ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 March 1911

TOI„ XX. HAl.LEHSVll.LK, TEXAS, THIKSDAV, MARCH 2,1011. t- ROČNÍK XX. OBZOR. so. ai HALLÉTTSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 2. BŘEZNA 1911. ClSLO 31 Ent.red «■ .Monj-cl... m.lter Novtibtr 19. lupy. .1 llw po.t ogtt .1 H.H.U.tIII., T.J.., undrr tht ,ct of M.tch 3, IM>. T JEZ lihli řečné a hnědé v Texas. Kamenné uhlt nalezáme v Texas v krajině nazývané "Střední kotli- nou" a v uhelné oblasti Za-peco- ské. V posledně jmenované části státu se uhlí dosud nedobývá. Ve Střední kotlině známo je devět lo- žisk kamennouhelných, ale pouze na třech místech jsou vrstvy uhlí dosti silné, aby se dolování vypla- tilo. Na dvou místech se přítom- ně uhlí dobývá; jsou to ložiska číslo i. a 7. Ložisko číslo 1. má vrstvu 14 až 28 palci! tlustou a rozkládá se v ní nových dolů lignitových ' se šíří. Zkoušky konané v geologickém odboru Spoj. Států za účelem vý- roby plynu z'texaského lignitu do- padly nanejvýš uspokojivě. K po- honu plynových motorů výborně se hodí. Southwestern Portland Cement Co. v Dallas po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 March 1911

I E 1 Z úřadovny HlaYiiítio řádu S.P.J. S, T, m i BAKBOKA MMI.LANOVA* cesty stržen mocí. St:i l jsem se o- VRŽENE KOSTKY. O/mimeiií úmrtí ču. 210. 241. '2(2. 240. Br. jos. Hluchaň od řádu Prapor Mugnolie, čís. (,5., zemřel dne 21. ledna íyii, slár jsa 38 ro- krt, na souchotě. K Jednotě při - stobpil 15. července 1906. Zamě- stnáním byl rolník. Číslo certifiká- tu 5029 a dle stanov |est oprávněn i ul,ohá žena se vlastního muže Vt- k podpoře í částce Stooo. |a 241. Hr. Ir. K. Bařina od řádu. (Jstrý se po chvíli namáhavě Svitlo, čís. 38., zemře, dne 8. úno ■ /V(ll^,lu| s leuoáky a stěží se dobel- ra i91 u star jsa 23 tuku, aásled- ;lav |JU sv^n)u loži, počal se prac- /ýbucliu železničního páro u- zouvati | bětí pomsty. Bylo deset hodin, když chystal jsem se k odchodu, Na celém těleTc chvějíc, posta-1y5ak dolina snaha moje byla vila se Julie do rohu komnaty. By j Mocí byl jsem zaveden 0- lo to poprvé v je jim životě, kdy P1* 'l *''11111 místu a pečlivě stře- dlcla poblíže člověka opiléh...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 March 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. El Catttpo, 25, února. — Řád Bratrská Podpora, čis. 43., v mi- nulé schůzi ujednal, aby schůzé v měsíci březnu se odbývala ve škole Plcha, a sice druhou nedfcli v I. hod. odpoledne. Máme k uvádě- ní dva čckance. Br. předseda se kdysi vyjádřil, že máme několik horlivých sester, které by rády schůze navštěvova- ly, ale že prý jim to není možné z té příčiny, že odbýváme schůze nad hostincem, což prý není pro ženské příhodné. Můj náhled a mnoha jiných bra trů a sester je, že když ta sami mí- stnost slouží pro členkyně Her. man's Sůhne každou druhou nedě- li v měsíci, proč by nemohly naSe sestry v průvodu svých manželů se súíastnit schůze zase první ne- děli v městci? Tak se mi zdá, když jest aspoii některá ze sester schůzi přítomna, že jde všecko pravidelněji. Tak, ct. sestry, dostavte se tentokrát a uvidíte, že je to pravda. Nyní, když se člověk s někým sejde, tak první je: To byla zima, co? Jak moc máte zaseto? Ne- zmrzlo vám? V našem okolí si někteří letos pos...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 March 1911

