ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 June 1941

Čechoslovák V pátek, dne 13. června 1941. I MARIE KYZLINKOVÁ TĚŽKÁ OBĚT Románek z mlynářského prostředí Ani na okamžik tudíž nesměla Tonička pomysliti na' Mohla se tedy opět obrátiti do svého dosavadního možnost, že by k Jeníkovi mohla býti upřímnou. j útulku na noc, ale její hrdost a lidská důstojnost se V oné strašné chvíli, kdy ji spatřil v objetí adjunkta! bouřily při myšlence, že by měla žiti — z almužny! Zbaběle přijal její oběť, ačkoliv věděl, jak těžkou ce- nu za ni plati! Stejné sobecky se zachovala Julie. Aby zachránila sebe a svůj blahobyt, připustili, aby Tonička pozbyla své bezúhonnosti i svého životního aiěsti. Tiskla se do temného kouta komůrky s jediným přá ním: aby sem nevešel jeji muž, nebo Jeník. Těm však ani nenapadlo pátrati po jiné osobě, když oba neblahé vinníky měli před sebou. .Jenik v této krátké chvíli zestaral a v jeho obličeji se objevily úplné nové rysy: tvrdé, ztrnule chladné a ostře vyhraněné. V jeho očích planulo mrazivé světlo a jeho ústa se stáhla ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 June 1941

V pátek, dne 13. června 1941. .3— Čechoslovák k- Co čteme. Postup událostí m/rnnelfú frQftaíli# Z aeroplánů> vyrobených v Ame- ika zdal se býti neodvrátitelný v dopravních aeroplánů. Britové ztral Cil UlJoi\.C II íl^vUlv rice, byly v Sýrii spouštěny letáky, úterý každou hodinu a Britové sdě- tili 15,000 mužů zabitých, zraněných. V níř«h7 iocf oliKntinnn 1..4Í ..i U l_ i _ .... tičti letci se nepotkali se žádným V úterý. — Pád hlavního města' utopených, 12,000 zabitých a zrané- odpoxem při patrolování předních Sýrie — Damašku do rukou britic- ných, 180 bitevních a bombardova- spojeneckých hlídek. |kého a volného francouzského voj- cích aeroplánů a 150 vojenských v nichž jest slibována Syřanúm ne- j menuto na to, že Francie v červnu 11S40 slíbila předati Anglii svoje vá- léčné loďstvo, v případu vojenské Už dávno jsme četli, že maršál porážky, ale že Petain, Weygaand, Petain byl úplné neprávem nazý- Lavai a Rarlan použili toho loď- ván hrdinou od Verdunu, tím pra- stva jako vyjedná...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 June 1941

Čechoslovák V pátek, dne 13. června 1941. ČECHOSLOVÁK and WESTSKE NOV1W1 PublLshed every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: A iig J. Morris, President Jos. F. Hoiásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertising rates on applicatlon Očekává se, že následkem stálého deštivého počasí, hmyz bude velice řáditi na bavlné a proto jest nut- no aby farmáři se připravili k trá- vení tohoto. Bailey B. Ragsdale, předseda "Dirt Farmers Congres- su" oznamuje, že bude zahájena obšírná kampaň ke kontrole hmy- zu v bavlné po celém Texasu bě- hem příštích dnů, které se také sú- častní jižní bavlnářské olejárny, které maji zájem o úrodu bavlny. Ragsdale pravil, že zároveň budou požádány jižní zájmy, závisící na bavlné, jako bankéři, zemědělští u- čitelé, časopisy, džinaři a obchod- nici k spolučinnosti na válce ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 June 1941

