ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Castlereagh, The Delete search filter
Elephind.com contains 7,631 items from Castlereagh, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
7,631 results
TOO MUCH OF A GOOD THING [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

aaaaaaBBBVaBaBaBaBBBBftBBW TOO MUCH OF A GOOD THING Tka* poaate who ka** allowed Ibaaiaattaa to baaoaM aataraioa wiib tba battal tkat oa* oaaaol bar* to aaek ol a goad tbiag bar* probably aarar - baud of a haaiat ia thia 8iai. eeiiod by tba *apkaaiaa* aaaM of Walaoaa. Tktra, luoardiag to a* agoal of Ik* bar* loa aaak rtBgit* Hodaanba haw ba roaaarty was* alaag ia tba nraatry ooarea of bia raligiaat asptora aaa, sad foaad WalaaaM la ba a j atSMakai aapiBBaiinat piaao wbar* ba iaMgiaod law laid »a* awaiaag tba bmnt, bat wkar* *ab*aja*at wvoati gatieo* akowod bis tbal aa far as rapiag bmbo wat aaarty aa*. 'I fnai. bo and, 'that Ibara waa ie that j — »? ^^^m - (bi^^a w aw^^^j . a Milhlditl Okarak, a Pratkytoriaa Chares, a aiiHiig paa* iar ????» Day AdiiBbisa, ftaotkar far Ika Flyaaatk Btwtkroa, aad a Iraly aablwbad Batvatioa Aray.' Tbta | ?at toe awak for tka agaal, —d al tboagk b)M Mt awy it ia aa bm; woroa,tbabl ? vaa tkat Mfca aba Atab, ba lakM bia laat aad ailaatly ataia away, far k...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Fairy-Groves of the Sea. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

Fairy-Groves of the Sea. (BY A BANKKB ) Tba bottom of lb« taa, in plaoM, is a aaaaa ol ptaMiraaqaa baauty aad adoramoat alatoat aqualliog tba lova lioat diapiaya ul nature ? lavmli ricb mm*. Poriwpa the bod idea of oil Ikia itigaan aad ornal beaaty oaa ba gftiaod at tbe aoqaahaai at Naaioa, wkieb ia-ropoiod to bo tka laaot — thoBfrh not tbe laifmt— in tka waald. Uar* ara a number uf Urao. artiot iooJIy arrangad Unk- toaaatai by variotl doni wnnof the doop ; emitaauoa cuogcr oela almont an largv aa cobnut, mmbw bait cuuoaalvd ln-liuul rucka, tkoir cuuBing nw watrhiag fur |-ivv, irtlieni txibturted like a auaka about U» ?tnke , »hu«U ul bmulifol kWliter raaean Mali irlitteriag ia tka clavvrly an-aiigni light ray* m tkoagk for—ad of aparklin^ genu; while ia other tank* are l«r)|« HpacitawM ut tkat ?Hwt rvpuUivv uf all inariuc auiaMia, tie uotupaa. their grvat blear eyea toeriag *itb an expraaaiun ui paaitirc BMtliguitj' and IwicketlMcw, whiab, m a goad aiaod emb ia djopaod aaar tkea^ o...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
WANTED A WIFE [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

WANTED A Win I Tb* following Ittltr baa baaa mmit- I od by a 8yda*y aatriaoaial agaal:— I I ms ritiiig to yoa to aa* if yos I ooald got «?? » iaterdaatioa to a hwU hoiuu, i will b* ai yoar paaa oo tbu 10U-. i waul ft matabal yoaag womM Dot »( rada to Mil bar haast. Nopiaa* thuapiag km giavfad toag akutod foaalo kba «u»t ba aadar 40 aad gaad imltlitiw i aa ? widoar 37 imii oU witlt b?a ebildaa all girts wan laok iaaoaM a wotk o»ar £4 1 foot ha. ia bite atioag aad tan. Weald prafar a (an woaaa m TVjitiiw la widow if ah* bat na kMa. Maes mm aaaary bat piafirrad boforo food leoka hImi waaWyaa. Markat gardaor bat woaid Dot amp** ' bar to work to frardaa thogiria Baikal, ' art paruaalar aboat raligioa if aba | doa't waat Miogais ohaiah. If aba ia aatabal woaid aiarry bar atratoaway M aa gautag vary aaiioat don't aaot. gaabi* or boaaa hat* good aorral earbaotar aad am uoaadiag aHaotaaato i aaeloaa a; phitogiaf batorai oat ay wiakaa ol, ay awaitd w.fc dad laat yaw

