ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

Očkováni proti utaláku. Uhlák, jemuž také dle doslovného překladu z angličiny říká se na na- šich českých farmách 'černá noha,' anglicky black leg.francouzky char- bon symptomatipue a německy rauschbrand, jest nakažlivou, spíše však přenášlivou chorobou, kteráž rychlou smrtí u mladého dobytka končí. Nejčastěji 'objevuje se-u mladého hovězího dobytka ve stáří od šesti měsíců do dvou rokň, ač v některých případech mohou ni byti postižena zvířata jak mladší tak i FtaVší než v případech nejobyčej- 'nějŠích. Nemoc tato povstává vý. vinem zvláštního specifického zá- rodku v systému zvířete samotného. Jako téměř všechny jiné choroby nakažlivé nebo přenáŠlivé propuk- nutí uhláku v tom či onom kraji může nabýti v krátkém čase znač- ných rozměrů, kdežto jindy zase pouze několik kusů dobytka v celé šíré krajině jest ním zachváceno. V každém případu nemoc ta rychle pokračuje a z pravidla smrť má v zápětí. Ačkoliv mnoho léků bylo a jest dosud odporučováno ku léčení u hláku, žádný z nich valně se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

* II na chronické a zastaralé choroby a jsou buď omylem něco nevědomostí léčeni na-docala jiné nemoce, než jakými jsou postiženi, nechť toto slouží k poučení. Mnohokráte se stává, že se churaví lidé obracejí na obyčejné lékaře, nebo píší na léčebné ústavy, které zaměstná- vají lékaře laciné a neschopné, a poněvaČ zdraví nenabývají, ztrácejí naději, jako by jim už nikdo na tomto světě nemohl pomoci'. Na příklad, mnohá žena se dom- nívá, že má churavý žaludek,nebo žerná nějákou nemoc jaterní, ledvinovou nebo čivní, a dle toho jest léčena, ale onar za- tím trpí ženskou nemocí pohlavní. Mar- ně kupuje pilulky a hotové léky, neboť ty jí nepomohou,a ona bude trpČti dále. Jest mnoho lidí, kteři po dlouhá léta trpí zbytečně. Když jim nepomohli neschopní a nesvědomití lékaři, tu se snad obrá- tili na různé ústavy, jimž draze platili za špatné léky, které jich neuzdravily; a pak vzdali se již naděje na uzdravení vůbec a trpěli rok od roku a trpí snad až podnes. Podobné nepravé lé- čení vyžadu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

% Etgin, íg. března.—Milí bratři a sestry ! Musím Vám také něco napsat a dáti védět, že ještě*i my zde žijeme. Ačkoliv je tu několik bratrů, žádný nedá o sobě vědět, jak pokračuje. Jest mi zděliti, že náš spolubratr R. J. Haisler byl velice nemocen. Ošetřoval ho Dr. Auler. Nyní se mu daří lépe, což mu od srdce přeji. Případ těžkého onemocnění je ■vždy výstrahou a připomenutím, jalrdůležito jest náleželi k Jedno- tě. Jest to velice smutné^když otec rodiny nedbá, co stane se s touto, když on zemře. Měla jsem příleži- tost mluviti s takovým člověkem. Vyzvala jsem ho, aby přistoupil k Jednotě, ale divně jsem pochodila, * Odpověděl mi, že on po rodičích ničeho nedostal, tak ať prý si taky jeho děti vydělají. Lidé s takový, mi náhledy nemohou pokračovat, a národnosti naší nejsou nic platui. Dokud je člověk zdráv, obejde se snad bez přátel a pomoci, ale když nemoc přijde, tu je pozdě přátely a pomoc hledat. Pak te- prve takovému sobci přijde na mysl: "Kdybych byl přistoupil k Jednotí, mohl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

ROZMANITOSTI. I i? • n * ii y i I 4 r\ i /iiliavy AuiiTltuurk. Ženy a dcery amerických miliar. dořfl, které záviděli anglickým áu- fražetkám jejich "vavříny", vymy- slily si nový propagační prostře- dek v bojí za ženská práva, který je při tom docela pěknou společen skoti zábavou. Chtějí totiž pře- svědčiti obecenstvo o významu že ny v historii a kultuře — živými obrazy. Za t(m účelem založily zvláštní ligu, k níž patří ženy a dcery nej bohatších Američani!; její předsed- sedkyní jest jedna z nejmladších a nejhezčích dolarových královen, mrs. Mackayová. Protože v Ame- rice přikročuje se od plánů ihned k činům, najmula mrs. Mackayová elegantDÍ novoyorské Elliotovo di- vadlo, pozvala výkvět americké společnosti jakož i všecky vynika- jící osobnosti z oboru politiky, li- teratury a umění a uspořádala ibned pqdle plánu ligy skvělé před- staveni. Spoluučinkujícími byly výhrad- ně ženy z nejpřednějšich novoyor- ských kruhů; program sestával z řady živých obrazů, představující vynikající ž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 March 1911

