ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

% VOL. XX. IIAI.I.E'1 ISVLLLK, TEXAS, XHDRSD.IV, MAKCH 18, ltlll. SO. !t,t OBZOR. ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 16. BŘEZNA 1911. Entcred as hrcond-rlaiw matter Novembrr 19,190H, at thř poct office nt ilnllettaville. To.aa. undfr the act of Mnich 3, 1879. ČÍSLO 33 T Í&1Í.&. k:\<- ským nádobím. Za jedny Nerosty kovové. od r. 1897 se zde doluje. Ruda, |jež jest druh rumělky, nalézá se v í žilách probíhajících Edwardsovy j vápencové skály břidliěník kolem Stříbro. ! ^aS'e Ford a Terlingua. Vydává Dobrá stříbrná ruda vyskytuje i Půl ai dvě procenta rtuti. Vzdor se v Za-Pecoské krajině v Texas v j PÍ'rozeným překážkám jsou ložiska dostatečném množství, aby se do-:tat0 Jruhými ve Spoj. Státech, co na skladě drželi; jsou dobré, ale lování vyplácelo, a sice v okresích ; se W* v?'tížku rtuli- i neni na nich výdělku, a pak čím El Paso a Presidio. V dolech | "Presidlo" a "Cibolo" při Shaíter dobývá se ruda již dvacet roků. Nalézá se tu hlavně tak zv. leště-, nec stříbrn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

i OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. W\ i Swetwater, 4. března. — Zacil mé cesty do západního Texasu vy- bral jsem si Big Springs. Jest to městečko čítající 3000 obyvatel, le- ží v dolině a kol dokola pnou se vvsoké kopce. Výška nad hladi- nou mořskou jest 2300 stop, a jak mi bylo řečeno, jest to nejvyšší t od na dráze Texas & Pacific. Podnebí jest mírné. Panují zde vsak velké větry zvané "sand- storms. Tyto vČtry jsou metlou I zdejší krajiny. Z (fičeno nic přiže- ne se tento vítr a s ním mračna prachu a písku, a to tak hustě, že je někdy sotva 15 kroků před se- be vidět, a svítí-li při tom slunce, zdá se jako by celá krajina byla v ohni. Mnohdy taková bouře trvá jen 2 neb 3 hodiny, ale někdy též /celý den. Obyvatelé jsou vesměs Ameriká- ni, pouze 3 německé a jedna česká rodina jsou zde. Kde pak je mí- sto, aby tam nebyl k nalezení naši- nec. Čecha snad nalezneme všu- de, když ne muzikatata, tak jistě Ševce. A můj Čech v Big Springs je pravý Český, pardon, moravský švec. On nechce být Čech...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

9 i f $ Přejeme si Váš obchod ijj) pro slopi $ a zaručujeme uspokojení. Objednávka na i Krmení slepic v zimě. U nás nejohvyklejším'krmivem pice v zimě je ráno trochu 1 řčli odjtadků sé šrotem a zr- ] iti. .Jinak se hospodyně o své sle- j pice dále nestará. Však co vidí- f # T A TITTTVn Q flA TAT/I • m,>' když slepic''v zimř r,ino do" f JArHJLl & tO. 1JML. ? 3^niúr- f KODSTON, TEXAS. . * ; nastcmpaj. riep.ce „ekan, za v,; iř u • > ,' . j _*. / .iv- •_ _ .... & tr, nedělají tulných pohybů, pil zaručujeme uspokojení. Objednávka zkoušku Fds přesvědčí. * * ^ tSejvětší a nejmodernější Zveme Vás abyste s námi obchodovali. Jsme s to Vás uspokojit; naše zboží jest čerstvé a dobré. obchod lihovinami na Jihn. ^uom tlpustll0U) alo uenesou. Proč? ; ťtíybi jim hlavně pohyb. Poliy- i bem podporuje se rychlejší pohýb Kvitance a plnomocenství do km. v tóle,podl«>ruje se též vzrítot i Rakousko Uherska správně vyho.! bt zAr(jtlkl\ příštích vajec a slepice tovuje firma F. Brodský a Sov...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