O B Z O R. O bratrském pojišťováni, Časopis hospodářský, poučný n zabaviiýJ - I Pro Obzor upravil J. Bartošek z Dallas. Orgii n M. V. J. S. T. Vych zí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adre u:"OBZOK", llulleltsíllle, Tesns. OBZOR. A tíenerař Parm mul Family XcMVspapiT. Organ of tlíc S. 1'. J. S. T. (Dokončení.) V minulém čísle ukončili předběžný historický přehled bratr- ského pojišťování, a dnes obrátíme se k jeho technické stránce. Za prvé zkoušejme složení a zá konnou povahu těchto sdružení. ství, udávaje xlata o svém věku, ■ zdraví atd. Namísto pravidelné1 pojišťovací police dostává se mu tak zvaného certifikátu čili pově- jsme tení, v němž stojí, že, jest členem spolku a oprávněn k pnvilejím, ja- ké tento skytá, jakož i k určité su- mě z dobročinného fondu. Toto pověření jest pojišťovací smlouva. Z toho vidno, že, kdežto pravidtl- Švýcarské detl. Zlaté mládí prožívají Švýcarské děti. Náklady, jež u nás pohlcuje militarism, věnují se ve Švýcarsku na výchovu. V celých Svýcař...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 March 1911

tdffi f oteši Mni; r. 1908 — 1909. i i 9* v. O il o 4) Somerville a že pamatuje se na onu noc v únoru 1909, kdy Fuller byl zatčen. Houston ho žádal o i zapůjčeni lucerny a posvítil mu V úterý odpoledne 31. ledna vy- j pfj zavírán! Fullera do Kalabusu. voláno bylo 15 svědků mezi 2.30 a Zatčený prosil konstebla aby ho 1 u ' pUstil( což tento odepřel 5.15 hod. Jejich výpovědi směřo. valy plavně k tomu, popHti anebo zlehčiti svědectví podané osobami na farmě vězněnými. Vypravova- li, že zatčení děJo se vždy pro po- rušení zákona,a pak jak velké váž- nosti se těší Woods a Houston, Při zaví rání vězení řekl prý Fuller Hou- stonovi "Vy jste první zatrc... jižní syn čuby, který mne k vůli dollaru zavřel." Na vyzvání, aby pověděl, zdali se v Somerville zdržovali tuláci Newsom a McLeod v^ svém domo- J jiuí nežádoucí živlové než Houston v^- ! se stal konsteblem, a jestli se Když tito svědkové byli vyšly-1 pak poměry napravily, Bledsoe ■cháni vládním žalobcem, distrikt-' ním návladnímBoyntonem,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 March 1911

Slovanská Podporující Jednota , Státu Texas. HLAVNÍ CiiADOVNA: Josef Důtek jr., předsedu, Caldwell, Texas. Josef Mikeska, místopředseda, Wesley, Texas, J. R. Kubínu, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. ťrnka, pokladník, New Uint, Texas. Účetní výbor: Jan Kučera, Elllnger, Texas. J, M. Halamfček, KayettcvllieK. 1, Texas. Albert Pšenřík, IMuin, Texas. Dozore!: Tom. Krajřa ml., Caldwell, Texas* Frank átefka, Grainrer, Jan Damek, Sealy, Tex. Met. Pazdral, právní rádce. Méalřní poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni na $250 $.100 $1000 Od 18do21 rokfi.... 15 ct& 80ctft.. 9.60 " 22 " 25 " .... 18 ' 35ct&.. 9 .70 " 2tí • 30 " .... 23 " 45 " .. 9 .90 " 31 " 35 " .... 25 " 50 " .. 91.00 '• 3fl " 40 " .... 30 " 60 " 91.20 " 41 " 45 " .... 35 65 " .. 91.30 " 45 " 50 " .... 40 " 75 " .. " 50 " 51 " .... 45 " „ 51 " 52 " .... 50 ' " 52 " 53 " .... 55 " 53 " 64 " .... Od " " W " 66 " .... 05 " Adresář Mdfl. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavfk, taj., Fayelteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 March 1911

