ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 2. května 1941. 118 j? á VLASTA PITTNEROVÁ: V MYSLIVNĚ A V ZÁMEČKU 'Vy zlaté duše", pravil vřele. "Nuže, dopovím. Tož 'až přijede, musí se svatba již chystat, že doveze šaty již' "Jak je s ni? Mrzí mne přece, že jsem k ní nezašla , ušité. Anežka mu musila dáti s sebou dobře padnoucí řekla Anežka. živu ek pro krejčího (švadleny tehdy šaty nešily) na "Bylo lépe, ona se hrozně stydí, a jich nejvíce; však vzor. vědí proč. Jest celá změněná, a portýrka zestárla. Por- ' A tak jenom krmějí drůbež a co chtějí na svatbu o- týr by nyní dceru na rukou nosil. Chtěla odejít někam bětovat, schystají. Ale tabule bude v zámečku, v sále, do služby, ale on ji nepustí, však že to díté její uživí a bude- muset Aurel pozvat z městečka přece pana faráře, vychová. Ta si zkazila svět ještě více s tím pokusem sa- pana purkmistra, pana doktora, některé pány a ze zám- movraždy. Chudák, je mi jí lito", řekla pani teta. Co říkají, paní teto, já si myslím Netynku sem vzít výpomoc, až mi ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 May 1941

V pátek, dne 2. května 1941. ~ :.SLOVA* Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Joseph W. Grigg Jr., zpravodaj Spojeného tisku z Berlí- na sděluje v pátek, že veliká část britické armády se svými voznicemi a jinými zbraněmi unikla z Řecka v "druhém Dunkirku" vzdor strašné- mu pronásledování němec, bom- bomety, které zničily téměř 250,000 tun britického loďstva při vyklí- zení Balkánu. Tatáž zpráva z Berlína sděluje, že německé obrněné vojsko hrne se k Athénám po 20 denním blitz- kriegu po rozdrcení posledního bri- tického odporu v průsmyku Ther- mopyly, což prý bylo nej větší vo- jenský úspěch v historii. Okupace Athén, 14. hlavního města, které padlo Adolfu Hitlerovi za oběť, jest prý otázkou prý jen mála hodin. Z Athén se sděluje, že britická výprava vojska, které proti ohrom- né převaze zdržovalo německý blitz- krieg na Řecko, odjíždělo v pátek večer z Athén za velikého jásotu Řeků, kteří loučíce se s Brity, za- sypávali je květinami. Znavení a bitvami vysílení Brito- vé, Au...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 May 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek dne 2. května 1941. 1:> y /S KOUTEK PRO BEČLÁKY kovi co mi tenkrát ty námluvy s tou samou Markýtou tak nekale zkazil. Pankrác ji dostal, anšto si na ty ná- mluvy došláp na podzim hdyž už ve- škerý ftactvo bylo vodlítnutý do Ne- | tálije. — Nu, a dnes, po tolika letech f Americe mají, kromje dvouch že- | natejch synů, eště sedům dětí vod I sedumnácti let až do sedmnácti mě- i sícu starejch. — West, Tex., 27. dubna. vje hypnotisují. a není ani divu, Příštího dne po voslavje — bylo to Milý předsedo B. B., ctěná redak- nejj tolik železa nasbírali po celé f pátek — sluníčko vyšlo jedna ra- ce, dcerky a ogaři, ale dnes vlastně gVropě a tak mají čím bombardo- j dost, po těch neustálejch deštích. vy hospodyňky rád bych se vás něco vat Ani neblide velkého divu jestli zeptal, zdali taková malá houseneč- na nas nepřiletí nějaký starý kulti- ka, zeleňoučká, kratičká a teničká víi^or neb stará t-fordka, co tam ve Jest lidskému tělu neb zdraví škod- starém železy byla zaslá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 May 1941

