ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 July 1906

Midsommarafton. Midsommarafton och sol öfver våg och öfver blånande himmel. Det glittrar och skiner, och hög och låg är ute i festligt vimmel. Hän öfver slätten från by till by hastande tåget ilar, och nejden är fager och grön och ny, och omkring den hafvet hvilar. Hör du i tanken dess vågor slå, dess vågor plaskande drömma? Sjunga de, sjunga de nu som då, sjunga, att tiderna strömma? Nej, låt dem sjunga i ro sin sång? som din tanke dock aldrig tydde! Tiderna gå—det är lifvets gång, som fäderna en gång lydde. Kärt blir i dag livad främmande var. Folket i skymtande gårdar minns du och älskar—och nu du far, förbi kyrkans mossiga vårdar. Grafvar som reddes sen hundra år och grafvar som reddes i våras —men gräs och mossa och rosensnår de gro, medan Ögat tåras. I dag blir kärt båd' fornt och nytt. Må det gamla i friden sofva och rosor spira på allt som flytt! Må de unga sommaren lofva! Du brådskande lif medäflan och gny, tro icke att jag dig lastar, när genom min tysta barndomsby ditt br...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 July 1906

BAST AF ALLA HUSMEDICINER SALUBRIN DR. P. HOKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas vård. Sändes fraktfritt med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 55 Cents. Skrif till The Salubrin Laboratory, Dr. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Salubrin kan äfven köpas i Oakland å Vestkustens kontor, 594 Jones St. DE SJUKA GÖRAS FRISKA. Det finnes tusentals af våra landsmän son: äro sjuka och som förgäfves sökt hjelp. Till alla dessa säga vi: FÖRTVIFLA ICKE! Ni kan blifva botad om ni vänder eder till DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTE, 140 W. 34 St., New York City. Detta institut är det enda i Amerika som specielt behandlar och botar alla sjukdomar. KRONISKA, PRIVATA OCH NERVÖSA SJUKDOMAR...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 July 1906

Union Exchange 479 10th St., Oakland Mellan Broadway och Washington. Svenskt Ilufvudkvarter. Underrättelser af alla slag meddelas med nöje. PETERJOHNSON Första klassens skräddare 2048 University ave., BERKELEY, CAL. Pontus pmnklin Plumber 1409 Valencia Street, nära 25th. Midtemot Valencia Street station. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON. Egare. John A. Halpin, Attorney At Law. Rådfrågningar fritt. Behandlar skilsmessomål. Fastighets- och inteckningsfrågor, fastebref, testamenten etc. uppsättas. Köpebref granskas. 1720 Fillmore St., mell. Post & Sutter RUM 1. San Francisco. (Förut i Examiner Bldg.) J. P. BOURET, FLORIST Blomsterprydnader till billiga priser. Alla slags plantor till salu. 3940 18th Street, mellan Sanchez och Noe, San Francisco. Telefon Church 4321. MRS KATE OLSON Agent för KUKIKO och4 OLE OID 16th ocli Dolores Street, San Fran. Före eldsvådan i No. 108^ 8tk st. Deu Svenska hufvudsta...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 July 1906

SAN FRANCISCO. Torsdagen den 19 juli. Dramatiska klubben firar nu på söndag sin privata piknik vid Leona Heights i stället för i Trestle Glen, som först beslutats. Skandinaviska Sällskapets styrelse! består af följande personer, invalda för 6 månader: Ordf. A. Humphry; Vice ordf. Albert Wall; Protokoll-sekr. Harry Mentzer; Fiu.--sekr. Ole Olson; Kassör C. Plambeck; Trustees: mr Ottesen, Andrew Olson och C. L,. Johannesen. Rebeckalogen "Freja" höll i tisdags ett storartadt öppet invigningsmöte, hvarvid den nyvalda styrelsen installerades. En väldig skara besökande fylde Wyandotte hall å Golden Gate ave. och de olika ceremonierna genomgingos på ett imponerande sätt. De olika styrelsemedlemmarne erhöllo hvar sin blombukett. De voro: Miss Ida Olson, N. G.; Mrs Math. Berg, V. G.; Miss Math. Högberg, prot.sekr.; Miss C. Johanson, fin.--sekr. Efter installeringen öfverlemnade mr Geo Moren till miss Ida Olson en vacker hjertformad medaljong med inskription och kedja som erkännande för henne...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 July 1906

