ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Castlereagh, The Delete search filter
Elephind.com contains 7,631 items from Castlereagh, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
7,631 results
THE NEW S.A. PREMIER [Newspaper Article] — The Castlereagh — 21 July 1905

THB KBW B.A. PRBMIBB Mr Price, Uadar af tka Baatk Aaa traliaa Lakaar Party baa baaeate Praaier. Tke aew goteraaaal a aliwag

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE MACLEAN INQUIRY [Newspaper Article] — The Castlereagh — 21 July 1905

THB MACLBAB IHQUIBT Tka Maatoaa ia^airy kat ataaaa. Bviaaaaaaay prove tkat tka laaaka waa aat peajaaoa, aa Maraaa ayaatoaa are aiajilar la awaaiatl

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE IMPERIAL PARLIAMENT [Newspaper Article] — The Castlereagh — 21 July 1905

THB IMPBRIAr^ARUAMBUT Motto* af a ajottoa it tiatar* kaa beaa givea ia Ika Haaaa of Oaaaaa*. The debato take) ptoaa oa Moaday. Tba loaal pekoe are baeilv aagagad aaUaatiag Ika aaataa af Ikaa* wko raaaira iliettr't right* Bowiaaa wilhoal rigkbi akoald isfona Ike pai at A daagktar af Mr A Towaaaad kad a Barrow aaaapa tka otkar day. Bke waa laaraiag to ride vkaatkapaay threw kar aad kar feat beaMtetteek i* tke etoirep, tba peay dragged bar aaae thirty ftrd* wbea kar ekaa eaae aC Laokily tke graaad waa aan aad tka girl amped with a tovero akakiag

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE BUTTER COMMISSION [Newspaper Article] — The Castlereagh — 21 July 1905

THB BUTTBB OOMMIBBIOB Bvlaaaa* givea katore tka Caaaiaaiaa yaaterday, favor* gradiag. Laadoa, Tkaraday CRICKBT Bremriv aad Bpoaatr reuUm Warraa aad Blylk* ia Ike aast teat aatok Ia tke rotara aatok agaiaat Baal ktad Ike AaatraUaaa kave tow aigkt wiekea for 1M, Oekr* 47

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
COONAMBLE RACES [Newspaper Article] — The Castlereagh — 21 July 1905

COONAMBLB RACB8 Tba aoitaiaid aaattog of Um Coaa aaible Jeokoy -*ab took ptoat aa Tataday tad Wadaaaday. Tbore waa a lair ateaadaaaa, Ike beakaakara kaag wall raataaaatod. The toltowiag ware tke ratal It -.- Ptaat IUt Opaaiag Haadiaap TheOea, 8.11 ? 1 Staple, 7.11 ? t flj/f* ? I Otker etartora ; Lady May, Baraay, Mark Trial Btakai Aaalraff ? 1 Cedaar ? t TkeBokal ? 8 Other atartan Virata, Oraae, Baiab-w, Opkir Laat, Caparvilla, Baip, Uowea, Vallare Bkarta Haadieap Viaioa ? 1 Pear ? t Lady May ? I Other atortora: Coraaak, Btiag, Beady Caatleraagk Haadieap) 1 atila MietSiaaar.M ? 1 Bad, 7.S ? ^. t Ba»*y, as ? I Other .u.-tom: Cltrrie, Btople, AoetTleaa, Maroalor Walter Haadiaap Baperbae ? 1 8taadky ? t Virata ? t Other tuner*: UiaM, ?aar, Oapar ville, Soia, Cadger, Baperkea, V altara, Ooldbaat, Program 8ac«a* D»t Railway Htndiaap, 7 far* Baparbaa, 9 0 ? 1 Peer, 7.8 ? t Jaako, «.7 ? t Oaly thro* atartai Rewaarkat Haadietis ? fata Haalet, 7.10 ... ... 1 AaatreeT, &0 ? I Ooldbaat...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CHURCH ANNOUNCEMENTS CHURCH OF ENGLAND Brother L. H. Debbie [Newspaper Article] — The Castlereagh — 21 July 1905

