ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1934

m ji$F " 7ÁK- ■ : V pátek, dne 9. února 1834. ČECHOSLOVÁK všechna trpělivost a slušnost. Pro- to Jsme Jisti, že výše uvedený «á-| kon bude přijat, a bude Jen spra- LINCOLN V MAURY HUGHES JEST KAN- DIDÁTEM G UVEKNÉRSTVÍ. AKD WE8T8KÉ NOVINY Published every Friday by CBCHOSLOVÁK PDBLI8H. CO. jat' jsou donuceni zákonem. West, Texas. Něco málo více Jak před sedm-! vedlivý. Když nechtějí po dob-, desátí roky vyzáblý, nešikovný rém pomoci rolnictvu a sami sobě, muž, Jehož obličej byl pokryt vrá- OFFICEES: . J. Morris, President P. Holásek, See'y-Treas. DIEECTOES: A«g. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Rftdaktor — Aug. J. Morris —Editor Předplatné $2.00 Subseription Do Evrepy $3.00 Ceny ocnámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého obsahu se neuveřejní. skami, jehož postava byla sehnu - | tá, vzpomínaje na sběhlé se udá- HVĚZDA PODVODNÍKŮ. Divný to pořádek; chorý (prý) muž, který co nevidět dokoná už....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1934

V pátek, dne 8. února 1934. —CECHOS Ě&; ■ty ňA * '< \ ' $ I 1° < i l, i > V Zoráw z Penelooe. — Slečny Estelle a Albína Rož novské, Lenia Snlder, Laddy a Toney Sniderovi zajeli sl v nedě- li do Dallas na maškarní ples, kde se náležité pobavili. Vrátili se do mů v pondělí. Sl. Albína Rožnov- ská zůstala v Dallas na práci. — Slečny Gertruda a Lidie Ur- bišové meškaly v Dallas v sobotu za svými záležitostmi. — Louis Kahánek se svým sy- nem Louisem meškali v pondě- lí ve Waco, odkudž přijeli v no vém autě. W Taneční zábava při hudbě Patákova orchestru z Ennis, bude pořádána v síni KJ.T. v Penelope v pondělí, dne 12. února. Dostav- te se všichni. —Dr. D. R. Foster odvezl p. C. W. Johnsona do Waco k ex-pa- prskové prohlídce jeho ruky, kte- rou si byl poranil při práci v dži- ně. — Dne 28. ledna byla opět u- spořádána zdařilá překvapenka p. Fr. Vaškovi, na počest jeho 32. narozenin. Zmíněného dne jej od- poledne kolem 2. hod. navštívila celá řada jeho věrných přátel a příbuzný...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1934

m ■ Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. Z ŘÍŠE OBJEVŮ A O o Před nějakým časem prošla ně- Vo kterými časopisy správa, že jaký- si psycholog věří, že ve Spojených | MASOPUST. man, pí. Karel Bobalíková z Kauf- man, pí. Agnes Plšek z West, pí. Co takový masopust vyvolá Will Křenková z Bryan, Dr. J. R. vzpomínek na mládí, uplynulá lé- Kubala s manželkou z Hubbard, ta, a na vše to, co jsme v maso- pustě zažívali. Ten masopust, kdy holka zpívala: Masopust, masopust, jen mne hochu neopusť'! F. Holub z Elk, Louis Vávra s manželkou z Dallas, Henry Farek z Waco, Joe Mach s manželkou, J. Zastoupil s manželkou, pí. A- Ježíková a Fr. Slovák, všichni z Dne 11. února je poslední ne- Dallas, J. J. Hanuš se svojí man- děle masopustní, po které končí želkou, rodiče to pí Kubitzové, z všechen tanec a všechno veselí Waco, bratr pí. J. Kubitzové Dr. u nás na venkově (v městech se tancuje vesele stále). Proč jen na venkově se netancuje, to nemohu říci. Vzpo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1934