V pátek, dne 13. června 1941. CECHORLOVAB 0^ + t * Jak odpovíme naci- stickým barbarům. Jarka Košař. nisace sokolské, jež nad všechny / ' . D 11 jine dava nam statky nejcennější: t^prdVy Z OKicSU OCli zdraví, silu a mravní uvědomění pro .. povinnosu oocanske a národní?" i Pohádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Ať letošní slet prolomí nepocho- Rogers, Texas. pení vůči sokolskému snažení v naší ~ _ nové vlasti! Spoutali nám na čas Letos to počasí máme opravdu Sokola ve staré vlasti, ožebračili výstřední, neb nám tu stále prší. nám naši bratrskou obec — ale so- ®°tva £e zdá, že již se vyčasí a za- kolského ducha zlotřilí barbaři ni- ^ne zem trochu obesýchat, tu zas mnozí maji za to. Svou mravní hod- kdy nezlomi! p0seiství a pozdravy na obzoru se obíevi mraky nic d0* no oii je set projevem národního z našeho sletu 29. června zalétnou bl'ého nevěstící a zas začne hřímat uvědomění celé čs. Ameriky. Proto tam k naiim brat'rům a sestrám a a vali Jak když z k°nve leje. Ve by melo Vojínovo Pole byt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 June 1941

čechoslovAk V pátek, dne 13. června 1941. Enniský Věstník POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte Jemu. ŽE PRÝ JSEM SOCIALISTA. Ano, jsem, jenže socialista umír- něný a ne takový jakým je Hitler a Stalin, kteří s tím jejich národním socialismem provádí kousky nad kterými nám vlasy na hlavé vstáva- jí. V posledním Čechoslováku jsem četl, že papež naléhal na svobodu jednotlivců a vyjádřil se ve svém poselství sociálním názorem o situa- ci nynějšího lidstva. Odporučoval o- tevření krajin schopných k obydle- ní, k usazování lidu. Hustě obydlené země měly by takto úlevu a Jejich lid by získal nové přátele v cizích zemích. Jeho poselství v jeho enci- klice zní podobné jak stojí ve skut- cích apoštolských: "Všichni věřící byli pospolu a měli všechny věci o- becné, a bylo rozděleno jednomu každému jakž potřeba bylo." V těch- to slovech již je názor ne sociální, ale myšlenka komunismu, ačkoliv komunismus náboženský, ale když se vžijeme do slov papeže, že odpo- ručuje ot...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 June 1941

V pátek, dne 13. června 1941. CICHOBLOVAK \ ti KOUTEK PRO BEČLÁKY BEČLÁCI, VYDRŽET! Veselá bečlácká chaso: Dnes podám pár veršíčků; anšto v minulým Koutečku vás bylo jen trošíčku. Marně hledám ty Anduly, bra. Šipulu, a Minu. Zeťák, Němý, taky zmlkli — pro jakou as příčinu? F tomdle vedru inkoust nezmrz; na to fsadím kalhoty. Či snad vám fšem došel papír? Nebo máte trampoty? Já zaseje dyž mám trápení, vymejšlím hned ňákej žert. Napíšu, dám do redachce — pan šéf bručí: "Vem tě č .. t!" A tak panny, a mládenci, s ňákým ftipem na papír! Anšto, esli se dopálím, vyzvu vás hned na rapír. A dyž já rapír popadnu, to, lidičky, bejvá zle. Kam namířím, tam hned bodnu! — esli nepíchnu vedle. Filipe, a Valentine, vás dvouch se to netýká. Vy píšete pravidelně; pro vás není krityka. Končím, anšto se vobávám redakčního košíčka. Ve íší ouctě se znamenám, váš Servác Brada vička. Douška (vej hradně pro bečláky): Valentin je hezkej mužskej, při tom ferina — čtverák. Svou fotku von vám hned pošle poštou ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 June 1941

Čechoslovák V pátek, dne 13. června 1941. "MR. AND MRS. SMITH" IS RIOTOUS LAUOH MOVIE HIT tak --*"1. « ■ ' Co-starring Lombard and Robert Montgomery, who are seen together for the first time, "Mr. and Mrs. Smith" presents these top íavorites in a riotous sociál comedy of a young Park And, for various reasons, she rj „ . . J — Walter G. Lacy Jr„ předseda j isn't at all sure she does want to i* ITieSt<l <& ORfeSU výboru na prodávání bondů obra- remarry him, although he frant-; —7 ' ny v okresu McLennan, oznamuje, ically endeavors to induce her to — Náš náčelník policie Emil Ge- že do soboty bylo prodáno za $282,- do so. The upshot of it all is that rik meškal tento týden v Housto- 648.50 těchto bondů v našem okre- the three principals wind up at nu na státnírn sjezdu policistů. su. Lake Placid in a hectic and hilar-, — Buchonessová se svými ious finále as both men grimly dvěma dítkami vrátila se v sobotu — Manželé Frank Skřivanovi Washington, D. C., zastavili se v u- A wonno...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 June 1941

