ärhiivmaterjal, ja võimalikud laekümised kog...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Lumised mäed [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

Lumised mäed ' Melbourne'ist ida poole laiuvatele lagendikkudele kulgeya Princes ®ighway ääres :12T( miiliposti kohal asub West SžUfi'i laager. Keskustest :asub siin ''lahemai Sale'i linnake Wellingtoni järve lähedal 6" miili ida poole ja 20 miili kaugusele jääb n.n. Ninety Mile Beäch. Ümbrust võiks ikaüniks nimetada. Tasandikku pii ravad eemal- silmapiiril mäed, mis juba praegu endale lumerüü : on tõmmanud: jä sellesse ehtesse kogu ; talveks jäävad. Sellest tingitult, on ;kä kliima märksa erinev Austraalia sisemaa kliimast. Ilm on õige; jahe. 'Nii tundub siin uustulnukale ilmas tiku ja looduse tingimusi arvestades päris kodune. , ' West Sale laager ise on päris uus. .^-r-ävati alles m.ä; 1. dets. Ehitustööd jätkuVad aga veel praegugi ja röö biti nendega. kä parändiistööd laag ris. Endisest D.P.-št laagrielanik pole nähtavasti uute laagribarak kidega oma elamisasemena harjunud ja tarvitab laia vabadust pahatihti kä oma lõhkumiskire rahuldamiseks. Mahutuselt on laager võrdlemisi väik...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Iro ja dipiilaagrid [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

la*o |a dlpiilaägrid Nagu sellest teatasime ühes oma lehe varemas numbris, lõpetab IRO oma tegevuse 1951. a. suvel. Samal ajal teatatakse, . et IRO tegevuse lõppemise järele ei tule enam mingit uut hooldavat asutust. IRO peanõu kogu otsuse kohaselt jäävad parast 1950! a. juunit IRÖ hooldusele ainult need pagulased, kes emigreeruvad. Tähendab, kes esimesel juunil või hil jem asuvad emigratsiooni läbikäigu, oote-ja väljumislaagrites. Kõik teised pagulased antakse saksa hooldusasu tustele üle, ja nende hooldamine toi mub ilma IRO abita. , Pärast . laagrite üleandmist jääb IRO hooldusel olnud pagulastele po liitiline ja seaduslik kaitse. Dp-kaar did asendatakse saksa dokumentidega, ja igale põgenikule antakse IRO tõend seadusliku poliitilise kaitse koh ta. Alates 1. jaan. 1951 alustab tege vust Pagulaste Kõrge Komissariaat ja määratakse UN'i poolt kohale pagu laste . komissar, kelle ülesandeks jääb pagulaste kaitse. Pärast 30l juunit s.ä> ei anna IRO enam toetust pagulaste noundvatel...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

. Keskealine naisterahvas 4 aastase pojaga OTSIB KOHTA KODUSTELE TÖÖDELE FARMIS. Tunneb keetmist ja kodulindude kas vatamist, «Kirjad: "Lucie Omv* G.I.C. Bathurst, N.S.W. liiaiiiiiiiiiiiiaiiHiiiuiiiuiiiniiiiiiiDiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiEiiiiiir . OTSIN Peeter Pink*i (Tõnise ja Reeda poeg) pärit Viljandimaalt, Austraa liasse siirdunud 1912. a. Talle on teateid kodumaalt. Kirjad: Enno Toido, New Migrant Hostel, Wärren Avenue, Glenelg,; North Nr. 1, S.A. v 1 ♦:»3!IIIIIIIIIIII3lllllllllllltllllllll|l!linilllllllllllt5l!lll!linilC3IIIIIIIIIIIIC3illlll

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Austraalia laskespordist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

