ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 March 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen 'den 31 Mars 1910. 5. Stillahafs kulten. WOODIaAND, WASH. O. H. Hansoifs 1'annbyggnader förstördes af eldsvåda för några dagar sedan. VANCOUVER, WASH. För att ha Ihcstulit en drucken person har här häktats en person, som säger sig heta Harry Johnson. TACOMA, WASH. Luftseglaren Hamiltons uppvisningar i luftsegling härstädes voro mycket lyckade och ijfvervotos af talrika menniskoskaror. Ett skadestånd af $1,999 begär M. Henningson i väckt rättegång mot Carbon Hill Coal Co. H. biet' löi «tt år sedan skadad i arbete för bo laget. Icke mindre än 56 kandidater ha *8*' vid petitionstidens utgång den 1( 'd :s anmält sig för de sex politiske sysslor, hvarom röstning skall ega rum i Tacoma den 5 april. Af dessa aro 8 kandidater för borgmästare, 5 för kontrollör och 33 för de fyra founcilmonbefattningarna. För valet ha 15,000 personer registrerats. SEATTLE, WASH. Lutherska kyrkokören firade sin tre-årsfest i går kväll med en konsert i iv. luth. kyrkan under ledning af pro...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 March 1910

SMÄRTFRIE ANDERSON önskar underrätta sina vänner oc li patienter att han har flyttat till 964 MARKET STREET, SAN FRANCISCO Vi liafva här mera utrymme, mera ljus oeh äro i stånd att gifva eder det bästa tandläkarearbete (ill billigaste priser. Vi inbjuda eder att besöka våra lokaler. 964 MARKET STREET, San Francisco. waBsmmmammmmmammammmm Ögon examineras gratis. Reparationer en specialitet. go R E N SE N JUVELERARE och OPTIKERS 715 MARKET ST., nära Call Bldg., 2593 Mission St., nära 22nd Den största juvelerare butik med det största lager och lägsta prisér. Alla urreparationer garanteras för 2 år. Jamedji. Sorensen <Pres and Jreas ACME BREWING COMPANY'S VÄLKÄNDA ÖLSORTER "Acme" och "Franciscaner" PÅ FAT OCH BUTELJER I CAFE DU NORD. JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. Telefon Market 482. San Francisco. ✓ •><«•> »S»> -S» * •!< ❖ O 'te •> i' -S&amp...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 March 1910

Ny Bok om Lungsot Fri För Aila. 200 sidig Iyäkarbok i klotband om Tuberculosis på Svenska. Berättar i ett tydligt och eukelt språk, huru lungsot och andra hals- och lungsjukdomar botas i hemmet. Skrif i dag. Boken sändes fullkomligt kostnadsfritt. Yonkerman Co. 3636 Water St., Kalamazoo, Mich, DEN VANDRANDE JUDEN. ROM- af EUGENE SUE _ (Forts, fr. lo reg. nr.) — Alllid densamme, utbrast Hose med rörelse, i »let bon betraktade Dagobert. — God emol far och mor liksom emot barnen, tillade Rose. — Att älska de förra är det samma som att älska de senare, svarade soldaten. Generalen, fortfor lian, var således på Elba, hos kejsaren, och jag i Varsjav'- , dold i grannskapet af er mors hus. Jag mottog bref från generalen och bar dem i hemlighet till er mor.... 1 ett af dessa bref — jag säger med stolthet, mina barn — omtalade generalen, att• kejsaren hade kommit ihåg mig. Dig? Kände han dig? — Något; jag smickrar mig dermed. — Ack, Dagobert, en gammal grenadier ;tf mitt garde, hade kejsaren s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 March 1910