* | ZALOŽENA r. 1868. | Theo. Keller Companv | Houston, Texas. I w | GROCERNÍ OBCHOD VE VELKÉM. ❖ % Dovozní obchod. Kupci bavlny. % t Vyžadují si zásilky. Povolují zálohy. Zaručují uspokojeni. •i. T * +* * ❖ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Nejlacinější grocerní závod v Texas, zabývající se hlavně zasílacím obchodem a dodávající přímo spotřebovatelům nejlepšího druhu grocerii za nejlevnější ceny. Prodej bavlny a farmářských výrobků obstaráváme rychle a se zaručením uspokojivého výsledku. Zkuste nás. HENKE & P1LLOT, Grocerní obchod ve velkém i na drobno. Založeno r. 1872 obchod ve velkém i na HOUSTON. TEXAS. | Přejeme si Váš obchod # a zaručujeme uspokojení. Objednávka na zkoušku Ftís přesvědčí. IJAPHET & CO. INC. HOllSTON, TEXAS. Největší a nejmodernější obchod lihovinami na Jihu. Zveme Vás abyste s námi obchodovali. Jsme s to Vás uspokojit; naše zboží jest čerstvé a dobré. Kupujeme farmářské výrobky a platíme hotově. Uspokojíme Vás při koupi i prodeji. D. B. CAIN...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 March 1911

I Těni, Kteří Trpí na chronické a zastaralé choroby a jsou buď omylem nebo nevědomostí léčeni na docela jiné nemoce, než jakými jsou postiženi, nechť toto slouží k poučení. Mnohokráte se stává, že se churaví lidé obracejí na obyčejné lékaře, nebo píší na léčebné ústavy, které zaměstná- vají lékaře laciné a neschopné, a pončvač zdraví nenabývají, ztrácejí naději, jako by jim už nikdo na tomto světě nemoh' pomoci. Na příklad, mnohá žena se dom- nívá, že má churavý žaludek, nebo ženiá nějákou nemoc jaterní, ledvinovou nebo čivni, a dle toho jest léčena, ale ona za- tím trpí ženskou nemocí pohlavní. Mar- ně kupuje pilulky a hotové léky, neboť ty jí nepomohou a ona bude trpěti dále. Jest mnoho lidí, kteři po dlouhá léta trpí zbytečně. Když jim nepomohli neschopní a nesvědomití lékaři, tu se snad obrá- tili na různé ústavy, jimž draze platili za špatné léky, které jich neuzdravily; a pak vzdali se již naděje na uzdravení vůbec a trpěli rok od roku a trpí snad až podnes. Podobné nepravé lé...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 March 1911

W •' ' •-y RťlZllé zprávy. I Takové uvažováni může by ti ve = i ' , ; . deno snadno dďříše čistého lilou Obyvatelstvo Spoj. Států a jeho ;l spekulováni, ale ěísliee u životní potřeby. dané pochází z říše možnosti, Jf Vil několika týdny . censovní | Uv.í těsně u hrante jistoty. úřadovna oayimila^ že obyvatel-! stvo Spojených Států (na pevni- I V potřebě stfížného a hotového; zboží nezapomeňte navštívili velko- obchod pánů A. 4č S. l.evy ve i Victorii, kteří nízkými cenami ado- •lez ; hrým zbožím vás vždy uspokojí. v*ešký prodavač p. Josef Hnátek .ij. .j. 253ES3KTO A * <• •£« >❖<■ Ý+H41 'I* ,t KORNA ! ně) ěítá 91,972,266 duší. Zpráva f.raví,že "třinácté sčítání obyva- telstva ve Spojených Státech pod- niknuto bylo censovní úřadovnou 15. dubna 1910." Deset měsíců u- plynulo již od onoho datum a v do l)ě té obyvatelstvo vzrostlo příli- vem přistěhovaleckým a přiroze- ným Způsobem nepochybně asi na '93,000.000. Od roku 1900 do 1910 průměrný roční přírůstek činil 1,600.000.. Prům...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 March 1911

