ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

Čtvrletní zpráva Jnjemmka l'. S. V. R. V. O. S. iMM/inaJí- -c: iltieia 20. prosliíce 1010, končili duem 20. března 1011. 1'ÍÍÍJEM Celkem poj ištčnó od 20. prosin- ce 1910 do 20. lifezna 1911 majet- ku jak od nových členů, tak i z připojištění, za *120.546, z čehož připadá do pokladny Ú. S. V. Í602.73. Za změnu vysvedčení přijato: !s. 20. Václ. Černý 50 3>. F. M. Šebesta 50 77- Vine Kropp 50 77- Marie Lojkásek 50 42. Jos. Stryk 50 17- Jos. Červenka 50 7- Frant. Kaděnka 5° 21. Frant. Janík, sr. 50 10. Ignác Chovanec 5° 83. J. K. Kubačák 50 86. Vine Uher 50 20. Jan Jurek 50 37- Karel Merenda 50 19. Ant. Kulhánek 5° 25- Roza Franta 50 Na rozpočet čís. 32. zaplatili: Spolek číslo: 15 *1-65 67 4-30 56 2.52 53" ;• i-io Na rozpočet čís. 32. zaplatili: Spolek čís. 29 2.49 " 25 3-82 Na rozpočet čís. 33. zaplatili ná- sledující spolky: Číslo. 79 75- 74 • 85. 88. Si. 72. 58. 90. 56- 66. 69. 83. .82. 77. 62. Í5.45 3-3° 19-92 9.18 5-04 31-25 20.45 8.57 7-87 5-88 6.13 3-53 16.89 2.45 44-to 28.0...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

\ Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Io«*ř'DuM;k jr., předsedu, Caldwell, Texas. Joaef Mikcska, místopředseda, Wealey, Texm, J. R. Kulana, tajemuik, Fayetteville, Texas. ' J. J. Frnkn, pokladník, New UÍm, Texas. I • itni výbor: Jan Kučera, Elllnger, Texas, J. M. Ilulamlček. F.a\\-tfvil;e it. !, Te\ua. Alb . t lVi iník, Plínu. Te.Mih. i), /orei: Tom. Krajča ml.. <-'aldw''ll. Te - 1 i.iuk átefko, Grandi r. Jan Damck. Seuly, Te.\. Met Pudrili pra\ ni radc Mómřni poplatky do úmrtního fondu, Doba přiHlouv t ni (j i ih do 21 roki •• n 25 " " 2ll ' 30 " - 8i " as " " 86 " w " " 11 " 45 " " 45 " 50 " \ " 50 " f l " ,, 51 " 52 " $2:0 15 ctú .. 18 ' . ÍÓOI) HOctfi.. $1000 * .00 ř 70 f .90 51. Věrnost, M. J. Sklář, lajem. $155.00 vyplatil na škodu oné pa- řayetteville R. , lexas. nl- pouze $IQr00i Jelikož iádný 52. Osvčta, J. A. Vyvjata, taj., '.Z . , . Cistern, Ř. i. Fayette Co. protest Pam Chupíkovou tou dobou 53. Český Lev, jos. F. Ressler, 2aslán neby'. tlidV se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

| Přejeme si Váš obchodf a zaručujeme uspokojení. Objednávka na ^ zkoušku Váti přesvědčí. íjaphetITco. INC. 1 IlOťSTOM, TKX.IS. ^ ^ Nejvétší a ncjmodernější obcliod lihovinami na Jihu. &&ifrí&iNfc$Ť«HÍH{M5r«5r 45?4Jr 4J?4JřŤj-ř-ijí-4^-4Jř*Jr4Jr4S«-TÍÝ Zveme Vás abyste s námi Kvitands a plnomocenství do obchodovali. Jsme s to j Jiakousko-Uherska správní: vyho- j Vás uspokojit; naše zboží j lovuje firma F. Brodsky a Sovák. jest čerstvé a dobré. 1389 2. Ave-, New York: popla- w ^ • r /v , > . t1 tek i s konsulátním ověřením; K-iipuiemetarinarske vyrobky tv ,, . a platíme hotově. Uspokojíme rovnéž v> ,1,álm)1 >10tl"y a pohle Vás při koupi i prodeji. dávky. D BCAIN4C0. <)iÍOSl'( lí('15l OS Yoakum, lexas. ~ —; klempířská dílna % ! I BRENHAM, TEXAS. i Odporučuje cisterny, větrní ! mlýny osvědčené soustavy. ! Klempířské práce vykoná rychle a dobře. JARNÍ DOBA nastává, práce v domácnosti i na poli hojnost, a přccc každá hospodyňka by měla ráda šaty pro sebe a dítky v ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