K. VESTKUSTEN. Torsdagen den 31 Mars 1910. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, ' & Dolores Sts. Sön da ^ 4i gar: Högmessa kl. 11 f. rn., Aftonsång kl. 8. SöndagsskoIgjm li> kl. 9.45 f. m. Ungdornsmöte hvar Fredagskväll. Tel. Market 31*05. Teol. Dr. Pli. Andreen, Past. Bostad: 20$ Dolores St., vid kyrkan. Första Sv. Baptist kyrkan i San Francisco är belägen \id 17de gatan mellan Valencia & Guerrero sts. och mötestiderna äro som följer: Predikan kl. II f. in. och kl. 8 e. m. hvarje söndag, dessutom söndagsskola kl. 9,45 f. m. sann ungdomsmöte på kvällen kl. 5*30 oc. derefter socialt. Bönemöte hvarje onsdags kväll kl. 8. Välkomna till dess;, möten! Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Camp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. m. Predikan kl. 11 f. in. Ungdomsmöte kl. 7 e. m. och predikan kl. .s c. m. Bönemöte hv;»rje onsdagskväll kl. 8. Allh. äro hjertligen inbjudna. JJ. H. Levedahl, Pastor. Bostad 433 Guerrero st. SAN FRANCISCO. Frejas s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 April 1910

= VESTKUSTEN = (THE WEST COAST) Independent 'Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" if the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and Is an Unrivaled Advertising medium. Xv&tes: 50c. per lnoh ea h Insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Publlehed every Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Franclaeo. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. Frisinnad Veckotidning för svenskarne pa Stillahafskusten. Sénaste Sverige nyheter. Kronprinsessan Margareta nedkom den 28 mars med en dotter. Det är kronprinsparets tredje barn. Till riddare af Vasaorden har utnämnts vår berömde svensk-ameri-kanske artist Thure Thulstrup i New York. Venstern fick majoritet i Stockholms stadsfullmäktige genom de nyligen förrättade valen. Högern besatte .22 platser, liberalerna 12 oeh socialisterna 10. Prof. Thyrén till Amerika. Större akad. konsi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 April 1910

DANMARK. Finansdepartementet har infordrat anbud på ett nytt 3'/> procents-lån på 0:1,000,000 kr. Innan domen afkunnades i målet mot Orundeierbankens direktörer hade dessa bosatt sig i utlandet. Nu har mot Griindeierbankens direktör II. P. Hansen följt exemplet, sålt sin vackra villa i Karbäck, som kostat 150,000, för 90,000 kr. och slagit sig ned i London. o Omöjligheter påstås icke 0111 Dr Peter's Kuriko, men de erfarenheter som tusentals personer gjort, hvilka anviindt detta botemedel, göra, att man tryggt kan påstå, att den iir oöfverl riif't'ad som en medicin fullblodet och konstitutionen. Mr. Andrew P. Peterson, San liiiis Obispo City, skrifver. "Näst Gud lackar jag er för hvar er Kuriko uträttat. 1 tjugnfyra är led jag af en dålig mage. -lag försökte de bästa läkare utan att få hjelp. En doktor behandlade mig i fyra månader. Det är nu femton år sedan jag använde Kuriko. — Den botade mig, och jag har icke haft rtfn ringaste anstrykning af min åkomma sedan.- " De...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 April 1910

1 Castro MARKET A MARKET OF QUALITY. I 130Ö Castro Street, near 24th. LOUIS f . ARM K IMF CUT. EOWARD A NOLAPlease mention "Västkusten"- . EOWARD A NOLAN. MO I SKAFSÅR, tryck, ömma fötter, forsträckningar tu. m. rekommenderas DR. _ SALI BRIN af alla som genom i rätt användning lärt känna det. PUCKETT'S Maple Hall, POLK STREET, nära California St., och Plumber 49 Sacramento Street Telefon Donglas 964. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrunt. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. » 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. Pontus Franklin O.W.JENSEN KOL OCH VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th, Chifrch och Dolores. Telefon Park 6541. Market St, Florist (SAHLINS Efterträdare.) Blommor, Kransar, Buketter, Plantor etc. Dekorationer. 2105 Market Street, San Francisco K. CAI.I.OW. donelsons Skohakeriverkstad Mäns skor halfsulade för 75c. Damskor halfsulade, 50c. Gummiklackar, 50c. Donc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 April 1910