Ví I' Ji - VYCHÁZÍ KA2DY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Ší&*>N.v-.N. V V aS°%^ NelA>e -vězdnatý a pruhová- & a -Qobilý a modrý prapor $ dy nad svobodnou zemí — onerikoul AND WESTSKE NOVINY West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 20. ČERVNA (JUNE) 19Í1. RUSKO PRÝ RYLO NAPAŘENO NAZISTY Němsi a Turci podepsali přátelskou dohodu proti Rusku Soudí se, že ostré ultimatum bylo podá- no Kremlinu. — Damašek bombar- dován, co Francouzi ignorovali ulti- matum. aeroplánů, mnoho tisíc voznic a o- 'J'miujjh niucntM rc- brněných trucků a že morálka rudé I Aerace Práce a C.I.O. a železničního .= i_z . Bratrstva. Dle plánu bylo by vyloučeno v to- várnách národní obrany "zatemně- ní" koncem týdne a byly by učiněny kroky k dosažení cíle v produkci, znázorněného presidentem, a záro veň bylo odstraněno třídění v děl- nictvu, co se týče pleti...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 June 1941

Čechoslovák V pátek, dne 20. června 1941. MARIE KYZLINKOVÁ: TĚŽKÁ OBĚŤ Románek z mlynářského prostředí. Zamračil se jen jako obvykle při pronesení Kovando- va jména a tázal se otce, mluvil-li s adjunktem o To- ničce. "Mluvil", přisvědčil mlynář. "Vyčítal jsem mu, že jí ■vlastně zkazil život. Ptal jsem se ho, než jsme se rozešli, jestli mu psala a zná-li její adresu, ale tvrdí, že o ni neví." "Já mu nevěřím," prohlásil Jeník. "Jemu jisté psala, sje o nás teď už moc nestojí. Cizí člověk je jí milejší než vlastní sestra." Tuto poznámku vyslechla Julie se sevřenými rty a do- konce se jí na lících objevil temný ruměnec studu. Druhého dne odpoledne jela s dítětem na procházku ik Jasu, protože doufala, že se setká s milencem, a že ji objasní včerejší příhodu. Kovanda po ní už dával pozor, protože tušil, že se s .vjíxi) bude chtít setkat. • Mél také pro svého synka i pro ni připravený vánoč- m dárky, neboť jim je nemohl dáti zítra pod stromeček. Julii koupil korále na krk, hošíkovi stavebni...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 June 1941

V pátek, dne 20 června 1941. OSCH08L0VAX 11 • 1 í r A | Enniský Věstník — Na Sdruženi u mě složili Jce POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. SENÁTORSKÁ KAMPAŇ. Minulý týden zde mluvil v měst- ské radnici kandidát Martin Dies, který se uchází za senátora, kteráž volba bude 28. června, t. j. na dru- hou sobotu. Byl jsem zvědav viděti a slyšeti toho pověstného kongresníka, který má na starosti různé vyšetřováni, jako činnost komunistů, nazistů a jiné pakáže. Martin Dies je šikovný chlapík, který za hodinu ve své řeči toho řekl hodně. Martin Dies je, jak se říká, stoprocentní Američan, a neskrývá se s tím ve své řeči, že by vyvezl za hranice všechny rebelan- ty, všechny komunisty, nazisty, fa- šisty a agitátory, a útočil na Mada- me Perkins, sekretářku práce, kte- rou president Roosevelt ustanovil do tohoto úřadu, kde by měl býti silný muž a ne žena, zvláště v nynější do vodou, která začíná zapáchat. Maji- telé pozemků u řeky Trinity jsou velcí plantážníci,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 June 1941