K VOL. XX. HALLEIISVILLE, TEXAS, THUIISUAY, MUtCIl :t«, Ulil. Z The Libriry+Aiistin Te* l 'lif Univfrsity <4- >0. ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 30. BŘEZNA 1011. ČÍSLO 35 " Enteuri m wtoii-tlm mattcr Novembcr 19.1908, >t the pont offie* at Hallettsville, Te aa. under the act of March 8, IMt; £K <SB_ v obchodě zeleninou ustáleny í málo. Kupec pravidelně stoj( na Co se nákladního listu týče, te- jsou jisté výrazy se vztahem k za-; tom, že si musf zboží prohlédnou- xaský zákon ponechává zasílateli Obcbodni pravidla při zasílání slláni a raínění, jež musí obe ; ti než je přijme, proto stalosezvy- na vůli, máli mu ho^elezniění jed- Zťleniny do trhu. ; strany znátí. ' Jsou to: "To day's kem yypraviti zboží a teprve když natel vystavili čili nic. Žádá-li shipment" — (zašlete dnes) míní, j bylo na místě r,rčení vyloženo,: však zasílatel o nákladní list a do- Doba odesílání zeleniny do trhů že zboží musí být na cestě do a+j kollektovati účet za ně. Ale mnoh- právní s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 March 1911

#1 r#7 RÍJŽENKA. / Aug. Faurc. i. V Revigny sur 1'OmaÍD, velké\ Pavle ! Oba povsiali. Růžena vložila ' drobnou ručku do ruky jeho a po- I hližejíc nm do oči odvětila: "Dobře!.... Mám důvěru v tebe, vesnici utěšeného kraje Barroiské- )io, jímž cestující vstupuji do srdce ^ašelio drahého Lotrinska, žil /a časů, kdy počíná toto vypra- vováni, počestný vinař Donnet se svou rodinou. Donnetovi pracovali celý boží . Polib mne. i ok na svých vinicích, révu barvy zlatožluté, chloubou Bar-le-Ducu, a shromá ždili slušné věno své dceři Růženě, roztomilé rusovlasé, jako májové jitro svěží divče. Kílžena dospěla osmnáctého ro- ku. Zbožňovatelé poletovali kolem ni jako motýli, doufajíce učinili s ní "dobrou partii", — a ještě více jich dvořilo se ji pouze, že byli sve- deni půvabem jejich vnad. Marné namáhání! Růženka tropila si pouze šašky z nápadníků, jí byl jeden směšnější než druhy. Smála se jim tím více, jelikož jí srdce již nenáleželo. Tančilať při jedné slavnosti ven- kovské s Paulem Lrsure...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 March 1911

IPřejeme si Váš obchod* I 8 a zaručujeme uspokojení. Objednávka na zkoušku Fcía* přesvědčí. IJAPHET & CO. INC. 1 HOUSTON, TEXAS. I? Největší a nejmodernější obchod lihovinami na Jihu. 2 "•' m Zveme Vás abyste s námi obchodovali. Jsme s to Vás uspokojit; naše zboží jest čerstvé a dobré. Kupujeme farmářské výrobky a platíme hotově. Uspokojíme Vás při koupi i prodeji. ^proces tu zajímavost, že vrahové ■ poručíka Petrosina z New Yorku . nalézají se bezpochyby mezi oby- vateli velké klece v soudní síni. Vládě nakonec, bude-li rázněj svou věc zastávat!, musí se poJa. fiti přemoci Camorru. Zločin po ; té snad se stane právě tak řidký v | Neapoli jako v Benátkách. V při-j tomné době, dle statistických dat j Niceforových, vraždy jsou pětkrá i te hojnější v jižní než severtjí Itá- lii. Autor připisuje tento stav | hlavně bídě obyvatelstva; dělník; v továrně jižní Itálie musí se spo- Kojiti sotva s polovinou potravy jaké dostává se prňměrnému děl ; * Hallei* I)ry Goods Co. Inc. Zákíadiií K...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 March 1911

