ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
E. IDLALE KULDNE TEENETEMEDAL MALMÖS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

E. IDLALE KULDNE TEENETE MEDAL MALMÖS Rootsis, Malmös korraldati k.a. kevadel kohaliku võimlemisliidu ja ajalehe* "Sydsvenska Dagbladet" poqlt esinemine eesti võimlejaile. Avar teiinishall oli välja müüdud viimse kohani, sest kõik tahtsid näha Ernst Idla kuulsaid naisvõimlejaid. Alul esinesid kohalikud Rootsi or ganisatsioonid. Siis tuli Ernst Idla valikrühm, mis pideva treeningu " tõttu oli suurvormis selle sõna pare mas tähenduses. Tunni-pikkust esi nemist katkestasid vaid ovatsioonid. Kohalik rootsi publik oli otse jah munud rühma plastilisest ja rütmi kast esinemisest.. Esinemise lõpul andis Malmö võimlemisliidu esimees dir. Lindquist eesti võimlejaile üle hõbedase lipukilbi kinnitamiseks eestlaste teenekale lipule. Pärast esinemist toimus pidulik' Õhtusöök Savoy hotelli esinduslikus saalis, kus peeti rida -kõnesid eest laste auks. Ernst Idla dekoreeriti Malmö võimlemisliidu teenetemeda liga kullas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestu vôimlejate triumf Taanis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

7 Järjekordseks triumfiks kujunes Eriist Idla võimlejate valikrühma esinemine Kopenhagenis 28. aprillil; Kuigi korraldajad olid valinud Kopenhageni suurema võimlemis saali KB-halli eestlaste esinemiseks, ei suutnud see suur amfiteaatriline ruum mahutada kõiki asjahuvilisi ning Ernst Idlal tuli anda lubadus teistkordseks esinemiseks 30. aprillil. Õhtu juhatasid sisse kaks taani naisvõimlejate valikrühma. Siis tulid Idla tüdrukud, kutsudes oma esinemisega kaasa publiku vaimus tustormi. Väärib märkimist, et aja lehtede sõnavõtud olid eranditult Kiitvad. Näiteks kirjutas Taani juh tiv leht "Berlingske. Tidende" oma arvustavas ülevaates muu hulgas järgmist: • ."Erilise juubelduse äratas nende võluv pallimäng. Nad kasutasid see juures palli kombel, et selles oli mõte, et iieil oli see mänguasi kaasas, ja isegi see ebatavalisus, et nad lõpu eel esinesid pikkades rüüdes ja tegid "haldjatetantsu," pakkus suurt Õnne. Eriline peatükk • olid kaik ja jooksuharjutused lõdves. tüssüsteemi järgi, m...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Melbourne'ist VÖIDUPÜHA — JA JAANIPÄEVA BALL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Melhommefist VÕIDUPÜHA ~ JA JAANIPÄEVA " BALL Võidupüha "ball toimub Colling \vood'i raekoja" saalis, kuhu on oodata "rekordarvu osavõtjaid. Ball on huvi äratanud isegi Sydney kan dis, kust 011 tulnud järelpärimist osavõtu suhtes..^ Ettekandele tuleb efektne '' Kiigepidu (E. Sirg)1 33 tegelasega seltsi rahvatantšu-rüh ma, koori, laste-räkvatant^ugrupi ja solistide kaastegevusel. Dekorat sioonid IC Keir'i poolt; r

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUNTSTINÄITUSE ASJUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

kuntstinäituse asjus teatatakse meile täiendavalt järg . mist. Näitusele palutakse töid esi-: tada kõigil Austraalias elövatel eesti kunstnikkudel ja ka eestlaste sõp radel austraallästest kunstnikku del, kellede poole palutakse vastava esildusega pöörduda. Tööd palutakse hiljemalt kaks nädalat enne näituse algust,' s.o. 20 .aug/Eesti Majja, kas hr. Jakobsoni või pr. Kompüše kätte toimetada, Igale tööle tuleb märkida kunstniku ja töö nimi ja' hind. Näituse puhastulu läheb Eesti laienauskoolr heaks. Toimkond.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CONTROL OF UNIVERSITIES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