CHURCH AlfBOUVOBMlirre CaaaOl a» kaun BratkarL.H. Dakkie Jaly ftt-Bas Bidge MM, Teara waaaah a.» Boba- Catmuc Cbbbcb MavFatkar Btrry Aag n, Oilgaaara Mm MO aad 11, Braoiag BerTiee 7J0 iHN,BMi7J0tA Maiaum Qgnm Botr. W I. Ltok Jaly tt, Oilgaadra 11 aad 7J0, Car baa ? Jaly tO, Taalooa S, Oaaaaabia 7 JO, Bmf. W. K. LaaktOark.at.ea geadre 7J0, Mr. W. I. Bail j awn | PaasanaiiAa Catraca H*t . J U. Mataa, M A. Jaly 88, Oalargaakaae 11, Coaa- ( aajWe 7.W | Jaly 10, Cttatabla 11, Otlgaraav ktae7J0

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Telegraphic News. Sydney, Friday 8.50 a.m. EXIT WILLIS [Newspaper Article] — The Castlereagh — 21 July 1905

Tolcctrtvpliio Nivi. Srdaey, Priday 8 50 a.a. BXIT WILLIS W. V. Willia left Perth yeatarday for Soath Aaariea

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE WILLIS CASE [Newspaper Article] — The Castlereagh — 21 July 1905

THB WILUB0A8B W N Willia hat kaaa diatharged, tka Sapreae Coart Jadge ka* lag do aided that the warraat diaaloaed ao offeare. Sabtaqaaatly tk* palioa arraatod Willia on a warraat iaaaad aa Ike Mtb iatt tt the iaatoaat of Joba Hayaat, of Bydary. akargiag bia with hariag, ia 188». aaad aaa Btaaitoaa aa a dtaay ia aoaaeatiaa with a hoae ttoad baa* ia Hew Baatk Waka Willia tjapliod to tba Watt Aaetranaa Baproae Oaart oa Taeaday for a wnl of Hakaaa Cerpaa far aa order for hi* daaharg* froa arreal. The Jadga rafarradtka whole aattor to the Fall Oeert Willia laagh* at tke lalaat obarga aad tar. it ia atgbtoaa year* obi aad that ParlieaMat, 8ir Jeha See, Iba Attoraey-Oaaerel, aad tba Crown Law naVait had all ooe*:der*d it pre*u-aaly aad dwtdad tbat be had nothiBg to do with it, good, bad, or ladifareat. H* farther taya tbat if tba Habeee Corpoa tpplioatioa fail* be will pr««are aaV davit* froa Srda.T to *bow the hi.tory of tb* Staaelaoit oaae froa ih. Segia ing to the ead. H. addrd that Mr ...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LOCAL GOVERNMENT [Newspaper Article] — The Castlereagh — 21 July 1905

LOCAL OOVBaUIMBirr Mr. Oarratketa yaatarday espleiaad Ika Laaal Oovaraaoat Bill to ta* MaaieipaJ Coaieraae, poiatiag aat tka advaatogaa

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAILWAYS AND TRAMWAYS [Newspaper Article] — The Castlereagh — 21 July 1905

RA1LWAT8 AMD TRAMWAYS Tba railway aad traaway taploynt kar* wttkdrawa Ikoir eppltoaaioa freai Tradaa'HaU