p —— OBZOR. L'at>«|>is hospodářský, pom-ný a zulmvnj. Orgán S. 1\ J. S. T. Vychzi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Ailrcsa:"OU/OH", llallt-tlsvillť,Texax. 33 225 O 3E2. ® A t.rnenil Fnrm mul PaiHily Xcwspaper. Organ of tlíc S. I'. ,1. S. T. Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 perycar. Advertisin^ rates on application. VcSkcró xvřrolékařeké doln7y ís no7n<«iftkou, ie mnjl biti unlánjr "Obzoru" l< otlňtřnf.l nďn>- Btivány k zodpovídáni buďte* i'esl<émn r.včroléknřl n xpolupracovnlku dr. R. Ucllerovl. 2615 So. Miliard ave., Near 26th St., Chicnxo, lil. Thursday, March 30, 1911. Každá rostlina jiné čiui nároky na půdu a podnebí. Budoucnost každé jednoty zavi. si na získáváni mladých členů. Každý bratr i sestra nechť jsou vždy bedliví toho, aby každý měsíc měli svůj úmrtní poplatek zaplace- ný, tak aby nebyli suspendováni. Neuechávejte'si zprávy z vašeho okolí pro sebe; sdělte je nám a my se již postaráme, aby vešly ve z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 March 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Lincoln, Neb. 21. břez. — Za- sílám též pár řádků z dálí. Byl jsem navštívit mého strýčka To- máše Pavlisku při Hallettsville, Te.v. Moc mne potěšilo, že všech- ny při zdraví jsem našel, s nimi po bavil, jakož i s pp. Polanským a Sovjákem. Děkuji jim za dobrou společnost. Když jsem jel zpátky byl bych %se zastavil v Penelope u mých brat- rů a řádu Nový Ráj, čís. 71., ale nebylo mi možno pro Špatné spo- jení na dráze. Také musím sdělit, jak zde po- kračujeme s práci v poli. Dnes jsenl začal orat pod oves. Komu budeme sázet až ke konci dubna, neb by nám umrzla. Co se týče pšenice ta je zelená, neb nemáme sníh již asi měsíc. Teď máme práce plné ruce. — Jsme zde dva Češi a obděláváme pro sirotčinec asi 300 akrů pozem- ků. V Texas bychom měli dost 8 akrů. Pšenice tolik práce nedá jako bavlna. Bratři S.P.J.S.T., zvláště od mého řádu, ať hodně píší do Ob- zoru. Zdravím p. J. Šrubaře v Penelope, S pozdravem, Jos. Škývara. Mexické revoluční hnuti. ti ) Kovář, 53, břez...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 March 1911

'r*-W l : il I I 1 •í Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNI ÚftADOVNA: JoatfDufek Jr.( pfediedtt, Caldwell, Texas. Jotef Mlkeab., ml.topfedMda, Wesley, Texas, J. B. Kuběna, tajemník, Fayetteville, T«*as. J. J. hrnka, pokladník, New Uliu, Telas. Účetní vfhor: Jan Kuřera, Klllnuer, Telaa, J, M. Hulamíťek, Kay.ttevllle tt. 1, Texa . Albert růťnfík, 1'luni, Texas, Dozorní: Tom. Krajta ml.- Caldwell, Texas, Frank Ótefka, Granyer, ian Uantrk, Sešly, Tex. Met. 1'aldral, prATIlí rádce. 51. Věrnost, M. J. Sklář, tajem.1 Hojeni rau iiiislfilkciu zakopnuli. Eayetteville R. 2, Texas, i Kaň se kopytem raní na noze 52. Osvěta, J. A. Vyvjala, taj., velmi často a rána zanedbaná bývá Cistern, R. 1. Fayette Co. Doba přistoupeni na $250 $500 $1000 Od 18 do 21 rokfi... 15 ctfi.... . 30ct&.. * .60 " 22 " 25 " ... 18 ' .... .. 35ctfi.. 1 .70 " 26 • 30 " ... 23 " ... .. 45 " .. 9 .90 •• 31 " 35 " ... 25 • ... ,. 50".. 11.00 " 30 " 40 " ... 30 " ... .. 60".. 91.20 " 41 " 45 " ... 35 " ... ....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 March 1911