CONTROL OF UNIVERSITIES. PRÄVDA of February 2 writes that "the Communist Party Commit tee "of the city of Saratov "has, failed to study deeply the activities of the institutes of higher education, the state of training of the stuclents in Marxism-Leninism and the composition , of the teaching Štäff " It follows that in the USSR it devolves on the Party Committees j to check the work of. the institutes I of higher education. At the same time the vast majority of the mem bers of these committees have no university education, many having • no more learning that what an ele mentary school can give. We recommend this information to the especial attention of those Western professors and academic teachers who still give their warm sympathy and support to the Soviet regime.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

si^mwsi ^Maailma avalikkuses mõjus jah matavalt järjekordne lennuõnnetus Pärsia lahes, kus alla kukkus nel jamootoriline liinilennuk Skymas ter, mille pardal oli 44 reisijat ja 8 meeskonnaliiget. Neist isuudeti päästa ainult 13 inimest, kuna 39 hukkusid. Kahe prantsuse Skymas teri allakukkumisega nädal^:jook sul hukkus 85 inimest. Äratab tähelepanu, et õnnetus juhtus Bah-1 reini saare lähedal peaaegu samal i köhal; 'Mõlemad allakukkujiud len-; nukid olid teel Saigoriist (Indo-: Hiinas) Pariisi. Vastavad juurdluse andmed viitavad sellele, et on te gemist kommunistide, poolt organi- i seeritud šahotaashiga.: Tõenaoliselt c>n lennuki-vahemaandumisel Kara-\ ähis (Pakistan) rikutud maandumis ja' õhkutõusmise seadeldist. *Käshmiris, India ja Pakistani; piirilinnas, toimus, relvastatud kok kupõrge India ja Pakistani üksuste vahel, mille kestel sai surma 25 nreest. See oli esimene kokkupõrge, arvates mõlema -maa*vahel aasta alul sõlmitud • rahu kokkuleppest.. *Pöhja-Korea kommunistliku, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET SNAPSHOTS APPOINTED CANDIDATES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

^WmET'MwSHQTS • APPOINTED CANDIDATES , ;i PRAVDA of 18/2/50 published a letter of the members of the Politbureaü and other Communist bosses, saying among other things: : " . . . as .according to the law every one of us may stand as a can didate in one district only, we, as .Communists and members of tbo Central Committee of the All-Union pommimist (Bolshevik) . Party, turned to the Central Committee: for directives. The Central Commit-, tee of the All-Union Communist (Bolshevik) Party, directed us to J eaiivel our names in the other dis tricts and to stand in the following districts . We have submitted to these directives of the Central Com mittee . . . " • The Soviets advertize their elec tion law as the most democratic in the world. Hitherto we knew that the citizens had no other choice than to vote for the government candidates. Now we have it—in writing—that even the candidates, the very rulers of the USSR, may not choose the district where they will be elected.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ulemaailmne korjandus vôimlejaile [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

^:'kff,pttaäilmiie korjandus voiml&jaile ^Eesti võimlejaile Roötsis ön tä ^? na^v suveks, saabunud -rida .esine misettepanekiiid Euroopa kontirien s dil, millest tähtsamaid on osavõtu kütse võimlemise maailmävõistlusele Baaselir Shveitsis 14.-16. juulini ja Kölnis toimuvale rahvusvahelisele noorsoo—-ja kehalise kasvatuse nä dalale, mis s korraldatakse seoses ' Kölnii linna 1900 aastase juubeliga. Vaatamata kõigile pingutusile, ei ole.tftendeks esinemisteks Õnnestunud leidja .majanduslikke võimalusi ko , hapealsete korraldajate kaudu. Mõistes .võimlejate olukorda, algatas ;•.Selts ja^rida teisi •/feestlfl&te • gruppe Rootsis/, korjan^ duši : võimlejatele reisikassa kogu miseks; ;Kuid nende spontaansete al gatuse tulemustest ei jätkunud ka vatsusel olevate välisesinemiste teostamiseks. Seepärast oli hiljuti kokku kutsutud saadik H. Laretei poolt :Jkõigi Rootsis ilmuvate eesti ajalehtede toimetajad, et nõu pidada edaspidiste sammude üle eesti:võim-. l^jlijLe^ reisiyõima...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kujutavkunsti näitus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Kuj ailavkmistf näitas Möödunud aastal tehti Eesti Kiijutavkunstnike Keskuse, kelle asukoht Saksamaal Geislingenis, poolt ettepanek eesti kunstinäituse •' korraldamiseks Sydneys. Nende et tepanekul moodustati Sydneys vas tav' toimkond, kes kohal näituse korraldamiseks eeltöid tegema hak kas. Näitusega kavatseti ülevaadet eesti pagulaskunstnike loomingust . anda ning näitusel pidid esinema oma töödega eesti pagulaskunstni kud üle kogii. maailma. Mitmelt poolt Euroopast ja Ameerikast saabusijd ka tööd kohale. Suurem saadetis kunstitöid oli Saksamaal asuvate eesti kunstnikkude poolt kaaša antud Austraaliasse siirdu vale pr. Asta Koppel'ile. Nagu nüüd pr. K. näituse toim konnale teatas, on tema küll ise m.a. novembris r "Nellyl" ."Austraaliasse saabunud, kuid ta pakid koos näitu sele määratud piltidega on senini kätte saamata. Nüüd jõudis toimr kond välja selgitada, et mainitud pr. pakid on küll lõpuks saabunud, kuid omanikul, kes praegu Ade laide'is asub, siiski veel kätte saa mata. Ni...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