Čechoslovák Nebát se invase? I vů a doků na vykládáni jejich výbo- vy. 1 m 'YfS Předpokládejme, že Anglie byla Generál Hugh N. Johnson, bývalý poražena a že její loďstvo je v ru- ředitel NRA, je už delši dobu placen kou Německa. Ono nyní rozhodne syndikátem, který vždy byl silně1 poslat armádu svoji do Ameriky, proti Rooseveltovi. Johnson napsal Major George Fielding Elliot, uzna- , . . , . 1 i J ~ ' nrQ VI lokouli Tyto základny musely by, kteři ještě nedávno byli isolacioni- být mnohem bliže ku Spoj. Státům sti, osud balkánských zemí a divné ía Kráma/*Irn iinak bv tV za*ilad~ loni odborný článek ve kterém do kazoval, že žádná kombinace váleč- ných lodí a armád nemůže vniknout vany vojenský odborník, praví "Vojsko nemůže být transportováno přes moře ve větším počtu vyjma v do Ameriky, následkem veliké vzdá-! případu že ovládnutí moře je zaji lenosti přes moře. Je zřejmé, že užil stěno, protože je to veliký, pomalý a jen těch argumentů, které dokazo- zranitelný cil a trpěl by velice,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 May 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 2. května 1941. ČECHOSLOVÁK and westské noviny PublLshed every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Job. F. Hoiásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdčlí se na požádáni Advertising rates on application t^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. President Roosevelt pravil minu- lý týden, že na dánském ostrově Grónsku jsou snad nazistické po- sádky. To není nic divného, neb máme jich zde ve Spoj. Státech statisíce a v Texasu jednoho mezi našim českým lidem. • • James E. Furguson žádal v pon- dělí občany Texasu, aby mu psali, zdali si jej přeji za spolkového se- nátora. Farmer Jim již vyšel z mó- dy v politice. Dnes žijeme v moder- ní době, kdy kandidát musí shá- nět! hlasy s flašinetem. * • Louis Inwood, náčelník k obsta- rávání materiálu pro produk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 May 1941

V pátek, dne 2. května 1941. Čechoslovák ♦ t * V Anglii vzdali čest kardinálu Kašparovi Londýn, 24. dubna. (ČTK) An- glicko-ceskosiovenský výbor na svo- ji veřejne schůzi, Ktere se sucast- nil tež president Dr. Eduard Beneš a anglické duchovenstvo, vzdalo čest pamatce pražskéno kardinala Kašpara. Shromážděni predseaai světici biskup Myers, který ve svo- ji řeči prohlásil, že kardmal Kaš- par byl vůdcem, kolem kterého se sdružovali všichni českoslovenšti katolíci v těchto těžkých dnech ú- tlaku. Dále prohlásil, že angličti katolíci védi, že Čechoslováci ne- mají se čemu učit od Němcův v o- tázce kultury a civilisace. Další projev k přítomným před- nesl československy vyslanec k bel- gické vladé v exilu, Dr. Vladimír Slavík. Prohlásil, že 80 procent Če- choslováků je katolického vyzná- ni. Zdůraznil zároveň, že tuto sku- tečnost třeba míti stále na mysli a třeba na ni stále poukazovat, aby tak byla odrážena nepřátelská pro- paganda. V poselství bývalého kardinála Hinsleya, které bylo ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 May 1941

čechoslovák V pátek, dne 2. května 1941. i Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. — Censurou nazistickou prošlý dopis obdržel od jeho sestry z Fry- Pořad je: ve 12 hodin zdarma spo- lečný oběd. V 1:30 budou ukázány čavy pod Žákovou Horu z česko- 3 práce, které zhotovily sestry po- moravské vysčiny od pí. A. Staříko- mocné akce v Houstonu, Včelky z vé, přítel Rudolf Hrnčiř, kteréž psa- West a Kroužek žen ze sokolovny, ní bylo censurou v jednom místě, Myslím, že v ten čas není ještě lid kde bylo psáno o úrodě, černidlem s práci přeplněn, a že bude možno BUDOUCNOST A MINULOST. Minulost leží za námi, budoucnost leží před námi. Špinavá politika ta- ky leží za námi a leží před námi. Ten náš guvernér ustanovil naším sená- torem starého dědečka, který již má mnoho vody v krvi. Ač jinak vážím sobě stáří, ale spojovat stáří s bu- doucností, která vyžaduje energii, která bude potřebovat muže činu a ne muže na sklonku života, jehož minulost je nám zn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 May 1941