Halvor Jacobsen & Co., % 693 flission Street, Rum 201 Hörn. af 3rd St., San Francisco i i Telefon Douglas 1782, i- ****❖❖❖***❖**❖**❖❖*******•; Hvem skall bli pastor i missionsförsamlingen? 1 Sw. Pae. Press Igses 0111 ett besök här af pastor Malmstedt, äfven kallad Apollos: "Han kom, lian såg. han segrade. Hans bes"'< v- .- ar ej långt. Han reste fort igenom vår stat, men det var traf ligt för oss alla. Det bästa Utaf allt med hans besök är, att vi, såsom en följd deraf, snart fa se honom ibland oss 'gen. Ej såsom besökare blott utan såsom medborgare i vår goda granns'a<l ^an Francisco. Han kom jus( grefvens tid , då fåren stodo rådvilla på kullarne och tittade efter en herde, som i den gamle herdens, Carl Andersons ställe, kunde leda dem till beteshagarn*», och vattenställena. I hans kommande såg den kära torsamlingen i San Francisco ett "tec';etl °eh i detta "tecken' skola ('e förvisso tillsammans segra. Vi äro alla °f"ntligt glada öfver ut...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 April 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 7 April 1910. Stillahafs kulten. SPOKANE, WASH. Fastor John K. (»slum! liiirstades liar kallats till (let lisenuuii- , cell Swau Lake-pastora-tet i Dassel, Minn. DOUGLAS, ALASKA. Vid den k nil explosion sijm nyligen inträtlade i IVeadwellgrufvail vid Douglas. Alaska, oinkommo arbetare, bland 'len följande svenskar:, (Justaf A. Johnson, omkring 40 år; Jolm K. Petterson, 24 iir; Osear Johnson, '28 år. De två förstnämnda voro födda i Sverige och den sistnämnde i Michigan. TACOMA, WASH. En jettebläcktisk, som miitte 17 fot mellan tentakelspetsarua fångades häromdagen ni Fredr. Nelson och en kamrat till denne. SEATTLE, WASH. ('olunibia-kon-ferenseus niissionsstvrelse har utlärdnl kallelse lill paslqr C. K. Hengtson för föl-samlingen i Ballard, till teol. stud. Oscar Furu för engelska församlingen i Kverett och omnejd samt till studeranden X. Benson lör missionsfaltet omkring Seattle. Mot kanalanläggningen mellan Wa-shington-sjön och 1'uget sund har nu iifveii fa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 April 1910

SSSsSS'erS 0oartl C , Svenska Rokhandeln Importerade Svenska Böcker <i(Sveriges förnämsta förfaltare. Kxtra fina Psalruböt ker ocb li i h Ui r Klegant Brefpapper, SvonsUa Fickknifvar och K a k knifvar, eleganta Svenska Vykort. Agentur för Dr. Håkansson'- * berömda SAUJBRIN ocii Dr. Peters KURIKO. Beställningar från landsorten expedieras. PASTOR BLOMMER SVENSKT ORIGINAL. Af HJALMAR SÖDERWALL. Forts. fr. föreg. n:r. Stallbyggnaden var belägen på ett par minuters afstånd från corps de logiet och innehöll rasdjnr af utmärkt beskaffenhet. Ofta sågs den unga herskarinnan på godset med sin liHa dotter vid sidan ila fram på viig'ui i en lätt karriol och stanna vid någon torpstuga, der hennes besök alltid kvarlemnade ett gladt och • ljust intryck. Kapten von Hellstein kastade sig också genast från början med sjudande ifver in i de många hände göromål, hvilka hans nya ställning som v tstor godsegare pålade honom. Traktens befolkning trycktes af stor fattigdom, till stor del för...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 April 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 7 April 1010. 7. , ,, Ny Bok om Lungsot Fri För Alla. 200 sidig Iyäkarbok i klotband om Tuberculosi.s på Svenska. Berättar i ett tydligt och enkelt språk, huru lungsot och andra hals- och lungsjukdomar botas i hemmet. Skrif idag. Bokensändes fullkomligt kostnadsfritt. Yonkerman Co. 3636 Water St., Kalamuoo, Mich, ^'THE UNION STORE.- " 490 CASTRO STREET, Nära 18th St., San Francisco. Begrafningskransar till lägsta priser. Johnson FloralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, JERNHANDEL 215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg & jernsaker. Oljor, målarfärg, glas m. 111. Moderata priser Telefon Market 666S. S. M. ISING SKANDINAVISK TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. HOTEL LARSEN 56 Iiildy St., San Francisco. (öfver Tivoli Cafe) KURIKO OLE OID, Y1G0R1 och UTERINE till salu how MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) Alameda Cafe 7 Ma...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 April 1910