Mexické revoluční linutí. Celý kabinet presidenta Diazepo dal resignaci. Stalo se to krátce po- schůzi, která byla na odpoledne 24. biezna svolána. Fieiident o přijetí dosud nerozhodl. Ve své žádosti udávají ministři příčiny to- hoto kroku. Vyslovují naději, žc jejich odstoupení uspokojí nepřá- tele vlády a pli.-pěie k urovnání rozháraných pomčiů v zemi a pro- vedení reforem, jichž se povstalci fefbmiáhají. Enriqot C. Cretl, mini- **^tr zahraničních záležitostí, podal resignaci jménem celého kabinetň. Diaz děkoval všem za služby, které jemu a zemi prokázali a sdělil, že jim své rozhodnutí oznámí později. Mezi odstouplými jest také Ramon Coral, který zaujímá úřad ministra vnitra, a při tom jest inístopresi- dentem. Ten vzdává se pouze úřa- du ministerského, ale mfstopresi dentem zůstává. President Diaz, který je stár 8t let, rfeměl rád ko- lem sebe mladíku. Proto žádný z jeho ministrů není mladší 65 ^oků. Většinou jsou mnohém starší. Z těch jediný Ortel jest v kabinetu * teprvé někol...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 March 1911

► TEH HP! na chronické a zastaralé choroby a jsou buď omylem neoo nevědomostí léčeni na docela jiné nemoce. než jakými jsou postiženi, nechť toto slouží k poufcení. Mnohokráte se stává, že se churavi lidé obracejí na obyčejné lékaře, nebo píší na léčebné ústavy, které zaměstná- vají lékaře laciné a neschopné, a poněvač zdraví nenabývají, ztrácejí naději, jako by Jim už nikdo na tomto světě nemohl pomoci. Na příklad, mnohá žena se dom- nívá, že má churavý žaludek, nebo že má nějákou nemoc jaterní, ledvinovou nebo Čivní, a dle toho jest léčena, ale ona za- tím trpí ženskou nemocí pohlavní. Mar- ně kupuje pilulky a hotové léky, neboť ty jí nepomohou ^ona bude trp&ti dále. Jest mnoho lidí, kteři po dlouhá léta trpí zbytečně. Když jim nepomohli neschopní a nesvědomití lékaři, tu se snad obrá- tili na r,1zné ústavy, jimž draze platili za špatné léky, které jich neuzdravily; a pak vzdali se již naděje na uzdravení vůbec a trpěli rok od roku a trpí snad až podnes. Podobné nepravé lé- če...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 March 1911

Přckrmováni koní. Ké O i Všeho moc škodí. V zemi naši <ročn£ tisíce kouí ouemocuí příliš* nou a nerozumnou laskavostí jich majitelů a to hlavně během jara, leta a podzimu, kdy potah těžce pracovati musí. Mnoho hospodá í řů domnívá se, že tužce pracující I nežli všichni farmáři Krmeni ni lékařských telat. Tajemství úspěchu při chovu zvířat j^t štědré krmení. Při da- ném dojném dobytku pravého typu docilí zcela jistě úspěchu ten, kdo krmí jej štědře. Docíliti něčeho ž ničeho jest nemožnými v mlékařem'. Jak dlouho bude to ještě trvati, v této zemi kůň musí nezbytně také mnohem seznají, že špatně krmené tele zna- vice píce dostávati a zapomíná přij mená malou, nevýnosnou krávu a tom, že nepadá na váhu to, mnoho j že zakrnělá Špatně krmená krávj} f li kůň pice bní, ale muoho li jí fád- ně atrávi. Na to by se právě měl vžiti zřetel nyní a v letě, kdy mno- ho práce na potah čeká a málo ča- su jest na zbyt, vlastně májo času popřeje se koRům, aby v poledne poskytnutou píci strávili mohli...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 March 1911

I i I.: y- Jit I l Stravování amerického vojska. na zmar. Proto když přijímá tisíc porcí pro setninu, vrátí, komisaři Každý velký generál, který kdy tifčást různých potravin, 6 nichž manevraval s velkou ármádou, po- [ myslí, že by nebyly spotřebovány, znal pravdu Napoleonova prohlá- a to v armádní ř^či tvoří "úsporu" šení, že "une armée marche sur1 na porcích. Ctna věcí, komisaři son éstomac", a nejeden jenerál | vrácených, se odhadne, a správci zažil zkušenost, že nejlepší armá-1 kuchně je dovoleno vybrati si v dou je ta, která má nejlepší žalu, j "sales storfech" za tu cenu potravi- dek. Nic tak důkladně a úplně ;ny nebo lahůdky. Vláda však ne- nedusí plamen vlastenectví a ne- j dovoluje "úspor" na jistých potra- potlačuje zmužilost, jako hryzavá vinách, tvořících porci. Čerstvé bolest nezáživnosti,'a proto stra-1 maso, sušené nebo nakládané ry- vování armády byla a jest věnová- by, brambory, cibule, rajská jablí- na právě taková péče jako vý-1 čka, sušené švestky, jablka a bro- z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