© RADY A POKYNY. Jak hovězího r stáří u dobytka? Každý chovatel hovězího doby- tka se má přičiniti, aby co možná přesně poznal, jak starý ten který kus dobytka je, což je zvláště při nákupu velice důležité. Tele líhne se obyčejně s tesáky a prvními neb vnitřními prostře- ďáky, anebo mu po několika dnech narostou. Ve druhém neb třetím týdnu ukáží se vnější pro- střeďáky a krajní řezáky; dle to- ho má tedy tele v tom stáří všech osm řezáků ve spodní čelisti. íie- záky tyto mají ostré kraje, jsou slabé a malé a stojí těsně vedle se- be. Ve stáří asi jednoho roku jsou řezáky od sebe vzdálenější a jeví se mezi nimi mezery. Dle této změ- ny lze souditi, že je zvíře rok nebo něco přes rok staré. Jak již pra- veno, jsou okraje zubů z počátku ostré, poznenáhlu se však otupují, takže i podle stupně otupení stáří telete přiblžně určití lze. Při zlíhuutí má tele osm stoli- ček a sice vždy dvě nejpřednřjší v každé řadě, po 8—10 dnech na- roste v každé řádě jedna stolička, takže má tele ve stáři ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 March 1911

VOL, XX. HAl,LElr8ViI.LE, TEXAS, THVRSDAV, XARCH 9,1 11. ><>. 82 EROČNÍK XX. * OBZOR HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 9. BŘEZNA 1011. ✓ ČÍSLO 32 Entered au aecond-claaa matter No fmb*r ID, 1908, at the poM ofRc* at llalUltaville, Tíj.m, undrr the act of March 3,1R7H. Petrolejové prameny. (| zvelebování byl zde rychlý, ale také vydatnost zřídla počala brzy klesati. R. 1903, když byl pramen objeven, dobylo se 4,518 sudů ole- Texas má značný počet petrole-! je. '■ 1904 10,904,737 sudů; od té jových pramenů a nové se stále doby však vydatnost klesala a r. objevuji. i lg°S zl'sl<áno pouze 1,593,570sudů. Nejdůležitěji! z nich jsou zřidla Nejvíce škodila zde slaná voda. v okolí Humble, asi 16 mil severně i 0'eJ z Batsonových zřídel je lehčí od Houstonu. kamenný olej ob-' a Pfed£' skoro každý jiný dobývá- jeven tu r. 1904, a do trhu přišel v ny podle golfického pobřeží. Má lednu 1905. Během tohoto roku pravidelně 23 až 24.5 stupňů vypracovalo se tam jedno z nejvy- Baume-a, až i ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 March 1911