R. VESTKUSTEN. Torsdagen den 7 April 1910. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, l&th & yl&th & Dolores ftts. Sönda- / ■ '- '- .i, Kar: Högmessa kl. 11 f. m., [/ ' ]■ Aftonsång kl. 8. Söndagssko.vi )t la kl. 9.45 f. in. ungdomnrntiX^yy^NS* ,e hvar Fredagskväll. Tel. Xjk. Market 3305. Teol. Dr. Pli. And PastBtd208 And reen, Past. Bostad: 208 <- Dolores St., vid kyrkan. Första Sv. Baptist kyrkan 1 San Francisco iir belägen vid 17de gatan mellan Valencia & Guerrero sts. och mötestiderna äro som följer: Predikan kl. 11 f. /ti. och kl. 8 e. m. hvarje söndag, dessutom söndagsskola kl. f. m. samt ungdomsmöte på. kvällen kl. 5,80 och derefter socialt. Bönemöte hvarje onsdags kväll kl. 8. Välkomna till dessa möten! Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Cauip st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 r"- . m. Predfkan kl. 11 t'- , in. Ungdomsmöte kl. 7 e. m. och predikan kl. 8 e. m. Bönemöte hvarje onsdagskväll kl. 8. Al...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 April 1910

VKSTKUS TliN Liberal Polltlalc Veckotidning för svenskarna & Stllla.hafalcusteu. Utglfves hvarje torsdag. VESTKUSTEN ttr spridd utmed hela Stlllahafakusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Hult är (2.00 | Fjerdedels fir JO.BO Halft är i 1.25 | Ett är till Sverige J2.50 Agenter erhälla liberal kommission. Allt som rör redaktion säväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. C. O. SWANBERG. Den 5 dennes fyllde en af våra mest kända landsmän, hr C. O. Swanberg, (14 år. S. är född i Kalmar 1840 och började redan vid 9 års ålder åtfölja sin fader på dennes sjöresor. 1861 lemnade han fadern under ett besök i London och tog hj'ra som lättmatros på ett engelskt fartyg samt hamnade inom kort i Brasilien, hvarifrån han företog flera resor längs kasten, hvilka "slutlige...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 April 1910