v a. *1 února 1934. :Ú ' VOD PÉRA VENCY VOTRUBY. Vážený vobecenstvo! Tak vopět haló po tak dlouhý přestávce. Někerej můj kamarád jisto jistě se asi myslel, že sem již Jako tuhlenc natáhnul dovo- pravdy mý pantofle, že sem tak dlouhatánsky se nevobjěvil před publikum vod Čechoslováka. A muším se přiznat, že sem neměl daleko vod tý zubatý. Muším vám to jako tudlenc meldovat, jak vo- no ajgentllch se to stalo. Vono to bylo takhlenc: Jak si asi pamatujou abornentl Čechoslováka, chtěl sem pomoct našemu gubermentu s tím zlatem, a toť se vajs, že sobě nejvícejc V jednom cajtunku zmerčil sem edvertajz na inštrument na hle dáni různejch kofů, tak sem si sofort vobšteloval aji s inštrukce- mi. Dyž sem to dostal konštanto- val sem, že Je to doukladnej la- parát, kerej měl na sobě po čer chmantsky hodně jakejchsi obrt- líkú a tryglú a při tom aji kliku. A taky sem hneďkaj Piloménce pojdál, aby vo tom ani nekecla, že to muší šecko být držaný po- tajmu a já a enom vona že vo tom budeme vědět. Což...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1934

■ m mmi )VÁK- 1 ZDARMA! "FACIAL DEMONSTRATION" po dva dny V PÁTEK A V SOBOTU, 9. A 10. ÚNORA Pořádá pí. Ora Conger. Každá dáma, která se dostaví, dostane "Facial" úplně zdarma. Zvětšili jsme a znovu upravili naši místnost, takže dámy mají nyní lepší pohodlí. Také jsme zařídili nové moderní stroje, tak že nám lze vykonávati prvotřídní práci. Weinberger Barber and Beauty Shoppee Irene Šmajstrla, operátorka PHONE 8 WEST, TEXAS Z města a okresu. — V nedáli odjel do Industry dp. E. J. Polčák na pohřeb své ba- Pnní w m ř*~xvr < , bičky, paní Marie Polčákové, kte- i la ze .staré vlasti smůtnou^rt- rá 7 bT I v.1 íbíí í • 80 let. Bližší podrobnosti nebylo Umřela V MalSlc°>oino siMlti. Dp. Po.íikovl j chách, p. m — Dáněplatcl ve West jsou u- pozorftováni na to, že aoba k za- placení městské daně bez poku- ty byla prodloužena jio 1. března ve schůzi městské komise v úterý večer. Po 1. březnu ale bude přís- dne 9. množství vody, a důvodu musi býti spuštěna běji, což se stane asi ve dvou n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1934

fc Vychází každý týden PŘEDPLATNÉ OUR PART WESTSKE NOVINY 16. ÚNORA (FEB.) 1934 rtoí ně ..._ Na půl roku ......... __ $1.00 Do staré vlasti . $3.00 Peněžní aásiJky, jakož i dopisy, tý- kajíc) se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK POBLISHING CO. West. Texas. ROČNÍK (VOL.) XXTTI. ČÍSLO (No. 7.) Entered as second-class matter January 8, 1920, at the post ořřice at West, Texas, under the Act oí March 3, 1879 Civilní válka, zaviněná nazistv zuří v Rakousku. Děla otřásají Vídní. Vídeň, Rakousko, 12. února. — Socialisti .obávajíce se, že rakous- ká vláda stane se fašistickou, vzbouřili se dnes a nežli se do- stavila noc, 129 mužů bylo u- . , smrceno a snad na sta zraněno,' ^ uvězněn v městské radnici. I když deputace čekala ra Doll- fuse, rachotění strojních pušek doléhalo do kanceláře kancléře. Starosta města Vídně, Karl Seitz, a strojové pušky rachotí po celé zemi v zuřivých bojích. Občasný hukot děl bylo slyšeti, což věstí, že civilní válka se bliží. Socialisticko-voje...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1934