v nátek, dne 2. května 1941. Čechoslovák * i v r >v v "In Memoriam". Už zese někteří lidé veřejně pode- zřívají Anglii ze začachrování ma- lých národů k vůli sobě. Snad zapo- mněli, že v době světové války po- máhalo Anglii také loďstvo ruské, italské, japonské, pak americké a ji- ných zemí, dnes je Anglie na vše sama. Německo mělo tehdy jen 128 ponorek, dnes je ten počet odhado- ván na 3 až 6 set, a ty spolupracují s aeroplány; anglické válečné loď- stvo musí dnes být rozdělené že mu zbývá jen 9 destroyerů ku doprová- zení nákladních lodi do a z Ameri- ky. Situace v tom ohledu je mnohem horší než Anglie dává do veřejnosti, ale naše vláda ví, že skoro polovina zásob z Ameriky je na dně moře, o čemž prokluzují jen velmi sporé zprávy. Proč podlehli Srbové tak rychle? Proněmecká vláda regenta Pavla nepřipravila armádu a zásoby pro- to, že "chtěla zachránit neutralitu" připojením se k ose; obávala se lidu vyjiti s tím přímo, jak bylo psáno, a zprávy z Německa "uznávaly tyto potíže sr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 May 1941

Čechoslovák ———————-fi.. 2, května 1941 BEST THEATRE Completing Biggest Bomber PROGRAM TODAY AND FRIDAY Alice Faye Betty Grable In The Oreat Musical Show 'Jin Pan AHey" ALSO LATEST FOX NEWS RjrrKDAY — ONE DAY ONLY César Romero In a New Thrilling Western 'The Gay Caballero' Also Cartoon Comedy & News TŘEBA VYHRÁT NEJEN BOJ VÝROBU, ALE I ZÁPAS O DOPRAVU. O a i n ItTJj _ ZNEPOKOJUJE VÁS VÁŠ UMĚLÝ Oslava Dne Matek zda]i iás ^ ' v neděli II. května KW S West, Texas. .1114 Imm BUNDAY AND MONDAY 'DOWNARGENTINEWAY' All in Tcchnieolor with Don Ameche Betty Grable AND OTHERS AJ.sn Tiie Lucky Duck Cartoon I naložených tímto materiálem, ame- rickým námořnim loďstvem. Vétš:ně těch, kdož se této akce ú- častní, nejde o to, aby Americe byl zachován mír, jak na oko tvrdí, ale i aby Hitler mohl zvítězit! Název j "America First" je jen zástěrkou je- TUESDAY AND WEDNESDAY DOUBLE FEATURE The Sensational Picture F.very American Should See—The Earth Shaking Drama "World in Flames" AND ANOTHER NEW PIC...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 May 1941