Om ni Hyser tvifvel om hvart ni skall gå för att få edra tänder behandlade, besök oss. Tag reda på våra priser oeh fördelarna af .våra moderna metoder vid behandling af oeh räddandet af skada'de tänder. Vårt "bridge work" iir det närmaste lill edra naWrligi ljin der sotu finnes. Tandgummar som ingen kan observera och till jA'iser som hvem som helst kan betala. Kom och rådgör med oss, ni behöfver icke derigenom förbiiula .- er att låta oss utföra arbetet för eder. F, Mayer Boot & Shoe Co. MILWAUKEE, WIS. DÖDE I SVERIGE. Carl Alfred Åberg, Stockholm, (i. år; f. lasarettsläkaren C. J. Wendt. Engelholm, 7ti; Ingeniör Eric Petters -on, Aspenäs, 48: Kristina Charl. Col lin, Eskilstuna, 70; Mathilda Sjiiberg Falun, 70; organisten A. V. J. A:son Anger, Färentuna, 40; f. maskinistei Johannes Nilsson, Karlstad, 7ii; f ■ lämndemanuen S. Salomonson, Kisa ii9; bléckslagerimästaren S. F. Ohls son, Göteborg, 69; direktör Fritz Wei er, Norrtelge, 37; f. landtbrukare' Otto Germanus Karls...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 April 1910

r,KSALUBRIN af alla soin genom ratt användning lärt kj»gj£det. k SANNING. Du, livars inbilskt drömmande hjerta tror sig Ilelt oeh ensamt sanningens själ tia famnat, ^ Dåre, se den bländande sol, som skiner Vidt öfver verlden. / Ej i bej-gssjöns ensliga våg allenast Ser du hennes ljus återspegladt glansa. Ock i bäckens brus oeh i katarakfen Strålarna darra. Oeh i stolta elfvar, som fly mot liafyet, Lugnt hon glimmar, och uti oceanen- ' Skall hon dyka djupare än ditt öga Mäktar att tränga. Anders Ahlin. (Svea.) ETT BREF FRÅN SVERIGE. Stockholm den 21 mars 1910. Så vill jag då säga er, I mina fjerran landsmän, att nu ingår våren i Sverige. Du, som en gång lekt här som barn, du vet, livad det ligger i detta — att våren kommer. Hur ofta satt du inte kanske i vinterskymningen derinne i barnkammaren- '' och drömde 0111 våren framför några slocknande spiselglöd. Derute föll snön så tätt, «å tätt. Allt var så tyst. Blott då ocli då drog aftonvinden som ett klagande sus genom kronorna i de ga...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 April 1910

Advokaten MARION VECKI INGEN af sitt kontor till St., hörnet af Kearny. Home C 6328. -fr** t x ♦J» »»„ l Om Ni har för afsigt att besöka « * l göka Ieuropa- * i sommar bör ni försäkra Eder om ångbåtsplats i tid. Kom ihåg att de bästa hytterna gå först. Vi äro agenter för: Scandinavian American Line Hamburg American Line Nord Deutscher Lloyd Line White Star Line American Line Cunard Line och alla andra atlantiska ångbåtslinier och amerikanska jernvägar. Exkursioner till nedsatta pri ser FRÄN CALIFORNIA i Maj och Juni, specielt den 2:drc och 25:te Juni. Biljetter FRÄN SKANDINAVIEN till nedsatta priser i Februari och Mai;s. Vi Kifva med nöje alla önskade upplysningar angående olika reseronter lill och i lOuropa — äfven genom bref om så önskas. "Travelers Checks" och imvlsnlngar på ledande Imnker 1 Huropa säljas till liigsta kurs. PORTOLA CAFÉ 18 Powell St. RG, Egare. PROGRAM AF UTMÄRKTA LLDELES GRATIS. Carlstens Porter ALT & KLART, RENT VATTEN, evisji motsatsen, kan mycket ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 April 1910