/' Příjem a vydání H. rádu od 1. do 28. února 1911. ■ Příjem. * Přebytek úm. a zál. fondu $9.584.40 '' fondu na H. řád "úroky denních vkladli Union Bank " " _ " New Ulm St. bank not čís. 166. do 173 splátka od řádu £Is, 13- 14. 15. 16. 17. 18 v 20. >- 21. S2. S3. / 25- 87. 88. 46. 59- 50- 93. 95- 35- 35' +3. bo. 5 - 57- 1. 4- 25- 3t- čs6. 27- 2. ivn. unor. úm. leden, úm. " .. na H. řád , úm. It-den . " únor .. leden únor leden leden. 10.15 7.61 84.80 107.20 46.50 H50 18.50 IO.O8 5-20 58.65 39 15 17.56 39.05 25 30 i35. o 42.06 188.96 45.70 21.03 72.06 23.36 2. na H. řád 56. úm. leden 24.05 41. 61. 61. <3g. 68. 92. 89. 41. 75- 75' '23- 11. " " , 88. " " . 88. na H.řád. 42. úm. únor. 17. '> '• 48. S2. 32. 36. 21. 76. 62. " « ^62. na H. řád vg6. vkladné 7. úm. leden 72. " " '! únor " leden (dopl.). unor .. leden.. únor ., leden.. . za knihu ., na H. řád . úm. únor., leden.. leden. leden. 34- 57- 10. 24. 55- 50 50 25.20 25.20 '5-58 69 15 1075 18.60 43 '35 ' 67.88 48 74 28.45 36....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 March 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Cat Spritlg, 24. února. — Při- šli schůze našeho řádu Jiří Wash- ington, čís. 22. se odbývá jako 0- byčejrě druhou neděli v měsíci břéznu 12. břez. Poněvadž je to schůze čtvrtlet- ní jsou členové žádáni, aby se v plném počtu dostavili. V minulé schůzi bylo ujednáno a přijato, aby každý člen našeho řá- du nejméně každé čtvrtletní schů- ze se súčastnil, neb jinak bude po- kutován dle stanov. Přestupní listinu si vyzvedli Vi- lem a Albina Novák k řádu Vol- nost, čís. 46. S pozdravem, Fr. Květoň, taj. i I f Novohrad, 5. března.— C'ěným řádům S. P. J. S. T. Tímto kvi- tuji řády co zaslali podporu naši spolusestře |os. DudilWjvé. Čísla: t7, $2,25; 24, Í2.00. Po Si.00 řády čís.: 1. 6. 7. 9. 10. 11. 21. 25. 27. 28. 29. 32. 35. 3S. 45. 47. 54. 70 a 88. Číslo 92, $1.25. Po 50 centech čís: 15. 16. 19. 30. 33- 34. 36, 37. 4°. 4J- 48- 5'- 5=- 55. 56- 58. 59- 60. 63. 64- 7'- 7 - 75- 76' 77- 78. 80. 84. 85. 86. 90. a 91. Po 25 centech čís.: 12. 18. 44. 57. 65, 67. 68. 69, 8...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 March 1911

OBZOR. Časopis hospodářský, poučný 11 znlmíiiý. Oi-giiu 8. 1'.S. T. Vych zí každý čtvrtek. Předplatné roénč $1.00. Aíre #:"OBZ«K", llnllcltsville,Tenis, «3 3BS 25 -O TR, A (íeiiernl ťarm imtl Fumih NewspaiKT Organ of tlii- S. V. J. S. T. Něco o přijímáni členů. j polo vyplněná, jest na nich mnohá I í otázka vynechána anebo nějakým Rozkvět každého pojišťujícího i nemístným "vtipem" odbyta. Vy- ! spolku neb společnosti záleží na plnění lékařského vysvědčeni je tom, jak veliké jsou poplatky na ; pro jednotu vážnou věcí a nemělo .- úmrtí. Čím menší se dají poplatky by ledabyle odbýváno býti. Na i beze škody pro budoucnost udrže-1 každém vysvědčení jest nahoře po- , ti, tím více nových členů se při- j známka, že má býti přehlednuto, dává, tím je více poplatníků ve; zdali jest vše vyplněno, však ně- spolku a tím lépe tento prospívá, kteří toho uedbají. Hlav. Úřadovna rozmanitých vyrážek, skvrn cihlo- Nizké poplatky zase záleží na tom,; musí pak vysvědčení vraceti, Tím | vě zabarvených, ně...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 March 1911