OBZOR. Časopis lio*|M<lái>ký, poučuj u zábavný. Orgán S. l\ J. S. T. Vych z i každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu :• 'OBZOlt", llullc ttsvillf .Texas. ■ ■ . '■# A Meneral Fiirm and Family Xewspaper. Orvran nf tile S. I1. J. S. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian, . Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 pcrycar. Advertising rates on application. VcSkerf z^íTolékařfkí dofnijr (h poznámkou. ' ie mnji býti zaslány "Obíoru" k olištóni.t atlri- oovány k zodpovídání buďtež feskómu avěrolíkaři a spolupracovníku dr. R. Hellcrovl, J615 80. Miliard ave., Ncnr 2Kth St.. ChiruKO. III. Thiirsday, March 16, 1911. Uschováni klobásů, (.'hceme-li illonlio udržet i klobásy, doporuču- je Si' dáti je do soli, a ponechat je tam až do požití. Vydrží Velmi dlouho a nabude zvláštní lahodné chuti. 'Sůl sumá jimi nikterak ne- utrpí. ,T .. . .Svítící láhev Vlož kousek fosforu velikosti hrachu do lahve s dlouhým hr- dlem.# dolej asi do třetiny te- plým olejem. Fosfor se v oleji roz- p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. i San Dleso, Cal. — Na Křižáku "California" dne 10. března. — Ne- vím, co se bude díti v několika příštích dnech, neb stav véci jest zde napnutý, a co nevidět snad praskne. Občané města Los An- geles chtěli pořádali na počest ná- mořních důstojnikii banket, když tu, jako by z čis^é jasna hrom ude- řil, přišel rozkaz od válečného od- boru ve Washingtonu, aby co nej^ rychleji se vydali do San Diego a tam vyčkali dalších rozkazb, tím ovšem z banketu sešlo. T^o obdržení rozkazu v několika minutách uháněla již celá pacifi- cká flotila torpedoborců plnou pa- rou k vodám mexickým následová- na třemi obrněnými křižáky; "Ca- lifornia", ''South Dakota" a "Pen- sylvania." Když rozkaz byl obdržen, bylo polovic mužsta a důstojníků v mě- stě Los Angeles, asi 15 mil od San Pedro, kde jsme byli zakotveni. Ihned byly vyslány zvláštní patro- ly, aby mužstvo sehnaly dohroma- dy a důstojníky uvědomili o nové situaci. Jsme hotovi vyrazit každou ho- dinu a torpc-dovky konají vyzvě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

H I; ■ 1 li' 'í R ívi 1 i % OBZOR. Cumi|iík hiis|iinliíisk j, polituj u zabilynj. Orgán S. 1'. J. S. T. Rozličné způsoby vzájemného pojišťováni. Vych zí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:''OIIZOK", lliilli'tt>villi'.'l'(ixus. OBZSO 3Efc. A (ieneral Fiinii unii Family SewHjiapiT. Organ uf Um S. P. .1 S. I Published Every Thursday by F. G. Fabian, HallettsviUe, Texas. Subscription,$1.00 jjer year. Advertising rates on applicatioa. Veškeří zvčrolókařnké dotazy 's poznámkou, žr mojí býti zaslány "Obzoru" k otiittni.) nrlro- mívány k zodpovídáni huďteř řeckému zvěrolékaři ii "polupracovníku dr. H. IIHlerovi, 2U15 So. Miliard ave., Near 26th St., Chicago, III. Thursday, March 16, 1911. Liknavost a lhostejnost k Jednotě je největším břemenem, zdržujícím jednotu od pokroku a vývinu. Kde bratři raději přetřásají u veřejnosti vady jednoty než její dobré stránky, tam /.daru se nedočkáme. Dbejme účelu naší Jednoty a řá- du a hleďme ke skutečnosti jej pfi- vésti. Podejme sobě ruce...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

Ví H r. 1908 — 1909. ai f (Pokraíovjmí.) JI. V Nonsom se uljliujiijii. Po komisaři Clintonovi vyvolán ■správce Koppeovy farmy, K. S. Newsom. Tento jest muž tmavé pleti, poněkud nervosni, prostřed- ního stáři. Nemá levé ruky. Život svůj strávil bezmála v botně Bra- zoské v okresu Burleson a po mno- ho rohu je správcem Koppeovy larniy. Dostává služné Í1.200 ročně a zaměstnává jako strážce Harlan McLeoda. "Jsem správcem Koppe& Rotyert- sonovy tarmy," vypovídal New- som. "Farma tato obsahuje 4,600 akrů, a 2,500 se obdělává. Za svou práci dostávám plat. Ze sklizně podílu žádného nedostáním. Plat dostávám stejný, ať již úrodájt ■dobrá nebo špatná. McLeod byl mnou zjednán v roce 11)09. Služba jeho obnáší $35 měsíčně. Správcem jsem byl po jedenadvacet roků po- sledního prosince. Asi polovici plantáže vzdělávám dělníky, zje- dnanými na den. Značná část'pro- najata je rentyřůmz dílu—odvádějí jednu třetinu, čtvrtinu, nebo polo- vici-úrody. Část obděláváme prací trestaneckou. První smlouvu ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