LETTERS The Estonian Relief Committee is holding letters for the following 'countrymen:: Mr. Harald Antsmik, Mrs. Nora Ärvak, . Miss Dina Arzibashev c/.o Erica Läor, Mr. Frieman, Mr. Erich Erimo*? "Miss Antonia Emits, Mr. Vilbert Haak, Mrs. Herta Heinis, Mr. EJmar, Hein vee,. Leida Heister, Mr. Ilmar Jalast, Miss Leida Jan no, Mrs. Vera Jürgenson—born V Ott, Mr. Aleksander Kimmel, Mr. Kasper, Mr. August Kübarsepp, Mr. Hugo Köster, Mrs. Hilda Lange, Erna Leht, Mrs. Mille Leis, Mr. Half Malve 3 letters, Mrs. Johanna Mark, Mr. Evald Must, Mr. Lembit Mäe-, tamm, Mr.. Rein Möldre, Mr. Jaan Mürk, Eduard and Lydia Noor mets, Aino Oru, Mr. Meinhard . Ots, Mr. Lennart Paabo, Helene Pajo— born in Pärnu Estonia, Mr. Peter Pusic, Mr. Johannes Pärn, Mr. Raivo Rannik 2 letters, Miss Alide Rarndmann, Mrs. : Rebane, Mr. Eduard Reinhold, 'Miss .Ilma Rinaldi, -' Mr. Evald Soomere, Mr. Herman, Smith, Mr. Endel Uduste, Mrs. Antonia Tõnison, Miss Tadvi, Penita- • Torm, Dr." Üvarov—Uvarova, Mr. Timofei V...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"MIKUMÄRDI" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

"MIKUMÄRDI" harjutustega alustas Sydney Eesti •Seltsi näitering paari nädale eest ringi alalise näitejuhi Ernst Straussi juhtimisel. Tegelastest on osa vanu näiteringi tegelasi, osa uustulnukaid, kelledest mõnel ka põhjalikumaid lavalisi kogemusi. Lavale kavatsetakse tükki tuua ■ Eesti Maja avamise kümne aasta juubeli puhul käesoleva aaštä au gustis Harjutused käivad kord . nä dalas esmapäeviti.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

SYDNEY EESTI MAJAS, 141 CAMPBELL ST. 24. juunil kell II e.l. VÕIDUPÜHA AKTUS . Kõne: Alfred Tanimäe, koori-ettekandeid: Eesti Meeskoor Sissepääs tasuta. . \ Korraldav toimkond. j , TEADAANNE ! | S.E.S. "Eesti Kodu .Linda" liikmeid, kes kooperatiivi- |< J maksu osade viisi tasuvad, palutakse käesoleva aasta osamaks . f I õiendada hiljemalt j j 15. JUULIKS 1950. A. ' - | | Peale seda tähtaega kaotavad osamaksu tasumata jätnnud kuni ; |f' j- maksu tasumiseni liikme Õigused. JUHATUS. ' |

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
I. TAMMELO LOENG [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

I. TAMMELO LOENG Pühapäeval 9. juulil, algusega kell 6 õhtul toimub Sydney Eesti Sfajas dr. Ilmar Tammelo loeng teemal— Alaväärtuse kompleksi tekkimisest ja ületamisest. Loengu teema on südamelähedane kõigile, kuna ta puudutab meie pagulasaastate eba normaalsete elutingimuste tõttu süvenenud hingelisi komplekse, mis mõjuvad häirivalt meie ühiselule. Peale loengu 011 õhtu kavas veel instrumentaal-ja vokaalmuusika ettekandeid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI POKSIJA VÖIT BRISBANES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

