ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

• -- - Čechoslovák V pátek, dne 16. května 1941. VLASTA PITTNEROVÁ: Když se jí narodil hošík, tu Zvolán s Anežkou byli za kmotry a dáno hošíkovi jméno Aurel. Nanynka pokorné posluhovala u Zvolánu, pokorně se chovala k lidem; šla-li do městečka, nosívala svého ho- šíka na ruce, a tato pokora jí získala přízeň lidí. Zvě- davým pověděla, že jest ji samé starati se o synka a že si ho jistě uživí. To bylo až do jara a z jara si vzala paní Adamcová Nanynku i s dítětem do myslivny. Takovou vděčnost, jakou Nanynka jevila za to, že přijde lidem s očí, tak hned nebylo lze viděti a jejím rodičům to bylo skoro lí- to, že dcera, jejíž dítě měli velice rádi, tak od nich po- spíchá. Ale naznali, že je to k jejímu dobrému. Nanynka se vpravila do práce s drůbeží i ostatních hrubších prací domácích tak, že měla nejen pani Adam- cová radost a vylehčení, ale i stárnoucí Anče. A ta uza- vřela s Nanynkou opravdu dobré přátelství a chválila ji, Jak se všeho chápe. a když dojeli neb došli ze zámečku na náv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

V pátek, dne 15. května 1S41. Čechoslovák 1 To These LEADERS OF TOMORROW We Extend Congratulations To the Class oř '41... our congratulations! Yoiťre a fine crowd of spirited young people. We know you... we like you... and we re proud of you! We re proud of something else, too: we're proud (and happy) that we can always say "we knew you when." No niatter where you go... what you do... how important you become... we'll never be denied the pleasure of having some- thing in common with you: weVe shared some of your school day experiences. And it has been our privilege to ha ve some little share of them. We look thoughtfully... hopefully... to your future. And knowing you, we have confidence in the years ahead. Your splendid class is the dynamic new wave of courage, eagerness, vigor and trained intelligence destined to carry the world onward! To all of you we extend our most sin- cere good wishes. These West Businessmen Wish Continued Success for the Class of '41 Elo Zatopek, Sinclair A...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

1 Čechoslovák V pátek, dne 16. května 1941, 1940-1941 Graduating Class of West High School ír; I' v* Jť a Reading from left to right: Top row: Lillian Zapalac, G. V. McGee, Lula Catherine Seat, Lillian Minix, John Wesley Redden, Helen Dvořaček. Second row: Albin Kučera, Dorothy Luco, Doris May Thompson, Janette McMoirough, Dick Leclenham. Third row: Genevieve Prnka, Rudy J. Kolár, Mrs. Susan Pazdral, sponsor, Charles Miller, Jewel Huckabee. Fourth row: Charles Jaynes, Ruth Cocek, Dorothy Schiemenz, Emma Deiterman, Carl Freund. Bottom row: Doris Sterling, Wilhelmina Tietz, Charles Donohue, Roy Ledenham, Betty Trlica, Evelyn Snokhous. Reading from left to right: Top row: Virginia Willis, Eddie Bartoň, Betty Jo Dilling, Ruby Mae Uptmor, George Zapalac, Mary Ann Gerik. Second row: James Williams, Lillie Pavlas, Harry Matustik, Paulině Foit, Fred Grelhessl. Third row: Lillie Hykel, Raymond Hutyra, Miss Olga Pazdral, sponsor, Robert Červenka, Wanda Terry. Fourth row: Della Mae Koemel, All...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