= y pátek, dne Čistý Plamen Napsala MARIE KYZLINKOVÁ Její slova ho hrozně pobouřila, ale byl opatrný a snažil se, aby ovládl své rozčilení. "Víš určité, že tě nepozdravil úmyslně?" tázal se Když přisvědčila, zablýskly se v jeho očích dva nebezpečné plameny. Rouzloučll se pak s Jiřinou a odešel. Nechtěl to- tiž, aby poznala, že její zpráva ho tolik pohněvala. "To je tedy jeho vděk Jiřině! Dobrá Promluvím si s ním a poučím ho o slušných způsobech — když už nemá ponětí o nějaké vděčnosti. Jiřina ho vy- nášela do nebes ve své slepé lásce, šla by pro něj třeba na smrt — a on je zatím docela obyčejným, liodně nafoukaným selským synem a nezaslouží si, aby se Jiřina pro něj tolik trápila." Jaroslav byl pevné rozhodnut neuposlechnouti přání své sestry a domluvitl Jeníkovi, že se k Jiři- nč nechová vhodně. I chudé děvče má svou čest a svou hrdost — na to nesmí Jeník zapomenout. Přemýšlel jen, jak by se s ním mohl setkati beze svčdků a obcházel druhého dne nenápadně Ma- škův statek. — Štěstí m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1934

1 y-W - yu^r s V pátek, dne 16. února 1934. , ■ v Oznámení kandi- dátů. All political advertislment must De pald in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří vas žádají o hlas a podporu v de- mokratických primářkách, dne 28. července 1934. TOM F. HUNTER za guvernéra Scény a osoby z denních událostí. ČISTÝ PLAMEN. WALTER C. WOODWARD za státního vrchního návladního O. H. CROSS za kongresnika z 11. distriktu. Okres McLennan: JOHN DOLLINS za zástupce čís. 1. okres McLennan W. B. MOBLEY za šerifa: GIBSON GAYLE ■ za odhadčiho-výběrčího daní JOE ALEXANDER za Odhadčí-Výbérčí Daní ty. J. MAZANEC ze. okresního komisaře v precinktu číslo 3. FLOYD MITCHELL za okresního klerka «t í ebhhekt „„ ^ovEts;-*, m wm m MIIUONS FOI SWSWESÍ STHNATWT T0« * «NV **0«ie£S \ J. E. BATSON za okres, superitendenta škol Okres Ellis. LYNN B. GRIFFITH. za kriminálního okres, návladního. D. K. ROGERS za okres, superintendenta škol FRANK ERWIN za okresního klerka Okres Hill CLARANCE J. SMITH za šerifa. 1.— John Dillinger...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1934

I mxí ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Poblished every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFIOEES: Aog. J. Morris, President J08. F. Holásek, Sec'y-Treaa. DIBECTOES: Ang. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vino Šula, Jos. Pavlíček Bedaktor — Aug. J. Morris —Editor Předplatné $2.03 Subseription Do Evrepy $3.00 Ceny ornámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého obsahu se neuveřejní. opět ukázál svoji nebojácnost a rozhodné jednáni. Ukázal tím o- ; pět, že nestrpí žádnou korrupci a švindle ve své administraci a do kazuje to, jakou jsme měli vládu za administrace ex-presidenta Hoovera. Když člověk čte stále nové a nové podvody, které se dě- ly, žluč by zlostí praskla. A po- tom ještě se opováží jakýsi Hoove- rúv tajemníček říci, že lidu bylo by lépe, kdyby v úřadě byl Hoover, nežli za nynější administrace. Vě říme, že bylo by lépe všem těm podvodníkům, kteří se nestarali, zdali lid hyne hlady a vláda na še spěj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1934

' - : • ;íh mí-; - ' ■-«. - ''' .1 £ * • fw.-i - • r •.". * mv - V pátek, dne 16. února 1S34. Z města a okresu. — Nový most, půl mile dlouhý, který jest nejvyšší á nejširší, ja- ký státní silniční komise v Texa- su postavila, a který pne se nad řekou Brazos ve Waco, jest ho- tov, a bude otevřen pro turisty příští týden. Most tento stal $278.- 000, a cestujícím napřýnuje cestu přes Waco, poněvadž se mohou vyhnouti tomuto městu úplně. • • — Občané, kteří musí podati zprávu o svých příjmech, za ú- čelem daně z příjmu, jsou upo- zorňováni, že od 26. února do 15. března, mohou si nechati vypra- covati tyto zprávy úplně zdarma v poštovní budově ve Waco, v ú- řadovně kolektora vnitrozemní da- né. Úřední hodiny jsou od 8 hod. ráno do 5. hod. odpoledne. Všech- ny zprávy musí býti odevzdány do 15. března. Svobodné osoby, ma- jící příjem $1000 neb výše, musí zprávu podati. Hlavy rodin s či- stým příjmem od $2,500 nahoru, a hrubým přjmem $5,000, musí poslati zprávu. —CECHOS AUTOBUS VJEL V ; 'O—...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1934