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JAPANESE NORSE BUYERS. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

1APAJIUC HOUtf MfVCil. Japaaaaa boras buyer* hava bean vary baay in this dtowtot, high prtoM bsiag reajisan, Um wall-kaowQ raaa boraM Bias Flam aad Tsrragjsl brooght UO had 100 aaiaan raaaas tivaty. Tbw priaasaaaaadaaooddsal of ?arnrtoi aad svawaMt raamasaag Um aasaibtaty of braadtog aaia-atoai of borsss lor atport, a mjah mmaaast - itni pnosW- Biviiil itry wVbVPb1I«Tb1 Ovavtvar vP*Vw HbmbT§*T* MMT ^PaWSa wH*aV*9Vfals CHtM *H*awBwaMafal MR VaM VwftsHTSal PVVVsMI art ?.. saat __. ? *- *? -- pVVBBaTaTswtswrvTaV aV aaWtaTV *m *^*T?aBap*aTaVata*wa}r. faV usWalHa»thafiMas or a«aWh borsss lo to b» ohtoirad aaywaar* hi Uus dto triaa at lahjowabw) arimm. Good a» faiaorto aga aamost at a amm»Jmm. Tbs bayara are axpastod toagato rfcdl W Hi gin i ia Um naar f tUawa.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RICH MINE AT CONDEBOLIN. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

? *a a o ThaCondoaoMn1 fgakknigr'— y« If proaaaato in Um maay Maaai to ibis riwaky bm as ihawaag at Umm af Mr. Tbos. Pohwr't Baa* wwwhd by Iribahon Umb Ukto wftl at Um ssbsb. of Um bigaaat a*Jaaag booai Aaatrala has stan lor soom thaw. T^akiai, whisk is aboat M aaYa* !»*? towa. wm foaai by Mr. Pottor, «aa Bhak a ahaiV aatewing a straasji «f faahwh. TU on wm rtob, aad Mr. rwitor to Dins ombjUm «aas oaMaJB » smahto him to Is*** for otbsr slawMS. Tas work wm tokan o«wt oa tHaato by two kmal ntonara aad at lMajai Um* sra oo s toad that fer Barmy and wifa. oa«ais anytUaf ia AMaraJia. Abaat 90 tons ara IiamiUfctd WMkly ta Coakis Crask lot twilwt Mad this -J m -* ? -ta^y—famk. ^af j^jamai BmaaaaWdB Isaaaa BTN bV VIMbT IVI9aT*-l OT wfafaaafsfafafafafajl waaff* al lte par haa. ?hMriaaaal aaaan who know ham toaaJtty wall «a soai dant of ito habww M a busy aaniag centra, had thay a* nraaaot aaa oaiy wait and dapaxw Um took of ihflliil, antorprios sad hraai ia Um JJHriat.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OUR WANT OF POPULATION. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

OUR WANT OF NftJUTIMi. Tb* Prtato MMMtor be* waa Um ^- *-' * aaaaaaaa* naff bUBj BBasWaVamimam. *js^BwaaV '**M*****c |'***n Um fMi ff**'****rTwa«TW 'VtararVarl Mrs. Bato. Jaaaaw has had rtfe Piamdaat Booarmlt, ia watob Um ifa^BBTaf BVafjaaTataM^BaTafaB ** Baaaat AaaBTaaTaalaTaV sattltafatl taat taVM JililltJ gM^BV ft^hjU g-ftytsl-V gM? B^-A »taf» ?taV* WlPfrmmi asmmmmm; mmmmjar mmmaaj masr mmmam ?mm Ukwr andbM WL' Bm liawaka, aJawiaaaaw it Bear *-» Tas |V«s. issTa iMBwlm wi ia axaaUy wik. vjy ptaaoahl, aad Ub Mbna aaa nm ss harad that i iKJawfam wwl bsaaBS hi kasp oaan oa.r gaatThT Inliitti !??!- gIMM.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MR. REIN. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

at*. M». Tha OwMga bnaab al Um AManaaa Liksrat Lsagas, k*naf MMBt kwat iaa Bhibt Hoe U U Bail iahaada to addram msaliami in Um aadmatoja w«*f4V0w*MatB| aWS ^HrRa^aWaHBtt «NB wMB ttMlWwAaaaTrwl lawAl astl tsaaawaMlaVl ft BawiVf day ?faaing, bat it wm aaHaatad to him Unit a Taewtoy ar Pi** Bafht wwatd bs mots MMaak. As saawar M eiaaatod ia dM .Owraa.— ITmwra Adntr*U.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