V pátek, dne 16. května 1941. Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Britanie a Německo vyměňují si děsné vzdušné rány a jak se zdá, Britové začínají nazi- stům náležité odpláceti to, co jejich supi způsobili Anglii. Mezi 300 a 400 britických aeroplánů, mezi ni- miž byl veliký počet vyrobených v Americe, drtilo Břemen, Hamburk, Berlín, Emden, Calais a jiná po- břežní města. Děsné britické pumy, které vyhazují celé budovy do vzdu- chu jako skořápky, rozdrtily Bře- men a Hamburk na padrť, jak sdě- lují zprávy. Britové jak se zdá, jsou rozhodnuti zničiti nebezpečného nepřítele jejich vodní dopravy — ponorky — hned v zárodku, rozbi- tím ponorkových základen a lodě- nic v Břemen a Hamburku a v po- sledních dnech britické a americké bombomety vykonaly v tom ohledu znamenitý kus práce. Britové mají snad příště na programu úplné zni- čení kterékoliv nazistické základ- ny, z které by se zdálo, že by Něm- ci se snažili přepadnout! Anglii. Němečtí supi provedli v posled- ních dnech také ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

vs Čechoslovák V pátek, dne 16. května 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jo& F. Holásek, Sec'y-Treas. ; Obávají se obávají, že jestli by Celý svét hádá příčinu senáač- byly zajištěny farmářům paritní ního útěku Rudolfa Hessa, hlavy | ceny federální půjčkou ve výši 85 nacistické strany v Německu a nej- procent parity, že by to znamenalo bližního přítele Adolfa Hitlera, do zvýšení cen životních potřeb. To Anglie v sobotu. Něco podobného nám tak vypadá, jako by se řeklo, se dosud nestalo v žádné válce, co co jest nám po tom, že vy farmáři svét existuje. Proč Hess zahodil p místa v naší veliké osadě West, dostáváte žebráckou cenu za své flintu do žita a utekl, nedovíme se ne'30'' náš zdejší lid kráčí přiklad- West vzorem sjed- nocení. Podvratné a štvavé živly nema- I to je, ani se na nic nevymlouvá, a- ! le ochotné pracuje, což jest prav- | da a my jsme na to hrdí a může I býti na...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

V pátek, dne 16. května 1941. Čechoslovák Slavný den... Bude-li každý z křemene, je celý národ z kvádru. Tu tvrdost, odolnost, vznět, dá- vá národu našemu v posledním století Sokol. Tvrdost, a sílu paží, hrdinnost srdcí odvahu žit i mřít pro pravdu a svobodu. Sokol neskla- mal a nesklame — bude držet ko- rouhev naši vztyčenou k nebesům až o chvíle poslední Sokol vede i dnešní odboj, je páteří našeho sna- žení, obětuje vše, pracuje na všech stranách. V této kritické chvíli, kdy událo- sti se ženou kupředu kvapem ho- rečným, kdy den co den přináší ne- čekaná překvapení, a kdy pohoto- vost lidu je nanejvýš nutná, při- pravuje Slet, který nejenom má předčit všechno, co předcházelo, nýbrž má býti manifestací všená- rodní. Má dáti Americe — ba celé- mu světu najevo, jak pevné stojí za svobodou a pravdou. Má též u- kázati sílu mravní i tělesnou, a zjevit světu naše cíle: spravedlnost, mír, svobodu a spolupráci se svý- mi sousedy, obzvláště bratry Slo- vany, Poláky a Jihoslovany. Již dnes s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

CXCHOBLOVAK V pátek, áne 16. května 1941. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis & okolí laskavé oznámte Jemu. DIVNÝ POCIT. TÝDENNÍ ZPRÁVY. — V neděli veCer o 8. hodině ze- mřela ve zdejší nemocnici stařenka Františka Zábojniková po jedno tý- denní nemoci. Zemřela ve stáří 78 let. Narodila se ve Vřetechově na Moravě roku 1863, kde se také pro- vdala za Františka Zábojníka, který zemřel před sedmi lety zde v Ennis. Do Ameriky přijeli s dítkami roku 1912 přímo ku Ennis. Po první válce odejeli zpátky do Československa, kde pobyli krátký čas a přijeli znovu do Ennis, neboť byli již zvyklí na poměry jíně než jaké byly ve staré vlasti. Byli nuceni nechati ve staré vlasti jednoho syna a dvě dcery, kte- ré později se provdaly a bydlí v Ka- nadě, kam se z Evropy přestěhovaly. Zesnulá byla pohřbena v úterý ráno z katolického kostela za služeb dp. Fr. Kowalskiho na hřbitov sv. Jose- fa za účasti velkého počtu rodiny a cestu po Itálii. Sotva vstoupil na bo jiáté, na sta mužů v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