. r ' Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Dušek jr., předseda, Culdwell, Texas. Josef Mikeska, místopředseda, Wesley, Texas, J. B. Kuběna, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. t rnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetní výbor: Jan Kuřera, Ellingar, Texas, J, M. Halamlíek. Eayettevllle R. 1, Texas. Albert Pienčik, Fluin, Texas. | Dozorei: Tom. Krajča ml.. Caltíwell, Texas, Frank fttefka, GruiiKcr, Jan Damek, Sešly, Tex. Met. Pazdral, právní rádce. Měsíční poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni na 5250 Od 18dolil rokli.... 15 ctft.. ' 25 18 50 55 tt) 05 1500 aoctfi.. , 35otfi.. . 45 " .. . 50 " . 60 M .. . 85 " .. $1000 I .60 « .70 í .90' 91.00 91.9U II 30 Adresní' Mílii. • 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., ^Fayetteville, K.F.D. r. 8. Novohrad, F.'K. Buček, taj., Moulton R. F. D. i. 4. Karel Havlíček, R.J. Štaíía, taj., Hallettsville, R. 4.,box 112. 5. Jaroslav, Emil Kossa, taj., Schulenburg, R. 3. 6. M...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

Růže a její ošetřování. Mezi všeirti rostlinami, které si vzal člověk v ošetřování, zaujala růže rozhodně nejprvnějši místo. Dějiny její jsou s dějinami eivi- lisaee velmi úzce spojeny u popu- larita její sahá tisieeronásóbně do dějin člověka a života jeho. Chee- li někdo lásku projevili, zajistě jest růže prostředníkem — n tak to jde celým životem, až nás ko- nečně doprovází ku hrobu, a je takto přímo řečeno nerozluěitel- nou příteíkou juk ve chvílích ra- dosti, tak i žalu. ( Není divu, že lneme k růžím a ■ potřeba jich jest ták obrovská, přeee nevěnujeme jim'dostatečné pozornosti, by zdárně vyvíjeti so mohly.— Chci krátce jen nejdů- ležitčjSí pokyny ku zdárnému pě- stěni této Sleohtičny rostlinstva podati, by aspoň částečně příkoří, které se jí stává, odstraněno bylo. O dalekosáhlém šlechtění a roz- množováni nebudu se Siřití a jed- pá se mi pouze o ošetřování růži vysokých a keřovitých, objedna- ných. 1. Ošetřováni růží vysokých, očkovanou, se dvouletou korun- kou, z volné půdy, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

I r" I ; m na chronické a zastaralé choroby a jsou buď omylem něco nevědomostí léčeni na docela jiné nemoce, rrož jakými jsou postiženi, nechť toto slouží k pcucení. Mnohokráte se stává, že se churaví lidé obracejí na obyčejné lékaře, nebo píší na léčebné ústavy, které zaměstná- vají lékaře laciné a neschopné, a ponevac | zdraví nenabývají, ztrácejí naduji, jako j by jim u'/, nikdo na tomto světě nemohl i pomoci. Na přiklad, mnohá žena se dom- nívá, že má churavý žaludek,nebo žerná nějakou nemoc jatemí, ledvinovou nebo čivní, a dle toho jest léčena, ale ona za- ! tím trpi ženskou nemocí pohlavní. Mar- ně kupuje pilulky a Kotové léky, neboť ty jí nepomohou a ona bude trpěti dále. Jest mnoho lidí, kteři po dlouhá léta trpí zbytečně. Když jim nepomohli neschopní a nesvědomití lékaři, tu se snad obrá- tili na rázné ústávy, jimž draze platili za špatné léky, které jich neuzdravily; a pak vzdali se již naděje na uzdravení vůbec a trpěli rok od roku a trpí snad až podnes. Podobné nepravé l...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