Eugle, 3. dubna. — Prší a zas leje jako z konve, je písefí každý den opakovaná. Vláhy je nyní až nazbyt a až jí bude třeba tak my- slím, že bude sucho. Kom roste pěkně a bavlna, která vzešla, je též dosti obstojná, jen že násled kem silných dešťů musí být místy přeseta. Zahrádky při Jtakovém počasí jsou pěkné. Místy^bylo však mno- ho země odneseno až někam do Mexického zálivu. Patřící k S.P.j.S.t. zdejší di- vadelní ochotníci se učí zase nové kusy. Všichni se činí statečně a niají na programuMva kusy, které sehrány budou ve škole Engle na Velikonoční, pondělí o pňl osmé ve- čer. Hrátijse ^bude "Ženichové" a "Následky prvního manželství." Všichni jsou uctivě zváni by přišli, neb se zasmějete od srdce, Po di- vadle taneční zábava. V sobotu byla volba Školdozoř- ce a zvolen byl p. Max Templin. Výpomocná učitelka v Engle přestela vyučovat v pátek, ale uči- tel tude vyučovat ještě asi ,pět týdnů. Mnoho občanů ze zdejšího okolí je povoláno na porotu k nynějšímu zasedáni soudu. Žádný se na...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

Prohibiční volba a její následky. Píše J. J. Gallia. \ Dříve než přikročíme k obšírněj- šímu pojednání o příštím zápověd- ném dodatku, podíváme se, co nám dnes přináší příjem s daní z prode- je lihových nápoji ve státu Texas. (Dle státního výkazu.) Příjem za rok do i. dubna 1910. Prodej v malém (retail) $634,756. - 54. Prodej ve větším (wholesale) Í58.742.47, což ěiní za rok $693.- 499.01. Z tohoto byla vyplacena do škol- ního fondu čtvrtina, i173.374.75; do státního íondu $520,124.26. Mimo výše uvedené daně zapla- tili saloníci okresní daně $317.378- 27, městské dáně 300.000; k tomu statní a školní daň $693 499.01, či- ní úhrnem $1,310.877.28. Odpočítáme-li z výše udaných čí- slic školní daň, z které se platí na- ším učitelům služné, tedy nám zbý- vá $1,137.502.53 na umoření naší státní daně, tedy více jak jedna třetina naší celé daně. V roce 1910 byl majetek státu Texas odhadnut na $2,388.500 124. Státní daň ze sta obnášeia 4c; tedy abychom nabyli tolik, co by nám ubylo, kdyby stá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

ROZMANITOSTI. I l ■ 1'rotl zřízení české univprvll) v llriiě odvážili se pořádali brněnští Něm- ci protestní schůze v "Deutsches Hausu". Vážných důvodů proti ní nemají — je to pouze strach o německý ráz Brna, který nezachrá- ní ale nic na světě, poněvadž celé němectví hlavního města české Moravy má nohy hliněné a je zalo- ženo na bezpráví a křivdách proti Čechům. Protest jejich byl sla- boučkým projevem zkomírajícího němectví. Česká schůze manife- stační současně pořádaná měla vel kou návštěvu a průvod dosáhl 15 až 20.000 osob. Nově ukázalo st, že česká universita jest nejvýš po- třebnou a že bude marná snaha je- jí zřízení překaziti. Čechové měli by se konečně emancipovati od vlivu německého a usilovně praco- vati ke své hospodářské samostat- nosti. O tom, co nejdříve ještč pojednáme. Nu > sir vil universit v Uitkousku. Dne i. ledna vykazovaly rakou- ské university 28.662 posluchačů řádných, mimořádných a hospitan- tů. Česká universita měla 4432, německá v Praze 1S42, vídeňská 9...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