delös. verksamhet i San Francisco. stallning såsom expeditör vid 'Hemlandet''- . Längre fram blef Föll och slog ihjel sig. Lärarne i den m isikaliska af del- bö- „ XT „ . , „ . , _ x . XT TT John ningen ha ännu ej företagit nå- nSv. Am. Nodhjelpsf oreningen han nämda tidnings ekonomidi- ?,- et]g n 1 Jen'i Conn., g0n konserttur i sommar. Möj- > tihar nu existerat i nära 3 månader rektor. I slutet af år 1872 in44 är gammal toll narom etagen ligen kommer dock en att anord- broch torde en kort redogörelse af köpte han i förening med John pPfm ett lelsteg uttar husets nas ända till östervåg af fru Edla fodess arbete och verksamhet ei A- Enander "Hemlandet"- , som baktrappa samt erh<>11 i fallet så Lund och prof. Emil Larson. — hToZ därefter utgafs af firman Enans- .- våra .fkador 1 hufvudet, att do- Prof. Graf ström anser ingen plats uvara opakommet, foi att upplysa (ler & g0hman med Enander såc'en "astan ögonblickligen. ; Amerika ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 July 1906

North Star Grocery Co, = FULLSTÄNDIG SPECERI HÅ NDEL= Tillika med KOL, VED, HÖ, och alla sorters SÄD Välsorterad t lager al KOKKÄRL, och KÖKSSAKER. Goda varor, ärligt bemötande, rätta priser. Fri leverans i Oakland, Berkeley, East Oakland och Alameda. Telefonera eller besök oss. Telefon, Oakland 1076 N. W. HÖRNET 34th & ADELINE STS. OAKLAND, CAL. ELEKTRISKA LJUSBAD bota Röjmatism, Sciatica, Lumbago (Ryggvärk,) La Grippe, Nervositet, Fetma. Elegant inredda badrum. RUM 104-105 St. PAUL BUILDING, Hornet af 12th & Clay Sts., Oakland Xelefon, Oakland 3463 Dr. F. A. LAGEY, Läkare och Superintendent. OWENS T>oUen 1 intressant. * - 4et si« . p|. St., O ' Telefon West 590 Cari, J. Jacobson, Pres. & Mgr. Peter I. Ramsey, Sekreterare. Robt. Gilberg, Kassör. SERVEAU BROS. Florister och Dekoratörer Kransar och dekorationer för begrafningar. 2110-2114 Fillmore Street, San Francisco. Harabupg-Amemecin Liine 1056 Broadway, Oakland, Cal. eller deras...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 July 1906

FOSTERBARNET. Svensk OrlQlnalroman Bl J. Brun. (Forts. fr. förg. nr.) Mörderska! Mörderska! Du hatade henne, och derför har du mördat henne. Hvem kan annat än förbanna den, som gör sig skyldig till ett sådant skurkstreck? Dessa ord kommo Alice formligen att krypa ihop, som om någon obarmhertigt piskat henne. ' Fasa grep henne för den olycklige mannens anklagande blickar. Herrlitz tycktes alldeles ha glömf Brinks närvaro; nu först fick han åter Byn pä honom. Med häftighet sporde han: — Hvad väntar ni på, herre? Men strax derpå blixtrade det tl!l ! hana ögon. — Ah, jag glömde ju det! fortco? han. Ni väntar på mutor, f">r art ni ska' tiga. Pengar vill ni "na, icke sannt, pengar, och åter igen : igår'» Just de ha gjort mig så grS: sVist olycklig, som jag nu är. För mina .;•••> gars skull spelado denna ovilrdnn ko medi för mig, för mina pengars °!<ul) blef hon min hustru, och ni ii i naturligtvis nu här, emedan "ni JV.i l-'-.tt't !:&am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 July 1906