£ VOL. XX. HAhLEl TSYI1.LK, TEXAS, THIRSDAT AFR1L (i, 11)11. The Libr ry+A«Stm T«* >() 8(! •jny^tsityoLiexiB- ■ — - thT^ .re -«y teX1* OBZOR. t ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 6. DUBNA 1911. ČÍSLO 36 Entered aa aecond-clacH inntUr Navember 19,190*. at the poat affle* t Haltettaville. Te?. a. undrr the act oř Maich 8,1F7 . Suché rolničeni. m by při dešti půda stejnoměně na- sákla, a potom i rovna země udržu- je vláhu lépe než když jsou řádky vysoké. Farma by měla býti co nejrov- nější, aby déšť spadlý neodtekl. nýbrž aby vsákl tam, kde spadl. Zde mokro nikdy neuškodí. Příprava modildcl proti liubo- vitým chorobám. O suchém rolničeni se mnoho mluví a píše, a zvláště v posledním řase. Ale zdi se, že většiuá pisa- telů nikdy v suchých krajinách prakticky svoje theorie nezkoušeli, jinak by tak psáti nemohli. Po- nejvíce se shodují, že hlubokým o- ráním a pak brázděním podrývá-1 kem lze udělali dobré úrody i při tnalém spádu deště, v čemž maji pravdu, ale jen tehdy, kíJž do...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

PÍUEIA VYDÁNÍ H. Ml OD 1. DO 31, BlEZM 1911 1'íijem. i. Hotovost úm. a zál. fondu £9-787.55 Splátka noty čís. 35. úroky " " " " denních vkladů ... od řádu čís. 52. na H. Řád 52. úm. ilnor.. 59- " " 30. " leden .. 30. zál. lond .. 93. na H. Řád 93. úm. únor . 57- " " • 57.' na H. Ř. . 5 . •• 58. úm. březen 53. " " únor ., na H. Ř. . 9- 10. 53' 53- 8c. 80. 3>- 44. 44. 75- 75' úm. březen " únor .. na H. l\. úm. březen 13. splátka noty čís. 58 od řádu čís. 1. úmr. únor 1. na H. Ř. 1 ům. březen únor ... . na H. a. .. II II . úm. březen 14. 15- 4' 4- 5- 5. n- 27. xo. " únor ... to. na. H. Ř. ... 69. " " ... 69. úm. březen . 22. " únor ... 89. '' " 86. " březen 86. na H. Ř. 2. " " 2. úm. únor .. 56. " " •• 56. '' březeů 56. na H. Ř. 91. " " ... úm. březen " únor .... na H. Ř. .. , úm. únor .. na H. Ř. .. II I' , úm. březen , " únor .. 16. :6, íV 1 91, 45 45< . 23 82. 14, 14, 40, 40 43 41. " " . 41. na H. K. . 54. úm. únor . 36. " březen . 36. na H. Ř. ■ 50. úm. únor . 50. " březen . ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

9 ALBERT DUPUY-O. PETROVÁ. DVA POKRÝVAČI. i. Jan Serval, pokrývač, přišel na svatbu. Aniž promluvil slova, žel ti sednout na otesaný kámen a po- loživ hlavu do obou dlani, počal přemýšleti. Ano, starý dělník byt smuten, velni smuten. Hyl-li jeho krok kolísavý, bloudil-li jeho pohled ne- určitě, zaufale do dálky, bylo to následkem toho, že dověděl se kél Ale aťsi! Louisa nepřestala i býti poctivou!... Při tom pozdvihl hrozivě pěsti. I "Ale ten dareba.... Ach, ten ničema! Chce mi ji vžiti.. .. Ale to senestanel" V témž okamžiku zazněly stříbr- né zvuky zvonu, jenž svolával děl- V potřebě střižného a hotového zboží nezapomeflte navštíviti velko-1 •' obchod pánů A. & S. Levy ve Victorir, kteří nízkými cenami a do- brým zbožím vás vždy uspokojí, v^eský prodavač p. Josef Hnátek. niky k práci. III. "Vzhůru dětil" zvolal dílové doučí. "Musíte přiletovati kohou ta na kostelní věži. Petře Gal haubane, Jene Servale, vezměte právě před chvíli něco, co zničuje i náčiní, pánev a vzhůru! Nemát...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