•■ Austraalia ■laskespordiist Püssilaškmine ori • Austraalias"; spor dialaks, küs naisfed^ja ÄehedV yõistle^ vad rahalistele auhindadele; Selle spordi hiüvilisfcd ön 'koöndüriüä 'vas tavatesse klubidesse (rifleTclub), niis omakorda'^moodustavad;-, osariigi üla^ tüses vastavad liidud (rifle-associa tiori). -Tähtsamaks, kui, mitte., öelda ainumaks, • voistlusrelvalcs on uigiiäe jalaväe /vintpüss"... (.303), missuguseid võivad omandada laskurklubi liik med. Enamasti ort; sellele püssile pan dud peale üüs eriline vinträüd, kuna sihikuks on diopter-sihik. Niihästi harjutustel kiii ka võistlustel antakse laskemoona tasuta. Ka saab klubiliige laskemoona osta. Möödapääsmatuks vahendiks lask mise juures on pikksilm. See; on tin gitud laske tagajärgede näitamise eri lisest tehnikast jä suurtest laskekau gustest. Märklauad on tavaliselt 200 1200 jardi laskejoonest, kusjuures, enam harrastatuimateks kaugusteks on 300, 600, 900 yarcii. Märklehad on viieririgilised. -Kaugustel . kuni 400 j. on mu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FILADELFIA KOGUDUSE TEATEID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

FILADELFIA KOGUDUSE .••• V TEATEID Sydney Eesti Filadelfia koguduse pidulik aastapäeva pühitsemise juma lateenistus rikkalike muusikaliste ette kannetega ja pastor Y. W. Ölvingssoni päevakohase kõn ga peetakse . 16. juulil- St. Philips Hällis York St. .1, City; algusega" kell 3 p.l. Sissepääs kõigile vaba. Sydney Eesti Filadelfia Koguduse jumälteeriistused peetakse igal püha päeval kl. 4 p.l. St; Philips Hallis) 1 York St:, City.. .V,; Juhatus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÄNUAVALDUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

TÄNUAVALDUS Eesti Abistamise Komitee Sydriey's avaldab siinkohal suurimat täna ja lugupidamist kogu eesti seltskonnale, kes aitas kaasa 24. juunil s.a. toimu nud Võidupüha-Jaaniõhtu majandus likuks õnnestumiseks. Eriti kriipsutaksime alla . -'näite-' kunstnikkude Jaan Mürkfi ja Priit Prillüp'i teeneid, kes saabusid Bone gilläst ja> Adelaide'ist ning oma lava liste võimetega unustamatult köitsid kaasmaalasi tulvil saalis. Meie rahvuslikkude ja kultuuriliste uritüste läbiviimise alalised kaasa-aita jad—Eiesti Seltsi/'Linda" juhatus, Eesti keelpillide kvartett, rahvatantsu ruhm pr. H. Kuusiku juhtimisel, ja teised— võtke; vastti meie suurim tänu! •^yiifeuÄ;riäfekus^£-i 12/9{2, puhas tulu, mis läheb puudustkannatavate kaasmaalaste; abistamiseks Saksamaal. Üksmeel on meie jõud! (A. LOND) - j Komitee esimees.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ADELAIDEST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

ADELAIDEST Lõunä-Austraalia eestlaste koondi sel pole seni mitmesuguseil põhjusil Õnnestunud hankida vastavaid ruume kooskäimiseks. Sellest tingituna ei saadud ka Võidupüha ja jaanipäeva tähistada küllaldase pidulikkusega. Küll oli 24. juuni õhtul algusega kell 6 kÕEraldatud Port Ädelaide'is Valter ja Morrise saeveski kantiini ruumides tantsuõhtu ühes einelauaga. Vaata mata vihmasele ilmale oli köosviibi misele kögunenüd rohkearvuliselt kaasmaalasi. Võidupüha ja jaanipäeva jümaltee nistus oli pühapäeval, 25. juunil Põhja-Adelaide'i Emmahueli .".'kirikus»-' kus teenis õp. Juul. Julmis laulatati Adelade'is' Arnold Ruus ja -Pauline Aeltermanri; Ralph de liance Holmes ja Hildal Lossmann; Arvids Kröders ja Elfriede Sarg.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x