- * l 20.000 vojska Spoj. St. na hranicích Mexika. Vláda Spojených Států se hotov! nakročili v Mexiku ku ochraně svých a cizích národů zájrnft. Na 20 000 vojska spolkového všech zbraní táhne k mexickému pomezí, čtyry obrněné křižáky, tvořící 5. divisi atlantického loďstva, dostaly rozkaz hnouti se ze severních vod k námořní stanici ve Quantanamo na Kubě a skoro veškeré tichomoř- ské loďstvo pluje k shromáždišti v -v San Pedro a San Diego, Cal. a 2000 námořních vojínů strojí se u- -dělat stanici Quantanamo svým do- časným hlavním stanem. Pohyby velké této .sily branné moci jsou na pohled jako manévry vojska a loďstva, ač vlastně je to k vůli mnohem vážnějším účelům, Úřadní vysvětlení je povahy velmi neurčité, protože stav věcí dole na jihu je velmi cholostivý. Odbor zahraniční teprve před týdnem přišel k náhledu, že revo- luce v Mexiku začíná vážně ohro- iovati americké zájmy a předlože- no to v páttk presidentu Taftovi a jeho rádcům od tajemníka Knoxe ve schůzi kabinetu. President i...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 March 1911

RADY A POKYNY. !M ! ( Í\\ li I i ■ !\ h .Prostředky proti msici krvavé. Mezi prostředky, které určeny jsou na ochranu stromů, hlavně proti mšiM krvavé, zaujímají v novější době přípravky stromové- ho knrbolinea svá čelná místa. Při ničení škůdců, jež výhrad- ně na kůře stromoví žijí a mezi něž náleží mšice krvavá, štítková, 1'usikladium, podřízeně i mšice li- stové a méra hrušková ve svém zimním stadiu, jest zvláště připra- vené karbolineum překvapujícím prostředkem. Nemůže se ho po- užiti samotného, nýbrž v libovol- ném roztoku íiecfcá se nanášeti štětkou nebo kartáčem, V korum; stromů pomocí různých, stromo- Xýfch stříkaček s prodlouženými rozprašovači na bambusových ty- čkách. Jeho účinek Ba hmyz je částečně zaslepující a dýchání za- • mexující, částečně jedovatý ná- sledkem olejů karbolinea. Všech žíravých látek prost, zaručuje ne- škodnost svých účinků na zdraví stromů. Jak jemně roztříděny v něm o- leje, o tom podává jednoduchý způsob důkazu. Při 10 procent roztoku na dlaních ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

YOL. XX. HALLE1TSV1LLE, TEXAS, THLRSIUY, XARCH 88,1911. SO. 84 OBZOR. fcROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 23. BŘEZNA 1911. ČÍSLO 34 Entered aa wcond-claaa mitter Novemtx-r 19,190P. at thr poat office at HaUetuvilIt, Te>.aa, undrr the act of Marrh 3, 1879. TEXAS. L | Fort Worth, druhé svétové tržiště na telata. 1* Po několik roka již nazýváno bývá město Fort Worth druhým Chicagem, když se mluv! o trhu telata. V roce 1910 nebylo V květnu počaly dodávky v pl- ných kárách a ceny byly pevné, průměrně $6.50 za sto liber živé váhy. V červnu doveženo do trhu pfes 20.000 telat a prodávány od $6 do *6.85. V červenci byla celkem větSí po- ptávka než dovoz a cena od >7 do tam sice tolik telat prodáno jako ^7,25' r. 1909, ale také jiného dobytka; ^ srpnu dodávka obnášela 39.- na maso přišlo do trhu méně než -47 kusů; průměrná cena Í6.75. rok před tím. : Stej°é ceny udržely se v záři. V okrouhlých číslicích dodáno' v í'jnu obnášel dovoz 45.1 to ku- do Fort Worth v minulém roce i s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