p The One ^ Thing I Needful I To make A Life % j Worth V | f S L-ivintjr. ; 2 ^^ J *-?? ? ?? »in- ? | Curw RhaeinatiMii It 'ill in'iiHutr I to j'-u very !««»-?-, ??« ?-!»«? ami »ut»lu-- Ikepaia. Rub it it frwly. It «ill 11.4 bW4er m bom Uw akf .gabu ia .rv) , tar pain e-ill -top lltaithwi but .1.. ; yam tfn-d. »'.* »k by A, X 0.41m.. (iMMttt. A«eat. W.MiWfffvn. , I t \HWvmA m MMBOUmmO B)V THB MCDtOAL FftOf CSSION Of AUrntALASIA alNOC 1«97. _t^^!z&fZ&L Throat and Lung ^^pHify^^L Uronchitis oa roce.pt ol +d. far ^?JP^V^' ^j&^j ^ Uamntrnfmrn fTamW wMmfmmT ^^^^?Liy' _^a_t_^^p ^T TMti MO*T FALATAIMJi Or ALL BIMIUHOMS AND A OJWAT AID TO DWaMltO*. OfCkaaMtaaa DrogMBMa.it yk.. avod aad «a. 6d tmi aaaaa aaaMat eattM«v, ltb, » aaaaaaa itmit, o-omit ^^^N^^fiHBHma^ft SHEARING TIME ? l)o y..u «»ui a g»»o I pr c« »nH a (|ui«-k return fi-r ywa ? WimiI ' Then neiid v. (»» MNCHCOMBE CARSON & CO. LTD where it « ill be -? tr filly Uj -U i*-1 uuHer tlia supervittion ni t...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
On the Streets of London, OR, Driven to Crime. A Story for the People. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

On tke Streets of Ikradon, 01, Drlvea to CM**** H Sttvy mW Um Peoples ' No-uo, Riekaiw Grant. I don't MM atari tottiog ? people g«t there taroogb my place. 1 tbaasaa I have tkeagbl eilker tkat yaa'd Waul to go tkal way i|in, tkaagk I have travelled i« alto*. It «mM be e tnck on M MilkiailkSBUb,' ke mM, with » gnn ' He t yoo'd give something lo know wkel I know, mmI see what I've seen about Ibat plaoa. There's maoy a ?nt ana* May taiaa at* aaaar tbat IaoaJdMlkaaaOtiaiwtUkabaiit. ? It mtfkt ke wertk yoar wkilo to ba paid lar Ike iaformattoa,' aaid Great, BBtettoebve. * No ; go your own way aboat your work, ni not meddle witk it' ' Ma/ I know your oaaat,' asked Oraal. ? It nay ba ia my power to be Maadyea tatas 'day ' ' WalTlH toll yoa. My aame ia iotky Mike ; tka iw Bat asaae people mUme. IdoaMaactoelbtaaiaaaadowa tka tswtrt aad oa tka river. Mora tkaa I taaald em toll yoa, Riabard GiaM' I bevaae wiak to laara yoar aflei**,' tatiGaaat. 'And if yoa ikoaJd ever have to buet ?a down, daa...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

SMALL fl#t0 FARM J^ BLOCKS *~- Quaker Hill Ettiti, awiwaaa atacasawa ? ^?ea-aw ^^^aj esa. t—-— «a twta. it Henna aa mm «m (M IbU term eat, M * ea. fat t) to se sevektae. aae attt ? ajfakasffaa ea4keotet views :- Te Atrrnoi rioiabd a oo , Ue.. 1 IT rrrt at . tiaaai. tea* bm. peel hee, a alae ea4 keak ef vleva el Qaakar't lla fami Btotto. MaaM ? _._.._^™^_^.-- ...... 4«ir«as ? ? ???.ui.iiia.ii ?' i ? a Dale ? _ ? - ..— ? ~ ? 7 HAMOV TO HAVI \ I IN tNI HOUtM. 1 A tea ef tMHMHAM*S Mkt^B to a haaaV tktog te bare ia tka bewa, aaa\tl aatte tyjabta at fi totatai. Sgrj-aRK-^rrt W ta ? waa a ? ^FajBjaa, ta)t)ttNaaTttM- kaaa) wV Ameaiara mu sat mtjammfJL I ajfcHisiftie. B— ttaHlftana. I llllllllkjilll r us* * * I I BRINSMEAD PIANO. I if B3W BRJNJMEAD Ptano* «r« JL II made* In Bitglanel. ? I |# tDW Wmctorr -? t»n ????ntUtllr up- VI V to-dt»t# on* In mrwTy r—- ^ I p«ct. and the* t*««Jltr «f I I aMttarlalt) U««eJ It) tK« BaMt. I 1 For r*ml KtBTd womr taa-r mrm m 1 to ba- 4t*pa-ndt-«f upon. m I Br...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Telegraphic News. Sydney, Friday 8.50 a.m. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