1 ť-- L II i i l 4* Á J " v pátek, dne 16. února 1934. Enniský Věstník POHÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. FRANK ERWIN OKRESNÍHO ELLIS. ZA SU PŘEDVOLEBNÍ. Blíží se doba voleb a s ní vy- lézají ven též 1 kandidáti a jak to vypadá, letos těch kandidátů bude na výběr, ať je to úřad ja- ký chce a proto by bylo dobře, by voliči našeho původu se ve vlastním zájmu sdružovali, sjed- notili a usnesli se na svých kan- didátech. Uspořádali tábor lidu, na kterém by pak vyslechli tyto kandidáty a z jejich řeči poznali jaké mají plány, jaký účel sledu- jí a jaké výhody za naře české — Joe Kníže a John Nevolá podíleli se na hostině, pořádané v Adolphus Hotelu v Dallas. ^ • — Naše Ennis obdrželo dík za poslaný ček na obnos $383.16, co svoji část na Červený kříž do St. Louis. • • — Ellis okres v Texas a Jack- son okres v Mississippi státu, jsou uznány za nejúrodnější okresy na bavlnu. • • — V městě Dallas bylo v měsí- ci lednu roku 1933 zavřeno poli- Byli jsme oprávněn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1934

'v pátek, dne 16. února 1934. *c* -:-m f Houstonské kapitolky. Máme již skoro polovinu února za sebou, ale o nějakých teplej- ších slunečních dnech nemáme ani trochu zdáni a to vzdor to- mu, že jsme zde v Houstonu tak blíže moře a devět a dvacáté rov- noběžky. Pršky a lijáky se stří- dají s chladem. To v Praze, mno- hem výše na sever ležící se jaro již tou dobou hlásívalo. Začalo to švitořením ptactva v parcích, řidících se snad dle staré prano- stiky, že "na Hromnice musí skři- vánek vrznout, i kdyby měl zmr- znout. "Na stráni petřínské, tam nad Vltavou, kam ztlumeně pro- nikalo šumění a hukot Vltavy va- lící se přes jezy, tam již sluneč- ní dotek paprsků byl více pociťo- ván za slunečních dnů a mnoh- dy otužilé stromky rašily, jako by se nemohly dočkati okouzlující- ho jara. Tam z těch petřínských svahů blíže Buben otevírala se člověku skvostná podívaná na matičku Prahu stápějící se v jasu sluneč- ního světla dřímajícího dosud ja- ra. Odsud panorama celé kotli- ny se tak nádherně ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 February 1934

pravé maine zemáky k sázení Z města a W«P«Í3f§f ZPRÁVY 2 OBECNÉ ŠKOLY BOé Cobblers neb červené Triumphs, bush. Zvláštní cena na celé pytle: $2.25 Kupte semenné zemáky^ nyní, neboť velkoobchodní cena jest o mnoho vyšší, a kdybychom nyní mě- li zemáky kupovat, musili bychom za tyto platiti více než je sami prodá- váme. Čistý Třtinový CUKR, 10 liber za— 49c Maine SARDINKY, plechovka 4c PETROLEJ, galon za— 9c MACARONI neb SPAGHETTI ,krabice 5c Importovaný MÁK k setí ,libra PRINC ALBERT TABÁK, plechovka— 12c SNIDERS CETSUP, 14 oz. za Best in West (Brand) KÁVA, libra za— KELLOCS CORN FLAKES vel krab Ginger CAKES, libra za— - ^ 16c 19c 12c 15c Přineste k nám smetanu, platíme 17c za libru! HRUSKAS x Pfn W" A" Zatopek pbdržel týdnů, byly právě vydány. Násle- ve čtvrtek zprávu, z Ellinge , Texdovně jsou udány jména žá- ze jeho strýc pan Kašpar 2 átopek ků kteří obdrželi značku A za zemřel ve stan asi 62 let. Příčina i všech předmětů i z mravů: První sm K m« Udana- Pohřeb třida- B°bby Christia...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1934