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

?aVda\Bdrwamaa.aaTal aafiwaia BaaaaTaaV I .daaal aaf aBBBBaaV Ma. F.V^atat AdMM^aa. Aw tZlV?£*mmgfmS%3rV-ZS a»*B^w«aja^^B|jOafr^»»»o- SaflatafU fX^tti aafi. V tf*5mTftS* SaBwaTBaXaMawaaawaaTawBMa U yoar bowok mm aoaaatoatod, toka AvBTv Paa* ftaa^awgBBaaaBdawja. Tfca» *bb) BBaaaaav 0mmm%. aad ?ikViiHiai. 1a*»^aawikAfart ? niiaat aaaakttlkawaot. aaa»»»,»4.la-aa-.toaaJ aai.il I B^MMBpMMM BF .aaaaaataOf^^^ ^ IjWASHiqri fflUf MODERATE I ^ C09T« *VOB- MUM a»l ?*«?*-*? I wu aa*WBB mm wtmAM BOR»OOfirr*C9 On a^taWVaWrt ft ?VOWTV- J GILGANDRA Fmit & Veff«t-vbla l£4Tt. JOE SMITH, W« have Frwab Frail and VayUbi— by ?rtj a»U traia Wbblbmib m BaTaH. 8*mm CoafBcttauBt.—Tka Fiaaat Qjaality. aatr Dtnu i 8raoui.Ti. Oaooaaiat, Fmm Bsm « BvrnB Cobm asp Cauft— Boat «*alily alwaya aabaad Proapt aad ptraaaal attoariaa giraa to ail erdara Dali**ry aada to all part* wiibia a radia* *f 10 auat. Fraak Fat 8»arj Friday Notice iiB. BaM Wmmm, aowaagaai, Otat AOBUT for T«a CutiMMaf. or Oflgaadra aad diatr...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LABOR FARM SCHEME [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

LABOB FABM BCUBMB Tba iatoalwa *f ta* OovoniBMat to Madgaa ia aatar*ny ittraatiag ajaak ?rtoatioa, boi aatil tka datoU* *f tka ?rbtat ai* aada kaawa a* bbbbIb af Ik* datrat ar*. withkaMha] *air adgaoBt aa ak* wiadaa af Hw p*a- paaL Tkaaad wbak it ia prapaad toaaaapy Iar Ik* itra w aaVatai by gaai, railwav, aad atook iiaw»av aad a kahj aadar aaaaal laaaa. At** aa ataiag af at* bad board a h«»Btif aaairy waa katd tat* a* Laad* Da pattaaBt'a ptwaaaJ to aawai Ika ? aa»*a aad roadar tka load arailaka tar aottlraoal. bat tba b**rd d*aa*d tkattka aroa wat taa raaaba faa» a aiaiag poial of vww, aad rwjeatod tka aaboaa. Mack of tk* aad b) aaiakia Iar wbo»l growing, aad aaa* af it tor dairytag, wkti* a miaidiiabti araa to aahaka ar via* aad trait g n a lag. Tk* aroa af tk* lama « abaat 1000 bm, aad tkay aawtaSoat frr* aila froa Madaat aad raa la Ik* kaaadary of Oalgaag aaitoiaality

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DUG HER OWN GRAVE [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

UDOBBBOWKORAVg A* ? mtfrntmrnrndm ia wpiaai froa Bingara, Mrf RoMwaa Vorraa*, wit* af a travaUtag ibawaMB, paiaaaad baratif with aatab biada.aad lata lag bor owa gravo. 8* latea* ww tk* waaaa aa bar work bbb* aka barn* adad airiikt ia aad kapt dtggtf wak m adar, aww aad agaia laktag a drarnk Iraa Ik* faak aag aaataiaiag taar aag la* graoa oka aatuf bar body aad akuat a foot daap. A kaifa aad otoai war* lyiag aa Ika dirt »inngnd* Tk* waaaa aad aaaa bar adaiaaa bMa tkaiiiBlal

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DESTRUCTION OF RABBITS [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

DB8TBU0T10N OF RABBITS Tb* foUawtag; aotic* appaarad ia tba 'Ooraraaoat Oaaatte' of too &lb iaat. —It ia baraby aotilad for pablia ta foraaaisa tkat tb* additioaal waat, rim., killiag tka faaala a* aaagkl aad Utfeag tka BMlaa go aliTa, lawatiaaad by tk* Haaatabia tba Miaiator far Laa* oa tho 14th March, 190f. to b* ?paniad, ii thaagbt aspodiost by Ik* Paatarw Piwtooiioa Bearda, aad pub Iwkod ib tka *tra**raa*at Oaattto' oa Iftad M*ak« 1M6, bat baaa liaitad to at to aoalaa ita oparatioa to traan or boldiaga aaoiaaad with mm aatting. Tka aaaa* rafaarad to bow raada at (oUowa:— 'Oa wira nottod araaa or boidiaga, kUliag Ik* f*aaia a» oaaght aad lottiog tka BMlaa ro alira.' Tka Miaiator'a taaatiaa daat aot porout tka adopiioa of Ika BMtbod aakaa aad aatii it baa baaa ?paaclad by tba loaal Board.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
GENERAL ITEMS. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