Tidcqnraphio 2fTiwi. Srdaay, Priday 8 M a.M. Ia tfca Hnm af Bipi mititlfM vMtordat Mr Baid wade liillfiita Saat tfca Daakia Qatt aad I ? Jlhe WaaaUr* wbnjh ftalatod ate ImmJ mIi itnal*. The Ifato QeH latoad to Make aa ?dtart to bciH W ? WiBta beak SeaMUbat njiwbm I ? the pnpaai tabor farw m a Moaetroa* ^adlL hudiMl mm ara idtabv ?n^tatha Oaatrd Miaa at BrakM Hill London, Tbaraday Ib tfca BMtok agaiaat Sarrey tk* AaetraltaM ha** ta. 7 wtaxeta far tit, Hiii m TbeTe»tM*tokwMweafcyBagtaad by aa iaaiaga and M raaa TboaMad* of Japaa*M ar* *%or*M I* attaesieg BaaaiM poatttoM m tfca The taltoa of Tarmay aaapaatiag bta baotKeroftko roaMt bomb oatmg* bm bad Mm iwpnaaaad Paania» thrMton* the giMtn part of BaraaMa Bmbmb

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
GULAR RACES [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

OULAB BACB8 Taa abate ma mm af m Taaaiay law aad, aetwitkatonding the aafatar abfa weather, mm wm a fair attoad raMMMB aW B^aaawA\MBB«Mwm. TtwA B^ataMMW* M awkid HBW ?? Bf^aw^iaW*»Wam, ?- W fraaVWMMMMj aav faawsaB to have bom Ika bMt ever wwaawad ia Qatar. Pdtawiag war* tb* resait* : OpMtag Haadtaap HaMtat,*4 ? 1 OiMhMl, t.7 ? t Oepptmlk,«ll ? f Qatar Haadtaap Ootarity, IA ? 1 Gtaaet ? I Tb* Breadat Viraas, 7 II ? 1 Oatariay '.'. .'.'. ... I Qatar Hadtaap Stiag, 8.4 ? 1 MaMtot ... '. -. ? faiwndl niaiiaap QoMbatt,M ? 1

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FATAL ACCIDENT [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

FATAL ACCIDBNT Wo regret to ka*a to mbmbm tb* dMtb of Mr Bdward B BngOM, Immmm *f tb* PriaM af Wataa' Hotai, Oalgo««, wbtak and ***at took ptaM m Tharaday, TOtb iaatoat Ha wm arif imj a eoaeb lead ef tadtai frM Madge* oa Ib* Wedaaaday, aad wbM toraiag tb* aoraer of MayM aad Med ley atretta, Oabneg, on* of tb* rvia* UI fr»i hu hud. Maein- ta* beraM to awar**. A wbed Umok tka kerfc atoao, iMaltiag ia tka e**rtaraiag of theeMM. Tb* drtfor wm threwa Mt m to hi* bMd, and wbM ptakad ap it wm faaad tk*t tba akall wm f raatarad. Ha r*Miia«d mniim aatil ml day, when death Mpar*eaed. Tb* tato Mr BrifMa on** bed aa iatataM ta a eardiallaetery ia Madgea, aad aftar ward* earned oa the tniiM* af heed keeper aad ewdtal Maaafaetarer at Ceabofm, wher* a* wm widdy kaewa aad iMputid; aad ba atae had mm* trtaada at LMd*iita, Ceetafc, MarryjoM Maadnraa, Md ekhar ptaaaa. Ytm Oeabera ba wMt to Oalaiag. aad far mm kaptlka PrtaM ef Wafia' Hetoi 1 '*'?? aMHMaH Wm4I ft fVaM WtTMMBf a graat MlkaiitM af apart, ...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THAT AUCTION SALE To the Editor [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