oHh!Tun*rr+-AustinT.« 0 ,he University oř i ex*. VOL. XX. UALLE1 TSTILl.E, TEXAS, THIHSKVV APRÍL 13,1911. no. s; OB Z OR ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 13. DUBNA 1911. Kntered an steond-clasii mattor November 19.1908, at the pont offlc* at KalMtrville. Te> as. under thc nct of Mnich 3,187S. ČlSLO ,17 OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Myslím, určitě, že nejlepší ničitel „ tohoto hmyzu je tak zvaný pasovec Gonzales, 3. dubna. — Včera j řil> "armadila", neb já mám pět dne 2. dubna náš řád Jan Hus, po- akrů kukuřice nasázeno při tom mí- řáďal svou pravidelnou schůzi při s<č. kde se to zvíře zdržuje. Každý kteté nám přibylo o dva bratry ví- se může přijít podívat, že ten korn, ce. Jsou to Anton Mondřík a Pius který červ zničí, to zvíře každý Hobizal. Tak vás, hoši vyzývám, vykutá a hmyz selere. Zelené ku- abyste nám více mladých junáků kuřici pasovec neuškodí ani jiné přivedli, vy jim můžete vše nyní Škody neudělá. To zvíře by mělo ^ vysvětlit. být chráněno zákonem, a až by s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

Začátky Slovanské Podporující Jednoty Státu Texas. | i i (Pokračování.) Zakládajíc! členové prvních 22 řádů S.P.J.S.T. na sjezdu v La Graínge dne 20. června 1897 zastoupených. Jan Žilka, tis. 18. — V. J. Šiller Jan Bubák, Vine Šiller. Jan Jano- ta, Fr. Jirásek, Jan Lála, Tom Ja- nota, Jos. Hošek, Jos. Ježek, Jan Hurta, J. G. Jirásek, J. H. Šiller, Jind. FiSl. * # * Velehrad, tis. 19. — Karel Bu- ček, Hynek Haidušek, Jan Zapa- lač, Josef Horák, Tom Lanča, Fr. Buček, Fr. Krauskopf, Fr. Vaněk, Ferd. Březka, Jan Cykala, Val. Mladěnka, Ignác Vyvial, Jan Pi- cha, Frant, Juřena, Ant. Kahánek, Fr. Janča, Frank Tkáč, Jakub Kure, Jan Buček, Jakub Vackář, Ant. Vlasák, Jan Fojtík, Mikuláš Havel, Karel Pustějovský, Anton Mičttlka, Valentin Gallia, Karel Gallia. # * Komenský, tis. 20. — J. F. Mar. tinec, J. R. Vojtek, Jos. Červenka, Tom Drozda, Jos. Holubec, M. Juřiček, F. R. Červenka, J. R. Mucha, F. Červenka, Jos. Labaj, J. V. Šimek, Ig. Olšák, K. Ventr- ček,- R. Rosacký, Jiří Labaj, M. Martine...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

t • Revoluce v Mexiku. El Paso, 8. dubna. — Francisco Maděro sr. a jeho syn Alfonso vrátili se včera v noci do San An- tonio. Starý Maděro se vyslovil, že k uzavření o míru tak hned ne- dojde. Vyprávěl zpravodaji, že byl ministrem Limantourem žádán, aby stal se poslem míru-k synovi, řranciscu Maderovi jr., jenž nalé- zá se v poli jako vůdce povstale- ckého vojska, ale generál Navarro odepřel vydati mu průvodní listy. Utok na Chihuahua očekává se každý den. Strany, jak vše na- svědčuje, vyjednávaly o mír, jen aby získaly času k přípravě k dal- Šímu boji. Mexický kongres povolil čtyry milliony dollarů ve zlatě na potla- čení revoluce. Atlixco, Puebla, 8. dubna.—Asi čtyry míle odsud vlákali povstalci oddíl vládního vojska do horského průsmyku, kdež asi 90 mužů bylo zabito a raněno. Povstalci neutr- pěli skoro žádných ztrát, poněvadž stříleli z úkrytu za skalami. Nejkrvavější a nejdůležitěji! bit va mexických povstalců s vládním zeno na Části států Chihuahua, Durango a Sohora. Nepokoje ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