V pátek, dne 16. května 1941. cschoslovAk </ FUTURE HOMEMAKERS CLUB FUTURE FARMERS OF AMERICA Reading left to right: Top row: Helen Milberger, Evelyn Vanzura. Mary Frances Podsednik, Jimmie Mae Cook, Mary Ruth Seat, Evelyn Case, Jewel Huekabee, Mary Louise Green, Dorothy Kapavik, Georgia Zapalac, Mary Alice Dickenson, Bernice M:Niell, Connie Good- man, Alvina Gerlich. Second row: Mozelle Parsons, Pearl Deiterman, Estelle Weinberger, Elvera Glomb, Arline Filer, Elizabeth Taylor, Helen Bezdek, Juanita Thomas, Frances Copeland, Pluma Kuydendall, Lelia Walker, Helen Černošek, Mary Ann Girard. Third row: Helen Ruth Luco, Marie Mazanec, Zora Pauk, Clementine Berger, Nancy Webb, Mar- gie Stanislav, Mary Ann Kolár, Marie Saw.ver, Ruth Damm, Irene Olsovsky, Paulině Olsovsky, Ires Goldsmith, Agnes Pustejovsky, Lucille Kubacak. Bottom row: Evelyn Husák, Johnnie Lou Hubbard, Lou Ellen Jenkins, Mrrcella Matus, Tillie Hejl, Dorothy Urbanovsky, Willie Mae Bezdek, Miss Kolaya, sponsor, Ri.th Gre...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

ČECHOSLOVÁK V nátpk. dne 16. května 1941. Fort Worth, Tex. Ctěná redakce Čechoslováka, též milí čtenáři! Dnes jsou tři roky, co mnozí z nás, kteří jsme roku 1938 toužebně hleděli, kdy spatříme břehy Evro- py, těšili jsme se, až uvidíme naše drahé. Mnozí jeli uvidět ty svoje stařičké matičky a otce, a kterým juž nebylo dopřáno je vidět živé, a- spoň si zašli na posvátné pole mrtvých, postěžovat si, co vše za ta dlouhá léta co byli pryč, zažili. Přátelé, dne 11. oslavovali po celých 8. 8. matičky. Jaká to krásná o- slava, co milých vzpomínek přeletí přes vaše myšlenky, a zdá se vám, že vidíte tu svou ustaranou ma- tičku. Vaše mysl vám praví, že by tu se mnou byla, jak bych ji rád, ráda, přivinula na svá ňadra, zlí- bala ty její oči. Také naše ustaraná matička Vlast zdvihá k nám očí u- slzené, a prosí o naši lásku a po- moc. V Sokolovně jsme měli oslavu "Matiček", od Sdružení Čechoslo- váků v Texasu. Já měla na staro- sti děti od stáří 17 do 7 let. Bála jsem se, že ty básničky, anglick...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