' I ta. SAN FRANCISCO. Torsdagen den 19 juli. Skandinaviska Sällskapets piknik gynnades af vackert väder och besök af hyggligt folk. Ligapoj karne hade, efter den behandling de nyligen undergått, dels j stannat borta, dels blifvit betyd-1 ligt spakare. Under eftermiddagens lopp egde flera kapplöpningar rum, dels för kontanta pri-1 ser, dels för naturaprodukter. I > kapplöpningen för flickor under; 8 år vunnos prisen af Grace Lembke och Florence Peterson, gossar under 8, J. 0'Doul och Arthur 42 MontgoI VÅR SPARBANK BETPÅ TVi återbetala fulla insäVexlar säljas å alla städVexlar säljas å alla stäzel- ^- Schmlppe^och Marg?ret- '- a- ^- Ja- ~ ^ hikassera Assurans Poliser och ppgcobsen; gossar 10—12 år, Frank Alh FGEORGE MG- , Alcanor och Frank Christiansen. Dd- . De unga damernas kapplöpning Alex. Olsson, 594 Jones st., Oakvanns af Mamie Orr och Juliet land, som irtnehar agenturen för Lindholm; medlemmarnes kapp- California. Återförsäljare erhållöpning af C. Sovig och Osca...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 August 1906

OAKLAND. Om ni har någon fastighet till salu, glöm ej att "LINDBERG,- " den svenske fastigeetsmäklaren, kan sälja Eder just- . hvad ni önskar. I008 Broadway, Oakland. — Willie Larkin, en 14-årig pojke som sprungit ifrån sitt hem i Eureka, infångades härom dagen härstädes och återsändes hem. — En ny religiös sekt har bildats i Oakland, kallande sig "Guds hus"- . Dess anhängare påstå sig skola kunna förvärfva kännedom om alla språk genom tron ensamt. Deras religionsutöfning i öfrigt utmärkes af våldsamma fanatiska utbrott, hvarunder de kasta sig på golfvet anropande Guds ande att taga dem i besittning. — Albert Hansen, en förbrytare med många olika namn, blef efter en kort frist ur fängelset ånyo arresterad för förfalskning af en vexel, hvarå han tecknade sig som "W. Kirknam"- . Som Kirkham tecknar sitt namn W. W. Kirkham kunde Hansen icke fällas för förfalskning utan åtalades i stället för att hafva sökt erhålla pengar på en värdelös vexel. Hanson är skicklig i att förfalska namn och...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 August 1906

FÖRTVIFLA ICKE! Ni kan blifva botad om ui vänder eder till DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTE, 140 W. 34 St., New York City. Detta institut är det enda i Amerika eoru specielt behandlar och botar alla sjukdomar, KRONISKA, PRIVATA OCH NER. VÖSA SJUKDOMAR behandlas af de berömda specialisterna inom nämda institut personligen genom bref eller vid besök. Vi hafva under många år med största framgång botat Mag- och Bröstsjukdomar, Njur- och Blåssjukdomar, Gikt och Reumatism, Hudsjukdomar, Hjertats och Lungornas sjukdomar Mannens privata sjukdomar, Könssjukdomar och Kvinnosjukdomar m. fl. m. fl, Det betyder ingenting om andra läkare ej lyo- „ ,, ... . kats hjelpa eder, ni kan blifva botad af detto Grundläggaren af Colhns Medical Instate ^pecialister gamt för ett reSonabelt pris. Rådfrågningar genom bref eller personligen fritt. Hvar ni än bor bör ni skrifva till oss på svenska och beskrifva eder sjukdom i enkla 3rd och ni skall genast få svar och de rätta medicinerna skickade hem till eder. FRI...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 August 1906