J I I /! I I h I mmm Sírách Před Chorobami Ustupuje. Téměř všecky hlavní občasné a zas- taralé nemcce, na které nejvíc lidí umíralo, dají se nyní vyléčit dle no- vého způsobu. J stel i choří, nevzdávejte se náděje na I uzdravení ani tehdy, když jste se i dlouho léčili a léky nepomáhaly. Známý učence Dr. Ferdinand. Hart- mann vás uzdraví. Nrdi-jtfí nic na to, ro vám jiní povú!a;í a vá.-, straší, prohlašujíce váš stav za beznádejný. Tento slavný lékař radou uzdravuje l:a/dc'ho. Je to podivuhodné sice ale pravdivé. Ale není to žádn{ div ani klam, než véda a zku- šenost nabytá třicetiletým bádáním, Dr, Ferdinand Hartmann léči různé nemoce, ale hlavně následující: Slaboši, bledost, ch.vv.lnulí. trápný kašei, lámání, křeče, píchání, bolestí v zaluJku a siřevách, srdeční vady, nemoce jater a ledvin, měchýiv, plic a slcziny; pohlavní nemoce mužů i žin (nakažlivé němou: a /.-nsl-é m moce, j;ko belotok, bolesti btisnia nepravidelné neb bolesti ú iresíčné, 'dále vady a nemo- ce ušní, oční, hrd...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ, j byl kdo na návštěvě nebo na tane- ' ční zábavě, veřejnost vědět němu- lerrell, n. dubna. — ZaČát-isíani si nepřeje. kem dubna nám zde Často prSí Zároveň chci vybídnouti naší se- takže se Setím bavlny se musí če- stru od řádu Nový Tábor, čís.' 17., kat ni bude počasí příznivé. Ta, aby více dopisovala, obzvlášť o co byla zaseta ke konci března, naší Jednotě a poměrech farmář- větším dílem shnije v zemi násled- ských. kem mokra, jelikož toho nebylo ale1 S polní prací jde to pomalu, po- mnoho, tak nebude škoda příliš něvadž ivž po 14 dui prší každý Ve | druhý den. Korný tomu mokru ^ Korný vypadají pěkně, tak sej posud vzdorují, ale je již čas je lěšime, že v nich brzy budeme pra-, obonat. Za to ta naše královna covatt kolovetry. Oves je též pěk. stojí si bídně, zvláště později setá. Dý, jen aby nejř.šla naň nějakáLKterá před deštěm vzešla, je uchá- pohroma. ^ j zející. Mnoho rolníků musí síti V minulém čísle Obzoru jsem se 1 bavlnu znovu, až se vyčasi. zmínil, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

I li I OBZOR. C'its«pi« iiosjMHliířský,' jiouřiiý a zábavný* Orgán S. i*. J. S. T. Vyshzí kaidý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu:1'OllZOR", lliilletlsvillc,Texas. 3BŽ as <Q> A (Jťucnil Farm aut] Family NVwspnppi'. Orgii n of tlíc S. 1'. .1. S. T. Ei li jsme -afctidem! Published Every F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. ^fln4. zvláště od té doby, co trvání j lický kostel, velký klášter s jebli- i metlici, že ve Škole z kažďéh^ člnvíkn.íi^ < . X bl°™nské Podporující Jednoty Stánkami a klášterní školu, kde se pro- kapalo jakož vodníka' Učitel ne v 1Z ZÍ« Ť', : V,tXM « «**««• 1 b°uzi "úrodni uvědomělost" bia- věděl, zda-li má vyučovat nebo' zpěvu v Texanií nadeosanél' "P ! SUVÍ se!vnéve P^P«ch polských židu, přihlížet ťdětem, aby se osušily a mnu ať svět se zboří" hd l" ^ r "h* "!"kladné'šl než za dob-ik,eřf za Pomoc> tonošské lůzy hie- , neutržily nějakou nen\oc z nastu mně atsvaSe zboř, bude soud,-j nnnulych, tak aBy byly opravdu dí se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

($ Pokrok řádů také měřiti dle V nových osadách, kde také řády nečlávno zalbženy b'yly — a těch je skoro polovina — nemůžeme oče- kávati, aby členové vystupovali v národnim životě jako zámožní o sadníci ve starých okrscích. S.P. J.S.T. nutno I ANNUŠE MITTENHUBROVÁ. místních poměrů Máňa odložila cestovní oblek a 'spláknouc prach s půvabných svých lící, spěchala vyhledati otce, aby s ztéží potlačujíc úsměv, pozorovala kriticky distingovaný a zajímavý zjev mladého muže. "Skoro bych vás nepoznala," pravila, podávajíc mu ruku. "A vy, milý Arno?" tázal se Bří- za. Na tak spanilou a milou přítei- • ISLIL1I. . * Třeba na nrvním nim posvačila. Ve vodově zeleném I reDa na prvním nustě hradili, , kyni z mládí se tak snadno nezapo- vv ohv misijHiím ™i.„ , reformním, z přilnaveho crepe de ■ 1 vjiodj susazenim na pozemku spo- ' ť / l ininá," zvolal nadš, ně Arno a o- jené, zabezpečit! si pomoc a chrá-^vkusní zdobeného nídlKr-; 9 niti rodiuu před bídou případě - rur.nrem, vyn, ly ladné , . J ' uřc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

J Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚítA UOVNA: Josef Dušek jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikcuka. místopředseda, Wesley, Texas, J. II. Kuběna, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. trnka, pokladuik, New Ulni, Texas. Vfetni výbor: Jan Kučera. Ellinger, Texas, J. 51. Maliiniffek, !•!: y*-tt«*vilie t{. I, Texas. Albert 1'niu'ik, rlinii. IVs.i-,. Tom. Krnjča ml.. Caldwell, T Frank Stefka, Grmner. Jan Oanick. Sealy, Met. 1'a/dral, právní radiv. / poplatky do úmrtnílit* fondu. Doba přistoupeni na Í25U $501) Od 18 *to ji rok ■ 20 ' 31 ' 1 86 • 15 otu . 18 * . aocti. .ctň. Tcx. $1000 i .150 i .70 .90 fl.W 11.20 *1 uU Adresář Mílii. J. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Kopernik, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj., Monlton R. F. D. i. 4. Karel Havlíček, R.J. Štafía, taj., Hallettsville, R. 4,,box 112. 5. Jaroslav, Emil Kossa, taj., Schulenburg, R. 3. 6. Moravští tí/atři, Robt. Gerlich taj., West, R. 2, 7. Rovnost,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

« IPřejeme si Váš obchodí ^ a zaručujeme uspokojení. Objednávka na r. íjí i?* íjí zkoušku Ván přesvědčí. Kouř. Století techniky a zdravotnici vyvolalo v život také otázku od- straněni dýmu a jedovatých plynů z ovzduší. Proto v nové době se tolik uplatňují snahy pw bezdým- ném spalování, po spalování kouře v závodech průmyslových, kter^; však neměly dosud žádoucího ú spěchu, poněvadž jich spluění vy- žadovalo dosti značných obět:. obyčejné ion noc ? JAPHET & €0. INC. S HOťSTON, TEXAS. { jto ji- Nejvčtší a nejmcdernější obchod lihovinami na Jittu. Í5j 1 podniků byly po Zveme Vás abyste s námi I Kvitance a ploomocenství do; stránce tdravotni zdokonaleny po- |* obchodovali Jsme s to ; Rakousko Uherska správní- vyho. j kud možno bez značných nákladů j. Vás uspokojit; naše zboží tovuje firma F. Brodsky a Sovak. I peněžních, prostředk; přirozený. * jest čerstvé a dobré. 1389 2. Ave-, New York; popla-jmi a jednoduchými. Dosud sl to , tek <4 i s konsulátním ověřením; j mu odpomáhalo j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

v ■■MINI OBZOR. Časopis hospodářský, poučný n znbavný. Orgiíu S. 1>. J. s, T. Vychzi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa :"OBZOB", Hftllcttsdlle, Texas. A (Jeneral Farm and Family Newspíper. Orprau of the S. P. J. S. T.' Pablished Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising ratcs on application. Veftkcré zvřrnlékuřKké dotazy ís poznámkou, že mnjf býti zaslány "Obzoru" I; otištění. nrfre- Hoviiny k zodpovídání biitftož řpskť-mu zvěrolékaři a spolupracovníku (Ir. R. Hellerovi, 2615 So. Miliard ave., Near26th St., Chicago, III. Tlmrsday, April 13, 101J. Hrozné poměry v Georgii. Kdo by byl z našich čtenářů je- ště neslyšel o otroctví, které se provádí s dělníky ve Virginii? Je snad každému známo, jak hanebně se tam s dělníky zachází a přes to ěas od času dochází nové zprávy, že dělnici jsou tam vlákáni a je s nimi hrozně nakládáno, jenže dnes nenajde se žádný statečný muž, který by chtěl vysvobod...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

!A Státní prohibice a její následky Píše J J. Gallia. Co soudí muli v bfh svita- Upt zasvíceni. General Sam Houston píše: Mo- rální předsevzetí jest ta jediná zbrail, která zachová lidstvo před zlými následky pití. Říci, že vý- roba vina jest hříchem, bylo by to- lik co rouhání se učení křesťanské- mu a nauce apoštolské. Nikde v celém novém zákohě neshledáme zápovžď pití vína aneb jiných ná- pojů. (Poz. pis.; My dokládáme, že víncf, je-li rozumně pito, neškodí; jinak ano). N • Gov. Hogg mezi jiným pravil: Po stránce základních zásad, které se týkají základních zásad práv oa- šeho vládního zřízeni a které jdou k srdci každému svobodně smýšle. jícímu muži, já musím býti proti oné myšlence zápoAědnické, jakož- to rozhodně nepraktické, kterou jistě zlo všude následuje, kde pro- hibice byla přijata. Zásada, kterou prohibiční strana hlásá, zdá se býti na první pohled krásná, ale morálka, střídmost a víra v dobré činy nedá se násilím a brutální mocí nikomu trvale vnu- titi. (Poz. pis.: Dej...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 April 1911