THAT AUCTION SALS To tba Bditor Sir,— Kiadly altaw mo apaat ia yoar valaabta papar to rapiy to tba latter wbMk appoarod ia yoar Uat mmm aad aigaad'A Haaiial,' r* Ik* fwmi aaottoa aala. Tb* writor atataa 'b* MUaad tkat aavatal of tka lead atora kaapaia wara prMiat, Md tkat taoy vmw aat aMMiad witk taMiag Ibo paapta gat lha gaada at tka paaftaa' aataaa. a«A ^^^U ia^^ ^mm ^^^^^^^^m r*^^ wm* mmwo bmm payfMraaaapar* |WMM far Ikaaa.' I aastoad Mat if m paapta kad to pay atiraknpii* prtaaa, m 'A BMidawt' mm, aba* it aaowa a f«ry kad paMay m tboir fart. Wkyaat apaM) tkia Maaoy taaalty, to gaadMM kaow* waara, m*«* parti ?akv wbm Umt* wm Mtkiag to bo gaiaia by it. 1 mi proparad M adaul mm aavoral nMMU paid mm for tbair gaada tbaa taoy aaald ba*a par abaaai taaaUy for. Howwor, 1 waaJd 1 Itka to laforaj 'A iiaoiaW tkat I alliadid tka iwmI mm, aot wiU tba iataauaa af tunviag ik* gouda ap, or af ovm Making a btd. My mo-it* tot bataa tbara wm to tak* aatM* if My of My toag-wiodad Mttaam war* ia a ...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OPEN COLUMN [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

OPEN COLUMN It MMt bo diatiaotly aadaratood tkat wado aot aaaaMahly *aa»ri* tba optaioM axprwjud by aonvapoadaato

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE R. C. BALL A GREAT SUCCESS [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

| THI 1.0. BAH. I A QBJUT 4U0CB38 I On WaiBiiliy Mfht MM tka aba** aaae* toak plaoa *b4 wm aa aapra. niiatolianiM Tka ball awi Mpaar nm m toatotall* «aM*»tod for la« aafMaM* Aboai 60 aiMatoi aitaadad ?ad *ka waaia (TMuqf's ???— Mtal BMMd off »itk«at ? kiU*. Tka datir* ?f Ha.G. w*fa araditaWy Mrriad oat by Mmh Mitokail aad Maato, Md tkat of ?airkMfir ky Mr. Kaatiaf . BsaalUai MMia wm MpaJiad b* Mr. KaaMtt (Dakko), ailraa kaia« pUy«d by mm. A. Wrigfay aad Brawn (Balli. oaraa). DhmImj wm atortod »t »booi 8 p m. aad kapt goiag wrtil ando.ght wbaa aa ad^oaraaaMal wm MadK to tka -appir mom, Iba tobUa i» which wara a Itm* to aat, aad war* w«igbt- d dowa witk tka «aod tbiaga provided by tka rMiliiti of tk« towa aad dimnct. AMoag tkoM wko iMtatod to lay tk« toklM aad doaarala tb* kail wara MiihiH Morrw, Kaaakf, FiaU, MorttMar, WatoM, Bodda, Baoslay, SiaiMaaa, J.Hitokaa, J. J.Mamy, Mi* 8-li«aa,MaMfa. Mitokail, BJtoiaardt, KaMtag aad Stakthwaito. A jarMila daaM ww- kaki Uat aigbl aad tka kail ...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
COLLIE [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

OOLLIB ProM «arewa OerrMpoadeat AaMatingef tba Parajer* aad Bertfar* AMawtion will a* MM at Mr Weed'* Collie Hotoi m Batarday ttu Jata far tba parpoM of daaliag witk tfce Oea Iihim b aai new paper. Mr 8 Beaddl ef lactawood (Odli*) bM mM bit ptaM to Mr Ted Poltay of TbaDiffRM I boar tbat CeaatoMa 8m*11 bm ia ?traetioM to b* prepared for a reMOTal to Orange. Mr C A Wood ba* add hi* Hotel aad Store to Mawr* OkapeMa 8keariag will mm ba ia fall awag Btoat akada aroand atoning ?boat tb* Middta of Aagaet PWaty af trafdtar* ai be mm going along carrying Maay (a* tb*y oail it) Tb* boat of it ie tbat if a wobmb i» dwat (wbM tbey o*m* for looker) ta*r a*k for it bat if a a-aa abewa eat they **h for work.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ITEMS OF INTEREST [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