SKON ELLEN ELLER FOSTERBARNET. Svensk OrlQlnalroman h! J. Brun. (Forts. fr. förg. nr.) Baronen yttrade med en eldig blick: — Jag beundrar din klokhet, min ftlskling. Nu delar äfven jag din tilt försikt; din plan måste lyckas. I morgon förmiddag träffas vi alltså åter, min skatt, då kommi* jag igen. — Välkommen! — Tack! Träffa under tiden nödiga förberedelser och undanröj allt,som möjligen skulle kunna ställa sig störande eller rent af hindrande i vår väg! — Det ska- ' ske, lofvade Alice. — Det blir nog nödvändigt, att du under en eller annan lämplig före vändning al'lagsnar alla de tjenare som äro din man troget tillgii- '- na. I < n största försiktighet är här af nöduu. Alice nickade. — Lita lara på mig! sru'e ^on. Ännu en : ång tryckte den och äreförgäU a kvinnan sin föriiaiiie til skares hard. Sedan a i!: snade sig baronen atei så obemärkt som möjligt. Alice var åter ensam. Ett grymt leende krusade !i»nnes läppar. — Jag möFl'' ■r'ira nig kvitt den narren, mum!" ! L...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 August 1906

— ■ ■ SAN FRANCISCO. Torsdagen den 2 Aug. Patriotiska Förbundet gaf i måndags en lyckad liten bankett för delegaterna i no. 46 Devisadero st., som mr. Petterson fortfarande upplåter för Förbundets möten. Efter det förhandlingarne genomgåtts, hvarunder bl. a. beslöts att inköpa ett par svenska flaggor från Sverige, understödja luth. småbarnsskolan nästa år med $50 om en sådan kommer till stånd m. m., förklarade ordf. mötets första del afslutad samt välkomnade pastor Andren, som just anländt, att deltaga i banketten. Komiten, som bestod af mrs. Fred. Jonnson och mr. G. Petterson hade utfört sitt uppdrag väl och det stora runda bordet tog sig särdeles inbjudande ut, prydt som det var med blommor och grönt samt belastadt med allehanda läckerheter. Då kaffet framsattes uppmanade ordf. pastor Andreen att säga några ord, hvilket han genast var villig att göra, beklagande att han icke i år kunnat närvara vid midsommarfesten. Han var dock glad att resultatet varit så lyckadt, ty Patriotiska ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 August 1906

Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. 2i:sta Årgången. San Francisco och Oakl.nd, Torsdagen den 9 Aug. 1906. No. 32 Den ödelagda staden. Der solen log så sommarvarm och böljan slog så lätt mot strand och full var heja jordens barm med blommorna af söderland, der såg jag dig, du sköna stad, du synderska vid Vesterhaf, som, stolt vid Oceanens bad, ägt allt hvad lif och kunskap gaf. Men mörka makter bröto fram och sprängde jorden, där du stod, i fasa byttes skämt och glam, då jord drack tusen mänskors blod. När elden sina flammor slog där stolt palatsen reste sig, och genom natten dödsskrän drog från flammorna som åto dig, man sagt det var en straffdom blott; men nej, det kan ej'vara så, ty ond och god delt samma lott och stora ledo med de små. Du folk. som drefs från hem och hus, som många dina kära mist och ägde kvar blott stoft och grus och knappt en bit af bröd till sist, du ser en jettekraft deri af jordens inre dolda makt, ty han, som gaf dig tanke fri ej såd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 August 1906