GENERAL ITEMS. Tk* Baaa Oorornmoat baa agroad lo ? aaodiloatioo of tb* u*w lodiaa aray aobaa- of adaiaiotralioB, wbiok botk Lord Caraoa aod Lord Kitakaaar bara approrod. At tkaiaataaot of Qaoaa Alaxaadra a saw Bad Croat Soowty bat baaa foraad by aa aaalgaaaliaa af all tka ?xiotiatf aoeMtioa, daigaad toaaiot tk* aiak aad woaadod darTag war. Owiag to baoyaeoy of raronaa, tb* Caaadiaa Parliaaoat haa approvod of a Oororuaaat propoaal to taaraaat tba aalariaa of amabar* of botb Hoaaaa. Wa ba*a jaal oooned ap a Daw ahip arat of apto-dato woulleaa tailabi* for praaot woar. Call aad mu tha gaada. Saita froa £3 10a, Ovarooata froa £1 at.— R. Corri* aad Co., TaUora, Maeqaario-atroot, Dabbo. Tka raporta of Aattraliaa gooda to Orcal Bntaia laal jmr war* **J**d at ««*,5«H,»18, aa ooa-p«r*d laoadian nporla faiaod at «S,681,1M The Aaatral aa iaoroaB* a tb* jmr Ba ooaparad witb , lMw-t, waa MJlljm, wkih) Oaaada akowad aa ?aartaai of «4,0wS,6«l It it aatiaatpd tkat tb* white grows oaao la Iba Baadab...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORTING NOTES [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

SPORTING NOTES Skawora aad Fiat May waa aw doaata at Caarvrkary Park oa Satarday laat. ^ MrW Maggrkkja, aaaaapaaiad by two JaaMMM kayora, parakaaad Waa liaai tar HW gwiaaaa. Tatragal for MO gaiaaaa, aad Tka B id for 70 gaiaaaa , ?aaakarr kaat Towa* far tat World'* Boalliag Cbaapiaaabif aa laUrday by I Wagtka Towae waa a bat favorite, bat waa balia froa tka atari. ; Oiaara, wiaaar af Ik* laat Bagiiak Darky, waa kaataa ia tka Bali | a Sttkaa by Ika Ftaaak aah Val d Or ; AaaaU Vakaaaka ?aaa |al_aaBa_^ aBkgaaml^aa W Ika fowaa laairy, ataad afar Ika rajaa af tka k« raaaaa ??larday: «#at, Btaabary am aaatraBjIor j Oa-aja, aai if I a- gat Ika baaliag III tab* bta oa.' A big ooatraat far Mm mv wMUfe Mr B B Biigan. af Oalgaag. aa* o.' tka ainlaat ail Bag aaikaakati ia tk* Maaga* dtatriat, ww kiHadoa W liiliiy aiftkt, by barg tkro.a aat at a baggj Wkaa aa awaa* adnaa a Jookoy la aail to bora*, aad Ik* joakay ikaa baa - ^a go oa bia on,' aud wiaa, it aaat BMka tk* feat aaaad goaUoaaa faai , aa...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

II i« hatf thi' l«U)e in ourinf a child'* 'Ugh to aav a mwlmiiw which i« pleaa l,ta%e 'JN)MMIM3T(-NK IRISH ~ « Jath iilumsl sad r*H*ble. Oreat Pisywaii'' 0-ire, f.^ r -...,.„ -wl C-W*. nvwr faiU I* n.i ? BON5IN0T-)N S IRISH MOW re dueaa Umparator*,* therefnr* it is admir abfar adopted for IsworMB onUs, taJueom, rto .4 bnttia shoalfi to kept is taW hmwa n ca e of amar^eaay. AuaJtii-^-iA^.,^ .... ^i^t