Pjr.,-'., BSSS3I um W$wkr % RADY A POKYNY. Jsou mravenci užiteční nebo škodliví? Příslovečná je pilnost mravenců, ale bohužel, že pilná tato zvířátka nejsou zemědělství k užitku, nýbrž na škodu a to na Škodu velice zna- čnou; proto, ač skutečně s těžkým srdcem, musíme nad nimi vyřknou- ti ortel smrti a doporuČiti jich vy- hubení. Čím nám mravenci Škodí? Nejvíce škod působí mravenci v lesích. Oni totiž ohlodávají kůru na kořenech semenáčků i starších sazenic lesních stromů až k bělí a vyssávají z nich šťávu, takže tyto vysílením poschnou nebo j«n zakr- něle rostou. Je tedy nutno mra- vence vypalováním mravenišť hu- biti. Velice škodí mravenci zeměděl- ství i tím, že ničí vajíčka z většího dílu užitečného ptactva a činí to tím způsobem, že pomocí žíravé kyseliny, kterou vylučují, skořáp- ku vajíčka rozleptají a obsah vyží rajř. Má)o#kdo dovede posouditi škodu, kterou mravenci tímto způ- sobem zavinují, poněvadž bývá ne- povšimnuta. Mimo toho poškozu- ji i ovoce na stromech a také tím ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

VOL. XX. 1IAM.E1 TSYILLE, TEXAS, THDKSltAV APRÍL 20,1(111 ROČNÍK XX. OBZOR i he Libr ry-f-Austin T#s ot the University oř íextg NO. s HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 20. DUBNA 1911. Enltrtd « n,conJ-cl.M m.tter 19. mou. ,h, „ H.UMt.tllle. „„de, ,h, ,cl o( H„ch , . ČÍSLO .18 Cena bavlnového semeno. požívají semene bavlnového, a jest to také jediní sílící píce, kterou krávy dostanou. Kdo bavlnové semeno může dobře zpeněžit,nechť tak učiní, kdo však jej, jsa od olej. ných mlýnů příliš vzdálen, nemůže s dobrým výdělkem odprodali, ten ať s ním naloží, jak v hořejších řádkách udáno a dočeká se dobré- ho výsledku. l |)nivoTiiní kosti za Iiikijíio děje se rozličným způsobem: Buď rozemílají se kosti na moučku, a- neb rozkládají se kyselinou sirko- vou neb páleným vápnem, Nej- pohodlnější však každému menší- mu hospodáři odporučitelný způ- sob upravování kostí na hnojivo budiž tuto obšírněji vylíčen, poně- vadž jím každý hospodář pohodlně právě za času, kdy prázdniny má, totiž přes zimu, výt...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 April 1911

Hlavního líto S, P,J, S. T, Těmito několika řádky dosvě- dčujeme co účetní výbor H. Ř. S. P. J. S. T., že jsme shledali po bedli vém prozkoumáni knih a účtu za minulé čtvrtletí jak bratra ta< jemníka tak i bratra pokladníka vše v dobrém pořádku. Jan Kučera, Albert Pšenčík, J. M. Halamiček. Taylor, 16., dubna.—Počasími me špatné, pořád prší. Koma si stojí dobře, i v zahrádkách všecko pěkně roste, jen tabák se jaksi krčí. Bavlně, která je venku, se ten se verák nelíbí. Milí bratři od řádu Vyšehrad, č. 48., kteří nemáte své poplatky za- placeny už dva měsíce, jste žádáni, abyste nezapoměli na ten třetí, neb náš řád nebude nikoho písemně upomínat ani za žádného platit, když o to nepožádá. Ve schůzi bylo mně nařízeno, abych toto o. známil v orgánu. Členi, kteří jsou s placením pozadu, mohou se vy- rovnat u bratra tajemníka, jenž je zaměstnán v městě v obchodě Mar sově, Bratra V. B. Šillera potkalo ne- štěstí. Minulý týden potloukla ho mula, jak se chtěl podívat hříběti na poraněnou no...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x