EESTI POKSIJA VÖIT BRIS BANES I Brisbane?s elunev eesti poksija J oh. Virm on mitmel korral hea eduga esinenud kohalike poksijata vastu ning omandanud sel jalal hea kuulsuse. Viimati kohtas ta 16. juuni õhtul Brisbane staadionil korralda tud poksiõhtul pärismaalase Fred Clayga. Viimane oli võistluse favo riit, kuna alles 5. mail peetud poksi matshil oli ta löönud oma vastase 40 sekundiga ko.^Kuid võistluse alul ilmnes kohe, et Virm oli sitke vas tane ja selle asemel, et alla anda, hakkas ise ründama. Iga ringiga ilmnes ikka selgemini eestlase üle kaal ning ta tunnistati ka võitjaks punktide järele. Virmi võit võeti vastu suurte kiiduavaldustega um bes 3000-pealise pealtvaatajaskonna poolt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SUURVESI UPUTAB [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

SUURVESI UPUTAB Viimaste nädalate raskete sadude tagajärjel on NSW osariigis tekki nud raskeid uputusi. Eriti ulatusli kud on kahjud Sydneyst põhja pool asetsevas piirkonnas. Tuhanded ini mised on lahkunud oma kodudest Maitlandis, Kempsey's, Graftonis. Raudteed ja maanteed on mitmel pool üle ujutatud. Selle-tÕttu on takistatud toiduainete ja söe juur devedu Sydneysse. Söe juurdeveo takistust tõttu piirati Sydneys gaasi tarvitamist. Samuti oli eel riiise nädala lõpul enam kui hõre köögivilja, kala ja puuvilja turg, kus vähene • juurdevedu põhjustas hinnatõusu. Ka suured loomatoidu alad oh vee all, millest tingituna osutab tunduvat vähenemist piima toodang.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PEAKOOSOLEK [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

PEAKOOSOLEK Korraline .peakoosolek tegevus aasta lõppemisel toimub laup. 15. juulil k. 7.30 pl. Temperance Hall'i ruumes Sth Melbourne'is, kus seltsi praegune ulualune. Päevakorras aruanded, valimised jne. On oodata Ita praeguse "juhatuse poolt uusi (põhjapanevaid ettepanekuid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOORI ASUTAMINE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

KOORI ASUTAMINE Seni tegutses seltsi juures, mees koor prl. Nõmmisto juhatusel. Nüüd kavatsetakse asutada ka segakoor. lA-sUitamiskposölek toimub jlähemal ajal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Siit-sealt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Siit-sealt *R6otsist repatrieerus hiljuti meie omaaegne kärbeskaalu maad leja Martin Maiste. Mehel polnud Rootsis kindlat töökohta vaid ta liikus ringi kahtlaste tegelaste selt skonnas. Arvatakse, et ta oli sega tud äsjapaljastatud spionaashia fääri ja seega ei jäänudki muud teed üle kui siirduda "Raudse eesriide" talia. *Rootsis suri Kristjan Rumvolt, 64 a. vana. Ta oli pärit Põltsamaalt ning. tegutses pikemat aega Pärnu linnasekretärina. Enne kodumaalt lahkumist oli ta lühemat aega ka Pärnu linnapea;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAHVATANTS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

RAHVATANTS Rahvatantsu harrastamine . on uute noorte juurdetulekuga ja peotoimkonna juh. E. Purje' ener gilisel' tegevusel hoogsalt tõusnud. Harjutatakse pidevalt, tantsitakse pidudel ja rühma liikmed on esine-, nud paaril juhul austraallaste ees Tahvusvalielisil Õhtuil..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti haritlane ei põlga tööd [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Eesti ei põlga tood Põhja Caroliinasse' asunud agr. ümar Ramot kirjutab oma mulje test . järgmist. "Jõudsime USAsse 29. dets. m.a. Alul töötasime" pojaga karjamees sulastena ühes Põhja-Caroliina far mis. Sain 70 dot, poeg 50 dol. kuus, korter omaette majas, «aiavilja ja kõrged paigad. Elanikke on .siin umbes 200, enamasti akadeemiline rahvas. Neist vist ükski siia ei jää, sest- kõiki veetlevad New Yorgi kõrged palgad. Elanikkudest t on siin lõunas 1-3 värvilisi ning lihttööliste palgad odavad. Aprillis asusime New Yorki. - Töötame naisega ühes katoliku haig las. Mina koristajani, naine toidu jagajana. Palk mul 30 dol., naisel 25 dol., nädalas ja prii söök. Poeg töötab ühes eestlase ettevõttes, kus teeb veoauto keresid. Saab õpipoisi palga 1 dol tund ja ületunnid a 1,5 dol.. Ametlik töönädal on 5 päeva, 40 tondi. Poiss teeb 13 ületundi ja toob nii nädalas 60 dol. koju. Tahan vaa data mäjahoidjakohta. Selle koha vooruseks on j et tavaliselt on koja meestel ilus 4-toaline korter kasu t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x