Strach Před Chorobami Ustupuje. Téměř všecky hlavní občasné a zas- taralé nemoce, na které nejvíc lidí umíralo, dají se nyní vyléčit dle no- vého způsobu. ] stel i choří, nevzdávejte se nádčje na uzdravení ani tehdy, když jste se dlouho léčili a léky nepomáhaly. Známý učenec Dr. Ferdinand Hart- mann vás uzdraví. ?v, dejte nic na to, eo váni jiní - povídají a vás straší, prohlašujíce vás fcS-stav ?a Iveznádejný. Tento slavný lékaF radou uzdravuje každého. Je to podivuhodné sice alíi pravdivé. Ale není to žádný div ani klam, než veda a zku- šenost nabytá třicetiletým bádáním. Dr, Ferdinand Hartmann léčí různé nemoce, ale hlavně následující: Slabost, bledost, chřadnutí, trapný kašel, lámání, křeče, píchání, bolesti v žalu 1 ku a s.révách, srdeční vady, nemoce jater a ledvin, měchýře, piíc n sleziny; pohlavní nemoce mu/.ů i žen (nakažlivé nemoce a ženskd nejnoce, jako luMotok, bolesti břišní a nepravidelné neb bolestné mesít né, "dále vady a nemo- ce ušní, oční, hrdía a nosu, jakož i ko...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

Ótvrletni zpráva tujemniku II. ítiúln S. r. J. S. T. I. li'iluu du 81, Iutviiíi 1011. od 25' 27. 32. 38. 39. 41. 43- 46. 47- 48. 49. 54- Novi členové. Kád čis. i. Jos. J. Siiuek. 3. íYmbrož Technik. 6. Jos. Vochozka, Fr. Matuš a Fr. Janek. 8. Bohumil Pokorný. 9. Fr. Macík. 15 Jit! Stach. 1 17. Jind. Hejl, Vlad. Surovík, Jan Štefkaajos. Navrátil. 19. Ad. Opila. 20. Fr. Wojtek a Ant. Prcín. 23. Emil Hubálek, Ad. Trojčik, Fr. Blahuta, Jan P. Hrnčíř, Alois Cbudéj, Jul. G. Jaluíka, Ig. B. Vrána, Ant. Peter, Jos. E. Blahu- ta a Vilém Polášek. 24. Jos. W. Marek. Cyril Navrátil a Jos. Jelínek Vine. J. Papáček; _ 28. Cyril Orálek. 29. C. M. Němec, Fr. Kincl, Aug. Hurta, Ad. Valla, Jos. Zezu- Ika a Jan Valla. 30. Jan M. Valigura. Mil. C. Esteřák. Fr. Kopecký. Jan A. Boriski. F. J. Macháček. Mat. Livanec a F. Chvojka. Fr, Lapčík. K. J. Mikeska. Jos. Blažek a Fr. Jansa. Jos. Frolík. Aug. Urbanovský, Leo. J. Girard. 57. Pius Hobizal. 60. Fr. Hlavatý. 66. Martin Jurek, Victor BuHa- ta, Jos. Narov...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 April 1911

11. OBZOR. <Jumi|)Ík li h|M>dái'ský, IHHII-Iiy n /iiljuvliý. Orgán S. P. .1. S. T.v Stálou prací k pokroku. rým bylo zápasiti jak s nesnázemi i hmotnými tak i £e všelikým fana- Naše Slovanská Podporujíci Jed-! tickým odsuzováním a pomlóuvá- nota Státu Texas zbudována jest nim. Ale všecky překážky do ny- j na těch nejlepších základech a pu- nějška přemoženy a Jednota naše Vychzi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A(lresa:"OBZOK ,llalleU vllli',Texu . OBZOR. A <x«ut>nil Farm uiul Family NVh^mjkt. 0rgun of tlie S. I'. .1. S. T. | skytuje všechny výhody, jaké na- lézti možno i v těch nejmodtrnéj- ších spolcích amerických. V S. P.J.S.T. každý jednotlivý člen vi- dí z výkazu měsíčních jak a kolik •peněz řádových bylo upotřebeno. Dobrá a šetrná správa naší Jedno- ty jest uznávána, kdekoliv řeč naše zní a proto také člení/hojně přibý nejen že zaujímá nejprvnčjší místo mezi českými spolky svým zaříze- ním, nýbrž ona jest i na prvním místě mezi všemi spolky vůbec, uznávajíc že...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x