Ns K"tered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. PRENUMERERA PA VESTKUSTEN! DE SJUKA GÖRAS FRISKA. Det finnes tusentals af våra landsmän som äro sjuka-och som förgäfves sökt hjelp. Till alla dessa säga vi: FÖRTVIFLA ICKE! Ni kan blifva botad om ni vänder eder till DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTE, 140 W. 34= St., New York City. Detta institut är det enda i Amerika som specielt behandlar och botar alla sjukdomar. KRONISKA, PRIVATA OCH NERVÖSA SJUKDOMAR behandlas af de berömda specialisterna inom nämda institut personligen genom bref eller vid besök. Vi hafva under många år med största framgång botat Mag- och Bröstsjukdomar, Njur- och Blåssjukdomar, Gikt och Reumatism, Hudsjuk. domar, Hjertats och Lungornas sjukdomar Manneus privata sjukdomar, Könssjukdomar och Kvinnosjukdomar m. fl. m. fl. Det betyder ingenting om andra läkare ej lycn jim ... ., 1 • IT ... .Äkats hjelpa eder, ni kan blifva botad af detta Grundläggaren af Collins Medical Institute .- nstitu^g speci...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 August 1906

SKON ELLEN ELLER FOSTERBARNET. Svensk OrlQlnalroman al «J. Brun. (Forte. fr. förg. nr.) Och märkvärdigt var det att se, hui angelägna fäder och 1 all synnerhet mödrar med giftaslystna döttrar voro att se honom som gäst 1 sina hem. Mången ungmö kom också fort till Insikt om, att den unge svensken vore ett just för henne lämpligt parti, som derför borde komma till stånd. Men alla mer eller mindre uppenbara försök att fånga Birger och fängsla honom med kärlekens fjättrar ade sig vara fullkomligt fruktlösa. Han visade ingen Mjss, hur förtrol lande hon än var, mera uppmärksamhet, än artig belefvenhet fordrade. Ungdom, skönhet och fängslande behag tycktes ej utöfva något välde öfver honom. Kvinnan hade förlora! sin makt öfver honom. Sin oförgätliga Ellen hade lian svu rit evig kärlek och trohet, och den eden höll han obrottsligt, ty hans hjerta bjöd honom det. Så egnade han sig med odeladt in tresse åt sin sysselsättning och biet så småningom genom visad duglighet och pålitlighet sin prin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 August 1906

red at — SANr!ass3ANCISCO. CENTRA- Tor .- .. n den 9 Aug. Svenska ni -jelpskomiten höll i söndags sitt b ed vanliga månadsmöte i luth. kyrkans undervåning. Mötet var fåtaligt besökt. De olika embetsmännen rapporterade att anhållan om hjelp inkom1 mer allt fortfarande, t. o. m. från kringliggande städer. Komiten måste dock begränsa sin verksamhet till San Francisco och närmaste kringliggande orter och I ftådiåk42 MontgoVÅR SPARBANK BETPÅ TVi återbetala fulla insäVexlar säljas å alla gggefter nästa månads ingång kommer komiten att utdela hjelp inom San Francisco endast. Det är komitens mening att använda största sparsamhet, så att en del Vi inkassera Assurans Poliser af hjelpmedeln räcka till höstens och vinterns inbrott, då de kanske komma att behöfvas ännu bättre än nu. Från Sverige hade en summa af 6,000 kr. anländt och det är möjligt att något mera kan förväntas litet längre fram. Harry Mentzer bistår fortfarande PÅ TVi återbetala fulla insäVexlar säljas å alla stäoch GEORGE M- — ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 August 1906