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TWO CHILDREN KILLED BURIED BY A FALL OF SAND [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

TWO OHILDBBR KILLBD BUK1BD BT A FALL OP 8AKD Oa Friday atoraiag laat tbraa of tk* akildraa of Mr. O. A. Borgaaa, aaaktr far Bairabgoag. aad graadabildraB of Mrs. Marpby of aatargaaboaa, loft tkar paraaa' roaidoaa* ia Ooawa-atroat a ^?WOTO « arm, ^^^^^^^^^^m WJ m aaraagiri aaaad Hot* Bakdyaaaa, 1 1 yoara af ago. Latar ia Ika day twa af tka akiblroB rataraad, bat raraiabad aa upliaiaaa af Ika abaiaaa of tka atkara, OMfa Bargaa, agad mm aad ' tka aaragirL Aa ikaakilaVaa did —t ratara, a# paHa* war* tahraia, aad a asaajk aMda, bat wilbaat raaw Tkaaaarakwaa aaaHaaad Ikroagkaat tka aijrkt aad ap mU aaaa aa Baaar day, wbaa ward waa roaaitad Ikaa tka badkaaftbaabikitaa bad baaa aaa aaatalry faan irrJ by a aarkw bartad baataak a baak af aaad. Tb* littU mm bad apaaraady baaa aayiag ia tka aaad, wboa tk* baak Wok* .way aad aafarad tkaai

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

jmg BIG SHIPMENT Tit ARRIVE SHORTLY In order to make ROOM I will offer very special vain* dur ing the Next 4 Weeks. Come along with your Cash and don't miss Bargains in Ores* Materials Bargain* in Flannelette* Bargains in.Satiii-Hiiinlied Calico —very extra l^argaius in Rug» []argaiiiH in Blankets and QuiUt ){argaii(8 in Cloud* and Shawl* jjargaiiiH in Ribbons and I-aces l^arguinn in ^adie*' Jackets, Cloakn, Ac. bargains in I^adieft' Hats Bargains in \\oy* Hats, extra bargain line Bargains in Men's Clothing bargains in Shirts, Ties, t&c. Bargains EVERYWHERE. Tea-)-ot8, 2i) doz to select from, 7{d each [jump*, extra bargainn, nice bedroom lamp from Od each Aineriian Axes, great bargain, for 3t 6d each Dont miss our Bargain sale, and remember we lead In everything. Qilgandra , , ' .'. and . '** Qulargambone. IF VOU SUFFER rsam ME«B«0Nt3. rUTVLCRCV. f*M.|»|T«TI0a. fHI— tfj iaoi«Cari««, uinau««. ?aio*s«it& ?CIOITT. tOSt Or aaafTiTK. ?B CORSTiaATISB. A emineof MoTwaa. S«i...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Public Works Department. Sydney, 10th July, 1905 [Newspaper Article] — The Castlereagh — 28 July 1905

PaMia Warka DaaaHaaat, Sydaoy, lOtb Jaly, 1904 Mr,— Witk rafaraaao to yoar lattor loth altiao, raapaaUag tba atata of raada ia tb* Uvorpoal Paiaa Blaotor ?*? aad aakiag laat Ika «ata- far mom b* ia ti uai a, 1 bat* tk* baa or to iafora yoa tkat road* »ola gooarally tbroagk oat tka 8tai* bar* boaa oa a radaaad aaala for tb* laat two yaara. Iaaroaaad TOt«a ia tb* Oooaabarabraa road dia- i tnet, will bowarar b* aotad for coa aidaratioa ia eoaaootioa witb tbia yaara aatiaataa- It ia roportad taat ika aad* . portioaa of thai roada ara bow id good rapair. ' J. Data, Uadar Saaratary.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x