V pátek, dne 16. května 1941. ČECHOSLOVÁK KOUTEK PRO BEČLÁKY BEČLÁKU VALENTINU. Potěšil's mje, Valentine, s Tvojí pjeknou básničkou. Až se sejdem počástnu Tě, řízným pifkem s pjeničkou. Ba, co dím! Hned dvje Ti koupím; abys neřek že sem škrob. Připijem též k Tvýmu štěstí — jak's tenkrát vošidil hrob. Vono, slítnout s taký vejšky, není věru žádnej špás — anšto sis moch při tom pádu zlomit — místo nohy — vaz. Na to štěstí při neštěstí, spolu ňákou vyříznem. Bude-li to na můj svátek, tak se připodnalíznem. — A vy panny i mládenci, pište častejc, vesele; ať náš Koutek hezky skvétá — dálejc baví přátele. Fšem bečlačkám i bečlákům, přeje mnoho zdravíčka, štěstí ve fšem, vobzvlášť v lásce — Váš, Servác Bradavička. o Victoria, Texas. Ctěná redakce a celá bečlácká chaso vespolek! Předem pozdrav na ty hlavní do- pisovatele do Bečiáckého koutku, že mu nedají zaniknout. Ono se řekne pište, ale není k tomu náleda, času by bylo dost při tomhle počasí. Má- me půl května a není ještě všecko zorané ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 16. května 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY "NIGHT TRAIN" ALSO LATEST MOVIETONE NEWS Z města a okresu — Stařenka Anna Hromádková oslavila Den Matek u své dcery pí. Vilém Prašifkové. — Slečny Dvořáčkovy Justine a Christine navitívily své rodiče 6ATURDAY — ONE DAY ONLY Roy Rogers Geo. (Gabby) Hayes In a Thrilling Story of tlie Old West "COLORADO" Also Three Stooges Comedy 8UNDAY AND MONDAY Tyrone Power —in— *The Mark of Zorro' Also Terry Toone Cartoon manžele John Dvořáčkovi v neděli.! Na prodej pár tažných muli. i Fred Smeták, Rt. 1, West. • * * — Manželé Adolf Tobolovi a sl. Evelyn Fajkusová z Dallas dleli návštěvou u příbuzných ve West a v Penelope. TUESDAY AND WEDNESDAY "Father'8 Son" and ANOTHER NEV/ PICTURE "Iťs a Knockout" Admission: 2 řor 15c; 2 řor 25c čs.-polská manifestace v Mont- realu. — La Presse, Montreal. Ca- nada, ze dne 28. dub. přináší zprá- vu o společné manifestaci 'čs.-pol- ské, pořádané 27. dubna v síni Sul- pice. Na schůzi pr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 May 1941

I '' VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. • í \>N i • ^Kv>v ť_--ea^T' 'O - '4■;<> s Nechť // " ~ *" ný . V jfaílý a modrý prapor c£c a. jy nad svobodnou zemi — , o> fifi ,>5^ .íerikoul yV.zdnatý a pruhova- .v vs I AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 21. Entered as second-cla«s matter January 2, 1920. at the post ofice at West. Texas .under the Act oí Marcb 3, 1879. 23. KVĚTNA (MAY) 1941, Krutý boj o Krétu Britické loďstvo pomáhá Nazistických parašutistu přibývá. — Něm- ci tvrdí,o zasažení sedmi válečných lodí. — Londýn má důvěru v odražení | invase, — Zahraniční diplomati musí z Paříže. Zoufalý ale nadějný zápas o o- strov Krétu ve Středozemním moři dostoupil ve středu večer k rozhod- nému okamžiku a výsledek může míti vliv na celý směr války. Dle zpráv, britická středozemní flotila vstoupila do krut...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 23. května 1941. marie kyzlinková: TĚŽKÁ OBĚŤ Románek z mlynářského prostředí. kdežto Tonča se dívala do svéta mírně, hloubavě a tro-' lil. f tavosti, ale domnívala se, že dobré zaopatření patrně chu zasněné jako člověk, jemuž život cosi dluhuje. í Tonička zůstala v Hlohové a zalíbilo se jí tu tak, že Julii úplně stačí ke štěstí. Julčo! Jdu ti blahopřát ke svatbě", oslovila pohnutě jen nerada pomýšlela na možnost svého odchodu zpát- Sama ovšem by o takové pochybné štěstí nestála, sestru a objala ji kolem krku. "Chtěla jsem přijet už ky do města. i Říkala si, že raději zůstane do smrti svobodná, než -e'a- třebaže Jsi mně nepozvala na svou svatbu, ale Nebyla z oněch povrchních, malicherných dívek, jimž by se vdala jen z rozumových důvodů. ^ JSť^ St balenim svých věci." 1 město — a hlavně velkoměsto — znamená souhrn po- i Když ji švakr Zeman teď škádlil, že adjunkt Kovan- itam te. Jsem ráda, že sis na mé vzpomněla," mlu- zemské blaženosti, středisko požitku a n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 May 1941