fl Tf r. 1908 — 1909. <*> § (Pokračování.) Výslech smírčího soudce Wuodse. J. W. Woods ze Somerville vy- povídal, že bjl po dvakráte zvolen do úřadu smírčího soudce a že 500 až 600 případů bylo v jeho soudč projednáno. Popíral, že by vůbec byl kdy mel néjaké dohodnutí s Houstonem, Newsomem nebo Mc Leodem za účeltrti zotročování li- di. Taková včc mu jaktěživa na mysl nepřišla, Newsoma neznal a seznámil se s ním teprve, když všichni čtyři byli voláni před vel- kou porotu do Austinu. Na Arthura Šonkit se pamatoval. Zatčení a odsouzení jeho dělo se pravidelným spůsobem a všechny listiny byly náležitě vystaveny. — Stížnost proti Šonkovi obsahovala dva případy a byla učiněna Hou- stonem. Obviněný žádal nejdříve o soudní přelíčení, ale později si ^o rozmyslil a přiznal se k vině. ■Odsouzen byl pro tuláctví a nedo- volenou jízdu po vlaku. Pokutav každém případu obnášela $10. Také Fuller přiznal se k vině a sice v kalabuse a listiny byly pa- třičně vystaveny. K vězňům do kalabusu chod...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 March 1911

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNI ÚftADOVNA: JosefiDuftek jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikenka, místopředsedu, Wesley, Texas, J. II. Kubína, tajemník, Fayetteville, Tesán J. J. Frnka, pokladník, New Ulra, Texas. Účetní výbor: Jan Kučera, Ellinger, Tftlas, J, M. Ilalamli vk, F.nvttteville R. 1. Texas. Albert FAenffk, Pltím, Texas. Doaorei: Tom. Krajfa ml.. Caldwell, Texas, Frank Slefka, Gratuter. Jan Daniele, Seuly, Tex, Met. Pazdral, právní rádce. Měsíční poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni na 1250 1.100 $1000 Od 18do31 roků.... )5ct&...... aoctft,. 1.60 "22 "2b " .... 18 ' 35ctfi.. |.?0 30 # .... 23 " 45 " .. f .90 35 " .... 25 " 50 " .. 11.00 40 " .... 30 " 60 " .. II. 45 " .... 3B " 65 .. II 50 " .... 40 " 75 " .. 51 " .... 45 " 50 ' " 245 ' 31 ' ' 41 , 61 " 52 • 52 " 53 • 53 " b\ ' 5-1 " 55 Adresář řádil. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 8. Novohrad, F. K. Buíek, taj.,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 March 1911

I Přejeme si Vás obchod | * $ * % a zaručujeme uspokojení. Objednávka na zkoušku přesvědčí. 1JAPHET & CO. INC.f '•? HOUSTON, TEXAS. 0 Wejvětší a nejmodernější obchod lihovinami na Jihu. X Zv^me Vás abyste s námi obchodovali. Jsme s to Vás uspokojit; naše zboží jest čerstvé a dobré. Kupujeme farmářské výrobky a platíme hotově. Uspokojímet Vás při koupi i prodeji. D. B. CAIN & CO. Yoakum, Texas . — * ~ :: : Doplšte iiitii o ceny aii nu semeno. DODÁVKY přímo a rychle. Taktéž bavlnové sc mciio a cukr. třtiny. Pytle, laťové bctlny. umele hnojivo- J. A. Z1EGLER, Houston. Texas Kvitance a plnomocenstvi do Rakousko-Uherska správné vybo. tovuje lirma F. Brodský a Sovak, 1389 2. Ave-, New York; popla- tek *4 i s konsulátnini ověřením; rovněž i^máhaji podíly a pohle dávky. (xieseckeBros klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odporučuje cisterny, větrní mlýny osvědčené soustavy. Klempířské práce vykoná rychle a dobře. STROMKOVY VYPRODEJ Přes 100,000 kusů. PONĚVADŽ míníme budoucně vetší čast v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 March 1911