■i Nr ,/v VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku ... Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: Čechoslovák publishing co. west, texas. $2.00 $1.00 $ <y Ar -nobilý a modrý prapor ❖'V* V 9 .ézdnatý a pruhova- táy nad svobodnou zemi — Amerikou! I I AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (no.) ČÍSLO 19. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West. Texas .under the Act of March 3. 1879 9. KVĚTNA (MAY) 1941. Slibuje záchranu britic. námořnictva Washington, 7. května. — Sekre- tář námořnictva Frank Knox pravil dnes večer, že "všechny zdroje této země", zahrnuje v to i mužskou moc, jsou určeny "jednomu nejhlav- nějšímu účelu — dohlédnouti, aby britická námořní moc nebyla zniče- na". Knox pravil, že kdyby Britanie byla poražena, Spoj. Státy by čelily vítěznému námořnictví Německa, Itálie a Francie. Sekretář mluvil před výročním banketem v konvenci sdružení ame- rických prodavačů knih. Druhým řečníkem by...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 9. května 1941. 1 ' m ".1 Vil ■ I 1§\. H - VLASTA PITTNEROVA: bájné . aby si směl sednout vzadu za kočár, aby videi svatou. "A něco oblízl, ten nesrsta jeden, bude cpát jako Vo- tesánek, kde k čemu přijde", bručela Anče. "Nebruč, Anče, nebruč, máš zde nachystáno a dove- zeme ti", chlácholila ji paní Adamcová, a Anče odvěti- la, že závidí Náckovi víc, že bude pannu Anežku vidě! u oltáře, než že se bude mít dobře, víc že bude vidět vzácné panstvo, než že bude slyšet muziku. "No, mlč, Anče, mlč, budeme se dopoledne za pannu nevěstu, za drahou naši paní slečinku modlit, pak se budeme v poledne mít s naším starým dobře, jak nám vzácná panímáma nachystala — máme koláče a pečeni a kaldouny na polívku, pivo máme a kafaty — a pak budeme zpívat a vzpomínat", chlácholila hajná starou SlUŽkU. . . . „ J 2 - Když vyjížděli ze vrat, vypálil hajný z dvojky dve ra- ný za sebou; Adamec se smál, že se nevěsta lekla. , Ta se ohlížela na myslivnu, pokud bylo vidět ten sta- rý, v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 May 1941

V pátek, dne t>. květnajMl^ Postup událostí evropské tragedie ^pr-flOBLOW ** V pátek. — Lstivý premier Iráku měl v pátek poslati do Berlína na- léhavý apel o vojenskou pomoc po celodenní bitvě s britickou posád- kou v airodromu Habbaniyah, kte- rá zuřila pozdě do noci. Britické ú- řední oznámeni sdělovalo, že po- sádka Iráku, která byla nahroma- děna okolo letecké základny, zača- la stříleti na britické oddíly před úsvitem z rozkazu premiera Ras- cbild Ali al Gailaniho, který se zmocnil vlády 4. dubna v převratu. Jeho vláda jest čistě pro osu, jak praví Britové. K útoku došlo, když Britové igno- rovali ultimatum, v němž nařízeno, aby Britové zastavili vojenské zá- kroky a letecké boje. Britové oka- mžitě zahájili přípravy k protiúto- kům a nutnému zastavení revolty. Jak Němci se pokusí poslati Ras- childovi pomoc, není dosud jasno. Z řídkých zpráv, které bylo možno dostati do Londýna, zdá se že bri- tické ženy a děti, odstraněné z Bag- dadu, nalézají se v letecké základ- ně pod p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 May 1941

CXCH06L0VAK V pátek, dne 9. května 1941. Houstonské Kapitolky Bývaly doby, kdy jsme ku prvému máji vzhlíželi s jakousi posvátnou úctou. Byl to den, kdy v Praze a ve větších průmyslových městech ve staré vlasti vyrukovaly dělnické ba- taliony manifestovati svou sílou a avé požadavky pro různé sociální re- formy. Tábory, schůze a slavnosti byly pořadem tohoto dne. A hle, dnes je to vše jen uplynulým snem a to co si tam délnictvo svou solida- ritou a semknutím v jeden šik vydo- bylo, padlo v nivec. Ne jeho vinou, ale vinou jiných a náš lid tam je tím beránkem snímajícím hříchy téch oslovských státníků s paraple- tem v erbu, kteří bud' dále neviděli, nežli na špičku svého nosu, neb hrá- li falešnou a podlou politiku. A to poslední zdá se býti nejpravděpo- dobněji. Dnes je většina toho zubo- ženého lidu v Evropě vlečena cestou Kalvarie útrap. A nej bolestnějším při tom je, že jsou to právě slovan- šti národové západní a jihovýchod- ní Evropy, kteří zradou z vlastních řad museli tuto oběť...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 May 1941