V pátek, dne 23. května 1941. ČECHOSLOVÁK Protokol výroční schůze Českých Ex-studentů Státu Texas. VÝROČNÍ schůze Spolku Českých Ex-Stu- dentů Státu Texasu a zároveň schůze Te- xaské Matice Vyššího Vzdělání se konaly dne 4. května 1941, v Auditoriu YM.CA. v Austin, Te- xas. George E. Kacíř, předseda, zahájil schůzi v 10 hodin ráno uvítáním přítomných členů a návštěvníků. Frank A. Horák, tajemník, přečetl jména členů, a pak všichni přítomni byli před- staveni. Předseda ustanovil tyto pracovní výbory: na účetní výbor Irvin Pagáč a Jaroslav Živný, oba z Austinu, a Viktor Schmidt z Rosenberg; na resoluční výbor: Dr. Frank E. Lukša z Housto- nu, John W. Lešikar z Rosenberg a Alber Van- žura z Austin. Protokol z poslední schůze byl pak přečten a přijat jak čten. A. A. Horák, předseda stanovního výboru, podává zprávu, že jeho výbor vypracoval odpo- ručení na změnu stanov, a že jejich odporučení mají také již přeložené též do anglické řeči. Od- poručení na změny stanov četl Dr. Eduard Mí- č...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 23. května 1941. PROTOKOL VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÝCH EX-STUDENTĎ STÁTU TEXAS. (Pokračování se strany 3.) jména a adresy všech ex-studentů, navazuje £íyky s nimi a žádá je, aby se stali členy této wrganisace. V tom samém smyslu dodává Vik- tor Schmidt, člen agitačního výboru, že noví členi se získávají a že začíná být větší zájem v naši práci. Frank A. Horák podává zprávu jako tajemník, a děkuje redakcím českých časopisů aa jejich spolupráci. Zároveň čte zprávu Rev. Josef A. Bartoné, pokladníka, který se nemohl dostaviti do schůze. Předsedkyně Matice, pí. J. M. Matějek, podá- vá její zprávu z které Jest viděti, že Matice vy- pomohla 37 českým studentům v posledním IV2 roku. Také že přibylo do fondu Matice $364.00 mi poslední schůze v listopadu. Místopředseda Matice, Albert Vanžura, vysvětluje že Spolek vyůal časopis "Czech Exes" před schůzi a že časopis byl zaslán na 500 ex-studentů. Vydání a tm to časopisem nebylo větší nežli bývá oby- čejně s rozesíláním dopisů...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 May 1941

V pátek, dne 23. května 1941. CETH08L0VAK /I • • * v • v • V* Lo je nejucinnejsi zbraní proti Hitlero- vi v Americe? Jak přispět k porážce Nazismu? Nejlepší zbraní proti Hitljerovi, kterou dnes každý Američan má na dosah ruky, je účast na projevech, pořádaných na podporu presiden- ta, vlády a většiny kongresu. Je to práce proti podvratné činnosti A- merica First (Hitler First) Com- mittee, proti zrádcům a poražen- cům druhu Lindbergha, Wheelera a Spol. Je to podpis na petici pre- sidentovi, avy věděl, že většina nás skutečných Američanů nepřejí si potopení naší pomoci Anglii, nýbrž bezpečné dodání a to prostředky, o kterých rozhodnou vojenští a ná- mořní experti, zodpovědní za obra- nu země. Jinou zbraní je posláni osobního dopisu, telegramu, či líst- ku, podporujícího stanovisko pre- sidenta a vlády v energických kro- cích proti Hitlerovi a jeho ose, která připravuje ovládnutí světa proti nám, až bychom Anglii nechali pad- nout. Takové osobní projevy, pode- psané jednotlivci, nebo ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 May 1941

ČECHOSLOVÁK V patek, dne 23. května 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIKECTOKS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sděli se na požádáni Advertising rates on appilcation IÁDNÉ osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. V pátek budou opět mluviti v Madison Square Garden v New Yorku dva apoštolé Hitlera, Chas. A. Lindbergh a senátor Wheeler proti válce. Nechcete-li si otravova- ti život, neposlouchejte je. známy odevzdati, postarají se o to, | aby vše nebezpečné pro né bylo z nich odstraněno. Hrožení Diese, že bude vyšetřovati APM nám připa- dá, jako tty předem oznámil zločin- ci, že bude jej chytati. APM. praví, i že jest v Americe potlačováno ú-; stavní právo k volnosti řeči, ale ú- stava nedává právo, aby volností řeči...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 May 1941