'á< Vyeháaí každý týden PŘEDPLATNÉ: ííoíně — $2.(KJ pul roku $1.00 L>o staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West. Texas. ' w->Sr* ... WE DO OUR PAIW ROČNÍK (VOL.) XXIII. ČÍSLO 23. ÚNORA (Feb.) 1934. KRAJAN ZASTŘELIL MĚSTSKÉHO MARŠALA. Georgetown, Tex., 15. února. — Ludvik Černoch, 351etý potulují- cí se farmářský dělník, byl dnes dopraven sem úředníky z Granger ve čtvrtek večer, po osudné střel- bě, v které byl usmrcen Henry Lindsey, městský maršál, a važ ně zraněn konštebl Sam M. Moore. Zprávy udávají, že rozlobené ob- čanstvo počalo se scházetl okolo vězení v Granger, a proto úřed- níci odvezli Černocha do George- town, aby se předešlo možným nesnázím. Moore byl dopraven do nemoc- níce do Taylor, kde večer na to zemřel. Lindsey, 401etý, byl zastřelen v úřadovně smírčího soudce John Nunna, v přítomnosti výpocného okresního návladního B. Colber- ta. Soudce Nunn schoval se pod st...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1934

* . ■ > "fi" 'tip A ■!{■. - Osudy Františka Slepičky | Milionáře 1 Napsal Karel Mecíř III I. šil II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIíě Bylo devět hodin ráno a František Slepička seděl se sestrou Amálkou u snídané. Byl to vysoký, silný muž energického vzezřeni, s černým vlasem i plno- vousem, kterým jakoby jen pro ozdobou prosvítala tu a tam šedá nitka. Bylo mu asi čtyřicet let, jeho ze- vnějšek prozrazoval muže zvyklého nenucenosti, se- bevědomí a pohodli. Oděn byl ve volný, ne příliš e- Jeganlní šat. u stolu měl nohu přeloženu přes nohu prsty levice tiše bubnovaly po ubruse, jako by spě- chal. Ale nebylo tomu tak. Milionáři málokdy mají naspěch a Slepička byl milionářem. Právým, ne- falšovaným, mnohonásobným. Teprve včera večer přijel do Prahy, aby se usídlil V tomto novém bytě, který pro něho sestra zařídila již napřed. Sestra Amálka byla asi o čtyři nebo pět let mlad- ží, byla aspoň o hlavu menší, snědá jako její bratr, její čelo bylo rozryto několika hlu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1934

Okres McLennan: JOHN DOLLINS za zástupce čís. 1. okres McLennan W. B. MOBLEY za šerifa: za GIBSON GAYLE odhadčího-výběrčího dani JOE ALEXANDER za Odhadčí-Výběrčí Daní M. J. MAZANEC za okresního komisaře v precinktu číslo 3. FLOYD MITCHELL za okresního klerka J. E. BATSON za okres, superitendenta škol Okres Ellis. LYNN B. GRIFFITH, za kriminálního okres, návladního. D. K. ROGERS za okres, superintendenta škol FRANK ERWIN za okresního klerka 1. — Záliv v New Rochelle, N. Y„ ze nedávné rekordní zimy ve východních státech. 2. — Gen. Fre- derick Coleman, náčelník financí armády, W. H. Branch, druhý výpomocný generální poštmlstr, major gen. B. D. Foulois, náčelník vzduchoplavby a Eugene Vidal, direktor vzduchoplaveckého odboru ob- chodu, vyšetřující aviatický průmysl. 3. — Nákres architekta projektovaného léčebního ústavu Warm Springs, nyní tři čtvrtiny dohotoveného ve Warm Springs, Ga. FRANTIŠEK LEDERER Okres Hill CLARANCE J. SMITH za šerifa. BERE SEVEROVO ESKO DO RUSKA! "Je radostno psá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1934