V pátek, dne 9. května 1941. Čechoslovák koutek pro bečláky m. lt Happens At Midnight... Ve vsi Vepřové, v jižních Čechách, hejtmanství prý Knedlíkov, přiletěl čáp jednou z jara, tam zanechal vzácný lov. U Bradavičků, okres Zelná, s nad komínem kroužil se, naráz bacil svým ranečkem z něhož kluk vynořil se. Kluk červený jako ráček, ženské zblízka i zdáli okukovat přišly kluka, tátové hodovali. Četli jste, že Puchejřoc a Neštovičkojc, Bradavičkojc souseáé čáp navštívil ty chalupy všechny tři podle sebe. Mámy měly lamentaci, jaké jména klukům dát, tak sousedky pomáhaly jména různé vybírat. Jména třech ledových mužů, jednou v roce, vzácný čas, Servác, řekla mámi kluka, planě nezněl její hlas. Letos třináctého máje, kdo v světě zběhlý jest, ustaň v práci a Serváci Bradavičkojc vzdávej čest. Byl to Servác, jenž se nebál, když svůj život nasadil, kaisera vyhnal do Holandska, trochu život svůj zmažil. Proto Serváci náš milý, svátek Tvůj oslavíme, zároveň narozeniny, vzhůru číši zvedneme. Ať...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 9. května 1941. H< B máj úcU větí stai tali své řon byl; dm a t< ritt byl ale tiix těc ten nei U J PO! dol žer Ka př) áti ní řai ha če) Jíd ta za ml ml by :sk a i te P P< a ví la té C| st Ž| a U n j« y N a v n t b T) C X i 1 j < I i 1 I c 1 I I J a n a 1 1 3 ] 1 1 J I I 1 1 ) ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, texas. Starý řecký pisatel hry. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Hoiásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug- J- Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdélí se na požádáni Advertislng rates on application ř^JDNE osobní útoky a dopisy u- rážllvého cbsahu se neuveřejni. Dle demokratického způsobu ži- tí, každý má právo projeviti své náhledy, ale když nékdo se ve svých náhledech mýlí nebo udélá kotr- melec jako Lindbergh, pak nesmí nařikati, jestli jest kritisován neb odsuzován. o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 May 1941

V pátek, dne 9. května 1941. Čechoslovák Z města a okresu — Schůze spolku Texaských Ex- studentů a Matice vyššího vzdělání, pořádané v Austinu v neděli, sú- častnili se z West manželé Geo. E. Kacířovi, Jos. F. Holáskovi a Aug. J. Morrisovi. • • — Joe Juran s pí. Mary Jurano- vou z Ft. Worth dleli v neděli ve West návštěvou příbuzných a přá- tel a zároveň s sebou přivezli zpět do West stařenku Kolenovskou, kte- rá ve Ft. Worth dlela poslední tři týdny. « — Poručík Victor Pončík, slou- žící u aviatiky, přijel domů na do- volenou ke svým rodičům Alois Pončíkovým, z Kalifornie. Jeho do- volená končí v neděli, kdy odjede do Salt Lake City, kamž byl přesa- zen. Uniforma důstojníka velice mu pěkně slušela mladému poručíku, jenž nám pravil, že by jeho povo- lání co letec neměnil za nic na svě- tě, tak se mu líbí. Mladý letec s ro- diči odjel v úterý do Holland, Te- xas, k jeho babičce, paní Veronice Pcnčíkové, kamž se sjede celá rodi- na, aby se s poručíkem rozloučila, nežli se vrátí z dovo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 9. května 1941. Enniský Věstník POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia * okolí laskavé oznámte jemu. JI PŘÍSAHA. "Všechen národ sjednocený stojí zde v pevné a nezlomné důvěře ve vítězství spravedlnosti, ve vítězství práva naď násilím svobody pod po- robou demokracie nad výsadami a pravdy nad klamem. Zvedáme ruce své a při drahé pa- mátce předku před očima vzkříšené- ho národa a nad hroby padlých v mohutném souzvuku všech duši svých slibujeme dnes a pro všechnu budoucnost. Vytrváme dokud nezví- tězíme, vytrváme až pozdravíme sa- mostatnost svého národa. Zdráv buď národe českosloven- ský. Zůstávej ratolestí rostoucí, při- jdiž čas Tvůj. Rostiž a vykvetej a rozkvetej svo- bodný ve vlastech svých a ve velké bratrské rodině národů světa pro £těsti svoje a pro blaho příštího o- Evobozeni lidstva." Takovou přísahu skládal náš ná- rod roku 1917 v Obecním domě praž- ském, ve které sjednocený stál za přísahou touto. Divně se dívám na zprávu a vy- obrazeni, kde je že Sv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 May 1941