ITBM8 OP DrrBBBST Oa Meaday Meratag wo war* ak*wa tba mimm af a aaw M Mr B H:tobM* lOOMba wbm d ? I aai rai tavdy bit af barf. Tm eew wm bred Md fartoaad b*aUy by Mr J P SMilk Wa ba** ana *omm bad imm ia Mr tiM bat tka TuMMimh raed far mm Ira adfaa fafai tava ia abadataly taa weratlkat BMbaMMrtattotr**d m. The Dapajtajaaa refaaad to do Mytbiag to tkia raad atntiag tbat tka traftV doM not japmfy it PraaUMt BoMWaM baa told m ialrr*taw*r that aa tokM kMa iatoreM ia Aaatralta aad Bow fcaliad, parttaa ?arly i* »*w Tllni fffafarriag to iba AIm BiniiaHf Am Md la* dediaiak birth rate, 'Tea anat,' Mr. BoaMfeHdadared, ?iattba werld Mtor yoar gafaa, or kerpyear eradU* fail.' Aa Oraag* toM af faatballM taat Batarday defeatod a Mitttfcarpa torn by ta* Moid mm by Ma**** ta ail W* ba*a reoaivai fraaj tb* PMtoral aad AgriMliaral Baafatta* Dataa a liat of poaaltiae for ?dfaaaM m a mow greaad. A h*t of aU tfca BmtIm ia ta* Srato witk the Pramtaat'* aad Searetary'i mbi attaabed m *Im m- A apaai»l M«*t...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PEOPLE SAY [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

PEOPLE SAY Teat w* aro wkat w* at* i* da* ia a groat M*Mara to oaradfM for lead iag into HarliaMMt a bod* of mm wko, ca a rale, it ia to a* faarad, p'it ?olf first and ooaatry aaeoad That QUgaadra bu ***ry proMtM of baooMiaR «a a f*w y*ar* n«M now, notwilbataadiag bad lafi*tatioo, a Soariakiag OMtr* , tboagb had it mot* ga a b*»J UfialaUoa, mt iik* tbat of Canada, it woaid bar* mm graator pragraM, m tba ooaatry raaad ?boat ia a rmt wb**4 prodaoar. Adraoo* Oilgaadra! That tb* Hindoo, Boote Singb, Mid ta ba*a b*M a Oo»*raMMt ?obool laaobar in ludi*. *at for ib* poatal ezaMiaatioa ia MadgM btoly, *ad failed only ia dieUtioa, i* d*torMin*d to bar* aaotbar try. Tbat tka %& baliooka, bdoagiajr to Mr. Bdward BowaMa, of tk* Upprr Uaator, said to ha** d*m poiaaaad tbroogb aatiag ihi**ry w*ad, w*r* Talaad M from 4850 to £300 Teat Oattoa Agnealtaral OotUffo rawivai a OoraraMMt graat af L6000 aad ratarM L4M0 p»r nar ; wbwii tka EawkMkaiy Gaifage raaoifod ?W4.000 aad aaly rataraad AU000 ...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE INDUCTION OF THE REV. J. H. NOLAN, M.A. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

THB IMDUCTIOK OF THI BBV. i H. NOLAK, MA Tka tif i H MoJao, M.A wm ia daatod iato tka paitoral ovonigkt af tka PraabytoriM Obareb ia tfci* diatttat, at OalargaMSaM m Tkaraday Mtk iMt. Tka abarab wm iltad witk a iiprMMtotiTa gatkariag af Mitokata aad adbarMto. Tb* Bo*. J. Q W MeMoill, MA. of Uabbo praiidad, aad Mrmd throairb tka ladaotwa Barriat, after wbicb a wiIiimi *oaial wm 'ndind to tba bow Mtaiator of tfca abarga. Mr W Milla waleeMad tka Mtaiator oa babalf of tb* eoafragatfaa, aad Be* ) C W MoNoill tpok* oa ka kaif of tka Praabytery. A bMabifml rapaat, liberally prorided by tb* tadfaa, wm tb*a partakM of by taoa* praMat. Oa Ik* foltawiag Priday **Miag at OmmbmV a aerdtai w.Ioom* wm axtoadod to Mr Votaa ia tk* Cbarah Hall, wetaeaM addraaaa* w*r* gi*M by Mr Kaaaatk BmIob m Mbalf af tba aaagraxatiM aad Be* J C. W. MeJfatll m babalf *f ta* Pnabytory, ?ad ataa by Be* t Parr, Or BartMai mm Mr MaWiBtaM af mo^CimimMi TlMM' Aa MMlfaal p*a«MM of Team) aad iaatraaMatol mmm wMtkM I r*adar*...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x