mBmm • f Y - v H ' ' • _ • - 'r ,-. , ~ Yvji :. grif .. V' V£;V'"1 II PII ■'<••.? .. i. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by CBCHOSLOVÁK PDBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Ang. J. Morris, President Jo«. P. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTOR8: Ang. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris —Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádáni, Advertising rates on applieation. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého obsahu se neuveřejní. NEPOKRADEŠ. Sedí čínský bankéř s časopisem v ruce, touží, fňuká, vzdychá pohřížený v muce. Pak si nacpe dýmku opiátem, kouři, k zažehnáni toho co v něm dávno bouří. Americké banky. To je jeho snění, něco takového v Číně možno není. V duchu Ameriku roztouženě vidí, tam se lehko krade, podvádí a šidí. Když je někdo chycen vyjde z toho lehce, neboť Amerika spravedlnost nechce. To prý je tu vidět všujle, v každém kroku, za několik centů padesáte roků....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1934

v pátek, dne 23. února 1934. U VYNÁLEZCE. V loni, když byla ne] větší v^dra, dostal jsem z okresu Fort Bend objemný dopis. Popis patentu na dobytčí bránu, která byla zároveň můstkem. Kdybych tu věc viděl ve skutečnosti snad bych věděl hned co to je. Výkres byl pěkný; ale tolik technického popisu a ci- fer, že jsem na to hleděl jako sta- rá sova do ohně. Majitel patentu žádal abych to přeložil do anglic- ké řeči ,a najdu-li v tom něja- kou vadu, abych to opravil. Nic více, a nic méně. Vzpoměl jsem si na německou, tu nejvybraněji armádu před Verdunem, která se po několikaměsíčním zoufalém na- máhání vzdala svého objektu, a tak jsem věděl co čeká mě. Nedal jsem se do toho. Po delším čase majitel patentu mi sdělil, že se s tím trápí pan Rundus. Byl jsem v grocerní štoře. Za- slechnul jsem svoje jméno a o- točil jsem se. Paní Votrubová. Hrklo ve mě zlé svědomí, ale ona se pěkně usmála. Držela sáček s jablky, a jedno jedla. Nabídla ml sáček; vzpoměl jsem si na Ada- ma a s díkem (i strache...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1934

__ * ' V : *h C <4; . W ii« lovák— Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. STARÁ BŘEČKA V NOVÉ NÁ- DOBĚ. Odpusťte — stará břečka to je dosavadní sociální či spíše neso- ciální řád. Lidé to už nechtěli pít a tak se musela dát do jiných džbánů — nový džbán to je no- vé zřízení. Mnozí lidé si mýslí, že když odstraní parlament a politic- ké strany Jako v Německu a v Ra- kousku, že to půjde hladčeji. Při každém otvírání nových no- vin člověk trne, jaké zprávy ty noviny přinášejí, neb skoro po- každé je to nové vybuchnutí to ho vraždění. s Byl tam v Německu císař a všichni mysleli, že když budou míti republiku, že budou míti ně- co nového, takovou novou nádo- bu, která bude lepší uvnitř držet to co se do ni dá, ale chyba jen je, že do té nové nádoby jim za- se vlezla ta stará — vzpupnost, pa- novačnost. Oč je lepší Hitler než Kaiser? Nic, ba u něho se vypl- nilo přísloví: "Poturčenec horší Turka". "Humanita"! Dnes máme asi 486 různých vyznání ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 February 1934

Napsal Čeněk Kramoliá. Pasekáři. Mnozí rožnovští majitelé grun- tů nebo živností na vzdálených pozemcích svých vystavili si cha- lupu, často i chlév mívali, kůlnu neb stodolu a kolem toho zřídili zahradu se včelínem. Nejednou postoupil-li otec synu grunt a u- sadil se jako výminkář ve vzdá- lené chalupě. Jindy měšťan vyká- cel (poseká) kus svého lesa, na pasece pásl dobytek nebo promě- nil ji v role, vystavil tam chalu- pu, odevzdal Ji mladšímu syno- vi nebo dceři. Tak povstaly jednotlivé paseky a z těchto pak vznikly kolonie Dolní a Horní Paseky, z nichž každá má samostatnou školu, ale jsou dosud částí obce rožnovské. Původně majitelé pasek byli spřáteleni s maj etniky gruntů rožnovských, ale časem přešly cha- lupy pasekářů do vlastnictví ci- zích rodin. Rožnované pak hledí- vali často na ně jako na dědinské ač byli částí místečka Rožnova a tvořili s měšťany obec Rožnov- skou, a na úkor jich chránily sy- ny před vojenským stavem a též jinak využitkovati, jak dokazuje následující st...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x