V pátek, dne 9. května 1941. čechoslovák 'V l v Nesmíme klesati! Krajané! Pylo nám vráceno již 17 listin sbě- racích na ambulanci pro českoslo- venskou armádu v Anglii a můžeme říci, že některé odbočky na tyto li- stiny vybraly až přes $100. Z mno-j hých jest zřejmo, že americké ob-j chodní domy, banky atd. přispěly na naši ambulanční akci dosti velkými obnosy od $5 až do $25. Jak jsme již dříve hlásili, americká veřejnost jest ochotna přispět! na tak humánní ři- čel vždy a proto jest na vás, abyste navštívili vaše americké přátele a předložili jim tyto listiny a jsme, ji- sti, že nebudete odmítnuti tak jako nebyli odmítnuti krajané v těch mí- stech, kde již sbírky byly dokončeny. Jméno Čechoslovák těší se velké ob- libě mezi Američany jinonárodovci a proto jděte, vysvětlete jim účel a uvidíte, že nebudete odmítnuti, na- opak Amerika má úctu k těm, kteří 1 svým bratřím v dnešních hrozných chví'ích snaží se pomoci. Amerika ctí všechny občany, a'e v prvé řadě ty, kteří nezapomínají na...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 May 1941

Čechoslovák V náfe!'. dne 9. května 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY WEAVER BKOTHERS AND ELVIRY —in— a Arkansas Judge" ALSO LATEST MOVIETONE NEWS 8ATURDAY — ONE DAY ONLY JOHNNY MACK BROWN —In— Z města a okresu — Manželé J. E. Bridgesovi dlí na výletě v Lousianč a Tennessee. • • — Slečna Lillian Čočková z Dal- las dlela zde přes neděli návštěvou rodičů, manželu Joe Čočkových. * * -ygr Na prodej tažné, krotké mu- le. Hlaste se v Horsákové kovárně, ve West, Tex. (18-19) * * — Tony Šulák a Willie Čoček, vo- jíni z Campu Bowie, dleli zde min. týdne na delii dovolené. V Máte-li na prodej česnek, při- 'Boss of Bullion City' ^-m* nam- Nimeček WITH FUZZY KNIGHT Also "Tickled Pinky" Comedy SUNDAY AND MONDAY James Cagney Olivia DeHavilland — In — 4Strawberry Blonde' AND EXTRA ISSUE March of Time Also Merrie Melody Cartoon TUESDAY AND WEDNESDAY DOUBLE FEATURE LLOYD NOLAN IN —ln- Charter Pilot" AND ANOTHER NEW ?ICTLT"Í "Jennie" Mniission: 2 for 15c; 2 řor 25« CAGNEY HAS TU'O SWKET 11Ó...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 May 1941

; I I VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně . $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. -kv.M ,i ii i 1 1 , .. - >i&Í V*- > - & BřV G vlaje hvězdnátý a pruhova- červenobilý a modrý prapor navždy nad svobodnou zemí Amerikou! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 20. Entered as second-claťs matter January 2, 1920. at the píst ofice at West. Texas .under the Act of March 3, 1879. 16. KVĚTNA (MAY) 1941. Hesspřeje zdrtiti tyranii Hitlera Kongres schválil vetší půjčky na farmářské plodiny VévoJovi Hamiltonovi podal důležité informace o reichu Winston Churchill odložil jednání o Hes- sově vzdání se, před sněmovnou. — Francie přátelí se s Hitlerem. Londýn, 15. května. — Rudolf Hess v tajné schůzce s vévodou Ha- \ miltonem podal mu cenné informa- ce pro Brity ku svržení tyranie, ny- ní převládající v Německu, jak se sděluje spolehlivě ve čtvrtek ráno. Hess ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x