ČECHOSLOVÁK Besídka Čtenářů West, Texas. Zastavil mě na ulici člověk a ptal viin-li o tom, že jistý dopisovatel do Nového Domova do mé šťouchal. Pravím: "Ten? Vždyť my jsme rae- A sebou nikdy nic neměli, ani žádné -debaty, ale ať se baví, když ho něco "rakového těší". A on na to: "O, to ho tedy neznáte". A začal mi vyprá- věli o jakémsi nedorozuměni ohled- ní kolekce na N. D. od odběratelů iv takovém fixu. Jemu to jisté mno- Na cestě do Dallas, což je z West přes 80 mil, neviděli jsme tolik zaro- stlé bavlny jako po 9 dnech mezi Bynum a Irene v okresu Hill, ve vzdálenosti nějakých 8—10 mil. Ně- kteří říkají, že je to dobré na ty. kteří obdělávají více farem, čímž přišlo mnoho rodin o příležitost k dělání živobytí. Praví se, že takovým jde hlavně o ty vládní čeky, ale ko- pání je dražší a pikování bude patr- ně také dražší. Jeden bývalý ban- kéř už toho má na 2000 akrů, a je prý velice pozadu s prácí, a délníci mu nechtějí jít lacino dělat, tak sháněl bělochy na místě černochů, ale b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 June 1941

V pátek, dne 20. června 1941. Čechoslovák N ! A Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Necensurované diplo- matické depeše nasvědčují, že ten- tokráte se děje něco více, jak jen obyčejný nazistický sport navnaďo- vání ruského medvěda. Vyhlíží to nyní, že 1,500,000 soustředěného vojska nahromaděného podél rus- kých hranic znamená pro Josefa Stalina, že jeho hodina zkoušky na- dešla, jestli nebude tančit, jak mu Hitler bude pískati, snad invase. Hitler po roky používal na Rusko strategie klamu, podvádění a slibů, aby dostal olej, pšenici a jiné suro- viny pro německou armádu, a ně- kdy i Stalina podplatil s kusy úze- mí Polska a Rumunska, ač předem počítal, že Rusku učiní radost jen n?. chvíli a pak že si to vezme sám. Často i xohroz/1 soustřeďováním nacistické armády, a vše mu to pra- covalo znamenitě. Die nynějších diplomatických zpráv, docházejících do Washing- tonu, zdá se že skutečný úmysl Hit- lera v Rusku bude proveden neb jest za rohem. Sděluje se, že Hitlei nařídil svém...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 June 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 20. června 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVINX Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertising rates on appllcatlon IÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejni. ME Řidiči automobilů, pozor! V Yale' byl vynalezen přístroj, kterým mož- no zjistiti určitě, kolik alkoholic- kých nápojů člověk vypil. Když ú- ředník bude chtít zjistiti v jakém podnapilém stavu jest řidič auta, potřebuje jen, aby zkoušený do pří- stroje několikrát vdechnul, pak ú- ředník smáčkne knoflík a za osm minut "alkoholmeter" zjistí určité, | kolik řidič má alkoholu v krvi. Při- stroj ten jest přenosný, takže sil- niční policisté jej mohou voziti se sebou a zméřiti "opici" motoristy v několika min...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 June 1941

V pátfk. ón 20 ř -vn 1941. '"V OH OHI/) VAK Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. Nastal nám již měsíc červen, jenž je nazýván měsícem růží a svateb, což obé přináší radostných chvilek a jak ty rúž£ požbydou časem krás- ných svých květů, tak se i tak mnohdy stává v manželství, pakli se nepodaří. S tímto měsícem nám též uprchne krásné jaro, na které jsme se tolik těšili, neb jest to nejkrás- nějši doba roční. Letošní jaro jsme však měli hodně pokažené s těmi častými dešti a těch slunných pří- jemných dnů jsme měli pomálu, na které se obzvlášť farmář těší. Jest to právě proň období, kdy do matič- ky země sází různá semena, od je- jichž vklíčení a růstu závisí celý je- ho roční příjem k životu potřebný. Jakmile je však nepohoda, jak tomu bylo letos, že někteří pro stálé mo- kro se sázením byli hodně opožděni. Pakliže i bavlna pěkně vzešla, opět i také trávy je hodně a pro mokro nedá se orat. Sotva trochu obeschne, již opět prší a tak pomalu ta tráva přero...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 June 1941