HELSA .[■lon botsir sjukdomar som vanM^H doktorer förklara obotliga samt åkommor som andr.--i lakun- förklarat li<u»plö.;:i,. I lon begagnar Ii,varken droger, knif eller medlem. Oe skeptiska slå slagna vid hennes psykiska demonstrationer oeli bevisen pft, hennes makt öfver sjukdomar oeli onda. inflytanden. Hundratals intyg finnas. ' Katalog gratis. Fyra frågor besvaras i bref för $1. Sänd frimärken elller moneyorder. P'förfrågningar och diagnoser gratis. Sänd en lock bår samt uppgift pä plats oeli tid var ni iir född i brefvet. När ni rakat. ut. för olycka elior känner er nedslagen skrif till eller be^ök Professorskan Mmc. Zazcll. F. B. I. M. S., ruin ö oeli 0. Globe liotej, 11 Hi Broadway, OAKLAND, CALIFOUNI A. Stillahafskuiften. L SEATTLE, WASH. IJen eldige och ol orskriiektu väckelsepredikanten Carl Petrus Ijklund är i'- , ii. i staden oeli liar satt i jjanjr en formlig väckelsekampanj. Till Sverige afresa i nästa månad konsul dalberg med fru. Pastoi ör vj&...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 April 1910

Förts. fr. föreg. n:r. Kyrkoherden j^iek omkring, bugande öfch sm&leefide, han var tydligen Umgängesvän till nästan alla af dessa traktens tionoratiores, så kom han med ens fram till kapten von Hellstein, åtföljd af major Rehn, en högväxt herre \ hvita mustascher, som nyss blifvit presenterad för kaptenen och hans hustru. — Kyrkoherde Blommor... . kapiten von Hellstein, fru von Ilellstein, prestenterade majoren. — Särdeles angenämt att göra herrskapets bekantskap, yttrade kyrkoherden, i det han skakade hand med kaptenen och vände sig mot Astrid, jag har redan hört omtalas det osparda nit, med hvilket kapten von Hellstein på sin egendom verkar för befolkningens bästa. Han vände sig till Astrid med en artig bugning, sträckte fram handen och såg nu tors',t rakt in i hennes ögon. öfverraskningen var för plötslig. Hans friska färg försvann för en gråaktig blekhet, hastigt släppte han den lilla handen, liksom om den brännt honom, och kastade en rådlös och orolig blick onlkring...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 April 1910

JERN HAN DEL 215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg & jernsaker. Oljor, målarfärg. t:las m. 111. Moderata priser Telefon Market GWiX. Johnson FloralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, 'THE UNION STORE.- " 4C0 CASTRO STREET, Nära 18th St., San Francisco. Begrafnlngskransar till lägsta priser. 5. M. ISING SKANDINAVISK , TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen. Egare. HOTEL LARSEN 56 Eddy St., San Francisco. (öfver Tivoli Cafe) KURIKO OLE 01D, Y1G0R1 och UTERINE till salu b09 MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON,/EGARE. August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" till salu Salubrin. Svenska Föreningar. PATRIOTISKA FÖRBUNDET afhåller sina reguliära möten 4:de måndagen i månaden i Swedish-American Hall, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 April 1910

R. VÄSTKUSTEN. Torsdagen den 14 April 1010. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, lf»th &. Dolores Sis. Siinda#ar: Jlögmexsa kl. II J'- . m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.4f» f:- "- in. Unjgcloinsmcite livar Fredagskväll. Tel. Market 330f». Teol. Dr. Vh. Andreen, Past. Bostad: 1508 Dolores St., vid kyrkan. Första Sv. Baptist kyrkan i San Francisco är belägen vid I7de gatan mellan Valencia & (luerrero sts. och mötestidenia äro som följer: Predikan kl. II f. in. och kl. 8 e. m. hvarje söndag, dessutom söndagsskola kl. 9,45 m. samt ungdomsmöte p& kvällen kl. 5,510 och derefter socialt. Bönemöte hvarje onsdags kväll kl. 8. Välkomna till dessa to alten! Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Camp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. ni. Predikan kl. II f. in. Ungdomsmöte kl. 7 e. m. och predikan kl. S e. ni. Bönemöte hvarje onsdagskväll kl. 8. Alla äro hjertligen inbjudna. JHLhlJ. H. Levedahl, Pastor. Bostad 433 Guerrero st. SAN FRANCISCO. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x