1002 Broadway, Oakland 2i:sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen den 16 Aug. 1906. No. 33 SAN FRANCISCO. (För Vestkusten af Philip Andreen.) Gladt skrattar hon på sina runda kullar här Omringad utaf lugna, klara, blåa vatten. Med tlägten af sin andedrä"kt hon tjusar dem, Som roa sig i solklar dag, — i mörka natten. * Hon ur ett sorgfritt hjerta livisslar fram sin sång; Hon fager är; hon ler mot nöjeslystna skaran, Som, nu förtrollad, tanklöst, hejdlöst rusar fram; — Och aldrig någon tänker uppå hemska faran.Ack! Hon med ljufva blommor af sin fägring är IN u krossad under fallna murar, under gruset. Men se! Hon reser sig; — och genom pröfningen Förädlad, skönare hon träder fram i ljuset. 1 Augusti 1906. YecMrtinika fran Sverige. ; Nu skall ni snart få höra, att det blir en "- guldrusning" till Norrland. Huru litet känna vi ej till detta nordiska norrskenets sagoland! Så komina de första inmutningarne i Lappland å guldförekomster i flodsanden (s. k. placerguld) att göras i...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 August 1906

L Entéj^^Ktthe San Francisco, Cal., Post Office Second^^B Matter. Vestkusten, Frisinnad P^htisk Veckotidning for Svenskarne på Stillaliafskusten. Utgifves Hvafje Torsdag från 594 Jones Street, Oakland, Cal. Telefon Oakland 7829. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. Bfejy All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. filiEX. OLiSSON, Utgifi/are. AUFRED ERICKSON, AGENT. KRÖNIKAaf Zanders. En vetenskapsman har nyligen — och då är det naturligtvis sannt — sagt att kvinnan i forntiden var allas ursprung. Det är hon visserligen ännu, men i den gamla goda tiden fanns det bara ett kön — och det var kvinnan. Hon var så att säga upphofvet till och moder åt oss alla. Senare tillkom mannen — hvarför och huru vet naturligtvis icke han sjelf en gång — och var i årtusenden...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 August 1906

Europe to California Extremely low rates, as follows: Liverpool $71.50 Queenstown $71.50 Glasgow $73.90 London $74.50 Gothenburg $77.75 Copenhagen $77.75 Esbjerg $77.75 Hamburg $79.25 B$7- gLondon $74.50 g$Bremen $79.25 Libau $81.25 These rates good only for limited time. Best of accomodations and careful attention given all our passengers. If you can't call send us the money and we will mail you the official tickets. Apply to S. F- Booth, General Agent, Union Pacific R. R. Co. Cunard Steamship Co. Office, upstairs, Ferry Building, San Francisco. SVENSK LÄKARE I OAKLAND A. F. WERNER, M. D. 671 Eight Street, nära Castro, Oakland. Timmar: i—3 och 7—8 e. m. [undantagande söndagar.] TELEFON. - - OAKLAND 8078 SKON ELLEN ELLER FOSTERBARNET. Svensk OrlQlnalroman ni J. Brun. (Forts. fr. förg. nr.) Dä bllxtradé det tm ar vrede 1 den gamle mannens ögon, och med darrande röst tog han till orda: — Ser du nu, hvart ditt högmod ledt, du oefterrättliga barn? Den, som sår vind, får skörda storm. Ne...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 August 1906

SAN FRANCISCO. Torsdagen den 16 Aug. Brödpriset har också stigit i San Francisco nu. Bagarne hafva måst höja bageriarbetarnes och urkörarnes lön med $3 i veckan och hafva som följd deraf ansett sig kunna uppskörta publiken med något öfver en half c. pr "loaf"- . Konsumenten får nöja sig med ett mindre bröd för sina 5 eller 10 cents och brödbutikerna förlora en del af sin kommission. "Den enes död — småhandlarnes — blir den andres — bageribolagens — bröd"- . Hittills ha brödbutikerna erhållit 28 loafs för $1, nu få de endast 25, hvilket gör precis 20 procents förtjenst för dem. Såväl brödförsäljarne som publiken få tills vidare svälja förtreten — och äta mindre bröd än förr, eller också baka sitt eget bröd, hvilket är lättare sagdt än gjordt. General Barillas, ledare af revolutionen mot president Cabrera of Guatemala, befinner sig i San Francisco. För fyra veckor sedan drefs Barillas med några af sina anhängare öfver gränsen in i Mexico och sedan han nu äfven der förklarats fågelfri ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x