Čechoslovák V pátek, dne 20. června 1941. Pozadí naší tragedie. J. L. Hromádka. Právě za rok po smrti Masaryko- vě odehrála se na pudě Českosloven- ska jedna z nejvétšich tragedii svě- tových. Byla to tragedie, a byla to tragedie světová. Evropské dějiny vypravuji o niči- vých vpádech Hunů, Tataru a Tur- ků. Byly to skoro přirodni zjevy ja- ko cholera, španělská chřipka, po- vodeň, zemětřesení, tornádo. Způ- sobily mnoho rodinného a osobního utrpení, národních a hospodářských ztrát. Byla to neštěstí, která se dají popsat a vyložit, která odhalila mno- ho lidských chyb a nedostatku ne- bo, která vzbudila řadu hrdinných obránců. Ale všechna tato neštěstí se pohybovala na okraji vlastní hi- storie. Neměla dějinného smyslu, vy- mykala se z evropské filosofie ději. Ale to, co přišlo na československý lid v září 1938, nebylo neštěstí. Byla to tragedie. Odehrála se na jevišti historie. Poučený historik a tvůrčí romano- pisec nám jednou vyloží s dramati- ckou dovednosti, jak se dlouho při- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 June 1941

V pátek, dne 20. června 1941. čechoslovák V Í KOUTEK PRO BEČLÁKY Eola, Tex., 15. června 1941. Milý předsedo B. K. a ctěná redakce! Tož haló bečláci, ogaři a dcerky! Jaksi ani chuti k tomu psaní ne- mám, neb nám zase dnes v neděli večer zapršelo a kouká, že ještě bu- de. Tak těší mě, že ten náš předseda Jožka Šipulů se mezi námi častěji ukazuje. Jo a panečku, takové dopi- sy jako o tom našem guvernéru Da- nielovi s tou proh'bici, ty maji cenu. Texaský lid by si toho měl více vši- mnout a trošku toho 0'Daniela ra- ději upozornit na jeho mouku a tu jeho cinky-břinky muziku. Tak hoši, zase jste se ukázali v posledním Čechoslováku. Náš Ser- vác Bradavička s jeho pěknými bás- němi, a ten náš Joe Zeťák zase s tě- mi vycpanými hady. No a Joe Zeťá- ku, co je s těmi Valenty Kopeckého podobenkami? Či jsi je zkazil? No všechna čest bečláku Zeťákovi, neb napsal pěkný román do Věstníku. Tož jen, Joe Zeťáku nezapomínej na nás v tom B. K. a hlas se s tím nigr- šutem, a jestli jakou harmoniku neb ho...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 June 1941

ČECHOSLOVÁK BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Guy Kibbee —in— 'Scattergood Baines, ALSO BEGINNING NEW SERIÁL "Sky Raiders" And LATEST MOVIETONE NEWS 8ATURDAY — ONE DAY ONLY Roy Rogers and Geo. (Gabby) Hayes — in — "Young Bili Hickok" Also THItEE STOOGE COMEDY Z města a okresu — George Lániček s rodinou z Bryan byli zde na návštěvě u paní Agnes Plškové minulou neděli. • • — Paní Walter Vanžurová se svo- jí dceruškou Joice byla na týdenní návštěvě u svých rodičů v jižním Texasu. • • Na prodej čerstva dojnice malým telátkem, lacino. — Frank Mach, při Tokio, Tex. (24dz.-c) * * — Joe Maresh s rodinou z Pe nelope, byli v Brownwood minulou neděli podívat se za svojími přáteli v Camp Bowie. • • — Joe Dvořáček s rodinou z Ka- lifornie jsou zde na návštěvě u svých rodičů John Dvořáčkových a ostatních přátel a příbuzných. V pátek, dne 13. června 1941. jsr Na prodej dobrá Jersey doj- nice s malým telátkem. Joe Stani- slav, ve West (25-c) UPOZORNĚNÍ! — Alfr;d Urbish s manželkou a d'_eruši:ou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