V pátek, dne 23. května 1941. Čechoslovák ✓ Za S.A.Č.T. mluví skutky, nikoliv prázdná slova. Tyto dny odesílá S.A.Č.T. hlavní úřadovna Československému Po- mocnému Výboru do Chicaga na ambulance $1,500.00. Jest to šlechet- ný a křesťanský dar našich oběta- vých krajanů v Texasu a my všich- ni jsme právem hrdi, že nám bylo dopřáno dokázati skutky, že máme mezi našim lidem skutečně lidumil- né a uvědomělé členy, kteří plní své občanské povinnosti vůči své nové vlasti a při tom nezapomínají trpí- cích bratří a sester za mořem. Tím- to krokem dokazujeme, že nezůstá- váme pozadu za ostatními národní- mi skupinami, které podporují své bratrské národy v boji proti nazís- mu. Nerozumíme jen tomu, že jsme ještě za naši práci kritisováni a že jest nám vyčítáno, že se staráme o cizí. Drazí přátelé, jen se podívejte na Řeky, Finy, Poláky, Belgičany atd., žádný z těchto lidí nepřihlížel nečinně, naopak jejich akce byla daleko většího rozsahu vzhledem na jiné poměry a celá Amerika nejen přispíval...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 23. května 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis * okolí laskavé oznámte jemu. KDO MAŽE, TEN JEOE. Za litr slivovice hajný v lese ve staré vlasti, který hlídal knížecí les, nechal člověku nahrabat steliva pod dobytek, kolik chtěl, a ještě k tomu Člověka někdy hlídal, aby nebyl vy- rušen. Znám hajného, že za do- brých pár botů nechal také srnce střílet a Ještě poradil, kudy srnec v noci chodí. Mazalo se všude. Podma- zovalo se hned ve škole, íunt másla, párek holoubátek, neb tucet vajíček pan nadučitel dostal od některé ma- minky, která měla synáčka oslíčka, aby pan nadučitel dal klukovi lepší známky na školní zprávu. Ba i ten poklasný na tom panským dostal na pivo za to, že dal člověku velký dílec cukrové řepy vyryt ze země, kterou člověk musel oškrabati z bláta a o- krajeti řepu u vrchu s tenkým kr- kem řepy a chřástím řepy, kteréž vrchy lidé měli za tu námahu s ry- tím řepy cukrové. Když jsem se učil řemeslu, tak i tam se mazalo, ale ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 May 1941

V pátek, dne 23. května 1941. Čechoslovák J KOUTEK PRO BEČLÁKY Milá chaso B. K.! Bajgale, to se dějí ve světě věci k neuvěření, ale tož když jest to černé na bílém, šur je to pravda. Tak v Anglii spadl s nebe jeden německý pohanský bůžek. Já skutečně již se nedivím nic, když Němci všude vy- hrávají. Víte, oni si umí udělat re- spekt všude. Vidíte, jak Herr Hesso- vi všude v Anglii, ba v celém demo- kratickém světě hážou vavříny, když šťastně dojel do Anglie. Tak asi se to krásně vyjímá, všechny americké listy věnují celé přední stránky a ba půl časopisu sprostému lumpu, hrd- lořezu, který má na svědomí mnoho a mnoho lidské krve. Tak jak si má- me představit tu naši úpornou sna- hu německé lupiče porazit? Hum- bug! Demokracie má měkký mozek. To jest zrovna jako za minulé války. Slibovali všichni spojenci strašnou pomstu kaiserovi, no a — ?— On si už řeže v Holandsku dříví přes 23 roky (toho musí býti už hromada) a do vousů se směje, jak jsou ti "me- šuns" a "misters" bláhoví lidé. No...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x