Těm í li ibp! na chronické a zastaralé choroby a jsou i;:.u civilem nebo nevědomostí léčeni na docela jiné nerr.ticc, než jakými jsou postiženi, nechť toto slouží k poučení. ' Mnohokráte se stává, že se churavi lidé obracejí na ^obyčejné lékaře, nebo píší na léčebné ústavy, které zaměsteá- vaj; lékaře laciné a neschopné, a poněvač zdiaví nenabývají, ztrácejí nacJtSji, jako by jim už nikdo na tomto světě nemeh* pomoci. Na příklad, mnohá žena se dom- nívá, že má churavý žaludek, nebo že má nňjákou nemoc jaterní, ledvinovou nebo čivní, a dle toho jest léčena, ale ona za- tím trpí ženskou nemocí pohlavní. Mar- ně kupuje pilulky a hotové léky, neboť ty jí nepomohou a ona bude trpřti dále. Jest mnoho lidí, kteři po dlouhá léta trpí zbytecnc. Ivily 2 jim nepomohli neschopní a nesvfcdomití lékaři, tu se snad obrá- tili na různé ústavy, jimž draze platili za špatné léky, které jich neuzdravily; a pak vzdali se již naděje na uzdraveni vůbec a trpěli rok od roku a trpí snad až podnes. Podobné ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 March 1911

■* Postavení Česko-Americkč Žurnalistiky. V poslední době poněkud íastě-1 ji ukázalo se na to, že postaveni česko-atnerických žurnalistů není zrovna záviděníbodné a pravdu to- ho jeStě nikdo nevyvrátil. Ale po- i stavení česko-anierických časopisii i ať již denních, či týdenních i jiných ' není také zrovna nejlepší. Náš lid dívá se zvláštním ok; ni na časopis. V čem vězí vina, to není zatím ú ' čeleni těchto fádkfl. Není tomu [ dlouho, co v Orgánu Bratrstva Č. S, P. S. bylo ukázáno, jak mnohé časopisy jsou podřízeny jednotli- vým spolkům, přímo jsou zotroče- ny a každý nerozvážný jednotlivec považuje takový časopis za svůj majetek, s kterým si může dovolit všecko možné. Když se časopis nepodřidí jeho náladě, ihned vyhro- žuje, že jej odebírat nebude a již začne nepfátelstvi a pracuje se všu- de na pošpinění listu', který náho- •dou neuznal za vhodné vyhovět -choutce jednotlivce. Uveďme pří- klad. Dva přátele se rozvadí, bý- vali kdysi hroznými přáteli a na- jednou stojí jeden proti ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 March 1911

I I - lt 1 RADY A POKYNY. Má li se dávat kravám na zvemnutí? Byly doby, kdy náš hovězí doby- tek nemíval se, co se týče potravy tak dobře, jako se má dnes. Po- něvadž máslo nemělo ceny, dojni- ce se nekrmily.' Proto krávy tehdy přes zimu velmi málo dojily Ovšem, že krávy se tehdy větši- nou k jaru telily, neboť se běhaly ponejvíce až v době dobré výživy, t. j. na počátku léta. Kdyby hospodyně nebyla špat- ně živené krávě před otelením tro- chu přilepšila, nebyla by ta kráva ani po otelení touze dojila. A pro- to musilo se dávat kravám na zve- mnutí. Oproti tehdejšku mají se krávy dnes v zimě u rolníka jako na ho- dech. Za takových poměrů nama- ne se otázka: Jest dobré, přilepšo vat kravám na zvemnutí / Tu třeba uvážit, že kráva, když není stelná, má v sobě 5.3 až 7.8 pro cent krve, a krve té přibývá' tak, jak telátko v krávě roste a dle toho, jak spotřeba krve pro te- le stoupá, neboť tele se živí v krá- vě krví, tak že ku konci stelnosti dostupuje množství krve v těle krávy až na 1...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x