VYCHÁZÍ KAžDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. $2.00 $1.00 \\\v\■ v.-\*\ 'A.Ui '/*' '•-••■■ ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 26. c, SíS?O.Vs^N $-\Vx> V * AND WESTSKE NOVINY Nechť vlaje hvězdnatý a pruhova- ný ^červenobílý a modrý prapor •y j nad svobodnou zemi — .kou! 3^ Entered as second-claes matter January 2, 1920. atthe post ofice at West, Texas .under the Act oí March ' ' 27. ČERVNA (JUNE) 1941. Rusové přiznali protržení linie na severu Finové též ve válce Švédi pomáhají" Německé tanky prorazily sovětskou linii směrem k Vilnu. — Postup do Ukra- jiny zastaven na řece Prutu. — Bri- tové pokračují ve vzdušné ofensivě. Amerika pomůže Rusku. Německé vojsko prorazilo severo- středním ruským průsekem a postu- puje k důležitým lotyšským městům Vilno a Ošmiany, jak přiznávají ú- ředně Rusové ve středu večer. Rusové však tvrdí, že dobyli zpět důležité město...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

ČECHOSLOVÁK V Dátek, dne 27. června 1941. \M I MARIE KYZLINKOVA HORÁCH Po snídani, když Hana přijala dárky a biahopram 0- dešly s Emou na procházku. A pani Helena zůstala v jídelně s mužem sama. „..wni «t*l- Byla dosud hezkou, svěží damou a Jošt ji m.loval ste] ně upřímně, jako tehdy, když ji sem uvedl jako mla- dičkou svou choť. umím vám. Je podivuhodno, že jste tlumočil mé vlastní myšlenky. Ale to se dá konečné lehce vysvětliti. Vášni- vý, smělý lyžař jisté vždy se cítí více ptákem, než všed- ním človékem. To je právé nejvétší půvab tohoto spor- tu. A myslím opravdu, že v zimé jsou hory mnohem krásnější než v létě. Jezdi sem k nám teď celé vlaky -svátečních" lyžařů, — ale ti nikdy nepochopí naši zim- ní, horské pohádky! Jdou celými proudy vzhůru do hor, aby zakotvili v horské restauraci a při zvucích rozladě- ných aristonú tančili své "moderní tance". Znesvécují nám naše čisté hory. Aby člověk mohl pochopiti jejich velebnou krásu, musí býti sám ... Široko, daleko jen běl sněhu —• ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 June 1941

V pátek, dne 27. června 1941. CKCH OSLOV AB I I 1 Německo: nepřítel číslo 1. Josef Martínek. Německý Drang nach Osten vstoupil do posední, Rozhodující íáse. Tažením do Ruska Hitler chce dokončit, co zahájil Mnichovem: podrobit slovanský východ své že- lezné pěsti. Nechť cokoli lze říci o německém diktátoru, je jisté, že nedodržel-li ni jediné smlouvy a jediného slova, daného národům, s nimiž Německo uzavřelo smlouvy o neútočení, do- držel za to slovo, dané Němcům v "Mein Kampfu". Uskutečňoval po- stupně svůj plán, v této knize o- hlášený, kapitolu po kapitole a do- chází právě k závěrečné kapitole evropské, k pochodu na Ukrajinu a jeji širé a žírné prostory s velikým bohatstvím* přírodním. Což bylo možno očekávat. Klamat se v tom směru mohli jen lidé, ranění poli- litickou slepotou nebo nenapravi- telní fanatikové a fantastové. Právě tak, nech/ cokoli bylo možno říci o nynější světové vál- ce je též jisto, že učiněno bylo o- pravdu vše možné i nemožné, sluš- né i neslušné, spravedli...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x