■ N i ^ Lití [ OD NAŠICH DOPISOVATELI). Whcelock* 15. března. —Poča- práci celý umazal, až když přišel si ■ 1 1 li si je pěkné, takže iětšina rolníků započne v brzká seti bavlnu. Musím se též zmíniti o naší mlá- deži, na důkaz, že zde nespíme. mne navštívit kollega Henry To- polánek. Jak mne uzřel, povídá: "A sousede, co pakls vymetal ko- mín, že's celej umazantj ?"—Jána to: "Fonograí sa ně zhubil, tož Založili jsme si totiž Český diva- j sem ho spravoval a při ttm sem sa dělní a zábavný spolek za účelem ■ zašípal." — "Nač pak to?" povídá zdokonalení se v řeči mattřské, soused. "Dovez fonograí k Fojtí- ueb jiné příležitosti k tomu .nemá-1 kovi. von se na něj koukne a po- lně a české školy zde není. i zná hnedky, co mu schází!"—"Tož Těšilo by nás velmi, kdyby ostat- niože," já na to a švl jsem s íono- ní mládež zde bydlící se k náin při-i gra'em k Fojtíkovi. A skutečně dala a pomohla nám ve vytknutém druhý den jsem mohl zase hráti cíli pokračovali. Nebude to žád- mohl "Redwiog" a hra...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

* Ir f Přejeme si Váš obchod $ $ $ a zaručujeme uspokojeni. Objednávka na zkoušku Fas přesvědčí. m §JAPHET & CO. INC. I HOUSTON, TEXAS. Žižkov, 12. března. — Schůze, |p3 kterou jsme oďbývalí*-lne5~ břez- ua, byla rázu slavnostuího, neboť se odbývala za přítomnosti skorém veškerého členstva, a přijímáno by- lo pět nových] členů a čtyři#s pře- stupnímijlistinami. V pří*tí schftzi budeme opět pli- jí mati dva nové cleny, a tři se hlá- sí s přestupními listinami. Jak vi- dět, tento rokjzačíná pro náš řád ^ Nejvétší a nejmodernější obchod lihovinami na Jihu. ^ blahodárně. Dlouho trvající sucho bylo za- Kvitance a plnomocenství do žehnáno dobrým deštěm ze soboty | Rakousko-Uherska správně vyho- na neděli. Byla už nouze o vodu, : tovuje firma F. Brodský a SOVÚk. a studně, jindy za dobré považo- 1389 2. Ave-, New York; popia- ;vané> vypověděly službu, takie tek $4 i s konsulátním ověřením; 'většina lidí vozilo vodu ze znavné rovněž vymáhají podíly a pohle vzdálenosti. dávky. Zveme Vá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

H II l ■ 14. I n hs i ž MÍ a ■lir- 1 ! fc . L >t. ř1 OBZOR. Časopis hospodářský, poučný a /aluivný. Orgán S. F. J. S. T. Vych zí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa :"OBZOU", IliillettsvHle, Texas. A (Jenernl Knrm uml Family Xcwspaper. Organ of tlie S. P. J. S. T. • Published Every Thursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising ratc9 on application. VeSkcré zvěrolékořnlié dotazy íh noznánikou, íp mají být i znslňny "Obzoru" k otiStřnf.* udrr; sovány k zodpovídání buďlež českému avěrolékaři n spolupracovníku dr. R. Hellerovi, 2615 So. Millnnl ave., Ncnr 26th St., Chicago, III. Thursday, March 23, 1911. Kukuřice a bavlna v trhu. "Studený vítr se všech stran fouká, farmáři z něho nic dobrého nekouká," praví staré přísloví.— Když před několika roky bavlnový pilous "Boll Weevil",nejobávanější škůdce bavlny, se zahnízdil na ba- vlně ve státu Louisiana, panovala největší obava, že tam vypěstova- Standard Cultivator pro 1911. /vlastní důkl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. & (• Penelo[>e, 18. března. — Ač rá- da dopisy čtu, přec sama jsem do- sud žádný nenapsala až dnes. Příčina toho jest, že Ijiž několik roků jsem stižena vnitřním nedu- hem,"který jak se zdálo, byl nezho- jitelný, neboť jsem všechny dokto- ry, kteří byli v okolí, obešla a po- moc od nich očekávala, ale pomoci a vyléčení se mně nedostalo. Na- posled jsem se odhpdlala zkusit nemocnici Dr. Breuera ve Waco. V průvodu své matky jsem tam dojela a žádala o radu v mé neme- ci. Dr. Breuer, po důkladné pro- hlídce, které mne podrobil, se vy- slovil, že moje nemoc je vyléčitel- ná, avšak žádnými medicínami, nýbrž operací. Slyšíc tato slova, ulekla jsem se, ale pohlédnouc v jeho usměvavou tvář, všechen strach mně opustil. S důvěrou jsem se pak svěřila dr. Breuerovi k vyléčení. f Dnes je tomu již přes dva triěsí- ce co operaci na mně dr. Breuer provedl, a já se cítím uyní tak jak znovu zrozená a doufám, že se ú- plně vyléčím. V nemocnici Dr. Breuera jsem pobyla 14 d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

1 i ■'/' '| I1'1# *' I R. , if i.. n OBZOR. Časopis ]iii,|HMlalsk)■, poučný n zábavný. 01'LMI >, 1'. ,). s. I. Vych zi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Dovolte Drozdovi užít vlastního léku. Adr«'sa:"01IZ K", lUllettavtllr,Texas. A General Farm mul ťamlly Ntnvspaper. Organ ef 1'. J. S. I. Published Every Thursday by F. G. Fabian, Haltettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advcrtising rates on application. Veňkerí zvřroltfkařské dotazy (« poznámkou, ic mají hýli znnlAny "Obioru" l< ntiftjřnf.' adre- n« vány k zodpovídání buďtei řenkínui zvřrolékařl n Hpoluprarovnlkii dr. R. Kellerovi, 2015 So. Miliard ave., Near 2Sth St., Chicago, III. Thursday, Marcli 23, Í9Í1. Zvolte si agitační výbor, který by projel celou osadu a ku přistou- pen! k Jednotě krajany vybízel. Bratři, podávejte nám zprávy o vaší agitaci v okolí svého řádu, aby- chom vašim sousedům poslati or- gán a zprávy o pokroku S.P.J.S.T. K uvádění nového člena do řádu mají se vždy členové co možné v největším ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

i? r. 1908 — 1909. # t (Dokončení.) Šerif okresu Trnvls vyslýchán. George Mathews, šeřil okresu Travis, dosvědčoval, že je nutno Těžně trestati, aby pracovali. "Některé trestance, aby pracova- li, je nutno biti," pravil. "Jak nechtěj! pracovati, musí býti mr- skáni, Mám trestance v práci již po tři roky. Jak nechtějí praco- vati mrskám je bičem. Aby ne- utekli, dáváme jim na nohy zvlášt- ní ostruhy. Přítomně pracuje v městě tlupa třestanců, kteří maji nohy sepnuty řetězy. Nejsou-lí o- kovy tkaninou podloženy, odřou nohy." V křížovém výslechu doznal še- rif, že spůrný trestanec je bit jako zpáčovitý kůň. Porazí se na zem, a zatím, co jeden muž ho drží za ramena a druhý za nohy, bič pra- cuje. Šat nebývá při tom trestan- cům svlékán. "Já sám jsem některé bil, ale je to již dávno. Nebylo jich mnoho, které jsme musili býti, a obyčejně dvě nebo tři rány dostačily, někdy ' však vzdoro vitému vězni dali jsme jich dvanáct až patnáct. Po hla- vě jsme vězně nebili, vyjma v pří- padu, že z uři...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 March 1911

f - šv - : ] I ť Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: JosefDušťk jr., předsedu, Caldwell, Texas. Josef Mikeska, místopředsedu, Wesley, Texus, J. R. Kuběna, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetní ví bor: Jan Kučera, Ellinger, Te«a , J, M. Halamiček, Hayettovilie R. 1, Texas. Albert ťieníik, Plum, Texas. Dozoreí: Tom. Krajřa ml.. Caldwell, T 'xas, Frank átefka, Granitur, Jan Damek, Sealy, Tex. Mel. Pazdral, právní rádce. Měsíční poplatky do úmrtního fondu, Doba přistoupeni na $250 Od 18do21 roklí.... 15 ctil.. • 30 ' 35 ' 40 ' 45 • 50 ' 51 ' 52 • 53 ' 51 ' 55 18 23 1500 BOctfi.. , 86ctft.. . 45 " .. . 60".. . 60 " .. . es ".. $1000 í .60 • .70 $ .90 91.00 91.20 91.30 Adresář hulá. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, K.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton R. F. D. i. 4. Karel Havlíček. lí.J. Štafía-, taj., Hallettsville, R. 4.,box 112. 6. Jaroslav, Emil ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x